Download

(05) Drobné opravy aúdržbu predmetu nájmu je povinný