Technické informácie a doporučenia pre návrh DPS
Tento dokument je vydaný spoločnosťou ZVT-PRINT a.s. ako informačný
materiál určený pre konštruktérov a návrhárov plošných spojov.
Spoločnosti ZVT-PRINT a.s. sa aj naďalej darí udržať si prvenstvo výrobcu
na Slovensku vo výrobe jednostranných, dvojstranných a viacvrstvových DPS. V
súčasnosti firma exportuje takmer 70% svojej produkcie do krajín západnej Európy
hlavne do Nemecka, Českej republiky, Švajčiarska, Rakúska, Belgicka, Holandska,
Dánska, Anglicka, Írska ... Výrobky našej firmy nachádzajú použitie v spotrebnej
elektronike, automatizačnej technike, v telekomunikáciách, zdravotníckych
zariadeniach, lodnom priemysle atď. Firma zamestnáva 43 ľudí. Hlavným cieľom
spoločnosti ZVT-PRINT, a.s. je uspokojovať potreby zákazníka včasnými
dodávkami a kvalitnými výrobkami a poskytnúť akúkoľvek pomoc a spoluprácu pri
riešení technologických problémov spojených s prípravou a spracovaním
dokumentácie.
Spoločnosť sa pri výrobe dosiek plošných spojov riadi systémom riadenia
kvality: STN EN ISO 9001:2008 a spĺňa podmienky UL akreditácie evidovanej pod
číslom E209465


Obsah
Úvod .................................................................................................. 2
Dokumentácia ................................................................................... 2
Základné formáty dát ............................................................... 2
Orientácia vrstiev ............................................................................. 5
Návrhové parametre ......................................................................... 6
Základný materiál ............................................................................. 7
Vodič a hrúbka medi na vonkajších a vnútorných vrstvách ............
Tabuľka konštrukčných tried v mm ........................................
Vonkajšie vrstvy .......................................................................
Vnútorné vrstvy ........................................................................
7
8
8
8
Otvory a tolerancie .......................................................................... 8
Tolerancia pokovovaných otvorov na výslednej DPS ............. 8
Tolerancia nepokovovaných otvorov na výslednej DPS ......... 9
Medzikružie súčiastkových a prepojovacích otvorov ...................... 9
Nespájkovacia maska ...................................................................... 10
Súčiastkový popis ............................................................................ 11
Snímateľná ochranná maska (SOM)................................................. 12
Uhlíková pasta.................................................................................. 13
Konečné opracovanie frézovaním ................................................... 14
Konečné opracovanie drážkovaním ................................................ 15
Tvorba panelov ................................................................................ 16
Návrh viacvrstvových DPS............................................................... 19
Skladanie viacvrstvových DPS ............................................... 20
Vodivý obrazec a rozloženie medi ................................................... 21
Povrchová úprava ............................................................................ 23
Rozmer DPS ..................................................................................... 24
Balenie a expedícia ........................................................................ 24
Skladovanie ..................................................................................... 24
Reklamácia ...................................................................................... 24
Záver ................................................................................................ 24
1
Úvod
Dodržiavanie pravidiel pri návrhu umožní rýchlu a bezproblémovú výrobu vašich
dosiek s plošnými spojmi, redukuje riziko chybovosti pri výrobe a urýchľuje
proces potvrdenia objednávky. Z dlhodobých skúseností pri výrobe plošných
spojov vieme že najviac chýb vzniká práve pri nesprávnom návrhu. Preto sa
vyžaduje dodržiavanie technických inštrukcií a doporučení.
Dokumentácia -
Zákazník zodpovedá za korektné dátové podklady potrebné
na výrobu DPS (dáta pre kreslenie filmov, vŕtacie a frézovací súbory, výkresy, atd.)
Základné formáty dát :
Formát odb++ - Je v súčasnej dobe najlepší formát, pretože nesie priamo v sebe
ďalšie informácie napríklad o smd, prekovených a neprekovených otvoroch, netlist
pre elektrické testovanie, texty a iné.
