Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Gymnázium Pierra de Coubertina , Námestie SNP 9, Piešťany
Zastúpený: Mgr. Ivan Luknár - riaditeľ školy
IČO: 00160318
Sídlo organizácie: Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Ruľáková
Tel: 033/7989331
fax: 033/7624007
e-mail: [email protected]
2. Predmet obstarávania
Náhradné originálne náplne (ďalej len tonery) do tlačiarní.
Kód CPV:
30125100-2
Tonerové náplne
30125110-5
Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom tohto verejného obstarávania je dodávka originálnych náplní (tonerov) do
tlačiarní podľa operatívnej potreby (na základe konkrétnych písomných objednávok) a podľa
ponúkanej najnižšej ceny, podľa vybraného druhu a sortimentu (viď príloha č.1 – cenová
ponuka k Výzve na predkladanie cenových ponúk na dodávanie náhradných náplní).
4.
Miesto dodania:
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
5.
Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.
6.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: do 6000,- € počas platnosti uzatvorenej
zmluvy.
Cena za dodané tovary musí byť stanovená ako maximálna cena – konečná cena (u
platiteľov DPH vrátane DPH), vrátane všetkých ostatných nákladov súvisiacich
s predmetom (napr. dovoz, odvoz prázdnych náplní a pod.)
7. Typ zmluvy: Kúpna zmluvy uzatvorená podľa Oddielu 1,§409 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov
8. Termín platnosti zmluvy je od 10.2.2014 do 31.12.2015
9. Lehota viazanosti ponuky je do 31.12.2015
10. Lehota na predkladanie ponúk
Do 7.2.2014 do 9.00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke s heslom:
„Dodávka tonerov – NEOTVÁRAŤ!“
Ponuku a požadované doklady žiadame doručiť do podateľne verejného obstarávateľa:
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Námestie SNP 9, Piešťany
11. Otváranie obálok s ponukami
Dňa 7.2.2014 o 14.00 hod. na adrese: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9 ,
Piešťany, v miestnosti č. 114, na 1. poschodí budovy
12. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov rozpočtu
Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové
platby na predmet zákazky.
Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovi.
13. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26
ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky účastí
uchádzač preukáže podľa §26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar a
uskutočňovať stavebné práce.- originál alebo úradne overenú kópiu dokladu preukazujúcu
oprávnenie (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, pracovnú
zmluvu, doklad o zapísaní do Úradného zoznamu podnikateľov).
Špecifické podmienky:
- Dovoz tonerov a odvoz prázdnych náplní zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady
- Cena tovarov je vrátane na miesto dodávky
- Možnosť dodávok podľa aktuálnej objednávky obstarávateľa zasielanej e-mailom
- Dodávky podľa jednotlivých objednávok do 3 pracovných dní
- Uzatvorenie zmluvy na dobu dvoch rokov
- Rozdelenie predmetu zákazky: nie
- Možnosť predloženia variantných riešení: nie
14. Obsah ponuky:
1. Identifikačné údaje uchádzača.
2. Cenová ponuka uchádzača, musí byť predložená (vyčíslená) zvlášť za ,aždý typ
zariadenia a druh tovarov
3. Predložený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy.
Všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku.
Cenová ponuka o dodávke tovaru musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača.
15. Kritérium na hodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet obstarania v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je
platca DPH uvedie to vo svojej ponuke.
Ponuková cena musí pokryť všetky náklady potrebné na dodržanie kvalitatívnych,
dodacích a platobných podmienok podľa výzvy na predloženie ponuky, vrátane nákladov
na všetky nevyhnutné služby súvisiace s doručením zákazky na miesto dodania zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý
predmet obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.
16. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Uchádzač môže podľa potreby návrh doplniť a/alebo upraviť, avšak nesmie dopĺňať
a/alebo upravovať predmet zákazky a podmienky uvedené v tejto výzve na predloženie
cenovej ponuky. Zároveň nesmie návrh doplniť a/alebo upraviť tak, aby znevýhodňoval
verejného obstarávateľa. Návrhy uchádzača na doplnenie resp. úpravu budú zapracované
až po ich odsúhlasení verejným obstarávateľom.
Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh o dodávke tovaru, poskytnutie
služby v jednom vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
V Piešťanoch, dňa 29.1.2014
Mgr. Ivan Luknár
riaditeľ školy
Príloha č.1
Cenová ponuky k výzve
Uchádzač je povinný vyplniť prílohu č.1
Zoznam obstarávaných druhov tonerov do tlačiarní.
názov tlačiarne
číslo kazety
KONICA MINOLTA 1350 W
4518
HP Laser Jet
35A
HP Laser Jet
12A
HP Laser Jet
49A
HP Laser Jet
49X
HP Laser Jet Color
Q6002A
HP Laser Jet Color
Q6001A
HP Laser Jet Color
Q6003A
HP Laser Jet Color
Q6000A
HP Laser Jet Color
CC531A
HP Laser Jet Color
CC530A
HP Laser Jet Color
CC532A
HP Laser Jet Color
CC533A2
jednotka
množstva
navrhovaná cena
s DPH v EUR
Samsung ML-1670
Samsung ML 2525W
Laserová tlačiareň Brother DCP-7060D
HP Laserjet 1320
Q5949x
Pozn.: navrhovaná konečná cena je pre platiteľa DPH, aj pre neplatiteľa DPH.
...........................................................
pečiatka a podpis uchádzača
Download

Výzva na predloženie cenovej ponuky