Reklamačný list
Odberateľ:
Meno: .............................................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................................................................
Telefón: ..............................................................................................................
E-mail:. ........................................................................................................................
Dodávateľ:
DAJAMI s.r.o.
Slavkovská 1784/51
060 01 Kežmarok
Telefón: +421 911 757 654, e-mail:[email protected]
Názov tovaru: ...................................................................................................................................................................................
Číslo dokladu: ........................................................................................................................
Zakúpený dňa: .....................................................................................
Číslo objednávky: ...............................................................................
Popis chyby: ......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Návrh na vybavenie reklamácie:
- výmena tovaru
- vrátenie peňazí
V prípade vrátenia peňazí poslať peniaze na číslo účtu: ........................................................... /........................
Dátum podania reklamácie:
Reklamačný list vyhotovil:
Dátum prijatia reklamácie:
Dátum ukončenia reklamácie:
Výsledok reklamačného jednania:
Podpis pracovníka vybavujúceho reklamáciu:
pečiatka a podpis:
Download

Reklamačný list