GERBER RS274-X - Je najpoužívanejší formát v dnešnej dobe a výstup do tohto
formátu vie väčšina návrhových programov. Výhodou je že súbor obsahuje D-cody.
GERBER RS274-D - Starší variant, je nutné priložiť samostatný súbor D-codov
Ďalšie formáty ako napríklad DXF, HPGL a ďalšie majú problém s importom a je
nutná konzultácia.
EAGLE – je možné použiť priamo zdrojový súbor .brd všetky exporty prevedieme
štandardným spôsobom (viď. tabuľka nižšie). Na akúkoľvek výnimku (v použitých
vrstvách) je nutné upozorniť. Následne zákazníkovi exportované súbory posielame
na odsúhlasenie vo formátoch gerber 274-X a PDF pre spätnú kontrolu.
EAGLE name
EAGLE layer
Top
1
Pads
17
Vias
18
Bottom
16
Pads
17
Vias
18
Nespájkovacia maska top
Tstop
29
Nespájkovacia maska bottom
Bstop
30
Súčiastkový popis top
Tplace
21
Tnames*
25
Bplace
22
Bnames*
26
Kontúry DPS
Dimmension
20
Drážkovanie/frézovanie
Milling
46
Pokovené otvory PTH
Drills
44
Nepokovené otvor NPTH
Holes
45
Top strana
Bottom strana
Súčiastkový popis bottom
2
*pre užívateľov návrhového programu EAGLE doporučujeme pred exportom
nastaviť generovanie súčiastkového popisu ako vektor font. Vid obr. Menu
nastavení nájdete pod – Option / User interface. Pozri obrázok.
Vŕtacie dáta : prijímame vo formátoch EXCELLON, SIEB & MEYER 1000, SIEB &
MEYER 3000 (použiteľné sú všetky. Výhodou je uvedenie formátu exportu –
jednotky, desatinné miesta a potlačenie nuly + info otvorov)
Pozor – priemery definované v info súbore alebo priamo vo vŕtacom súbore sa
automaticky považujú za výsledné otvory. To znamená, že pri vŕtaní pokovovaných
otvorov budú použité vrtáky s priemerom o 0,1mm väčším. Ak nie sú definované
nepokovované otvory, za takéto otvory považujeme otvory s rovnakou plôškou ako
je vŕtaný otvor alebo bez plôšky a sú automaticky presúvané do druhého vŕtania.
Na neštandardné vŕtania z riadenou osou Z je nutné upozorniť!
Doporučenia:
- Každá vrstva by mala byť v samostatnom súbore
- Všetky vrstvy by mali byť vycentrované v rovnakom smere pohľadu
- Všetky čiary a plôšky by mali byť tvorené svojím segmentom D-codom
Pri použití užívateľsky definovanými D–codmi negarantujeme správne
elektrické testovanie.
- Pri vyplnení meďou preferujeme polygon, ak je zem šrafovaná čiarami musí
byť vyplnená plocha najlepšie jedným D-codom šírky 0,2mm. Nesmie sa
vytvárať prázdna plocha menšia ako 1mm².
- Skontrolujte návrh, podľa minimálnej šírky spoja a šírky izolačnej medzery
sa DPS zaraďuje do konštrukčnej triedy.
- minimálna veľkosť použitého D – codu musí byť 0,03mm
3
Doporučujeme taktiež dodržiavať správne pomenovanie gerber dát pri exporte
z návrhového programu, vyhneme sa tým zbytočným otázkam a urýchlime výrobný
proces.
.GTL .TOP. COM
Strana súčiastok vrchná meď
.GBL . BOT. SOL
Strana spájkovania spodná meď (zrkadlená)
.GBS .SMB
Nespájkovacia maska strany spájkovania BOT (zrkadlená)
.GTS .SMT
Nespájkovacia maska strany súčiastok TOP
.GBO .LGB .SSB
Súčiastkový popis strany spájkovania BOT (zrkadlená)
.GTO .LGT .SST
Súčiastkový popis strany súčiastok TOP
.IN1 . IN2 .IN?
