Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.
Holocaust Victim Compensation Fund – HVCF
POKYNY
Tieto pokyny platia od 1. november 2012. Odporúčame žiadateľom, aby pravidelne
navštevovali webstránku Claims Conference (www.claimscon.org/hvcf ), pretože zmeny a
doplnenia kritérií, ako aj objasnenia sú uverejňované ihneď po ich sprístupnení.
V júli 2011 Claims Conference zriadila Fond na odškodnenie obetí holokaustu – Holocaust
Victim Compensation Fund („HVCF“). Fond je určený preživším holokaustu s trvalým
pobytom v určitých krajinách EÚ, ktorí neboli doteraz odškodnení z nemeckých zdrojov a
ktorých perzekúcia spadá pod kritériá fondu Hardship Fund (založeného nemeckou
vládou). Odškodnenie bude vyplatené jednorázovo vo výške 2 556 €. Tieto pokyny
ustanovujú kritéria oprávnenosti na vyplatenie odškodného z prostriedkov HVCF.
1. Oprávnenosť
Odškodnenie z HVCF je určené pre židovské obete holokaustu, ktoré boli perzekuovaní
ako židia a spĺňajú nasledujúce kritériá oprávnenosti:
•
Obeť musí podať žiadosť. Dediči obetí, ktoré v čase podania žiadosti neboli nažive,
nie sú oprávnení na podať žiadosť.
•
Obeť má v čase podania žiadosti trvalý pobyt v jednej z nasledujúcich krajín:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
•
Bulharsko
Česká republika
Estónsko
Maďarsko
Lotyšsko
Litva
Poľsko
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinsko
Pre účely oprávnenosti na vyplatenie odškodného z prostriedkov HVCF sa
perzekúciou rozumie perzekúcia, ktorá spadá pod kritériá fondu Hardship Fund
nemeckej vlády. Okrem iných zahŕňa:
1
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.
Holocaust Victim Compensation Fund – HVCF
I.
II.
III.
IV.
V.
zbavenie slobody, alebo
únik pred nacistickým režimom z miesta, ktoré bolo následne okupované,
alebo
„obmedzenie slobody“ ako definuje BEG a/alebo
obmedzenie pohybu vo forme zákazu vychádzania, povinnú registráciu s
obmedzením miesta pobytu, nosenie Dávidovej hviezdy a pod.
osoby, ktoré sa zdržovali v Leningrade v čase medzi septembrom 1941 a
januárom 1944 alebo osoby, ktoré počas tohto obdobia odtiaľ ušli.
Od 1. januára 2012 môžu byť oprávnení na platbu z fondu HVCF žiadatelia, ktorí v období
medzi 22.6.1941-27.1.1944 utiekli z územia Sovietského zväzu, ktoré sa nachádzalo do
100km od najvýchodnejšieho bodu ťahu nemeckej armády, ale ktoré nebolo neskôr
okupované Nacistami. Rovnako budú oprávnení aj žiadatelia, ktorí v horeuvedenom
období utiekli zo Stalingradu a z Moskvy. Ďalej sú oprávnení aj utečenci, ktorí utiekli
z Leningradu po 22.6.1941 ale ešte pred okupáciou mesta.
Žiadosti žiadateľov, ktorí boli počatí v čase perzekúcie matky HVCF spracuje v prípade, že
perzekúcia matky spĺňa kritériá fondu Hardship Fund Nemeckej vlády.
Osoba nemôže dostať súčasne platbu od HVCF, ak momentálne dostáva, alebo dostávala
platbu od jednej z nasledujúcich inštitúcií: Hardship Fund, Budapest Fund, Article 2 Fund
alebo Central and Eastern European Fund spravované Claims Conference, alebo na
základe nemeckého spolkového zákona o odškodnení (BEG), rakúskeho zákona ohľadne
podpory obetí (OFG), z Berlína, na základe zákona o uznávaní a podpore osôb
perzekuovaných nacistami z politických, rasových a náboženských dôvodov (PrVG),
dôchodok GDR vyplácaný obetiam nacistického režimu (VdN), alebo dôchodok
izraelského Ministerstva financií vyplácaný v zmysle izraelského zákona o invalidných
osobách perzekuovaných nacistami 5717-1957.
2. Uzávierky
Žiadosti na odškodnenie z HVCF je možné podať od 1. septembra 2011 do 30. júna 2013.
Všetky žiadosti musia byť doručené do Claims Conference najneskôr 30. júna 2013.
Finančné prostriedky schválených žiadostí, o vyplatenie ktorých nebude požiadané
(pôvodným žiadateľom alebo dedičmi) do 30. júna 2014, prepadnú.
2
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.
Holocaust Victim Compensation Fund – HVCF
Všetky požadované dokumenty (týkajúce sa každej žiadosti – od obetí holokaustu alebo
dedičov) musia byť predložené Claims Conference do 31. decembra 2013. Po tomto
dátume všetky žiadosti prepadnú.
3. Dediči
Dedič – manželský partner, a ak neexistuje, dieťa (deti) – môže byť oprávnený, ak obeť
holokaustu spĺňa všetky horeuvedené kritériá, k dátumu 1. september 2011 bola nažive a
pred svojou smrťou podala do Claims Conference žiadosť na vyplatenie odškodného z
prostriedkov HVCF a to ešte pred uzavretím HVCF. Dedič/i musí/a písomne informovať
Claims Conference o svojom záujme pokračovať v žiadosti o odškodnenie najneskôr 6
mesiacov po smrti žiadateľa, alebo do 31. decembra 2013.
Dedič(i) musí/a predložiť tzv. balík žiadosti dediča - Heir Application Packet (HAP), ktorý
Vám na požiadanie zašle Claims Conference. Vyplnený balík žiadosti dediča je nutné
vrátiť najneskôr 31. decembra 2013.
4. Všeobecné ustanovenia
•
Získanie formuláru a podanie žiadosti do HVCF je bezplatné.
•
Prijatím platby z prostriedkov Fondu na odškodnenie obetí holokaustu – Holocaust
Victim Compensation Fund („HVCF“) sa príjemca vzdáva nároku na akékoľvek
platby, na ktorých vyplatenie môže mať v budúcnosti nárok z fondu Hardship
Fund, spravovaného Claims Conference z poverenia nemeckej vlády.
•
Vyplatenie odškodného z fondu HVCF predstavuje dobrovoľnú platbu zo strany
Claims Conference. Na jeho vyplatenie sa nevzťahuje žiadny zákonný nárok ani
právo na realizáciu akejkoľvek platby.
•
Žiadatelia, ktorých žiadosti nebudú schválené, majú právo podať odvolanie na
nezávislý orgán na posudzovanie – Independent Review Authority pri Claims
Conference.
•
Všetci žiadatelia budú viazaní vyhlásením a zrieknutím sa práv, ktoré nájdu na
konci formulára žiadosti. Preto Vás upozorňujeme, aby ste si ich pred podpísaním
formulára dôkladne prečítali.
3
Download

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc