www.souopo.edupage.org
cena 0 €
číslo 1 / ročník II. /
... je
znova tu, medzi nami,teší sa na
Vašu spoločnosť a na veľa vecí, ktoré ste
stihli,či nestihli vykonať, sľúbiť alebo dokonca
splniť ... nedá sa každučká vec naplánovať, v našom
živote je predsa ešte miesto pre spontánnosť, urobiť aj
veci a splniť si sľuby, ktoré nám preletia naším srdiečkom
a hlava s rozumom im veľmi nerozumie, ale dokážeme nimi
urobiť radosť, vykúzliť úsmev, pomôcť ku krajšej chvíľke, či
dňu, myslíte, že kecám?, verte , že nie... nech sa akokoľvek
snažíš byť nezainteresovaný, príde aj tvoj čas, čas, keď sa
obzrieš a budeš ľutovať, čo všetko si mohol vykonať inak...
a tak Vám prajem, rovné cesty, otvorené okná, aby ste čas,
ktorý Vám ponúka tento rok, „vyčerpali“ do poslednej
sekundy čo najlepšie.........aby ste prežili pokojné
a krásne Vianoce, našli to, čo Vás hľadalo,
a rok 2013 bol pre Vás, Vaším rokom
redakcia ŽŠR SOŠ OaS
šéfky
PaedDr. renáta eštvanová a Mgr. jana turzová
škola...
SD
H
O
20
13
V
šťastné a veselé Vianoce
a úspešný rok 2013
EŠ
Vám praje
S
3P
R
Š
hod u a slu žieb
c
b
o
www.souopo.edupage.org
- pripravujeme sa na
V i a n o c e
- pripravujeme sa na
príchod 2013nástky
- pripravujeme sa na
polročnú klasifikáciu
- pripravujeme sa na
11. ročník súťaže cukrárov,
kuchárov, predavačov a
aranžérov SWEETCUP
- pripravujeme sa na
písomnú maturitnú skúšku
- pripravujeme sa na ...
pf
imatrikulácia
...samozrejme ani tento rok sme nezabudli na prijatie našich ÚCH
medzi nás, Reštaurácia Sen prichýlila našich“zajačikov“,kým sme
ich „vykopli do života“, kedy? 16. novembra 2012, každá trieda
obdržala certifikát blahoželáme blahoželáme blahoželáme blahoželáme
kvapka krvi
16.11.2012 sa v našej škole uskutočnila kvapka krvi, 20 študentov našej školy nezištne
darovali svoju vzácnu tekutinu pre potreby iných ďakujeme ďakujeme ďakujeme ďakujeme
Mikuláško, Mikuláško navštívil aj našu školu, krásne ste ho privítali výzdobou, ktorá bola
jedna z najkrajších od kedy si pamätám
hľadajte, listujte a nájdete aj víťazov,
aj nejaké inšpirácie na vianočnú výzdobu
darčeky už máte ?????
DOD - Deň otvorených dverí 12. decembra 2012 - naša tradičná akcia, počas ktorej sa
naša škola predstavila záujemcom o štúdium, i širokej verejnosti. Pripravili sme ukážky
didaktickej techniky, počítačové učebne, výpočtovú techniku, Reštauráciu Sen, kde už tradične
naši šikovní čašníci a kuchári predviedli svoje zručnosti. Je to fajn, keď sa naši študenti majú
čím pochváliť, vďaka však patrí aj pedagógom a majstrom odbornej prípravy, bez ktorých
by bolo ťažké byť tam, kde sme ďakujeme
...stihli sme začať nový školský rok, prijať nové uchá - prvákov, stihli sme výmennú prax, exkurzie,
darovať vzácnu tekutinu - krv, štrajk učiteľov, prežiť poslucháčov, absolvovať kultúrne podujatia,
vyhrať či prehrať pár športových zápasov, burzu práce, Eurocup a iné súťaže, o ktorých mi je
i n f o r m o v a ť . . .
V á s
c ť o u
....tak smelo do toho a pozorne čítajte a hľadajte svoje tváre na fotodokumentáciách, pozor
nezľaknite sa samých seba
-------------------------------------------------------------------o nás...
www.souopo.edupage.org
Šikanovanie u nás v škole???????????????????????????????????????
Začiatkom školského roka sú všetci žiaci našej školy poučení o šikanovani, o jeho
formách a hlavne o postihoch ze prípadné realizovanie. Poučenie bolo realizované na
t r i e d n i c k ý c h h o d i n á c h , p r o s t r e d n í c t v o m t r i e d n y c h u č i t e ľ o v.
NAŠA ŠKOLA patri k tým školaám, kde šikanovanie v žiadnej forme nie je a ani nebude
tolerované.
pre všetkých platia tieto postihy za šikanovanie, ktoré je závažným
porušením vnútorného poriadku školy, v akejkoľvek forme:
pohovor s triednym učiteľom
pohovor u výchovného poradcu, spojený so zápisom
oznámenie rodičom
zníženie známky zo správania, podmienečné vylúčenie
zo štúdia,vylúčenie zo štúdia
v závažnom prípade hlásenie na polícii
Podľa prieskumu u študentov, sam navrhujú prísnejšie tresty pre aktérov šikanovania. Za
najväčší terst považujú ich vylúčenie zo školy. Z celkového počtu študentov na škole sa u nás
najčastejšie vyskytovalo slovné osočovanie, poškodzovanie a ničenie vecí iným, krádeže.
