Centrum MEMORY n.o.
Výročná správa
2010
Výročná správa 2010
Centrum MEMORY n. o.
Prvé preventívne, diagnostické, špecializované a vzdelávacie zariadenie pre ľudí s poruchami
pamäti a Alzheimerovou chorobou. Poskytuje pre pacientov a ich rodiny nasledovné služby:
Sociálne služby
Špecializovanú starostlivosť formou denného pobytu určenú predovšetkým pre osoby postihnuté
Alzheimerovou chorobou.
Špecializované sociálne poradenstvo rodinám a príbuzným pacientov s Alzheimerovou chorobou.
Zdravotnícku starostlivosť
Spočívajúcu v diagnostike a liečbe demencií, ktorá je zabezpečená v psychiatrickej ambulancii
a ambulancii liečebného pedagóga.
Vzdelávacie služby
Predstavujú odborné podujatia pre pracovníkov sociálnych služieb a pre opatrovateľov v rodinách.
Vzdelávacie programy sú akreditované Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom práce
sociálnych vecí a rodiny SR.
Personálne zabezpečenie:
PaedDr. Mária Čunderlíková, odborná riaditeľka Centra MEMORY n.o., liečebná pedagogička,
odborný garant poskytovaných služieb,
Ing. Alžbeta Veselá, štatutár zakladateľa, ekonomická riaditeľka Centra MEMORY n.o.,
koordinátorka projektov,
Ing. Darina Grniaková, projektový manager,
Viera Jurkovičová, administratívne zabezpečovanie projektov,
Mgr. Mária Wirth, PhD. liečebná pedagogička, špecializované sociálne poradenstvo, trénerka
pamäti,
Doc. MUDr. Ľubomír Vražda, CSc. – psychiater,
MUDr. Ján Balla- psychiater,
Mgr. Henrieta Košalová, liečebná pedagogička, trénerka pamäti,
Mgr. Katarína Karoľová, liečebná pedagogička, trénerka pamäti,
Mgr. Lenka Pokorná, sociálna pracovníčka,
Ing. Ľudmila Bašistová, zdravotná sestra,
Mgr., Bc. Magdaléna Blahová, zdravotná sestra,
Mgr. Monika Dostálová, opatrovateľka – asistentka,
Lucia Kunová, opatrovateľka – asistentka,
Helena Zubajová , gazdiná,
Andrea Kolmanová, opatrovateľka – asistentka,
Eva Vaňová, opatrovateľka – asistentka,
Eva Ryzá, pomocné práce v interiéri,
Pavel Kuchárek, pomocné práce v exteriéri.
členovia riešiteľského kolektívu vedeckého grantu APVV-0621-07
MUDr. Peter Kosoň, PhD. – neurológ
Mgr. Michaela Nováková – psychologička
Prof. MUDr. Lubomír Lisý -neurológ
©Centrum MEMORY, n.o.
2
Zmeny v zložení správnej rady neziskovej organizácie v roku 2010
Ing. Pavol Pecník, predseda správnej rady od 27.5.2010
JUDr. Marek Bartovič
Ing. Tomáš Lencz
Ing. Pavel Veselý
Ing. Branislav Jelenčík, nový člen správnej rady od 2.2.2010
Hlavný cieľ:
• poskytovať sociálne služby v špecializovanom zariadení pre občanov s Alzheimerovou
chorobou, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
• poskytovať sociálnu rehabilitáciu vo forme tréningov pamäti a kognitívnej rehabilitácie.
Cieľové skupiny:
• ľudia postihnutí poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou
• rodinní príslušníci a opatrovatelia osôb s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou
• občania v seniorskom veku
• pomáhajúce profesie
• verejnosť.
1. SOCIÁLNE SLUŽBY
Špecializované zariadenie – ambulantná forma - Denný pobyt
Denný pobyt je určený ľuďom s demenciou Alzheimerovho typu, je v prevádzke v pracovné dni
v týždni, v čase od 7.30 hod. – 16.45 hod. Časť klientov využíva službu denného pobytu
každodenne, niektorí vo vybrané dni v týždni. Tieto služby sú poskytované podľa záujmu a potrieb
rodiny, ktorá sa o postihnutú osobu stará. Poskytuje odbornú starostlivosť s nácvikom denných
činností zameraných na udržiavanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.
Pre prijatie do denného pobytu potrebuje občan právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu“, ktoré vydá Bratislavský samosprávny kraj na základe žiadosti pacienta alebo jeho
rodiny.
Denný pobyt neposkytuje len pobyt a dohľad, dôležité sú aktivizačné a terapeutické programy,
ktoré znižujú spoločenskú izoláciu osôb postihnutých demenciou, spomaľujú pokles kognitívnych a
motorických funkcií, sú považované za významný doplnok farmakologickej liečby.
Sme jediným zariadením na Slovensku, v ktorom sa používa metóda Validácie (uznania) podľa
Naomi Feil. Certifikát na Österreichisches Rotes Kreuz - Validation® Naomi Feil získala vo
Viedni liečebná pedagogička Mária Wirth. Validation® Naomi Feil je terapeutický prístup
k ľuďom s Alzheimerovou chorobou a pomáha zlepšiť kvalitu ich života.
20,0
Priemerný počet klientov denného pobytu: január
február
20,4
marec
19,1
apríl
19,3
máj
19,8
jún
18,9
júl
18,6
august
18,9
september
17,6
október
17,4
november
19,9
december
19,6
©Centrum MEMORY, n.o.
3
V roku 2010 sme poskytli sociálnu službu formou denného pobytu 44 klientom. Priemerná
návštevnosť bola 19 klientov na deň.
Bratislavský samosprávny kraj na základe Zmluvy č. 5/2010/ FPP –SP o poskytnutí
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby a Dodatku č. 1. k Zmluve č. 5/2010/ FPP
–SP zo dňa 22.02.2010 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby
poskytol na rok 2010 finančný príspevok na kapacitu 19 miest v špecializovanom zariadení
s ambulantnou formou vo výške 52 567,98 €. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na úhradu
prevádzkových nákladov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby.
Na základe Zmluvy č. 5/2010/FPO –SP o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a Dodatku č. 1 k Zmluve č.
5/2010/FPO –SP zo dňa 22.02.2010 o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy Bratislavský samosprávny kraj
poskytol na rok 2010 finančný príspevok na kapacitu 19 miest v špecializovanom zariadení
s ambulantnou formou vo výške 63 819,48 €. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na úhradu
nákladov na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy.
Špecializované zariadenie poskytuje pre klientov nasledovné aktivity:
Kognitívna rehabilitácia
Cieľ: stimulácia kognitívnych funkcií - pamäti, logického myslenia, pozornosti, orientácie.
Náplň: kognitívny tréning, spoločenské hry, kvízy a pod.
Program pre udržiavanie sebaobslužných činností
Cieľ: pomoc a podpora klientom, aby činnosti vykonávali čo najsamostatnejšie tak dlho ako sú toho
schopní. Udržiavať už osvojené zručnosti a schopnosti, ktoré sú zautomatizované a nevyžadujú si
proces učenia sa novému.
Náplň: obliekanie sa, hygiena, mikčný režim, samostatné jedenie príborom, krájanie a pod.
©Centrum MEMORY, n.o.
4
Arte-terapia
Cieľ: stimulácia jemnej motoriky, fantázie a tvorivosti, ventilovanie negatívnych pocitov
a relaxácia.
Náplň: maľovanie, modelovanie s hlinou, koláže, maľovanie na látku, a pod.
Činnostná terapia
Cieľ: stimulácia jemnej motoriky a zmyslov, stimulácia k aktivite, fantázie a tvorivosti.
Náplň: práca s rôznorodým materiálom (s textilom, bavlnkami, s drôtom, s prírodným materiálom)
práce v záhrade, pečenie a pod.
Muzikoterapia a tanečná terapia
Cieľ: stimulácia dlhodobej pamäti a zmyslov: hmat, zrak, sluch, fantázie.
Náplň: spievanie, hra na hudobných nástrojoch, počúvanie hudby, muzikomaľba, tanec párový,
improvizovaný a pod.
Biblioterapia
Cieľ: využitie literatúry k udržaniu poznatkov
v dlhodobej pamäti, schopnosti formulovať
a vyjadrovať
vlastné
myšlienky,
prevencia
nežiaduceho správania, relaxácia.
©Centrum MEMORY, n.o.
5
Náplň: čítanie, predčítavanie, prednes poézie, dorozprávanie príbehov s otvoreným koncom,
diskusné stretnutia.
Dramato-terapia
Cieľ: Stimulácia verbálnych a neverbálnych schopností, vytváranie bezpečného prostredia na znovu
prežitie emócií .
Náplň: dramatické etudy, neverbálne techniky, pantomimické a verbálne hádanky, maňuškové
divadelné hry, rolové hry
Reminiscenčná terapia
Cieľ: posilnenie a zlepšenie komunikácie s pacientom, návrat do doby mladosti, aktivity a obdobia
zdravia.
Náplň: spomínanie na udalosti spojené s pozitívnymi emóciami (priatelia z detstva, prvé lásky,
tanečná, domáce zvieratá atď.).
Validation® Naomi Feil
Cieľ: redukovať pocity úzkosti, strachu a neistoty.
Náplň: forma komunikácie a terapie, ktorá pomáha udržiavať kontakt s chorým človekom
a umožňuje okoliu porozumieť a akceptovať hľadisko jeho reality. Uznávanie vyšších hodnôt
a dôstojnosti človeka bez ohľadu na stupeň postihnutia.
Sociálna rehabilitácia
sa vykonáva formou tréningov pamäti a kognitívnej rehabilitácie.
Tréningy pamäti (TP) – 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma
Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality so zameraním na zlepšenie
pozornosti a koncentrácie.
Je určený pre aktívnych seniorov aj pre záujemcov v produktívnom
©Centrum MEMORY, n.o.
6
veku. Ich význam spočíva predovšetkým v stimulácii kognitívnych funkcií a pôsobia ako prevencia
problémov s pamäťou, depresívnych nálad a pocitov osamelosti.. Na tréning prichádzajú seniori
prevažne z vlastného záujmu alebo na odporučenie praktického lekára.
V roku 2010 pracovali 4 tréningové skupiny. Skupinu tvorí 8 – 14 účastníkov.
Celkový počet tréningov v roku 2010:
Celková návštevnosť na tréningoch v roku 2010:
129
1126
Kognitívna rehabilitácia (KG)– 1 x týždenne 90 minút/ skupinová forma
Kognitívna rehabilitácia je zameraná na stimuláciu
kognitívnych funkcií a podporu sociálneho kontaktu
pre ľudí s poruchami pamäti
a Alzheimerovou
chorobou. Predstavuje významný spôsob aktivity,
ktorý spolu so zodpovedajúcou farmakoterapiou
zlepšuje kvalitu života postihnutých aj ich
opatrovateľov.
Záujemcovia prichádzajú 1x týždenne na skupinové
stretnutia, zvyčajne na odporučenie ošetrujúceho
špecialistu - psychiatra alebo neurológa.
V roku 2010 boli vytvorené 3 skupiny. V každej skupine bolo priemerne 10 účastníkov.
Celkový počet tréningov KG v roku 2010:
Celková návštevnosť na tréningoch KG v v roku 2010:
124
1249
2. POSKYTOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI
Psychiatrická ambulancia
sa špecializuje na diagnostiku a liečbu demencií pre pacientov z celého Slovenska. V spolupráci
s Neuroimunologickým ústavom SAV v Bratislave v opodstatnených prípadoch vykonáva aj
genetické vyšetrenia neurodegeneratívnych ochorení. Ambulancia je zaradená v sieti
zdravotníckych zariadení a má uzavreté zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými
zdravotnými poisťovňami.
Ambulancia liečebného pedagóga
je zameraná na nefarmakologickú terapiu, na reedukáciu pamäti u pacientov v dôsledku poškodenia
mozgu. Poskytuje aj individuálne tréningy pamäti, poradenstvo pri problémoch pamäti,
informovanie a vedenie rodinného príslušníka pacienta s demenciou. Ambulancia liečebného
pedagóga je zaradená v sieti zdravotníckych zariadení, nemá však uzavreté zmluvy so zdravotnými
poisťovňami.
3. VZDELÁVACIE AKTIVITY, KONFERENCIE, SEMINÁRE
Vzdelávacie podujatia:
©Centrum MEMORY, n.o.
7
Akreditované vzdelávacie programy vo forme 40 hodinových kurzov sú určené pre personál
zdravotníckych a sociálnych zariadení, pre pracovníkov tvoriacich aktivizačné, rehabilitačné
a terapeutické programy v zariadeniach pre seniorov, pre pracovníkov denných centier
a špecializovaných zariadení.
Cieľom akreditovaných kurzov je pripraviť absolventov na prácu so zdravými seniormi a ľuďmi
s demenciou, naučiť ich metódy trénovania pamäti a kognitívnej rehabilitácie, oboznámiť so
špecifikami práce s ľuďmi s demenciou (komunikácia, prevencia problematického správania,
aktivizácia, terapia), riadenie starostlivosti v špecializovaných zariadeniach.
1) Aktivizačný program a trénovanie pamäti seniorov - modul 1.
intenzívny týždňový vzdelávací kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR č.1619/2008/33/1
Termín: 22.2. – 26.2.2010 – počet účastníkov: 9
Termín: 4.10. – 8.10.2010– počet účastníkov: 21
2)Trénovanie kognitívnych funkcií a špecifiká
komunikácie u ľudí s poruchami pamäti modul 2. intenzívny týždňový vzdelávací kurz
akreditovaný MŠ SR č.1619/2008/33/1
Termín: 19.4. – 23.4.2010 - počet účastníkov: 6
Termín: 29.11. – 3.12.2010 - počet účastníkov: 11
3) Tréner pamäti seniorov – modul 3. intenzívny
týždňový
vzdelávací
kurz
akreditovaný MŠ SR č.1619/2008/33/1
Termín 22.3. -26.3.2010 - počet účastníkov: 8
4) II. Medzinárodná konferencia
„Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“ s aktívnou
účasťou odborníkov z oblasti výskumu, diagnostiky a sociálnej starostlivosti z Anglicka, Českej
republiky a Slovenska, ktorí sú profesionálne zainteresovaní na problematike Alzheimerovej
choroby.
Termín: 21. a 22. september 2010
Z našich pracovníkov sa aktívne podieľali na konferencii títo pracovníci:
Čunderlíková M.: „ Efekt kognitívneho tréningu na pacientov s Alzheimerovou chorobou“
Veselá A. : „Potreby klientov a pracovníkov v špecializovanom zariadení pre ľudí s Alzheimerovou
chorobou“
Súčasťou konferencie boli odborné workshopy:
©Centrum MEMORY, n.o.
8
Košalová H.: „Terapeutický tanec s ľuďmi s demenciou“
Karoľová K.: „Tréning kognitívnych funkcií
demencii“
Wirth
M.:
„Stav
dezorientácie
pri
II. ročník medzinárodnej konferencie s témou „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v
liečbe Alzheimerovej choroby“ sa konal pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby.
Zúčastnení si odniesli nielen poznatky z oblasti medicíny, výskumu a sociálnej práce v
problematike Alzheimerovej choroby, ale aj praktické skúsenosti zo skupinovej práce na
workshopoch. Konferencie sa zúčastnilo 86 účastníkov z 38 zariadení sociálnych služieb z celého
Slovenska.
Týždeň mozgu
Aj v roku 2010 sme sa v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou , Nadáciou
MEMORY a s Neuroimunologickým ústavom SAV zapojili v týždni od 15. – 21. marca 2010 do
medzinárodnej aktivity, „Týždeň mozgu“. Iniciatíva pochádza z USA, kde ho pod názvom Brain
Awareness Week poriada od roku 1996 organizácia Dana Alliance for the Brain (www. dana.org.).
Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových
ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.
V Centre MEMORY sa 16. 3. 2010 konali odborné prednášky spojené so zisťovaním rozsahu
pamäti, a to v prvom prednáškovom bloku pre cieľovú skupinu seniorov a v druhom prednáškovom
bloku pre cieľovú skupinu študentov.
Témy prednášok :
1. „Obohatené
prostredie
v boji
proti
neurodegenerácii“.
Neuroimunologický ústav SAV, vedecký pracovník)
©Centrum MEMORY, n.o.
(Stožická
Zuzana,
9
2. „Ako zvýšiť výkonnosť pamäti vo vyššom veku“. (Čundelíková Mária, Centrum MEMORY
a Wirth Mária, Centrum MEMORY, liečebný pedagóg,)
18. 3. 2010 sa uskutočnili prednášky na tému Mozog - jeho funkcie a ochorenia pre v zariadení pre
seniorov na Sklenárovej ulici v Bratislave. Na prednáške PaedDr. Čunderlíkovej bolo prítomných
34 účastníkov.
AKTÍVNA ÚČASŤ ODBORNÍKOV CENTRA MEMORY NA ODBORNÝCH
PODUJATIACH
8. – 13. február 2010 (Praha, ČR) - Kurz pro certifikované trenéry paměti I.
Cetrifikovaný kurz realizovali EURAG – Centrum pro trénování paměti a Česká společnost pro
trénování paměti a mozkový jogging a je akreditovaný Českou asociáciou sestier a Českou
asociáciou ergoterapeutov. Kurz bol určený pracovníkom, ktorý sa profesionálne venujú seniorom a
predstavuje prvý stupeň trojstupňového vzdelávacieho programu: Certifikovaný tréner paměti –
Aktivizačný pracovník v sociálnych službách.
Kurzu sa zúčastnila: Katarína Karoľová.
©Centrum MEMORY, n.o.
10
10. – 13. marec 2010 (Thesaloniky, Grécko) - 25. celosvetová medzinárodná konferencia
o Alzheimerovej chorobe. Toto multidisciplinárne podujatie, organizované Alzheimer´s Disease
International (ADI) v spolupráci s Greek
Association of Alzheimer´s Disease and
Related Disorders (Grécka asociácia pre
Alzheimerovu chorobu a ochorenia s ňou
súvisiace), spojilo a združilo na jednom
mieste v rovnakom čase ľudí s demenciou,
vedcov, lekárov, opatrovateľov, rodinných
príslušníkov
a reprezentantov
alzheimerovských asociácií z celého sveta.
Konferencia poskytovala komplexný súhrn
a pohľad
na
problematiku
dôsledkov
Alzheimerovej choroby, ako napríklad
sociálna
starostlivosť,
farmakologická
a nefarmakologická liečba demencie a pod.
Konferencie
sa
zúčastnili:
Mária
Čunderlíková a Katarína Karoľová, ktoré formou posteru
prezentovali aktuálne výsledky projektu APVV – 0621-07 a
služby a aktivity Centra MEMORY, n.o.
24. - 27. jún 2010 (Levoča) - IX. Slovenský psychiatrický
zjazd
Mária Wirth - „Človek s demenciou
v profesionálnej
starostlivosti- záťaž alebo výzva?“
Mária Čunderlíková - „Nefarmakologické prístupy v liečbe
Alzheimerovej choroby.“
8. – 17. júl 2010 (Honolulu, Hawai,USA) 14. Konferencia
svetovej federácie Alzheimerovských spoločností.
Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnil člen
riešiteľského kolektívu vedeckého grantu APVV-0621-07
Peter Kosoň, ktorý aktívne prezentoval priebežné výsledky
projektu APVV-0621-07 formou posteru.
17. - 18. september 2010 (Nové Zámky) - VII.
Celoslovenská konferencia sestier a pracujúcich
v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou, na ktorej s príspevkom: Úloha
a postavenie sestry v špecializovanom zariadení pre pacientov s Alzheimerovou chorobou vystúpili
Magdaléna Blahová a Ľudmila Bašistová.
25. – 28. september 2010 (Ženeva, Švajčiarsko)- 14. Kongres Európskej federácie
neurologických spoločností (EFNS 2010). Medzinárodnej vedeckej konferencie sa zúčastnil člen
riešiteľského kolektívu vedeckého grantu APVV-0621-07 Peter Kosoň, ktorý aktívne prezentoval
priebežné výsledky projektu APVV-0621-07 formou posteru s názvom: Different sensitivity of
neuropsychological screening tests MMSE and ACE-R in patients with MCI and dementia
syndrome.
©Centrum MEMORY, n.o.
11
30. september - 2. október 2010 (Luxembourg)- 20.
Európska medzinárodná konferencia o Alzheimerovej
chorobe.
Alzheimer-Europe
(Asociácia
zastrešujúca
Alzheimerovské spoločnosti v Európe) – organizovala
medzinárodnú konferenciu, pre svoje členské štáty s
možnosťou
prezentovať svoju prácu v domovských
asociáciách. Zámerom konferencie bolo apelovať na potrebu
zlepšenia kvality života ľudí s demenciou a ich opatrovateľov
a príbuzných. Príspevky boli prezentované formou prednášok,
posterov alebo informačnými stánkami.
Konferencie sa ako aktívny účastník zúčastnila Katarína
Karoľová s prezentáciou na tému „Kognitívny tréning ako
nefarmakologický prístup v komplexnej starostlivosti a liečbe
pacientov s Alzheimerovou chorobou“
21. október .2010 (Bratislava) – Seminár – Komunikácia
s ľuďmi s demenciou, ktorý sme zorganizovali pre Ružinovský domov seniorov, ktorého sa
zúčastnilo 17 zamestnancom z RDS a 3 zamestnanci zo zariadenia Ohel David a 1 zo Zariadenia
sociálnych služieb z Hanulovej.ul. Seminár o komunikácii s ľuďmi s demenciou viedla Maria
Wirth.
9. november 2010 (Bratislava) - Medzinárodnú konferenciu Terapia versus výchova –
hranice, možnosti a rizík.
Medzinárodnú konferenciu bola organizovaná v rámci Liečebnopedagogických dní
Cieľom konferencie bol medziodborový
dialóg odborníkov pomáhajúcich profesií zo
Slovenska i zahraničia, výmena a prepájanie
skúseností z praxe s teóriami, šírenie novších
poznatkov pre potreby odbornej verejnosti.
Konferencie sa aktívne zúčastnili:
Henrieta Košalová s témou zážitkového
workshopu „Terapeutický tanec“
Katarína Karoľová s témou zážitkového
workshopu „Ako (vy)používame svoj mozog“
19. – 21. november 2010 (Berlín, Nemecko) – Odborná konferencia Profesného spolku
liečebných pedagógov pod názvom „Liečebno-pedagogická intervencia – Odvahou proti izolácii“.
Viac ako 600 účastníkov malo možnosť zúčastniť sa odborných prednášok za účasti profesionálov
ako Prof. Dr. Karin Weiss, Dr. Jenny de la Torre, Hubert Hüppe a Dr. Xavier M.H. Moonen, ale aj
množstva workshopov na rôzne odborné témy, či výstavy pri príležitosti 25. výročia Profesného
spolku liečebných pedagógov.
Konferencie sa aktívne zúčastnila a odprezentovala činnosť nášho zariadenia liečebná pedagogička
Mária Wirth - „Človek s demenciou v profesionálnej starostlivosti- záťaž alebo výzva?“
Účasť na seminároch a konferenciách bez aktívnej účasti:
Odborní pracovníci sa v rámci svojho sústavného vzdelávania zúčastňujú aj na podujatiach mimo
Slovenska a prinášajú novinky z danej problematiky.
©Centrum MEMORY, n.o.
12
18.-19. 6. 2010 Medzinárodná konferencia expresívnych terapií „Space for art therapies“
( Praha, ČR) - aplikácia výskumu pohybu v tanci, divadle a terapii
Kurzu sa zúčastnili: Mgr. Košalová Henrieta a Mgr. Karolová Katarína
27. – 28. apríl 2010 (Praha, ČR) – Kurz „Terapeutický tanec so seniormi“. Kurz sa realizoval
pod vedením Mgr. Ing. Jany Špinarovej –Dusbábkovej. Bol zameraný na získanie praktických
tanečno – pohybových techník využiteľných u ľudí v seniorskom veku, ako aj u ľudí s obmedzenou
pohyblivosťou či ľudí s demenciou.
Kurzu sa zúčastnila: Mgr. Henrieta Košalová
21. – 26. november 2010 (Praha, ČR) – Kurz pre certifikovaných trénerov pamäti II.
Kurz je súčasťou trojstupňového vzdelávacieho programu pre trénerov pamäti akreditovaného
Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR. Kurz je organizovaný Českou spoločnosťou pre
trénovanie pamäti a mozgový jogging.
Kurzu sa zúčastnila Mgr. Katarína Karoľová, ktorá obdržala Certifikát trénera pamäti II. Českej
spoločnosti pre trénovanie pamäti a mozgový jogging.
UKONČENIE PROJEKTU APVV 0621-07 - „Nefarmakologické prístupy stimulácie
kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou
zobrazovacích a proteomických biomarkerov“.
Od
roku
2008
sme
spolupracovali
na
projekte
s Neurologickou klinikou SZU
v Bratislave
a Neuroimunologickým ústavom
SAV.
Výsledky
získané
v rámci
riešenia projektu APVV-0621-07
prispejú k včasnej a správnej
diagnostike demencií v SR ako
aj
podpore
nových
terapeutických
prístupov
v nefarmakologickej
liečbe
demencií,
predovšetkým
Alzheimerovej choroby.
Alzheimerova
choroba
a
príbuzné
neurodegeneračné
ochorenia zo skupiny tauopatií
reprezentujú klinicky veľmi
relevantnú skupinu ochorení
centrálneho nervového systému.
Včasná a správna diagnostika
umožňuje
včas poskytnúť
adekvátnu liečbu s cieľom
spomaliť progresiu deteriorácie
kognitívnych
funkcií
aj
vzhľadom na skutočnosť, že toto
ochorenie vieme v súčasnosti
©Centrum MEMORY, n.o.
13
liečiť len symptomaticky, avšak nie vyliečiť. Štúdium vplyvov špecializovaných
nefarmakologických prístupov stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s vyvíjajúcou sa
demenciou otvára novú kapitolu v liečebných prístupoch. Na základe analýz výsledkov
neuropsychologických testov a objektívnej kvantitatívnej MRI volumometrie mozgu sme preukázali
pozitívny terapeutický efekt nefarmakologických prístupov, ako sú tréning kognitívnych funkcií, ale
tiež edukácia rodinných príslušníkov pacientov. Výsledky projektu podporujú aplikáciu
nefarmakologických prístupov u príslušných pacientov v praxi vzhľadom na objektívne
zdokumentovaný pozitívny efekt.
Záverečný rok projektu bol zameraný na ukončenie nefarmakologickej stimulácie
kognitívnych funkcií (NSKF) formou kognitívneho tréningu, ktorého sa zúčastnilo 7 pacientov.
Postupne bol ukončený skupinový kognitívny tréning a jeho vyhodnotenie a boli ukončené aj
záverečné individuálne kognitívne tréningy a ich vyhodnotenie.
Počas realizácie projektu odborní pracovníci a členovia riešiteľského kolektívu dospeli k
názoru, že pri liečbe pacientov s Alzheimerovou chorobou
farmakologická liečba a
nefarmakologická liečba formou kognitívnych tréningov nepokrýva všetky potreby pacientov.
Okrem samotnej liečby poskytovanej pacientom, bolo potrebné pracovať aj s ich rodinami. Len
v danej problematike edukovaní a odborníkmi podporení členovia rodiny dokážu poskytnúť
zodpovedajúcu intervenciu týmto pacientom, pomôcť pri farmako aj nefarmakoterapii. Rodinní
príslušníci potrebujú informácie o ochorení, o komunikácii s človekom postihnutým Alzheimerovou
chorobou, o aktivizácii pacienta v domácom prostredí, aj o psychickom prežívaní opatrovateľov.
Tieto informácie je potrebné poskytovať postupne, dať priestor na emočné spracovanie.
Z tohto dôvodu sa v záverečnom roku uskutočnil vzdelávací program pre rodiny, ktoré sa starajú o
pacienta pod názvom „Intenzívny podporno-edukačný program pre rodiny (IPEP)“ Výstupy
projektu V. kategória. Podporno-edukačného programu sa zúčastnili aj príbuzní pacientov, ktorí
boli zaradení do projektu. Vzdelávací program pre rodiny (IPEP) sa uskutočnil v dvoch častiach:
Intenzívny podporno-edukačný program pre rodiny a opatrovateľov - I. stupeň
„Človek s Alzheimerovou chorobou v rodine“
Intenzívny podporno-edukačný program pre rodiny a opatrovateľov - II. stupeň
„Špecifiká komunikácie s človekom postihnutým demenciou“.
Každý stupeň sa skladal z 10 stretnutí, konal sa každý druhý týždeň v priestoroch Centra
MEMORY a trval 90 minút. I. stupňa vzdelávania sa zúčastňovalo 12 osôb – celková účasť bola 66,
II. stupňa vzdelávania 12 osôb- celková účasť bola 76.
Počas 2,5 ročného trvania projektu, členovia riešiteľského tímu – liečební pedagógovia,
tréneri kognitívnych funkcií, získali mnohé neoceniteľné skúsenosti s nefarmakologickými
prístupmi k pacientom s Alzheimerovou chorobou.
Pracovné zošity
pre pacientov s demenciou (určené pre stimuláciu kognitívnych funkcií v domácom prostredí), v
podobe pracovných zošitov: „Aby pamäť lepšie pracovala“ a „ Zdokonaľujme si svoju
©Centrum MEMORY, n.o.
14
pamäť.
Vzdelávanie pracovníkov Centra MEMORY
V júni 2010 obhájila vedeckú hodnosť PhD. členka riešiteľského tímu Mgr. Mária Wirth vedeckou
prácou pod názvom „Pedagogická intervencia v starostlivosti o seniorov s Alzheimerovou
chorobou“.
Centrum MEMORY ako účastník medzinárodného projektu
„Remembering Together“ (Spomínajme spolu) je názov medzinárodného projektu, ktorý je
podporený Národnou agentúrou SAIAC, program Grundtvig, do ktorého sme od 30. 8. 2010
zapojený. Okrem Slovenska sú účastníkmi projektu Severné Írsko, Česká republika, Poľsko,
Španielsko, Írsko, Anglicko, Holandsko a Nemecko. Cieľom projektu Remembering Together je
posilniť postavenie rodinných príslušníkov alebo opatrovateľov starajúcich sa o ľudí s demenciou
prostredníctvom metódy Reminiscencie 2. – 6. septembra 2010 (Belfast, Severné Írsko) sa
uskutočnilo 1. stretnutie projektového tímu, cieľom ktorého bolo oboznámiť sa so základnými
princípmi metódy reminiscencie, zoznámiť sa s ostatnými účastníkmi projektu a ich podmienkami
a požiadavkami pre realizáciu projektu, výsledkom čoho bolo vyhotovenie štruktúry a organizácie
pre jeho realizáciu. Projektového stretnutia sa zúčastnili Mária Čunderlíková a Katarína Karoľová.
INFORMOVANIE VEREJNOSTI
Vzhľadom
na
záujem
a potreby
opatrovateľov a rodín zo samosprávneho
kraja aj celého územia Slovenska,
poskytujeme
sociálne
poradenstvo
formou
telefonických,
korešpondenčných
a onlinových
konzultácií:
1) poradenstvo cez telefón - v pracovné
dni od 8.00 - 17.00 h
2) korešpondenčné poradenstvo, emailová pošta: 148
3) webová stránka www.alzheimer.sk
je pravidelne aktualizovaná o nové informácie o činnosti
Centra MEMORY
4) dobrovoľníctvo:
• 10.september 2010 –Deň dobrovoľníctva na Slovensku,
koordinované spoločnosťou C.A.R.D.O. do ktorého sme
sa zapojili. Práce ako odstraňovanie hrdze a natieranie
zábradlia na balkónoch, výmena zeminy, čistenie
interiéru a exteriéru budovy sa zúčastnilo 16
dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 55 hodín.
• počas roka 2010 sme využili pomoc 10 dobrovoľníkov
v rôznych činnostiach Centra MEMORY z nich 5
dobrovoľníkov sa zapojilo v dennom pobyte do
aktivizačného programu.
©Centrum MEMORY, n.o.
15
KONZULTÁCIE A ODBORNÁ PRAX ŠTUDENTOM
Naše zariadenie má bohatú spoluprácu s vysokými školami, ktorá spočíva v poskytovaní
konzultácií, možnosti absolvovania odbornej praxe študentov a vo vedení bakalárskych
a diplomových prác.
Prax v dennom pobyte počas roka 2010 absolvovalo 8 študentov z nasledovných univerzít:
• Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta, katedra sociálnej práce
• Univerzita Komenského Bratislava – Pedagogická fakulta, katedra liečebnej pedagogiky
• Univerzita Komenského Bratislava k - Filozofická fakulta , katedra psychológie
• Univerzita Svätej Alžbety Bratislava – Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce.
Vypracovala: PaedDr. Mária Čunderlíková
ĎAKUJEME
za finančnú a morálnu pomoc, za odbornú spoluprácu, za podporu 2%,
za čas a energiu
a za záujem o našu prácu
Nadácii MEMORY,
Bratislavskému samosprávnemu kraju,
Neuroimunologickému ústavu SAV,
Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti,
všetkým, ktorí poukázali 2% podielu dane,
priateľom a známym,
dobrovoľníkom,
sympatizantom.
©Centrum MEMORY, n.o.
16
Ukazovatele návštevnosti jednotlivých aktivít v roku 2010
Aktivita
Počet
klientov resp.
prijímateľov pomoci
Špecializované zariadenie - denný pobyt
44
Sociálne a špecializované poradenstvo
204
Psychiatrická ambulancia
1409
Ambulancia liečebného pedagóga
91
Tréningy pamäti
129
Kognitívna rehabilitácia
124
Korešpondenčné, e-mailové poradenstvo
226
Infolinka Alzheimerovej choroby
122
Akreditované vzdelávanie
55
Prax a konzultácie študentom
8
©Centrum MEMORY, n.o.
17
Analýza hospodárskych výsledkov CENTRA MEMORY,n.o. za rok
2009 - 2010
Náklady
v eurách
Druh nákladu
Náklady celkom
2009
31 498
12 078
985
5 905
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržovanie
Cestovne
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady
Dan z nehnutelnosti
Odpisanie pohladavky
Ostatne dane a poplatky
Kurzove straty
Ine ostatné náklady
Odpisy dlhodobého majetku
Tvorba zakonnych rezerv
Poskytnute prispevky
12 121
141 626
1 332
21
51
396
2 720
1 374
210 107
Náklady spolu
Druh výnosu
276 588
66 481
131,6
Výnosy celkom
2009
78 430
1 790
81
0
143
67 017
58 061
11
Tržby z predaja služieb
Prijaté príspevky od FO
Úroky a ost.výnosy
Výnosy z prenájmu majetku
Prijaté príspevky od iných org
Dotácie
Iné ostatné výnosy
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia
2010 2010-09 Index 2010/09
33 821
2 323
107,4
12 884
806
106,7
14 120
13 135
1 433,5
8 360
2 455
141,6
115
115
27 941
15 820
230,5
173 077
31 451
122,2
1 332
0
100,0
157
157
10
-11
47,6
88
37
172,5
572
176
144,4
3 165
445
116,4
0
946
-428
68,9
0
205 533
-4 574
2010 2010-09 Index 2010/09
89 020
10 590
113,5
210
-1 580
11,7
61
-20
75,3
0
0
0
-143
0,0
175 179 108 162
261,4
70 433
12 372
121,3
181
170
1 645,5
0
0
0
0
0
0
0
335 084 129 551
163,0
58 496
63 070
Činnosť CENTRA MEMORY,n.o. sa v priebehu roku 2010 orientovala na poskytovanie verejne
prospešných služieb, a to poskytovanie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti,
taktiež
pokračovala v realizácii projektu APVV (Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych
funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacich a
proteomických biomarkerov), ktorý umožnil ďalšie rozšírenie všeobecne prospešných služieb.
©Centrum MEMORY, n.o.
18
Celkové výnosy sa v porovnaní s r.2009 zvýšili /index – 163%/ a dosiahli čiastku 335 084 EUR,
na zvýšenie tržieb mal najväčší vplyv zvýšenie príspevkov od iných organizácií, ktoré v roku 2010
dosiahli čiastku 175 179 EUR a zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšenie
o 108 162 EUR. Ide najmä o príspevky od Nadácie Memory a BSK.
Zvýšili sa tržby aj z predaja služieb /index 113,5%/, a to za špeciálny denný pobyt pre seniorov,
z činnosti psychiatrickej ambulancie, z tréningov pamäti, ako aj zo vzdelávacích a
tréningových aktivít.
V roku 2010 sa zvýšili dotácie a dosiahli čiastku 70 433 EUR. Prevažujúcu čiastku predstavuje
dotácia na realizáciu projektu APVV (Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u
pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacich a proteomických
biomarkerov).
Tieto príspevky a dotácie boli poskytnuté na základe písomne uzavretých zmlúv najmä na
prevádzku CM, vzdelávacie aktivity a na aktivizačnú činnosť formou dobrovoľníckych prác
organizovaných CM a realizáciu projektu APVV.
Z celkového objemu nákladov vo výške 276 588 EUR prevažnú časť nákladov tvorili osobné
náklady vrátane odvodov vo výške 173 077 EUR, t.j. 62,6%. Ďalej náklady na spotrebu materiálu
vo výške 33 821 EUR predstavujú z celkového objemu nákladov 12,2%.
Celkové hospodárenia CM za rok 2010 skončilo ziskom vo výške 58 496 EUR, čo súvisí hlavne
s nárastom tržieb o 63% oproti minulému roku
Stav majetku a zdrojov jeho krytia
v eurách
Duh majetku
Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
z toho: stavby
stroje, prístroje, zariadenia
Krátkodobé pohľadávky
pokladnica
bankové účty
PBO
2009
105 736
39 559
39 213
346
2 237
565
62 867
508
2010 Rozdiel 2010-09
195 616
89 880
94 514
54 955
94 514
55 301
0
-346
2 729
492
5 310
4 745
89 446
26 579
3 611
3 103
Aktíva celkom
105 736
195 616
89 880
166
84 132
-4 574
79 724
2 877
1 250
1 916
6 043
166
79 558
58 496
138 220
3 535
876
21 383
25 794
0
-4 574
63 070
58 496
658
-374
19 467
19 751
105 736
195 616
89 880
Pasíva
Fondy organizácie
z toho: základné imanie
Strata z minulých rokov
Výsledok hospodárenia bež.obdobia
Vlastné zdroje krytia aktív
Krátkodobé rezervy
SF
Krátkodobé záväzky
Cudzie zdroje krytia
Pasíva celkom
Centrum MEMORY,n.o. v priebehu roku 2010 zvýšila objem aktív o 89 880 EUR a tieto
k 31.12.2010 dosiahli čiastku 195 616 EUR. Tento rast bol dosiahnutý rastom dlhodobého a
finančného majetku. Likvidácia pohľadávok z obchodného styku je na dobrej úrovni.
©Centrum MEMORY, n.o.
19
Zvýšenie objemu pasív vzniklo najmä zvýšením výnosov budúcich období za rok 2010 vo výške
19 046 EUR a zvýšením krátkodobých záväzkov vo výške 21 383 EUR.
Majetok organizácie je krytý vlastnými zdrojmi na 70,7%. Finančná situácia organizácie bola
v priebehu roka priaznivá.
PREH AD VÝNOSOV V ČLENENÍ
POD A ZDROJOV
Dotácia BSK
Príspevok od Nadácie MEMORY
Dotácia Úrad práce Sv a r
Projekt APVV
Projekt Gruntdwig
Dotácia BSK-MF SR
Dary od fyzických osôb
Tržby z predaja služieb
Úroky a ostatné
SPOLU
116 387
30 000
1 957
57341
14 400
28 791
210
89 020
242
335 084
Členenie tržieb z predaja služieb
Denný pobyt
Tréningy pamäti
Vzdelávanie
Priame tržby ambulancia
Uhrady od pois ovní
Doplnkové služby
Štúdio zdravia
Obedy iní
Iné
Tržby spolu
50 276
3 490
14 992
505
13 500
551
423
968
4315
89 020
©Centrum MEMORY, n.o.
20
PREH AD NÁKLADOV
Kancelárske potreby
1725
Odborná literatúra
659
Čistiace
921
Chemikálie
4 144
Ergoterapeutický materiál
161
Potraviny
1 752
Zariadenie
1 385
spotrebný materiál
5335
PC doplnky + tlaciarne, fotoaparát
1 198
prac odevy
52
obedy DP
9 980
zariadenie ostatných priestorov
3 076
Energie
12884
opravy údržba
14120
cestovné
8360
poštovné
829
telefón
866
odpad
673
ekonomické služby
4 275
konferencie
2 180
ostatné služby PO, BOZP, architekt, tlač 27941
prenájom konferencia
1 819
ostatné služby
3 205
Mzdové náklady
128696
odvody
40194
SF + príspevok na stravu
4187
daň z nehnutelnosti
1 332
bankové poplatky
259
poistenie
105
projekt APVV pre SZU
946
Odpisy
3165
Ostatné
785
SPOLU
276588
©Centrum MEMORY, n.o.
21
VÝKAZ O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH za rok 2010
PRÍJMY
a
z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa
z majetku
dary a príspevky
z verejných zbierok
z lotérií a iných podobných hier
z dedičstva
z organizovania akcií
z dotácií
z likvidačného zostatku inej organizácie
z predaja majetku
z poskytovania služieb
ostatné
Č.r.
Nezdaňovaná
činnosť
Zdaňovaná
činnosť
b
1
2
Daňové úpravy
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Príjmy spolu (súčet riadkov O1 až 14)
15
335 084,00
0,00
Č.r.
Nezdaňovaná
činnosť
Zdaňovaná
činnosť
4
VYDAVKY
a
175 389,00
70 433,00
89 020,00
242,00
b
3
3 165,00
46 705,00
50 536,00
128 696,00
40 194,00
7 292,00
Celkom (r.17 až 24)– v tom:
na správu
na účel
Daňové úpravy
Výdavky spolu (r.25+/-28)
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu (r.15-r.29)
Daň z príjmov r.30 - r.31)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kontrolné číslo (súčet riadkov 01 až 31)
91
1 558 428,00
investičný majetok
zásoby
služby
mzdy
platby do fondov
ostatné
276 588,00
276 588,00
58 496,00
©Centrum MEMORY, n.o.
0,00
22
Download

Výročná správa 2010