Číslo 27-2014
BULLETIN
so svojim lekárom/lekárnikom. . .
ROČNÍK IV
december 2014
Lymfóm
Lymfóm
Lymfóm je všeobecný výraz pre rakovinu - zhubné nádorové ochorenie lymfatického
systému. Pri rakovine (zhubnom nádorovom ochorení) lymfatického systému dochádza
k nekontrolovanému bujneniu buniek lymfatického systému (lymfocytov). Lymfocyty
sa vyskytujú vo všetkých častiach tela a tvoria tzv. lymfatické tkanivo. V ľudskom organizme rozoznávame 2 typy lymfocytov - B lymfocyty (B bunky) a T lymfocyty (T bunky). Aj keď môže zhubné bujnenie postihnúť oba typy, častejšie sa tak stáva u B buniek.
K bujneniu lymfocytov dochádza v rôznych
častiach tela – najčastejšie v lymfatických uzlinách, slezine, kostnej dreni, v krvi ale aj v ďalších
orgánoch. Aj preto býva zväčšenie lymfatických
uzlín jedným z prvých príznakov lymfómu. Lymfóm je najčastejším hemato-onkologickým ochorením a tretím najčastejším detským onkologickým ochorením. V súčasnosti žije na celom svete vyše milióna ľudí s lymfómom. Podľa odhadu
Lymfómovej koalície sa na celom svete každý rok
diagnostikuje približne 350 000 nových prípadov
lymfómu, na Slovensku je to cca 510 prípadov.
potenie. Ďalším príznakom je výrazn. potenie
(typické premočeným oblečením), ktoré sa väčšinou objavuje v noci. Nevysvetliteľný úbytok na váhe. Pri lymfómoch dochádza k nechcenému úbytku na váhe. Svrbenie pokožky. ľudia s lymfómom pociťujú svrbenie časti
alebo celého tela bez zjavného dôvodu.
Dôležité je uvedomiť si, že celkové príznaky
sú nešpecifické - môžu byť spôsobené celým radom závažnejších alebo menej závažných ochorení. Väčšina pacientov s uvedenými ťažkosťami
lymfóm nemá.
Príznaky
Miestne príznaky
Rozdelenie lymfómov
Väčšina lymfómov sa prejaví zväčšením lymfatických uzlín. Ak sú hmatateľné (na krku,
v podpazuší, v slabinách), väčšinou sa prejavia
ako rôzne veľké, nebolestivé hrčky, na hmat dosť
pružné (podobne ako tvrdá guma). Keď je uzlina malá, zvyčajne sa dá dobre posúvať, väčšie
uzliny môžu byť k podkladu pevne prirastené.
Napriek tomu, že ide o zhubné ochorenie, môžu
sa hrčky zmenšovať, miznúť alebo objavovať
na iných miestach tela. Netreba sa tým nechať
zmiasť – väčšina lymfómov má spočiatku nenápadný priebeh. Dôležité je pacienta včas a správne vyšetriť. Ak sa diagnóza stanoví v pokročilom
štádiu, liečba už býva zložitá.
Systémové (celkové) príznaky
Tieto príznaky sa objavia pri rozsiahlom postihnutí ochorením alebo keď sa lymfóm prejavuje agresívne a jeho prítomnosť zaznamená
celý organizmus.
Zvýšená teplota alebo horúčka bez zjavnej
príčiny. Jedným z príznakov lymfómu je dlhodobo zvýšená teplota, bez zjavnej infekcie. Nočné
2
Lymfómy sa delia na dve hlavné skupiny –
tzv. Hodgkinove lymfómy, ktorých je 5 druhov a Non-Hodgkinove lymfómy, ktorých je
viac ako 25 druhov.
Non-Hodgkinove Lymfómy
Non-Hodgkinov lymfóm (NHL) je najrozšírenejším druhom rakoviny lymfatického systému. Od 70 tych rokov sa jeho výskyt zvýšil
takmer o 80%. NHL nie je len jedno ochorenie,
delí sa na približne 25 príbuzných podtypov,
ktoré postihujú lymfatický systém. Aj keď rôzne
typy NHL majú niektoré spoločné znaky (lymfatický pôvod), líšia sa mikroskopickým vzhľadom a rýchlosťou rastu.
Typy non-Hodgkinových lymfómov
Podtyp NHL sa určuje odobratím biopsie,
ktorá sa spracuje a následne pozoruje pod mikroskopom. každý podtyp sa klasifikuje podľa typu lymfocytov. Keďže rozoznávame 2 typy
lymfocytov – B lymfocyty (resp. B bunky) a T
lymfocyty (resp. T bunky), delíme NHL na B
bunkové lymfómy a T bunkové lymfómy. Na zá-
so svojim lekárom/lekárnikom...
klade mikroskopického vzhľadu, imunologických vlastností a molekulovej charakteristiky
buniek sa NHL ďalej delia podľa rýchlosti rastu (agresivity).
Hodgkinov lymfóm (HL)
Hodgkinov lymfóm, nazývaný tiež Hodgkinova choroba je pomerne vzácne ochorenie (tvorí len 1% zo všetkých novozistených nádorových
ochorení).
Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí medzi 15. až
30. rokom života a u starších ľudí okolo šesťdesiatky. Zatiaľ nie je známe, prečo týmto typom
lymfómu ochorejú ľudia práve v týchto vekových
kategóriách. Hodgkinov lymfóm sa zo všetkých
lymfómov lieči najľahšie - 75% až 95% ľudí, ktorým bolo diagnostikované skoré štádium tohto
ochorenia, sa vylieči.
Typy Hodgkinových lymfómov
Typ Hodgkinovho lymfómu (HL) sa tiež určuje odobratím vzorky - biopsie, ktorá sa spracuje a následne pozoruje pod mikroskopom. Pri
HL (na rozdiel od ostatných typov lymfómov)
sa v odobratej vzorke postihnutého tkaniva nachádza veľmi malé množstvo nádorových buniek. Zvyknú byť obkolesené normálnymi bunkami, preto sa dajú len veľmi ťažko identifikovať. Normálne bunky bývajú väčšinou v stave zápalu alebo infekcie. Druh HL určuje počet a typ
normálnych buniek a množstvo zjazveného tkaniva v odobratej vzorke pozorovanej pod mikroskopom. Vo všetkých typoch Hodgkinovho lymfómu sú za nádorovými bunkami abnormálne
množiace sa B lymfocyty. Preto sa Hodgkinov
lymfóm považuje za nádor z B lymfocytov.
Klasifikácia svetovej zdravotníckej organizácie (WHO classification) rozdeľuje HL na dva základné podtypy, a to Klasický HL a Nodulárny
HL s predominanciou lymfocytov.
Spôsoby liečby lymfómov
Cieľom liečby je dosiahnuť ústup ochorenia.
Ak sa to podarí, hovoríme o navodení remisie,
ktorá môže byť kompletná (pacient nemá žiadne zistiteľné známky ochorenia), alebo čiastočná (dôjde k výraznému ústupu ochorenia, dá sa
však stále preukázať). K úplnému uzdraveniu je
potrebné dosiahnuť kompletnú remisiu.
Číslo 27-2014
Spôsoby liečby non-Hodgkinových
lymfómov
NHL patria do skupiny relatívne úspešne liečiteľných ochorení - mnohé z nich veľmi dobre reagujú na moderné druhy liečby ako rádioterapia, chemoterapia či imunoterapia. Reakcie
NHL na liečbu závisia najmä od presného stanovenia typu a štádia ochorenia. Napríklad lokalizovaný difúzny veľkobunkový B lymfóm (DLBCL), ktorý tvorí približne jednu tretinu NHL, je
liečiteľný až v 80% prípadov.
Folikulový lymfóm (v čase diagnózy býva
značne rozšírený aj mimo miesta vzniku) reaguje veľmi dobre na terapiu, ale nedá sa vyliečiť. Ak je lokalizovaný, aj roky sa nemení a potrebuje minimálnu liečbu. Liečba každého pacienta je individuálna a závisí najmä od histologickej
diagnózy a rozsahu ochorenia, t.j. štádia a rizikových faktorov. V niektorých prípadoch je liečebný postup ovplyvnený aj vekom a celkovým
stavom pacienta. Často (napríklad pri liečbe folikulových lymfómov) existuje množstvo liečebných postupov, ktoré prinášajú rovnako dobré
výsledky.
Imunologické vlastnosti (tzv. “imunofenotyp”) pomáhajú určiť, či ide o B bunkový alebo
T bunkový NHL, a to identifikáciou molekúl na
povrchu malígnych lymfómových buniek. Tieto
molekuly sa v niektorých prípadoch môžu použiť ako ciele pre monoklonálne protilátky. Väčšina B bunkových lymfómov má na povrchu molekulu nazývanú CD20. V súčasnosti sa začali v
liečbe používať monoklonálne protilátky, ktoré
dokážu rozpoznať a zničiť malígne lymfómové
bunky s touto molekulou na povrchu.
