NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU
PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY
S UZAVRETOU SPAĽOVACOU KOMOROU
A PRIRODZENÝM ODVODOM SPALÍN
PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY
● poistný ventil so spätným ventilom ●
● zoznam servisných pracovníkov oprávnených spustiť ohrievače vody ●
● záručný list ●
80 V FB
100 V FB
!
UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA
™ Tento ohrievač sa môže montovať v akomkoľvek priestore bez ohľadu na jeho objem
a možnosť vetrania
™ Montáž, nastavenie ohrievača, uvedenie do prevádzky, záručný a pozáručný servis,
prípadne prestavbu na iné plynné palivo musí vykonať poverený odborný pracovník zo
zmluvných servisných organizácií, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto návodu!
™ Záruka je platná iba vtedy, ak je vrátená vratná karta o uvedení do prevádzky s
evidenčným čiarovým kódom firme QUANTUM PLUS s.r.o.!
-1-
Kategória II2H3+, zhotovenie: C1
Predaj v SR:
QUANTUM PLUS s.r.o.
Malotejedská 530/1
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/ 5529 704
[email protected]
www.quantumplus.sk
Výrobca:
Merloni Termo Sanitari s. p. a.
Via A. Merloni 45
50044 Fabriano (AN)
ITALY
Obsah
ÚVOD...........................................................................................................................................................................3
Všeobecný technický popis ................................................................................................................3
Princíp činnosti ...........................................................................................................................................4
Základné rozmery ohrievačov vody................................................................................................4
Základné technické údaje....................................................................................................................5
MONTÁŽ .....................................................................................................................................................................5
Pripojenie ohrievača na rozvod plynu............................................................................................6
Nastavenie zapaľovacieho plamienka...........................................................................................6
Prestavba ohrievača na iný druh plynu .........................................................................................6
Prestavba ohrievača späť na zemný plyn.....................................................................................7
Pripojenie ohrievača na rozvod vody.............................................................................................7
Úprava vody...............................................................................................................................................7
Prívod vzduchu a odvod spalín .........................................................................................................8
PREVÁDZKA OHRIEVAČA ....................................................................................................................................9
Postup pri napustení ohrievača:.........................................................................................................9
Štart - uvedenie spotrebiča do prevádzky ....................................................................................9
Regulácia teploty vody ..........................................................................................................................9
Odstavenie ohrievača z prevádzky .............................................................................................. 10
Havarijný termostat................................................................................................................................ 10
Odborná skúška zariadenia ............................................................................................................. 10
Anódová tyč ............................................................................................................................................ 10
MOŽNÉ ZÁVADY.................................................................................................................................................. 10
Kondenzácia vodnej pary................................................................................................................. 10
Dym, zápach dymu...............................................................................................................................11
Periodická údržba ................................................................................................................................. 11
Povinnosti servisného technika pri servisnej prehliadke:..................................................... 11
-2-
Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Tento plynový zásobníkový ohrievač vody šetrí
životné prostredie a zodpovedá európskym normám.
ÚVOD
Tento návod obsahuje základné technické informácie a pokyny potrebné na uvedenie
ohrievača do prevádzky, na jeho bezproblémovú obsluhu a základné pravidlá pre údržbu.
UPOZORNENIE!
Plynové zásobníkové ohrievače vody nie sú vyhradené tlakové zariadenia podľa
vyhlášky 74/ 1996 § 2, príloha č. 1. Prehliadky, skúšky a rozsah sprievodnej
dokumentácie týchto tlakových zariadení určuje príloha č. 5 uvedenej vyhlášky.
Všeobecný technický popis
Spotrebič pracuje ako závesný plynový zásobníkový ohrievač úžitkovej vody s odvodom
spalín cez obvodovú stenu (fasádu), ktorý si už nevyžaduje pripojenie na komín. Na
zavesenie ohrievača slúži konzola umiestnená na zadnej časti ohrievača. Prívod
spaľovacieho vzduchu a odvod spalín je zabezpečený sadou koaxiálnych rúr.
Prevádzka ohrievača je možná len na zemný plyn.
Spotrebič vyhovuje normám: STN EN 437+A1: 1998 (06 1001), STN 06 1401: 2000, STN
En 89+A1+A2: 2001 (06 1414).
Ohrievač sa skladá z oceľovej nádrže s keramickou vrstvou, z vonkajšieho obalu s kvalitnou
tepelnou izoláciou, kombinovanej plynovej armatúry, plynového horáka a z príslušenstva.