Najčastešou príčinou šikanovania je zlá výchova doma, zakrývanie vlastných komplexov,
problémy doma túžba po zviditeľnení... Ak trpíte akýmkoľvek problémom, hľadajte pomoc
a
n e u b l i ž u j t e
n e v i n n ý m .
ak Vám niekto ubližuje, môžete sa obrátiť na svojho triedneho učiteľa, výchovnú
poradkyňu - konzultačné dni sú každý štvrtok od 8,00 - 14,00 hod.,na vedenie školy.
Všetkým študentom aj pedagógom želám príjemnú pracovnú atmosféru počas celého roka.
Zvlášť študentom želám, aby si spríjemňovali čas dobrou náladou a pohodou v kolektívoch.
pekné dni Vám želá výchovná poradkyňa PaedDr, Dana Sobotová
šikanovanie nebude naša škola nikomu tolerovať
ak máš problém, obráť sa na: triedneho učiteľa
výchovného poradcu
vedenie školy
Košice 20. - 22.11.2012 - Spoločenský pavilón - uskutočnil veľtrh vzdelávania a pracovných
príležitostí PRO EDUCO PRO JOB. Naša škola sa veľtrhu zúčastnila 21.11.2012, bola to dobrá
príležitosť hlavne pre končiace ročníky - IV.I, IV.O, IV.P, II.AD. Z uvedených tried bolo 22 študentov.
Oboznámili sa so širokou škálou vysokých škôl, podmienkami ich prijatia a samozrejme uplatnenia
na trhu.
spracovala: Ing. J.Masaryková a Ing. Z. Sarnecká
ďakujeme...
.
e..
em
j
ku
ďa
ďakujeme...
ďakujeme...
kvapka krvi
naše cesty...
www.souopo.edupage.org
Beroun 4. - 9. 11.2012 , sa žiaci SOŠ OaS
zúčastnili odbornej exkurzie v SOŠ a SOU
Beroun - Hlinky, Česká republika. Študenti
absolvovali exkurziu po školách,navštívili
odborné učebne, učebne praktického
vyučovania na Hlinkách a na Závodí. Študenti
sa oboznámili so systémom výučby a
spôsobom vykonávania odbornej praxe,
absolvovali odbornú prednášku.
Mali možnosť porovnať systém výučby
a odborného výcviku priamo v teréne.
Absolvovali prehliadku blízkeho hradu - Karlštejn, turistickú prehliadku - Malá Amerika, ako aj prehliadku
hlavného mesta Prahy a nákupných centier Paládium a Chodov, históriu mesta Beroun.
Úlohou študentov bolo si všímať poskytovanie služieb, predaj, aranžovanie a spôsob reklamy.
Denisa Horváthová * Dorota
Jusková * Matúš Olejár * František
Regeci *Veronika Mitaľová
... bolo nám super
a tešíme sa keď
opäť spolu niekde
vycestujeme ...
www.souopo.edupage.org
naše cesty...
Prešov 16.9. - 30.9. 2012 SOŠ OaS privítala študentov zo SOŠ a SOU Beroun - Hlinky, Česká republika.
Študenti odboru Aranžér si vymieňali poznatky zo svojej profesie. Navštívili divadelné predstavenie,
bowling, filmové predstavenie, veľmi sa im páčilo prešovské námestie, Tatry ich priam uchvátili, ale
najvyšší zážitok mali rozhodne z Lomnického štítu.
Nikola Kováčová II.AI a Kristína Stehlíková II.AI
Krakow 7.- 8.decembra 2012 študenti a ich pedagógovia, majstri OV, navštívili
prekrásny vianočný Krakow a Zakopané. Bol to pekný výlet...
Chrudim 26. - 30.11. 2012 SOŠ obchodu a služieb a SOU Chrudim
V novembrových dňoch sa uskutočnila návšteva - výmenná prax žiakov, odbor kuchár
v SOŠ OaS a SOU Chrudim. V rámci výmennej praxe žiaci IV.B triedy - Švec R., Galeštok T.,
Demeter M. a Kostráb D. - reprezentovali školu a slovenskú kuchyňu v Čechách, v doprovode
Mgr. Kmecovej a Ing. Masarykovej. Pokrmy slovenskej kuchyne mali veľký úspech. Slovenskí
a českí žiaci spolu s hlavnou majsterkou Kmecovou pripravovali pokrmy ako:
Palacinky plnené kuracím mäsom, brokolicou a syrovou omáčkou
Bryndzové halušky
Koložvárska kapusta, varené zemiaky
Prešovský vrabec s vyprážanou cibuľkou, zemiaková kaša
Kuracia roláda ala kačka, červená kapusta, zemiakové lokše
Liptovské pirohy plnené bryndzou a zemiakmi preliate kyslou smotanou a
slaninkou
7. Máčanka s hríbmi a údeným mäsom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
naše cesty...
www.souopo.edupage.org
Najväčší úspech mala Máčanka, Kuracia roláda, Koložvárska kapusta, ale aj ostatné jedlá.
