J.- %
•?■f *“' ÇO
Z ° OO O
s» \ *o»
5 .
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
V*V0
expÖ ö16
Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2 - 3 0 1 . 0 3 - 3 - 1 / 0 7 / 2 0 1 4
Konu: Manavgat 216 ada 1 parsel NİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
»
İl Genel Meclisinin 07.03.2014 tarih 194 sayılı karan ile uygun bulunan, ancak
Valilik Makamınca onayı bulunmayan ve 6360 sayılı yasa gereğince Belediyemizin yetkisine
geçen 027D-03A nolu imar paftasında yer alan Manavgat İlçesi, Uzunkale Mahallesi 216 ada
1 parselin asfalt plenti tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının
incelenerek, karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Uygun görüşle arz ederim.
Faruk KARAÇAY
Genel Sekreter V.
BELEDİYE MECLİSİNE
: p .d .../C f e 2014
I f l l
' \
y r\
Menderes jTÜREL J
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekler: -İl Genel Meclis Karan
-1/5000 ölçekli NİP. fot.
-Açıklama raporu
-Kurum görüşleri
A d re s: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale D ARICI
T e l : 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb : w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@ antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İl Genel Meclisi
Seçim Dönemi
21
Karar No
194
Toplantı Tarihi
07.03.2014
Birleşim
15
Saat
14.00
Karar Özeti : Antalya İli Manavgat İlçesi
Uzunkale Köyü 216 ada 1 parselde
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı talebinin uygun bulunduğuna, İl
Genel
Meclisince
işaretle
yapılan
oylamada mevcudun oy birliği ile karar
verildi.
VERİLEN KARAR
Antalya İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Av. Cavit ARI’mn Başkanlığında 61 üyenin katılımıyla;
07.03.2014 tarihli 15. birleşiminde Gündemin 57. Maddesinde yer alan; Antalya İli Manavgat
İlçesi Uzunkale Köyü 216 ada 1 parselde hazırlanan dosyasındaki eksiklikler tamamlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı talebi ile ilgili verilen öneri okundu, öneri Meclis Gündeminin 57.
maddesi olarak gündeme alınarak, yapılan müzakere sonucunda;
Antalya İli Manavgat İlçesi Uzunkale Köyü 216 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazını
İmar Planı talebinin uygun bulunduğuna, İl Genel Meclisince işaretle yapılan oylamada mevcudun
/
s
. A
q
01 02
04
06
11
D
16
21
MANAVGAT - UZUNKALE KÖYÜ
(ANTALYA)
027-d-03-a
027-a-2î-d
Dosı HorILa bnar Bûrotu Utahndan yapılan
Antalya II Manavgat üç**l UtunkaJo KöyO
216 Ada 1numaralı panoid* yapılan 1/IÖ00
OlçaKfl HaVhazır hatKa 3194 »ayılı İmar
tonunun 7/a madd**!r* gOra İncendi vo orandı.
MANAVGAT (ANTALYA) - UZUNKALE KÖYÜ
216 ADA 1 PARSEL ASFALT PLENTİ TESİSİ
NAZIM İMAR PLANI '
ÖLÇEK:1/5000
!
il
Koni. Müh. t N.YILMAZ<Sr'
1X1. Md. V : h. ELMAS'-(A
GÖSTERİM
SINIRLAR
DOOO
NAZIM PLAN ONAM A SINIRI
------------- , MÜLKİYET SİNİRİ
-•<ûA -a>" JEOLOJİK FORMASYON SINIRI (ÖNLEMLİ ALANLAR 3)
- - J E O L O J İ K FORMASYON SINIRI (ÖNLEMLİ ALANLAR 5.1)
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI
TAŞIT YOLU
..PLAN HÜKÜMLERİ:
jSSSAE
_____ 5 I.Ç 0
. ALINMASI ŞARTTIR:
•• 14.03.1 OT1 TARİH VE 20814 SAYIU RESMİ GAZETEDEYAYIMLANANSAT1 ATIKLARI
KONTROLUYONETMEuGlNİNİLGU-rHÛKÛMLERİNaJYULMASIZORUNL-t/DUR.
* 31.12.2004 TARİH VE 25687 SAYIU RESMİ GAZETEOEYAYİMLANANSU KlRÜUĞI
ME0
........
İNBJYULMASIZORUNLUDUR.
KO N TRO L YÖ NETM
EI (ç,N|NlLGİÜ HU^ j MLERİNBJYULMA
• 03.07.2009TARİH VE 27277 SAYIU RESMİ GAZETEOEYAYIMLANANHAVA KİRLİLİĞİ
KONTROLYÛNETMpUGİNlhoLOİLİ HUKÛMLERİNBJYULMASIZORUNLUDUR. .
ÇEVRESELGÛRÜLTÜNÛNDEĞERLENÖlRİLMESİ/E YÖNETİMİ yÛNETMEÜĞlHÜKÜMLERİ!
UYULACAKTIR.
.
' r '
.
... \
• ÇED YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNBJYİ3LACAKT1R.
• AFET BÖLGELERİNDBTAPILACAKYAPIURAİLİŞKİN YÖNETMELİKHÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
*
* .
•.
•DEPREMBÖLGELERjNDErAPILACAKBİNALARHAKKlNDAYONETMELİKHOKOMLERİNE
UYULACAKTIR.
• o t o p a r k y ö n e t m e ü ğ Ih ü k Om l e r In b jy u la c a k t I fl
• GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERföNETMELİĞİHOKÛMLERİNBJYULACAKTIR.
__
. ________________ IZpRl
HAZIRLAN,MADANJYGULAMAYAGEÇ1LEMEZ.
* PLAN ONAMA SINIRLARI İÇERİSİNDEKONUT DİŞİ KENTSEL ÇAUŞMA ALANI (ASFALT PLENTİ
TESİÖ) YAPILACAKTIR. EMSAL(E):0J0 DUR.
'
• 1/1000 ÖLÇEKÜUYGULAMAİMAR PLAN1YAPILMAOANBU-PLAN ÜZERİNDENUYGULAMA
YAPILAMAZ.
00 ÖCCEKİ ANTALYA-BURDUR-ISPAftTA
UMLERİLE 3194 SAYIU İMAR KANUNUVE
4067000 u
4 068 808.03
a
027-l}-03-d
3
Elipspld:GRSSO
Dalum:ITRF96
Projeksiyon:UTM
. .D
D.Q
X3.M
.:3.l33*
1/500Û ■
MOLDeat Haıiu/lmif
Mrtirf'MOh. :YUSUF. DEMİ KTAŞ
' BESA (UR/İAİHAR-EKIAXDÛ30'
Im o l f Af.Clfl MYu»f6ÖeftrA?Orta5.
.A.f^ol^AW0ÛCal»lM^ Err4>ıl}W.
s ■1 •
■O ANTALYAİLÖZELİDARESİ
§
ONAY
MANAV GAT (ANT AL Y A) UZUNKALE KÖYÜ 216 ADA 1 PARSEL
ASFALT PLENTİ TESİSİ
NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
ALANIN GENEL TANIMI
Planlama alanının içerisinde yer aldığı, Manavgat, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya İli’ne bağlı
bir ilçe merkezi olup, 36°47'12” kuzey enlem ve 31°26'49” doğu boylam konumunda yer almaktadır.
1923 yılında Antalya îline bağlı bir ilçe statüsünü alan yerleşimin belediye teşkilatı 1913 yılında
kurulmuştur. Yerleşimin TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 2013
yılı nüfusu 208.526’dır.
