STORNO/VÝMENNÝ/ REKLAMA NÝ FORMULÁR
Italfashiongroup.sk
Ital fashion group s.r.o., Budatínska 10 , 851 06 Bratislava
íslo objednávky: ..................................................................................................................................................................................................
Dátum prevzatia tovaru kupujúcim: .....................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko/ obchodné meno kupujúceho: ...............................................................................................................................................
Adresa miesta dodania tovaru: .............................................................................................................................................................................
Tel. íslo: ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................................................................
et íslo: .......................................................................................................................................................Kód banky: ....................................
Tovar, ktorý si želáte vymeni /vráti :
Popis zasielaného tovaru na výmenu/storno
Kód
Názov tovaru
Farba
Ve kos
Cena
Prajem si zameni za
Názov tovaru
Farba
Ve kos
Cena
Popis zasielaného tovaru na výmenu/storno
Názov tovaru
Farba
Ve kos
Cena
Poznámka
Kód
Poznámka
Prajem si zameni za
Váš dôvod na vrátenie /výmeny tovaru uve te ku každému výrobku zodpovedajúcim íselným kódom:
Kód Dôvod vrá te ni a
1.
2.
odstúpenie od zmluvy do 7 dní
výmena za inú ve kos /farbu/iný tovar
3.
neobjednaný tovar
4.
vystavenie poukazu na další tovar
5.
6.
7.
chybný výrobok,tovar je poškodený.Do poznámky uve te
chybu.
odstúpenie od zmluvy po uplynutí 7 d ovej zákonnej
lehoty.
Pozná mka k dôvodu vrá te ni a
Manipula ný poplatok nieje ú tovaný.max.do 7dní od prevzatia tovaru
Manipula ný poplatok nieje ú tovaný.výška poštovného je 3eur.
uplatnenie do 30dní od prevzatia tovaru.
Manipula ný poplatok nieje ú tovaný,uplatnenie max.do 30dní od
prevzatia tovaru.
V celkovej hodnote vráteného tovaru,môžete využi na alšie nákupy na
stránkach www.ifg.sk.uplatnenie max do 30dní od prevzatia tovaru.
Manipula ný poplatok nieje ú tovaný.záru ná doba 24mesiacov od
prevzatia tovaru.
Vrátenie musí by uskuto nené v lehote max.30kalendárnych dní odo
a prevzatia zásielky.Po 30d och odo d a doru enia tovaru bude ú tovaný manipula ný poplatok vo výške 30% z ceny objednaného tovaru kt.
pokrývajú vynaložené náklady na bankové prevody a doru enie.
neskoré dodanie
Dôležité upozornenie:
Pri každom kontakte s nami uve te prosím, Vaše zákaznícke íslo ak ho máte pridelené ako registrovaný zákazník.
Vypl te prosím, na reklama nom formulári všetky dôležité polí ka týkajúce sa výmeny/vrátenia tovaru, ve kos , farbu,a cenu.
Neporušený tovar v originálnom obale s faktúrou vložte do balíka/obálky.
Faktúra je vašim dokladom o kúpe tovaru.Bez faktúry nieje tovar možné vymeni alebo vráti .Neakceptujeme vrátenie tovaru, ak je
znehodnotený po skúšaní.
Za vrátený tovar Vám zašleme peniaze na íslo Vášho ú tu.
Bez kompletne vyplneného reklama ného formulára nieje možné vybavi Vašu reklamáciu.
Dátum: ...............................................................................Podpis kupujúceho: .....................................................................................
Download

výmenný/ reklamačný formulár – stiahni pdf