INFORMAČNÝ
SPRAVODAJ
Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Tel.: 043/400 34 30 • e-mail: [email protected] • www.vaw.sk
MÁJ 2013
Kemppi WisePenetration™
Konštantný prievar aj pri zmene dĺžky výletu drôtu
Pre zváranie metódou MIG/MAG sa využívajú zváracie zdroje s plochou
charakteristikou, ktoré si udržujú konštantnú výšku zváracieho napätia
a prostredníctvom zmeny rýchlosti podávania udržiavajú rovnomernú
dĺžku zváracieho oblúku. Avšak pri zmene výšky horáka nad obrobkom
sa pri zdrojoch s plochou charakteristikou mení aj dĺžka výletu drôtu.
So zvyšujúcou dĺžkou výletu drôtu sa znižuje zvárací prúd, a tým sa
znižuje zvárací výkon, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu zvarov. Nová
softvérová funkcia WisePenetration™ vyvinutá firmou Kemppi
pomáha udržiavať konštantný zvárací výkon aj pri zmene výletu
drôtu.
Zmena dĺžky výletu drôtu nemá vplyv na rýchlosť podávania či výšku
zváracieho napätia, ale v závislosti od dĺžky výletu sa mení výška
zváracieho prúdu, tak ako je to znázornené na obrázku dole. Test bol
vykonaný pri zváraní ocele S235 s drôtom 1,2 mm, ochranným plynom
Ar+18% CO2, rýchlosťou podávania 8,8 m/min, napätí 29 V a rýchlosti
zvárania 58,0 cm/min. Čím dlhší bude výlet drôtu, tým menší bude skutočný
zvárací prúd a zvárací výkon zdroja. Pokles zváracieho prúdu môže spôsobiť
nedostatočné natavovanie zvarových plôch, malý prievar a viesť k vzniku k
vzniku vážnych chýb zvarov. Prenos materiálu sa môže zmeniť zo sprchového
na skratový, čo znamená zvýšenie rozstreku pri zváraní a viac práce pri
čistení zvaru.
Pri manuálnom MIG/MAG zváraní nie je možné udržať rovnakú výšku
horáka nad obrobkom a tak sa dĺžka výletu mení v závislosti od zručnosti
a skúsenosti zvárača. Počas zvárania v polohách alebo na ťažko prístupných
miestach je zase zvárač niekedy prinútený zväčšiť výlet drôtu, aby mohol lepšie vidieť a
Dlhý výlet
Stredný výlet
Krátky výlet
10
Prúd
Mechanizácia zvárania má takisto svoje špecifiká. Tu
dochádza k zmene dĺžky výletu v dôsledku odchýliek
medzi jednotlivými zvarencami. Tieto odchýlky
vznikajú v každej fáze výroby, ako napríklad pri príprave
zvarencov alebo počas zvárania pri tepelnej deformácii.
Pri mechanizovanom zváraní je možné dosiahnuť
rovnomernú výšku horáka nad obrobkom pomocou
nasadenia rôznych senzorov pre sledovanie zvaru. Tie
však nie je možné použiť pri každej aplikácii a navyše je
toto riešenie finančne nákladné.
20
30
Dĺžka výletu
drôtu
kontrolovať zvarový kúpeľ.
240 A
280 A
330 A
Zvárací prúd sa mení v závislosti od dĺžky výletu drôtu.
Kemppi prináša unikátnu funkciu WisePenetration™,
ktorá dokáže udržať parametre zváracieho napätia a
prúdu na nastavenej úrovni aj pri aplikáciách, kde je
ťažké udržať konštantný výlet zváracieho drôtu. Tým
je garantovaný vždy rovnaký zváračom prednastavený
prievar a zvyšuje sa kvalita výsledných zvarov.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ
Ak zvárač dodržuje dĺžku výletu drôtu v rámci predpísaných limitov (WPS), funkcia WisePenetration™ sa správa ako klasický
MIG/MAG zvárací proces. Keď však dôjde k prekročeniu dĺžky výletu drôtu, WisePenetration™ riadením zváracieho procesu
zaistí, aby zvárací prúd zostal na rovnakej úrovni, ako ju zvárač nastavil. Zvárací výkon s touto funkciou zostáva nezmenený a
horenie oblúka nie je závislé na výlete drôtu. Prievar je rovnomerný a dochádza redukcii rozstreku, čo prináša aj úsporu času
a nákladov na čistenie zvarov.
Dĺžka výletu drôtu
25 mm
30 mm
35 mm
1-MIG
WisePenetration™
Na rozdiel od synergického MIG zvárania je s funkciou WisePenetration™ privar aj pri zmene
dĺžky výletu drôtu vždy konštantný.
Softvérová funkcia WisePenetration™ je dostupná pre zváracie zdroje Kemppi radu FastMIG Synergic a FastMIG Pulse. Jedná
sa o voliteľnú funkciu, ktorú je možné kedykoľvek dokúpiť a nainštalovať do uvedených zariadení. Jej použitie a nastavenie je
rýchle a jednoduché. Zvárač sa môže plne koncentrovať na svoju zváraciu úlohu a zvárať vždy v limitoch WPS aj pri náročných
podmienkach.
Príkladom môže byť zváranie oceľových nosníkov Deltabeam vo fínskej firme Peikko. Aj keď je väčšina spojov na nosníkoch
zváraná mechanizovane, konce modulov, výstuhy či podložky sa zvárajú manuálne metódou MAG. Pre tieto zvary sa využívajú
zváracie zdroje Kemppi FastMIG Pulse 450, ktoré sú vybavené voliteľnou funkciou WisePenetration™. „S touto funkciou si
môžeme byť istí, že prievar bude vždy správny aj na ťažko dostupných zvaroch vo vnútri nosníka.“, hovorí Toni Räti, výrobný
riaditeľ projektu Deltabeam. „Po zostavení nosníka sa niektoré zvary zvárajú cez otvory, ktorých priemer môže byť 80 až 150
mm. Kvôli ťažkej dostupnosti a zlej viditeľnosť je kontrola procesu pri zváraní cez tieto otvory veľmi náročná. Pretože prístup
ku zvarom je limitovaný, pozícia a uhol horáka sa mení. Raz sa zvára smerom dopredu, potom zase smerom dozadu, čím sa
mení výlet zváracieho drôtu. Poloha horáka nemusí byť vždy optimálna. Aj pri týchto náročných podmienkach dokážeme
zvary vo vnútri nosníka vďaka funkcii WisePenetration™ spoľahlivo zavariť .“
Využitie funkcie WisePenetration™ pri zváraní nosníkov Deltabeam .
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ
Praktické rady od Kemppi
Zváranie metódou MIG/MAG
Kontrola zváracieho zdroja
Pre zaistenie vysokej kvality prevedených zvarov sa odporúča pred začatím každej novej zváracej úlohy skontrolovať stav
zváracieho zariadenia. Zvárač by mal venovať pozornosť stavu silového kábla a kábla spätného vedenia prúdu, plynovej
hadice, ako aj stavu zváracieho horáka.
Uistite sa, že je pripojený správny ochranný plyn a že prívod ochranného plynu funguje. Funkcia TEST PLYNU (GAS TEST), ktorá
sa nachádza na ovládacom paneli, slúži na zjednodušenie kontroly prietoku plynu. Tlačidlo spúšťa iba prietok plynu, bez toho
aby sa aktivovalo podávanie zváracieho drôtu.
Cievka so zváracím drôtom musí byť správne nasadená v podávači drôtu. Podávacie kladky, vodiace rúrky a bovden v horáku
musia korešpondovať s typom a priemerom použitého zváracieho drôtu. Skontrolujte prítlak kladiek v podávači. Hubica vo
zváracom horáku musí byť čistá a všetky rozstreky po zváraní musia byť z nej odstránené. Skontrolujte stav a typ špičky vo
zváracom horáku, ako aj stav držiaka špičky a rozdeľovača plynu.
Uhol držania zváracieho horáka a rýchlosť zvárania
Pri zváraní s plným oceľovým drôtom je horák tlačený pod
sklonom 15°, s výnimkou zvárania smerom nadol a zvárania
tenkých materiálov. Zváranie kútových zvarov vyžaduje
sklon 45° k základnému materiálu a pri tupých spojoch je
horák vedený kolmo na zvar.
Pri zváraní s trubičkovým drôtom je potrebné
ťahať horák pod uhlom 10 - 25°, aby sa predišlo k
znehodnoteniu zvarového kúpeľa struskou tvorenou
zváracím drôtom. Energia zváracieho oblúka bude
držať strusku za zvarovým kúpeľom. Výnimkou
je zváranie smerom nahor – na stúpačku. V tomto
prípade sa zvárací horák pri zváraní s trubičkovým
drôtom tlačí a gravitácia zaisťuje, aby struska
nedostala nad zvarový kúpeľ.
