SK
Vážený zákazník,
Chceli by sme sa Vám poďakovať, že ste si zakúpili práčku GORENJE.
Venovali sme všetku našu pozornosť a know-how tomuto spotrebiču tak, aby čo najlepšie vyhovoval Vašim potrebám. Pomocou inovácií a s ohľadom na výkon sme tento spotrebič navrhli tak, aby
jeho používanie bolo jednoduché.
Medzi produktmi GORENJE tiež nájdete široký výber rúr, mikrovlnných rúr, varných platní, ventilačných zariadení, sporákov, sušičiek, chladničiek a mrazničiek, ktoré sa hodia k Vašej novej
GORENJE práčke.
Ako súčasť nášho záväzku neustále zlepšovať naše výrobky si rezervujeme právo vykonať na výrobkoch zmeny technických a funkčných vlastností a vzhľadu na základe technického pokroku
Dôležité upozornenie:
Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte túto Príručku na inštaláciu a používanie, ktorá Vám umožní rýchlo sa oboznámiť s obsluhou spotrebiča.
OBSAH
1 / ZOZNÁMTE SA S VAŠIM SPOTREBIČOM
• Bezpečnostné predpisy -------------------------------------------------------------------36
• Úspora energie ---------------------------------------------------------------------------------37
• Ochrana životného prostredia ---------------------------------------------------------37
• Popis spotrebiča ------------------------------------------------------------------------------38
2 / INŠTALÁCIA VÁŠHO SPOTREBIČA
• Odstránenie prepravných poistiek --------------------------------------------------40
• Inštalácia Vášho spotrebiča -------------------------------------------------------------42
• Pripojenie spotrebiča k zdroju vody a elektriny ------------------------------43
3 / PRÍPRAVA PRÁDLA A SPOSTREBIČA
• Symboly ošetrovania prádla (pranie, čistenie, žehlenie) ------------------44
• Ošetrenie odolných škvŕn ----------------------------------------------------------------45
• Príprava prádla ---------------------------------------------------------------------------------46
• Vkladanie prádla -------------------------------------------------------------------------------47
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
• Popis kontrolného panelu ----------------------------------------------------------------49
• Programovanie cyklu prania ------------------------------------------------------------49
• Programovanie iba cyklu sušenia ----------------------------------------------------------51
• Programovanie cyklu prania s následným sušením -----------------------51
• Operácie, ktoré je možné vykonať počas programu -----------------------52
• Príklady programov --------------------------------------------------------------------------53
• Zmena pracieho programu --------------------------------------------------------------54
• Podrobnosti programov -------------------------------------------------------------------55
• Podrobnosti k možnostiam --------------------------------------------------------------55
• Ostatné funkcie --------------------------------------------------------------------------------56
• Automatické bezpečnostné systémy ----------------------------------------------57
5 / ÚDRŽBA VÁŠHO SPOTREBIČA
• Čistenie zásobníka na prací prostriedok -----------------------------------------58
• Čistenie filtra čerpadla ---------------------------------------------------------------------58
• Prístup k spodnej časti nádrže ---------------------------------------------------------59
• Čistenie filtra sušenia -----------------------------------------------------------------------59
• Čistenie spotrebiča --------------------------------------------------------------------------59
6 / PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ ------------------------------------------------------61
7 / ZÁRUČNÝ SERVIS -----------------------------------------------------------------------------------64
34
35
SK
1 / ZOZNÁMTE SA S VAŠIM SPOTREBIČOM
SK
1 / ZOZNÁMTE SA S VAŠIM SPOTREBIČOM
• ÚSPORA ENERGIE
• BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Dôležité upozornenie:
— Staré spotrebiče, ktoré už nechcete
používať, je potrebné ihneď znefunkčniť.
Odpojte napájací sieťový kábel a odrežte ho
tesne u spotrebiča. Uzatvorte prívod vody a
odstráňte hadicu. Znefunkčnite uzatváranie
dvierok.
— Ak potrebujete práčku otvoriť v priebehu
pracieho cyklu (napr. aby ste pridali alebo odobrali prádlo), potom v závislosti na fáze, v ktorej sa práve program nachádza (predovšetkým
v etape prania), dávajte pozor na vnútornú
teplotu práčky, ktorá môže byť veľmi vysoká
(nebezpečenstvo vážneho oparenia).
— Pri akejkoľvek novej inštalácii pripojte práčku
k prívodu vody pomocou novej hadice; starú
hadicu nesmiete použiť opätovne.
Hadice na prívod vody a na vyprázdňovanie
pravidelne kontrolujte; tým predídete škodám
v prípade úniku vody.
— Nedovoľte deťom hrať sa s práčkou a držte
domáce zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od
práčky
Tento spotrebič je určený výlučne na
používanie v domácnostiach a bol vyvinutý
na pranie, pláchanie a odstreďovanie textílií,
ktoré je možné prať v práčke.
Dodržujte, prosím, nižšie uvedené pokyny.
Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť ani neposkytuje akékoľvek záruky za
hmotné škody či ujmu na zdraví spôsobené v
dôsledku nedodržania týchto pokynov.
— Tento spotrebič nie je navrhnutý na použitie
osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo neskúsenými a neškolenými
osobami, okrem tých, ktoré boli poučené o
jeho prevádzke osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
— Spotrebič je potrebné používať len podľa
návodu na obsluhu, aby ste zabránili poškodeniu prádla a práčky. Používajte len pracie prostriedky a prostriedky pre ošetrovanie prádla
vhodné na použitie v práčkach určených na
prevádzku v domácnosti.
— Ak pred samotným praním použijete odstraňovač škvŕn, rozpúšťadlá alebo všeobecne
akékoľvek horľavé čistidlá alebo silne výbušné
čistiace prostriedky, nevkladajte takto ošetrené prádlo ihneď o práčky (pozdri časť
„OŠETRENIE ODOLNÝCH ŠKVŔN“).
Rovnako neodporúčame používať v blízkosti
práčky, alebo všeobecne akýchkoľvek elektrospotrebičov, v nedostatočne vetranej miestnosti rozpúšťadlá alebo prípravky v spreji
(hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu).
— Ak sa na spotrebiči vyskytnú závady, ktoré
nebudete schopní riešiť pomocou nápravných
opatrení, uvedených v tomto návode (pozri
časť „MOŽNÉ ZÁVADY), obráťte sa na kvalifikovaného opravára.
— Predpierací cyklus naprogramujte len v prípadoch, ak je to nevyhnutné, napr.: pri silne znečistených športových alebo pracovných odevoch, a pod.
— Pri praní málo alebo stredne znečisteného prádla použite prací program určený k praniu pri nízkej teplote, ktorý úplne stačí na dokonalé vypranie.
— Na vypranie málo znečisteného prádla zvoľte krátky prací cyklus.
— Prací prostriedok dávkujte v závislosti od tvrdosti vody, stupni znečistenia a množstva prádla,
dodržujte pokyny uvedené na obaloch pracích prostriedkov.
— Akonáhle skončí cyklus, na displeji sa zobrazí „0“ alebo „STOP“ (v závislosti od situácie). Ihneď
môžete naprogramovať ďalší prací cyklus. Ak nevykonáte žiadne nastavenie, displej bude zobrazovať údaj počas jednej hodiny. Ak nevykonáte v priebehu jednej hodiny žiadne nastavenie, displej automaticky zhasne.
Spotrebič takto spotrebuje menej energie. Na reaktiváciu displeja stlačte niektoré z tlačidiel. Avšak
odporúčame Vám stlačiť „OFF“, aby ste spotrebič vypli
• Práčky so sušičkou:
— Ak odstreďujete pri vysokých otáčkach, zostatková vlhkosť prádla bude nízka, a preto spotrebujete málo elektriny. Aj syntetické textílie je potrebné pred sušením odstrediť.
— Správna voľba doby sušenia tiež pomôže ušetriť elektrinu a vodu.
— Vyhnite sa plytvaniu vody a elektriny a nepresúšajte prádlo
• OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Práčky so sušičkou:
— Pred sušením vyberte dávkovače pracieho
prostriedku (práškového alebo tekutého)
umiestnené v bubne s prádlom. Ich umelohmotný materiál nevydrží teploty sušenia.
— Nikdy nezastavujte práčku pred ukončením
cyklu sušenia, avšak ak tak urobíte, rýchlo
vyberte prádlo a vystrite ho tak, aby sa teplo
zo sušenia rozptýlilo.
Obalové materiály Vášho spotrebiča sú recyklovateľné. Zúčastnite sa na ich recyklácii a vyhoďte ich
do komunálných kontajnerov určených na tento účel, čím prispejete k ochrane životného prostredia.
Váš spotrebič tiež obsahuje množstvo recyklovateľných materiálov. Je preto
označený týmto logom, ktoré označuje, že opotrebované spotrebiče sa nemajú miešať s
iným odpadom. Recyklácia spotrebičov, ktorú zabezpečuje výrobca, sa vykonáva za najlepších podmienok, v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o odpadoch z elektrických a elektronických prístrojov. Skontaktujte sa s miestnym úradom alebo Vašim predajcom, aby Vám oznámili zberné miesta opotrebovaných spotrebičov, ktoré sa nachádzajú najbližšie k Vášmu bydlisku.