Vnútorné vrstvy pri viacvrstvových DPS. (čísla určujú skladanie jednotlivých
vrstiev napr. TOP – IN1-IN2- IN? - BOT
.OUT
Vonkajšie kontúry DPS
.GM
Iné mechanické opracovanie (napr. frézovanie vnútorných výštipov)
.GBP
Vrstva potrebná pre zhotovenie osádzacej šablóny na stranu spájkovania BOT
.GTP
Vrstva potrebná pre zhotovenie osádzacej šablóny na stranu súčiastok TOP
.DRL .E .EXC
Vrstvy s vŕtacími súbormi. Obsahujúca pokovené aj nepokovené otvory.
.PTH
Vrstvy s vŕtacími súbormi. Obsahujúca len prekovené otvory
.NPTH
Vrstvy s vŕtacími súbormi. Obsahujúca len nepokovené otvory
.ROU
Vrstva s frézovaním.
.APT
Tabulka D-CODE. Nutná len pre formát gerber dát 274-D
.REP .INF
Textový súbor s informáciami o DPS
.PLB
Snímateľná ochranná maska na stranu BOT
.PLT
Snímateľná ochranná maska na stranu TOP
.CARBON
Vrstva uhlíkovej pasty
4
Orientácia vrstiev
Pre správnu výrobu DPS musia byť dosky značené v medi na vrchnej a spodnej
strane, pri viacvrstvových DPS aj na ich vnútorných vrstvách.
Nesprávne značenie strán:
Ak Vaše dáta neobsahujú správne
označenie strán, nie je možné určiť, ktorá
strana je top a bottom. Niektoré návrhové
programy spodnú stranu zrkadlia. Toto platí
aj pre 1V DPS.
Na obrázku je TOP strana 1V DPS. Ktorá
orientácia je správna ľavá alebo pravá?
Správne značenie strán:
Na strane TOP – vrchnej je čitateľný text
(Označenie typu, názvu, verzia DPS). Strana
Bottom obsahuje nečitateľný text je
zrkadlená. Všeobecne platí pre všetkých
výrobcov čitateľný pohľad zo strany TOP!
Správne označenie pri viacvrstvových DPS:
Pre viacvrstvové DPS doporučujeme
postupné značenie tak, ako je to na
obrázku, ktoré určuje jednoznačné
skladanie viacvrstvovej DPS a usporiadanie
jednotlivých vrstiev. Podstatné je, aby bola
strana BOT označená nečitateľne.
5
Návrhové parametre
Pomenovanie
Minimálny rozmer
A, B
Aspect ratio
1:5
Výsledný priemer
200 µm
Plôška vonkajšia
600 µm
Plôška vnútorná
700 µm
Aspect ratio
1:1
Výsledný priemer
200 µm
Plôška vonkajšia
600 µm
Plôška vnútorná
700 µm
Vodič, izolačná medzera (pozri Vodič
a hrúbka medi na vonkajších a vnút. Vrst.)
Šírka vodič
150 µm
Izolačná medzera
150 µm
F
Vodič/plôška k prepojovaciemu otvoru
Izolačná medzera
200 µm
G
Vodič/plôška k frézovanej hrane
medzera
200 µm
H
Nespájkovacia maska
Vzdialenosť od
plôšky
50 µm
mostík
100 µm
C
D, E
Prepojovací otvor, pochovaný otvor
Slepý otvor
6
Základný materiál
Pre výrobu DPS sa používajú vrstvené izolanty plátované medenou fóliou. Použitie
plátovaných materiálov pre jednotlivé druhy DPS je uvedené v tabuľke. Hrúbka Cufólie je 18, 35, 70, 105 µm.