Každé jedlo pripravovala dvojica žiakov a to ČECH a SLOVÁK, čo sa všetkým veľmi páčilo.
Výsledkom boli vynikajúce a vkusne upravené pokrmy, perfektná atmosféra a veľmi dobré
pracovné vzťahy. Výmenná prax má význam pre všetkých zúčastnených a súhlasíme s
názorom riaditeľa SOŠ OaS - Ing. Kořinka, ktorý pre Chrudimský denník povedal: „Kontakt
se zahraničím je dúležity jak pro odborný rozvoj žákú, tak pro možnost vzájemného srovnání
a získání nových zkušeností. Pri spolupráci se Slováky pŕitom v podstate odpadá jazyková
bariéra,“ (viď článok uverejnený v Chrudimskom denníku)
spracovala Mgr. O. Kmecová
Hranice mládež nerozdělila
ČESKOSLOVENSKÉ
Rozvody a namlouváni
Blíži se 20. výročí rozpadu Československa. Rozvod Cechu se Slováky ale nezpŕetrhal všechny svazky, které se mezi obéma národy
vytvoŕily. Mnohdy naopak vzniklý svazky zcela nové...
KOLEGYNÉ z prešovské školy Olga Kmecová a Jana Masarykova společně s chlapci z 4. ročníku Tomášem, Robertem, Davidem a Martínem
a žáky chrudimské školy. Foto: archív školy
ŽÁKYNÉ chrudimské školy Lucie Zemanova a Monika Líšková získaly letos nejvyšší ocenení v mezinárodní soutéži Sweet Cup Prešov
2012, kde uspély se svým dortem „Kocour Gatfield". Foto: archív školy
Chrudim, Prešov - Partnerství se školou ze slovenského Prešova se v chrudimské SOŠ a SOU obchodu a služeb občas odráží
dokonce i ve skladbe denního jídelníčku. „Včera se kupŕíkladu podávaly pirohy plnené brynzou,
prešovský vrabec a kološvárské zelí s varenými brambory," dokladá ŕeditel chrudimské školy
Jaroslav Koŕínek.
„Pravé v tomto týdnu je u nás na výmenné stáži skupina slovenských žákú oboru kuchár. Žaci a
pracovníci školy tudíž mají možnost v naši jídelné ochutnat z nabídky tradičních slovenských jídel,
jež společné pŕipravují žáci obou škôl pod vedením a dohlede m pedagogú z Chrudimi i z Prešova,"
pokračuje Jaroslav Koŕíne k.
Chrudimská škola spolupracuje se Strednou odbornou školou obchodu a služieb Prešov od roku
2006. „Kontakt se zahraničím je dúležitý jak pro odborný rozvoj žákú, tak pro možnost vzájemného
srovnání a získaní nových zkušeností. Pri spolupráci se Slováky pritom v podstate od padá
jazyková bariéra, " pokračuje ŕe ditel.
Partnerství české a
slovenské
školy
se
rozvíjí zejména v oblasti
vzájemných výmenných
žá kovskýc h
praxi.
Ka ždoročné, a mnohdy i
nadmíru úspešné, se
Chrudimští účastní i
meziná rodní cukrárske
soutéže
Sweet
Cup
Prešov, kterou pořádají
práve
její
slovenští
partneři (man)
Žijete v Česko - slovenské rodine? Pŕátelíte se se Slovákem. Máte na Slováky vzpomínky z
vojny? Patrí Slováci do okruhu vašich spofupracovníkú? Napíšte nám o tom na adresu
[email protected]
[email protected]aacute;
-------www.souopo.edupage.org
prax...
Prešov SOŠ obchodu a služieb, SDH 3,- 24- október 2012
Reštaurácia
SEN
odborný seminár Podávanie jedál moderným spôsobom v
Reštaurácii Sen bol určený pre učiteľov odborných predmetov
a majstrov odborného výcviku. Seminár pripravili a viedli
Mgr. František Krankota a Mgr. Marek Gajdoš. Súčasťou seminára
bola prezentácia a ukážka prípravy jedál :
Amuse Gueule
Amuse Bouche
Marinovaný losos s horčicovou omáčkou a mätovým tzatziky
Tekvicové kapučíno
Konfitované kačacie prsia s marinovanými hruškami a redukciou
z červeného vína
Jablkový sorbet so sektom
Pomaly pečený bravčový bôčik, kuracie prsia plnené na
zelerovom pyré so zeleninou
Orechové cannelloni a panna cotta s pomarančom
Na príprave týchto fantastických jedál sa podieľali študenti I.E triedy v rámci krúžku
modernej gastronómie.
-------------------------------------------www.souopo.edupage.org
----------------------výmenná
prax...