Ďakujeme Vám za spoluprácu pri ochrane životného prostredia.
36
37
SK
1 / ZOZNÁMTE SA S VAŠIM SPOTREBIČOM
SK
1 / ZOZNÁMTE SA S VAŠIM SPOTREBIČOM
• POPIS SPOTREBIČA (pokračovanie)
• POPIS SPOTREBIČA
A
A
Ovládací panel
K
Hadica na vyprázdňovanie
B
Páčka na otváranie veka
(ktoré je zablokované počas
pracieho cyklu)
L
Sieťový prívodný kábel
M
Prepravná poistka sieťového
prívodného kábla
C
B
Vyklápací predný podstavec
(prístup pre vyprázdnenie filtra /
prístup k prepravným poistkám)
D
Predná prepravná poistka
E
Poistky na uvoľnenie predného
podstavca
F
Páčka na umiestnenie práčky
na kolieska
G
Predné nožičky pre
nastavenie výšky
K
L
N
N
Zadná prepravná poistka
O
O
Kryt prepravných poistných otvorov
P
P
Prívodná hadica vody
(podľa modelu)
Q
Štítok s údajmi (referenčné údaje
pre servisné služby)
D
C
E
Obr. 01
Q
Obr. 03
F
G
I
H
Zásobník na prací prostriedok
I
Tlačidlo na otvorenie zásobníka
na prací prostriedok
J
Filter sušenia
H
J
Obr. 02
38
39
M
SK
2 / INŠTALÁCIA VÁŠHO SPOTREBIČA
SK
• ODSTRÁNENIE PREPRAVNÝCH POISTIEK
2 / INŠTALÁCIA VÁŠHO SPOTREBIČA
• ODSTRÁNENIE PREPRAVNÝCH POISTIEK (pokračovanie)
Dôležité upozornenie:
• Zadné dopravy rovnátka:
Než začnete práčku používať, vykonajte nasledujúce operácie.
Tieto úkony spočívajú v odstránení všetkých
dielov, ktoré slúžia k znehybneniu bubna spotrebiča počas prepravy.
Odstránenie týchto „prepravných poistiek“ je
nevyhnutné pre správne fungovanie spotrebiča a jeho prevádzku v súlade s platnými
bezpečnostnými normami.
— Odskrutkujte 2 skrutky D a 4 skrutky E
použite 10 mm francúzsky kľúč alebo plochý
skrutkovač (Obr. 08).
— Odstráňte poistku F .
— Uvoľnite sieťový prívodný kábel z plastového
držiaka G , upevneného na prepravnej
poistke.
— Zakryte otvory po poistke, použite zostávajúce 2 kryty H (Obr. 09) a zaskrutkujte 4
skrutky E späť na ich pôvodné miesto na
plášti spotrebiča
A
Obr. 04
Ak by ste nevykonali všetky tieto operácie,
môže dôjsť k vážnym poruchám Vašej
práčky počas prevádzky.
B
F
E
E
D
G
Poznámka:
Predovšetkým odstráňte kúsky vyčnievajúceho polystyrénu pod krytom
Odporúčame Vám odložiť si všetky
časti prepravných poistiek pre budúce
použitie, ak budete musieť v budúcnosti spotrebič znovu prepravovať.
Všetky tieto súčiastky, ako aj všetky
súčiastky spotrebiča, sú z recyklovateľných
materiálov. Prosíme, majte to na pamäti keď
budete chcieť vyhodiť spotrebič po ukončení
jeho životnosti.
Obr. 05
B
• Predná prepravná poistka:
— Otvorte podstavec A súčasným stlačením
bočných tlačidiel a ťahajte podstavec k sebe
(Obr. 04).
— Použite 10 mm francúzsky kľúč na odskrutkovanie skrutky „prednej“ poistky B z červeného plastu (Obr. 05).
— Odstráňte „prednú“ poistku (Obr. 06).
— Zakryte otvor po poistke dodaným krytom
C (Obr. 07).
— Podstavec znovu zaklapnite (Obr. 07).
Obr. 08
H
Informácia:
Obr. 06
C
Váš spotrebič bol pred opustením
továrne dôkladne preskúšaný; preto môžete
v bubne, alebo v zásobníku na pracie prostriedky nájsť malé zvyšky vody.
Informácia:
Ak chcete umiestniť Váš spotrebič
spolu s iným zariadením, môžete odlomiť
háky pridržiavajúce hadice.
Obr. 07
40
Dôležité upozornenie:
Buďte opatrní, aby ste nepoškodili
hadice.
Obr. 09
41
SK
2 / INŠTALÁCIA VÁŠHO SPOTREBIČA
SK
• INŠTALÁCIA VÁŠHO SPOTREBIČA
2 / INŠTALÁCIA VÁŠHO SPOTREBIČA
• PRIPOJENIE SPOTREBIČA K ZDROJU VODY A K ELEKTRINY
• Umiestnenie na kolieska:
• Pripojenie k zdroju studenej vody:
• Vypúšťanie odpadovej vody:
Vaša práčka je vybavená sklopnými kolieskami, aby ste ju mohli ľahko premiestňovať.
Pre umiestnenie práčky na kolieska posuňte
páčku umiestnenú v spodnej časti spotrebiča
z pravej na ľavú stranu (Obr. 10).
— Pripojte dodanú prívodnú hadicu ku kohútiku s rozmermi Ř 20x27 (3/4 BSP).
Skontrolujte, či je na hadici tesnenie.
— Pripojte hadicu odpadovej vody:
- buď dočasne cez výlevku alebo vaňu
- alebo nastálo cez odvetraný sifón
Ak odpad nie je vybavený odvetraným sifónom, dbajte, aby pripojenie nebolo tesné.
V skutočnosti, aby ste sa vyhli natekaniu
odpadovej vody späť do spotrebiča, dôrazne
odporúčame nechať vzduchovú medzeru
medzi odtokovou hadicou a ústím odpadu.
V každom prípade musí byť vývod vypúšťania
hadice vo výške 0,80 až 1,10 m vyššie ako
spodná časť (základňa) spotrebiča.
Dôležité upozornenie:
Prívod vody:
— Minimálny tlak vody:
— maximálny tlak vody:
Obr. 10
Počas prevádzky nesmie stáť práčka
na kolieskach: pred spustením práčky nezabudnite páčku vrátiť späť do pôvodnej
polohy.
0,1 MPa alebo 1 bar
1MPa alebo 10 bars
• Pripojenie k elektrickej sieti:
Elektrická inštalácia musí byť v zhode s platnými
normami a smernicami vo Vašej krajine, najmä
čo sa týka uzemnenia.
Nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadnu
nehodu spôsobenú nesprávnou elektrickou inštaláciou.
• Vyváženie práčky:
Váš spotrebič je na prednej strane vybavený
dvomi nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Pre nastavenie práčky
do vodorovnej polohy a nastavenie stability
spotrebiča postupujte nasledujúcim spôsobom:
— Odstráňte podstavec (pozri Obr. 04, predchádzajúce strany).
— Postavte práčku na kolieska.
— Odskrutkujte 2 skrutky použité na blokovanie nožičiek, použite skrutkovač TORX T20
(Obr. 11).
— Vyrovnajte spotrebič reguláciou nožičiek
pomocou plochého skrutkovača alebo
kliešťami.
— Postavte spotrebič späť na nožičky a
posuňte páčku späť do pôvodnej polohy.
— Skontrolujte stabilitu spotrebiča pritlačením
na veko v diagonálnom smere (najprv v smere
AA a potom v smere BB) (Obr. 12). Spotrebič
sa nesmie viditeľne hýbať.
— Ak je spotrebič správne vyvážený, zaskrutkujte 2 skrutky na blokovanie nožičiek a opätovne nasaďte podstavec.
Dôležité upozornenie:
Ubezpečte sa, že odtoková hadica je
pevne uchytená, aby sa zabránilo jej
uvoľneniu počas vypúšťania a nespôsobilo to
vytopenie.
Poznámka:
Poznámka k elektrickej inštalácii
Vášho spotrebiča:
— Nepoužívajte predlžovacie káble, adaptéry
alebo viacnásobné zásuvky.
— Nikdy neodpájajte uzemnenie.
— Zásuvka musí byť ľahko dostupná, ale mimo
dosah detí.
Ak máte akékoľvek nejasnosti, spojte sa s
inštalatérom.
Obr. 11
AA
Dôležité upozornenie:
Váš spotrebič vyhovuje Európskymi
smerniciam 2006/95/ES (Smernica o nízkom
napätí) a 2004/108/ES (elektromagnetická
kompatibilita).
BB
BB
AA
Pre modely vybavené hadicou s
bezpečnostným uzáverom: inštalácia
môže byť v ktoromkoľvek smere
Obr. 12
vypúštanie do odvetraného sifónu
vypúšťanie do výlevky
ou
• Umiestnenie práčky:
Dôležité upozornenie:
Ak umiestníte práčku vedľa iného spotrebiča alebo zariadenia, odporúčame ponechať medzi nimi medzeru, aby ste umožnili
cirkuláciu vzduchu.