Typ DPS
1V DPS
Štandartná hrúbka
Tolerancia
[mm]
+/- [mm]
0,60
0,064
0,80
0,09
1,00
0,11
1,20
0,12
1,55
0,14
2,00
0,15
2,40
0,18
3,00
0,2
3,20
0,2
FR 4 IS 410
1,55
0,14
FR 4 KF 104
1,55
0,14
0,30
0,051
0,41
0,051
0,61
0,06
0,76
0,064
1,20
0,076
0,063
0,008
0,10
0,008
0,18
0,008
Materiál
FR 4
2V DPS
FR 4 ML
4-6V DPS
Lepiaci list
Cu fólia
0,035
0,018
Vodič a hrúbka medi na vonkajších a vnútorných vrstvách
Konštrukčné vyhotovenie DPS je rôzne a je charakterizované minimálnou šírkou
plošných spojov, minimálnou šírkou izolačnej medzery, rozostupom spájkovacích
bodov, veľkosťou spájkovacích plôšok alebo najmenším priemerom otvoru. Týmito
parametrami je definovaná aj obtiažnosť výroby DPS v konštrukčných triedach.
Plochy medi na jednotlivých vrstvách DPS musia byť rovnomerne rozložené.
Rozdiel plochy jednej strany voči druhej môže byť maximálne 25%. Väčšia
nerovnomernosť plôch spôsobuje nerovnomerné pokovovanie a krútenie
základného materiálu.
7
Tabuľka konštrukčných tried v mm
Konštrukčná trieda
III
IV
V
VI
VII
VIII
Min. šírka vodiča v mm
0,4
0,3
0,2
0,15
0,125
0,1
Min. šírka izolačnej medz. v mm
0,4
0,3
0,2
0,15
0,125
0,1
Min. presah plôšky na polomere
0,4
0,3
0,2
0,15
0,125
0,1
Najmenší priemer vrtáka
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
Vonkajšie vrstvy
Tol. Vodiča
na výslednej
DPS [%]
Min. šírka
izolačná
medzera [µm]
Tol. medzery
na výslednej
DPS [%]
-50
150
+50 -20
-80
200
+80 -20
+30
-120
250
+120 -30
+50
-180
300
+180 -50
Hrúbka medi v
[µm]
Min. šírka
vodiča [µm]
18
150
+20
35
200
+20
70
300
105
400
Poznámka: Výsledná hrúbka pokovenia vodivého obrazca je daná hrúbkou Cu
základného materiálu + galvanicky vylúčenou vrstvou medi minimálne 15 µm +
zvolená povrchová úprava.
Vnútorné vrstvy
Hrúbka medi [µm]
Minimálna šírka
vodiča[µm]
Min. šírka izolačnej medzery
[µm]
18/18
180
150
35/35
200
200
Otvory a tolerancie
Priemer pokovovaného otvoru uvedený v dokumentácii je menovitým priemerom
na výslednej DPS (po pokovovaní) Min. pokovovanie v otvore je 15 µm Cu.
Minimálny pokovovaný výsledný otvor určuje ASPECT RATIO 1 : 5 (vyjadruje
závislosť minimálneho výsledného otvoru od hrúbky vŕtaného základného
materiálu)
Tolerancia pokovovaných otvorov na výslednej DPS:
Priemer otvoru v mm
D< 2
tolerancia
mm
+/- 0,10 mm
D = 2,0 – 5,3 mm
+/- 0,15 mm
D > 5,3 mm
+/- 0,20 mm
8
Tolerancia nepokovovaných otvorov na výslednej DPS:
Priemer otvoru v mm
D
< 1,3 mm
D = 1,3 –
D
tolerancia
+/- 0,05 mm
6,0 mm
> 6,0 mm
+/- 0,10 mm
frézované
+/- 0,20 mm
Medzikružie súčiastkových a prepojovacích otvorov
Medzikružie je prstenec okolo pokovovaného otvoru. Minimálna vyrobiteľná
hodnota je závislá od hrúbky plátovanej medi vid. tabuľka. Hodnotu medzikružia
vyrátame = (priemer plôšky – výsledný otvor)/2
Hrúbka Cu v µm
Min. medzikružie
vonkajšie vrstvy v µm
Min. medzikružie
vnútorné vrstvy v µm
18
150
200
35
200
230
70
300
105
350
Príklad prepojovacích otvorov
9
Nespájkovacia maska
Štandardne sa na DPS nanáša zelená nespájkovacia fotomaska clonou, iné farby podľa požiadaviek zákazníka, čierna, červená , biela a modrá, sa nanášajú
sieťotlačou. Pri materiáloch s hrúbkou plátovanej medi 105 µm a viac sa maska
nanáša 2x. Minimálna hrúbka nespájkovacej masky na hranách vodičov je 10 µm.
Posun masky voči vodivému obrazu +/-50 µm. Nespájkovacia maska nesmie byť
však príliš veľká aby neodokrývala obtečenú zem okolo spájkovacích plôšok smd
viď obr.
Prídavok k priemeru spájkovacej plôšky
Min. 50 µm
Prídavok k SMD spájkovacej plôške
Min. 50 µm
Minimálna šírka nespájkovacej masky
Min. 150 µm
Vzdialenosť od Cu ktorá ma byť pod maskou
Min. 100 µm
10
Súčiastkový popis
Je nápomocný pri ručnom osadzovaní súčiastok alebo pri neskoršom servise.
Súčiastkový popis však nesmie prechádzať alebo zasahovať do spájkovacích
plôšok, znemožní sa tak spájkovanie súčiastok a elektrický test pri výrobe DPS.
Minimálna vzdialenosť čiary popisu od spájkovacej plôšky je 150 µm. ZVT-PRINT
a.s. upravuje súčiastkový popis tak, aby neprechádzal cez spájkovacie plôšky,
ktoré sú tvorené vrstvou masky pre strany top a bottom a taktiež upravuje aj
minimálnu šírku čiar. Za čitateľnosť a správne podklady zodpovedá zákazník. Po
úpravách sa súčiastkový popis môže stať aj nepoužiteľným. Ak si zákazník takýto
zásah neželá, musí na to písomne upozorniť pracovníkov odbytu. Štandardne sa na
DPS nanáša popis sieťotlačou biely, čierny po dohode aj žltý. Fotocestou sa popis
nanáša len pri plátovaní základného materiálu viac ako 105 µm.
Minimálna šírka čiary
Písmo v motíve vodivého
obrazca - v medi
Súčiastkový popis
sieťotlačou
Cu 18,35 µm - 200 µm
Min 150 µm
Cu 70 - 300 µm
Minimálna výška písma
1500 µm
1500 µm
Príklad súčiastkového popisu zhotoveného sieťotlačou
11
Snímateľná ochranná maska (SOM)
Snímateľná ochranná maska chráni časti DPS pri spájkovaní a musí na určených
častiach DPS vytvárať súvislú vrstvu. SOM musí chránenú plôšku alebo vodič
presahovať, odoláva minimálne jednému cyklu spájkovania. SOM je na DPS
nanášaná sieťotlačou, pri potlači sa však rozlieva, preto je dôležité dodržať
minimálne návrhové parametre z nasledujúcej tabuľky.
Prekrytie otvoru
≤2,0mm
Prekrytie spájkovacej plôšky (prídavok
k priemeru spájkovacej plôšky)
>0,4mm
Vzdialenosť SOM a spájkovacej plôšky
>0,5mm
Vzdialenosť SOM od okraja DPS
>1,0mm
Snímateľná ochranná maska
12
Uhlíková pasta
Uhlíková pasta je sieťotlačou nanášaný vodivý povlak pre tlač na medených
plochách ako náhrada drahších technológií zlátenia kontaktov a konektorov.
Taktiež je ju možné využiť ako prepojovaciu vrstvu namiesto spojov. Uhlíková
pasta dosahuje typický prechodový odpor < 100 Ω na mm², špecifické pre
spínacie tlačítka s grafitovou kapslou, s životnosťou až 1mil. cyklov.
Plôšky pre nanášanie karbónovej pasty musia byť zväčšené oproti plôškam
v motíve o 0,2 mm. Izolačná medzera medzi jednotlivými plochami uhlíkovej pasty
musí byť väčšia ako 0,4mm. Štandardná hrúbka nanesenej uhlíkovej pasty je 15 –
30 µm.
