Súhlasím, aby spoločnosť CRESCO GROUP s.r.o., Balabenka Point - A 6.p, Lihovarská 12, Praha 9 190 00,
IČO : 24829099 (ďalej ako „CRESCO GROUP s.r.o.,“) ako správca osobných údajov spracúvala moje osobné
údaje uvedené vo vyplnenom formulári t.j. meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa a
ostatné položky formulára, IP adresu a ďalšie informácie uložené v súboroch cookies, ako aj údaje o druhu
marketingovej kampane, v ktorej súvislosti boli tieto údaje získané, automatizovaným spôsobom spracované a to
po dobu 10 rokov odo dňaudelenia tohto súhlasu. Tento môj súhlas udeľujemza účelom priameho marketingu,
telefonického kontaktu, elektronickej formy komunikácie ako aj na účely korešpondencie medzi mnou
a CRESCO GROUP, s.r.o. ako aj za účelom zaslania personalizovanej ponuky úveru od tretích osôb –
zmluvných partnerov CRESCO GROUP s.r.o., a to spoločnosti ConsumerFinance Holding, a.s. so sídlom
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10315/P a ďalších obchodných partnerov a to po dobu platnosti a účinnosti tohto
súhlasu.
Prehlasujem že som svoje osobné údaje poskytol CRESCO GROUP s.r.o., dobrovoľne. Som si vedomí, že som
oprávnený tento mnou udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným CRESCO
GROUP s.r.o. Prehlasujem, že so bol zo strany CRESCO GROUP s.r.o. informovaný (a) o tom, že tieto vyššie
špecifikovanej osobné údaje budú spracovávané výhradne k vyššie uvedeným účelom a že poskytnuté osobné
údaje budú spracovávané v súlade s platnou právnou úpravou zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov (od 1. Júla 2013) zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“.
Zároveň potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami podľa Zákona o ochrane osobných
údajov predovšetkým o tom, že môžem požadovať informácie o spracovaní mojich osobných údajov, odpis
spracúvaných osobných údajov, likvidáciu osobných údajov ak bol splnený účel ich spracúvania a uplynuli
lehoty na archiváciu údajov a dokumentov, v ktorých sú predmetné osobné údaje uvedené, v zmysle osobitných
predpisov. Ďalej prehlasujem, že som bol oboznámený o svojom práve a povinnosti žiadať o opravu
nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov.
Ďalej výslovne súhlasím s tým, aby spoločnosť CRESCO GROUP s.r.o. odovzdávala moje osobné údaje za
vyššie uvedené účely a vo vyššie uvedenom rozsahu všetkým zmluvným partnerom CRESCO GROUP s.r.o.
Udeľujem súhlas, aby CRESCO GROUP s.r.o.v súlade s právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane
osobných údajov uskutočňovala cezhraničný prenos informácií v rozsahu členských štátov Európskej únie alebo
aby tieto informácie boli spracovávané pre potreby CRESCO GROUP s.r.o. v informačných systémoch tretích
osôb a to za účelom udeleným mnou v tomto súhlase.
Po vyplnení formulára a jeho odoslaní súhlasím s tým, že môžem byť spoločnosťou CRESCO GROUP s.r.o.
kontaktovaný, a to aj využitím môjho telefonického a elektronického kontaktu s ponukou ďalších produktov a
služieb spoločnosti.Súčasne udeľujem CRESCO GROUP s.r.o. súhlas s kontaktovaním mojej osoby
prostredníctvom telefónu, SMS alebo formou emailovej správy.
Download

Súhlasím, aby spoločnosť CRESCO GROUP s.r.o., Balabenka Point