MANUÁL
Manuál na prihlásenie
do registra Únie
Pre splnomocnených zástupcov
a dodatočných splnomocnených zástupcov
Úvod
Podporu a správu slovenskej časti registra Únie zabezpečuje pre majiteľov účtov a používateľov
registra vnútroštátny správca – ICZ Slovakia a. s. na základe poverenia Ministerstva životného
prostredia SR od 1.januára 2013.
Prístup do registra Únie a prihlasovacie údaje splnomocnených zástupcov spravuje
Autentifikačná služba Európskej Komisie (European Commission Authentication Service
– ECAS) prostredníctvom ich používateľských účtov. Prihlásenie prebieha formou verifikácie
v dvoch stupňoch.
Tento manuál Vás prevedie krokmi potrebnými na vytvorenie používateľského účtu
v systéme ECAS a následné prihlásenie do registra Únie.
Predtým, než začnete
Podmienkou získania vstupu do registra Únie je menovanie splnomocneného
alebo dodatočného splneného zástupcu k účtu Účastníka registra v zmysle Zmluvy.
zástupcu
Ubezpečte sa, že máte k dispozícii mobilný telefón.
Viac informácií
V prípade záujmu o viac informácií o systéme obchodovania s emisiami a registri Únie navštívte
internetovú stránku http://emisie.icz.sk.
Kontakty
Ak potrebujete pomôcť so zriadením používateľského účtu v systéme ECAS alebo prihlásením
do registra Únie, neváhajte kontaktovať HelpDesk počas pracovných dní od 10.00 h do 16.00 h:

telefón: +421 32 6563 731, 30,

e-mail: [email protected]
Strana: 1/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
1
Aktivácia používateľského účtu
v ECAS
Pred prihlásením do registra Únie je potrebná jednorazová aktivácia používateľského účtu v ECAS.
1.1
V internetovom prehliadači otvorte stránku http://emisie.icz.sk/uzitocne-odkazy/
na odkaz „Autentifikačná služba EK – ECAS“ (1).
a kliknite
1
1.2
Zobrazí sa Vám stránka Autentifikačnej služby Európskej komisie ECAS. Ak sa Vám stránka
nezobrazuje v slovenskom jazyku, nastavte si jazyk „slovenčina (sk)“ v pravom hornom rohu
(1).
Strana: 2/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
V časti „Odkiaľ ste?“ označte „Externá – Partneri, výskumní pracovníci, občania.“ (2).
V prípade, že sa Vám po kliknutí na linku zobrazí stránka ako v bode 1.3 nižšie, skontrolujte
správnosť výberu domény. V prípade, že nie je nastavená „Externá“ (obr. 1.3, (1)), kliknite,
prosím, na odkaz „Zmeniť doménu“ a postupujte podľa návodu v bode 1.2.
1
2
Strana: 3/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
1.3
Otvorí sa Vám nová stránka, na ktorej skontrolujte správnosť výberu domény – „Externá“ (1)
a kliknite na „Registrácia v rámci služby ECAS“ (2).
2
1
Strana: 4/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
1.4
Otvorí sa Vám registračný formulár, v ktorom vyplňte jednotlivé polia (1-8) a odošlite ich
kliknutím na „Zaregistrovať sa“ (9).
Meno používateľa (1, nepovinný údaj) je Vaša „prezývka“ („nick“), prostredníctvom ktorej sa
budete môcť prihlasovať do ECAS.
Do posledného políčka (7) opíšte text z obrázku nad ním.
Pred odoslaním údajov si prečítajte vyhlásenie o ochrane osobných údajov a potvrďte ho
zaškrtnutím políčka (8).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Strana: 5/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
1.5
Po úspešnej registrácii systém vygeneruje nasledujúcu obrazovku a zároveň Vám v priebehu
niekoľkých minút na Vami uvedenú e-mailovú adresu zašle e-mail, ktorý Vám umožní proces
registrácie dokončiť.
V e-maile nájdete odkaz, prostredníctvom ktorého si zmeníte heslo, a tak dokončíte proces
registrácie. Na vytvorenie hesla máte čas najviac 90 minút. Po uplynutí tejto lehoty bude
potrebné celý proces opakovať.
Strana: 6/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
1.6
V e-maile, ktorý Vám systém zaslal po vyplnení registračného formulára, kliknite na linku
označenú „tento odkaz“. Následne budete presmerovaný na stránku, prostredníctvom ktorej si
vytvoríte nové vlastné heslo, ktorým budete do služby ECAS pristupovať a dokončíte tak proces
registrácie. Zadajte svoje používateľské meno a nové heslo, ktoré je potrebné opätovne potvrdiť.
Pri tvorbe hesla je potrebné dodržať požiadavky na vytvorenie hesla uvedené v dolnej
časti obrazovky (1).
1
Po úspešnom odoslaní hesla Vám systém zmenu hesla potvrdí:
Týmto ste proces registrácie v systéme ECAS úspešne dokončili.
ECAS spravuje prístup do registra Únie a prihlasovacie údaje splnomocnených zástupcov
prostredníctvom ich používateľských účtov.
Na prihlásenie do registra Únie budete vždy automaticky presmerovaný na autentifikačnú službu
ECAS. Keďže prihlásenie do registra prebieha v dvoch stupňoch, je potrebné do systému ECAS
zadať aj mobilné telefónne číslo, na ktoré Vám budú zasielané overovacie kódy potrebné
na prihlásenie do registra. Na pridanie mobilného telefónneho čísla do systému postupujte podľa
návodu nižšie. Pokračujte, prosím, na ďalšej strane bodom
Strana: 7/16
emisie.icz.sk
2.
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
2
Správa konta ECAS, pridanie
mobilného telefónneho čísla
Pre potreby prihlasovania do registra Únie je potrebné, aby ste do svojho ECAS konta pridali
mobilné telefónne číslo. Nasledujúci postup Vás navedie, ako túto operáciu vykonať.
2.1
V internetovom prehliadači otvorte stránku http://emisie.icz.sk/uzitocne-odkazy/
na odkaz „Autentifikačná služba EK – ECAS“ (1).
a kliknite
1
2.2
Zobrazí sa Vám obrazovka, prostredníctvom ktorej sa prihlásite do svojho používateľského konta.
Pred tým, ako sa prihlásite, skontrolujte, či je správne nastavená doména (1) na „externá“.
Následne zadajte svoje používateľské meno alebo e-mailovú adresu (2) a heslo (3), ktorými ste
sa registrovali do systému ECAS. Prihláste sa kliknutím na tlačidlo „Prihlásenie!“ (4).
Strana: 8/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
1
2
3
4
2.3
Po úspešnom prihlásení do systému ECAS bude v pravom hornom rohu uvedené Vaše meno
a priezvisko a užívateľské meno (1).
Pre pridanie, resp. zmenu mobilného telefónneho čísla kliknite na „Informácie o účte“ (2).
2
1
Strana: 9/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
2.4
Na nasledujúcej obrazovke kliknite na voľbu „Prejsť na správu mobilných telefónnych čísel“
(1).
1
2.5
Na nasledujúcej obrazovke vyberte voľbu „Pridať mobilné telefónne číslo“ (1).
1
Strana: 10/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
2.6
V nasledujúcom okne zadajte Vaše mobilné telefónne číslo v medzinárodnom tvare (1),
s predvoľbou pre Slovensko +421 9XX XXXXXX a potvrďte tlačidlom „Pridať“ (2). Telefónne číslo
môžete zadať aj bez medzier.
1
2
2.7
Následne Vás systém vyzve, aby ste pridanie telefónneho čísla potvrdili prostredníctvom
overovacieho kódu, ktorý Vám zašle SMS správou na pridávané mobilné číslo. Kód zadajte
do políčka (1) a potvrďte stlačením „Dokončiť“ (2).
1
2
Po úspešnom pridaní telefónneho čísla uvidíte nasledujúce hlásenie a zároveň Vám systém zašle
e-mail s potvrdením o pridaní nového mobilného telefónneho čísla k Vášmu účtu.
2.8
Pokračujte, prosím, na ďalšej strane bodom 3.
Strana: 11/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
3
Registrácia v registri Únie
3.1
V internetovom prehliadači si otvorte stránku http://emisie.icz.sk a kliknite na „Prihlásiť sa
do registra“ (1).
1
3.2
Zobrazí sa Vám stránka registra Únie. V pravom hornom rohu obrazovky môžete prepnúť jazyk
na slovenčinu (1). Kliknite na voľbu „Registrácia“(2).
1
2
Strana: 12/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
3.3
Na nasledujúcej obrazovke zvoľte možnosť „Prihlásiť sa“ v sekcii Mám používateľský účet
v ECAS (1).
1
3.4
Systém Vás automaticky presmeruje na službu ECAS, prostredníctvom ktorej sa prihlásite.
Vyplňte požadované polia (1-3) a následne kliknite na „Prihlásenie“ (4).
1
2
3
4
Strana: 13/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
3.5
Následne Vám bude SMS správou doručený overovací kód, ktorý je potrebné odpísať do políčka
„SMS challenge“ (1). Po zadaní SMS kódu opätovne kliknite na „Prihlásenie!“ (2)
1
2
3.6
Budete automaticky presmerovaný späť do registra Únie, kde kliknite na voľbu „Zaregistrujte
sa“ (1).
1
Strana: 14/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
3.7
V časti „Registrácia“ vyplňte jednotlivé údaje podľa správnosti a údaje odošlite stlačením tlačidla
„Ďalej“ (1).
1
3.8
V ďalšom okne si vyplnené údaje ešte raz skontrolujte a potvrďte odoslaním prostredníctvom
tlačidla „Odoslať“ (1).
V prípade, že potrebujete niektoré údaje upraviť, vráťte sa späť na tabuľku prostredníctvom voľby
„Späť“.
1
Strana: 15/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Manuál na prihlásenie do registra Únie
3.9
Po odoslaní údajov systém potvrdí Vašu registráciu a priradí tzv. URID – jedinečný
identifikátor používateľa registra: SKXXXXXXXXXXXX (hlásenie je dostupné len v anglickom
jazyku). Po prihlásení do registra Únie sa URID nachádza pod Vaším menom.
Týmto ste splnili podmienky na registráciu v registri Únie.
Vnútroštátny správca – ICZ Slovakia a.s. Vašu registráciu v zmysle Všeobecných obchodných
podmienok do 20 pracovných dní overí a zašle Vám autorizačný kľúč, po zadaní ktorého bude
aktivovaný Váš prístup do registra Únie.
Strana: 16/16
emisie.icz.sk
© ICZ Slovakia a. s.
Download

Manuál na prihlásenie do registra Únie