Min. šírka spoja
0,4 mm
Min. šírka izolačnej medzery
0,5 mm
Prídavok po okrajoch kontakt. plôšky
>0,1 mm
13
Konečné opracovanie frézovaním
Delenie jednotlivých DPS frézovaním sa realizuje na CNC zariadeniach. Za kontúry
DPS sa považuje vrstva dát ktorá je presne špecifikovaná a jednoznačne určená,
alebo pripravená vrstva pre CNC zariadenie. DPS je možné frézovať jednotlivo
alebo v paneli podľa zákazníckej špecifikácie. Pre DPS menšieho rozmeru ako je
20 x 45 mm nie je možné frézovanie jednotlivo, preto DPS frézujeme na
štandardné mostíkové otvory a na požiadanie vylamujeme. Tolerancia výsledných
rozmerov DPS frézovaním je +/-0,2mm. Pri menších DPS treba pritom rátať so
zvyškom pri vylomení DPS !!! Na neštandardné prekovené alebo neprekovené
výštipy, slot otvory, pokovované hrany iné tolerancie rozmerov treba upozorniť
písomne. Pri návrhu konečného opracovania treba dodržiavať návrhové pravidlá.
-
Štandardne používaná fréza na konečné opracovanie 1,6mm (ak zákazník
požaduje iný priemer treba na to písomne upozorniť)
Minimálny vnútorný rádius 0,4mm realizované frézovacím nástrojom 0,8mm
(musí byť písomne zadané)
Pri nepravidelných tvaroch frézovaných v paneli dodržať min 5mm krok
medzi jednotlivými DPS
Vzdialenosť medi, plôšky alebo vodiča od frézovanej hrany minimálne
0,2mm
Detail štandardne používaných mostíkov
14
Konečné opracovanie drážkovaním
Delenie jednotlivých DPS drážkovaním je realizované na CNC zariadení. DPS je
možné odvádzať jednotlivo, alebo v paneloch určených zákazníkom. Jednotlivo je
možné odvádzať len DPS väčšie ako 20 x 20 mm. Výnimku je možné povoliť len po
dohode. Štandardné jadro pre drážkovanie je určené v tabuľke. Tolerancie
výsledných rozmerov DPS drážkovaním je +/-0,2mm. Vyosenie vrchnej a spodnej
drážky max. 0,1 mm. Na špeciálne požiadavky pre drážkovanie treba upozorniť
písomne, alebo vo výkresovej dokumentácii. Pri návrhu konečného opracovania
treba dodržiavať návrhové pravidlá.
-
Minimálna hrúbka základného materiálu pre drážkovanie 0,8 mm,
maximálna hrúbka 2,4 mm
-
Vzdialenosť Cu od drážkovanej hrany DPS
>0,5mm
>0,4mm
>0,3mm
>0,2mm
pre
pre
pre
pre
hrúbku
hrúbku
hrúbku
hrúbku
2,40
2,00
1,55
1,00
mm
mm
mm
mm
Štandardné jadro po drážkovaní
Hrúbka DPS v mm
0,8
1,00
1,55
Jadro drážky v mm
0,35 +-0,05
0,4 +- 0,1
0,5 +-0,1
Metalografický výbrus rez drážkou
15
Tvorba panelov
Pre úsporu alebo požadované podmienky pre osádzanie vyrábame panely podľa
zákazníckej špecifikácie , alebo realizujeme výrobu už navrhnutých panelov. Pri
návrhu panelov dodržujte prosím nasledujúce doporučenia , vyhneme sa tým
zbytočným komplikáciám pri výrobe.
Typy panelov:
jednoduchý panel (jeden typ DPS opakovaný X x Y)
pool panel (viac typov DPS na jednom paneli)
Mechanické opracovanie panelov:
drážkovanie (len DPS s rovnými hranami)
Frézovanie na mostíky (minimálny krok 1,6)
Frézovanie/drážkovanie
Návrhové parametre
Jednoduchý panel
Cu/vodič od hrany dps
(mm)
Medzera medzi DPS
(mm)
Doporučený technologický rám
(mm)
Drážkovaný
0,3
0
5-10
Frézovaný
0,2
Min 1,6
5-10
Pool panel
Cu/vodič od hrany dps
(mm)
Medzera medzi DPS
(mm)
Doporučený technologický rám
(mm)
Drážkovaný
0,3
0
5-10
Frézovaný
0,2
5-10
5-10
Pri tvorbe panelov nevkladáme do technologického rámu žiadne registračné body
ani otvory bez toho, aby sme na to boli písomné upozornení a bez presnej
špecifikácie umiestnenia jednotlivých prvkov. Za správne špecifikovanie
registračných bodov a otvorov pre osadzovanie panelov je zodpovedný zákazník!!!
Jednoduchý panel drážkovaný
-
Jeden typ DPS
krok medzi DPS v osi X a Y
= 0 mm
doporučený technologický
rámik 5mm
16
Jednoduchý panel frézovaný
-
-
-
Jeden typ DPS
krok medzi DPS v osi X a Y
>1,6mm
ak má DPS nepravidelný
tvar, krok medzi DPS v osi
X a Y > 5mm
ak zákazník potrebuje
odfrézovať odpad ktorý
môže byť súčasťou panela
musí to byť jednoznačne
zadané
doporučený technologický
rámik 5-10mm
Pool panel drážkovaný
-
viac typov
krok medzi DPS v osi X a Y
=0
jeden rozmer všetkých
typov musí byť rovnaký
doporučený technologický
rámik 5 mm
17
Pool panel frézovaný
-
viac typov DPS frézujeme
na mostíky
krok medzi dps v osi x a y
min. 5 mm
doporučený technologický
rámik 5-10mm
Panel frézovaný/drážkovaný
-
Jeden typ DPS
krok medzi DPS v osi X = 0,
Y = min 1,6 mm
doporučený technologický
rámik 5-10 mm
18
Návrh viacvrstvových DPS
Viacvrstvové DPS vznikajú vrstvením a lisovaním jednotlivých materiálov určených
pre vonkajšie a vnútorné vrstvy. Dôležité pri návrhu viacvrstvových DPS je
definovanie skladania a použitie základných materiálov tak, aby výsledná skladba
jednotlivých vodivých a izolačných vrstiev bola symetrická. Taktiež je dôležité
rovnomerne rozloženie medi jednotlivých vodivých vrstiev (pri porušení tohto
pravidla dochádza k skrúcaniu výsledného laminátu) .
Medená fólia – medený materiál hrúbky 18,35 µm (používa sa len na vonkajšie
vrstvy viacvrstvových DPS, výsledné plátovanie je súčet medenej fólie +
galvanicky vylúčená vrstva medi minimálne 20 µm )
Lepiaci list – materiál určený na lepenie jednotlivých materiálov medzi sebou
lisovaním. Používa sa v hrúbkach 100,180 µm, medzi jednotlivými vrstvami
v doporučenom množstve dva lepiace listy na separovanie vodivých vrstiev. Nie je
vhodná kombinácia rôznych hrúbok lepiacich listou medzi vrstvami.
Pevné jadro – je v podstate dvojstranný materiál určený pre laminovanie
viacvrstvových DPS s plátovaním 18,35 µm v hrúbkach 0,41mm, 0,61mm
a 0,76mm. Na pevnom jadre musí byť rovnaké plátovanie na vrchnej a spodnej
strane, nie je možná kombinácia.
Výsledná hrúbka laminátu je súčtom použitých materiálov s výslednou toleranciou
+/- 10%
Ukážka metalografický výbrus 4 vrstvovej DPS
19
Skladanie viacvrstvových DPS
20
Vodivý obrazec a rozloženie medi.
Plochy medi na jednotlivých vrstvách DPS musia byť rovnomerne rozložené.
Rozdiel plochy jednej strany voči druhej môže byť maximálne 25%. Väčšia
nerovnomernosť plôch spôsobuje nerovnomerné pokovovanie a krútenie
základného materiálu. Zemniaca plocha (rozliata meď) nesmie byť robená
šrafovaním . Odporúčame použiť samostatnú clonku, ktorá nie je použitá pre iný
účel. Pri viacvrstvových DPS nie je možné použiť pevné jadrá z rozdielnym
plátovaním . Pri nedodržaní týchto pravidiel hrozí deformácia a krútenie materiálu
pri neskoršom spracovaní a osádzaní DPS, ktoré sú pri týchto procesoch
vystavované vyšším teplotám. Preto pri návrhu DPS striktne dodržujte štandardné
normy IPC-600A (Rev. G)
Príklady vyplnenia meďou 2V DPS
Detail nesprávne
rozliatej medi.
Medzi smd montážou
vznikajú tvary ktoré
nespĺňajú podmienky
pre výrobu DPS
Upravené miesto
21
Príklady vyplnenia meďou 4V DPS
22
Povrchová úprava
Povrchovú úprava zlepšuje vlastnosti spájkovateľnosti pri osádzaní dosiek
s plošnými spojmi a chráni spájkovacie plôšky pred oxidáciou. Ako výrobca
doporučujeme pri náročných DPS HDI s obojstrannou SMD montážou, povrchovú
úpravu chemické zlato z dôvodu vynikajúcej spájkovateľnosti do 12 mesiacov od
vyrobenia resp. chemický cín. Taktiež pre DPS s výslednou hrúbkou <= 0,8mm sa
používa povrchová úprava chemické zlato a chemický cín.
HAL –Pb free (Hot air leveling)
-
hrúbka nánosu 2 - 40 µm
vynikajúca spajkovateľnosť
spájkovateľnosť do 12
mesiacov od výroby
Chemický cín - Sn
-
rovnomerný nános
hrúbka nánosu 0,8 – 1,2 µm
dobrá spájkovateľnosť
spájkovateľnosť do 6
mesiacov od výroby
Chemické zlátenie – Au
-
rovnomerný nános
hrúbka nánosu Ni 5 µm
hrúbka nánosu Au 0,1 µm
vynikajúca spájkovateľnosť
do 12 mesiacov.
23
Rozmer DPS
Maximálny vyrobiteľný rozmer DPS podľa typu technológie
1V a 2V - DPS
Maximálne 368 x 518 mm
VV - DPS
Maximálne 236 x 396 mm
Balenie a expedícia
DPS sú balené v PE fólii prípadne v kartónových krabiciach tak, aby zaručili
ochranu DPS pred mechanickým poškodením, vlhkosťou a znečistením pri ich
expedovaním a skladovaní. Súčasťou balíka je kontrolný lístok a dodací list.
Zabezpečenie dobrej spájkovateľnosti minimálne 6 mesiacov pred ich ďalším
spracovaním. (Závisí od zvolenej povrchovej úpravy). Pri DPS s povrchovou
úpravou chemický cín a chemické zlátenie je povolená manipulácia s DPS len
v bavlnených rukaviciach. Následne sú DPS expedované dohodnutým spôsobom
dopravy.
Skladovanie
Dodávateľ a odberateľ sú povinní skladovať DPS tak, aby v priebehu záručnej
doby nebola ohrozená ich kvalita. Podmienkou záruky je suchý, dobre vetraný
sklad s teplotou 18°C - 35°C bez prudkých tepelných zmien s maximálnou
relatívnou vlhkosťou 75%. Sklad musí byť bez chemických vplyvov.
Reklamácia
Pri reklamácii postupujú obe strany (predávajúci a kupujúci) podľa Obchodného
zákonníka - Zákon č. 513/1991 Zb. a všeobecných obchodných podmienok ZVTPRINT a.s.
Záver
Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v tomto dokumente bez upozornenia
odberateľov.
24
Download

prílohe PDF. - ZVT