42
hadica na prívod
vody (odlišná podľa
modelu)
odvetraný sifón
Obr. 13
43
Maxi 1,10 m
Dôrazne odporúčame, aby ste:
— neinštalovali spotrebič do vlhkej, slabo vetranej miestnosti.
— neinštalovali spotrebič na miesto, kde môže
byť vystavený striekaniu vody.
— neinštalovali spotrebič na koberec. Ak sa
tomu nemôžete vyhnúť, dodržujte všetky opatrenia, aby ste nebránili cirkulácii vzduchu na
spodu spotrebiča, aby bolo zabezpečené
dobré vetranie všetkých vnútorných súčiastok.
Mindestens 0,80 m
Poznámka:
SK
3 / PRÍPRAVA PRÁDLA A SPOSTREBIČA
SK
• SYMBOLY OŠETROVANIA PRÁDLA (PRANIE, ČISTENIE, ŽEHLENIE)
Poznámka: Pri starostlivosti o vaše textílie vám pomôžu etikety s potrebnými informáciami. Sú vyjadrené v kódoch podľa nasledujúcich symbolov:
PRANIE
POUŽITIE BIELIDLA
Maximálna teplota: 95°C
95
- Normálna mechanická činnosť
- Normálne pláchanie
- Normálne odstreďovanie
95
- Znížená mechanická činnosť
- Pláchanie pri znižujúcej sa teplote
- Znížené otáčky odstreďovania
cl
Bielidlo sa môže použiť: rozriedené a
studené
Nepoužiť bielidlo
- Normálna mechanická činnosť
- Normálne pláchanie
- Normálne odstreďovanie
60
- Znížená mechanická činnosť
- Pláchanie pri znižujúcej sa teplote
- Znížené otáčky odstreďovania
50
- Znížená mechanická činnosť
- Pláchanie pri znižujúcej sa teplote
- Znížené otáčky odstreďovania
200 °C
Vysoká teplota
150 °C
Stredná teplota
110 °C
Nízka teplota
Nežehliť
(nenaparovať)
ČISTENIE ZA SUCHA
Maximálna teplota: 40°C
40
- Normálna mechanická činnosť
- Normálne pláchanie
- Normálne odstreďovanie
40
- Znížená mechanická činnosť
- Pláchanie pri znižujúcej sa teplote
- Znížené otáčky odstreďovania
40
- Veľmi znížená mechanická činnosť
- Normálne pláchanie
- Normálne odstreďovanie
A
P
Všetky bežné
rozpúšťadlá
F
Tetrachlóretylénom Minerálnym benzí- Nečistiť na sucho,
minerálnym nom a F113 fluoro- nepoužívať odsvané rozpúšťadlo traňovač škvŕn s
benzínom
P
Škvrny od potu, krvi, ovocia, vína a
čokolády sa obvykle dajú odstrániť biologickými pracími prostriedkami, avšak iné
škvrny vyžadujú osobitné ošetrenie pred praním v práčke. Najskôr vykonajte test na skrytej časti textílií a dôkladne vypláchajte. Ak
použijete odstraňovač škvŕn, vždy začnite na
vonkajšej strane škvrny, aby ste predišli vytvoreniu fľaku okolo škvrny.
KÁVA – ČAJ:
— na bielej bavlne: pred praním potrite škvrnu
peroxidom vodíka*
— na farebnej bavlne: pred praním potrite
škvrnu roztokom octu a vody (2 polievkové
lyžice bieleho octu na Ľ litra vody)
— na vlne: pred praním potrite škvrnu kombináciou rovnakého množstva alkoholu* a bieleho
octu.
OLEJ – SMOLA: použite odstraňovač škvŕn
Eau Écarlate*, alebo potrite škvrnu trochou
masla, nechajte ho vsiaknuť a potom potrite
terpentínovým liehom.
ŽUVAČKA: schlaďte ju pomocou kúska ľadu.
Keď je dostatočne stvrdnutá, zoškrabte ju
nechtom. Zvyšok odstráňte použitím odmastňovadla*.
F
- Znížená mechanická činnosť
- Znížená teplota sušenia
- Nepridáva sa voda (nesmiete čistiť
sami)
- Veľmi znížená mechanická činnosť
- Normálne pláchanie
- Normálne odstreďovanie
Len ručné pranie
Maximálna teplota: 40°C
SUŠENIE V BUBNOVEJ SUŠIČKE
(Niektoré spotrebiče sú teraz vybavené
programom, ktorý vám umožňuje prať v
práčke tieto druhy textílií)
Neprať
Poznámka:
rozpúšťadlom
Normálny proces
Maximálna teplota: 30°C
30
• OŠETRENIE ODOLNÝCH ŠKVŔN
VOSK ZO SVIEČKY: vosk zoškrabte. Potom z
oboch strán látky umiestnite savý papier a prejdite teplou žehličkou, tým roztopíte zvyšný
vosk.
ŽEHLENIE
Maximálna teplota: 60 alebo 50°C
60
3 / PRÍPRAVA PRÁDLA A SPOSTREBIČA
Sušenie v bubnovej
sušičke pri vysokej
teplote
Sušenie v bubnovej
sušičke pri nízkej teplote
Nesušiť v bubnovej
sušičke
Dôležité upozornenie: Pred prvým praním v práčke vám odporúčame nechať prejsť
celý cyklus prania „BAVLNA 90° bez predprania“ bez prádla, s použitím ˝ obvyklého
množstva pracieho prostriedku. Týmto spôsobom odstránite všetky nečistoty, ktoré mohli v
práčke ostať z výroby.
44
ČOKOLÁDA – OVOCIE – OVOCNÝ DŽÚS –
VÍNO: škvrnu potrite roztokom octu a vody (2
polievkové lyžice bieleho octu na Ľ litra vody).
Dôkladne vypláchajte a perte bežným spôsobom.
GULIČKOVÉ PERO – MARKER: odstráňte
podľa možností čo najviac atramentu potieraním škvrny savým papierom. Pod škvrnu dajte
čistú handričku a potierajte škvrnu druhou
handričkou, namočenou do bieleho octu v prípade čistenia syntetických a umelých vlákien,
alebo v 90* alkohole v prípade čistenia iných
vlákien (ak to látka umožňuje).
MASTNOTA: látku ihneď poprášte púdrom.
Nechajte vyschnúť a jemne vykefujte, aby ste
odstránili púder. Potom potierajte odmastňovadlom, ako napr. minerálnymi benzínmi*.
Vypláchajte a perte obvyklým spôsobom.
TRÁVA: škvrnu potierajte bielym octom alebo
90* alkoholom (ak to látka umožňuje), potom
vypláchajte a vyperte.
KEČUP – PAPOZNAMKAJKOVÁ ŠŤAVA: pripravte si roztok z jednej časti glycerínu na jednu
časť teplej vody. Látku nechajte ponorenú v roztoku na jednu hodinu, potom perte obvyklým
spôsobom.
FARBA: nenechajte škvrny od farby zaschnúť.
Ošetrite ich okamžite rozpúšťadlom, uvedeným
na obale farby (voda, terpentín*, biely lieh*).
Namydlite a vypláchajte.
MAKE-UP: zašpinenú stranu látky položte na
savý papier, potom druhú stranu látky navlhčite
90* alkoholom, ak to látka umožnuje a ak škvrna
nie je veľmi mastná. Inak použite odmastňovadlo
(ako napr. trichlóretylén*).
HRDZA: pri slabom znečistení zasypte soľou, na
soľ vytlačte citrónovú šťavu a nechajte cez noc
stáť; potom dôkladne vypláchajte a vyperte. V prípade silných škvŕn použite produkt na odstraňovanie hrdze a postupujte podľa pokynov výrobcu.
KRV: zašpinenú látku čo najskôr namočte do studenej slanej vody, potom perte bežným spôsobom.
•POUžÍVANIE ODSTRAŇOVAČOV ŠKVŔN
Dôležité upozornenie:
Aby ste predišli požiaru a výbuchu:
(*) ak použijete produkty odporúčané v predchádzajúcej časti, dbajte na to, aby ste prádlo
poriadne vypláchali pred tým, než ho vložíte do
práčky
- ak použijete obchodné odstraňovače škvŕn,
postupujte starostlivo podľa odporúčania
výrobcu.
Pripomíname, že vo všeobecnosti škvrny, ktoré
sa čistia ihneď, sa odstraňujú ľahšie. Avšak
staré škvrny, ktoré boli prežehlené alebo
sušené v bubnových sušičkách, nie je možné
odstrániť.
45
SK
3 / PRÍPRAVA PRÁDLA A SPOSTREBIČA
• PRÍPRAVA PRÁDLA
SK
3 / PRÍPRAVA PRÁDLA A SPOSTREBIČA
• PRÍPRAVA PRÁDLA (pokračovanie)
• Triedenie prádla:
•Test zafarbovania:
Podľa tabuľky so symbolmi pre ošetrovanie
prádla roztrieďte prádlo a zvoľte program,
ktorý najviac vyhovuje symbolom na etikete.