(Resim 1. Planlama Alanı Uydu Görüntüsü)
Planlamaya konu parselin yer aldığı Uzunkale Köyü, Antalya İli’ne 85 km, Manavgat İlçesi’ne
22 km uzaklıktadır. 25.10.2004 yılında kurulan köy adını merkezdeki tarihi yapıdan almaktadır.
Köyün adını aldığı tarihi yapı (kalıntı) yüksekçe dörtgen şeklinde olup taş yapıdır. Yüksekliği
dolayısıyla uzun (yüksek) yapı olarak Uzunkale denilmektedir.
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde bir adet büyük baş hayvan çiftliği,
bir adet deve kuşu çiftliği bulunmakta olup çok sayıda küçükbaş hayvan bakıcılığı yapılmaktadır.
Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Kışın ılık yazın ise sıcak ve kurak geçmektedir.
Sık çam ormanları ve maki bitki örtüsünün bulunduğu bir bölgede yer almaktadır.
Köyde, ilköğretim okulu yoktur, taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. PTT şubesi yoktur
ancak PTT acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. 3 adet cami bulunmaktadır. Köye
ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Köyde içme suyu
şebekesi vardır ve 2010 yılında yeniden imar edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi yoktur. 2012 yılı
adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarma göre köyün nüfusu 476 kişi olarak tespit edilmiştir.
ESRA AK KAI
Şehir
A.Kİsar Ivk
_______
Tel:0555-9^SW8Ö' Dip. No: 071212001$
Manovgot V.D.No: I317§64£72<S
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlamaya konu alan Uzunkale Köyü 216 ada 1 nolu parseli kapsamakta olup, konum olarak
köyün güneyinde, karpuz çayı kenarında yer almaktadır. Alana ulaşım eski Manavgat- Akseki yolu
üzerinden sağlanmaktadır. Planlama alanı büyüklüğü yaklaşık 5 hektar( ha) dır.
(Resim 2. Planlama Alanı Halihazır ve Kadastral Durumu)
it S R A A K K Â R f S G Y
Şehli^&‘Bölge/lamgısı
A.Hisar
T el:05f5'% 640 80 Dip. 1^0:0712120016
Manavgat V.D.No: 13175646724
PLAN KARARLARI
Planlamaya konu parsel üzerinde mevcut durumda uzun yıllardır bölgeye hizmet veren asfalt
üretimine dönük ruhsatlı bir tesis yer almaktadır. İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tesisin
hizmetini devam ettirebilmesi için imar planı yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Planlama çalışması
öncesinde sanayi tesisi kapsamındaki asfalt plenti tesisi talebinin ilgili mevzuat açısından bu bölgede
yapılıp yapılamayacağı hususunda ilgili kamu kurumlarımn görüşüne başvurulmuştur. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 23.01.2014 tarih ve 21112 sayılı yazısı
ile “ söz konusu tesisin Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından asfalt yapılması planlanan
Manavgat-Alanya Ayrımı-Akseki Seydişehir yolunun ilk etabı olan Manavgat-Alanya Ayrımı-Akseki
Yolunun takriben Km: 0+500-3+236 kesimine ait yapım işinde ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
tarafından ihale edilen Serik-Manavgat Ayrımı-Beyşehir Bağlantı Yolu inşaatı kapsamında yapılacak
asfaltlama çalışmalarında kullanılacağı, söz konusu alanda veya yakın çevresinde planlı sanayi alanı
kullanımının olmaması dikkate alındığında; asfalt plent tesisinin sadece ihale konusu işte kullanılması,
ihaleye konu işin bitiminde kaldırılması ve ilgili kurumlarca uygun görüş verilmesi kaydıyla, bu işle
ilgili kurulacak şantiye bölgesinde geçici olarak yapılabileceği” bildirilmiştir. İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünün 20.11.2013 tarih ve 1272 sayılı görüş yazısında, alanın kuru marjinal
tarım arazisi olması nedeniyle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13.
Maddesi gereğince tarım dışı amaçlı kullanımının uygu görüldüğü bildirilmiştir. Konuya ilişkin, Çevre
Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.02.2014 tarih, 2563 sayılı görüş yazısı ile “yatırıma başlanmadan
önce, faaliyetin sektör türü ve kapasitesi yönünden ÇED yönetmeliği hükümleri kapsamında İl
Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği” bildirilmiştir. İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
konu ile ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uyulmak kaydıyla söz konusu tesisin yapımında sakınca
olmadığını 13.02.2014 tarih 304 sayılı yazısı ile bildirmiştir. Benzer şekilde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
19.02.2014 tarih, 3464 sayılı yazısında söz konusu tesisin çevresinde sağlık koruma bandı
oluşturulması şartıyla tesisin yapımında satanca olmadığını bildirmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü 13.
Bölge Müdürlüğünün 11.02.2014 tarih 86285 sayılı yazısında; alanda asfalt plenti tesisi yapılırken
ilgili firma ve/veya kuruluşun her türlü taşkına karşı önlemleri kendisinin alması kaydıyla tesisin
yapılmasında satanca olmadığını bildirmiştir. İlgili diğer kurumlardan(Antalya Orman Bölge
Müdürlüğü, E.Ü.A.Ş Genel Müdürlüğü Antalya ve Yöresi Hes İşletme Müd., Karayolları Genel Müd.
13. Bölge Müd., Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müd., AKEDAŞ, TEİAŞ) alman
görüşler doğrultusunda söz konusu alanda asfalt plenti tesisi amaçlı imar planı yapılmasında herhangi
bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. Alana ilişkin olarak hazırlanan hâlihazır haritalar Antalya İl
Özel İdaresi tarafından 26.02.2014 tarihinde onaylanıştır. Yine alana ilişkin olarak hazırlanan 1/1000
ölçekli imar planına esas jeolojik - jeoteknik etüd raporu Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından 07.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.
İlgili kurumlardan alman görüşler doğrultusunda hazırlanan nazım imar planında öncelikli
olarak ulaşım kararları belirlenmiş, bu kapsamda eski Manavgat-Akseki yolu mevcut genişliği
korunarak 15 metrelik trafik yolu olarak planlanmıştır. 216 ada 1 parselin bulunduğu alan ise konut
dışı kentsel çalışma alanı (asfaltplenti tesisi) olarak öngörülmüştür. Nazım imar planı doğrultusunda
hazırlanan uygulama imar plamnda, nazım planda belirlenen ulaşım ve arazi kullanım kararı
korunmuş, “asfalt plenti tesisine” ilişkin yapılaşma yoğunluğu emsal: 0,30, hmaks: serbest olarak
öngörülmüştür. “Yapılacak Asfalt Plenti Tesisine ilişkin yapı yüksekliği, bina eni-boyu vb. hususlar
onaylanacak avan projesi doğrultusunda belirlenecektir.” hükmü plan notlarına eklenmiştir. Yapı
yaklaşma mesafeleri tüm yönlerden 30 metre olarak belirlenmiştir.
Yapılan imar planı çalışması ile bölgede ihtiyaç duyulan bu tesisin, ilgili yasal mevzuat
çerçevesinde bölgeye kazandırılması hedeflenmiştir.