Spôsoby liečby Hodgkinových lymfómov
Za posledné roky nastal v liečbe Hodgkinových lymfómov veľký pokrok. Podarilo sa nájsť
liečebné režimy pozostávajúce z chemoterapie
(liečby cytostatikami, t.j. liekmi ničiacimi nádorové bunky) a rádioterapie (ožarovania), ktoré umožňujú vyliečiť množstvo pacientov (u niektorých diagnóz dokonca prevažnú väčšinu) a
ostatným predĺžiť život.
Liečba zhubného ochorenia závisí od typu
ochorenia (nádorové ochorenie orgánu, tkaniva,
lymfatických uzlín, kostnej drene), pokročilosti
v čase stanovenia diagnózy (štádia), veku a cel-
3
kového stavu pacienta. Liečebné možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy:
Operačný výkon niekedy vedie k úplnému odstráneniu nádorového tkaniva, niekedy
len k čiastočnému odstráneniu nádoru a niekedy je jeho cieľom iba odobratie vzorky za účelom
stanovenia diagnózy. Bez histologického dôkazu
zhubného ochorenia (vyšetrenia vzorky tkaniva
patológom) nemožno liečiť pacienta chemoterapiou alebo rádioterapiou.
Ožarovanie je liečba žiarením. Môže nasledovať po operácii alebo po ukončení chemoterapie, eventuálne ostatné liečebné metódy nasledujú až po ožarovaní. Podrobné informácie
o priebehu a vedľajších účinkoch ožarovania
Vám poskytne lekár rádioterapeutického oddelenia.
Chemoterapia je liečba cytostatikami. Cytostatiká sú lieky, ktoré ničia nádorové bunky
alebo zastavujú ich množenie. Nasledujúce informácie sa týkajú liečby cytostatikami - priebeh liečby, vedľajšie účinky a komplikácie počas
liečby.
Možné vedľajšie účinky a riziká
Cytostatiká sú lieky, ktoré pôsobia na rýchlo
sa množiace bunky. Týmto mechanizmom ničia
nádorové bunky, ale často aj zdravé nenádorové bunky (bunky slizníc, bunky vlasových korienkov, bunky nechtového lôžka, bunky kostnej
drene a iné).
Poškodenie zdravých buniek sa môže prejaviť
vo forme rôznych vedľajších účinkov. Charakter
a závažnosť vedľajších účinkov sú u rôznych pacientov rôzne. Závisí predovšetkým od použitých
cytostatík, od intenzity liečby (dávky cytostatík
a intervalu medzi cyklami), od veku, celkového
stavu pacienta a od prítomnosti iných ochorení.
Väčšina vedľajších účinkov cytostatík sa objavuje počas liečby a po ukončení chemoterapie postupne úplne vymizne. Zväčša sa jedná o vedľajšie účinky, vyskytujú sa aj život ohrozujúce stavy,
kedy je dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
Vlasy, nechty: Najčastejším a najmenej závažným (i keď často psychicky ťažko znášaným)
vedľaším účinkom je vypadanie vlasov (alopécia).
Vlasy môžu vypadať čiastočne alebo úplne, zvyčajne asi 3-4 týždne po prvom podaní chemoterapie.
4
Niektoré cytostatiká nespôsobujú vypadanie
vlasov. Po ukončení chemoterapie začínajú po
1-2 mesiacoch opäť rásť. Počas chemoterapie si
môžete zabezpečiť parochňu. Častým vedľajším
účinkom sú zmeny na nechtoch, ktoré sa prejavujú zvyčajne neskôr, nezriedka v čase ukončenia chemoterapie. V niektorých prípadoch je potrebná konzultácia u kožného lekára.
Zvracanie: Častým a známym vedľajším
účinkom chemoterapie je nevoľnosť a zvracanie. V súčasnosti sú dostupné účinné lieky proti
zvracaniu (antiemetiká), vyvinuté špeciálne na
potlačenie zvracania po chemoterapii. Dôležité
je mať liek pred chemoterapiou pri sebe a užiť
ho včas. Niekoľko dní po chemoterapii môžete
pociťovať nevoľnosť, únavu a nechutenstvo, čo je
bežný jav. Ak však pretrváva opakované zvracanie niekoľko dní, konzultujte svojho lekára.
