systému sociálneho zabezpečenia, bude mu vydaná KELA karta.
Nárok na sociálnu dávku u zamestnancov, ktorí prišli do Fínska
len na určitú dobu, vzniká po odpracovaní minimálne štyroch týždňov vo Fínsku.
Dôležité adresy
Vo verejnom sektore je základná zdravotná starostlivosť zabezpečovaná v zdravotných centrách. Verejná špecializovaná zdravotná starostlivosť podlieha nemocniciam. Všetci držitelia KELA
karty vydanej Sociálnou poisťovňou môžu využívať služby verejného zdravotníctva.
Tel: +421/2/5980 51 11
Nemocenský príspevok reprezentuje kompenzáciu v prípade
straty príjmu v dôsledku dočasnej neschopnosti pracovať. Je ho
možné vyplácať osobám medzi 16.a 64. rokom života, ktoré nie
sú schopné v čase práceneschopnosti vykonávať svoju prácu
alebo inú podobnú prácu. Každý, kto chce v tejto severskej krajine stráviť aspoň niekoľko dní, by si mal vybaviť Európsky preukaz
zdravotného poistenia vo svojej domovskej krajine.
Veľvyslanectvo Fínska
Palisády 29, 811 06 Bratislava
Slovenská Republika
Fax.: +421/2/5980 5120
E-mail: [email protected]
Soumen Tasavalta Republiken Finland
Veľvyslanectvo SR vo Fínsku
Hlavné mesto: Helsinki (570 000 obyvateľov a v aglomerácii
s mestami Espoo a Vantaa 1 060 000 obyvateľov)
Embassy of the Slovak Republic
Rozloha: 338 145 km2
Annankatu 25, 00100 Helsinki
Fínsko (Finland)
Tel.: 00358-9 / 6811 7810 (sekretariát veľvyslanca)
6811 7814 (Konzulárne oddelenie)
6811 7818 (Obchodno-ekonomické odd.)
Fax: 00358-9 / 6811 7820
Dôchodkové zabezpečenie
Do dôchodku odchádzajú ľudia vo veku 65 rokov. Môžu odísť aj o
päť rokov skôr, ale potom sa musia uspokojiť s oveľa nižšou penziou. Tá sa skladá z dvoch častí - zo štátneho príspevku a z toho,
čo si človek počas aktívneho života našetril v penzijnom fonde.
Informácie nájdete na webovej stránke: www.etk.fi
Fínska
republika
E-mail: [email protected]
Počet obyvateľov: 5 312 353
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: fínsky, švédsky
V súčasnosti sa v školách celého Fínska učí angličtina,
ktorou sa je možné dohovoriť takmer všade.
Fínština patrí medzi ugrofínske jazyky.
Web: www.mzv.sk/helsinky
Generálny konzulát Fínska
Moyzesova 5, 811 05 Bratislava
Helsinki
Slovenská Republika
Tel.: +421/2/544 341 71
Kontakty na užitočné webové stránky
www.mol.fi – Úrad práce
www. finland.cimo.fi
(CIMO)
– Centrum pre medzinárodnú mobilitu
www.etk.fi – Fínske centrum pre dôchodky
Medzinárodné telefónne smerovacie číslo:
zo zahraničia do Fínska: 00 358 plus číslo telefónneho účastníka
z Fínska do zahraničia: 00 plus kód krajiny, kód mesta a číslo
telefónneho účastníka
www.kela.fi – Sociálna poisťovňa
www.europa.eu.int/eures - Portál pre medzinárodnú mobilitu
www.mielenterveysseura.fi - Krízová asistencia pre cudzincov
Internetový kód krajiny:
www.poliisi.fi - Vodičské oprávnenia – Fínsko
.fi
www.sttk.fi - Fínska konfederácia ochrany práv zamestnancov
www.tyosuojelu.fi - Inšpektorát bezpečnosti práce
www.vero.fi/english – Zdaňovanie cudzincov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Leták bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2011/2012
www.eures.sk
www.eures.europa.eu
www.eures.sk
www.eures.europa.eu
Čo budete vo Fínsku potrebovať?
povolenie na pobyt
Občania ktorejkoľvek členskej krajiny EÚ sa môžu pohybovať vo
Fínsku bez žiadosti o povolenie na pobyt.
Ak chcete v krajine pracovať viac ako 3 mesiace, je potrebné
požiadať o povolenie na pobyt.
Povolenie na pobyt sa zvyčajne udeľuje na dobu 5 rokov. Ak
však pracovný pomer trvá menej ako 1 rok, je udelené povolenie
na pobyt len na obdobie trvania pracovného pomeru.
Povolenie na pobyt môžete získať na príslušnej policajnej stanici
v mieste vášho pobytu vo Fínsku.
K žiadosti potrebujete:
Formulár, ktorý dostanete na oddeleniach miestnej polície;
Sobášny list;
Pracovná zmluva;
Fotografiu;
Doklad o štúdiu;
Pas alebo obč. preukaz;
Informácie o vašom finančnom zabezpečení;
Ako sa uchádzať vo Fínsku o prácu?
Ako hľadať prácu
Prostredníctvom inzerárov - noviny hlavného mesta a okolia,
Helsingin Sanomat, publikujú voľné pracovné miesta na svojej
webovej stránke: www.helsinginsanomat.fi. Každý druhý týždeň vydáva fínske ministerstvo práce noviny Tyomarkkinat, ktoré
obsahujú stovky inzerovaných pracovných ponúk.
Internetové adresy: www.europa.eu.int/eures medzinárodný
portál pre pracovnú mobilitu, www.aarresaari.net, www.jobline.
fi, www.manpower.fi, www.oikotie.fi, www.olsten.fi, www.pib.
fi, www.proffice.com, www.rekry.com a www.uranusfin.com.
www.eures.sk
www.eures.europa.eu
Inzeráty sú vo fínštine, švédčine, ale aj angličtine.
Minimálna mzda nie je zákonom stanovená. Je zakotvená v kolektívnych zmluvách. Obvykle je pracovná doba 40 hodín týždenne. V kolektívnej zmluve môže byť dohodnutá i kratšia pracovná
doba. Nadčasová práca je limitovaná. Zamestnávatelia musia poskytnúť dovolenku v dĺžke 24 a viac pracovných dní v závislosti
od dĺžky trvania pracovného pomeru.
Štúdium.
Štúdium vo Fínsku hradí štát v spolupráci so samosprávou.
Univerzity a technické školy však môžu spoplatňovať učebnice,
ubytovanie a stravu. Krajina má 20 univerzít a asi tri desiatky odborných vysokých škôl. Štúdium je často v angličtine - uchádzač
o štúdium musí mať potvrdenie o znalosti jazyka, na niektorých
odboroch je však potrebný aj fínsky jazyk. Všetky vzdelávacie inštitúcie majú oddelenia, ktoré sa venujú zahraničným študentom.
Odporúčame obrátiť sa na ne minimálne rok pred plánovaným
štúdijným pobytom. Zoznam vysokých škôl nájdete aj na stránke
ministerstva školstva www.oph.fi.
Fínska vláda poskytuje prostredníctvom Fínskeho centra pre
medzinárodnú mobilitu (CIMO, www.cimo.fi) viaceré štipendijné
programy na 3 až 12 mesiacov najmä mladým postgraduantom
orientovaným na výskum. Počas semestra môžu študenti vo
Fínsku pracovať bez povolenia maximálne 20 hodín týždenne.
V letných mesiacoch neplatí pre zahraničných študentov žiadne
obmedzenie v súvislosti s prácou.
Študenti, ktorí vo Fínsku navštevujú školu a pracujú ako au-pair z členských krajín EÚ povolenie k pobytu vo Fínsku
nepotrebujú. Ak ich pobyt presiahne 90 dní, sú povinnísa
registrovať v miestne príslušnom oddelení fínskej polície:
www.uvi.fi
Práca
Pracovať v Nórsku môžete hneď po vstupe do krajiny, ale podliehate registrácii. Zaregistrujte sa na policajnej stanici v mieste
pobytu alebo v Servisnom centre pre zahraničných pracovníkov,
kde vám bude vystavený registračný certifikát platný na dobu neurčitú, pridelené sociálne identifikačné číslo a daňová karta.
Platové a pracovnoprávne podmienky musia byť zhodné s podmienkami platnými pre nórskych pracovníkov.
Uznávanie diplomov a kvalifikácií
Tí, ktorí získali diplom v zahraničí, môžu požiadať o uznanie kvalifikácie od Národného úradu pre vzdelávanie (National Board
of Education). Rozhodnutie o uznaní kvalifikácie sa vydáva na
základe žiadosti, ktorej formulár je možné získať priamo na Národnom úrade.
Formulár je možné tiež vyplniť na internetovej stránke www.
oph.fi/info/recognition, alebo oň môžete požiadať e-mailom:
[email protected] Všetky nevyhnutné prílohy sú v zozname
inštrukcií pre vyplnenie formulára žiadosti. Formulár žiadosti je
vo fínskom, švédskom a anglickom jazyku. Rozhodnutie o uznaní kvalifikácie sa vydáva iba vo fínskom a švédskom jazyku. Za
rozhodnutie a za spracovanie rozhodnutia je potrebné zaplatiť poplatok. Informácie o podmienkach uznávania kvalifikácie možno
získať na adrese www.edu.fi.
Dane
Ak začnete vo Fínsku pracovať, je potrebné požiadať na príslušnom daňovom úrade o kartu daňovníka, ktorú zamestnávateľ potrebuje pre účely zdaňovania vášho príjmu. Sadzba dane z príjmu
pri pracovnom pomere trvajúcom do 6 mesiacov je 35 %, nad 6
mesiacov je pri dani z príjmu progresivná daňová sadzba. Spôsob
zdanenia je v tomto prípade totožný s fínskymi residentmi.
Viac informácií k daňovej problematike nájdete na stránkach:
www.vero.fi
Zdravotné a nemocenské poistenie
Základná sociálna ochrana pre všetkých obyvateľov Fínska je garantovaná Sociálnou poisťovňou (KELA).
Aby mal človek nárok na dávky, ktoré KELA poskytuje, musí sa
pri príchode do Fínska zaregistrovať na miestnom KELA úrade
a vyplniť formulár žiadosti Y77. Ak je imigrant prijatý do fínskeho
Download

14 Letak Finsko.indd