PO
27.12.
UT
28.12.
ST
29.12.
6.15
Sv. Jána
Apoštola a
Lipany
18.00
Evanjelistu
Petrovenec
17.00
6.15
Svätých
18.00
† Andrej, Veronika
mučeníkov
Ďačov
17.00
† Imrich, Terézia, Jozef, Marek
v oktáve
Lipany
18.00
Narodenia
Charita
16.00
Lúčka
17.00
6.15
Piaty deň
v oktáve
6.15
† Ladislav Maľarik
☼ ZBP Marka Hovanca
6.15
17.00
☼ ZPB Jozef s rod.
Potoky
16.00
† Alžbeta, Jozef, Bartolomej
Lipany
(slávnosť)
prikázaný
sviatok
Ôsmy deň
vianočnej
oktávy
Druhá
NE
2.1.
nedeľa
⊕
Narodení
8.00
☼† členovia Bratstva svätého ruženca
9.15
☼ Za vernosť povolaniu
10.30
† Mikuláš Bedlovič
18.00
☼† Za Boží ľud farnosti (Pro populo)
Petrovenec
9.15
Charita
9.15
☼† členovia Bratstva svätého ruženca
Lúčka
10.30
☼† členovia Bratstva svätého ruženca
Ďačov
10.30
☼ Poďakovanie za 60 r. ž., ZBP Jozefa
Lipany
po
Pána
☼ ZBP Mariena
Lipany
Márie
⊕
† Z rod. Semančík a Tudaj
17.00
Panny
Bohorodičky
☼ ZBP Heleny (80. životné jubileum)
18.00
Večer:
z nasl. sv.
† Štefan, Mária a ost. z rod. Greš
Ďačov
Sv. Silvestra,
pápeža
☼ Za B. milosť a zdravie Katarína Berdisová
Lipany
Narodenia
Pána
SO
1.1.
† Andrej Krivda
neviniatok,
Šiesty deň
PI
31.12.
† Ján a Žofia, Jozef a Júlia, Ján a ost.
Lipany
Pána
ŠT
30.12.
† Jozef Kroll a ost. z rod.
8.00
† Mária Kaduková
9.15
☼ ZBP Roman
10.30
☼† Za Boží ľud farnosti (Pro populo)
18.00
☼ ZBP, milosť pre Katarínu Berdisovú
Petrovenec
9.15
Charita
9.15
† Jozef Olešák
Lúčka
10.30
† Ján, Mária Bencovi
Ďačov
10.30
☼† členovia Bratstva svätého ruženca
Farský list. Pre vnútornú potrebu vydáva: © Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina, Lipany. Adresa:
Kollárova 30, 082 71 Lipany, tel. +421514572108. Výrobná cena 40 centov. Ponúkané za dobrovoľný príspevok.
57/ 2010 (IV)
Oktáva Narodenia Pána (sviatok)
Vianočné svedectvo viery
Keď bol dieťaťom, znepokojil kráľa,
keď bol chlapcom, udivil doktorov,
keď bol mužom, otriasol celým národom i základmi Rímskej veľríše.
Nenapísal ani jednu knihu, ale do
najväčších knižníc sveta by sa nezmestili knihy, ktoré boli napísané o
ňom. Nezložil žiadnu pieseň, ale
svojou odpúšťajúcou láskou rozozvučal piesňami chvál viac, než všetci básnici sveta. Nezaložil náboženskú školu, vedecký ústav ani seminár, ale všetky školy vzdelaných
národov sa nemôžu pochváliť toľkými žiakmi ako on. Nezriadil lekársku ordináciu, ale uzdravil viac chorých duší než tisícky lekárov chorých tiel. Ovládal zákony prírody,
kráčal po vlnách mora, tíšil búrku,
sýtil tisícové zástupy, liečil bez liekov, kriesil mŕtvych. Nepriatelia ho
nemohli premôcť, satan ho nemohol
zničiť, ani hrob ho nemohol zadržať.
Nad všetkým zvíťazil. Nevelil žiadnej armáde, nedobyl mečom ani
piaď zeme, a predsa žiadny vojvodca nemal toľko dobrovoľníkov ako
on. Mocou svojej lásky, posolstvom
Evanjelia pretvoril svet. Veľkí muži
prišli a odišli, všetci ľudia sklamali,
on však nikdy nikoho. Všetci ľudia
zhrešili, ale on jediný zostal svätý,
večný, dokonalý, najkrajší medzi
ľudskými synmi. A tento Ježiš je
Spasiteľom sveta, môj Spasiteľ a
Príhovorca u Boha. Ak chceš, bude
aj tvoj.
Sulpicius Severus:
Život svätého biskupa Martina
(21) Rovnako je dobre známe, že sa Martinovi
často zjavovali anjeli a spriadali s ním rozhovory. Diabol sa pred ním musel skrývať, či sa zjavil vo vlastnej podobe, alebo sa premenil v rôzne podoby ničotnosti, Martin ho vždy spoznal.
Keď diabol videl, že ho nemôže oklamať a zviesť lesťou, aspoň ho neustále napadal nadávkami. Jedného dňa sa diabol vrútil s obrovským
revom do Martinovej cely, v ruke držal zakrvavený býčí roh [symbol pohanského božstva] a
jačal od radosti zo spáchaného zločinu: „Kde je
Martin, tvoja sila? Práve som zabil jedného z
tvojich.“ Martin hneď zvolal bratov a povedal
im, čo sa od diabla dozvedel. Nariadil, aby sa
pozreli do ciel jednotlivých bratov, kto to bol
postihnutý tým nešťastím. Čoskoro mu oznamujú, že nechýba nikto z mníchov, že však jeden vidiečan, ktorý bol najatý, aby priviezol
drevo, išiel do lesa. Martin nariadil, aby mu
niekoľko ľudí vyšlo v ústrety. Neďaleko kláštora ho našli polomŕtveho. Z posledných síl im
ešte stačil povedať príčinu zranenia a smrti:
Keď pristúpil k postroju, aby utiahol uvoľnené
viazanie, vytrhol sa jeden býk z jarma a vrazil
mu rohom do brucha. Potom netrvalo dlho
a muž vydýchol naposledy. Kto vie, akým Pánovým dovolením bola diablovi dopriata táto
príležitosť. Obdivuhodné však bolo to, že nielen o prípade, ktorý sme práve spomenuli, ale
i o mnohých podobných, ktoré sa koľkokrát
prihodili, vedel Martin dávno vopred, alebo
bratom oznámil, že mu boli predpovedané.
= pokračovanie na budúce=
[v hranatých zátvorkách sú komentáre]
Farské oznamy
Jasličkári. Kedysi bývalo zvykom, že vo vianočnom čase chodievali jasličkári s betlehemskou hrou. V Lipanoch sa rozhodli tento zvyk obnoviť naši miništranti. Navštívia
každú rodinu, ktorá sa s nimi chce stretnúť, aby jej zakoledovali. Chodiť budú v sobotu
na Nový rok 1. januára 2011 popoludní. Kto chce koledníkov-miništrantov prijať, nech
oznámi svoju adresu v sakristii farského kostola. Výťažok z milodarov bude použitý na
ušitie nových šiat pre nových miništrantov a pre tých, ktorí už odrástli a terajšie miništrantské šaty sú na nich už malé. Treba vysoko pochváliť túto iniciatívu, preto prosíme
o skutočnú podporu a štedrosť. Miništranti sú dôležitou súčasťou každej liturgie a každá
podpora je chvályhodná
► Farský ples bude 28. decembra o 19.00 hod. v Reštaurácii XXL v areáli Odevy Lipany. Cena pre jednotlivca 15 €, pre pár 25 €. Ples organizuje skautský zbor Skudos.
► Dišpenz. Silvestrovský deň pripadne tento rok na piatok, ktorý je pôstnym dňom. Je
to siedmy deň v oktáve Narodenia PánaFarár udeľuje na tento piatok dišpenz od mäsitých jedál. Kto však chce tradičné zvyky dodržať, nech tak chvályhodne urobí.
► Ďakovná pobožnosť na konci starého občianskeho roka bude pri večernej sv. omši.
Vo farskom kostole bude o 23.30 adorácia s pobožnosťou na prelome rokov, na ktorú
pozývame najmä mladých a tých, ktorí chcú Nový rok 2011 privítať v prítomnosti eucharistického Krista.
► Kto by si chcel nechať požehnať dom
alebo byt na sviatok Zjavenia Pána, nech
nahlásia svoju adresu v sakristii kostola v
Lipanoch, Ďačove, Lúčke či na Petrovenci.
► Tradičný silvestrovský výstup na Minčol
bude v piatok s cieľom pri kríži o 11.00 hod.
► Apoštolát modlitby – úmysly na január
2011. Všeobecný: Aby sa mladí ľudia naučili používať moderné masmédiá pre svoj
osobný rast a pre svoju lepšiu službu spoločnosti. Misijný: Aby si každý kresťan
uvedomoval, že jednota medzi kresťanmi
je podmienkou pre účinnejšie hlásanie
evanjelia. Úmysel KBS: Aby sme sa všetci
ochotne a obetavo podieľali na uskutočňovaní Pastoračného plánu Konferencie biskupov Slovenska.
►
Obrázok nalep na tvrdý papier a vytvor si puzle
Srdečne ďakujeme za vianočné a novoročné pozdravy, písané i odovzda-
PF 2011
né ústne. Radi opätujeme Vaše vinše a modlitby. Na príhovor Panny Márie, sv. Martina, bl. Zdenky a všetkých svätých vyprosujeme celej farnosti Bohom požehnaný a milostiplný Nový rok 2011! Vaši duchovní otcovia.
Download

Sulpicius Severus: Život svätého biskupa Martina