Krakow - Prešov / Prešov - Krakow 15. - 19. októbra 2012 sa uskutočnila výmenná prax
našich žiakov so žiakmi družobnej školy v Krakowe. Naši žiaci pripravovali pokrmy slovenskej
kuchyne a zároveň spoznávali pokrmy poľskej kuchyne a spôsob vyučovania v poľskej škole.
Odbornej výmennej praxe sa zúčastnili naši žiaci:
Zuzana Perželová - III.B
Katarína Blizmanová - III. B
Richard Bukovinský - III.B
Monika Sopková - III, A
Mária Kahancová - III. A
Naši študenti na ostrove KOS
Máj 2012 - október 2012 sa naši študenti zúčastnili zahraničnej praxe v Grécku, na ostrove Kos.
Zúčastniť sa mohli študenti všetkých odborov, ktorí dovŕšili 18. rokov a prešli jazykovou skúškou.
Výber študentov robila naša škola v spolupráci s firmou Tecoma Contract s.r.o. Bratislava
a s manažérmi z gréckych hotelov.
Na Kose pracovali v nádherných hoteloch siete Blue Lagoon - Blue Lagoon Resort,
Blue Lagoon Village a Plazzo Del Mare.
V závere svojej praxe mali možnosť všetci študenti predviesť svoje majstrovstvo v kuchyni tým,
že predviedli svoju zručnosť pri príprave výrobkov studenej kuchyne, pri príprave polievok,
hlavných jedál a múčnikov. Všetko to boli pokrmy typické pre grécku kuchyňu. Okrem odborného
rastu a zručnosti bolo veľkým prínosom zdikonaľovanie sa v anglickom jazyku, osvojenie si
základov gréčtiny, relax pri mori, spoznávanie novej krajiny a novej kultúry.
Naši študenti zanechali veľmi dobré dojmy, ukázali, že vedie pracovať, že vedia byť zodpovední.
Vznikli nové priateľstvá medzi zamestnancami hotelov, ktorí našich študentov nebrali len ako
zamestnancov, ale ako rovnocenných partnerov a priateľov. Mnohí z nich získali ponuku vrátiť
sa a pracovať po ukončení školy už ako zamestnanci v daných hoteloch. Sme radi, že naši
študenti robia dobré meno škole, že perfektne prezentujú seba, že majú možnosť uplatniť svoje
schopnosti aj za hranicami Slovenska.
Už teraz sa tešíme na ďalšie zahraničné pobyty našich študentov, veríme, že sú už plne
adaptovaní a sústredení na svoje povinnosti v škole a dobehli všetko zameškané...
spracovala PaedDr. Dana Sobotová
-------------------------------------------------------------------súťaže...
www.souopo.edupage.org
Bratislava 25.10. 2012 SOŠ hotelových služieb a obchodu,
Na pántoch 9 v Bratislave, usporiadala 8. ročník Medzinárodnej
súťaže žiakov, pod názvom „EURÓPA 2012" v učebných a
študijných odboroch - kuchár, čašník, barman, cukrár, pracovník
marketingu - blok obchod, obchodný pracovník a predavač.
Naša škola mala na tejto súťaži už tradične svoje zastúpenie
b a r m a n
D a v i d
S u c h á r
I . A D
-miešanie nápojov - short drink a long drink
cukrárky Zdenka Frajtková a Zuzana Kasprišinová - II.D
-príprava ľubovoľného dezertu a jeho dekorácia pred verejnosťou
pracovníčka marketingu Patrícia Papcunová - II.B
- n e t r a d i č n é
b a l e n i e
k n i h y
- zhotovenie darčekového balíčka na tému „Rodičom k 50.
v ý r o č i u
s v a d b y “
- zhotovenie jednoduchého kvetinového aranžmá
Teší nás, že sa žiačka Patrícia Papcunová umiestnila na
1. mieste a obhájila minuloročné víťazstvo v tejto kategórii
s p r a c o v a l a
M g r .
B c .
O . K m e c o v á
M . G a j d o š o v á
Prešov 14.11.2012 EUROCUP 2012 - 20. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže
j u n i o r o v. N a š a š k o l a m a l a n a t e j t o s ú ť a ž i u ž t r a d i č n é z a s t ú p e n i e .
žiaci našej školy si mohli svoje odborné zručnosti porovnať v kategórii short drink a soft drink.
David Suchár - I.AD a Denisa Vargovčíková - IV.A, ktorí získali ocenenia v III. pásme
spracoval I.Piroš
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
-------------------------------------------------------------------súťaže...
Zvolen 19. - 20. 11. 2012
www.souopo.edupage.org
ZAV ZVOLEN 2012 19. - 20. 11. 2012
Na SOŠ hotelových služieb
a obchodu vo Zvolene sa
uskutočnil V. ročník súťaže
v rýchlostnom písaní textov
n a
P C .
