ŽIADOSŤ O ZMENU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA (právnická osoba,
živnostník)
K Zmluve č.
Prosíme o vyplnenie iba zmenených údajov.
Úplný názov spoločnosti1
Sídlo spoločnosti
Ulica
PSČ, mesto
Krajina
Korešpondenčná adresa
Ulica
PSČ, mesto
Krajina
Miesto podnikania2
Ulica
PSČ, mesto
Krajina
IČO
DIČ
Telefónne číslo (pevná linka)
Telefónne číslo (mobilná linka)
E-mail
Bezpečnostná otázka3
Odpoveď na bezpečnostnú otázku
Číslo účtu a kód banky4
Názov a adresa banky
IBAN4
1
Uveďte celý názov podľa výpisu z Obchodného alebo Živnostenského registra.
Miesto podnikania uvádzajte iba v prípade, že spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť na inej adrese ako v sídle spoločnosti.
3
Slúži k dodatočnému overeniu identity Zákazníka v rámci telefonického kontaktu.
4
V prípade bankového účtu vedeného v zahraničnej alebo inej mene ako EUR, uveďte, prosím IBAN a SWIFT code. Platí tiež pre založenie
reálneho účtu v mene USD.
2
XTB Slovenská republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava
0800 900 110
[email protected]
www.xtb.sk
SWIFT code4
Osoby oprávnené disponovať s obchodným účtom vedeným v X-Trade Brokers DM S.A. (štatutárni zástupcovia5, splnomocnené osoby)
Osoba 1.
Meno a priezvisko6
Funkcia
Preukaz totožnosti č.1.
Občiansky preukaz
Prechodný pobyt
Trvalý pobyt
Číslo dokladu
Platnosť do
Vydal
Preukaz totožnosti č. 2
Cestovný pas
Číslo dokladu
Platnosť do
Vydal
Preukaz totožnosti č. 3
Vodičský preukaz
Iné7
Číslo dokladu
Platnosť do
Vydal
Rodné číslo8
Pohlavie
Muž
Žena
Štátne občianstvo
Politicky exponovaná osoba9
Áno
Nie
Podpisom tohto dokumentu Zákazník potvrdzuje, že informácie, ktoré v tomto dokumente uviedol, sú
pravdivé, úplné a správne a zaväzuje sa bezodkladne informovať X-Trade Brokers (ďalej len „XTB“) v
prípade akýchkoľvek zmien týchto informácií a aktualizovať ich. Podpisom tohto dokumentu Zákazník
potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanoveniami článku 4.1. dokumentu Doplňujúce informácie a zmluvné
V prípade, že spoločnosť je vlastnená inou právnickou osobou, je nutné vykonať totožnú identifikáciu materskej spoločnosti ako v prípade
subjektu, ktorý uzatvára Zmluvu s XTB.
6
V prípade, ak právnická osoba má ustanovených viac konateľov, ktorí konajú spoločne, musí každý z konateľov vyplniť samostatne list č.
2 Žiadosti o zmenu osobných údajov.
7
V prípade, že nevlastníte cestovný pas alebo vodičský preukaz, uveďte ďalší doklad totožnosti s fotografiou.
8
V prípade zahraničnej osoby uveďte dátum narodenia v formáte dd. mm. rrrr.
9
Vysvetlenie, či patríte do skupiny politicky exponovaných osôb, nájdete na stránkach www.xtb.sk.
5
XTB Slovenská republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava
0800 900 110
[email protected]
www.xtb.sk
podmienky pre slovenských Zákazníkov XTB a potvrdzuje poskytnutie svojho súhlasu so spracovaním,
sprístupnením a cezhraničným prenosom svojich osobných údajov v rozsahu špecifikovanom v uvedenom
článku.
Podpisom tohto dokumentu Zákazník ďalej prehlasuje, že číslo účtu, ktoré uviedol v tomto dokumente,
predstavuje číslo účtu vedeného v mene spoločnosti, pričom bude všetky peňažné transakcie (prevody a
vklady prostriedkov) súvisiace s transakciami uzatvorenými na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní
investičných služieb uzatvorenej s XTB realizovať z tohto účtu alebo na tento účet. V súvislosti s realizáciou
transakcií v hodnote prevyšujúcej 15.000,- EUR Zákazník potvrdzuje svoje prehlásenie udelené
prostredníctvom akceptácie Obchodných podmienok XTB na základe článku 11.3. dokumentu Doplňujúce
informácie a zmluvné podmienky pre slovenských Zákazníkov XTB.
Zákazník berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu („Zákon“) je povinný poskytnúť XTB osobné
údaje v rozsahu určenom v ustanoveniach § 7 a § 19 tohto zákona a umožniť XTB uskutočniť jeho
identifikáciu a overenie identifikácie pri vykonávaní akejkoľvek Obchodnej transakcie. V zmysle uvedených
povinností je nutné, aby bola pravosť Zákazníkovho podpisu na Rámcovej zmluve úradne osvedčená.
Zákazník tiež berie na vedomie, že XTB je povinná odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, odmietnuť
vykonanie konkrétneho obchodu alebo ukončiť obchodný vzťah, ak nie je schopná vykonať identifikáciu
Zákazníka alebo overenie jeho identifikácie z dôvodov na strane Zákazníka alebo v prípade, ak Zákazník
odmietne preukázať v koho mene koná. Takéto odmietnutie vykonania obchodnej transakcie je XTB povinná
nahlásiť osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru.
Podpisom tohto dokumentu Zákazník berie na vedomie, že vyplnenie tohto dotazníka je súčasťou povinností
zákazníkov obchodníkov s cennými papiermi poskytnúť informácie potrebné na ich identifikáciu v súlade s
ustanoveniami §73a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení a
súčasťou povinností zákazníkov povinných osôb v zmysle §19 zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Ďalej čestne prehlasujem, že nový uvedený bankový účet je vedený na moju osobu a všetky údaje sú
správne.
Prosíme o zaslanie kópie preukazu totožnosti, v ktorom sú uvedené zmeny osobných údajov. V prípade, že
dôjde k zmene údajov, ktoré sú obsiahnuté v obchodnom/živnostenskom registri, prosíme o dodanie
aktuálneho výpisu.
Dátum
Meno a priezvisko
Podpis Zákazníka
Vyplní XTB
Týmto potvrdzujem, že osobné údaje obsiahnuté v Rámcovej zmluve a tejto žiadosti boli správne vyplnené a že súhlasia s
preukazom totožnosti, ktorého kópia bola pripojená k Rámcovej zmluve a tejto žiadosti.
Dátum
XTB Slovenská republika
Poštová 1,
811 06 Bratislava
0800 900 110
[email protected]
www.xtb.sk
Meno a priezvisko
Podpis Zamestnanca
Download

právnická osoba, živnostník - X