Keď periete zmiešanú bielizeň, použite prací
program pre najjemnejšie textílie. Keď periete
prádlo prvýkrát, presvedčite sa, či nezafarbuje:
pozri ďalej uvedený „Test zafarbovania“.
Pri prvom praní farebné prádlo často zafarbuje, s výnimkou zaručene stálofarebných textílií. Skôr než dáte prádlo do práčky, vykonajte
nasledujúci test:
— Pripravte si oblasť prádla, ktorá nieje
viditeľná pri nosení.
— Navlhčite ju teplou vodou.
— Potom ju pritlačte na bielu handričku.
— Ak farba nepúšťa, môžete prádlo bežne prať
v práčke.
— Ak farba púšťa, perte prádlo oddelene od
ostatných textílií v práčke alebo v rukách.
•Vkladanie prádla do práčky
Dôležité upozornenie: aby ste dosiahli optimálny výsledok, nepreťažujte bubon a nevkladajte do práčky viac prádla, než nasledujúce maximálne odporúčané množstvá:
Bavlna/Farebné __________________ 6 kg
Zmiešané ________________________ 3 kg
Jemné/Vlna ______________________ 2 kg
Približná hmotnosť niektorých vecí „ľahkého“ prádla v suchom stave
Bavlnené tričko, veľké ______________ 150 g
Utierka __________________________ 100 g
Obrus ____________________________ 250 g
Jemné spodné prádlo ________________ 50 g
Detské syntetické/vlnené veci ________ 50 g
Ponožka __________________________ 20 g
Tkané plátené pyžamo dospelého ____ 250 g
Jednoduchá posteľná plachta 400 až 500 g
Dvojitá posteľná plachta ____________ 800 g
Obliečka na vankúš ________________ 200 g
Ľahká nočná košeľa ________________ 150 g
Detské tkané plátené nohavice ______ 120 g
Tkané plátené nohavice dospelého __ 500 g
Bavlnená/polyesterová mužská košeľa 200 g
Približná hmotnosť niektorých vecí „ťažkého“ prádla v suchom stave
Džínsy dospelého __________ 800 g až 1 kg
Veľký uterák ______________________ 700 g
Malý uterák ______________________ 300 g
Spodky dospelého ________________ 350 g
Detské terry pyžamo ________________ 100 g
Župan __________________________ 1200 g
Tielko ____________________________ 250 g
Posteľná prikrývka ________________ 1500 g
•Kontrola prádla
Dôležité upozornenie: Nedodržanie nasledujúcich rád môže spôsobiť vážne a
dokonca neodstrániteľné poškodenie (poškodenie bubna, potrhanie prádla, a pod.) a znamená zrušenie záruky.
— Vyprázdnite vrecká: vyberte všetky predmety, ako zapaľovače a zápalky, a pod.
— Uzatvorte zipsy a spony.
— Odstráňte háky zo záclon alebo vložte záclony do vrecka na pranie.
— Odstráňte všetky slabo prichytené gombíky, špendlíky a háčiky.
— Malé kúsky bielizne (stužky, vreckovky, atď.) umiestnite do vrecka na pranie.
— Viacvrstvové kusy odevu obráťte naruby (spacák, anorak, a pod.)
— Háčkované veci, výrobky s potlačou, nohavice a šitú bielizeň obráťte naruby
46
•Kontrola prádla pred sušením
— objemných predmetov (deky, periny, a pod.)
-— nevypraného alebo neodstredeného prádla
— prádla, ktoré bolo čistené chemicky.
Vaše prádlo sa skladá z rôznych druhov vlákien rozličného pôvodu; rozličné kusy sa
môžu preto počas sušenia správať veľmi
odlišne.
Vo všeobecnosti všetky textílie vhodné na pranie v práčke môžete tiež sušiť v bubnovej
sušičke, okrem:
— vlny, hodvábu, sieťových záclon a nylonových pančuškových nohavičiek alebo pančúch
— poplastovaných látok
— chlórových látok (napríklad Thermolactyl*)
— penových, umelohmotných alebo gumených
predmetov, predmetov s gumou alebo s konštrukciou, ktorá sa ľahko môže rozpadať
Dôležité upozornenie:
Nesušte spoločne ľahké textílie a
hrubé bavlnené textílie, pretože váha hrubých látok môže pokrčiť ľahšie kusy.
Dôležité upozornenie:
Textílie, pri ktorých nie je zaručená stálofarebnosť, odporúčame sušiť oddelene.
* : Registrovaná ochranná známka
Látky, ktoré obsahuje špina, ako potravinárske oleje, acetón, alkohol, petrolej, kerozín, odstraňovače škvŕn, terpentín alebo vosk, je potrebné odstrániť pred sušením v sušičke (napríklad použitím
prispôsobeného pracieho programu s teplou vodou).
• VKLADANIE PRÁDLA
Vykonajte tieto úkony v nasledujúcom poradí:
•Otvorte práčku
— Skontrolujte, či je spotrebič vypnutý.
— Stlačte tlačidlo umiestnené na prednej
strane práčky. Otvoria sa dvierka.
•Otváranie/zatváranie bubna
Obr. 14
— Otvorte bubon tak, že posuniete tlačidlo
umiestnené na predných dvierkach (Obr. 14).
— Dvierka zatvoríte tak, že ich posuniete smerom nadol a potom uzavriete spodné dvierka s
vrchnými až kým sa neuzamknú
A
Dôležité upozornenie: Die Správne
uzavretie skontrolujete tak, že modrý
okraj tlačidla A musí byť viditeľný (Obr. 15).
Obr. 15
47
SK
3 / PRÍPRAVA PRÁDLA A SPOSTREBIČA
SK
• VKLADANIE PRÁDLA (pokračovanie)
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
• POPIS KONTROLNÉHO PANELU
Pre optimálny výkon prania, umiestnite prádlo, ktoré ste predtým roztriedili a rozprestreli, do bubna.
Neskladajte prádlo, ale ho pravidelne rozložte. Zmiešajte veľké a malé kusy, aby ste dosiahli optimálne rovnovážne odstreďovanie.
Dôležité upozornenie: Pri zatváraní bubna dbajte, aby žiaden kus prádla nespadol
medzi dvierka práčky, mimo bubna.
• DÁVKOVANIE PRACIEHO PROSTRIEDKU
(Obr. 16)
Obr. 17
•Dosieren des Waschmittels
Množstvo pracieho prostriedku závisí na
tvrdosti vody, stupni znečistenia prádla a jeho
množstva.
Vždy sa riaďte predpísaným dávkovaním, uvedeným na obale pracieho prostriedku.
Pozor: Odporúčania výrobcov pracích prostriedkov zodpovedajú väčšinou maximálnemu
naplneniu bubna. Upravte množstvo pracieho
prostriedku v závislosti na hmotnosti
vloženého prádla.
Tieto odporúčania vám umožnia vyhnúť sa
zbytočne vysokému dávkovaniu, ktoré môže
spôsobiť zvýšené spenenie. Zvýšené spenenie môže znížiť výkon práčky, predĺžiť dobu
prania a zvýšiť spotrebu vody.
1
2
3
A
B 1 2
C
3
4
D
E
A Ovládač programov
1 Indikátory sekvencie cyklu
B Nastavenie rýchlosti odstreďovania
2 Displej zobrazujúci rýchlosť
C Voľby a tlačidlá pre bezpečnosť detí
D Odložený štart / doba sušenia
E Štart / pauza
odstreďovania
3 Displej zobrazujúci čas
4 Indikátory zámky pre bezpečnosť detí
Poznámka: Všetky tlačidlá sú dotykové, nezostávajú stlačené. Stačí, keď sa ich len dotknete.
• PROGRAMOVANIE PRACIEHO CYKLU
•Operácie, ktoré sa majú vykonať
Obr. 16
•Pracie prostriedky na vlnu a jemné
prádlo
Pre pranie týchto textílií sa odporúča používať
na to určené prostriedky (nedávkujte tieto pracie prostriedky priamo do bubna, pretože
niektoré z nich sú agresívne voči kovom (korozívne).
1
Pre-umývacieho priestoru
(prášok)
2
Umývacieho priestoru
(práškové alebo tekuté)
3
Aviváž priestoru
•Pre sušičky:
Prací prášok
Pri používaní zmäkčovacích prostriedkov sa
vždy riaďte odporúčaním výrobcu.
Tekutý čistiaci prostriedok
Dôležité upozornenie:
— Zásobník na „PRANIE“ môže obsahovať prací prášok a tekutý prací prostriedok. Avšak tekutý
prací prostriedok nepoužívajte PRE PREDPRANIE alebo PRE „ODLOŽENÝ ŠTART“ (v závislosti
od modelu).
— Pre správne naplnenie nádržky na prací prostriedok otvorte veko na maximum.
— Pri dávkovaní pracieho prostriedku neprekračujte MAXIMUM
48
Displej
— Otočením ovládača programov A zvoľte prací cyklus
ktorý najlepšie vyhovuje typu praného prádla.