Do súťaže sa zapojili 19 stredných škôl z celého Slovenska. Súťažilo sa v dvoch disciplínach, a to v odpise
textu z predlohy a v odpise textu z obrazovky v programe ZAV. V nesmierne silnej konkurencii sa medzi
39 súťažiacimi v prvej disciplíne umiestnil na vynikajúcom 6. mieste reprezentant našej školy, náš favorit,
TOMÁŠ MOTÝĽ, žiak IV.I triedy, s osobným rekordom, a to s výkonom 4028 HÚ/10 minút a s 1 chybou.
Po odrátaní penalizácie 50 úderov za chybu dosiahol 397,8 čistých úderov/minútu.
Žiak II.O triedy, DÁVID LECH, ktorý patril medzi troch najmladších účastníkov súťaže sa so svojím
výkonom 3819 HÚ/10 minút a so 100% presnosťou umiestnil s výkonom 381,9 čistých úderov za
minútu na peknom 11. mieste.
V druhej disciplínesa súťažilo v špeciálnom, pre našich študentov málo známom programe „ZAV“,
kde sa Tomáš a Dávid umiestnili na 10.a11. mieste. Na súťaži boli vyhodnotené v súčte aj jednotlivé
školy. Naša škola sa umiestnila medzi 19. zúčastnenými školami na výbornom 5. mieste.
Počas súťaže sa organizoval aj seminár pre prítomných učiteľov s názvom WORDPROCESSING,
kde boli oboznámení s novou súťažnou disciplínou práve s týmto názvom. Lektorom tohto školenia
bol 10-násobný majster ČR a 3-násobný majster sveta Petr Sekanina z Brna. Táto disciplína vyžaduje
od súťažiacich perfektnú znalosť prostredia a funkcií textového editora MS WORD, aby podľa pokynov
dokázali upraviť predložený text. V úlohách sú zahrnuté aj zadania na hromadnú korešpondenciu.
V budúcnosti sa uvažuje o zaradení tejto súťažnej disciplíny aj na našich majstrovských súťažiach.
Svoje majstrovské zručnosti predviedla na súťaži v exhibičnom vystúpení aj 9-násobná majsterka sveta
v písaní na PC Helena Zavjačičová, ktorá pred očami všetkých prítomných dosiahla výkon
1 157 čistých úderov/min. Týmto neuveriteľným výkonom vyrazila súťažiacim a ich učiteľom dych a
vyslúžila si obrovský potlesk.
Vzhľadom na to, že naši súťažiaci sú žiakmiodboru informačné technológie a informačné služby v
obchode, Ing. P. Matis využil miesto konania súťaže a zabezpečil pre nás pútavú exkurziu v blízkej
Kremnici v akciovej spoločnosti ELBA. V tejto spoločnosti intenzívne využívajú informačný systém,
ktorý je základom mnohých vyučovacích predmetov v danom odbore.
spracovala Ing. I. Dzurjová, vyučujúca ADK
súťaže...
www.souopo.edupage.org
Prešov 3. - 7. 12. 2012 SoŠ OaS, SDH 3, Prešov, teda naša škola, usporiadala triedne kolá
žiakov II. - IV. ročníka súťaže v rýchlostnom písaní na počítači.
Do finále tejto súťaže s názvom „Rýchle prsty“ postúpilo 6 finalistov s najlepšími výkonmi
dosiahnutými v semifinále súťaže. Finále sa uskutočnilo dňa 14. decembra 2012.
Na prvom mieste sa umiestnil najmladší účastník tejto súťaže, Dávid Lech, študent II.O
triedy, s počtom hrubých úderov 3895 a s 3 chybami, na druhom mieste Tomáš Motýľ,
študent IV.I triedy, s počtom hrubých úderov 3608 a jedinou chybičkou a na treťom mieste
sa umiestnila študentka III.O triedy, s počtom hrubých úderov 3442 a jednou chybou
Zdenka Semancová. Medailisti postupujú na Krajské majstrovstvá súťaže v spracovaní
informácií na počítači nielen v tejto disciplíne, ale aj v disciplíne „Úprava textu na počítači“,
ktoré usporiada 14. februára 2013 Obchodná akadémia v Poprade.
Všetkým účastníkom finálového kola srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov
v Poprade. Veríme, že šikovné prsty ich nesklamú a šťastie bude stáť pri nich, aby nás mohli
následne úspešne reprezentovať na Majstrovstvách Slovenska súťaže SIP, ktorá bude
realizovaná v dňoch 21. - 22. marca 2013 na Obchodnej akadémii vo Zvolenepalce držíme všetci
výsledky školskej súťaže tried II. ž IV. ročníka v rýchlostnom písaní na počítači
„Rýchle prsty“- FINÁLE
školský rok 2012/2013
p.č.
priezvisko a
meno
trieda
počet HÚ
počet chýb % chýb
počet ČÚ
1.
Lech Dávid
II.O
3895
3
0,08
3745
2.
Motýľ Tomáš
IV.I
3608
1
0.03
3558
3.
Semancová
Zdenka
III.O
3442
1
0,03
3392
4.
Farkašová
Mária
III.O
2940
2
0,07
2840
5.
Kovaľová
Silvia
III.O
2745
4
0,15
2545
6.