Základné časti ohrievača vody
1 – príruba pre koaxiálne koleno
2 - teplomer
3 – teleso ohrievača
4 – ovládací panel
-3-
Princíp činnosti
Pri uvedení ohrievača do prevádzky sa zapáli zapaľovací plamienok, od ktorého sa
zapaľuje plameň hlavného horáka. Teplo vznikajúce spaľovaním plynu sa odovzdáva cez
dno oceľovej nádrže a dymovú trubicu vode v zásobníku.
Po dosiahnutí teploty nastavenej termostatom sa hlavný horák automaticky vypne a
zostane horieť iba zapaľovací plamienok, ktorý je v prevádzke nepretržite.
-3Polyuretánová izolácia udržiava dosiahnutú teplotu vody s vysokou účinnosťou (pokles
teploty vody je cca 0,8 - 1 oC/ h). Pri poklese teploty vody v ohrievači o cca 5 - 6 oC alebo
pri odbere väčšieho množstva teplej vody a následnom vtoku studenej vody regulačný
termostat umožní opätovné zapálenie hlavného horáka a voda sa dohrieva na požadovanú
teplotu. Celý cyklus sa opakuje v závislosti od odberu vody.
Súčasťou ohrievača je kombinovaný poistný ventil so spätným ventilom, ktorý sa
automaticky otvára pri tlaku 0,6 MPa. Tento poistný ventil zabraňuje, aby sa v prípade
technickej závady dostala horúca voda alebo vodná para do batérie na teplú vodu.
Základné rozmery ohrievačov vody
obr. - základné rozmery ohrievačov vody
Typ
80 V FB
100 V FB
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
E
Fmax
970
1125
702
847
495
495
45
45
100
100
668
668
A
B
C
-4-
D
(mm)
Základné technické údaje
Typ ohrievača
80 V FB
Starý typ
100 V FB
Objem nádrže
ltr
75
95
Menovitý výkon ZP
kW
2,90
2,90
Menovitý výkon PB
kW
2,90
2,90
Čas ohrevu pri Δt = 25°C
min
45
57
Trvalý výkon pri Δt = 25°C
l/ hod
100
100
3
Spotreba plynu ZP-G20
m /h
0,35
0,35
Spotreba plynu PB-G30/31
kg/h
0,26
0,26
Priemer odvodu spalín
mm
60/ 100
60/ 100
Hmotnosť ohrievača bez vody
kg
34
38
Max. vstupný tlak vody
MPa
0,5
0,5
Vstupný tlak plynu ZP-G20
kPa
2,0
2,0
Vstupný tlak plynu PB-G30/31
kPa
3,0
3,0
Tlak na dýze hl. horáka ZP
kPa
1,1
1,1
Tlak na dýze hl. horáka PB
kPa
2,6
2,6
Ø - dýza hl. horáka ZP-G20
mm
1,60
1,60
Ø - dýza zapaľovacieho horáka ZP
mm
0,27
0,27
Ø - dýza hl. horáka PB-G30/31
mm
0,90
0,90
Ø - dýza zapaľovacieho horáka PB
mm
0,19
0,19
Rozsah prevádzkového termostatu
°C
40-72
40-72
Otvárací tlak poistného ventilu
MPa
0,8
0,8
Rozmer prípojky poistného ventilu
1/2"
1/2"
Prípojka studenej/ teplej vody
1/2"
1/2"
Rozmer prípojky plynu
1/2"
1/2"
Typ plynovej armatúry
630 EUROSIT 0085AP0012
MONTÁŽ
Umiestnenie ohrievača vody
UPOZORNENIE!
Pred montážou je potrebné venovať pozornosť správnemu návrhu zásobníkového
ohrievača vody. Pokiaľ je ohrievač poddimenzovaný, dochádza ku kondenzácii vodnej
pary a tento jav podstatne znižuje životnosť ohrievača.
Ohrievač môže byť umiestnený v súlade s TPP 704 01 v akomkoľvek priestore bez ohľadu
na objem miestnosti a prívod spaľovacieho vzduchu. Ohrievač sa zavesí na stenu pomocou
konzoly, ktorá je súčasťou ohrievača. Pred zavesením ohrievača na stenu sa treba
presvedčiť, či je stena dostatočne pevná, aby uniesla váhu ohrievača naplneného vodou.