Útlm kostnej drene: Poškodenie buniek
kostnej drene pôsobením cytostatík vedie k narušenej krvotvorbe, čo sa prejavuje poklesom
bielych, červených krviniek a krvných doštičiek
(leukocytov - Le, erytrocytov - Er a trombocytov Tr) v krvnom obraze. Tento stav je prechodný a môže sa vyskytnúť opakovane. Pokles krviniek nastáva zvyčajne 8. až 10. deň po podaní
chemoterapie, môže trvať niekoľko dní. Závažnosť zmien v krvnom obraze závisí predovšetkým od intenzity podávanej chemoterapie.
Priebeh liečby
Liečba
Pokles bielych krviniek (leukopénia)
Menej ako 3000 Le v krvnom obraze. V čase
poklesu bielych krviniek je pacient ohrozený
zvýšeným rizikom vzniku infekcie. V prípade
triašky alebo teploty nad 38°C neužite liek proti teplote a konzultujte ihneď lekára!!! Infekcia
u pacientov s leukopéniou sa môže vyvinúť veľmi rýchlo a môže byť život ohrozujúca. Dôležité
je vyhľadať lekára, urobiť ihneď krvný obraz (aj
v noci!!!) a nasadiť antibiotickú liečbu. O potrebe hospitalizácie rozhodne lekár na základe počtu krviniek a závažnosti klinického stavu. Nezabudnite lekára informovať o známej alergii na
antibiotiká. Podrobnejšie informácie o poklese
krviniek nájdete v samostatnej brožúrke.
so svojim lekárom/lekárnikom...
Pokles červených krviniek
Anémia je veľmi častým sprievodným znakom samotného nádorového ochorenia a taktiež
dôsledkom podávanej chemoterapie. Príznakmi
anémie je zvýšen. únavnosť, zhoršená tolerancia fyzickej záťaže (napríklad zrýchlenej chôdze,
chôdze do schodov), zadýchavanie sa pri námahe, zrýchlený pulz a u starších pacientov aj nepravidelný pulz, bledosť kože a slizníc. Podávanie železa môže pomôcť iba pacientom z dokázaným nedostatkom železa alebo ak príčinou anémie je krvácanie. V prípade anémie spôsobenej
cytostatikami je efektívne podávanie transfúzií,
eventuálne u niektorých pacientov erytropoetínu (rastový faktor).
Pokles krvných doštičiek (trombocytopénia)
Menej ako 100 000 trombocytov v krvnom
obraze. Pri poklese trombocytov pod 50 000
sú pacienti ohrození krvácaním. sprievodnými znakmi trombocytopénie sú petéchie (drobné tmavočervené bodky na koži, najčastejšie na
predkoleniach, ktoré sú prejavom podkožného
krvácania), krvácanie z nosa, z ďasien pri umývaní zubov, čerstvá krv v stolici, intenzívne krvácanie počas menštruácie, eventuálne iné formy krvácania. Pri poklese trombocytov na 10
000 (u pacientov s teplotou na 20 000) je potrebné podávanie trombocytových koncentrátov. Pri poklese trombocytov sa odporúča opatrnosť pri užívaní liekov, ktoré ovplyvňujú zrážanlivosť krvi (antiagreganciá, kumarínové preparáty, nízkomolekulové heparíny). V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.
Poškodenie slizníc
Je to veľmi často sa vyskytujúci vedľajší účinok. Prejavom poškodenia slizníc sú zväčša bolestivé ranky v ústach (stomatitída) a porušenie
vnímania chuti. V prípade stomatitídy je vhodné konzumovať nedráždivú potravu, obmedziť
ovocné šťavy a čerstvé ovocie (ovocné kyseliny
bolestivo dráždia sliznice), vyplachovať si ústa
dezinfekčnými roztokmi s prísadou analgetika (látka potláčajúca bolesť). Často je potrebné
prechodné užívanie analgetík (liekov proti bolesti), aby mohol pacient konzumovať potravu.
Poškodenie sliznice čreva sa prejavuje najčas-
Číslo 27-2014
tejšie hnačkami (čo môže ešte zhoršovať súčasné užívanie antibiotík). Pri hnačkách je vhodné
upraviť potravu, prípadne užívanie špeciálnych
liekov proti hnačke. U žien sa môže objaviť suchosť vaginálnej sliznice a ťažkosti počas pohlavného styku.
Zmeny na koži
Niektoré cytostatiká spôsobujú prechodné zmeny na koži - pigmentové škvrny, mierne stmavnutie kože. slnečné žiarenie, škrabanie, eventuálne iné dráždenie kože môže zvýrazniť tieto pigmentové zmeny. Celkove sa pacientom počas podávania chemoterapie nedoporučuje vystavovať sa slnečnému žiareniu.
Pri niektorých liekoch (najčastejšie po cytostatikách, antibiotikách a iných liekoch, napr.
allopurinol) sa môže objaviť kožný výsev eventuálne alergická reakcia a svrbenie kože. O zmenách na koži informujte vždy svojho lekára.
Zmeny menštruácie
Podávanie chemoterapie často vedie k zmenám menštruačného cyklu - zmení sa intenzita
krvácania a nezriedka sa cyklus prechodne úplne zastaví. U väčšiny mladších žien (do 30 rokov) sa obyčajne v priebehu 6-12 mesiacov po
ukončení chemoterapie cyklus opäť obnoví.
U žien starších ako 40 rokov často chemoterapia spôsobí trvalú menopauzu (menštruácia sa
už neobnoví). Opakované podávanie chemoterapie, niektoré cytostatiká a hlavne intenzívna
chemoterapia môže spôsobiť trvalú sterilitu aj u
mladších pacientiek. Počas chemoterapie je potrebné zabrániť otehotneniu, doporučuje sa antikoncepcia.
Sterilita u mužov
Podávanie chemoterapie spôsobuje často
u mužov poruchy dozrievania spermií (pokles
počtu spermií, porušená pohyblivosť spermií
a ich narušená schopnosť oplodniť). Počas chemoterapie je potrebné zabrániť oplodneniu partnerky. Úprava tvorby spermií nastáva po ukončení chemoterapie v priebehu niekoľkých mesiacov, niekedy do 1-3 rokov. Niektoré cytostatiká
a hlavne intenzívna chemoterapia môže spôsobiť trvalú sterilitu bez ohľadu na vek pacienta.
5
Dlhodobé následky cytostatickej liečby
Väčšina vedľajších účinkov chemoterapie má
akútny a prechodný charakter a po ukončení liečby dochádza k ich úplnej úprave. Niekedy však
môže dôjsť k trvalému poškodeniu určitého orgánu a tak vzniku dlhodobo pretrvávajúcich zmien.
Riziko vzniku trvalých následkov závisí od podávaných cytostatík, intenzity liečby, veku pacienta
a prítomnosti iných ochorení. Môže nastať poškodenie srdca (poruchy rytmu, zhoršenie funkcie
srdca, opuchy dolných končatín), pľúc (zadýchavanie sa pri námahe, zvýšen. únavnosť), obličiek,
sterilita, tŕpnutie prstov eventuálne porucha citlivosti na rukách, nohách, niekedy kŕče v nohách,
zhoršenie sluchu alebo pískanie v ušiach, zhoršené vnímanie chuti a zhoršenie čuchu.
Občianske združenie Lymfoma Slovensko
...združuje pacientov s lymfómom a ich
blízkych, pomáha im lepšie porozumieť tejto diagnóze ako aj zvyšovať povedomie o nej
medzi slovenskou verejnosťou.
...úzko spolupracuje s Lymfómovou skupinou Slovenskej republiky, ktorá je interdisciplinárnym združením pracovníkov (lekárov, ďalších vysokoškolsky vzdelaných odborníkov a stredných zdravotníckych pracovníkov), zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou malígnych lymfómov.
...„Máte ochorenie nazývané malígny lymfóm. Je to druh rakoviny, ktorá napáda lymfatický systém.“ Po potvrdení tejto diagnózy,
nastane pre pacienta náročné obdobie, počas
ktorého musí absolvovať veľa vyšetrení, liečebné cykly a pobyty v nemocnici. Okrem toho,
že je vystavený mimoriadne silnému psychickému tlaku, odvšadiaľ sa na neho valia rôzne
nové informácie v súvislosti s jeho diagnózou a
liečbou. Primárnym zdrojom informácií je lekár. Realita je však taká, že čas, ktorý môže lekár stráviť s pacientom vysvetľovaním detailov
týkajúcich sa ochorenia či liečby je limitovaný.
A okrem toho, často sa stáva, že pacient v danej chvíli nie je schopný klásť tie správne otázky, odpovede, ktoré by mu vniesli viac svetla
do tejto pre neho komplikovanej problematiky.
...človek s takým závažným ochorením
ako je maligný lymfóm potrebuje porozumieť svojmu ochoreniu a možnostiam jeho
liečby, preto OZ vytvorilo webovú stránku
www.lymfom.sk, kde je možné nájsť dôležité informácie týkajúce sa choroby. Dobre
informovaný pacient má potom šancu správne sa rozhodnúť a zaujať aktívny postoj k procesu liečby. Je dokázané, že pacienti, ktorí sa
cítia dostatočne informovaní podliehajú menej stresu a majú väčší zmysel pre duševnú
pohodu počas liečby.
Aktivity OZ
6
Veríme, že našimi aktivitami prispejeme
k zlepšeniu informovanosti o tejto chorobe a že
v diagnostike a liečbe pomôžeme svojimi presadiť opatrenia, ktoré zabezpečia rovnaké možnosti pre všetkých pacientov.
„Opäť môžem snívať“. To nie je len názov
už tretieho ročníka súťaže, ktorú v roku 2014 organizovalo občianske združenie Lymfoma Slovensko, ale hlavne konštatovanie pacientov s diagnózou lymfom – rakovina lymfatických uzlín,
ktorí sa do tejto súťaže zapojili. Mnohí z nich počas svojej choroby snívali o rôznych veciach a v
kútiku duše dúfali, že sa im ešte niekedy v živote podarí svoj sen zrealizovať. Preto sa naše OZ
so svojim lekárom/lekárnikom...
rozhodlo, že sa pokúsi napomôcť v realizácii ich snov. Prišlo viac než 20 príbehov.
Hlbokých, pútavých, opisujúcich udalosti medzi
nebom a zemou a miestami snáď aj také, ktoré sa vymykajú bežnému ľudskému vnímaniu.
Účelom a cieľom týchto príbehov nie je vzbudiť
ľútosť, či poskytnúť pacientom útechu v podobne realizácie ich sna. Zmysel tkvie v niečom úplne inom. Rozhodli sme sa príbehy rozšíriť medzi širokú verejnosť, pretože demonštrujú veľkú osobnú silu, odhodlanie a vieru v zdarný výsledok. Pevne verím, že budú slúžiť mnohým ľudom ako zdroj inšpirácie a povzbudenia, pretože
aj v ťažších životných situáciách je možné nájsť
seba samého a odhodlať sa začať reálne prežívať svoje tajné sny. Práve toto je dôvodom, prečo podporujeme a aj naďalej chceme napomáhať
takýmto myšlienkam. Pozývame vás teda prečítať si príbehy našich pacientov a budem nesmierne radi, ak skrz ne objavíte radosť zo snívania...
www.lymfom.sk
Edukačné semináre a vzdelávanie sa v oblasti prevencie chorôb a výživy, ako aj sociálne
a právne minimum pre pacienta a rodinu., farmakoekonomike, ale aj iné problematiky zdravotníctva.
Relaxačné pobyty pre pacientov.
Aktívna účasť v iniciatíve Patient Empowerment – advokácia v oblasti práv pacienta na celoeurópskej úrovni.
Dobrovoľnícke aktivity pre pacientov v nemocniciach, iných zdravotníckych zariadeniach...
Sponzorstvo
Budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporiť aktivity nášho OZ. Činnosť OZ je reportovaná vo výročných správach.
Môžete nám taktiež venovať
svoje % z daní...
Naše bankové údaje:
IČO: 30869960
Bankové spojenie: 6629404018/1111
so svojim lekárom/lekárnikom. . .
Číslo 27-2014
Členstvo v OZ
Členom OZ sa môže stať samotný pacient, člen rodiny pacienta alebo ktokoľvek, kto sa aktívne zaujíma o problematiku ochorenia lymfóm. Registrácia,
tak ako aj členstvo je bezplatné.
Registrovať sa môžete pomocou formulára na
našej webovej stránke http://www.lymfom.sk/
page/67/clenstvo/
alebo vyplnením priloženej návratky – pohľadnice a zaslaním poštou na našu kontaktnú
adresu, prípadne vhodnením do pripravených
papierových schránok vo vašich čakárňach.
Kontakt
Lymfoma Slovensko
Hlbinná 7C
821 06 Bratislava
www.lymfom.sk
facebook.com/lymfomaslovensko
Predsedníčka OZ Lymfoma Slovensko:
Mgr. Miroslava Fekiačová
tel.: 0908 573 795
email: [email protected]
Nepredajné. Určené len pre edukačné potreby zdravotníckych
pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach.
Objednávky: [email protected]
Poraďte sa so svojim lekárom/lekárnikom
7
Download

Poraďte sa - lymfom.sk