Bednariková
Zuzana
IV.P
2735
4
0,15
2535
spracovala Ing. I. Dzurjová
súťaže...
www.souopo.edupage.org
Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie 2012/2013
Prešov 7. decembra 2012
v priestoroch našej školy zrealizovali pod záštitou
Katedry pedagogiky Národnohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Z poverenia Ekonomickej
univerzity v Bratislave vykonávala dozor nad právoplatným priebehom týchto skúšok
Ing. Magdaléna Zavacká z Obchodnej akadémie v Poprade. Obsah štátnej skúšky
pozostával z dvoch častí, v ktorých sa overovali zručnosti účastníkov, a to písať
rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu
99,50% a vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom
časovom limite. Na skúšku sa prihlásilo 29 študentov našej školy, z toho požadované
kritériá splnilo 24 žiakov.
Úspešným srdečne blahoželáme a neúspešným prajeme viacej šťastia pri opakovanej
skúške v budúcom školskom roku.
spracoval Ing. I. Dzurjová
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
www.souopo.edupage.org
súťaže...
Mikulášska výzdoba - vyhodnotenie
1. miesto II.O
2. miesto III.O a III.I
3. miesto I.O a I.A
4. miesto I.D
5. miesto I.BD a I.B
6. miesto IV.A a IV.P
7. miesto I.C a III.A
imatrikulácia
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
súťaže...
www.souopo.edupage.org
Košice 13. december 2012 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, organizovala
3. ročník celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetín. Súťažilo 8 škôl z celého Slovenska,
26 súťažiacich, v troch disciplínach. Prvá disciplína - Vianočný svietnik, druhá - Vianočná fantázia
v košíku, tretia disciplína - Tajná práca. Študenti I.BD - G. Kočiš, R. Lapošová, Z. Šimčáková
reprezentovali našu školu. Po prvej disciplíne sa družstvo našej školy umiestnilo na 2. mieste,
po druhej disciplíne - na 3. mieste, celkovo obsadili pekné 4. miesto.
Gabriel získal Cenu riaditeľky školy a 11. miesto, Radka - 13. miesto a Zuzka - 15. miesto.
Srdečne im blahoželáme a teší nás aj pochvala od poroty - floristov, ktorí si odborným okom
prezreli všetky práce.
1 6 . 1 1 . 2 0 1 2
IV.P
II.BD
Stužkovanie žiakov II.BD sa uskutočnilo
symbolicky v predvečer dňa
študentstva sa konala stužková
slávnosť IV.P triedy odboru
Obchod a podnikanie.
Slávnosť sa konala v
zrekonštruovanej školskej
reštaurácii SEN. Stužková
prebiehala vo výbornej
atmosfére a nálade, k čomu
prispeli študenti svojou
výbornou náladou, výborným
programom, rodičia a partneri,
ktorí sa výborne zabávali. A
samozrejme aj učitelia, ktorí
prispeli k výbornej zábave
z m y s l o m p r e h u m o r. . .
29.11.2012, na Mestskom úrade v Prešove,
za účasti 14 žiakov triedy. Slávnostný akt
stužkovania previedli - primátor mesta pán
Pavol Hagyari, riaditeľ školy pán Peter Kakaščík
a triedna učiteľka pani Anna Kožlejová.
Prítomní boli aj rodičia a príbuzní študentov.
Akcia prebehla na veľmi vysokej úrovni a
v príjemnej atmosfére.
1 6 . 11 . 2 0 1 2
sa uskutočnila
stužková slávnosť
IV.I triedy v priestoroch DK ROH.
Po oficiálnej časti,
začala voľná zábava so skvelou
atmosférou, kde II.BD
sa zabávali žiaci,
rodičia ale aj
učitelia
IV.I
IV.B
maturanti držta sa
-----------------------------------------------------------------www.souopo.edupage.org
stužkovanie ...
-------------------------------------------------------------------stužkovanie ...
www.souopo.edupage.org
30. 11. 2012 - náš VEĽKÝ DEŇ
IV.E
IV.A
3 0 . 1 1 . 2 0 1 2
sa uskutočnila stužková
I V. A t r i e d y v r e š t a u r á c i i
SEN. naša stužková dopadla nad naše očakávania. Hoci
sme ju pripravovali len 2 dni,bola
vážne úžasná. Všetci si prišli na
svoje, či po hudobnej, či po tanečnej, či zábavnej stránke ...
Ďakujeme všetkým zúčastneným
s p o z d r a v o m I V. A
14.12.2012 sa v tomto kalendárnom roku
uskutočnila posledná stužková slávnosť IV.B
triedy v reštaurácii SEN, bolo výborne a určite
platí, že navždy sa zachová v pamäti
s
t
u
ž
k
o
v
á
IV.B
maturanti držta sa
Budúci maturanti - obchodný pracovník a
pracovník marketingu -sa stužkovali
KDE ? - no HOTEL DUKLA ,KEDY?
už viete ..., boli sme krásni, naši rodičia
nadšení a šťastní, učitelia maximálne
spokojní. Zábava v plnom prúde „vrela“
do neskorých ranných hodín ...
-------------------------------------------------------------------zdravie...
www.souopo.edupage.org
ý deň v
ý
Prešov SOŠ OaS, SDH 3, „učí“ ako zdravo žiť.
výživa je komplex procesov, ktorými živý organizmus
prijíma, spracúva a využíva potraviny. Otázka výživy
obyvateľstva je veľmi dôležitá, preto sa Organizácia
pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN
rozhodla vyhlásiť 16. október ze Svetový deň výživy.
iv
deň výživy
ý
v
sv
eto
v
s
ž
e
v
to
vetový de
ň
y s
v
ýž
i
16.
október
sve
tový deň výž
iv
osť v jedle
v
1. striedm
- spotreba
2. vyrovna
zásady racionálnej výživy sú vypracované
v spolupráci so Svetovou zdravotníckou
organizáciou ( WHO )
energie m
usí zodpov
nosť výživ
y - pomer
edať teles
bielkovín,
nému a du
ševnému z
tukov a sa
3. pravide
lný príjem
5. príjem
aromatick
ých a chu
á byť 15:3
stravy - 4
vy
ži
vý
ej
ra
v
zd
až 5 jedál
k na podp
niekoľkokrát mesačne
denne
ť stravy
oru tráven
čný príjem
ia
tekutín
sladkosti
vajcia
niekoľkokrát týždenne
ryby
jogurty a syry
rastlinné oleje
denne
py
ra
m
íd
a
0:55(%)
4. pestros
ťových láto
6. dostato
mäso
aťaženiu
charidov m
ovocie, zelenina, strukoviny
chlieb, cestoviny, ryža, zemiaky a obilniny
je dobré vedieť je dobré vedieť je dobré vedieť je dobré vedieť je dobré vedieť je dobré vedieť je dobré vedieť je dobré vedieť
... hranolčeky nám dodajú 4x viac KJ ako rovnaké množstvo varených zemiakov
.... kombinácia 1,2,3,4,5 nás ochráni pred chrípkou /1 strúčik cesnaku, 2 citróny, 3 jablká, 4 polievkové lyžice ovsených vločiek,
5 vlašských orechov a šálka surovej zeleniny a/
hummus je chutné arabské jedlo z cíceru / strukovina/
spracovala MVDr. Miroslava Antonyová
---------------------------------------------------www.souopo.edupage.org
---------------projekty...
Prešov 2. -5. októbra 2012 naša škola privítala našich projektových partnerov
z Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska a Talianska. Bolo to už druhé pracovné stretnutie
v rámci Comenius programu pod názvom Pracovná migrácia v Európe JoMie - Job migration
in Europe, predmetom stretnutia bolo prejednať obsah aj formu výstupov, v ktorých žiaci budú
prezentovať svoje výsledky prieskumu týkajúce sa možností dostupnosti najdopytovanejších
pracovných pozícií na území SR ako aj požadovaných kvalifikácií či podmienok na získanie
t ý c h t o
p o z í c i í .
8. - 12. apríl 2013
Pracovné stretnutie študentov - Halle, Westfálsko, Nemecko
ako
Moje vysnívané zamestnamie v Európe
1. časť - prezentácia- žiaci na základe prieskumu musia zodpovedať na otaázky /10 - 15 min./
1. po ktorých zamestneniach je v mojej rodnej krajine najväčší dopyt ?
2. aké sú podmienky pre získanie týchto maximálne dvoch najdopytovanejších
zamestnaní
3. čo musíš spraviť, aby si získal tieto pracovné pozície?
žiaci spracujú informácie o odbornom vzdelávaní na Slovensku, konkrétne info o tom,
aké je to vzdelávanie,koľko trvá, či je spoplatnené a v akej výške. vypracujú štatistiku
ohľadom zamestnanosti na Slovensku a v Prešove,formu životopisu /CV/ používanú
na Slovensku
2. časť- burza práce / JOB FAIR / - úlohou žiakov bude jednohlasne sa zhodnúť na vysnívanom
zamestnaní a poslať ho nemeckej strane do novembra, ktorá vytvorí zoznam vysnívaných prác
každej partnerskej školy
Následne sa žiaci dozvedia o vysnívaných prácach žiakov ostatných partnerských krajín,
detailne vypracujú podmienky, za akých je ich možné dosiahnuť - aké vzdelanie musím
dosiahnuť, aké praktické zručnosti musím ovládať - typ kvalifikácie.
Všetky poznatky sa budú prezentovať v spojitosti s týmito zamestnaniami. Všetky získané
poznatky sa budú prezentovať na záverečnom večere - v podobe plagátov, výstrižkov, schém
či grafov, kde sa konkrétne našim žiakom dostane komplexná vízia toho, čo to dá získať to
či ono zamestnanie v Taliansku, Španielsku, Poľsku, Francúzsku, Nemecku.
J e d n a
š k o l a
m ô ž e
v y h r a ť
c h u t n ú
o d m e n u .
Tak prajeme veľa trpezlivosti s hľadaním najvysnívanejšej práce a verím, že takú určite nájdete.
Záver projektu JoMIE - Pracovná migrácia v Európe, zaradeného v programe Comenius medziškolské partnerstvá - sa bude niesť v duchu vytvorenia spoločnej záverečnej správy
z celého trvanie projektu. Toto posledné pracovné stretnutie by sa malo uskutočniť na
pôde poľského mestečka Otawa, blízko mesta Wroclaw - 1. - 4. júla 2013.
-----------------------------------------------------------------www.souopo.edupage.org
projekty...
Popri pracovných jednaniach sa naši hostia tu u nás na Slovensku, počas svojej návštevy
venovali aj spoznávaniu kultúry VIHODŇAROCH , ktorá je spojená s Prešovom.
Popíšili sme sa Vysokými Tatrami - našou veľhorou a pýchou, pivovarom, historickou
krásou mesta a jeho minulosťou i tajomstvami, ktoré Prešov skrýva.
Tešíme sa na nové výzvy, veľa zážitkov, veľa stretnutí a verte určite sa s vami budem deliť
o všetko možné aj nemožné, veď verím, že mi budú pomáhať aj naši študenti .....
-------------------------------------------------------------------exkurzia ...
www.souopo.edupage.org
Bratislava 27. - 30. november 2012
Na cestu rýchlikom v nočných hodinách 27.11.2012 sa nás vydalo 25, a to 23
študentov a učitelia Ing. M. Balogová
a Ing. Z. Sarnecká a pred nami veľké plány.
Niektorí žiaci si cestu poriadne vychutnali, lebo rýchlikom ešte necestovali, niektorí neboli ani
v Bratislave. Aj keď sme im prikázali v noci spať, vzrušenie z cesty bolo väčšie, a tak ešte dlho
do noci bolo počuť ich vravu. V stredu ráno samozrejme boli, po skoro prebdenej noci, unavení.
Trochu sme si oddýchli a presunuli sme sa na prednášku do Národnej banky Slovenska.
Prednáška bola zaujímavá a za správne odpovede v rámci prednášky niektorí žiaci získali
vecné odmeny. Po prednáške nasledoval presun Na pánty, kde sme boli ubytovaní. Cesta tam
je z centra mesta dlhá a tak sme si zároveň urobili prehliadku mesta. Študenti skonštatovali,
že náš Prešov je oveľa krajší. Večerná návšteva Vianočných trhov a centra mesta však
poopravila ich názor. Každý si tu prišiel na svoje a poprípade kúpil vianočný darček svojim blízkym.
Štvrtok sme mali celý deň nabitý programom. Presúvali sme sa na železničnú stanicu,aby
sme si tam odložili batožinu a nemuseli ju celý deň nosiť so sebou. A nasledoval
15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v NTC. MVCF usporadúva každoročne ŠIOV.
Tohto roku sa jej zúčastnili 69 firiem zo stredných škôl Slovenska a štátov Bulharska,
Rumunska, Fínska a Českej republiky.
Študenti mali za úlohu pozrieť stánky jednotlivých firiem, všímať si ich a pozrieť prezentáciu
niektorých firiem. Prezentácia niektorých firiem bola na vysokej úrovni. Páčili sa nám
najmä Bulhari a Češi. poobede nasledovala návšteva POLUS CITY CENTER. Celá atmosféra
tu už pripomínala Vianoce. Každé OC si organizuje svoje vlastné vianočné trhy. Zlatým
klincom našej exkurzie bola návšteva pôvodného slovenského rodinného muzikálu
Princ a Večernica na Novej scéne. Ešte pred návštevou divadla sme mali čas pozrieť si časť
Bratislavy okolo Grasalkovičovho paláca, v ktorom dnes sídli prezident SR.
V kníhkupectve Panta Rhei sme boli neplánovane účastníkmi krstu knihy českej spisovateľky
Silvie Lauerovej Tichošlap. Krstným otcom bol herec Jozef Vajda a moderoval Dado Nagy.
Skutočný zážitok !!!!! Po divadle nasledoval presun na železničnú hlavnú stanicu a nočným
rýchlikom sme sa vrátili domov.
spracovala Ing. Monika Balogová
šport...
www.souopo.edupage.org
.... stručne zo športu .......
19. október 2012 - VOLEJBALOVÝ TURNAJ
ELEKTROPRIEMYSLOVKA - 4. družstvá - 4. miesto
21. november 2012 - FUTSAL - obvodné kolo - FUTSAL
5.družstiev - 1. miesto
7. december 2012 - VOLEJBALOVÝ TURNAJ pedagogických zamestnancov
SOŠ TECHNICKÁ - 6. družstiev - 2. miesto
14. december 2012 - finále - obvodné kolo - FUTSAL
6. družstiev - 2. miesto
...čaká nás...
20. december 2012 -7. ročník FOOTOUR -medziročníkový
turnaj v basketbale
školské kolo - stolný tenis
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
blahoželáme blahoželáme blahoželáme
-------------------------------------------------------------------lúštime ...
www.souopo.edupage.org
Download

súťaže