-5-
Stena musí byť z nehorľavého materiálu, v opačnom prípade ho treba dostatočne
odizolovať.
Ohrievač nemôže byť umiestnené vo vlhkom a prašnom prostredí. S ohľadom na horľavé
materiály je potrebné dodržiavať nasledujúce vzdialenosti:
Predná strana ohrievača: 160 cm
Bočná strana ohrievača: 15 cm
Zadná strana ohrievača: 15 cm
Odvod spalín:
15 cm okolo
Pripojenie ohrievača na rozvod plynu
Rozvod plynu musí byť zhotovený v súlade s platnými normami a predpismi. Na vstupe
plynu do spotrebiča musí byť zabudovaný uzatvárací prvok (plynový kohút alebo ventil),
ktorý má byť ľahko dosiahnuteľný. Plyn sa pripojuje priamo k plynovej armatúre. Po
pripojení spotrebiča na plynovú prípojku musí byť vykonaná tlaková skúška a vystavená
správa o prvej odbornej prehliadke.
Nastavenie zapaľovacieho plamienka
Nastavenie zapaľovacieho plamienka sa
vykonáva pomocou nastavovacej skrutky
(#3) Plamienok musí byť nastavený tak, aby
dostatočne ohrieval termočlánok.
1 – sonda na meranie vstupného tlaku
2 – sonda na meranie tlaku na horáku
3 – nastavovacia skrutka zapaľovacieho plamienka
4 – kotúč regulačného termostatu
obr. m04
Prestavba ohrievača na iný druh plynu
Prestavba ohrievača na propán-bután sa vykonáva jednoduchou výmenou dýzy
zapaľovacieho horáka a hlavného horáka podľa tabuľky na strane č. 5. Príslušnú sadu dýz je
možné objednať u dodávateľa.
Postup montáže:
•
•
•
•
•
•
•
uzavrieť prívod plynu k plynovej armatúre
demontovať horákový komplet z ohrievača,
vymeniť dýzu hlavného horáka,
vymeniť dýzu zapaľovacieho horáka,
namontovať späť horákový komplet na ohrievač,
pripojiť manometer na skúšobnú sondu (#2/ obr. m04),
naštartovať ohrievač a skontrolovať tlak plynu (2,6 kPa).
-6-
Prestavba ohrievača späť na zemný plyn
Prestavba ohrievača späť na zemný plyn sa vykonáva výmenou dýzy zapaľovacieho horáka
a hlavného horáka podľa tabuľky na strane č. 5 a vyššie uvedeného postupu montáže.
Pripojenie ohrievača na rozvod vody
Pri pripojení na rozvod úžitkovej vody je nutné postupovať podľa STN 06 0830. Ohrievač
musí byť podľa uvedenej normy vybavený na prívode studenej vody uzáverom (guľovým
kohútom), skúšobným kohútom, spätným ventilom, poistným ventilom a tlakomerom.
UPOZORNENIE!
Medzi ohrievač a spätnú klapku je potrebné zabudovať expanznú nádobu, ktorá
vyrovnáva tlakové výkyvy a zamedzuje namáhanie nádrže na tlak. Musí byť dimenzovaná na použitie pre TÚV (0,8 – 1 MPa). Použitím expanznej nádoby sa časté otváranie
poistného ventilu úplne odstráni.
1 – guľový kohút
2 – skúšobný kohút
3 – spätný ventil
4 – poistný ventil
5 – expanzná nádoba
6 – tlakomer
S – vstup studenej vody
T – výstup teplej vody
Studená voda sa pripája k prípojke,
ktorá je označená modrou farbou
Výstup teplej vody sa pripája k prípojke,
ktorá je označená červenou farbou
obr. m15
Úprava vody
Každý materiál v styku s vodou je súčasne ovplyvňovaný a to podľa jeho zloženia a obsahu
látok v ňom rozpustených či prítomných. Voda s vyšším obsahom solí, vápnika a horčíka po
zahriatí na 60°C spôsobuje v nádrži vznik usadenín a inkrustácií vo forme vodného kameňa.
Ide o nevratný jav, ktorý má za následok zhoršenú funkčnosť celého zariadenia a podstatné
zníženie účinnosti.
-7-
UPOZORNENIE!
Kvalita vody určená k ohriatiu v plynovom zásobníkovom ohrievači musí spĺňať
podmienky STN 83 0616 (Kvalita teplej úžitkovej vody) a STN 75 7111 (Kvalita vody,
Pitná voda). Tvrdosť vody nemôže presiahnuť 7 °dH = 1,25 mmol/l Ca + Mg (podľa
nemeckej stupnice tvrdosti).
Ak voda nespĺňa uvedené požiadavky, je nutné pred ohrievač na prívodnom potrubí
studenej vody zapojiť mechanický filter a namontovať vhodnú chemickú úpravu vody.
Rozbor kvality vody treba vykonať ešte pred spustením ohrievača. Problematika úpravy
vody je záležitosť odborne špecializovaných firiem, ktoré zaručia správny návrh i dodávku
zariadenia podľa vykonaného rozboru vody.
Prívod vzduchu a odvod spalín
Vyústenie odvodu na vonkajšej stene (fasáde) musí byť vyhotovené v súlade s
•
„vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 84/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické
podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní
palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného
vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov“,
•
a „Podmienkami zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok, vypúšťaných
z výduchov plynových spotrebičov s menovitým výkonom do 30 kW (doplnenie
informácie podľa prílohy č. 7 nariadenia vlády č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva
zákon č. 309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (tzv. zákon
o ovzduší) v znení neskorších predpisov, uverejneného vo vestníku MŽP SR čiastka
5/1996), (boli uverejnené vo Vestníku MŽP SR čiastka 1/1999)“.
Prívod vzduchu a odvod spalín je zabezpečený:
Horizontálne
• Maximálna dĺžka odvodového koaxiálneho potrubia je 1m.
• Ďalšie predĺženie alebo pridanie kolena je neprípustné.
obr. m16
1 - sacia hlavica
3 - nasávacia rúra
5 - koaxiálne koleno
2 - manžeta
4 - vnútorná odťahová rúra
-8-
PREVÁDZKA OHRIEVAČA
Ohrievač musí byť prevádzkovaný v súlade s STN 06 0320 (Ohrievanie úžitkovej vody,
Navrhovanie a projektovanie).
Postup pri napustení ohrievača:
• Skontrolovať, či je uzavretý vypúšťací ventil.
• Otvoriť uzatvárací ventil (kohút) na prívode studenej vody. Tento musí byť po dobu
prevádzky ohrievača neustále otvorený.
• Vypustiť vodu vodovodnou batériou, pokiaľ nezmiznú všetky vzduchové bubliny.
• Skontrolovať, či voda nepresakuje netesnosťami v potrubí.
UPOZORNENIE!
V záujme bezpečnosti spotrebiteľa je zemný plyn, ktorý je inak bez zápachu, zmiešavaný
s aromatickými látkami, tzv. odorizácia plynu. Ak ucítite v miestnosti zápach plynu,
v žiadnom prípade nepoužívajte otvorený oheň, elektrické prístroje (ani telefón!)
a nevykonávajte žiadnu činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k iskreniu. Miestnosť
okamžite vyvetrajte, uzavrite plynový kohút a poruchu ohláste miestnemu
plynárenskému závodu alebo svojmu servisnému technikovi!
Štart - uvedenie spotrebiča do prevádzky
1. Otvoriť uzáver plynu pred spotrebičom.
2. Ovládací kotúč na plynovej armatúre otočiť z polohy { (vypnuté) do polohy
(štart).
3. Zatlačiť ovládací gombík a niekoľkokrát opakovane stlačiť tlačidlo piezoelektrického
zapaľovača, až nastane zapálenie zapaľovacieho plamienka.
4. Po zapálení zapaľovacieho plamienka podržať ovládací gombík zatlačený ešte asi 10
sekúnd, potom ho uvoľniť. Zapaľovací plamienok musí zostať trvalo horieť.
5. Ak zapaľovací plamienok zhasne, celý postup je nutné zopakovať.
Regulácia teploty vody
Hodnotu teploty vody je možné nastaviť otočením
ovládacieho kotúča od polohy:
1 - (zodpovedá teplote cca 40°C)
až 7 - (zodpovedá teplote cca 72°C)
obr. m17
UPOZORNENIE!
Z dôvodu možnej kondenzácie vodnej pary nie je vhodné nastavovať teplotu vody na
hodnotu nižšiu než 50 °C.
-9-
Odstavenie ohrievača z prevádzky
• Ovládací kotúč otočiť do polohy so symbolom „biely krúžok”.
• Uzavrieť uzáver na prívode plynu pred spotrebičom.