Poznámka: Otočením ovládača do inej polohy, než „0“
práčku zapnete.
Na displeji sa zobrazí najvhodnejšia
rýchlosť odstreďovania pre zvolený
program, ako aj trvanie tohoto programu pri štandardnom množstve
prádla.
— Navrhnutú rýchlosť odstreďovania môžete zmeniť
B Nastavenie rýchlosti odstreďovapoužitím tlačidla
nia.
— Alebo zvoľte odkvapkávanie.
Cyklus skončí jemným odstredením pri rýchlosti 110
otáčok/min.
— Alebo: stop pri plnom bubne
Práčka zastaví s bubnom plným vody pred záverečným
odstreďovaním.
— Ak je to potrebné, nastavte voľby použitím tlačidla C
(pozri časť „PODROBNOSTI K MOŽNOSTIAM“).
Poznámka: Môžete nastaviť len voľby kompatibilné so zvoleným programom.
49
Kontrolka svieti: voľba je nastavená
Kontrolka nesvieti: voľba nebola
nastavená
Poznámka: Nastavenie
voľby zmení trvanie pracieho cyklu.
SK
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
SK
• PROGRAMOVANIE PRACIEHO CYKLU S NÁSLEDNÝM SUŠENÍM
• PROGRAMOVANIE PRACIEHO CYKLU (pokračovanie)
•Operácie, ktoré sa majú vykonať (pokračovanie)
E
— Nastavte okamžitý štart stlačením tlačidla
„Štart/Pauza“
Indikátor sekvencie cyklu 1 sa rozsvieti.
Program začne prať.
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
Displej
Počas cyklu sa na indikátori zobrazuje fáza cyklu...
Vaša práčka umožňuje nastaviť program sušenia priamo po pracom cykle s automatickým zistením
konca sušenia. Pri tejto voľbe sa vždy používa VYSOKÁ teplota sušenia.
Poznámka: Dosiahnuté výsledky sa môžu líšiť v závislosti od druhu prádla.
•Operácie, ktoré sa majú vykonať
... ako aj predpokladaný čas, zostávajúci do konca cyklu.
min
Začiatok prania môžete odložiť stlačením tlačidla D
Odložený štart (pozri časť „OSTATNÉ FUNKCIE“,
„Odložený štart“).
Displej 3 potom zobrazuje čas do začiatku prania (ak je
štart odložený o menej ako hodinu, čas sa zobrazuje v
minútach).
•Zobrazenie ukončenia cyklu
(Kontrolka
bliká)
sa rozsvieti a striedavo
Poznámka: po odstredení práčka automaticky prádlo
schladí a umiestni bubon otvorom na vrchu pre ľahší prístup
k prádlu. Táto operácia trvá maximálne 3 minúty.
Potom sa na displeji 3 zobrazí „STOP“, čo označuje
koniec cyklu.
— Nastavte ovládač programov A do polohy „0“, potom
môžete otvoriť veko a vybrať prádlo.
— Nastavte ovládač programov A do polohy „0“.
Poznámka : Po zrušení musíte znovu naprogramovať celý
cyklus od začiatku.
Ak zrušíte program počas prania, ak potrebujete vypustiť
vodu, stlačte program „Odstreďovanie“ a nastavte vhodnú
rýchlosť.
— Naprogramujte prací cyklus (pozri predchádzajúce
strany).
C .
— Nastavte voľbu „Sušenie“, použite tlačidlo
E „Štart/Pauza“. Cyklus sa začne.
— Stlačte tlačidlo
(Kontrolka
pre
voľbu
„Sušenie“ sa rozsvieti)
Zobrazený čas je predpokladaná
dĺžka doby sušenia.
Dôležité upozornenie: Aby ste zabezpečili
Displej
•Zrušenie kroku počas programovania, prania
alebo počas prerušenia
Displej
správne sušenie, náplň nesmie presahovať 4 kg.
Ak práčka zhodnotí, že náplň je priveľká, aby umožnila následné sušenie, zastaví na konci pracieho cyklu a informuje
vás blikaním čísla „4“ na displeji 2 .
V takom prípade prispôsobte veľkosť náplne prádla a stlačte
tlačidlo E „Štart/Pauza“ aby program pokračoval v
sušení..
GE
Tr/min
• PROGRAMOVANIE IBA CYKLU SUŠENIA
•Operácie, ktoré sa majú vykonať
Displej
Všetky displeje zhasnú
Displej
— Otočte ovládač programov A a zvoľte program „Silné“
alebo „Slabé“
sušenie v závislosti od druhu prádla.
— Zvoľte dĺžku sušenia tlačidlom D
E „Štart/Pauza“. Cyklus sa začne.
— Stlačte tlačidlo
Poznámka: Najskôr sa ubezpečte, že:
- je otvorený kohútik prívodu vody
- náplň práčky bola dostatočne odstredená (pri aspoň 1000
ot./min.) a množstvo náplne nepresahuje polovicu obsahu
bubna.
Rozsvieti sa kontrolka „Sušenia“.
Dôležité upozornenie: Na konci cyklu sušenia musíte vyčistiť filter sušenia (pozri časť
Dôležité upozornenie:
Pred spustením práčky skontrolujte, či je sieťový prívodný kábel zapojený do siete a či je
otvorený kohútik prívodu vody. Tiež sa ubezpečte, či sú dvierka bubna správne zatvorené a či ste
dobre zatvorili veko práčky.
Vo fáze „Koniec cyklu“, keď sa na displeji zobrazuje „STOP“ umožní stlačenie akéhokoľvek
tlačidla alebo otočenie ovládača návrat do režimu „Programovanie“.
Ako bezpečnostné opatrenie, keď je cyklus ukončený, odporúčame, aby ste odpojili sieťový prívodný kábel a zatvorili vodovodný kohútik.
50
„ÚDRŽBA VÁŠHO SPOTREBIČA: Čistenie filtra sušenia“).
Poznámka:
Pre odhad dĺžky doby sušenia začnite s prednastavenou dĺžkou sušenia a nie dlhšou, aby
ste predišli prílišnému vysušeniu prádla
51
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
SK
• OPERÁCIE, KTORÉ SA MÔŽU VYKONAŤ POČAS PROGRAMU
BAVLNA/BIELE
/FAREBNÉ
- 90°
6
125 až
150 min
4
308 až 332 min
ZMIEŠANÉ
- 60°
3
100 až
125 min
3
222 až 244 min
JEMNÉ /
VLNA
- 30°
2
30 až 45
min
2
40 min
E „Štart/Pauza“ na pokračovanie
min
•Zmena programu v priebehu cyklu
Displej
— V priebehu cyklu alebo v priebehu odloženého štartu
môžete vykonať podľa potreby určité zmeny v programe.
Na vyhľadanie programových zmien, ktoré sú možné, pozrite kapitolu „ÚPRAVA PRACIEHO PROGRAMU“.
•Detský bezpečnostný zámok
RUČNÉ PRANIE
— Ak chcete zmeniť program, musíte najskôr deaktivovať
„Detský bezpečnostný zámok“.
Zámok deaktivujete stlačením tých istých tlačidiel naraz, až
kým indikátor „zámku“
nezhasne.
Poznámka: „Detský bezpečnostný zámok“ môžete aktivovať a deaktivovať kedykoľvek. Samozrejme Vám odporúčame, aby ste ho aktivovali len po naprogramovaní a
spustení cyklu.
52
Sušenie
Dĺžka trvania (*)
Pranie + sušenie
(hod. – min.)
Nemôžete sušiť v spotrebiči
Nemôžete sušiť v spotrebiči
Špeciálne programy
Displej
— Na zabránenie neúmyselným zmenám počas programu,
máte možnosť aktivovať „Detský bezpečnostný zámok“.
Ak ho chcete aktivovať, naraz stlačte 2 a 4 tlačidlá voľby
D (na
3 sa zobrazí „zámok“).
Keď je aktivovaný „Detský bezpečnostný zámok, tlačidlá a
ovládače programov sú zablokované.
Farebné
Opäť začne odpočítavanie času a
kontrolky opäť svietia „trvalo“.
Následné
sušenie
Druh látky
min
Voľby
Maximálna náplň prádla
pre sušenie (kg)
— Stlačte tlačidlo
cyklu.
Tabuľka
programov
Prídavné
pláchanie
— Pridajte alebo vyberte prádlo.
Odblokovanie veka trvá nejaký čas, v závislosti od vnútornej teploty práčky a z bezpečnostných dôvodov môže
trvať niekoľko minúť, ak prerušíte cyklus pri teplote vyššej
ako 40° C.
Počítadlo času sa zastaví.
Sekvencia cyklu a „Zostávajúci čas“
striedavo blikajú
Intenzívne
E „Štart/Pauza“ na prerušenie
Predpranie
— Stlačte tlačidlo
cyklu.
Na voľbu najvhodnejšieho programu pre daný typ prádla sa riaďte pokynmi uvedenými na etiketách
prišitých na väčšine druhov textílií.
Displej
Dĺžka trvania bez volieb
(v hodinách – minútach)
(nie je možné počas odstreďovania)
• PRÍKLADY PROGRAMOV
Maximálna náplň
suchého prádla (kg)
•Pridávanie alebo vyberanie prádla v priebehu cyklu
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
teplota (°C)
SK
PLÁCHANIE
20 min
Tento program končí odstreďovaním
ODSTREĎOVANIE
10 min
Zvoľte maximálnu rýchlosť ktorú prádlo
znesie
„Silné“ sušenie:
BAVLNA / BIELE / FAREBNÉ
20 až
180 min
4
„Slabé“ sušenie:
SYNTETICKÉ / JEMNÉ
20 až
180 min
3
Programy sušenia
Zvoľte dobu sušenia
● : Tieto tunkcie môžete použiť samostatne alebo v kombinácii – žiadne nelogické kombinácie nie sú možné
— Pre vysvetlenie jednotlivých programov pozrite časť „PODROBNOSTI PROGRAMOV“.
(*): Dĺžky trvania cyklu, zobrazené na začiatku programu, sú založené na výpočte pri plnej náplni práčky. Sú upravované počas cyklu v závislosti na náplni prádla v bubne
Informácia:
Voľba možnosti zmení trvanie cyklu, napríklad:
- Voľba predprania: cyklus sa predĺži zo 17 na 33 minút
- Voľba prídavné pláchanie: cyklus sa predĺži z 9 na 18 minút.
53
SK
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
• ZMENA PRACIEHO PROGRAMU
SK
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
• PODROBNOSTI PROGRAMOV
•Počas programovania
•Po začatí cyklu (pokračovanie)
•
E „Štart/Pauza“,
Kým nestlačíte tlačidlo
môžete uskutočniť akúkoľvek zmenu.
— Kedykoľvek pred začatím cyklu môžete
zmeniť trvanie „Odloženého štartu“.
Poznámka : Ak počas tejto doby chcete zrušiť
„Odložený štart“, regulujte displej 3 až kým
na nezobrazí dĺžka trvania cyklu. Krátko
E
stlačte tlačidlo
„Štart/Pauza“.
Odložený štart môžete tiež zrušiť otočením
ovládača programov A na „0“.
Pre dávku prádla z bielej alebo farebnej
BAVLNY.
Dôležité upozornenie: Ak periete
farebné prádlo, neprekračujte maximálnu teplotu 60° C.
Poznámka: Počas prvých minút tohto programu práčka automaticky vyhodnotí vloženú
náplň prádla a prispôsobí spotrebu vody a
trvanie programu pre dokonalé vypranie.
Čas zobrazený ako zostávajúci čas cyklu sa
preto môže výrazne zmeniť po skončení
týchto výpočtov.
•Po začatí cyklu
— Nie je možné zmeniť druh textílií (napríklad
zmeniť z „Bavlny“ na „Zmiešané“, zo
„Zmiešaného“ na „Jemné“, a pod....)
Poznámka: Ak otočíte ovládač programov A na iný
druh textílií, na displeji 3
sa zobrazia tri vodorovné
čiary, ktoré vás informujú, že
táto zmena nie je možná a
nebude sa zohľadňovať.
— Ak ste zvolili „Odložený štart“, voľbu
„Predpranie“ môžete aktivovať len pred začatím cyklu.
— Voľbu „Prídavné pláchanie“ môžete aktivovať kedykoľvek pred začatím pláchania
(predtým, než sa rozsvieti kontrolka cyklu
„Pláchanie“).
— Voľby „Intenzívne pranie“, „Farebné“ a
„Prídavné pláchanie“ môžete zmeniť len pred
začatím cyklu.
— Voľbu „Sušenie“ môžete zvoliť po začatí
cyklu (ak náplň prádla nie je priveľmi ťažká na
to, aby umožnila následné sušenie).
Ak chcete zmeniť druh textílií počas cyklu,
musíte zrušiť prebiehajúci program a potom
naprogramovať nový cyklus.
— To isté platí, ak otočíte ovládač programov
keď je aktivovaný „detský bezpečnostný
zámok“.
— Môžete však (bez zmeny druhu textílií),
zmeniť teplotu na začiatku fázy prania bez
zrušenia cyklu.
Poznámka: trvanie cyklu sa príslušne zmení.
— Kedykoľvek počas cyklu môžete zmeniť
rýchlosť odstreďovania.
— Voľbu „Odkvapkávanie“ alebo „Stop pri
plnom bubne“ môžete zvoliť kedykoľvek pred
koncom pláchania (kým nezhasne kontrolka
1 „Pláchanie“).
•Na konci cyklu
Keď je na displeji „STOP“ môžete naprogramovať nový cyklus bez toho, aby ste otočili
ovládač programov A do polohy „0“.
Práčka je pripravená na preprogramovanie.
• PROGRAM PRE POROVNÁVACIE A NORMALIZAČNÉ SKÚŠKY
- Pranie:
Bavlna - 60° - 6 kg – bez možností – maximálne odstreďovanie
- Sušenie:
Bavlna – silné sušenie – 4 kg
- Vlastnosti:
230V - 50Hz - 10A - 2200W.
V súlade s výsledkami na energetickom štítku sú testy vykonávané v súlade s
Európskou Smernicou 96/60/ES.
54
•
•
- Bavlna / biele prádlo
- Silné sušenie
Umožňuje sušiť náplň prádla z bavlny (max. 4
kg), ktorá bola odstredená. Zvoľte trvanie
vhodné pre náplň a stupeň vysušenia, ktorý si
prajete.
•
- Slabé sušenie
Umožňuje vám vysušiť náplň syntetických
alebo zmiešaných vlákien, ktoré znesú sušenie v bubnovej sušičke pri zníženej teplote.
Poznámka: Nepoužívajte tento program pre
odolné textílie.
Informácia: pri programoch sušenia
je automaticky zvolené tlačidlo voľby
„sušenie“ a nemôže byť odblokované.
- Zmiešané
Pre dávku prádla ktorú tvorí TEXTIL Z
ODOLNÝCH
SYNTETICKÝCH
alebo
ZMESOVÝCH VLÁKIEN.
• PODROBNOSTI K MOŽNOSTIAM
•
- Jemné / Vlna
Pre náplň z prádla tvorenú zo ZÁCLONOVINY,
JEMNÝCH TEXTÍLIÍ, JEMNÉHO PRÁDLA a
VLNY ktorú je možné prať v práčke.
Poznámka: Program so slabým mechanickým
účinkom, veľmi slabým odstreďovaním a pretrepaním, prispôsobený tomuto druhu textilu.
•
•
- Pranie v rukách
Pre náplň z prádla, tvorenú z HODVÁBU alebo
ZVLÁŠŤ JEMNÉHO TEXTILU.
•
- Pláchanie
Pláchanie nasledované, podľa zvoleného programu:
— odstreďovaním s vyprázdňovaním,
— len vyprázdňovaním (voľba Odkvapkávanie)
— stop pri plnom bubne.
•
- Predpieranie
Špeciálne navrhnuté pre veľmi znečistené
prádlo (blato, krv, atď.).
Premiesenie za studena predchádza fáze za
tepla pri 30° C. Toto premiesenie za studena
umožní pred zahriatim odstrániť častice
znečisťujúce prádlo.
Dôležité upozornenie: Prací prostriedok je v tomto prípade potrebné
umeistniť aj do „ ” zásobníka nádržky na
pracie prostriedky.
•
- Intenzívne pranie
Táto funkcia zlepšuje výkon prania a umožňuje
automatickým zvýšením teploty v bubne a
doby natrasenia vyprať aj odolné škrvny.
- Odstreďovanie
•
Tento program Vám umožní odstrediť prádlo
pri vami zvolenej rýchlosti. Po odstredení nasleduje vyprázdňovanie.
Dôležité upozornenie: V prípade
„samotného pláchania“, po ktorom nasleduje odstreďovanie, alebo „samotné odstreďovanie“, dbajte na správny výber rýchlosti odstreďovania prispôsobenej druhu
prádla v práčke.
- Prídavné pláchanie
Hlavne pre „citlivú a alergickú pokožku“: k
praciemu cyklu pridáva pláchanie naviac.
•
- Farebné
Nechajte práčku postarať sa o vaše tmavé
prádlo a zabrániť pokrčeniu a bielym škvrnám.
Pri tejto voľbe sa automaticky zníži rýchlosť a
tiež dĺžka odstreďovania.
55
SK
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
• PODROBNOSTI K MOŽNOSTIAM (pokračovanie)
•
- Sušenie
Tento program Vám umožní zvoliť cyklus
sušenia ihneď po pracom programe. Táto
voľba vždy používa VYSOKÚ teplotu sušenia.
Program automaticky zastane keď spotrebič
zhodnotí, že prádlo je suché. Preto nemusíte
programovať dĺžku sušenia.