Správna rýchlosť zvárania je dôležitý faktor pre vytvorenie kvalitného zvaru. Rýchlosť zvárania ovplyvňuje tvar a šírku
zvarovej húsenice, privar, ako aj množstvo vneseného tepla do zvaru. Ak je rýchlosť zvárania príliš nízka, zvarový kúpeľ môže
predbehnúť zvárací oblúk, čím sa stratí kontrola nad zvarovým kúpeľom. A naopak, pri príliš vysokej postupovej rýchlosti
nedôjde k vytvoreniu dostatočného prievaru a zvarová húsenica bude príliš tenká.
Rýchlosť zvárania môže byť definovaná vo WPS, avšak nie je jednoduché odhadnúť skutočnú rýchlosť vedenia horáku. Jedným
zo spôsobov ako túto rýchlosť zistiť je odstopovať si zváranie asi 10 cm dlhého zvaru a následne podľa merania vypočítať
rýchlosť v centimetroch za minútu.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ
Pozvoľný štart (CREEP START)
Pri zváraní s vysokými rýchlosťami podávania drôtu môže byť štart zvárania problematický. Preto sú zváracie zdroje vybavené
funkciou POZVOĽNÝ ŠTART (CREEP START), ktorá uľahčuje odštartovanie zvárania. Pri aktivovanej funkcii POZVOĽNÝ ŠTART je
rýchlosť podávania nižšia ako prednastavená rýchlosť podávania až pokým sa drôt nedotkne zváraného materiálu a nedôjde
k zapáleniu oblúka. Ak je to nutné, parametre pozvoľného štartu je možné upraviť v menu zváracieho zdroja.
Horúci štart a mäkký štart (HOT START A SOFT START)
Pri zváraní materiálov s vysokou tepelnou vodivosťou, ako je napríklad hliník, dôjde ľahko
pri začiatku zvárania k vytvoreniu studeného spoja. Použitie funkcie HORÚCI ŠTART (HOT
START) tento problém eliminuje. Jedná sa o krátkodobé zvýšenie prúdu nad prednastavenú
hranicu zváracieho prúdu. Úroveň a trvanie tohto krátkodobého zvýšenia prúdu je možné
upraviť v nastaveniach zváracieho zdroja.
Funkcia mäkkého štartu (SOFT START) nachádza svoje uplatnenie pri zváraní tenkých
materiálov na tupo. Mäkký štart je opakom funkcie horúci štart. Po aktivovaní funkcie
mäkkého štartu dôjde vo fáze zapálenia oblúka ku krátkodobému poklesu prúdu pod
prednastavenú hladinu, čím sa zabráni vzniku prepalov pri zváraní tenkých materiálov.
Parametre mäkkého štartu ako je úroveň poklesu a trvanie tejto fázy je možné podľa
požiadaviek upraviť v nastaveniach zváracieho zdroja.
Nastavovanie zváracích parametrov
Parametre rýchlosti podávania drôtu a výšky zváracieho prúdu sú navzájom prepojené. Pri zvýšení alebo znížení rýchlosti
podávania sa zvyšuje alebo znižuje aj zvárací prúd. Napätie zváracieho oblúka musí byť v správnom pomere k rýchlosti
podávania a tým aj k zváraciemu napätiu, aby sa mohlo dosiahnuť stabilné zváranie. Rozhodnutie, ktorý parameter zmeniť a
akým smerom tento parameter zmeniť, aby bolo zváranie dokonalé, môže byť niekedy náročné.
Napätie zváracieho oblúka je príliš nízke k nastavenej rýchlosti podávania ak:
•
zvárací oblúk je príliš hlučný
•
dochádza k zvýšenému tvoreniu rozstreku
•
zvar je príliš úzky a vysoký
Napätie zváracieho oblúku je príliš vysoké k nastavenej rýchlosti podávania ak:
•
zvuk zváracieho oblúku je mäkký
•
oblúk je dlhý
•
zvar je širší a nižší
•
veľkosť kvapiek prechádzajúcich z prídavného materiálu do kúpeľa je príliš veľká
•
sa zvyšuje riziko zápalov
K dispozícii je veľa tabuliek, ktoré pomôžu pri správnom nastavení
parametrov zváracieho zdroja. Moderné zváracie zdroje automaticky
nastavia správne zváracie napätie pre daný typ zváracieho drôtu a
zvárací prúd. Vždy je však potrebné spraviť jemnú korektúru napätia,
vzhľadom na rozdiely, ktoré existujú medzi zváracími drôtmi od
rôznych výrobcov.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ
Vyrábajte lacnejšie a efektívnejšie
6 výhod mechanizácie zvárania a rezania
Zváranie a rezanie dlhých zvarových spojov je pri manuálnom vykonávaní drahé a náročné. Mechanizácia zváracieho
procesu ponúka množstvo výhod. K hlavným výhodám patrí vysoká produktivita a ekonomika zvárania spojená so
stálou a opakovateľnou kvalitou zhotoveného spoja alebo rezu.