M anavgat V.D.No: 13175648724
M A N A V G A T (A N TA LYA ) - U ZU N K A LE K Ö Y Ü
216 ADA 1 PARSEL ASFALT PLENTİ TESİSİ
UYGULAMA İMAR PLANI
ÖLÇEKıl/1000
G Ö S T E R İM
SINIRLAR
3 0 0 0
PLAN ONAMA SINIRI
MÜLKİYET SINIRI
YAPI YAKLAŞMA SINIRI
Ö.A-3-
JEOLOJİK FORMASYON SINIRI ( ÖNLEMLİ ALANLAR 3 )
O A51-
JEOLOJİK FORMASYON SINIRI ( ÖNLEMLİ ALANLAR 5.1)
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
(ASFALT PLENTİ TESİSİ)
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI
15-)
; TAŞIT YOLU
(Resim 3. Öneri İmar Planı)
PLAN HÜKÜMLERİ:
* 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun İle Bu Kanunlara İstinaden Yayınlanmış Yönetmelik Hükümlerine Uyulması, Çevre
Kalitesinin Korunması İçin Kirliliği Önleyici Her Türlü Tedbir Alınması Şarttır.
* 14.03.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
* 31.12.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
* 03.07.2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hava Kirliliği Kontrol
Yönetmeliğinin İlgili Hükümlerine Uyulması Zorunludur.
* Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
* Çed Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
* Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.
* Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.
* Otopark Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
* Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Hükümlerine Uyulacaktır.
* Planlama Alanı İçerisinde Yapılaşma Yoğunluğu Emsal(E): 0.30'dur. Yapılacak Asfalt Plenti
Tesisine İlişkin Yapı Yüksekliği Bina Eni-Boyu Vb. Hususlar Onaylanacak Avan Projesi
Doğrultusunda Belirlenecektir. Asfalt Plenti Tesisi İçerisinde Yapı Yaklaşma Mesafeleri Tüm
Yönlerden 30 m. Olacaktır.
* Planlama Alanı Kapsamındaki Asfalt Plenti Tesisi İçerisinde; Mekanik Plenti Tesisi, Asfalt Plenti
Tesisi, Atölye, Kantar, Kırma-Eleme Ünitesi, İdari Ofis, Yemekhane, Personel Yatakhanesi Vb.
Yapılar Yer Alabilir.
* Plan Onama Sınırları İçerisinde Uygulama İşlemlerine Geçilmeden Önce, Çevresel
Etki
Değerlendirmesi
Yönetmeliği
Hükümleri
Kapsamında
Çevre
Ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğünden(Çed, İzin Ve Denetim Şube Müdürlüğünden) Onay Alınması Zorunludur.
* Alana İlişkin Olarak 07.03.2014 Tarihinde Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından
Onaylanan İmar Plamna Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüd Raporuna göre;
-Önlemli Alan 5.1 Olarak Belirtilen Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Açısından Sorunlu
Alanlarda:
1- Yapı Temelleri Homojen Ve Sağlam Seviyelere Oturtulmalı.
2- Alüvyon Düşey Ve Yanal Yönde Değişkenlik Gösterebileceğinden, Projeye Esas Temel Ve Zemin
Etüd Çalışmalarmda Yapı Yüklerinin Etkilenebileceği Ve Taşıttırılacağı Zemin Seviyelerinin Şişme,
Oturma, Taşıma Gücü Gibi Değerlendirmeleri Ayrıntılı Olarak Araştırılmalıdır. Bu araştırma
Sonuçlarına Göre Beklenecek Zemin Sorunlarına Yönelik Gerekli Mühendislik Önlemleri Alınarak
Yapılaşmaya Gidilmelidir.
3- Yapılaşma Esnasında Elde Edilen Veriler Doğrultusunda Yapı Temel Tipi, Temel Boyutu Ve
Temel Derinliği Proje Müellifi Tarafından Belirlenmeli Ve Yapı Yüklerinin Taşıttırılacağı Seviyelerin
Mühendislik Parametreleri Zemin Ve Temel Etüd Çalışmalarında Belirlenmelidir.
4- Yapılarda Farklı Oturmaların Olmaması İçin Yapı Yüklerinin Oturtulacağı Veya Taşıttırılacağı
Seviyeler Zemin Ve Temel Etüd Çalışmalarmda Belirlenmelidir.
5- Yapılaşmadan Önce Yeraltı Suyu, Yüzey Suları Ve Atık Suların Olumsuz Etkilerini Ortadan
Kaldırmak Maksadıyla, Ortamdan Uzaklaştırılmasını Sağlayacak Uygun Drenaj Hatları
Belirlenmelidir.
6- Yapılacak Zemin Etüdlerinde Uygun Temel Tipi, Temel Boyu, Temel Derinliği Proje Müellifi
Tarafından Belirlenmelidir.
- Önlemli Alan 3 Olarak Belirtilen Su Baskım Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlarda:
1- Yağışlı Mevsimlerde İnceleme Alam İçerisinde Bulunan Ve Çalışma Alamnın Normal Yüzey
Kotundan Ortalama 8 M Daha Düşük Olan Bu Alanın Doğusundan Geçen Karpuzçay Deresinin Akar
Kotu Seviyesinde Olması Nedeniyle Oluşabilecek Sorunlara (Taşkın, Su Baskını, Sel vb.) Karşı Bu
Alanın Karpuzçay Deresi Tarafının Mülga Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesine Uygun Mühendislik
Yapılarıyla (İstinat Duvarı vb.) Koruma Altına Alınarak Dere İle Bağlantısı Önlenmelidir.
2- Planlama Aşamasında Söz Konusu Göl Alanı Olarak Adlandırılan Alanda Şev Üstünden İtibaren
Tampon Bölgeler Bırakıldıktan Sonra Yapı Alanları Oluşturulmalı, Yapı Temel Alanlarında Yapılacak
Yapı Bazlı Etüd Verilerine Bağlı Olarak Proje Müellifi Tarafından Yerüstü Ve Yeraltı suyu Drenaj
Hatları Geliştirilerek Yapı Temellerinden Uzaklaştırılmalıdır.
3- Proje Müellifi Tarafından Temel Tipi, Temel Boyutu, Temel Derinliği Belirlenerek Gerekli
Mühendislik Önlemleri Alındıktan Sonra Yapılaşmaya Geçilmelidir.
* Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2014 Tarih
21112 Sayılı Kurum Görüşü Geçerlidir.
* Antalya Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 12.02.2014 Tarih, 2563 Sayılı Kurum
Görüşü Geçerlidir.
* Antalya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 19.02.2014 Tarih, 126 Sayılı Kurum Görüşü
Geçerlidir.
* Antalya Valiliği İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 13.02.2014 Tarih, 1007 Sayılı
Kurum Görüşü Geçerlidir.
* Kültür Ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü'nün 20.02.2014 Tarih, 315 Sayılı Kurum Görüşü Geçerlidir.
* Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün 11.02.2014 tarih, 86285 sayılı
Kurum Görüşü Geçerlidir.
* Burada Yer Almayan Hususlarda; 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi
Çevre Düzeni Plam Hükümleri İle 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri
Geçerlidir.
| T M ■G B Ç c !■:•
L ANC
İL !
■ i j i ) K. Ü 1-; ‘Vl U
j
/ \ j ^ ı r r i .....!
. .
0 1 , 3 4 .. A 2. 3 8 !
JV
Ü J :':
.
E S R A A K K AR IkS O Y
Şehir ve^Jgplge RJartcıs(>
A.Kisar
?el:0555 966 AO 80 Dip. NO: 0712)20018
M anavgat V.D.No: 131756£C724
T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
Sayı : 10097279-754/28030
Konu : İmar planı talebi (Manavgat,
Uzunkale)
14.02.2014
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Bayındır Mah. Gazi Bulvarı
ANTALYA
İlgi:
07/02/2014 tarihli ve 72458992-754/3166 sayılı yazınız.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Uzunkale köyü sınırları içerisinde yer alan 216
ada 1 nolu parselde Asfalt Plent Tesisi amaçlı imar planı çalışması ilgi yazı eki
dokümanlarından incelenmiştir.