SK
4 / PROGRAMOVANIE VÁŠHO SPOTREBIČA
• OSTATNÉ FUNKCIE (pokračovanie)
•Automatické ochladenie
•Displej zostávajúceho času
Ak zvolíte možnosť „Farebné“ a cyklus „pranie
a následné sušenie“ , prádlo sa chladí 2 hodiny
na konci cyklu sušenia. Toto zabraňuje tvorbe
záhybov a pokrčenia, ktoré sú obzvlášť
viditeľné na tmavom prádle.
Kontrolka „Sušenie“ zostáva rozsvietená
počas celej doby chladenia.
Na prístup k prádlu počas tejto doby zrušte
automatické chladenie stlačením tlačidla
E „Štart/Pauza“.
Potom otočte ovládač programov A späť na
„0“.
— Počas programovania Vás displej 3 informuje o predpokladanom trvaní programu pre
štandardnú náplň (*).
(*) Čas signalizovaný pri štarte programu sa
môže počas trvania cyklu zmeniť:
- Po zhodnotení náplne v bubne
- Ak zmeníte teplotu prania (aj počas odstreďovania), ak pridáte alebo zrušíte niektorú
možnosť, doba bude opätovne prepočítaná a
aktualizovaná na displeji.
— Počas cyklu sa na displeji 3 zobrazuje
predpokladaný čas, zostávajúci do skončenia
cyklu, počas celej doby.
- Ak v priebehu prania vypadne prúd, po
obnovení prúdu môže byť zobrazený čas
kratší, ako aktuálny zostávajúci čas do skončenia cyklu. Tento čas bude aktualizovaný pri
štarte fázy pláchania.
• OSTATNÉ FUNKCIE
• AUTOMATICKÉ BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
•Odkvapkávanie
Táto funkcia je určená pre veľmi jemné prádlo a umožňuje Vám preskočiť odstreďovanie a prejsť
priamo ku fáze vyprázdňovania práčky.
•Stop pri plnom bubne
Táto funkcia sa používa pre textílie, ktoré nechcete odstreďovať, alebo ak predpokladáte, že po skončení prania budete dlhšiu dobu neprítomní.
Po zvolení tejto funkcie sa cyklus preruší pred záverečným odstreďovaním, prádlo bude namočené
vo vode, čím sa predíde jeho pokrčeniu.
Poznámka: Keď práčka zastane s plným bubnom vody, na displeji 3
sa zastaví odpočítavanie zostávajúceho času a kontrolka cyklu
„Pláchanie“ bude blikať.
Potom:
— ak chcete nechať prádlo len odkvapkať:
— ak chcete nechať prádlo odkvapkať a odsZvoľte program „Odstrediť“, potom použite
trediť:
B Odstreďovanie, displej sa
tlačidlo
Zvoľte program „Odstrediť“, použite ovládač
zmení na
(funkcia odkvapkávania).
programov A , potom použite tlačidlo
B , nastavte rýchlosť ods„Odstrediť“
treďovania vhodnú pre Váš druh prádla.
Program skončí automaticky.
•Odložený štart
Môžete odložiť štart vášho programu o 1 až 24 hodín, aby ste mohli využiť lacnejšiu elektrinu, alebo
ukončiť cyklus vo vami požadovanom čase.
Aby ste tak urobili, zvoľte požadované trvanie odloženého štartu stláčaním tlačidiel D „Odložený
štart“, až kým sa nenastaví vami požadovaný čas.
Poznámka: Po niekoľkých sekundách začne na displeji 3 blikať číslica . Na displeji sa bude
odpočítavať čas, zostávajúci do začiatku cyklu (posledná hodina je počítaná v minútach
).
56
•Bezpečnostný systém otvorenia
veka:
•Systém kontroly peny:
Váš spotrebič dokáže zistiť, keď sa vytvorí príliš veľa peny počas odstreďovania.
V takom prípade sa zastaví odstreďovanie a
voda v spotrebiči sa odčerpáva.
Cyklus sa potom znovu spustí, upraví rýchlosti odstredenia a možno pridá dodatočné
pláchanie.
Akonáhle začne pranie, veko spotrebiča sa
uzamkne.
Keď cyklus skončí, alebo keď spotrebič zastane s plným bubnom vody, veko sa odomkne.
Ak máte naprogramovaný „Odložený štart“,
veko sa neuzamkne, kým neskončí doba čakania a cyklus sa nenaštartuje.
Ak si prajete otvoriť veko v priebehu cyklu,
E „Štart/Pauza“ a
stlačte krátko tlačidlo
počkajte 1 – 2 minúty, kým bezpečnostný systém neodomkne veko.
•Bezpečnostný systém kontroly
vody:
Počas prevádzky spotrebič neustále kontroluje výšku hladiny vody, aby sa zabránilo prípadnému pretečeniu.
Dôležité upozornenie:
•Bezpečnostný systém odstreďovania:
V závislosti na časti cyklu, v ktorej si
prajete otvoriť veko, môže byť toto čakanie
dlhšie, pretože je potrebná určitá doba na
ochladenie.
V skutočnosti aby sa odomkla poistka veka,
nesmie vnútorná teplota v bubne prevyšovať
určitý prah, aby nedošlo k vážnym popáleninám.
Vaša práčka je vybavená bezpečnostným systémom, ktorý obmedzuje odstreďovanie keď
zaznamená, že prádlo je zle rozložené v
bubne.
V takom prípade môže byť vaše prádlo nedostatočne odstredené. Rozmiestnite preto
prádlo v bubne rovnomerne a znovu naprogramujte odstreďovanie.
57
SK
5 / ÚDRŽBA VÁŠHO SPOTREBIČA
SK
• ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA PRACÍ PROSTRIEDOK
Pravidelne čistite zásobník na prací prostriedok nasledujúcim spôsobom:
— Vysuňte tlačidlo dopredu a zdvihnite
schránku von (Obr. 18).
— Dajte schránku pod tečúcu horúcu vodu a
dôkladne vypláchnite vnútorné priečinky a
priestor kadiaľ nateká voda.
— Pre jednoduchšie čistenie má priečinok na
zmäkčovacie prostriedky vynímateľný sosák
(farebný). Ubezpečte sa, že ste ho po vyčistení umiestnili správne.
— Potom založte celú schránku späť na
miesto, dbajte na jej správne umiestnenie.
Obr. 18
• ČISTENIE FILTRA ČERPADLA
Dôležité upozornenie: Ak nebudete filter čerpadla čistiť pravidelne,
môže to negatívne ovplyvniť výkon Vášho
spotrebiča.
Dôležité upozornenie: Najprv nastavte program na vypúšťanie, aby sa
práčka vyprázdnila a potom ju odpojte z
elektrickej siete.
5 / ÚDRŽBA VÁŠHO SPOTREBIČA
• PRÍSTUP K SPODNEJ ČASTI NÁDRŽE
Vybratie plastového dielu z bubna:
Ak kus bielizne spadne medzi bubon a nádrž:
— Po vyprázdnení práčky zatvorte bubon.
— Točte bubon, kým neuvidíte plastový diel.
— Odskrutkujte 2 skrutky A (lisovaný TORX
T20), plastový diel spadne do bubna. Vopred
dajte do bubna uterák na podloženie ako ochranu (Obr. 23).
— otočte bubon späť a otvorte ho.
— Vyberte spadnuté prádlo cez otvory, vytvorené odstránením plastového dielu.
— Na založenie plastového dielu posuňte ho
spredu dozadu cez jeho oporu.
— Zatvorte bubon a otočte ho.
— Držte plastový diel, kým nezaskrutkujete
skrutky.
A
Obr. 23
Obr. 19
• ČISTENIE FILTRA SUŠENIA
Filter čerpadla vyčistite nasledujúcim spôsobom:
— Odstráňte podstavec (Obr. 19).
— Pod prístup k čerpadlu položte plochú
nádobu.
— Ak má Vaša práčka odtokovú hadicu, vytiahnite ju tak, že uvoľníte uzáver z podstavca
(obr. 20).
— Otvorte uzáver na konci hadice a nechajte
vodu vytiecť do nádoby (Obr. 20).
— Zatvorte uzáver, uistite sa, že je dobre zasunutý a opätovne ho upevnite na podstavec.
— Odskrutkujte uzáver filtra odtokového čerpadla (Obr. 21).
— Vyčistite filter.
— Vložte filter späť
– malý výstupok na valcovej časti nasmerujte
smerom nahor (Obr. 22).
— Úplne zaskrutkujte uzáver filtra späť (Obr
22.).
— Dajte podstavec späť na pôvodné miesto.
Obr. 20
Obr. 21
Dôležité upozornenie:
Filter vyčistite po každom sušení.
Účelom tohoto filtra je zachytávať prach, ktorý
sa tvorí počas sušenia, aby sa nedostal do cirkulačného systému.
Filter sušenia vyčistite nasledujúcim spôsobom:
— otvorte veko práčky.
— rúčka filtra sa nachádza vpravo, pri otváraní
bubna.
— vyberte filter potiahnutím smerom k vám
(Obr. 24).
— filter vyčistite bez namáčania, stiahnite tenkú
vrstvu prachu, ktorá ho pokrýva.
— filter vráťte na miesto a úplne ho zasuňte.
Obr. 24
Obr. 22
58
59
SK
5 / ÚDRŽBA VÁŠHO SPOTREBIČA
SK
6 / PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ
Rada:
• ČISTENIE SPOTREBIČA
Pri používaní Vášho spotrebiča môžu nastať niektoré problémy. Tu sú body, ktoré by ste
mali skontrolovať.
Dôležité upozornenie:
Na čistenie ovládacieho panela, vstupu
do bubna a čistenie plášťa používajte iba
špongiu alebo vlhkú handričku a tekutý
saponát.
Porucha:
Cyklus nezačne:
V žiadnom prípade nepoužívajte (Obr. 25):
— brúsne prášky
— kovové alebo umelohmotné špongie
— výrobky na báze alkoholu (alkohol, riedidlá,
a pod.).
Obr. 25
• RÔZNE KONTROLY
•Údržba vnútorných častí
•Výmena hadice prívodu vody
Na zabezpečenie lepšej hygieny odporúčame
Vám:
— po praní v práčke nechajte veko nejaký čas
otvorené
— plastové a gumené časti okolo prístupového
otvoru raz mesačne čistite produktom s nízkym obsahom bielidla. Dobre ich opláchnite,
aby ste odstránili všetky zvyšky tohoto produktu.
— aspoň raz mesačne nechajte spotrebič
prejsť prací cyklus pri 90° C.
Pri výmene sa ubezpečte, či je hadica dobre
utiahnutá a či je tesnenie na oboch koncoch.
•Výmena sieťového prívodného
kábla
Dôležité upozornenie:
Z dôvodu Vašej bezpečnosti musí
výmenu sieťového prívodného kábla vykonať
servisné stredisko výrobcu alebo kvalifikovaný odborník.
•Nebezpečenstvo zamrznutia
•Pravidelné kontroly
Ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vody,
odpojte hadicu prívodu vody a do pohára
vyprázdnite vodu, ktorá mohla zostať v odtokovej hadici tak, že hadicu umiestníte čo
možno najnižšie.
Odporúčame Vám, aby ste kontrolovali stav
hadíc prívodu vody a odtokových hadíc. Ak
zaznamenáte čo aj len najmenšie praskliny,
ihneď vymeňte hadice za rovnaké, dostupné u
výrobcu, predajcu alebo v servisnom stredisku.
60
Možné príčiny/ náprava:
- nestlačili ste tlačidlo „Štart“
- spotrebič nie je pripojený do elektrickej siete:
- skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá v
zásuvke
- skontrolujte prerušovač a poistky
- vodovodný kohútik je zatvorený (d01)
- veko nie je správne zatvorené (d07)
- je aktivovaná funkcia pauzy
- je aktivovaná funkcia „Detský bezpečnostný zámok“:
Dotykové tlačidlá nereagujú:
deaktivujte ju stlačením príslušných tlačidiel
- skontrolujte, či je zástrčka zasunutá v zásuvke
Displej je vypnutý:
- skontrolujte, či je aktivovaný prerušovač
- práčka je v režime „Úspory energie“ (displej sa vypne
ak 1 hodinu nezaznamená žiadne nastavenie)
Silné vibrácie počas odstreďova- - spotrebič nebol správne odblokovaný: skontrolujte, či
boli odstránené všetky prepravné poistky a materiály
nia:
- podlaha nie je vodorovná
- spotrebič nestojí stabilne na všetkých 4 nožičkách:
nastavte nožičky
Okolo práčky sa objavujú kaluže
Upozornenie: Predovšetkým vypnite spotrevody:
bič zo zásuvky alebo vypnite istič/poistku a zatvorte prívod vody.
Počas prevádzky práčky nepretržitá kontrola hladiny
bráni vode aby pretiekla. Ak napriek tomu voda z práčky
vytečie, môže to byť spôsobené tým, že:
- odtoková hadica nie je správne umiestnená do
vypúšťacieho potrubia
- prípojenia prívodnej hadice vody k práčke a ku kohútiku nie sú riadne utesnené: skontrolujte tesnenie a
dotiahnutie spojok
- Poznámka: pretekanie mohlo spôsobiť nadmerné
množstvo peny: v takomto prípade (v prípade malého
úniku) skúste práčku preprogramovať a nechať prebehnúť cyklus s menším množstvom pracieho prostriedku. Ak sa únik opakuje, kontaktujte servisné stredisko.
61
SK
6 / PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ
Dôležité upozornenie:
Vo všeobecnosti a bez ohľadu na zaznamenaný problém je potrebné spotrebič vypnúť,
odpojiť sieťový prívodný kábel zo zástrčky a uzatvoriť ventil prívodu vody.
Porucha:
Spotrebič nevypúšťa vodu:
Možné príčiny/ náprava:
- naprogramovali ste „Stop pri plnom bubne“
- čerpadlo alebo filter odtoku sú zablokované: vyčistite
ich
- odtoková hadica je ohnutá alebo stlačená
Prádlo sa neodstredilo, alebo je - zvolili ste program bez odstreďovania, napríklad
„Odkvapkávanie“
nedostatočne odstredené:
Veko sa neotvorí:
Cyklus sušenia nezačne:
- bezpečnostný systém odstreďovania zaznamenal nesprávne rozdelenie prádla v bubne: rozložte prádlo v
bubne a naprogramujte nové odstreďovanie
- program ešte neskončil: veko zostáva zamknuté
počas celého programu a kým je v práčke priveľmi
vysoká teplota (toto môže trvať niekoľko minút)
- nezvolili ste čas sušenia
- odhadnutá náplň je priveľká na automatické kombinovanie so sušením (na displeji bliká 4)
Prádlo nie suché podľa Vášho pria- - zvolený program sušenia nie je vhodný pre druh
prádla, vloženého v práčke (dbajte na informácie uvenia:
dené na etiketách odevov)
- zvolená doba sušenia nie je vhodná: predĺžte alebo
skráťte dobu sušenia podľa požadovaného stupňa
vysušenia prádla
- náplň prádla (hmotnosť vloženej suchej bielizne) je
väčšia než maximálna povolená náplň (pozrite
Stanovenie náplne prádla v časti „TRIEDENIE
PRÁDLA“ a maximálnu povolenú náplň v tabuľke programov)
- prádlo, ktoré sa má sušiť, nebolo dostatočne odstredené
- pri pracom programe s následným sušením: náplň nie
je správne rozmiestnená. Automatické zistenie konca
sušenia zastavilo cyklus sušenia predčasne.
Priali ste si iba prať, ale cyklus - naprogramovali ste cyklus „Sušenia“
sušenia začal po praní automaticky:
SK
6 / PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ
• PROBLÉMY, KTORÉ MÔŽETE ODSTRÁNIŤ SAMI
Váš spotrebič automaticky zistí niektoré prevádzkové problémy a signalizuje ich príslušnými správami zobrazovanými na displeji. V tejto časti Vám vysvetlíme, ako môžete odstrániť tieto závady
veľmi ľahko sami:
Správy
Príčiny / náprava
Chyba plnenia. Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik, potom stlačte tlačidlo
„Štart“ na reštartovanie cyklu.
Chyba odčerpávania. Vyčistite filter čerpadla (pozrite časť „ÚDRŽBA VÁŠHO
SPOTREBIČA“: Čistenie filtra čerpadla“), potom stlačte tlačidlo „Štart“ na rešartovanie cyklu.
Chyba zámku. Skontrolujte, či je veko správne zatvorené, potom stlačte znovu tlačidlo
„Štart“ na reštartovanie cyklu.
Zistenie priveľkej náplne na následné sušenie. Zmenšite náplň a reštartujte sušenie.
Dôležité upozornenie:
Ak sa vám nepodarilo odstrániť niektorú z hore uvedených závad, obráťte sa na servisného technika a informujte ho, aká správa sa zobrazila na displeji (d01, d02, a pod.), čím mu uľahčíte opravu.
Poznámka:
Ak ste zaznamenali prevádzkový problém, ktorý nie je uvedený vyššie, prosíme postupujte
nasledovne skôr, než zavoláte servisného technika:
- otočte ovládač do polohy „OFF“ a najmenej na 10 sekúnd odpojte zástrčku zo siete
- zapojte zástrčku späť do elektrickej siete a spustite nový prací cyklus
Ak zobrazená chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
Dôležité upozornenie:
Nespúšťajte nový prací cyklus, ak je bubon práčky naďalej zablokovaný, ak zaznamenáte okolo
práčky vodu alebo ak cítite nepríjemný horľavý zápach.
62
63
SK
7 / ZÁRUČNÝ SERVIS
• ZÁSAHY
Akýkoľvek zásah do Vášho spotrebiča musí
vykonať jedine kvalifikovaný odborník autorizovaný výrobcom.
Keď voláte servisného technika, uveďte úplné
údaje o spotrebiči (model, typ, sériové číslo).
Táto informácia je uvedená na typovom štítku
(Obr. 26).
ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY
Pri oprave požadujte, aby boli použité len certifikované originálne náhradné diely.
TW2G00259_00 - 2/3 - 09/11
Obr. 26
WTD 63111 - WTD 63131
64
Download

Dôležité upozornenie: