Úplné pravidlá súťaže
„Hľadajte 100 € platobné karty s EDUSCHO Mocca Grande!“
Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Hľadajte 100 €
platobné karty s EDUSCHO Mocca Grande!“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú
jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na
propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, prípadne inak komunikované.
1. Objednávateľ, organizátor, partner súťaže a spolupracujúci subjekt:
Objednávateľom súťaže je spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom
Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 632, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3763/B (ďalej
len „objednávateľ“).
Organizátorom súťaže je spoločnosť Effectivity s.r.o., so sídlom Brnianska 55, 811 04
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 852 160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28231/B (ďalej len „organizátor“).
Partnerom súťaže je spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813
33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 34/B (ďalej len „partner súťaže“).
Poskytovateľom technického servisu SMS služby podľa bodu 4.1 písm. b) a súv. týchto
pravidiel je spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 830 387, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25950/B (ďalej len „spolupracujúci subjekt“).
2. Doba a miesto konania súťaže:
2.1
Súťaž prebieha v termíne od 15.05.2013 do vyčerpania zásob súťažných produktov,
najneskôr však do 30.06.2013 (ďalej len „doba trvania súťaže“), a to na území Slovenskej
republiky.
2.2
Do súťaže je zaradených celkom 200.000 kusov súťažných produktov, z toho 350
kusov je výherných.
3. Účasť v súťaži, princíp súťaže, výhercovia súťaže a výhry v súťaži:
3.1
Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
3.2
Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že počas doby trvania súťaže v ktorejkoľvek
predajni zapojenej do súťaže umiestnenej na území Slovenskej republiky zakúpi ktorýkoľvek
súťažný produkt podľa bodu 3.3 týchto pravidiel.
3.3
Súťažným produktom sa na účely tejto súťaže a jej pravidiel rozumie:
-
Eduscho Mocca Grande instantná káva 200 g
Eduscho Mocca Grande mletá káva 250 g
Eduscho Mocca Grande mletá káva 2 x 250 g
Eduscho Mocca Grande mletá káva 275 g
Eduscho Mocca Grande mletá káva 1 000 g
označené súťažnou nálepkou podľa bodu 3.4 týchto pravidiel (ďalej len „súťažný produkt“
alebo „súťažné produkty“). Za súťažné produkty sú na účely tejto súťaže a jej pravidiel
považované len produkty vymenované vyššie v tomto bode pravidiel označené súťažnou
nálepkou podľa bodu 3.4 týchto pravidiel (t.j. produkty, na ktorých je originálne umiestnená
táto súťažná nálepka).
3.4
Súťažnou nálepkou sa na účely tejto súťaže a jej pravidiel rozumie nálepka, vzor
ktorej tvorí prílohu č. 1 týchto pravidiel a je k dispozícii na nahliadnutie TU (ďalej len
„súťažná nálepka“). Súťažná nálepka obsahuje stručné informácie o súťaži a stierateľné
políčko, po zotretí ktorého sa súťažiaci dozvie, či sa stal výhercom súťaže alebo nie (ďalej len
„stierateľné políčko“).
3.5
O výhre v súťaži sa súťažiaci dozvie ihneď po zotretí stierateľného políčka. V prípade
výhernej súťažnej nálepky sa po zotretí stierateľného políčka objaví informácia o výhre
v súťaži a unikátny kód danej súťažnej nálepky (ďalej len „kód výhernej súťažnej nálepky“
alebo len „výherný kód“). V prípade nevýhernej súťažnej nálepky sa po zotretí stierateľného
políčka objaví informácia o tom, že súťažiaci na základe danej súťažnej nálepky v súťaži
nevyhráva.
3.6
Výhrou v súťaži je platobná karta UniCredit Bank s kreditom 100,- EUR (ďalej len
„výhra v súťaži“ alebo len „výhra“). Hodnota výhry je 100,- EUR vrátane DPH. Na
používanie výhry v súťaži sa vzťahujú aktuálne podmienky partnera súťaže (spoločnosti
UniCredit Bank Slovakia a. s.) na vydanie a používanie jeho produktov – predplatených
darčekových kariet.
3.7
Do súťaže je poskytnutých celkom 350 výhier, po jednej výhre pre každého výhercu.
Do súťaže je zaradených celkom 350 kusov výherných súťažných produktov (resp. výherných
súťažných nálepiek), v súťaži teda môže vyhrať až 350 výhercov, ak splnia všetky podmienky
podľa týchto pravidiel.
3.8
Do súťaže sa možno zapojiť aj opakovane, t.j. súťažiaci môže počas doby trvania
súťaže v predajniach zapojených do súťaže zakúpiť jeden, ako aj viaceré súťažné produkty,
a to bez obmedzenia ich počtu (s výnimkou obmedzenia, ktoré predstavujú skladové zásoby
jednotlivých predajní zapojených do súťaže alebo osobitné obchodné podmienky jednotlivých
predajní zapojených do súťaže). Každý kód výhernej súťažnej nálepky však možno použiť
vždy maximálne jedenkrát, a to bez ohľadu na počet zakúpených súťažných produktov, ako aj
akékoľvek iné skutočnosti.
3.9
Originál pokladničného bloku z nákupu výherného súťažného produktu (t.j. súťažného
produktu, na ktorý bola originálne umiestnená výherná súťažná nálepka), ako aj originál
výhernej súťažnej nálepky (ktorá bola originálne umiestnená na daný výherný súťažný
produkt) si je potrebné riadne uschovať. Ich predloženie bude požadované pri uplatnení výhry
a odovzdanie výhry bude podmienené ich riadnym predložením. Pokladničný blok z nákupu
výherného súťažného produktu musí preukazovať skutočnosť, že výherný súťažný produkt
bol zakúpený v niektorej z predajní zapojených do súťaže, a to počas (t.j. v rámci) doby
trvania súťaže. Čas (t.j. dátum a čas) vystavenia pokladničného bloku z nákupu výherného
súťažného produktu musí predchádzať času (t.j. dátumu a času) odoslania formulára pre
uplatnenie výhry alebo súťažnej SMS do súťaže podľa bodu 4.1 týchto pravidiel.
3.10 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci objednávateľa, organizátora, partnera súťaže
a spolupracujúceho subjektu (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke v
zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky
zákonník“). V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a objednávateľ, organizátor,
partner súťaže a/alebo spolupracujúci subjekt sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej
starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná.
4. Uplatnenie výhry a jej odovzdanie:
4.1
Súťažiaci, ktorý po zotretí stierateľného políčka objavil informáciu o výhre v súťaži
a kód výhernej súťažnej nálepky (inde aj „výherca súťaže“ alebo „výherca“) a ktorý zároveň
spĺňa všetky podmienky podľa týchto pravidiel (napr. vek, uskutočnenie nákupu výherného
súťažného produktu počas doby trvania súťaže, dispozícia originálom pokladničného bloku
z nákupu výherného súťažného produktu a originálom výhernej súťažnej nálepky atď.) je
oprávnený uplatniť nárok na výhru v súťaži, a to jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:
a) registráciou cez internetový formulár, t.j. vyplnením a odoslaním formulára pre
uplatnenie výhry, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.eduscho.sk. Vo
formulári je potrebné riadne, správne, úplne a pravdivo vyplniť meno, priezvisko,
adresu (ulica, číslo domu, obec/mesto, PSČ), telefonický kontakt a e-mailovú adresu
výhercu a kód výhernej súťažnej nálepky. Formulár je potrebné vyplniť a odoslať do
súťaže v dobe od 15.05.2013 do 31.07.2013. Formulár musí byť do súťaže doručený
najneskôr 31.07.2013, inak nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez
akejkoľvek náhrady zaniká.
Do troch pracovných dní po doručení riadne vyplneného formulára do súťaže bude
výhercovi na e-mailovú adresu uvedenú v rámci formulára odoslaný spätný e-mail
potvrdzujúci doručenie formulára do súťaže a obsahujúci pokyny pre prevzatie výhry
v súťaži (ďalej len „potvrdzujúci e-mail“).
Výhra v súťaži bude výhercovi odovzdaná na ktorejkoľvek pobočke partnera súťaže
(t.j. spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s.) umiestnenej na území Slovenskej
republiky, a to po overení totožnosti výhercu (t.j. porovnaní údajov vyplnených
výhercom v rámci formulára pre uplatnenie výhry a údajov uvedených v preukaze
totožnosti výhercu) a predložení originálu pokladničného bloku z nákupu výherného
súťažného produktu a originálu výhernej súťažnej nálepky (kód ktorej bude totožný
s kódom výhernej súťažnej nálepky, ktorý bol vyplnený výhercom v rámci formulára
pre uplatnenie výhry).
Výhra bude pre výhercu pripravená na odovzdanie na ktorejkoľvek pobočke partnera
súťaže (t.j. spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s.) umiestnenej na území
Slovenskej republiky najskôr v piaty pracovný deň nasledujúci po dni odoslania
potvrdzujúceho e-mailu výhercovi. Pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety
nemusí byť výhra pripravená na odovzdanie výhercovi a nemusí byť výhercovi
odovzdaná; v takomto prípade bude výherca poučený o tom, že výhra mu bude
odovzdaná za podmienok podľa týchto pravidiel po uplynutí lehoty podľa
predchádzajúcej vety.
Výhra bude pre výhercu pripravená na odovzdanie na ktorejkoľvek pobočke partnera
súťaže (t.j. spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s.) umiestnenej na území
Slovenskej republiky najneskôr do 31.08.2013. Výhra musí byť výhercom prevzatá
najneskôr 31.08.2013, inak nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez
akejkoľvek náhrady zaniká.
b) registráciou cez SMS, t.j. odoslaním SMS v tvare: EDU (medzera) kód výhernej
súťažnej nálepky (medzera) dátum nákupu výherného súťažného produktu vo formáte
DD.MM.RRRR (medzera) meno, priezvisko, adresa v rozsahu ulica, číslo domu,
obec/mesto, PSČ (ďalej len „súťažná SMS“) na telefónne číslo 6661. Veľkosť písma
použitého v súťažnej SMS nie je rozhodujúca. Všetky údaje uvedené v súťažnej SMS
musia byť riadne, správne, úplne a pravdivé. Súťažnú SMS je potrebné odoslať do
súťaže (t.j. na číslo 6661) v dobe od 15.05.2013 do 31.07.2013. Súťažná SMS musí
byť do súťaže doručená najneskôr 31.07.2013, inak nárok výhercu na výhru v súťaži
v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
Do troch pracovných dní po doručení riadne vyplnenej súťažnej SMS do súťaže bude
výhercovi na telefónne číslo, z ktorého súťažnú SMS do súťaže odoslal, odoslaná
spätná SMS potvrdzujúca doručenie súťažnej SMS do súťaže a obsahujúca stručné
pokyny pre prevzatie výhry v súťaži (ďalej len „potvrdzujúca SMS“).
Súťažná SMS odoslaná do súťaže (t.j. na číslo 6661) je spoplatnená podľa cenníka
operátora jej odosielateľa. Potvrdzujúca SMS je spoplatnená, pričom cena
potvrdzujúcej SMS pre Slovak Telekom, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. je 0,20 EUR
vrátane DPH a cena potvrdzujúcej SMS pre Orange Slovensko, a.s. je 0,201 EUR
vrátane DPH.
Výhra v súťaži bude výhercovi odovzdaná na ktorejkoľvek pobočke partnera súťaže
(t.j. spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s.) umiestnenej na území Slovenskej
republiky, a to po overení totožnosti výhercu (t.j. porovnaní údajov vyplnených
výhercom v rámci súťažnej SMS a údajov uvedených v preukaze totožnosti výhercu)
a predložení originálu pokladničného bloku z nákupu výherného súťažného produktu a
originálu výhernej súťažnej nálepky (kód ktorej bude totožný s kódom výhernej
súťažnej nálepky, ktorý bol vyplnený výhercom v rámci formulára pre uplatnenie
výhry).
Výhra bude pre výhercu pripravená na odovzdanie na ktorejkoľvek pobočke partnera
súťaže (t.j. spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s.) umiestnenej na území
Slovenskej republiky najskôr v piaty pracovný deň nasledujúci po dni odoslania
potvrdzujúcej SMS výhercovi. Pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety
nemusí byť výhra pripravená na odovzdanie výhercovi a nemusí byť výhercovi
odovzdaná; v takomto prípade bude výherca poučený o tom, že výhra mu bude
odovzdaná za podmienok podľa týchto pravidiel po uplynutí lehoty podľa
predchádzajúcej vety.
Výhra bude pre výhercu pripravená na odovzdanie na ktorejkoľvek pobočke partnera
súťaže (t.j. spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a. s.) umiestnenej na území
Slovenskej republiky najneskôr do 31.08.2013. Výhra musí byť výhercom prevzatá
najneskôr 31.08.2013, inak nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez
akejkoľvek náhrady zaniká.
4.2
Každý výherný kód možno použiť vždy maximálne jedenkrát, a to bez ohľadu na
počet zakúpených súťažných produktov ako aj akékoľvek iné skutočnosti. Platí teda, že jeden
výherný kód možno uplatniť vždy len jeden krát, a to len jedným z dvoch spôsobov
uvedených v bode 4.1 týchto pravidiel. Opakované použitie (uplatnenie) jedného výherného
kódu jedným alebo oboma spôsobmi podľa bodu 4.1 týchto pravidiel bude považované za
porušenie týchto pravidiel s príslušnými následkami. Objednávateľ má právo konečného
posúdenia splnenia podmienok účasti v súťaži jednotlivými súťažiacimi. Objednávateľ
rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej
realizácie.
4.3
Odovzdanie výhry bude podmienené predložením originálu pokladničného bloku
z nákupu výherného súťažného produktu a originálu výhernej súťažnej nálepky a môže byť
podmienené podpisom preberacieho protokolu výhercom.
4.4
Súťažné SMS je možné do súťaže odosielať zo SIM karty aktivovanej v Slovenskej
republike, a to len zo štandardných mobilných telefónnych čísiel, ktoré je možné
identifikovať. SMS z internetových SMS brán, skrytých čísiel alebo pevných telefónnych
liniek sú zo súťaže vylúčené. O prijatých SMS bude spolupracujúcim subjektom vytvorený
záznam obsahujúci mobilné telefónne číslo, dátum a čas prijatia a obsah prijatej SMS.
Odoslaním formulára pre uplatnenie výhry a/alebo odoslaním súťažnej SMS do súťaže
udeľuje súťažiaci objednávateľovi, organizátorovi, partnerovi súťaže a spolupracujúcemu
subjektu (ďalej aj ako „oprávnené subjekty“) súhlas na spracúvanie vyššie uvedených
osobných údajov. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na obdobie do odvolania súhlasu a je možné
ho kedykoľvek, písomne, formou listu doručeného objednávateľovi odvolať.
5. Ochrana osobných údajov:
5.1
Odoslaním formulára pre uplatnenie výhry a/alebo odoslaním súťažnej SMS do súťaže
udeľuje súťažiaci oprávneným subjektom súhlas na spracúvanie všetkých jeho ním
poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa v rozsahu ulica, číslo
domu, obec/mesto, PSČ a mobilné telefónne číslo. Každý oprávnený subjekt je oprávnený
osobné údaje súťažiaceho spracúvať na účely realizácie súťaže, jej propagácie a
vyhodnotenia, ako aj prezentácie a propagácie objednávateľa (a to aj prostredníctvom
elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje
dobrovoľne na obdobie do odvolania súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek, písomne, formou
listu doručeného objednávateľovi odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných
údajov je účinné okamihom doručenia objednávateľovi. Oprávnené subjekty smú osobné
údaje súťažiaceho spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho
spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Osobné údaje súťažiaceho je možné bezplatne zverejniť v hromadných
informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch
objednávateľa, s čím súťažiaci odoslaním formulára pre uplatnenie výhry a/alebo odoslaním
súťažnej SMS do súťaže výslovne súhlasí.
5.2
Odoslaním formulára pre uplatnenie výhry a/alebo odoslaním súťažnej SMS do
súťaže udeľuje súťažiaci oprávneným subjektom súhlas s vyhotovovaním fotografií a ich
bezplatným uverejňovaním a šírením v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane
internetu) a propagačných materiáloch objednávateľa, a to len za účelom vyhodnotenia
súťaže. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu do odvolania súhlasu. Súhlas je
možné kedykoľvek, písomne, formou listu doručeného objednávateľovi odvolať.
7. Účasťou v súťaži účastník súťaže výslovne potvrdzuje, že týmto, ako ani odoslaním
formulára pre uplatnenie výhry a/alebo odoslaním súťažnej SMS do súťaže neboli porušené
práva, ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Účastník súťaže najmä výslovne
potvrdzuje, že disponuje všetkými právami a súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel
udeľuje organizátorovi a spolupracujúcemu subjektu.
8. Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti so súťažou bude riešená podľa
príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak však vyjde najavo, že
účastník súťaže svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci súťaže a/alebo v súvislosti s ňou
(napr. v dôsledku absencie práv a/alebo súhlasov, ktorých udelenie mal účastník súťaže
v zmysle pravidiel zabezpečiť) porušil akékoľvek práva tretej osoby, je za takéto porušenie
plne zodpovedný, a ak objednávateľovi, organizátorovi, partnerovi súťaže a/alebo
spolupracujúcemu subjektu a/alebo akejkoľvek tretej osobe v tejto súvislosti vznikne
akákoľvek ujma, zaväzuje sa ju účastník súťaže v plnom rozsahu nahradiť.
9. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj úplný a bezpodmienečný súhlas
s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
10. Účasť v súťaži ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou, ani alternatívne
plniť v peniazoch. Výherca nie je oprávnený požadovať akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec
poskytnutej výhry. Účastníci súťaže nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany
objednávateľa, organizátora, partnera súťaže a/alebo spolupracujúceho subjektu než na
plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže,
ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu
a poskytnutia náhrady. Táto skutočnosť bude bezodkladne oznámená v predajniach
zapojených do súťaže umiestnených na území Slovenskej republiky a zverejnená na
internetovej stráne www.eduscho.sk.
12. Objednávateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
13. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami
súťaže a/alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky nebudú do
súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom
súťaže a/alebo výhercom (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť
zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá
v prospech objednávateľa. Objednávateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže
zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť
v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním alebo konaním v rozpore s pravidlami
súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi alebo konaním v rozpore s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na skutočnosť, či pôjde o konanie
účastníka súťaže alebo inej osoby). Toto rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania. Ak
súťažiaci už prijal akékoľvek plnenie zo súťaže, je povinný ho v celosti vrátiť osobe, ktorá
plnila. Pokiaľ vrátenie plnenia zo súťaže už nie je možné, súťažiaci je povinný poskytnúť
finančnú náhradu zodpovedajúcu plneniu zo súťaže. O vylúčení zo súťaže bude účastník
informovaný vhodným spôsobom.
14. Objednávateľ, organizátor, partner súťaže, ani spolupracujúci subjekt nezodpovedajú
za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke
internetových stránok súťaže, vrátane problémov na strane poštových prepravcov, telefónnych
operátorov alebo iných subjektov. Objednávateľ,
organizátor,
partner
súťaže,
ani
spolupracujúci subjekt ďalej nezodpovedajú za vlastníctvo a/alebo oprávnené použitie
použitých mobilných telefónov.
15. Objednávateľ, organizátor, partner súťaže, ani spolupracujúci subjekt nezodpovedajú za
akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercom nevzniká
právo výhry reklamovať. Objednávateľ si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel
nahradiť inými výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky
odovzdávania výhier.
16. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na
propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom týchto
úplných pravidiel súťaže, platí znenie týchto pravidiel.
17. V prípade, ak dôjde k zmenám v pravidlách súťaže, tieto zmeny budú uskutočnené
písomne vo forme dodatku k týmto pravidlám súťaže a zverejnené na internetovej stránke
súťaže www.eduscho.sk. Účinnosť zmien podľa predchádzajúcej vety nastáva okamihom ich
zverejnenia podľa predchádzajúcej vety, ak nie je výslovne uvedený neskorší okamih
nadobudnutia ich účinnosti.
18. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu trvania súťaže k dispozícii na internetovej stránke
súťaže www.eduscho.sk.
V Bratislave, dňa 15.05.2013
Download

Pravidlá súťaže EDUSCHO