Söz konusu parsel mevcut ve tasarlanan yol güzergahımız dışında kaldığı için Asfalt
Plent Tesisi amaçlı imar planı hazırlanmasında Bölge Müdürlüğümüzce sakınca yoktur.
Bilgilerini rica ederim.
Yalçın KAVAK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd.
; i l r/ttl İD .\:T'3‘
«'İ-'TA
HVR-
i
"lAYrT
\
.'<$L3a4
\ io .O U Q-Q\- U
■ - - r ;............
... -
i
|...
"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
http://www.kgm.gov.tr adresinden,"qgoqirEE9466" P Y S No ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07108 ANTALYA
Bilgi İçin: Ayşe TEZCANLI
Büro ve Kayıt Memuru
Telefon No
:0242 334 7700
Faks: 0242 345 3699
Telefon : 1810
İnternet Adresi :www.kgm.gov.tr
e-posta : [email protected]
u.
D n .jtı A »#
KıbttİMiM9^kah)ığı
S.'-P'ikjrulı.-;)riısr
1/1
Ç EV R E Vb Ş E H İR C İ 1
3 AK A N ÎJG I ‘
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
EXPO
Sayı : 30219522- 305.99
Konu : Asfalt Plent Tesisi
1 Subal 20U
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
İlgi:
07/02/2014 tarih ve 3166 sayılı yazınız ve ekleri.
îlgi yazı ile İlimiz Manavgat İlçesi, Uzunkale Köyü sınırları içerisinde yer alan 216 ada 1
nolu parselde “Asfalt Plent Tesisi” amaçlı yapılacak olan imar plam talebine ilişkin Kurum
görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.
Söz konusu alan ilgi yazı ekindeki belgeler üzerinden incelenmiş olup, verilen koordinatlara
göre alanın 2863 sayılı kanuna göre ilan edilen doğal sit sınırları, 383 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname Hükümlerinin uygulandığı 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesine göre Bakanlar
Kurulunca karara bağlanan Özel Çevre Koruma Bölgeleri dışında kaldığı anlaşılmaktadır.
03/10/2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-2 Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinde
“Madde-23 Asfalt Plent Tesisleri” yer almaktadır. Söz konusu alan üzerinde yapılacak herhangi bir
faaliyet öncesi, faaliyetin sektör türü ve kapasitesi yönünden Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği hükümleri kapsamında İl Müdürlüğümüze (ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğüne)
müracaat edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu planın yapımı kapsamında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine
uyulması, yapılması istenen proje kapsamında oluşacak her türlü atıksu ve atığın bertarafı ile ilgili
olarak ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması, su kaynakları ile ilgili olarak
DSİ 13. Bölge Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir. Ayrıca çevre değerlerinin korunması
amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili
hükümlerine uyulması, Mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin
alınması gerekmektedir.
Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plam Bakanlık
Makamı’nın 16/09/2013 tarih ve 14352 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. 1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Plam Plan Hükümleri “Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler” başlıklı 9.34
maddesinde belirtilen hükümlere ve “Tarım Arazisi” başlıklı 9.5 maddesinde belirtilen hükümlere
uyulması; planlama çalışmaları kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik
hükümlerine ve Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plam ve
plan hükümlerine, amaç ve hedeflerine, ana kararlarına, koruma-gelişme-planlama ilkelerine uygun
hareket edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İl Müdürü
M eltem M ah. D um lupınar Bulvarı N o:135 07030 M uratpaşa/A N T A LY A
Telefon: 0242 2 3 7 00 10 (10 Hat)
Faks:0242 237 00 16
e-posta: antalva@ csb.gov.tr
web: http://w w w .csb.gov.tr/iller/antalva
T.C.
ÇEVRE VE ŞEH İRCİLİK BAKANLIĞI
M ekansal Planlam a Genel M üdürlüğü
Sayı : 53276502-305.02
i
Konu : Asfalt Plent Tesisi Hakkında
-2 J .^ 2 0 1 3
ANTALYA VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü)
îlgi:
(a) 19/04/2013 tarih ve 12281 sayılı yazınız.
(b) Antalya Î1 Özel İdaresi’ ne hitaben yazmış olduğumuz 19/02/2013 tarih ve 203/2552
sayılı yazımız.
(c) Cemil Özgür İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye hitaben yazmış olduğumuz 10.08.2012
tarih ve 508/12823 sayılı yazımız.
İlgi (a) yazı ile, Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Söğütçük Köyü 261 ada 2 nolu parselde
“Asfalt Plent Tesisi” amaçlı imar planı yapılmak istendiği ifade edilerek, konuya ilişkin
görüşümüz talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak ilgi (b) ve (c)’ de kayıtlı yazılarımızda belirtilmiş olan hususlar
doğrultusunda imar plam çalışmalarının ilgili idaresince yürütülebileceği hususunda bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
M ehmet Âli KAHRAMAN
Bakan a.
j
Genel M üdür
EK: İlgi (b) ve (c) yazı örn
Tel: (312) 285 71 73
l 1 -05- 2013
elektronik ağ: wwvv.csb.gov.tr Evrak id : 201462764
T.C.
ÇEVRE VE ŞEH İRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansa] Planlam a Genel M üdürlüğü
Sayı : 53276502-305.02
- 2 o 3 / 2 . S s 'L
Konu : Asfalt Plent Tesisi Hakkında
?1/?:V2013
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİNE
(İm ar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
îlgi:
(a) 26/12/2012 tarih ve 28362 sayılı yazımz.
(b) 10/08/2012 tarih ve 508/12823 sayılı yazımız.
(c) 18/10/2012 tarih ve 612/16286 sayılı Dağıtımlı yazımız.
İlgi (a) yazı ile, Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Söğütçük Köyü 261 ada, 1,2,3 parsel ve 262
ada 1,2,3 parsellerin bulunduğu bölgede “Asfalt Plent Tesisi” amaçlı imar planı yapılmak
istendiği ifade edilerek* ilgi (c) yazımıza istinaden imar başvurusuna ilişkin işlemlerin
yürütülmesinde sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin görüşümüz talep edilmektedir.
Bilindiği üzere ilgi (c)-yazımız ile 03/09/2009 tarihinde onaylanmış olan Antalya-Burdur
Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hakkında Danıştay 6. Dairesi
Başkanlığı’nm muhtelif tarihlerde almış olduğu yürütmeyi durdurma kararlan tarafınıza
bildirilmiştir.
Bu kapsamda ilgi (a)/yazınıza konu olan “Asfalt Plent Tesisi” ne yönelik bir örneği ekte
gönderilen ilgiv (b) yazımızdaki gerekçeler dikkate alınarak, 261 ada 1,2,3 parseller ve 262 ada
1,2,3 parsellerde birlikte veya ayrı ayrı olacak şekilde imar planı çalışmalarının ilgili idaresince
yürütülebileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EKİ: İlgi (b) yazı örneği (1 sayfa)
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
M ekansal Planlama Genel M üdürlüğü
Sayı : B.09.0.MPG.0.11.01.00-305.02 —5oS ( \ l S i l
Konu : Asfalt Plent Tesisi ve Şantiye Binası
’
J
,„
ır~
A.P- O X . 2 o h Z _
\ . S
CEM İL ÖZGÜR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
(AMatlıbel Mahallesi İncek Ylou N o:l 06450 Çankaya?ANKARA)
İlgi: 06/08/2012 tarih ve 12.0806-001 sayılı yazınız.
İlgi yazı ile, Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Söğütçük Köyü 261 ada, 2 parsel ve 262 ada 2
parsellerin bulunduğu bölgenin Antalya Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planında (ÇDP) “Orman Alanı” kullanımında kaldığı belirtilerek, özel mülkiyet olan söz konusu
parsellerde asfalt plenti tesisi ve
şantiyenin kurulması için gerekli iznin verilmesi talep
edilmektedir.
Bakanlığımızca 03/09/2009 tarihinde onaylanmış Uygulama Hükümleri ve Plan Açıklama
Raporuyla bir bütün olup, yapılan her türlü alt ölçekli planların çevre düzeni plamna uygun olarak
yapılması yasal zorunluluktur.
Bu kapsamda, 1/100.000 ölçekli ÇDP kararlan uyarınca asfalt plenti tesisleri “Sanayi Alanı”
olarak tanımlanan alanlarda yapılabilmektedir. Ancak, söz konusu tesisin Karayolları 13.Bölge
Müdürlüğünden 25.01.2012.tarihinde alman Ântalya-Burdur ayrımı Korkuteli Yolu takriben K m :.
12+500 39+500 kesimine ait yol yapımı işinde kullanılacağı, söz konusu alanda veya yakın
çevresinde sanayi alanı kullanımının olmaması dikkate alındığında; asfalt plenti tesisinin ihaleye,
konu işin.bitimindejcaldınlmaşı, ilgili kurumlarca uygun görüş verilmesi ve sadece ihale konusu işte
kullanılması kaydıyla bu işle ilgili kurulacak şantiye, bölgesinde yapılabileceği hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
;
ANTALYA
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü.
ANTALYA
SAYI : 79545921/07.10.1.315
KONU: Antalya İli, Manavgat İlçesi, Uzunkale Köyü
216 ada 1 parselde imar planı.
20.02.20U*
0623
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığına)
İLGİ: 07.02.2014 tarih ve 3166 sayılı yazınız ve ekleri.
İlgi yazınız ile, Antalya İli, Manavgat İlçesi, Uzunkale Köyü sınırları içerisinde yer alan 216
ada 1 no.lu parselde “Asfalt Plent Tesisi” amaçlı mevzi imar planı yapımı talebinde bulunulduğu
belirtilerek konuya ilişkin kurum görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.
Söz konusu alana ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde ve arşiv kayıtlarında yapılan
inceleme sonucu hazırlanan raporda; ilgi yazınız ile görüş sorulan parsel üzerinde plan izni istenen
Asfalt Plent Tesisinin halihazırda bulunduğu ve işletmenin çalışır halde olduğu; parselde 2863 sayılı
yasa kapsamında kalan kültür varlığına rastlanmadığı; ayrıca söz konusu alanda Koruma Kurullarınca
tescil edilmiş arkeolojik, kentsel ve tarihi sit alanları ile koruma alanının bulunmadığının tespit
edildiği belirtildiğinden bahse konu imar planının yapılmasında 2863 sayılı yasanın kültür varlıkları
ile ilgili kısmı açısından salanca bulunmamaktadır.
Ancak yeni bir uygulama sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir kültür
varlığına rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak Side Müze Müdürlüğüne ve
Müdürlüğümüze haber verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
T.C
ANTALYA. İL ÖZEL İDARESİİ
TC.
ANTALYA !L ÖZEL İDARE’!
C.ENEL EVRAK KAYIT
C cisn Evi a t
TARİH: %
[S a y
r ~
i
KAYIT
iMi'-P. va »Î4ŞAAT ..
j
, .5 ı K
J &
S A - n f . X O b GERECİ
GENEl SEKRETER
D A İK S S l C A 3 K A H L I3 j_ J
HAVALE
A*
a
Melike GUL
Bölge Kurulu Müdürü
p
BİLGİ
/i
GEHELSESR.m
jjs r ii'Z ^
HUXUKMÛS.«İRÜ5'.
1
5 a -<
rtıS. KAYN. VE EÛT DSİ BŞK
İP L A U ^ o jr i YA!'U V:»V*
L’l
------------1
1
DESTSE H& DJliESŞ BŞK.
-.T—
\
r
\
sti» t£JİGEls? ds İ bşk.
:v |j
1
ESÖSStBŞK.
m
’
'
r
n
s
.A -
ı
ÇES. H S -V S H Ö t.DÎS E M ÎE ffir tffl. nü- BŞK.
- EKCâiKISRMÛSâSa-OGO
aaSSlSE.VEffiKOOR OFİSİ
•İ .1V İ Ü l > L »
İ.
£S£35iEfiHKSU
JfflS&l®:
5-
| BİJİSS:
K ılıçaslan M ahallesi Zafer Sokak No:6 Kaleiçi / A NTALY A
Tel: 0 (242) 247 87 61-243 21 60 Faks: 0 (242) 248 35 33
e-posta:antalyaku rul@ kulturturizm .gov.tr
A yrıntılı Bilgi İçin îrtibat:R.DORA
Elektronik Ağ: www.kulturturizm.gov.tr
Jf*
E EbR & ÎI
n
N
&?$$$*
^ ./
\
/
ELEKTRİK ÜRETİM AŞ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
,
Hidrolik Santrallar Dairesi Başkanlığı
A ntalya ve Yöresi HES İşletm e M üdürlüğü
Sayı : 60621637 - 754 - 8384
K onu : İm ar Planı Talebi
12.02.2014
T.C. A N TA LY A İL ÖZEL İD A RESİ
(İm ar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
Bayındır mah. Gazi Bulvarı
İlgi:
A ntalya İl Özel İdaresi'nin 07/02/2014 tarihli 94607962-3166 sayılı yazısı.
İlimiz, M anavgat İlçesi, Uzunkale Köyü sınırları içerisinde yer alan 216 ada 1 nolu
parselde yapılacak olan "Asfalt Plent Tesisi" amaçlı im ar planlarına ilişkin kurum görüşü
talep edilmektedir.
İlgideki yazınıza konu im ar planı yapılacak alanın İşletm e M üdürlüğüm üz uhdesindeki
tesislerle bir ilişkisi bulunm am aktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
M elek ÜLEN
Başm ühendis
Ali KOCABAŞ
İşletm e M üdürü
— ------- - p - -------— j
TC.
ANTALYA İL Ö ZEL İDARETİ1
G EN EL EVRAK KAYIT
ANTALYA İL ÖZEL İPAREŞij
- m
n
Evrak____ _ J
jSay
|
j
id;şoseye
\ VA.US-f, v>-TIS»Al {
i Mi>
fj
, - U
GEREĞİ
GEKEL SEKRETER
HAVALE
'/£?
S öASKAıN.csi?- i
îIjM S Iâ im
T A R İH :;! 1.1 .
3
m|
I
KAYTT
ü
!
GENEL SEKRYRD.
HUKUK MÜŞAVİUÜÛI
tt)S.KAYN.VEECT DAL BŞK
■
DESTEK HİZ. DAİRESİ BŞK
STRATEJİ GELŞT DAlBSK
___________a__________| , |
İMARVEİNŞ. DAİRESİ BŞK
j İM ifi vj. Kc.y "SEL!
ÇEV. KOR. VE KOOT. D. BŞK
İMPutfol____
jİSTİiviı.AK
3İVîUUJp' i ■
TARIM VE ALT Hİ2 DAl BŞK
' ENCÜMEN MODÛRLÜö Û
-4
DIŞ İLŞK. VE AB KCOR OFİSİ
BASIN BÜROSU
DOSYA NO.
EKLER:
1
h
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır." •
PK_ 375 07050 Kepez / ANTALYA
Telefon: (0 242) 221 14 00 Faks: (0 242) 221 53 47
Ayrıntılı Bilgi İçin: Sibel BAKBAK - Mühendis E-m ail: [email protected]
Evrak bilgisine http://ebays.euas.gov.tr/cvTaksorgulama/default.aspx adresinden,
"nnıukri6754D7"
DYS
No
ve
evrak tarihi
il\;
erişeb ilirsin iz.llhxS V İ 6754D7
1/1
■- : ? •
T.C.
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA
(Tesis ve Kontrol Müdürlüğü)
Sayı
Konu
: 42500675-754 / t
: Manavgat İlçesi,Uzunkale Köyü
216 ada 1 parsel kurum görüşü
İL ÖZEL İDARESİ
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İlgi: 07/02/2014 tarih ve 3166 sayılı yazımz.
İlgi yazıda; Antalya İli, Manavgat İlçesi, Uzunkale Köyü sınırları içerisinde yer alan
216 ada 1 nolu parselde “Asfalt Plent Tesisi” yapılması amaçlanan imar planı çalışmasına
esas kurum görüşümüz istenilmektedir.
İlgi yazı eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretli sahaya isabet eden, Teşekkülümüze ait
mevcut bir Enerji İletim Hattı bulunmamaktadır.
Gereğini arz ederiz.
Fabrikalar Mah. 3051 Sok. P. K:218 ANTALYA
Tel (0242) 346 50 55 Faks : (0242) 345 49 00
Elektronik A ğ : www.teias.gov.tr
Bilgi İçin : Serhat AKSU(Şehir Plancısı)
Dahili T e l: (0 242) 346 50 55 / 1907
. :.7 0 ' a
-
-S.
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü
':
J
-•
Sayı
Konu
:
89404551-754-86285
: İmar İşleri
11.02.2014
İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI -ANTALYA
İlgi
: 07.02.2014 tarihli ve 3166 sayılı yazınız.
A ntalya İli, M anavgat İlçesi U zunkale köyü sınırları içinde yer alan 216 ada 1 parselde
"Asfalt Plent Tesisi" amaçlı imar planı yapılm ak istendiği belirtilerek, söz konusu parsele
ilişkin K urum um uz görüşü istenm iştir.
Konu Bölge M üdürlüğüm üzce incelenm iştir. B una göre; görüş talep edilen sahada
İdarem ize ait m evcut ve m utasavver herhangi bir proje yoktur. Ekli haritada yeri işaretli
alanda, "Asfalt Plent Tesisi" yapılırken ilgili fırm a/kuruluşun her türlü taşkına karşı önlem leri
kendisinin alması kayıt ve şartıyla gösterilen sahada "A sfalt Plent Tesisi" yapılm asında
K urum um uzca bir sakınca bulunm am aktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim .
T.C.
ANTALYA IL ÖZP.LİDARESİ
CFİ'-.SLEVRAKKAYIT
H
) 3 ,Ğ rL* r{bf'C,
~ ■■■■Si )
- • ' T i r
B.HSKMİ•:-r
EîP v,
EK /EK LER:
1-1/25 000 Ölçekli Harita
Osman ERTURK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı
[
y= w •
I
r e ; ; » H t e ;. ; - r
SSSEJİO EŞT
n;;.
SeSW lB5lW !8ESt 'Şİİ.
ÇEV KOS V F İIo r •,
ÎAEMVEAIT HİZ r >i ;W.
îİösîe:- . ' v - ■ .... ■;
'
1
.....
IŞJLŞK. vr
o:
i
\ ■W ' ■
m
LİER
:
ronik Irtızalı
Aslı ile Aynıdır.'^
Volkan ÇETİNSOY
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Orjinal elektronik bela e a d r e s i:'https://evrakdogrula.dsi.gov.tr' Doğrulama Kodu: TCZN-TJN 6-XY02-231
A dres : D Sİ 13. B ölge M ü d ü rlü ğ ü B arış M ah. H alid e E dip A d ıv ar C d. 07098 A N T A L Y A
A yrıntılı B ilgi İçin : S. G Ö N Ü L K IR M A Z M ü h en d is T elefon : 0242 331 16 16 Fax: 0242 331 16 14 e-p o sta ;
sgonuIkirm az@ d si.g o v .tr E lek tro n ik A ğ; w w w .d si.g o v .tr
S$S1ar'j-.1
Seratar
Lekeler
Modes Düzü
«aâ'jdfrlsbJ.
S E S j^ f â S îr ( . . 4{©$531
#ss»^®lîp&8»8«> --••'■s i.
Osmpn Yeri
\
(H a h .)
T.C.
AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
YATIRIM DİREKTÖRLÜĞÜ
(İnşaat-Kamulaştırma Yönetmenliği)
t- , i
1 0 Şubat
s n
17408197/ 2 4 l~
Sayı:
Konu : Kurum Görüşü
T.C.
ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İlgi: 07.02.2014 tarih ve 3166 sayılı yazınız.
İlgi yazıda; Manavgat İlçesi Uzunkale Köyü sınırları içersinde içerisinde yer alan 216
ada 1 nolu parselde “Asfalt plent tesisi” amaçlı yapılacak olan imar planı için görüş
sorulmaktadır.
Söz konusu parsel üzerinde yapılacak olan imar plamnda herhangi bir sakınca
bulunmadığı hususunda;
Gereğini arz ederiz.
fîülğnt GÜREL
Genel Müdür
T.C.
ANTALYA IL ÖZEL ÎDARSS!
GENEL EVRAK KAYIT
KAYIT
‘.»’ÎAf.Vf- h ,ft2 g L ;r> A R E.Şt.
K .V U E
c Tsrii'
--------- ”----------- i
M ,
«s
‘i ’ " " :îı!A R 7 S İ!'İŞ ':i ' “»’* .
_
HlTOSfö^nlCît ___ J ___
_________
I
k
DESTEK HlZ. D f t - j !
i Sıfc.TîJİGEU-T i
-
( İJISSvî İKŞ- Ki®'?- peı:
i
j
İ
.:r
*:... v*
•
. 1 3 5 4
.• , r
SîfR VE KC:.~ ~
i -
•<
j £)İS!lşk
;
r
- rv r -
i.-*' .........
. Vr-ALV H!lî L~
? ------- .----------------------- --------- —
I
Y«3,\
ot^S
L ej M
J r ••L.
'•—r -L .-
i-
•
.
” -İVİ i .-.‘.î-:
w:;-
.a
Göksu M ah.Aspendos B ulvarı Demokrasi Kavş. 07260 ANTALYA
A yrıntılı bilgi için iritbat Telefon: (0.242) 339 55 5 5 /3 3 9 77 77-Dahili -1210-1226 Fax: (0.242) 339 22 22
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
SAYI : 88977526/230
KONU: Kurum Görüşü
o
o
Antalya İl Gıda, Taıım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
r
13.02.2014
Gİ-14-02855
İL ÖZEL İDARESİNE
( İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı )
ANTALYA
İLGİ: 07.02.2014 tarih ve 72458992-754-3166 sayılı yazınız.
İlgi tarih ve sayılı yazınız ile Antalya İli, Manavgat İlçesi, Uzunkale Köyü sınırları
içerisinde bulunan 216 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Asfalt Plent Tesisi
"yapmak amaçlı imar planı yapılmak istendiği belirtilerek söz konusu talep ile ilgili olarak
Müdürlüğümüz görüşü sorulmaktadır.
Söz konusu taleple ilgili olarak yapılan dosya incelemesi ve arşiv taraması neticesinde
216 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Asfalt Plent Tesisi yapılması maçlı imar planı
ile ilgili olarak 20.11.2013 tarih ve 1272 sayılı yazımız ile kurum görüşümüz
biidiriimiştir.İlgili talep ile ilgili olarak kurum görüşümüzde değişiklik olmamıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
L
Ek: 20.11.2013 tarih ve 1272 sayılı yazımız.
7
E
: r v;.r '
4J
s ili
Adres: Sedir M ah. Vatan Bulvarı 07040 A NTALY A
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tel :0242.345 28 20-21-22 Faks: 0242.346 67 80
Nurcan Akın M ühendis
Elektronik Ağ: www.antalya-tarim.gov.tr
E-posta :
Dahili Tel :7153
[email protected]
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
'
K
EXPO.:Glfc
SAYI : 88977526/230 1 » m KONU:Tarım Dışı Amaçla Arazi Kullanımı
Antalya İl Gıda, Tarım ve
Hayv ancılık Müdürlüğü
Gİ-13-38307
İL ÖZEL İBARESİNE
(İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)
ANTALYA
İLGİ: 29.08.2013 tarih ve 8770 sayılı yazınız
îlgi yazı ile Antalya İli, Manavgat İlçesi, Uzunkale Köyü sınırları içerisinde bulunan 216 ada 1
parsel numaralı taşınmaz üzerinde imar planı çalışmaları yapılacağı belirtilmiş olup, söz konusu
taşınmazın tarım dışı amaçla kullanılmasında Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca olup olmadığı
sorulmaktadır.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 29.06.2009 tarih ve 27298 sayılı
Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması ve Arazi Toplulaştınlmasına ilişkin Tüzük gereği
mevzi imar planı yapılmak üzere görüş istenen alanla ilgili olarak hazırlanan etüt raporu ve dosya
üzerinde yapılan inceleme neticesinde;
Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tanm Reformu Genel Müdürlüğü’nün 10.10.2013 tarih
ve 84367 sayılı talimatın Tanm Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı başlıklı maddesinin 10.6 sayılı alt
başlığında” İzinsiz kullanımların 11/03/1989-19/07/2005 tarihleri arasında gerçekleştiğinin
belgelenmesi halinde, bu alanlar ile ilgili 5403 sayılı Kanunun 21 inci madde hükümleri
uygulanmaksızın; şartlan uygun olması halinde bu Kanun kapsamında izin verilecek, uygun olmaması
halinde ise 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerinin uygulanması ilgili kurumdan istenecektir. Görüş
istenen alan için ilgili kurum tarafından, yapılan planlamanın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan
mevzuata uygun olduğunun büdirilmesi durumunda, Kanun kapsamında yapılacak işlemin olmadığı
ügilisine bildirilecektir.” Hükmü gereğince yapılan inceleme neticesinde söz konusu taşınmazın
11.03.1989-19.07.2005 tarihleri arasında izinsiz arazi kullanımına başlandığı tespit edilmiş olup; 21.
Madde hükümleri uygulanmaksızın arazinin DSİ 13.Bölge Müdürlüğünün 23.10.2013 tarih ve 622902
sayıli yazısından ve Tanm ve Altyapı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’mn 01.10.2013 tarih ve 1143
sayılı yazısından , söz konusu alanın herhangi bir proje kapsamında kalmadığı anlaşılmış olup;Kuru
Marjinal tanm Arazisi olması nedeniyle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanünu’nun 13. Maddesi gereğince tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi rica ederim.
- (L
xt ajzusi L a 3
d3- O 2 £ M lj
T.C.
A N TA LY A VALİLİĞİ
Bilim . Sanayi ve Teknoloji İl M üdürlüğü
Say! : 71526380 - 622.02 / 3 0 Lj
Konu : İm ar Planı Görüş
A N TA L Y A İL ÖZEL İD A R ESİ
İm ar ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
İlgi:
C
Antalya II Özel Idaresi'nin 07/02/2014 tarihli 94607962-110.03-3166 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, İlim iz M anavgat ilçesi U zunkale köyü sınırları içerisinde yer alan
216 ada 1 nolu parselde “A sfalt Plent Tesisi” amaçlı yapılacak olan imar planları talebine
ilişkin kurum görüşüm üz talep edilm ektedir.
Söz konusu A sfalt Plent Tesisi çevresinde, imar planına işlenmiş O rganize Sanayi
Bölgesi ve K üçük Sanayi Sitesi varsa dikkat edilm esi, ayrıca konuyla ilgili K anun,
Y önetm elik, T ebliğlere uyularak; diğer K urum ların hakkı saklı kalm ak şartıyla yapılm asında
M üdürlüğüm üzce herhangi bir sakınca bulunm am aktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
ZF;%
T.C.
ANTALYA İL Ö Z E L ÎDAR ES-
;
t .c .
i ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ
! *” Gelen Evrak _____
'Tarih:"
~
C RN EL EVRAK KAYIT
: S a y ı._ _____ ____ __
r " i.v/iar ve İ nşaat
1 «j.AÎRESİ BAŞKAMUGt
W ı 'â- _öt“İÖV'<
V.ISîV?Oj:
ıv.‘y_wcinşaatı
__ i
i.. KENTSELİ
İ
■
3’SİA* va
• FlMtAK
•Od ORO
5N
=>F>KONTROL |
|
üDükü
Yeşilova Mah. Aspendos Bulvarı No:200 ANTALYA
T elefon: 02422434777
e-posta : [email protected]
'
Bilgi İçin İrtibat: Tuğba ORBAY.Şube Müdürü V.
Faks
: 02422434779
Elektronik Ağ : www.sanayi.gov.tr
1/1
v y /
T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
<y
EXP02016
A N T A L Y A H A L K S A Ğ L IĞ I IV1UDURLUGU
SAYI : 10663847-n b —
KONU : Asfalt Plent Tesisi İmar Planı
il ö z e l
-> A N T A L Y A HSM Çevre Sağlığı Şube Müd.
<—ANTALYA İL Ö ZEL İDARE M ÜDÜRLÜĞÜ
ı ı ı ı ı ı ıııııııııı
İd a r e s i n e
ANTALYA
001420
T a rih :
19.02.2014
S ayı:
034644
003464
Giden
İlgi: 07.02.2014 tarih ve 3166 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ile İlimiz Manavgat İlçesi, Uzunkale Köyü sınırları içinde yer alan 216 ada, 1
nolu parselde “Asfalt Plent Tesisi” amaçlı imar planı yapılacağından kurum görüşümüz
sorulmaktadır.
Mahallinde yapılan incelemede; tesis etrafında Sağlık Koruma Bandı oluşturularak İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması kaydıyla Asfalt Plent Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında
çevre sağlığı ve sıhhi açıdan sakınca görülmemiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Uzm. Dr Murat'ÖZDEMİR
Halk Sağlığı. Müdürü
Eki: 1 Adet Rapor
/
!--------------- T.C
.
i ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ]
j.
gyrak
j Tarih
____ _______ ‘
llay”
T.C.
AîfTALYA İL Ö ZEL İD A R ESİ
G EN EL EVRAK KAYIT
__ „ i
İ “ “ " “ jivîAP. ve ’İ NSAa* .
) iMİRHSİ BASKAMUû;
i
i
.m
T^ _ H^
KAYIT
__
■.EHEGl
DlLür
GENEL SEKKEÎER
H:V-ULE
GENEı SEK*
* ' / V__
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
IMS. KAYN. VE EfiT DAI. BSK
DESTEK HlZ. DAİRESİ BSK.
STRATEJİ GEIŞT DA! BSK.
İMAR VE INŞ. DAİRESİ B?K
Ö i l f e .....
ÇEV K0R. VE KONf D. BSK.
TARIM VE ALT HİZ. DAI BSK.
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞİIŞK. VE AB KOOR. OrlSI
BASIN BÖRuSU
CMSVA :İ0:
. /
Soğuksu Malı. K azım Karabekir Ca.d. Defterdarlık Arkası
07030 ANTALYA
TEL : 0 242 237 96 00 Dahili :2047
FAX : 0 242 238 22 24
e-posta : antalyacs@ saglik.gov.tr
.....
adad
...
A yrıntılı Bilgi: C. ÇELEN
Mühendis
Çevre Sağlığı Şubesi
Rapor Tarihi
: 18.02.2014
Rapor No : 019
RAPOR
İl Özel İdaresinin 07.02.2014 tarih ve 3166 sayılı yazısında; İlimiz Manavgat
ilçesi, Uzunkale Köyü sınırları içinde 216 ada 1 parselde Asfalt Plent Tesisi amaçlı imar
planı yapılmak istendiğinden kurum görüşü sorulması üzerine tarafımızdan 17.02.2014
tarihinde mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemede;
o Kuzey batısından Uzunkale köy yolunun geçtiği, yoldan sonra ormanlık alan
olduğu, kuzey, doğu ve güney doğusunun dere olduğu, güney batısının tarım
arazisi olduğu,
o Sahada asfalt plent tesisinin kurulu ve çalışır vaziyette olduğu,
o Saha çevresinde ve yakınında yerleşim yeri bulunmadığı,
o Sağlıklı içme ve kullanma suyunun temin edildiği tespit edilmiştir.
Asfalt plenti tesisi insan ve çevre sağlığı açısından telafisi mümkün olmayan
zararlara yol açabilecek bir tesis olup İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğe göre 1. sınıf gayrisıhhî müessese listesine girmektedir. Bu sebepten tesis
etrafında Sağlık Koruma Bandı oluşturularak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması
kaydıyla Asfalt Plent Tesisi amaçlı imar planı yapılmasında çevre ve toplum sağlığı
açısından sakınca olmayacağını bildirir inceleme ve kanaat raporudur.18.02.2014
Soğuksu Malı. Kazım Karabekir Ca.d. Defterdarlık Arkası
07030 ANTALYA
T EL : 0 242 237 96 00 Dahil i :2047
FAX : 0 242 23 8 22 24
e -p o sta : antalyacs@ saglik.gov.tr
A yrıntılı Bilgi: C. ÇELEN
M ühendis
Çevre Sağlığı Şubesi
t» O
T.C.
O R M A N G EN EL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
A ntalya O rm an Bölge M üdürlüğü
K adastro ve M ülkiyet Şube M üdürlüğü
Sayı
O
7.
V
A
EXPO
: 27588883-265.99/305597
Konu
-
17.02.2014
: U zunkale Köyü 216 ad al parsel.
A N TA LY A İL ÖZEL İDARESİNE
İlgi
: 07/02/2014 tarih ve 3166 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda belirtilen taşınm aza ait M anavgat Orm an İşletm e M üdürlüğü'nün 14/02/2014
tarih ve 291821 sayılı yazısı ekindeki 14/02/2014 tarihli incelem e raporu ilişikte sunulm uştur.
Bilginizi rica ederim .
M ehm et B A H A R
Bölge M üdür Y ardım cısı V.
Ek
:
İncelem e raporu.
ANTALYA İL ÖZEL İDAR F.s'i 1
5û.3fo
İMAR ve İNŞAAT
{ _ ü IR E Sİ BAŞKANLİG*
Jarih lsv
ı P i.A N °R O .!F
i YATIRiiif vr- İWS*AT
j MİİOÜRl..
Bu evrakın 5070 Say ıh Kanun _
İ İMAR
KENT 9 FL
JfVfLEŞTIRMr
gereğince
İYODÜRÜ
M --
i S m l k ve
?İSTİMLAK
Û
E-lmza ile im zalandı
tasdik olunur.
-------------------
{m ü d ü r ü
ÎY A P ; KONTROL
JMUOC'RÜ
A b d u lk a d ir M U î L U e ft?
V.H.K.i
'h
ı
N ot: 5070 sa y ılı e le k tro n ik iınza kam ım ı gereği hu Lıclge e lek tro n ik im /a ile im z a la n m ıştır
tf- k®-':
J\UfiLLL^l
M u ra tp a ş a /A N T A L Y A
T e le fo n N o :0 .2 4 2 .3 4 5 1 4 4 8 /1 7 1 B e lg e g eçer N o :0 .2 4 2 .3 4 5 1 4 5 6
e-p o sta a d re si:o sm a n y ild irim @ o g m .g o v .tr
A y rın tılı bilgi için:
E .E V C I
O rm a n M ü h en d isi
İNCELEME RAPORU
EMÎR VE KONU: OBM’nin 11.02.2014 tarih 264107 sayılı emirleri gereği;
Manavgat İlçesi Uzunkale Köyü 216 ada 1 parsel no.lu taşınmazda Asfalt plent tesisi amaçlı
imar planı yapılacak olması nedeniyle ilgili parselin orman durumu sorulmaktadır.
İNCELEME: Manavgat İlçesi Uzunkale Köyü 216 ada 1 no.lu parsel;
1- İşletme Müdürlüğümüzde bulunan mevcut dosya kayıtlarına göre incelenmiş
olup, 6831 Sayılı Yasaya göre orman sayılan alanlardan olmadığı anlaşılmıştır.
2- 6831 Sayılı Yasarım değişik 2. ve 2/B maddeleri ile orman sının dışma
çıkarılan yerlerden değildir.
3- OGM’ nin orman sayılmayan gayri menkulü değildir.
4- Genel Müdürlüğümüzce 6831 Sayılı Yasaya göre izin işlemlerine konu
edilmemiştir.
5- Taşınmazın Asfalt plent tesisi amaçlı imar planı yapılmasında
kurumumuzca bir sakıncası yoktur.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü; Manavgat İlçesi Uzunkale Köyü 216
ada 1 no.lu parsel Orman Kadastro Haritasına göre orman olmadığı anlaşılmış olup, parsel ile
ilgili daha sonra mahkeme karan ile doğabilecek haklanınız saklı kalmak kaydıyla imar planı
yapılmasında sakınca bulunmamaktadır.
NOT: Bu inceleme arşivimizde mevcut olan Mahkeme Kararlan ve Orman Kadastro
Dosyası Esas alınarak yapılmış olup Kunımumuza ulaşmamış Mahkeme Kararlanın ve Tapu
sicil kayıtlannda çıkabilecek şerhleri bağlayıcı nitelikte değildir.
^İş bu inceleme raporu tarafımızdan tanzim edilmiştir. L4/02/2Ö14
M
\
Hülya GÜNEY
« l
Ayteklin DENİZ
« fe fv
Müdu^Y ırdımcısı
*
Manavgat Orm. İşi. Şefi
Komisyonca yapılan inceleme tutanağı muhteviyata uygundur.
I i V02/2014
İsmail HACIOĞLU
İşletime Müdürü
MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
MANAVGAT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
^
UZUNKALE KÖYÜ ORMAN KADASTRO HARİTASI
KESİTİDİR.
1/5000
Download

T.C. V * V 0 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik