ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
Solvix
SX
VIACÚČELOVÝ ODMASŤOVACÍ
PROSTRIEDOK
• Nezanecháva mastný film.
• Rýchle, dôkladné a bezpečné
odmasťovanie.
• Môže byť použitý na lakované povrchy,
vinyl, sklo, gumu, plasty a umakart.
• Rýchlo schne.
• Ekonomický.
• Odstraňuje lepidlá, tmely, olej, tuky,
silikón, vosk, decht, parafín, tlačiarenské
farby a podobne.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
SOLVIX je bezpečný a rýchly viacúčelový
odmasťovač, ktorý nezanecháva žiadny mastný
film.
SOLVIX je 100%-ne alifatické uhľovodíkové
odmasťovadlo, ktoré neobsahuje žiadne
chlórované uhľovodíky.
SOLVIX je bezpečný pre použitie na väčšine
umelých hmôt, ako aj na lakovaných povrchoch,
vinyle a skle.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Stav pri teplote 20°C: kvapalina.
Farba: bezfarebná, číra.
Teplota topenia/tuhnutia: < -20°C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:
110°C - 190°C.
Teplota vzplanutia: > 23°C.
Horľavosť (tuhá látka, plyn): mimoriadne horľavé
Teplota zapálenia: > 200°C
Tlak pár: 5 hPa pri 20°C.
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.
Viskozita pri 20°C: 0,8 mm²/s
Skladovateľnosť: 24 mesiacov.
Skladujte na suchých a chladným miestach.
Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
Karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!
APLIKÁCIA A POUŽITIE
• AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
• Odmasťovanie a údržba mechanických častí,
motora, bŕzd, odpruženia.
• Odmasťovanie a ošetrenie náradia
a dielenského vybavenia - nenapadá plasty.
• Odstránenie zvyškov samolepiek, krycích
pások, lepidiel.
• Odstránenie mastnoty z predchádzajúcich
namazaných vrstiev pred domazávaním,
napr. dverné závesy.
• Solvix nekoroduje.
• Odstránenie špiny z lišty nárazníka
bez poškodenia.
• Odstránenie dechtu a iných povlakov a škvŕn
z karosérií a plastových dielov.
• Odstránenie mastnoty a olejových škvŕn
z čalúnenia sedadiel (otestujte vždy na malom
kúsku najprv pre stálofarebnosť materiálu).
• Odmastenie a príprava farby a náteru
pred novým náterom alebo postrekom.
• PRIEMYSEL
• Odmasťovanie a údržba mechanických častí
motorov a strojov.
• Odmasťovanie a údržba nástrojov
a dielenského vybavenia, náradia a strojov.
• Ošetrovanie gumových roliek v tlačiarňach.
• Rýchle a bezpečné odmasťovanie železných
a neželezných kovov pred lepením alebo
maľovaním.
• SOLVIX netvorí vrstvu kysličníka s ľahkými
kovmi.
• Odstraňuje nálepky alebo štítky a zvyšky
lepidla.
• Odstraňuje mastnotu a olejové škvrny z textilu
(otestujte vždy stálofarebnosť materiálu
na malom neviditeľnom kúsku).
• Odstraňuje zvyšky kontaktného lepidla
na umakarte v kuchyni a vo výrobe nábytku.
• Odstraňuje predchádzajúce tuky, oleje
a mazivá pred opakovaným domazávaním.
OZNAČENIE PRODUKTU
Číslo produktu
204005
204010
204025
UPOZORNENIE
Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvádzané
s maximálnou starostlivosťou. Aj napriek tomu je
vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom
vyskúšali vhodnosť použitia každého jednotlivého
výrobku na vlastné účely. Záruka, ktorú firma
Xintex Slovakia, s.r.o. poskytuje, sa týka iba
štandardných
predajných
podmienok
tohto
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť
za náhodné škody, ani za škody v dôsledku
nesprávneho použitia alebo predaja výrobku
inému odberateľovi.
Názov
SOLVIX
SOLVIX
SOLVIX
Obsah
5l
10 l
25 l
Sekcia
Čistenie a odmasťovanie
Čistenie a odmasťovanie
Čistenie a odmasťovanie
Download

Xintex: Solvix