Spoločnosť BUG-O je popredným výrobcom zariadení pre mechanizáciu zvárania a rezania. Jej zariadenia sú použiteľné
pre všetky typy zvarov a rezov na rovných povrchoch, zakrivených plochách, či rúrach. Tieto zariadenia umožňujú presné
vedenie nástroja a zaručujú vysokú opakovateľnú kvalitu zvaru alebo rezu. K dispozícii je celý rad príslušenstva a pohonných
jednotiek. Flexibilné dráhy s permanentnými magnetmi či vákuovými mostíkmi udržia BUG-O bezpečne v ktorejkoľvek polohe
a na akomkoľvek povrchu. Systémy BUG- O vedú horáky plynulo, bez zastavovania, nepotrebujú odpočinok, značne zvyšujú
produktivitu práce a tým urýchľujú návratnosť celej investície.
1. Zvýšte produkciu
Mechanizovaná jednotka nahrádza ruku
zvárača a riadi zvárací proces.
2. Zvýšte kvalitu
Plynulá rýchlosť zvárania a precízne
vedenie horáka výrazne zlepší vzhľad a
kvalitu.
3. Zredukujte manipuláciu so zvarencami
Zvárajte alebo režte veľké obrobky priamo na mieste bez nutnosti ich
prenášania vďaka malým a kompaktným mechanizovaným systémom
BUG-O.
4. Znížte deformácie
Rovnomerná rýchlosť zvárania a precízne vedenie horáku zaistí konštantné
a presné vnesenie tepla do zvaru, čím je možné ovplyvniť veľkosť teplom
ovplyvnenej zóny v materiáli.
5. Skvalitnite prácu zváračom
Nasadenie mechanizácie redukuje vystavenie zváračov škodlivému
prostrediu.
6. Zvýšte svoju flexibilitu
Vďaka modulárnosti systému môžete flexibilne reagovať na budúce zákazky.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ
BUG-O DC -20
Kompaktný systém pre mechanizáciu zvárania a rezania
DC-20 je kompaktný prenosný systém pre mechanizované zváranie vo všetkých pozíciách, ktorý sa pohybuje po
koľajach a umožňuje osciláciu horáka počas zvárania. Systém zaisťuje zváranie konštantnou zváracou rýchlosťou čo
je zárukou vysokej kvality a uniformity vykonaných zvarov pri vyššej produktivite v porovnaní s ručným zváraním.
Regulácia rýchlosti pohybu mechanizovaného vozíka je možná aj počas zvárania. Precízny kývavý pohyb horáka s
možnosťou nastavenia pozdržania v krajných polohách umožňuje nastavenie správneho prievaru a prevedenie
kvalitného zvaru bez vrubového prechodu.
Mechanizovaný systém DC-20 s osciláciou:
• Dokonalý motor s minimálnou zotrvačnosťou pre presné štarty a zastavenia.
• Ozubený prevod zaisťuje plynulý pohyb vozíka a oscilátora.
• Rýchla lineárna oscilácia horáka s nezávislým nastavením časov pozdržania v ľavej, strednej ako aj v pravej polohe.
• Ochrana pohonnej jednotky pred preťažením.
• Uloženie posledných zváracích parametrov do pamäti aj po vypnutí zariadenia.
• Držiak horáka umožňuje presné nastavenie do požadovanej pozície.
• Spustenie pohybu a zvárania prostredníctvom jedného tlačidla.
Držiak
strojného
horáka
Oscilátor
Riadiaci
panel
Držiak
kábla
Vozík
Riadenie
zvárania
Napájanie
Pohonná
jednotka
DC-20 sa môže pohybovať po pevných
alebo flexibilných koľajniciach.
INFORMAČNÝ SPRAVODAJ
Čo dýchame pri zváraní a rezaní?
Odsávajte a chráňte si vaše zdravie
Humanizácia pracovného prostredia a ochrana zdravia pracovníkov vo výrobných
závodoch je dôležitým aspektom, na ktorý treba myslieť pri plánovaní novej
výroby alebo ďalších investícií do vybavenia už fungujúcich pracovísk. Kvalitné a
zdravšie pracovné prostredie prispieva nielen ku spokojnosti pracovníkov, ale aj
ku zvýšeniu kvality výroby a eliminácii prestojov výroby.
Plynné škodliviny vznikajú hlavne ako výsledok reakcie ochranných zváracích plynov a
plynov z okolitej atmosféry. Tieto plynné škodliviny sú tvorené najmä CO, NOX, O3, CI,
chloridmi, fosgénom, fluorovodíkom a kyanovodíkom.
Tuhé častice vznikajú z prídavných zváracích materiálov a zo základného materiálu.
Množstvo a druh prachu ovplyvňujú faktory ako sú zvárací prúd, zváracie napätie,
priemer elektródy a typ jej obalu, či metóda zvárania. Podľa použitej technológie sa tvoria rôzne veľkosti častíc s rozdielnou
morfológiou. Účinky častíc poškodzujúcich zdravie zvárača sú v prvom rade závislé na veľkosti častice. Priemer častíc sa
pohybuje v rozsahu 0,01 μm až 1,0 μm avšak až 98,9% častíc ma priemer menší ako 0,4 μm. Tieto jemné častice majú schopnosť
prenikať do pľúcnych aveol, kde sa usadzujú. Z aveol prenikajú cez cievne steny do krvného obehu a usadzujú sa v tele.
Nadmerné vystavenie škodlivinám na zváracom pracovisku spôsobuje respiračné ťažkosti ako je zápal pľúc, pľúcny edém,
stratu pružnosti v pľúcnom tkanive, chronickú bronchitídu a v niektorých prípadoch až udusenie. Zváračská horúčka je reakcia
organizmu na inhaláciu toxických látok – pár a prašných aerosólov. Prejavuje sa ako akútny horúčkovitý stav podobný chrípke.
Jej príznaky zvyčajne ustúpia spontánne do 24 hodín. Na zváracích pracoviskách je preto nutné vytvoriť také podmienky,
aby bolo škodlivé pôsobenie zváračských plynov, dymov a prachu obmedzené. Je to možné voľbou iného technologického
postupu zvárania, ale najmä obmedzením prístupu škodlivín k dýchacej zóne pracovníka.
Inštalácia účinného odsávania a dokonalej filtrácie výrazne prispieva k zníženiu škodlivých emisií na zváracom pracovisku.
Spoločnosť VAW WELDING, s.r.o. dlhodobo spolupracuje s popredným nemeckým výrobcom odsávacích a filtračných zariadení,
firmou TEKA GmbH.
Portfólio spoločnosti zahŕňa mobilné odsávacie jednotky, stacionárne zariadenia a centrálne odsávacie systémy pracujúce na
rôznych princípoch filtrácie. Zariadenia TEKA s certifikáciou BGIA sú vyrobené podľa normy DIN EN ISO 15012-1, čo dokladuje
ich vysokú kvalitu, spoľahlivosť a schopnosť dokonalého oddelenia nečistôt. Stupeň oddelenia nečistôt vo filtračných
zariadeniach je viac ako 99%. Tento vysoký stupeň oddelenia nečistôt umožňuje vháňať vyčistený vzduch späť na pracovisko
a zároveň dodržať vysokú kvalitu pracovného prostredia.
Metóda
MMA
MIG
MAG
Delenie
kovov
Veľkosť pevných častí zváračského dymu
Počas procesu topenia sa zváracej elektródy dochádza k
uvoľňovaniu veľkého množstva škodlivín. Veľkosť častíc
je väčšinou v rozsahu 0,1 až 0,4 μm.
Všetky pevné častice sú menšie ako 0,4 μm avšak väčšina
častíc má priemer iba 0,01 až 0,05 μm.
Max. podiel častíc je vo veľkosti 0,01 – 0,05 µm, len
malé množstvo je väčšie ako 0,2 µm. Aglomerované
častice dosahujú veľkosti až 0,5 µm. Pri zváraní
vysokolegovaných ocelí má väčšina častíc veľkosť cca.
0,1 µm.
Veľkosť častíc je od 0,03 µm. Aglomerované sekundárne
častice dosahujú veľkosť až 10 µm.
Mobilná odsávacia jednotka TEKA
dodávaná firmou VAW WELDING s.r.o.
Download

informačný spravodaj