• Pri opätovnom uvedení spotrebiča do prevádzky je nutné postupovať podľa čl. Štart,
uvedenie spotrebiča do prevádzky.
Havarijný termostat
Ohrievač je vybavený havarijným termostatom, ktorý v prípade poruchy regulačného
termostatu a následnom zvýšení teploty vody v nádrži uzavrie prívod plynu k hlavnému i
zapaľovaciemu horáku.
Odborná skúška zariadenia
Organizácia je povinná pri uvedení zariadenia skontrolovať:
• Menovitý tepelný príkon. (Kontrola tlaku plynu pre hlavný horák, kontrola spotreby
plynu pri plnom výkone.)
• Priebeh zapálenia horáka od zapaľovacieho plameňa.
• Funkčnosť prevádzkového termostatu.
• Funkčnosť poistného ventilu.
• Plynotesnosť a vodotesnosť zariadenia.
• Systém odvodu spalín a prívodu spaľovacieho vzduchu.
• Dokumentáciu zariadenia (Návod na obsluhu a montáž, Záručný list).
Anódová tyč
V ohrievači je namontovaná anódová tyč na ochranu proti vplyvu elektrolytickej korózie,
ktorá sa postupne spotrebováva. Jej životnosť je cca 1 - 5 rokov v závislosti na kvalite vody.
Anódovú tyč je potrebné vymeniť, pokiaľ je spotrebovaná na 60% a viac.
UPOZORNENIE!
Kontrolu anódovej tyče odporúčame vykonávať raz do roka. Nádrž by tak mohla zostať
bez ochrany proti vplyvu elektrolytickej korózie a takáto úprava ohrievača by bola
považovaná za porušenie záručných podmienok. Pokiaľ je nutné anódu vymeniť, musí
byť vymenená za rovnaký typ.
MOŽNÉ ZÁVADY
Kondenzácia vodnej pary
Vodná para prítomná v spalinách môže na chladnejších miestach kondenzovať a následne
kvapkať na horúce plochy. V týchto prípadoch je možné počuť syčanie alebo praskanie.
Môže sa zdať, že voda presakuje z ohrievača, avšak táto voda pochádza z kondenzácie. Po
ohriati vody nastane ukončenie tohto javu.
- 10 -
Kondenzácia vodnej pary môže nastať v nasledujúcich prípadoch:
• Nový ohrievač je prvýkrát naplnený studenou vodou.
• Prebieha spaľovanie plynu, ale voda v ohrievači je ešte studená.
• Ak bolo v krátkej dobe vypustené veľké množstvo teplej vody a vtekajúca voda je veľmi
studená.
UPOZORNENIE!
Ak je tento jav príliš častý, bol ohrievač nevhodne navrhnutý a je pre daný účel
poddimenzovaný. V tom prípade je nutné buď zmenšiť množstvo odobratej TÚV alebo
doplniť ohrievač vhodnou akumulačnou nádržou.
Dym, zápach dymu
Zápach dymu po zapálení ohrievača nie je závadou ani mimoriadnou udalosťou. Ide len
o následok prípadného vyhárania oleja usadeného na kovových súčiastkach ohrievača
a tento jav sa za krátky čas prestane vyskytovať.
Periodická údržba
Pravidelná údržba je významná pre zaistenie spoľahlivosti ohrievača.
Užívateľ je povinný si zaistiť pravidelné kontroly a údržby ohrievača v závislosti na kvalite
vody, najmenej však raz za rok, čím sa zaručí jeho bezporuchový chod a dlhodobá
životnosť. Znečistenie ohrievača vodným kameňom má za následok vyššie náklady na
ohrev TÚV, zníženú účinnosť a následkom toho možnosť nefunkčnosti celého zariadenia.
Pre vykonanie povinnej servisnej prehliadky musí byť zaistený voľný prístup k ohrievaču. Po
vykonaní servisnej prehliadky musí byť vyplnená vratná karta o preventívnej kontrole a
zaslaná najneskôr do 15 dní od dátumu prehliadky firme QUANTUM PLUS s.r.o.
Povinnosti servisného technika pri servisnej prehliadke:
•
•
•
•
Skontrolovať čistotu nádrže a odstrániť prípadné nečistoty a usadeniny.
Skontrolovať, prípadne vymeniť anódovú tyč.
Vyčistiť a skontrolovať funkčnosť poistného ventilu.
Vyčistiť horákový komplet a priestor spaľovacej komory.
- 11 -
2014/ 09
- 12 -
Download

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU