Návod na obsluhu
Telefón v špičkovom dizajne s dotykovým ovládaním
Model
KX-PRX150FX
Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok spoločnosti Panasonic.
Prečítajte si, prosím, tento dokument, a uložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.
Najprv je potrebné zadať nastavenie krajiny, aby vyhovovalo miestu, v ktorom
zariadenie uvádzate do činnosti (str. 45).
(Pre Česko a Slovensko)
Tento bezdrôtový telefónny prístroj môže byť prevádzkovaný na základe Všeobecnej licencie
č.: VO-R/8/08.2005-23 (pre Česko), VPR-7/2001 (pre Slovensko).
Obsah
Úvod
Nastavenia odkazovej schránky telefónu ...........38
Informácie o príslušenstve ...................................3
Všeobecné informácie ..........................................4
Ďalšie funkcie a nastavenia
Dôležité informácie
V záujme vašej bezpečnosti .................................6
Dôležité bezpečnostné pokyny ............................8
V záujme optimálnej činnosti zariadenia ..............8
Ďalšie informácie ..................................................9
SAR ....................................................................10
Licencia pre koncového používateľa ..................10
Upozornenie týkajúce sa open-source
softvéru ..............................................................10
Vylúčenie zodpovednosti ...................................11
Technické údaje .................................................11
Príprava
Príprava základne ..............................................13
Príprava nabíjačky .............................................13
Príprava prenosnej jednotky ..............................14
Informácie o napájaní a nabíjaní ........................16
Spoznajte svoj telefónny systém ........................17
Zapnutie a vypnutie prenosnej jednotky .............18
Sprievodca nastavením ......................................19
Východiskové zobrazenie ..................................20
Stav a upozornenia ............................................21
Aplikácia Pevná linka .........................................21
Telefonické funkcie
Uskutočňovanie hovorov ....................................23
Využitie ďalších funkcií počas komunikácie .......24
Prijímanie hovorov .............................................25
Využitie zoznamov volaní ...................................27
Funkcie telefónneho zoznamu
Pridanie kontaktných údajov ..............................30
Volanie výberom z kontaktných údajov ..............30
Práca s kontaktmi ...............................................31
Rýchla voľba ......................................................31
Funkcie odkazovej schránky telefónu
Funkcie záznamu odkazov .................................32
Odkazová schránka telefónu ..............................32
Zapnutie a vypnutie odkazovej schránky
telefónu ..............................................................32
Uvítania ..............................................................32
Prehrávanie odkazov .........................................33
Funkcie ovládania na diaľku ...............................35
2
Vyzváňanie a nastavenia zvuku .........................40
Nočný režim .......................................................41
Automatický príjem volaní ..................................41
Blokovanie prichádzajúcich hovorov (blokovanie
volajúcich) ..........................................................42
Blokovanie odchádzajúcich volaní (obmedzenie
voľby) .................................................................43
ECO režim ..........................................................43
Konverzné kódy telefónnych čísel ......................43
Prvé zvonenie ....................................................44
Interval nastaviteľného prerušenia (R/flash) ......44
PIN kód základne ...............................................44
Nastavenie tónovej/pulznej voľby .......................45
Nastavenia súvisiace s oblasťou použitia ..........45
Jazyk textu na displeji ........................................45
Dátum a čas .......................................................45
Nastavenia Wi-Fi ................................................46
Účet Google™ ....................................................47
Podpora zobrazenia ID volajúcich ......................47
Hlasová pošta ....................................................47
Rozšírenie telefónneho systému
Pridanie prenosných jednotiek ...........................49
Funkcie vnútornej komunikácie – interkom ........50
Pridanie základní ................................................51
Pridanie regeneračného zosilňovača DECT
komunikácie .......................................................52
Využitie hľadačov kľúčov ....................................53
Ďalšie informácie
Prehľad nastavení telefónu ................................55
Aplikácie, ktoré sú súčasťou výbavy ..................57
Ikony stavu .........................................................59
Notifikačné ikony ................................................60
Nastavenia ovládacieho panela .........................61
Riešenie problémov ...........................................62
Aktualizácia softvéru ..........................................66
Montáž na stenu .................................................67
Vyhlásenie o zhode ............................................68
Register
Register.......................................................69
Úvod
Informácie o príslušenstve
Dodávané príslušenstvo
Číslo
*1
*2
Príslušenstvo/označenie
Počet kusov
A
Sieťový adaptér pre základnú jednotku/PNLV226CE
1
B
Sieťový adaptér pre nabíjačku/PNLV230CE
1
C
Šnúra telefónnej linky
1
D
Nabíjateľná batéria*1
1
E
Kryt prenosnej jednotky*2
1
F
Nabíjačka
1
Informácie o výmene batérií sú uvedené na str. 3.
Kryt prenosnej jednotky sa dodáva naložený na prenosnej jednotke.
A
B
C
D
E
F
Doplnkové, resp. náhradné príslušenstvo
Informácie o dostupnosti príslušenstva vám poskytne najbližší predajca Panasonic.
Súčasť príslušenstva
Číslo modelu
Nabíjateľná batéria
KX-PRA10EX
R Lítiová batéria (typu Li-Ion)
Náhlavná súprava
RP-TCM120*1
Regeneračný zosilňovač
DECT komunikácie
KX-A405
Hľadač kľúčov
KX-TGA20FX*2
*1
*2
Informácie o dostupnosti náhlavnej súpravy vo svojej oblasti získate od spoločnosti Panasonic alebo
autorizovaného predajcu uvedeného na zadnej strane.
K telefónnemu systému si môžete zaregistrovať až 4 voliteľné doplnkové hľadače kľúčov. Ak si
zaregistrujete hľadač kľúčov k základni a potom si ho pripnete k predmetu, ktorý často hľadáte
(napríklad kľúč od domu alebo vozidla), hravo si ho nájdete pomocou prenosnej jednotky.
Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke.
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
3
Úvod
Rozšírenie vášho telefónneho systému
Prenosná jednotka (voliteľný doplnok): KX-PRXA15FX
Telefónny systém si môžete rozšíriť tak, že si
k jednej základni zaregistrujete aj voliteľné
doplnkové prenosné jednotky (max. 6).
R Farba voliteľných doplnkových prenosných
jednotiek sa môže líšiť od farby prenosných
jednotiek, ktoré sú súčasťou výbavy.
Všeobecné informácie
R Toto zariadenie je určené na prevádzku v analógových telekomunikačných sieťach Českej republiky,
Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Chorvátska, Slovinska, Rumunska a Bulharska.
R V prípade problémov sa obráťte v prvom rade na svojho predajcu.
R Ak chcete zariadenie použiť v iných krajinách, obráťte sa na dodávateľa zariadenia.
Vyhlásenie o zhode:
R Panasonic System Networks Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným
požiadavkám ako aj ďalším relevantným ustanoveniam smernice 1999/5/ES o rádiových zariadeniach
a koncových telekomunikačných zariadeniach (R&TTE).
Vyhlásenia o zhode pre relevantné zariadenia Panasonic uvádzané v tomto návode na obsluhu môžete
nájsť na internetovej adrese:
http://www.ptc.panasonic.eu
Kontakt na autorizovaného zástupcu:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
4
Úvod
Záznamy pre vás
Pre prípad záručnej opravy vám odporúčame, aby ste si poznamenali nasledujúce údaje.
Sériové číslo
Dátum kúpy
(uvedené na zadnej strane základne)
Obchodný názov a adresa predajcu
Sem si pripnite doklad o nákupe.
Ochranné známky
R Google, Android, Google Play a ďalšie známky sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
R Slovnú značku a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Panasonic
Corporation využíva tieto značky na základe licencie.
R Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka Wi-Fi Alliance.
R Logo microSDHC je obchodná známka spoločnosti SD-3C, LLC.
R Všetky ďalšie uvedené ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
Upozornenie
R Výraz „aplikácie” (apps) sa v tomto dokumente viaže na programy, ktoré sú nainštalované v prenosnej
jednotke.
R Prenosná jednotka podporuje pamäťové karty microSD a microSDHC. V tomto dokumente sa výraz
„karta microSD” využíva ako generický názov pre akékoľvek podporované karty.
R Obrázky a zobrazenia displeja slúžia v tomto dokumente len na ilustráciu a môžu sa líšiť od vzhľadu
skutočného zariadenia.
R V označeniach modelov v tomto dokumente sú vynechané koncové znaky.
R Informácie uvedené v tomto dokumente podliehajú zmenám bez upozornenia.
5
Dôležité informácie
V záujme vašej bezpečnosti
Aby nedošlo k vážnemu zraneniu, úmrtiu
a poškodeniu majetku, pred prvým uvedením tohto
zariadenia do činnosti si dôkladne prečítajte túto
časť, aby ste ho vedeli ovládať správne a bezpečne.
VÝSTRAHA
Pripojenie k napájaciemu zdroju
R Používajte len zdroj, ktorého parametre
vyhovujú údajom uvedeným na zariadení.
R Zásuvky a predlžovacie šnúry nepreťažujte.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo zasiahnutie
osôb elektrickým prúdom.
R Sieťový adaptér a zástrčku dôkladne zapojte do
zásuvky sieťového napájania. Inak by mohlo
dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom a/
alebo k vyžiareniu nadmerného tepla, ktoré by
mohlo spôsobiť vznik požiaru.
R Zo sieťového adaptéra a zástrčky pravidelne
odstraňujte prach a podobné nečistoty tak, že
vytiahnete zástrčku zo zásuvky sieťového
napájania a poutierate ju suchou handričkou.
Usadený prach môže v dôsledku zvýšenej
vlhkosti spôsobiť skrat a vznik požiaru.
R Ak sa zo zariadenia šíri dym, nezvyčajný zápach
alebo neobvyklý zvuk, odpojte ho od zdroja
napájania. Takéto príznaky vedú k vzniku
požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým
prúdom. Dohliadnite na to, aby zariadenie
prestalo dymiť, a obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
R Ak dôjde k poškodeniu krytu a odhaleniu
vnútorných častí, odpojte zariadenie od zdroja
napájania a nedotýkajte sa jeho vnútorných
častí.
R Nikdy sa nedotýkajte zástrčiek mokrými rukami.
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia osôb
elektrickým prúdom.
R Sieťový adaptér smie byť používaný len vo
vnútorných priestoroch.
Umiestnenie
R Tento výrobok nie je vodovzdorný. Aby nedošlo
k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb
elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie
účinkom dažďa ani iného typu vlhkosti.
6
R Toto zariadenie neumiestňujte a nepoužívajte
v blízkosti automaticky ovládaných zariadení,
akými sú automatické dvere a systémy
požiarnych poplachov. Rádiové vlny, ktoré
vysiela tento produkt, môžu spôsobiť nesprávnu
činnosť takéhoto zariadenia a to môže mať za
následok nehodu.
R Dbajte na to, aby sa šnúra sieťového adaptéra
alebo telefónnej linky nadmerne nenaťahovala,
neohýbala a nedostala pod ťažké predmety.
R Žiadne príslušenstvo (vrátane karty SIM
a microSD) nenechávajte v dosahu detí, aby ich
neprehltli.
Bezpečnostné pokyny
R Pred čistením odpojte toto zariadenie od zdroja
sieťového napájania. Nepoužívajte tekuté ani
aerosólové čistiace prostriedky.
R Zariadenie nerozoberajte.
R Dbajte na to, aby sa zástrčka telefónnej šnúry
nedostala do styku so žiadnou tekutinou
(saponátom, čističom a podobne), ani aby
nenavlhla a nebola mokrá. Mohlo by to spôsobiť
požiar. Ak sa zástrčka telefónnej šnúry dostane
do styku s vlhkosťou, ihneď ju odpojte od
zásuvky telefónnej linky a prestaňte používať.
R Toto zariadenie nenechávajte v blízkosti zdrojov
tepla (pri radiátoroch, varičoch a podobne), na
priamom slnku alebo v aute počas horúceho
dňa. Nenechávajte ho v miestnostiach, v ktorých
je teplota nižšia než 0 °C alebo vyššia než 40 °C.
R Ak sa cez slúchadlá do uší alebo na uši alebo
cez náhlavnú súpravu prenáša neprimerane
vysoká hladina zvuku, môže to spôsobiť
poškodenie sluchu.
R V záujme ochrany pred poškodením sluchu
nevystavujte svoj sluch dlhodobému počúvaniu
s nastavením vysokej úrovne hlasitosti.
R Toto zariadenie nepoužívajte na čerpacích
staniciach pohonných hmôt. Dodržiavajte
pokyny a obmedzenia týkajúce sa používania
rádiových zariadení v skladoch palív,
v chemických závodoch a tam, kde prebiehajú
trhacie práce.
R Kartu SIM a microSD neupravujte a nedotýkajte
sa kontaktov karty zlatej farby, aby nedošlo k ich
poškodeniu alebo poruche.
Dôležité informácie
R Pri riadení vozidla dodržiavajte miestne pravidlá
cestnej premávky, ktoré sa týkajú použitia tohto
zariadenia.
R RF signály môžu narúšať činnosť elektronických
systémov v motorových vozidlách (napríklad
systém vstrekovania paliva, systém airbagov
a pod.), ktoré sú nesprávne nainštalované alebo
neadekvátne tienené. Ďalšie informácie získate
od výrobcu vozidla alebo jeho výbavy.
R Pri nastupovaní do lietadla toto zariadenie
vypnite. Pred zapnutím tohto zariadenia počkajte
na pokyny posádky lietadla súvisiace s použitím
elektronických zariadení a dbajte na to, aby ste
zariadenie zapli do režimu lietadla. Použitie
tohto zariadenia v lietadle môže ohrozovať
ovládanie lietadla a narušiť bezdrôtovú
komunikáciu a môže byť zákonom zakázané.
R Toto zariadenie môže vyžarovať jasné blikajúce
svetlo, čo môže spôsobiť záchvat alebo stratu
vedomia.
R Aby nedošlo k vážnemu poškodeniu tohto
zariadenia, zaobchádzajte s ním opatrne
a vyhýbajte sa nárazom a úderom.
R Displej je vyrobený zo skla. Toto sklo sa môže
rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch,
alebo ak ho zasiahne silný úder.
R Pokožku dlhodobo nevystavujte pôsobeniu tohto
zariadenia. Ak je toto zariadenie používané tak,
že je pokožka dlhodobo vystavená teplu, ktoré
vyžaruje toto zariadenie alebo jeho sieťový
adaptér, môže to spôsobiť nízkoteplotné
popáleniny.
R Hoci toto zariadenie obsahuje funkcie GPS, nie
je možné ho využívať ako navádzacie
zariadenie pre lietadlá, vozidlá a peších a ani
ako presné zememeračské zariadenie.
Nezodpovedáme za žiadne straty súvisiace
s využitím funkcie GPS na takéto účely
a s nepresnými údajmi alebo informáciami, ktoré
spôsobujú vonkajšie faktory (napr. porucha,
chyba operátora, výpadok napájania vrátane
vybitia batérie).
Medicínske aspekty
R Ak máte nejakú osobnú zdravotnú pomôcku,
akou je kardiostimulátor alebo načúvacie
zariadenie, obráťte sa na výrobcu a informujte
sa, či je adekvátne tienená a chránená pred
pôsobením externej RF (rádiofrekvenčnej)
energie.
DECT využíva na svoju činnosť frekvencie
1,88 GHz až 1,90 GHz a špičkový prenosový
výkon 250 mW.
Funkcie Wi-Fi sú realizované pri frekvenciách
2,4 GHz až 2,4835 GHz so špičkovým
prenosovým výkonom 80 mW.
Funkcie GSM využívajú na svoju činnosť
frekvencie 880 MHz až 1,88 GHz a špičkový
prenosový výkon 2 W.
W-CDMA využíva na svoju činnosť frekvencie
880 MHz až 2,17 GHz a špičkový prenosový
výkon 250 mW.
R Výskum bezdrôtových technológií WTR
(Wireless Technology Research) odporúča
medzi bezdrôtovým zariadením a implantovanou
zdravotníckou pomôckou (ako je
kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter
defibrilátor) zachovávať minimálny odstup
15,3 cm, aby sa zamedzilo potenciálnemu
rušeniu činnosti zdravotníckej pomôcky. Ak
máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší
činnosť kardiostimulátora alebo inej
zdravotníckej pomôcky, ihneď telefón vypnite
a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo
príslušnej zdravotníckej pomôcky.
R Keď ste v zdravotníckych zariadeniach,
rešpektujte nariadenia uvedené v danom mieste
a svoje zariadenie vypnite. Nemocnice
a zdravotnícke zariadenia využívajú aj
zariadenia, ktoré môžu byť citlivé na pôsobenie
externej RF energie.
UPOZORNENIE
Umiestnenie a inštalácia
R Telefón nikdy nezapájajte počas búrky.
R Ak konektory telefónnych liniek nie sú špeciálne
určené do vlhkého prostredia, nikdy ich
neinštalujte do vlhkého prostredia.
R Ak telefónna linka na rozhraní so sieťou nie je
odpojená, nikdy sa nedotýkajte nezaizolovaných
telefónnych vodičov ani koncoviek.
R Pri inštalácii a modifikácii telefónnych liniek je
nutná zvýšená opatrnosť.
R Sieťovým adaptérom odpájame zariadenie od
elektrickej siete. Zariadenie preto umiestnite do
blízkosti ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.
R Telefón neumožňuje uskutočňovať hovory
v nasledujúcich prípadoch:
– ak je batéria v prenosnej jednotke vybitá
alebo zlyhala,
7
Dôležité informácie
– ak nastane výpadok v napájaní.
Batérie
R Používajte výhradne určený typ batérie.
R Batériu neotvárajte ani inak neupravujte. Mohol
by z nej vytiecť elektrolyt, ktorý má dráždivé
účinky a pri zasiahnutí pokožky alebo očí
spôsobuje poleptanie. Elektrolyt je toxický
a nebezpečný, ak dôjde k jeho prehltnutiu.
R Pri manipulácii s batériou dbajte na zvýšenú
opatrnosť. Dbajte na to, aby sa kontakty batérie
nedostali do styku s predmetmi z elektricky
vodivého materiálu, ako sú napríklad prstene,
náramky alebo kľúče, pretože by sa mohli
nadmerne zahriať a spôsobiť popáleniny.
R Batériu nabíjajte v súlade s pokynmi
a obmedzeniami uvedenými v tejto príručke.
R Na nabíjanie batérie používajte len kompatibilnú
nabíjačku. Do nabíjačky nezasahujte
a neupravujte ju. V opačnom prípade by batéria
mohla zväčšiť svoj objem alebo explodovať.
R Batériu nevystavujte mechanickým otrasom
a nárazom.
R Batériu držte mimo dosahu detí.
R Batériu udržiavajte v čistote a v suchu.
R Keď sa póly batérie znečistia, utrite ich suchou
čistou handričkou.
R Batériu nenechávajte dlhodobo a bez prestávky
nabíjať.
R Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať,
vyberte z neho batériu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
Aby nedošlo k vzniku požiaru, zasiahnutiu osôb
elektrickým prúdom ani k zraneniam, pri činnosti
tohto zariadenia musia byť dodržiavané základné
bezpečnostné pravidlá:
1. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody,
napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom
dreze alebo v práčovni, vo vlhkých suterénoch
a pivniciach alebo pri bazéne.
2. Počas búrky nepoužívajte telefón (iného druhu,
než je bezšnúrový telefón). Hrozí nepriame
nebezpečenstvo zasiahnutia bleskom.
3. Na ohlásenie unikajúceho plynu nepoužite
telefón v blízkosti úniku.
4. Používajte výhradne napájací kábel a batérie,
ktoré sú uvádzané v tomto návode. Batérie
nevhadzujte do ohňa. Mohli by explodovať.
8
Zistite si miestne nariadenia a prípadné
špeciálne pokyny k zneškodňovaniu a likvidácii.
TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE.
V záujme optimálnej činnosti
zariadenia
Umiestnenie základne a ochrana pred
rušením
Základňa a ďalšie kompatibilné zariadenia
Panasonic využívajú na vzájomnú komunikáciu
rádiové vlny.
R Aby nedochádzalo k rušeniu pri komunikácii
a bol zaistený čo najväčší dosah, základňu
umiestnite:
– na pohodlné, vyššie miesto do stredu
interiéru tak, aby medzi prenosnou jednotkou
a základňou neboli prekážky,
– mimo rušivého vplyvu elektrospotrebičov, ako
sú napríklad televízne a rozhlasové
prijímače, počítače, bezšnúrové zariadenia
alebo iné telefóny,
– mimo bezprostredného pôsobenia
rádiofrekvenčných vysielačov, napr.
vonkajších antén celulárnych staníc
mobilných telekomunikačných sietí (základňu
nedávajte na arkier ani do blízkosti okna).
R Dosah a kvalita prenášaného zvuku závisí od
podmienok prostredia.
R Ak by bol v danom umiestnení základne príjem
neuspokojivý, presuňte základňu na iné miesto
s lepším príjmom.
Prevádzkové prostredie
R Toto zariadenie nedávajte do blízkosti
elektrospotrebičov, ktoré spôsobujú elektrický
šum, napr. k žiarivkám a motorom.
R Chráňte ho pred nadmerným dymom, prachom,
vysokou teplotou a vibráciami.
R Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
R Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať,
odpojte ho od zásuvky sieťového napájania.
R Maximálny dosah sa môže skrátiť, ak zariadenie
využívate na nasledujúcich miestach: v blízkosti
prekážok, akými sú kopce, tunely, podzemné
priestory, alebo v blízkosti kovových objektov,
akými sú kovové ploty a podobné konštrukcie.
Dôležité informácie
R Ak toto zariadenie používate v blízkosti
elektrospotrebičov, môže to spôsobovať rušenie.
Umiestnite ho ďalej od elektrospotrebičov.
Bežná starostlivosť
R Vonkajší povrch zariadenia utierajte mäkkou
navlhčenou handričkou.
R Nepoužívajte benzín, riedidlo a abrazívne
práškové čistiace prostriedky.
Ďalšie informácie
UPOZORNENIE: Ak bude batéria nahradená
batériou nesprávneho typu, hrozí riziko výbuchu.
Opotrebované batérie zneškodňujte podľa
predpisov.
Upozornenie týkajúce sa stiahnutia
softvéru alebo aktualizácie operačného
systému
R Aktualizáciou operačného systému tohto
zariadenia sa jeho funkcie a operačné procedúry
môžu zmeniť a tak určité aplikácie nemusia
následne fungovať.
R Pred stiahnutím a inštaláciou softvéru do tohto
zariadenia skontrolujte jeho bezpečnosť.
Nainštalovanie malvéru alebo vírusov môže
spôsobiť poruchu a odhalenie osobných
informácií uložených v tomto zariadení alebo
nadmerné zvýšenie úrovne hlasitosti.
Informácia o likvidácii, odovzdaní
novému vlastníkovi a vrátení zariadenia
R V tomto zariadení môžu byť uložené vaše
osobné alebo dôverné informácie. V záujme
ochrany súkromia a dôverných informácií
odporúčame, aby ste pred likvidáciou,
odovzdaním novému vlastníkovi alebo vrátením
zariadenia vymazali z pamäte informácie, akými
sú údaje telefónneho zoznamu alebo zoznamu
volajúcich.
Informácie pre používateľov o likvidácii
použitého elektrického a elektronického
zariadenia (súkromné domácnosti)
1
2
3
Tieto symboly (A, B, C) na prístrojoch, batériách
a baleniach alebo v priložených návodoch na
obsluhu znamenajú, že použité elektrické
a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú
miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho postupu pri zneškodňovaní
ako aj možnosti obnovy a recyklácie, odvezte,
prosím, tieto produkty na určené zberné miesta,
kde budú prijaté bez poplatku v súlade so
smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť
priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si
objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť
hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na l’udské zdravie a životné prostredie,
ktoré môžu vzniknúť z nesprávneho zaobchádzania
s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom
zbernom mieste získate na svojom miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť
uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické
a elektronické produkty, kontaktujte, prosím, svojho
miestneho predajcu alebo dodávatel’a.
Informácie o likvidácii elektrického
a elektronického odpadu v krajinách
mimo Európskej únie
Tieto symboly (A, B, C) platia iba v Európskej
únii. Ak si prajete zlikvidovať tento produkt alebo
batériu, kontaktujte, prosím, vaše miestne úrady
alebo predajcu a informujte sa o správnej metóde
likvidácie.
9
Dôležité informácie
Poznámka k symbolu batérie
Tento symbol (B) môže byť použitý v kombinácii
s chemickou značkou (C). Chemický symbol
určuje obsiahnutú chemickú látku v súlade
s príslušnými smernicami ES.
SAR
Tento model spĺňa medzinárodné smernice
a požiadavky EÚ týkajúce sa pôsobenia rádiového
vlnenia.
Vaše bezdrôtové zariadenie obsahuje rádiový
vysielač a prijímač. Je koncipované tak, aby
nepresahovalo limitné prahy stanovené pre
vyžarované rádiové vlny, ktoré odporúčajú
medzinárodné smernice. Tieto smernice stanovila
nezávislá vedecká organizácia ICNIRP a to tak, aby
obsahovali bezpečné hraničné hodnoty zaisťujúce
ochranu všetkých osôb nezávisle od ich veku
a zdravotného stavu. Tieto smernice tvoria aj bázu
medzinárodných predpisov a noriem týkajúcich sa
vystavovaniu osôb pôsobeniu RF vlnenia.
Tieto smernice využívajú na meranie jednotku SAR
(Specific Absorption Rate) vyjadrujúcu množstvo
RF energie, ktorá sa absorbuje v tele človeka. Pre
bezdrôtové zariadenia sú limitnou hodnotou
2 W/kg. Najvyššou hodnotou SAR tohto zariadenia
nameranou pri testovaní pri uchu bolo 0,580 W/kg.
Najvyššou hodnotou SAR tohto zariadenia
nameranou pri testovaní na tele bolo 1,006 W/kg.*1
Keďže sa SAR meria pri najvyššom vyžarovanom
výkone, skutočná hodnota SAR tohto zariadenia je
pri činnosti tohto zariadenia obyčajne pod úrovňou
uvedenej hodnoty. Je to tým, že sa úroveň výkonu
zariadenia automaticky upravuje tak, aby sa
sústavne využívala minimálna úroveň potrebná na
komunikáciu so sieťou. ICNIRP (http://
www.icnirp.org)
*1 Ak sa zariadenie nosí na tele, musí byť pri
činnosti oddelené od tela minimálne na
vzdialenosť 1,5 cm.
Licencia pre koncového
používateľa
Toto je právoplatná zmluva medzi Vami
a spoločnosťou Panasonic System Networks Co.,
10
Ltd. („Panasonic”) týkajúca sa softvéru
nainštalovaného a/alebo poskytovaného v telefóne
v špičkovom dizajne s dotykovým ovládaním
Panasonic. Pred uvedením tohto zariadenia do
činnosti si starostlivo prečítajte všetky podmienky
tejto zmluvy. Použitie tohto zariadenia vyjadruje
Váš súhlas s týmito podmienkami.
Copyright:
Tento softvér je chránený zákonmi o autorských
právach, medzinárodnými dohodami ako aj
všetkými ostatnými platnými zákonmi. Potvrdzujete,
že získavate len obmedzenú licenciu na využívanie
tohto softvéru a príslušnej dokumentácie,
a nezískavate žiadne oprávnenie, vlastníctvo ani
žiadne iné práva na tento softvér a príslušnú
dokumentáciu, keďže všetky nároky a práva
ostávajú spoločnosti Panasonic alebo subjektom
udeľujúcim jej licenciu.
Licencia:
1. Smiete používať softvér nainštalovaný a/alebo
poskytovaný v tomto zariadení.
2. Svoje práva smiete postúpiť v zmysle tejto
licenčnej zmluvy trvalým spôsobom tak, že
postúpite túto zmluvu, všetky kópie tohto
softvéru, všetku prislúchajúcu dokumentáciu
a telefón v špičkovom dizajne s dotykovým
ovládaním Panasonic, pričom prijímajúca
strana vyjadrí svoj súhlas s podmienkami tejto
zmluvy.
Obmedzenia:
Nesmiete tento softvér spätne analyzovať,
dekompilovať a rozoberať s výnimkou výslovného
povolenia platným zákonom. Nesmiete využívať,
kopírovať, modifikovať, upravovať, prenajímať,
požičiavať alebo prenášať softvér, jeho súvisiacu
dokumentáciu alebo ich akékoľvek kópie, či už
vcelku, alebo po častiach, s výnimkou výslovne
uvedenou v tejto zmluve. Nesmiete tento softvér
exportovať v rozpore s ktorýmikoľvek platnými
americkými alebo zahraničnými zákonmi
a nariadeniami týkajúcimi sa exportu.
Upozornenie týkajúce sa
open-source softvéru
Časti tohto produktu využívajú softvér s otvoreným
zdrojovým kódom na základe relevantných
podmienok licencií slobodného softvéru GPL a/
alebo LGPL organizácie FSF (Free Software
Foundation) a ďalších podmienok. Prečítajte si,
Dôležité informácie
prosím, všetky informácie týkajúce sa licencie
a autorských práv softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom, ktorý využíva tento produkt. Tieto
informácie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej
stránke:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Najmenej tri (3) roky od dodania tohto produktu
bude Panasonic System Networks Co., Ltd.,
poskytovať akémukoľvek subjektu tretej strany,
ktorý o to požiada cez kontaktné miesto uvedené
nižšie, za poplatok neprevyšujúci náklady na
fyzické dodanie zdrojového kódu kompletnú
strojovo čitateľnú kópiu zodpovedajúceho
zdrojového kódu spolu s informáciami o autorských
právach, ktoré zastrešujú licencie GPL a LGPL.
Upozorňujeme, že na softvér s licenciami GPL
a LGPL sa nevzťahuje záruka.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Vylúčenie zodpovednosti
Panasonic System Networks Co., Ltd.,
(„Panasonic”) nezodpovedá za straty dát alebo iné
náhodné alebo následné škody súvisiace
s použitím tohto zariadenia. Toto zariadenie môže
sťahovať, ukladať, postúpiť ďalej a prijímať ďalší
obsah, ako sú aplikácie, vyzváňacie tóny, kontaktné
údaje a mediálne súbory. Použitie takéhoto obsahu
môže byť obmedzené alebo zakázané na základe
práv tretej strany, medzi ktoré okrem iného patria
obmedzenia v zmysle platných zákonov
o autorských právach. Za doplnkový obsah, ktorý si
stiahnete alebo ktorý z tohto zariadenia postúpite
ďalej, ste úplne zodpovední Vy, pričom spoločnosť
Panasonic nie je za takýto obsah alebo jeho
použitie zodpovedná. Je na Vašej zodpovednosti,
aby ste pred použitím takéhoto obsahu overili, či
Vaše zamýšľané použitie obsahu zodpovedá
licencii, alebo či je inak autorizované.
Panasonic nezaručuje a negarantuje presnosť,
integritu a kvalitu doplnkového obsahu alebo
akéhokoľvek obsahu tretej strany. Za žiadnych
okolností nie je spoločnosť Panasonic zodpovedná
za zneužitie doplnkového obsahu alebo obsahu
tretej strany v tomto zariadení alebo
prostredníctvom jeho operátora. Tento dokument
a akákoľvek súvisiaca dokumentácia sa môže
vzťahovať na služby a aplikácie, ktoré poskytuje
tretia strana. Použitie takýchto služieb alebo
programov si môže vyžadovať samostatnú
registráciu u poskytovateľa, ktorý predstavuje
subjekt tretej strany, a môže byť podmienené
ďalšími podmienkami použitia. Pri aplikáciách, ku
ktorým získate prístup na webovej stránke tretej
strany, alebo prostredníctvom nej, si vopred
preštudujte podmienky použitia danej webovej
stránky a platné zásady ochrany osobných údajov.
Technické údaje
Možnosti pripojenia
R DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications: zdokonalené digitálne
bezdrôtové telekomunikácie)
R GAP (Generic Access Profile: generický profil
prístupu)
R GSM: 900/1800 MHz
R W-CDMA: 900/2100 MHz
R Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
R Bluetooth: verzia 3.0, trieda 2
R USB: verzia 2.0
Frekvenčný rozsah
R DECT: 1,88 GHz až 1,90 GHz
R Wi-Fi: 2,4 GHz až 2,4835 GHz
R GSM900/W-CDMA900
Prenos od používateľa: 880 MHz až 915 MHz
Prenos k používateľovi: 925 MHz až 960 MHz
R GSM1800
Prenos od používateľa: 1,71 GHz až 1,785 GHz
Prenos k používateľovi: 1,805 GHz až
1,880 GHz
R W-CDMA2100
Prenos od používateľa: 1,92 GHz až 1,98 GHz
Prenos k používateľovi: 2,11 GHz až 2,17 GHz
Výkon RF prenosu
R DECT: cca 10 mW (priemerný výkon na kanál)
R Wi-Fi: 80 mW (špičkový prenosový výkon)
R GSM: 2 W (špičkový prenosový výkon)
R W-CDMA: 250 mW (špičkový prenosový výkon)
Operačný systém prenosnej jednotky
R Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich
Technická výbava
R Zobrazovanie: TFT farebný 3,5-palcový displej
(HVGA: 320 ´ 480 pix), kapacitný dotykový
displej
R Predná kamera: 0,3 M
R Zadná kamera: 2,0 M
R SIM karta: 1,8/3 V
R Pamäťová karta: microSD, microSDHC do
32 GB (nie je súčasťou výbavy)
11
Dôležité informácie
Batérie
R Lítiová batéria (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mAh
Dĺžka hovoru
R Spojenia pevnej linky: až 10 hodín hovoru
R Mobilné spojenia GSM: až 5,3 hodiny hovoru
R Mobilné spojenia W-CDMA: až 4,6 hodiny hovoru
Dĺžka pohotovostného stavu*1
R Spojenie GSM a DECT: až 180 hodín
R Len spojenie GSM: až 290 hodín
R Spojenie W-CDMA a DECT: až 180 hodín
R Len spojenie W-CDMA: až 290 hodín
Napájanie
R Základňa: 220–240 V stried., 50/60 Hz
R Nabíjačka: 100–240 V stried., 50/60 Hz
Príkon základne
R Pohotovostný stav: cca 0,4 W
R Maximálny príkon: cca 0,8 W
Príkon nabíjačky
R Pohotovostný stav: cca 0,1 W
R Maximálny príkon: cca 4,0 W
Prevádzkové podmienky
R 0 °C–40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 20 %–
80 % (suchý)
Podmienky nabíjania
R 5 °C–40 °C
*1 Pripojenie DECT sa zapína a vypína
prostredníctvom ovládacieho panela (str. 21).
12
Príprava
Príprava základne
A Do základne dôkladne zasuňte zástrčku
sieťového adaptéra.
D
B Šnúru zaistite obtočením okolo háčika.
C Sieťový adaptér zapojte do zásuvky sieťového
napájania.
E
D Šnúru telefónnej linky pripojte k základni a ku
konektoru pre telefónnu linku tak, aby bolo
počuť cvaknutie.
D
C
E Len pre služby DSL/ADSL: Zapojte DSL/
ADSL filter (nie je súčasťou výbavy).
Pre vašu informáciu:
R Používajte výhradne dodaný sieťový adaptér
Panasonic PNLV226CE.
R Používajte výhradne dodanú šnúru telefónnej
linky.
A
B
Príprava nabíjačky
A
Zástrčku sieťového adaptéra dôkladne zapojte
do nabíjačky.
B
Sieťový adaptér zapojte do zásuvky sieťového
napájania.
Pre vašu informáciu:
R Používajte výhradne dodaný sieťový adaptér
Panasonic PNLV230CE.
B
A
13
Príprava
Príprava prenosnej jednotky
Vloženie karty SIM, karty microSD a batérie
Karta SIM (nie je súčasťou výbavy) umožňuje prenosnej jednotke nadviazať spojenie so službami mobilnej
komunikácie. Ďalšie informácie získate u poskytovateľa mobilných telefónnych služieb.
Karta microSD (nie je súčasťou výbavy) umožňuje rozšírenie pamäťovej kapacity prenosnej jednotky.
Dôležitá informácia:
R Pred vyberaním batérie je nutné najprv vypnúť prenosnú jednotku.
R Aby nedošlo k strate dát alebo poruche, dbajte na to, aby ste nepoškodili, zle nezaobchádzali
a neskratovali kontakty zlatej farby na karte SIM alebo microSD.
1
Zložte kryt prenosnej jednotky.
2
Kartu SIM nasmerujte tak, aby jej kontakty
zlatej farby smerovali nadol, a potom ju
opatrne celú zasuňte do slotu na kartu SIM.
3
Otvorte kryt pre kartu microSD tak, že ho
posuniete k najbližšiemu okraju prenosnej
jednotky (A) a následne zdvihnete (B).
B
A
4
14
Vložte kartu microSD tak, že jej kontakty zlatej
farby smerujú nadol, zatvorte kryt na kartu
microSD (A) a potom jemne posuňte kryt na
opačnú stranu prenosnej jednotky (B).
A
B
Príprava
5
B
Vložte batériu (A) a uložte ju do prenosnej
jednotky (B).
A
6
Naložte kryt.
Nabíjanie prenosnej jednotky
Pred prvým použitím nechajte batériu prenosnej jednotky cca 5 hodín nabíjať. Kontrolka nabíjania (A)
počas nabíjania prenosnej jednotky svieti a keď sa prenosná jednotka nabije, kontrolka zhasne.
Dôležitá informácia:
R Ak prenosnú jednotku počas telefonovania vložíte do nabíjačky, spojenie sa nepreruší.
A
A
alebo
Vložte prenosnú jednotku do nabíjačky.
K prenosnej jednotke zapojte priamo sieťový
adaptér.
Ikona stavu batérie
Keď je displej zapnutý, ikona batérie v pravom hornom rohu zobrazenia informuje o stave batérie
nasledujúcim spôsobom.
15
Príprava
®
®
Veľmi málo nabitá
®
Úplne nabitá
Pre vašu informáciu:
R Keď sa prenosná jednotka nabíja, v ikone stavu batérie sa zobrazuje .
R Môžete si skontrolovať percentuálne vyjadrenie stavu batérie. Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Batéria].
Informácie o napájaní a nabíjaní
Zapojenie sieťového adaptéra
R Sieťový adaptér musí byť vždy zapojený. (Sieťový adaptér sa počas prevádzky zahrieva. Je to normálny
jav.)
R Sieťový adaptér zapojte do sieťovej zásuvky osadenej v stene alebo na podlahe. Nezapájajte ho do
sieťovej zásuvky na strope. Sieťový adaptér by sa mohol pôsobením vlastnej tiaže odpojiť.
Výpadok napájania
R Bez dodávky elektrickej energie zariadenie nepracuje. Odporúčame pripojiť šnúrový telefón (bez
sieťového adaptéra) k tej istej telefónnej linke alebo do zásuvky telefónnej linky, ak je v dome k dispozícii.
Použitie a výmena batérie
R Použite výhradne dodanú batériu. Batériu nahrádzajte výhradne nabíjateľnou batériou Panasonic
uvedenou na str. 3.
R Keď sa životnosť batérie chýli ku koncu, môže mať zväčšený objem. Závisí to od podmienok, v ktorých
sa využíva, a nepredstavuje to problém.
Nabíjanie batérií
R Prenosná jednotka sa počas nabíjania zahrieva. Je to normálny jav.
R Na prenosnej jednotke, základni a nabíjačke raz za mesiac vyčistite mäkkou suchou handričkou kontakty
pre nabíjanie. Pred čistením zariadenia odpojte šnúru sieťového napájania a šnúru telefónnej linky. Ak je
zariadenie používané v prostredí s veľkým obsahom prachu, mastnôt alebo vlhkosti, čistite kontakty
častejšie.
R Dĺžka nabíjania a dĺžka napájania z batérie závisia od podmienok mobilnej komunikačnej siete a môžu
byť rôzne.
Úspora energie batérie
R Časový interval, počas ktorého môžete využívať prenosnú jednotku do najbližšieho nabíjania, závisí od
spôsobu využitia a môže byť rôzne dlhý. Nasledujúce odporúčania prispievajú k šetreniu energie batérie.
– Ak prenosnú jednotku nevyužívate, vypnite obrazovku (str. 18).
– Prostredníctvom ovládacieho panela (str. 21) vypnite Wi-Fi, GPS a Bluetooth funkcie prenosnej
jednotky.
– Keď ste mimo domu, prostredníctvom ovládacieho panela (str. 21) vypnite DECT pripojenie
prenosnej jednotky k základni. Upozorňujeme, že ak po návrate domov toto pripojenie naspäť
nezapnete, nemožno pomocou prenosnej jednotky cez pevnú linku volať a prijímať volania.
16
Príprava
Spoznajte svoj telefónny systém
Popis prenosnej jednotky
A
A
Konektor pre náhlavnú súpravu
B
B
Vypínač
G
C
Indikátor nabíjania
H
D
Ovládač hlasitosti (
E
Dotykový displej
F
Konektor micro USB
G
Predná kamera
H
Slúchadlo
I
Tlačidlo
I
J
Tlačidlo východiskového zobrazenia
J
K
K
Tlačidlo
L
Mikrofón
M
Blesk kamery
N
Zadná kamera
M
O
Reproduktor
N
O
P
Kontakty pre nabíjanie
C
D
E
F
a
)
(menu)
(späť)
L
P
Tlačidlo východiskového zobrazenia
Stlačením tlačidla východiskového zobrazenia je možné kedykoľvek vyvolať základné zobrazenie.
17
Príprava
Navigačné tlačidlá
Tlačidlo
(menu): Zobrazí zoznam možností, ktoré sú k dispozícii v danom zobrazení.
Tlačidlo
(späť): Obnoví predchádzajúce zobrazenie alebo zatvorí aktuálne dialógové okno, menu,
zobrazenú klávesnicu a pod.
Pre vašu informáciu:
R Tlačidlá
a
sa zobrazujú vo väčšine zobrazení. Zobrazujú sa v spodnej časti prenosnej jednotky
vedľa tlačidla východiskového zobrazenia a ak sa chvíľu nevyužívajú, stratia sa. Ak chcete tlačidlá
po tom, čo sa prestali zobrazovať, znova obnoviť, stačí sa dotknúť tej oblasti prenosnej jednotky,
a
v ktorej sa normálne zobrazujú.
Popis základne
A
Tlačidlo M N (lokátor)
Ak toto tlačidlo stlačíte, prezvonia sa prenosné
jednotky, ktoré sú zaregistrované k základni. To
je užitočné vtedy, keď chcete nájsť stratenú
prenosnú jednotku.
A
Zapnutie a vypnutie prenosnej jednotky
Prenosná jednotka sa zapína tak, že podržíte stlačený vypínač v hornej časti prenosnej jednotky. Ak sa
zobrazí prostredie blokovania, je potrebné zobrazovanie odblokovať (str. 18).
Prenosná jednotka sa vypína tak, že podržíte vypínač v hornej časti prenosnej jednotky stlačený a následne
klepnete na možnosť [Vypnúť] ® [OK].
Pre vašu informáciu:
R Keď prvýkrát zapnete prenosnú jednotku, zobrazí sa sprievodca nastavením (str. 19).
Zapnutie a vypnutie zobrazovania
Zobrazovanie možno vypnúť, čo šetrí batériu a chráni pred neúmyselným ovládaním. Aj keď je
zobrazovanie vypnuté, môžete prijímať volania, správy a pod. Aplikácie, ktoré sú v činnosti vo chvíli, keď
zobrazovanie vypnete, naďalej bežia.
Zobrazovanie zapnete a vypnete vypínačom v hornej časti prenosnej jednotky. Zobrazovanie je možné
zapnúť aj stlačením tlačidla východiskového zobrazenia.
Odblokovanie zobrazovania
Keď zapnete zobrazovanie, môže sa zobraziť prostredie blokovania. Toto prostredie chráni pred náhodným
dotykom prenosnej jednotky, ktorý vedie k neželaným činnostiam. Ak sa zobrazí štandardné blokovacie
18
Príprava
prostredie, zobrazovanie môžete odblokovať tak, že potiahnete ikonu blokovania smerom k ikone
odblokovania alebo smerom k ikone želanej akcie.
Sprievodca nastavením
Keď prvýkrát zapnete prenosnú jednotku, sprievodca nastavením uvedie výzvu na konfiguráciu
nasledujúcich nastavení. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov a jednotlivé nastavenia nakonfigurujte
podľa potreby.
1
2
3
Zvoľte jazyk.
4
5
6
Zvoľte želaný typ mobilnej siete (zobrazuje sa, len ak je vložená karta SIM).
Zadajte nastavenia dátumu a času.
Zvoľte si želané nastavenie pre automatické nastavovanie času.
R Ak zvolíte [Použiť čas poskytnutý sieťou], na automatické nastavenie dátumu a času prenosnej
jednotky je potrebné spojenie s mobilnou sieťou alebo internetom.
Pridajte, alebo vytvorte účet Google.
Nakonfigurujte Wi-Fi nastavenia (zobrazujú sa, len ak zvolíte konfiguráciu účtu Google).
Pre vašu informáciu:
R Niektoré položky sa môžu zobrazovať v angličtine nezávisle od nastaveného jazyka.
Nastavenie účtu Google
Ak si nakonfigurujete prenosnú jednotku tak, že sa bude synchronizovať s vaším účtom Google, poskytne
vám to jednoduchý spôsob synchronizácie kontaktov a ďalších informácií medzi rôznymi zariadeniami, ako
sú počítače alebo smartfóny a prenosnou jednotkou vášho telefónneho systému. Napríklad môžete použiť
svoj počítač na pridanie kontaktných údajov do svojho účtu Google a potom nakonfigurovať prenosnú
jednotku na synchronizáciu s týmto účtom Google. Vaše kontakty budú automaticky stiahnuté do vašej
prenosnej jednotky.
Sprievodca nastavením uvedie výzvu, aby ste informácie o vytvorenom účte Google buď zaradili
k prenosnej jednotke, alebo si vytvorili nový účet. Ak si želáte, môžete tento krok preskočiť. Ak by ste chceli
nakonfigurovať účet Google neskôr, postupujte podľa str. 47.
Pre vašu informáciu:
R Na konfiguráciu účtu Google je potrebné pripojenie k internetu. Ak sa v prostredí so sprievodcom
nastavením rozhodnete použiť alebo vytvoriť účet Google, zobrazí sa vám výzva na zadanie informácie
o Wi-Fi, aby sa prenosná jednotka mohla pripojiť k internetu.
Nastavenia Wi-Fi
Ak máte smerovač bezdrôtovej siete a prístup k internetu, môžete nakonfigurovať prenosnú jednotku tak,
aby sa pripojila k sieti Wi-Fi a poskytovala prístup k internetu za účelom synchronizácie prenosnej jednotky
s účtom Google pomocou aplikácie [Prehliadač] umožňujúcej prehliadanie webových stránok a pod. Ak vás
sprievodca nastavením vyzve zadať informácie o Wi-Fi, použite nasledujúci postup. Ak by ste chceli
nakonfigurovať tieto nastavenia neskôr, postupujte podľa str. 46.
1
Zvoľte Wi-Fi sieť.
R Ak sa želaná sieť Wi-Fi nezobrazuje, môže byť potrebné zadať názov siete (tzv. „SSID”) manuálne.
Ďalšie informácie nájdete na str. 46.
2
Ak sa pripájate k zabezpečenej sieti Wi-Fi, zadajte heslo.
19
Príprava
3
Klepnite na [Pripojiť].
Východiskové zobrazenie
Východiskové zobrazenie je hlavné zobrazenie displeja, z ktorého môžete spúšťať aplikácie ako napríklad
telefón, kameru, webový prehliadač a ovládať miniaplikácie. Je kedykoľvek k dispozícii, stačí stlačiť tlačidlo
východiskového zobrazenia. Východiskové zobrazenie si môžete prispôsobiť svojim potrebám a podľa
želania pridávať, presúvať a rušiť v ňom položky.
Prehliadanie východiskového zobrazenia
Východiskové zobrazenie obsahuje viac strán ikon aplikácií a miniaplikácií. Ďalšie stránky sa zobrazia, keď
prejdete prstom po zobrazení doľava alebo doprava. Ak chcete otvoriť aplikáciu, klepnite na jej ikonu.
Presun položky vo východiskovom zobrazení
1
2
Klepnite na položku a podržte ju.
Potiahnite položku na nové miesto.
R Položku môžete presunúť na ďalšiu stranu tak, že ju potiahnete k ľavému alebo pravému okraju
zobrazenia.
Využitie zoznamu aplikácií
Zoznam aplikácií umožňuje prístup ku všetkým aplikáciám a miniaplikáciám uloženým v prenosnej jednotke.
Zoznam aplikácií sa zobrazí, keď vo východiskovom zobrazení klepnete na
. Podobne ako východiskové
zobrazenie, aj zoznam aplikácií obsahuje viac strán a tie možno zobraziť tak, že prejdete prstom doľava
alebo doprava.
Ak chcete nejakú položku preradiť zo zoznamu aplikácií do východiskového zobrazenia, použite nasledujúci
postup.
1
Vo východiskovom zobrazení prejdite na stranu, kam chcete zaradiť aplikáciu alebo miniaplikáciu,
a potom klepnite na
.
2
3
Prejdite na tú stranu zoznamu aplikácií, ktorá obsahuje želanú položku.
4
Potiahnite položku a pustite ju v prostredí východiskového zobrazenia.
Klepnite na položku a podržte ju.
R Zobrazenie sa zmení na východiskové zobrazenie.
Vymazanie položky z východiskového zobrazenia
1
2
20
Klepnite na položku a podržte ju.
Položku potiahnite k príkazu [Odstrániť] v hornej časti zobrazenia.
Príprava
Stav a upozornenia
Stavová lišta
Stavová lišta sa pri väčšine aplikácií zobrazuje v hornej časti zobrazenia prenosnej jednotky. Zobrazuje čas
a poskytuje ikony a ďalšie ukazovatele, ktoré informujú o stave batérie prenosnej jednotky, intenzite signálu
siete a určitých funkciách prenosnej jednotky.
Prehľad bežne využívaných ikon stavu a ich význam nájdete na str. 59.
Notifikačný panel
Notifikačný panel poskytuje podrobné informácie o prichádzajúcich e-mailových správach, zmeškaných
volaniach, údajoch kalendára a pod. Notifikačný panel sa otvára posunutím prsta po displeji odhora nadol.
Ak chcete notifikačný panel zavrieť, prejdite prstom po displeji zdola nahor. Keď je notifikačný panel
otvorený, môžete klepnúť na niektorú notifikáciu a otvoriť zodpovedajúcu aplikáciu. Niektoré notifikácie
možno odstrániť pohybom doľava alebo doprava.
Prehľad bežne využívaných ikon notifikácií a ich význam nájdete na str. 60.
Ovládací panel
Ovládací panel sa zobrazuje v hornej časti notifikačného panela a umožňuje svižne meniť nastavenia
určitých funkcií bez toho, aby bolo potrebné prejsť k inému zobrazeniu. Stačí klepnúť na ikony funkcií, ktoré
sa zobrazujú na ovládacom paneli, a môžete prejsť cez ponúkané možnosti nastavenia. Ak prejdete
ovládacím panelom doľava alebo doprava, máte k dispozícii viac nastavení.
Zoznam nastavení ovládacieho panela nájdete na str. 61.
Aplikácia Pevná linka
Vo východiskovom zobrazení prenosnej jednotky sa štandardne zobrazuje aplikácia [Pevná linka], ktorá
umožňuje prístup k bežne využívaným funkciám telefónneho systému.
21
Príprava
Umožňuje uskutočňovať interné hovory (interkom).
Umožňuje meniť určité funkcie telefónneho systému.
Umožňuje využívať odkazovú schránku telefónneho systému.
Umožňuje prístup k zoznamu volaní základne.
Umožňuje využívať funkciu hľadača kľúčov základne.
Spustenie aplikácie [Pevná linka]
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
22
Telefonické funkcie
Uskutočňovanie hovorov
Aplikácia [Telefón] slúži na volanie a prijímanie volaní, kontrolu zoznamu volaní, ako aj na využívanie
služieb, ktoré zabezpečuje poskytovateľ služieb pevnej linky a poskytovateľ služieb mobilnej komunikácie.
Aplikácia [Telefón] obsahuje nasledujúce karty.
Slúži na ručnú voľbu čísel, interné volania (interkom) a pod.
Slúži na prístup do zoznamu volaní (str. 27).
Slúži na rýchle vyhľadanie osoby, ktorej kontaktné údaje sú uložené medzi ostatnými kontaktmi
(str. 30).
Dôležitá informácia:
R Keď je prenosná jednotka pripojená k základni, na stavovej lište sa zobrazuje
alebo
. Ak sa
nezobrazuje ani jedna z uvedených ikon, pomocou prenosnej jednotky nemožno volať alebo prijímať
volania pevnej linky.
R Ak prenosnú jednotku počas telefonovania vložíte do nabíjačky, spojenie sa nepreruší.
Pre vašu informáciu:
R Keď sa iniciujú volania prostredníctvom zariadenia s Bluetooth, volania sa uskutočnia prostredníctvom
mobilnej telefónnej linky.
R Pri použití zariadenia s Bluetooth nie sú určité telefonické funkcie telefónneho systému k dispozícii.
Manuálna voľba čísel
1
2
3
4
5
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
V hornej časti zobrazenia zvoľte kartu
.
Zadajte telefónne číslo a potom v spodnej časti zobrazenia klepnite na
R Ak chcete vymazať číslicu, klepnite na
.
R Ak chcete v rámci voľby vložiť pauzu, klepnite na
a podržte ju.
.
Zvoľte telefónnu linku, prostredníctvom ktorej chcete volať.
Spojenie na záver ukončíte klepnutím na
.
Vyhľadávanie pri manuálnej voľbe čísla
Keď zadávate číslice pomocou klávesnice, prenosná jednotka hľadá a zisťuje, či sa v zozname volaní
prenosnej jednotky a v telefónnom zozname nenachádza zhodný údaj. Nájdené zhodné čísla si môžete
zobraziť klepnutím na
a, ak chcete na dané číslo volať, klepnite na
pri ňom.
Volanie voľbou kontaktných údajov
Kontaktné údaje môžete prenosnej jednotke zadať manuálne (str. 30) alebo synchronizáciou prenosnej
jednotky so svojím kontom Google (str. 47).
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
V hornej časti zobrazenia zvoľte kartu
.
23
Telefonické funkcie
3
4
5
Klepnite na želaný kontakt.
Zvoľte telefónnu linku, prostredníctvom ktorej chcete volať.
Spojenie na záver ukončíte klepnutím na
.
Pridanie telefónneho čísla medzi kontakty pri voľbe čísla
1
2
Keď manuálne zadáte číslo, ktoré chcete voliť, klepnite na
3
Keď sa zobrazí výzva, postupujte podľa zobrazovaných pokynov a určite, kam sa má kontakt uložiť.
R Kontaktné údaje možno ukladať do pamäte prenosnej jednotky, na kartu SIM alebo ich možno
synchronizovať s kontom Google.
R Ak chcete účet Google zaregistrovať k prenosnej jednotke, klepnite na [Pridať nový účet] (ak sa
zobrazuje). Účet môžete zaregistrovať aj neskôr (str. 47).
4
Podľa potreby zadajte alebo upravte údaj a klepnite na [HOTOVO].
® [Pridať do kont.].
Priradenie čísla k už vytvorenému kontaktu:
→ Klepnite na želaný kontakt.
Priradenie čísla k novému kontaktu:
→ Klepnite na [VYTVORIŤ NOVÝ KONTAKT].
Nadviazanie spojenia formou videohovoru
Videohovor môžete začať viesť s kompatibilným zariadením tak, že zadáte telefónne číslo druhého
účastníka a klepnete na
.
Pre vašu informáciu:
R Videohovory si vyžadujú, aby bola vložená karta SIM.
R Volania formou videohovoru môžu prijať len kompatibilné zariadenia.
Využitie ďalších funkcií počas komunikácie
Hlasitá komunikácia
Ak chcete počas komunikácie zapnúť hlasitú komunikáciu, klepnite na
komunikácia prepne späť do slúchadla.
. Ďalším klepnutím na
sa
Hlasitosť slúchadla alebo reproduktora
Počas komunikácie stláčaním tlačidla hlasitosti (
) hlasitosť zvyšujete a tlačidlom (
) znižujete.
Vypnutie mikrofónu
Ak chcete počas komunikácie vypnúť mikrofón prenosnej jednotky, aby vás druhý účastník nepočul, klepnite
na . Funkciu mikrofónu obnovíte opätovným klepnutím na .
Pridržanie spojenia
Ak chcete nadviazané spojenie pridržať a navzájom sa s druhým účastníkom nepočuť, počas komunikácie
klepnite na . Ak chcete spojenie obnoviť, opäť klepnite na .
24
Telefonické funkcie
R Ak sa spojenie cez pevnú linku pridržiava 9 minút, zaznie zvukové upovedomenie. Ak spojenie naďalej
ostáva pridržané, upozornenie opäť zaznie o 30 sekúnd neskôr (t.j. po 9 minútach a 30 sekundách od
uvedenia do pridržaného stavu). Ak pridržané spojenie ďalej trvá, o 30 sekúnd neskôr sa zruší (t.j. po 10
minútach v stave pridržaného spojenia).
Nastaviteľné prerušenie (R/flash) (len pevné linky)
Ak klepnete na , môžete využiť funkciu čakajúceho volania a prijať druhé volanie pevnej linky alebo
prepínať medzi spojeniami pevnej linky (str. 27). Interval prerušenia (R/flash) sa dá v prípade potreby
zmeniť (str. 44).
Dočasná tónová voľba (pre používateľov telefónnej služby pulznej voľby)
Stlačením
prepnete na režim tónovej voľby a následne môžete voliť želané čísla.
Aktivácia displeja počas komunikácie
Senzor priblíženia prenosnej jednotky zisťuje, kedy si priložíte telefón k uchu, aby sa automaticky vyplo
zobrazovanie. To šetrí batériu a zároveň chráni pred neúmyselným ovládaním cez dotykový displej počas
komunikácie. Keď sa prenosná jednotka vzdiali od ucha, zobrazovanie sa opäť spustí.
Zobrazovanie môžete počas komunikácie zapínať a vypínať aj manuálne pomocou vypínača v hornej časti
prenosnej jednotky.
Pre vašu informáciu:
R Ak počas komunikácie vypnete zobrazovanie, spojenie sa nepreruší.
Klávesnica
Keď počas komunikácie potrebujete zadať čísla (napríklad na základe pokynov menu s hlasovým
navádzaním automatizovaného telefónneho strediska), klepnite na . Klávesnica sa skryje, keď klepnete
na
.
Nahrávanie hovoru pevnej linky
Dôležitá informácia:
R Pred spustením nahrávania upozornite druhého účastníka, že sa bude vzájomný rozhovor nahrávať. Bez
súhlasu predstavuje nahrávanie narušenie súkromia a môže byť protiprávne.
1
2
Počas komunikácie cez pevnú linku klepnite na
Keď skončíte, klepnite na
® [Nahrať hovor].
® [Zastaviť nahrávanie] alebo na
, aby sa spojenie ukončilo.
Pre vašu informáciu:
R Ak si chcete nahrávku vypočuť, postupujte podľa str. 33.
Prijímanie hovorov
Prijatie hovoru
1
2
Keď prichádza volanie, klepnite na
Spojenie ukončíte klepnutím na
a potiahnite k
.
.
25
Telefonické funkcie
Ak sa rozhodnete volanie neprijať
Keď prichádza volanie, klepnite na
a potiahnite k
. Pre rôzne typy volaní je účinok rôzny.
– Volania pevnej linky: Prenosná jednotka prestane vyzváňať.
– Volania mobilnej linky: Hovor sa odmietne.
Hlasitosť vyzváňania
Hlasitosť vyzváňania nastavíte stláčaním tlačidla hlasitosti ( ) smerom k zvýšeniu a ( ) smerom
k zníženiu. Keď prenosná jednotka vyzváňa, stlačením tlačidla hlasitosti v ľubovoľnom smere sa vyzváňanie
dočasne vypne.
Rýchla zmena vyzváňania a nastavení zvuku
1
2
Podržte stlačený vypínač v hornej časti prenosnej jednotky.
Zvoľte želaný zvukový profil.
Slúži na voľbu zvukového profilu [Tichý režim]. Vyzváňanie sa vypne a telefón
nevibruje.
Slúži na voľbu zvukového profilu [Stretnutie]. Vyzváňanie sa vypne a telefón len
vibruje.
Slúži na voľbu zvukového profilu [Všeobecné]. Uplatní sa vyzváňanie a zvuk, ktoré
ste si nastavili (str. 40).
Pre vašu informáciu:
R Podrobnejšie informácie o vyzváňaní a nastaveniach zvuku nájdete na str. 40.
Prijatie druhého volania (čakajúce volanie)
Ak počas telefonickej komunikácie prichádza aj ďalšie volanie, prenosná jednotka vás o tom upovedomí
signálom čakajúceho volania. Ak sa s volaním prenášajú aj údaje o volajúcom, môžete si ich pozrieť na
displeji a, ak si želáte, môžete druhé volanie prijať.
Dôležitá informácia:
R Aby ste mohli prijať druhé volanie na tej istej linke, je potrebné si aktivovať službu čakajúceho volania
u svojho poskytovateľa telekomunikačných služieb. Ďalšie informácie o tejto funkcii získate od
poskytovateľa služieb pevnej linky alebo mobilnej komunikácie.
Prijatie druhého volania z odlišnej linky
Keď znie signál čakajúceho volania, klepnite na
potiahnite k
.) Prvé spojenie sa zruší.
a potiahnite k
. (Ak chcete nové volanie ignorovať,
Prijatie druhého volania z mobilnej linky
1
26
Keď znie signál čakajúceho volania, klepnite na
odmietnuť, potiahnite k
.)
a potiahnite k
. (Ak chcete nové volanie
Telefonické funkcie
2
Prepínanie medzi hovormi:
→ Klepnite na
.
Spojenie hovorov a komunikácia so všetkými účastníkmi:
→ Klepnite na .
Ukončenie aktuálneho spojenia:
→ Klepnite na
.
Prijatie druhého volania pevnej linky
1
2
Keď zaznie signál čakajúceho volania, klepnite na
.
Ak chcete medzi hovormi prepnúť, klepnite opäť na
.
Využitie zoznamov volaní
V prenosnej jednotke aj základni sa registrujú vaše volania, vďaka čomu si môžete prezerať záznamy
o svojich komunikáciách. Na identifikáciu jednotlivých typov volaní, ktoré sa ukladajú v zoznamoch volaní,
slúžia nasledujúce symboly.
Dôležitá informácia:
R Na registráciu zmeškaných a prijatých volaní je potrebná identifikácia volajúcich (str. 47).
Zoznam volaní
Zoznam volaní
prenosnej
jednotky
Zoznam volaní
základne
*1
Ikona
Význam
Použitá linka
(červená)
Zmeškaný hovor
Len mobilná linka
(modrá)
Zmeškaný hovor
Len pevná linka*1
Prijaté volanie
Pevná*1, mobilná linka
(zelená)
Odchádzajúce volanie
Pevná*1, mobilná linka
(červená)
Zmeškaný hovor
Len pevná linka
(modrá)
Prijaté volanie alebo zmeškaný
hovor, ktorý bol skontrolovaný.
Len pevná linka
Zoznam volaní prenosnej jednotky zaznamenáva len volania pevnej linky, ktoré prichádzajú, keď je
prenosná jednotka pripojená k základni.
Kontrola zmeškaných volaní
. Ak si chcete pozrieť
Keď máte zmeškaný hovor, na stavovej lište a notifikačnom paneli sa zobrazuje
údaje o zmeškanom volaní, otvorte notifikačný panel (str. 21) a klepnite na notifikáciu zmeškaného volania.
Využitie zoznamu volaní prenosnej jednotky
Uskutočnenie volania výberom zo zoznamu volaní prenosnej jednotky
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
V hornej časti zobrazenia zvoľte kartu
.
27
Telefonické funkcie
3
4
5
6
Klepnutím na príslušnú kartu zvoľte typ volaní, ktoré chcete zobraziť.
Klepnite na
pri telefónnom čísle alebo osobe, ktorej chcete volať.
Zvoľte telefónnu linku, prostredníctvom ktorej chcete volať.
Spojenie na záver ukončíte klepnutím na
.
Zaradenie údajov zo zoznamu volaní prenosnej jednotky medzi svoje kontakty
1
2
3
4
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
5
Priradenie čísla k už vytvorenému kontaktu:
→ Klepnite na želaný kontakt.
Priradenie čísla k novému kontaktu:
→ Klepnite na [VYTVORIŤ NOVÝ KONTAKT].
6
Keď sa zobrazí výzva, postupujte podľa zobrazovaných pokynov a určite, kam sa má kontakt uložiť.
R Kontaktné údaje možno ukladať do pamäte prenosnej jednotky, na kartu SIM alebo ich možno
synchronizovať s kontom Google.
R Ak chcete účet Google zaregistrovať k prenosnej jednotke, klepnite na [Pridať nový účet] (ak sa
zobrazuje). Účet môžete zaregistrovať aj neskôr (str. 47).
7
Podľa potreby zadajte alebo upravte údaj a klepnite na [HOTOVO].
V hornej časti zobrazenia zvoľte kartu
.
Klepnutím na príslušnú kartu zvoľte typ volaní, ktoré chcete zobraziť.
Klepnite na želané meno alebo telefónne číslo a potom na možnosť [Pridať do kont.].
R [Pridať do kont.] sa nezobrazuje, ak je zvolený údaj zoznamu volaní už zaradený medzi kontakty.
Vymazanie zo zoznamu volaní prenosnej jednotky
1
2
3
4
5
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
V hornej časti zobrazenia zvoľte kartu
Klepnite na
® [Odstrániť].
Zvoľte želané údaje.
R Ak chcete zvoliť všetky údaje, klepnite na
klepnite na
6
.
Klepnutím na príslušnú kartu zvoľte typ volaní, ktoré chcete zobraziť.
Klepnite na
. Ak sa má označenie všetkých údajov zrušiť,
.
® [OK].
Využitie zoznamu volaní základne
Uskutočnenie volania výberom zo zoznamu volaní základne
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Klepnite na
28
Klepnite na [Zoznam volaní].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
pri telefónnom čísle alebo osobe, ktorej chcete volať.
Telefonické funkcie
4
5
Zvoľte telefónnu linku, prostredníctvom ktorej chcete volať.
Spojenie na záver ukončíte klepnutím na
.
Vymazanie zo zoznamu volaní základne
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Vymazanie údajov jedného volania:
→ Zvoľte želané volanie a potom klepnite na
® [Vymazanie z zoznam volaní].
Vymazanie údajov všetkých volaní:
→ Klepnite na
® [Vymazať všetky volania] ® [OK].
Klepnite na [Zoznam volaní].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
29
Funkcie telefónneho zoznamu
Pridanie kontaktných údajov
Aplikáciu [Ľudia] môžete využiť na uloženie všetkých svojich kontaktných údajov do pamäti prenosnej
jednotky. Údaje (nazývané tiež „kontakty”) obsahujú informácie o vašich priateľoch, rodine a kolegoch,
a jedná sa o adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy.
Pre vašu informáciu:
R Ak máte účet Google a prístup k internetu, kontaktné údaje sa môžu synchronizovať s prenosnou
jednotkou automaticky (str. 47).
Manuálne pridanie kontaktných údajov
1
2
3
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Ľudia].
4
Podľa potreby zadajte údaje.
R Ak chcete pridať obrázok, klepnite na ikonu obrázka.
R Ak chcete zadané úpravy zrušiť, klepnite na
® [Zahodiť] ® [OK]. Upozorňujeme, že klepnutím
na
sa zadané zmeny uložia.
R Ak chcete k vytvorenému kontaktu pridať nový kontaktný údaj, klepnite na
® [Spojiť].
5
Klepnite na [HOTOVO].
Klepnite na
.
Keď sa zobrazí výzva, postupujte podľa zobrazovaných pokynov a určite, kam sa má kontakt uložiť.
R Kontaktné údaje možno ukladať do pamäte prenosnej jednotky, na kartu SIM alebo ich možno
synchronizovať s kontom Google.
R Ak chcete účet Google zaregistrovať k prenosnej jednotke, klepnite na [Pridať nový účet] (ak sa
zobrazuje). Účet môžete zaregistrovať aj neskôr (str. 47).
Pre vašu informáciu:
R Ak si domáce a/alebo medzinárodné telefónne čísla svojich kontaktov ukladáte so znakom „+”
a predvoľbou krajiny, do pamäte základne si uložte konverzné kódy telefónnych čísel, aby sa telefónne
čísla cez pevnú linku správne volili (str. 43).
Zaradenie vlastných údajov medzi kontakty
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Ľudia].
3
4
Podľa potreby zadajte údaje.
Klepnite na [Nastaviť môj profil].
R Ak sa nezobrazuje možnosť [Nastaviť môj profil], klepnite na obsah, ktorý sa zobrazuje pod
® [Upraviť].
možnosťou [JA], a potom na
Klepnite na [HOTOVO].
Volanie výberom z kontaktných údajov
Vyhľadanie kontaktu
1
30
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Ľudia].
Funkcie telefónneho zoznamu
2
Klepnite na
a potom zadajte hľadaný text.
R Na vyhľadanie kontaktu na základe prvého písmena môžete použiť aj rolovanie pomocou
posuvníka na pravej strane zobrazenia.
Volanie, odoslanie textovej alebo e-mailovej správy kontaktu
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Ľudia].
Klepnite na kontakt a potom zvoľte želaný spôsob komunikácie.
Práca s kontaktmi
Úprava kontaktu
1
2
3
4
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Ľudia].
Zvoľte želaný kontakt a potom klepnite na
® [Upraviť].
Podľa potreby upravte údaje.
Klepnite na [HOTOVO].
Vymazanie kontaktu
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Ľudia].
Zvoľte želaný kontakt a potom klepnite na
® [Odstrániť] ® [OK].
Rýchla voľba
Telefónne čísla uložené v zozname kontaktov môžete prideliť tlačidlám číselníka 2 až 9 a potom ich
môžete voliť tak, že v aplikácii [Telefón] podržíte stlačené príslušné číselné pamäti rýchlej voľby.
1
2
3
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
4
Zvoľte želaný kontakt.
Klepnite na
® [Rýchla voľba].
Zvoľte nepoužitú pamäť rýchlej voľby.
R Ak chcete pridelenie rýchlej voľby zrušiť, klepnite na
® [Odstrániť].
31
Funkcie odkazovej schránky telefónu
Funkcie záznamu odkazov
Nasledujúce funkcie slúžia na zaznamenávanie odkazov vašich zmeškaných hovorov.
– Odkazová schránka základne (opísaná v tejto časti)
– Služba hlasovej pošty poskytovateľa služieb pevnej linky (str. 47)
– Služba hlasovej pošty poskytovateľa služieb mobilnej komunikácie (str. 47)
Odkazová schránka telefónu
Odkazová schránka základne môže po zaznení určitého počtu zvonení prijímať volania pevnej linky. Keď
prijme volanie, prehrá volajúcemu uvítanie a následne môže zaznamenať odkaz od volajúceho. Odkazy sa
ukladajú v základni a dajú sa prehrať pomocou prenosnej jednotky priamo doma alebo na diaľku
prostredníctvom vonkajšieho telefónu. Keď komunikujete cez pevnú linku, odkazová schránka telefónu
nemôže prijať volania.
Záznamová kapacita
Celková záznamová kapacita je cca 40 minút. Zaznamenať sa dá maximálne 64 odkazov.
Pre vašu informáciu:
R Keď sa pamäť určená na odkazy naplní, uskutoční sa nasledujúce.
– Pri zapnutí alebo vypnutí odkazovej schránky telefónu sa zobrazí [Plná pamäť].
– Zaznie pípnutie.
– Zaznie hlásenie o plnej pamäti.
– Ak sa využíva štandardné uvítanie pre volajúcich, základňa začne prijímať volania s iným uvítaním,
ktoré žiada volajúcich, aby zavolali znova neskôr. (Ak ste si nahrali svoje vlastné uvítanie, volajúcim
sa aj naďalej bude prehrávať.) Nezaznamenajú sa žiadne ďalšie nové odkazy.
Zapnutie a vypnutie odkazovej schránky telefónu
V čase predaja je odkazová schránka telefónu už zapnutá.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Zapnite alebo vypnite prepínač [Záznamník odkazov].
R Keď je odkazová schránka telefónu zapnutá, na stavovej lište sa zobrazuje
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
.
Uvítania
Záznam vlastného uvítania
V štandardnom nastavení využíva odkazová schránka telefónu štandardné uvítanie pre volajúcich. Ak si
radšej želáte svoje vlastné uvítanie, môžete si ho nahrať.
1
32
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
Funkcie odkazovej schránky telefónu
2
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
3
4
5
Klepnite na [Uvítanie pre volajúcich] ® [Nahratie uvítania].
Klepnite na [OK] a po zaznení pípnutia začnite hovoriť svoje uvítanie.
Klepnite na , aby sa nahrávanie nového uvítania pre volajúcich zastavilo a uložilo.
R Vaše nové uvítanie sa prehrá, aby ste si ho mohli skontrolovať.
Prehranie vlastného uvítania
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Klepnite na [Uvítanie pre volajúcich] ® [Prehrať uvítanie].
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zmazanie vlastného uvítania
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Klepnite na [Uvítanie pre volajúcich] ® [Obnova štandardného uvítania] ® [OK].
R Pokým si nenahráte nové uvítanie, bude sa využívať štandardné uvítanie.
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Prehrávanie odkazov
Keď sa do odkazovej schránky telefónu uložia nové odkazy, na stavovej lište a notifikačnom paneli sa
zobrazuje . Prístup k odkazovej schránke telefónu máte cez túto ikonu na notifikačnom paneli.
Prehranie odkazov
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Prehranie všetkých nových odkazov:
→ Klepnite na [Prehranie nového odkazu].
Prehranie všetkých odkazov:
→ Klepnite na [Prehranie všetkých odkazov].
Prehranie určitého odkazu:
→ Klepnite na [Zoznam odkazov] a potom na
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
R Počet odkazov sa uvádza v hornej časti zobrazenia.
pri želanom odkaze.
Pre vašu informáciu:
R V zozname odkazov je vedľa tých odkazov, ktoré už boli prehrané, značka.
Využitie ovládacích prvkov prehrávania odkazov
Na prehrávanie odkazov sú k dispozícii nasledujúce ovládacie prvky.
33
Funkcie odkazovej schránky telefónu
Ak naň klepnete, prehrávanie sa zastaví.
Ak naň klepnete, preskočí sa k predchádzajúcemu odkazu (ak sa naň klepne do uplynutia
prvých 5 sekúnd prehrávania) alebo sa zopakuje od začiatku aktuálny odkaz.
Ak naň klepnete, preskočí sa k ďalšiemu odkazu.
Ak naň klepnete, vymaže sa aktuálny odkaz.
Klepnutím na tento ovládací prvok sa prepína medzi reproduktorom a slúchadlom.
Ak naň klepnete, spustí sa spätné volanie. (Potrebná je identifikácia volajúceho; pozrite
str. 47)
Úprava telefónneho čísla volajúceho pri spätnom volaní
Táto funkcia nie je k dispozícii pri prehrávaní odkazu, ku ktorému sa neviaže telefónne číslo.
1
2
3
4
Spustite želaný odkaz.
Klepnite na
® [Upraviť a volať].
R Spustí sa aplikácia [Telefón].
Podľa potreby upravte číslo a potom klepnite na
.
Zvoľte telefónnu linku, prostredníctvom ktorej chcete volať.
Vymazanie odkazov
Ak chcete vymazať odkaz, pri jeho prehrávaní klepnite na
.
Vymazanie všetkých odkazov
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Klepnite na [Vymazať všetky odkazy] ® [OK].
34
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Funkcie odkazovej schránky telefónu
Funkcie ovládania na diaľku
Keď ste mimo domova, môžete využiť telefón s tónovou voľbou, zavolať na základňu a vypočuť si odkazy
uložené v odkazovej schránke telefónu alebo zmeniť nastavenia odkazovej schránky telefónu.
Do prostredia odkazovej schránky telefónu sa môžete dostať na diaľku prostredníctvom nasledujúcich
metód.
– Upovedomenie o novom odkaze: Základňa vám zavolá na vonkajšie telefónne číslo.
– Štandardný prístup na diaľku: Keď ste mimo domova, nadviažete spojenie so základňou.
Prehľad nastavení ovládania na diaľku
Spôsob ovládania na diaľku
Nastavenia
Upovedomenie o novom
odkaze
Štandardný prístup na diaľku
Prvotné nastavenie
str. 36
–
Zapnutie funkcie
str. 36
–
Zmena cieľového čísla
upovedomovania
str. 36
–
Rozhodnutie o vyžadovaní kódu
ovládania na diaľku
str. 36
–
str. 39
(voliteľná možnosť)
str. 39
Zavedenie kódu ovládania na
diaľku
Ovládanie na diaľku - prehľad
Upovedomenie o novom odkaze
Štandardný prístup na diaľku
1
Keď ste mimo domova, po zaznamenaní
nového odkazu vám základňa zavolá.
1
Keď ste mimo domova, zavolajte na svoje
telefónne číslo.
2
3
Prijmite volanie.
2
Zadajte kód ovládania na diaľku (ak sa
vyžaduje).
Keď odkazová schránka telefónu prijme vaše
volanie, zadajte kód ovládania na diaľku.
3
4
Začnite obsluhovať odkazovú schránku
telefónu (str. 37).
Začnite obsluhovať odkazovú schránku
telefónu (str. 37).
Upovedomenie o novom odkaze
Keď sa do odkazovej schránky telefónu nahrá odkaz od volajúceho, základňa môže zavolať na telefónne
číslo podľa vášho výberu a keď volanie prijmete, spustiť nový odkaz. Aby bola zaistená diskrétnosť pre vaše
odkazy, môžete si zaviesť kód ovládania na diaľku a keď si ho zavediete, základňa nové odkazy bez
zadania kódu neprehrá.
Dôležitá informácia:
R Keď sa táto funkcia aktivuje, po nahratí odkazu od volajúceho základňa zavolá na zadané telefónne
číslo. Dbajte na to, aby ste tejto funkcii priradili správne telefónne číslo.
35
Funkcie odkazovej schránky telefónu
Prvotné nastavenie
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
5
Zapnite prepínač [Signalizácia nového odkazu].
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Klepnite na [Notifikácia na] ® [(Žiadny údaj)].
Výber osoby a telefónneho čísla spomedzi kontaktov:
→ Klepnite na [Telefónny zoznam] a potom si zvoľte priamo kontakt a telefónne číslo.
Manuálne zadanie mena a telefónneho čísla:
→ Klepnite na [Klávesnica], zadajte meno a telefónne číslo a potom klepnite na [Hotovo].
Rozhodnutie o vyžadovaní kódu ovládania na diaľku
Ak sa pre toto nastavenie zadá [Aktívny], pri nadviazaní spojenia s odkazovou schránkou telefónu na
diaľku prostredníctvom funkcie upovedomovania o novom odkaze musíte zadávať kód ovládania na diaľku
(str. 39).
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Signalizácia nového odkazu] ® [Kód ovládania na diaľku].
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Ak sa má zadávanie kódu ovládania na diaľku vyžadovať:
→ Klepnite na [Aktívny]. Keď sa uvedie výzva na zadanie kódu ovládania na diaľku, zadajte želaný
kód a potom klepnite na [Done].
Ak sa zadávanie kódu ovládania na diaľku nemá vyžadovať:
→ Klepnite na [Neaktívny].
Zapnutie a vypnutie upovedomovania o nových odkazoch
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Zapnite alebo vypnite prepínač [Signalizácia nového odkazu].
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Pre vašu informáciu:
R Pri ovládaní odkazovej schránky telefónu na diaľku môžete funkciu upovedomovania o nových odkazoch
vypnúť stlačením #9.
Zmena telefónneho čísla pre upovedomovanie o nových odkazoch
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Signalizácia nového odkazu] ® [Notifikácia na].
36
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Úprava mena a telefónneho čísla priradeného tejto funkcii:
→ Klepnite na [Upraviť], upravte údaje a potom klepnite na [Hotovo].
Vymazanie mena a telefónneho čísla priradeného tejto funkcii:
Funkcie odkazovej schránky telefónu
→ Klepnite na [Vymazať]® [OK].
Príjem volania upovedomujúceho o novom odkaze
1
Keď základňa zavolá na vonkajšie telefónne číslo, ktoré ste určili, prijmite volanie a ak sa uvedie výzva,
aby ste uviedli kód ovládania na diaľku, zadajte ho.
2
3
Zadajte príkazy na diaľku (str. 37).
Po skončení zaveste.
Štandardný prístup na diaľku
Dôležitá informácia:
R Ak chcete využívať štandardný prístup na diaľku, musíte zaviesť prístupový kód (str. 39).
1
2
3
4
Prostredníctvom tlačidlového telefónu s tónovou voľbou voľte svoje telefónne číslo.
Po spustení uvítania zadajte prístupový kód pre ovládanie na diaľku.
Zadajte príkazy na diaľku (str. 37).
Po skončení zaveste.
Ovládanie na diaľku
Tlačidlá číselníka slúžia na ovládanie funkcií odkazovej schránky telefónu podľa nasledujúceho opisu.
Tlačidlo
Činnosť
1
Zopakovanie odkazu (v priebehu prehrávania)*1
2
Preskočenie odkazu (v priebehu prehrávania)
4
Prehranie nových odkazov
5
Prehranie všetkých odkazov
6
Prehranie uvítania
7
Nahratie uvítania
9
Zastavenie nahrávania alebo prehrávania
0
Vypnutie odkazovej schránky telefónu
#9
Vypnutie upovedomovania o nových odkazoch
*4
Vymazanie odkazu, ktorý sa práve prehráva
*5
Vymazanie všetkých odkazov
*6
Obnovenie využívania štandardného uvítania (počas prehrávania uvítania)
*#
Ukončenie ovládania na diaľku a ukončenie spojenia
*1
Ak sa stlačí počas prehrávania prvých 5 sekúnd odkazu, spustí sa predchádzajúci odkaz.
Zapnutie odkazovej schránky telefónu na diaľku
1
Prostredníctvom tlačidlového telefónu s tónovou voľbou voľte svoje telefónne číslo.
37
Funkcie odkazovej schránky telefónu
2
Nechajte telefón 9-krát zazvoniť.
R Zaznie dlhé pípnutie.
3
Do uplynutia 10 sekúnd od dlhého pípnutia zadajte prístupový kód pre ovládanie na diaľku.
R Odkazová schránka telefónu prehrá uvítanie.
R Spojenie môžete buď ukončiť, alebo opäť zadať prístupový kód a začať s obsluhou odkazovej
schránky telefónu na diaľku.
Nastavenia odkazovej schránky telefónu
Počet zvonení
Počet zvonení, ktoré majú zaznieť, kým zariadenie prijme volanie, môžete zmeniť.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Nastavenia] ® [Počet zvonení].
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zvoľte želané nastavenie.
R Ak zvolíte režim [Automatický], odkazová schránka telefónu prijíma volania na konci 2. zazvonenia
vtedy, ak sú v nej zaznamenané nové odkazy, alebo na konci 5. zazvonenia, ak nie sú
zaznamenané žiadne nové odkazy. Keď ste mimo domova, zavoláte na svoje domáce telefónne
číslo, aby ste si vypočuli nové odkazy pomocou ovládania odkazovej schránky telefónu na diaľku
(str. 35), a telefón zazvoní aj 3. raz, je zrejmé, že nemáte žiadne nové odkazy. Následne môžete
volanie ukončiť bez toho, aby vznikli náklady za hovor.
Ak máte aktivovanú službu hlasovej pošty pevnej linky
Aby sa dala prijímať hlasová pošta a odkazová schránka telefónu správne fungovala, venujte pozornosť
nasledujúcim pokynom:
R Ak chcete namiesto zabudovanej odkazovej schránky telefónu používať službu hlasovej pošty (str. 47),
ktorú zabezpečuje poskytovateľ služieb pevnej linky, vypnite odkazovú schránku telefónu (str. 32).
R Ak chcete namiesto služby hlasovej pošty, ktorú zabezpečuje poskytovateľ služieb pevnej linky, používať
radšej odkazovú schránku základne, požiadajte poskytovateľa služieb, aby vašu službu hlasovej pošty
vyradil z činnosti.
Ak to poskytovateľ služieb pevnej linky nemôže urobiť:
– Nastavenie [Počet zvonení] pre činnosť odkazovej schránky telefónu zadajte tak (str. 38), aby
prijímala volania skôr než hlasová pošta pevnej linky. Pred úpravou tohto nastavenia je nutné zistiť
počet zvonení, ktorý je potrebný na to, aby sa uviedla služba hlasovej pošty pevnej linky do činnosti.
– Zvýšte počet zvonení do aktivácie hlasovej pošty poskytovateľa služieb pevnej linky tak, aby
odkazová schránka základne mohla prijímať volania skôr, než sa uvedie do činnosti hlasová pošta
pevnej linky. V prípade potreby sa obráťte na poskytovateľa služieb pevnej linky.
Záznamový čas
V tomto nastavení sa vymedzuje maximálna dĺžka odkazu pre jednotlivých volajúcich.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Klepnite na [Nastavenia] ® [Záznamový čas].
38
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Funkcie odkazovej schránky telefónu
4
Zvoľte želané nastavenie.
R Ak zvolíte [Len uvítanie], odkazová schránka telefónu nezaznamenáva odkazy od volajúcich.
Klepnite na [OK], aby sa nastavenie uložilo.
R Ak si nenahráte vlastné uvítanie a zvolíte [Len uvítanie], odkazová schránka telefónu bude
volajúcim prehrávať štandardné uvítanie bez možnosti nahrávania odkazov, ktoré ich bude vyzývať,
aby zavolali neskôr. Ak si nahráte vlastné uvítanie (str. 32), vyzvite v ňom volajúcich, aby zavolali
znova neskôr.
Kód ovládania na diaľku
Prístupový kód ovládania odkazovej schránky telefónu na diaľku je 3-miestny kód, ktorý sa musí zadať, aby
sa získal prístup k odkazovej schránke telefónu na diaľku prostredníctvom štandardného prístupu na diaľku.
Tento prístupový kód chráni uložené odkazy pred prístupom cudzích osôb.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Nastavenia] ® [Kód ovládania na diaľku].
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zadajte želaný kód a potom klepnite na [Done].
Priposluch
Toto nastavenie určuje, či je možné cez prenosnú jednotku počúvať, ako volajúci necháva odkaz. Počas
priposluchu môžete nastaviť hlasitosť reproduktora stláčaním ovládača hlasitosti ( ) v smere zvýšenia
alebo (
) v smere zníženia úrovne hlasitosti a volanie môžete prijať klepnutím na
a potiahnutím k
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Nastavenia] ® [Priposluch].
.
Klepnite na [Odkazová schránka telefón].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zvoľte želané nastavenie.
39
Ďalšie funkcie a nastavenia
Vyzváňanie a nastavenia zvuku
Vyzváňanie, hlasitosť vyzváňania prenosnej jednotky a ďalšie nastavenia zvuku si môžete upraviť a uložiť
vo forme zvukového profilu. Zvukové profily umožňujú ľahko meniť viaceré druhy vyzváňania a nastavení
zvuku.
Výber zvukového profilu
1
2
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
Klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Zvukové profily].
vedľa želaného zvukového profilu.
Prednastavené zvukové profily
– [Všeobecné]: Môžete si zvoliť želaný druh vyzváňania, hlasitosť vyzváňania a pod.
– [Tichý režim]: Vyzváňanie je vypnuté a telefón nevibruje.
– [Stretnutie]: Vyzváňanie je vypnuté a telefón len vibruje.
– [Vonku]: Uplatnia sa nastavenia profilu [Všeobecné]. Hlasitosť vyzváňania sa nastaví na maximum
a vibrácia je zapnutá.
Úprava nastavení zvuku
1
2
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
3
4
Nastavenia si pozmeňte podľa želania.
® [Nastavenia systému] ® [Zvukové profily].
Klepnite na názov želaného zvukového profilu.
R Nastavenia zvukového profilu [Všeobecné] si môžete zmeniť, ale ostatné štandardné zvukové
profily nie je možné upravovať.
Keď skončíte, klepnite na tlačidlo východiskového zobrazenia.
Časté nastavenia
– [Vibrovať]: Umožňuje zapnúť a vypnúť funkciu vibrovania.
– [Hlasitosti]: Umožňuje nastavovať hlasitosť vyzváňania a ďalšej zvukovej signalizácie.
– [Vyzváňací tón pre hlasový hovor]: Umožňuje vybrať želaný druh vyzváňania pre prichádzajúce
volania mobilnej linky.
– [Vyzváňací tón pevnej linky]: Umožňuje vybrať želaný druh vyzváňania pre prichádzajúce volania
pevnej linky.
– [Zvuky pri dotyku na číselnú klávesnicu]: Umožňuje určiť, či majú dotyky klávesnice sprevádzať
počuteľné zvuky.
Pre vašu informáciu:
R Vyzváňanie interných volaní (interkom) nie je možné zmeniť.
Vytvorenie zvukového profilu
1
2
3
4
40
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Zvukové profily] ®
Zadajte názov zvukového profilu a potom klepnite na [OK].
Zvoľte nový zvukový profil a potom podľa potreby zmeňte jeho nastavenia.
Keď skončíte, klepnite na tlačidlo východiskového zobrazenia.
.
Ďalšie funkcie a nastavenia
Obnovenie pôvodných nastavení zvukového profilu
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
[OK].
® [Nastavenia systému] ® [Zvukové profily] ®
®
Nočný režim
Nočný režim umožňuje zvoliť časový interval, v ktorom nebude pri príchode volaní prenosná jednotka
vyzváňať. Táto funkcia je užitočná na určenie času, počas ktorého nechcete byť rušení, napríklad počas
spánku.
Dôležitá informácia:
R Skontrolujte, či má zariadenie správne nastavenie dátumu a času (str. 45).
Zapnutie a vypnutie nočného režimu
1
2
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Zvukové profily].
Zapnite alebo vypnite prepínač [Nočný režim].
Zmena času začiatku a ukončenia
Zadať môžete začiatok, koniec a oneskorenie vyzváňania.
1
2
3
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Zvukové profily].
Zapnite prepínač [Nočný režim] a potom klepnite na [Nočný režim] ® [Začiatok/koniec].
Zadajte želané nastavenia a potom klepnite na [Nastaviť].
Zmena oneskorenia vyzváňania
Toto nastavenie umožňuje signalizovať prichádzajúci hovor na prenosnej jednotke aj v nočnom režime, ak
volajúci nechá telefón vyzváňať dostatočne dlho. Po uplynutí nastaveného času začne prenosná jednotka
vyzváňať. Ak zvolíte nastavenie [Žiadne vyzváňanie], prenosná jednotka nebude v nočnom režime
vyzváňať vôbec.
1
2
3
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Zvukové profily].
Zapnite prepínač [Nočný režim] a potom klepnite na [Nočný režim] ® [Odložené vyzváňanie].
Zvoľte želané nastavenie.
Automatický príjem volaní
Keď sa táto funkcia aktivuje, prichádzajúce volania môžete prijímať priamo zdvihnutím prenosnej jednotky
z nabíjačky alebo odpojením USB kábla.
1
2
3
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
Klepnite na
® [Nastavenia].
Zaškrtávacie políčko funkcie [Automatický príjem volaní] aktivujte alebo zrušte.
41
Ďalšie funkcie a nastavenia
Blokovanie prichádzajúcich hovorov (blokovanie volajúcich)
Funkciu blokovania prichádzajúcich hovorov môžete využívať na blokovanie neželaných, obťažujúcich
volaní alebo volaní od určitých osôb. Keď prichádza cez pevnú linku volanie z telefónneho čísla, ktoré ste
zaradili do zoznamu blokovaných volajúcich, základňa spojenie zruší.
Dôležitá informácia:
R Využívanie tejto funkcie si vyžaduje identifikáciu volajúcich (str. 47).
R Keď sa do zoznamu blokovaných volajúcich zaradia telefónne čísla, prenosná jednotka nesignalizuje
príchod volaní z pevnej linky vyzváňaním dovtedy, pokým sa neprenesú informácie identifikujúce
volajúceho a pokým neskontroluje, či sa volajúce telefónne číslo nenachádza v zozname blokovaných
volajúcich.
Manuálne pridanie telefónneho čísla
Do pamäte môžete uložiť 100 telefónnych čísel.
Dôležitá informácia:
R Aby sa z daného telefónneho čísla zaistilo blokovanie volaní, číslo musí byť kompletné a musí obsahovať
aj predvoľbu (oblastný smerový znak).
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Blokovanie prich. hovorov].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
® [Zaradenie k blok. číslam].
Zadajte želané telefónne číslo a potom klepnite na [Done].
Pridanie telefónneho čísla výberom zo zoznamu volaní základne
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na želaný údaj.
Klepnite na [Zoznam volaní].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Klepnite na
® [Zaradenie k blok. číslam] ® [OK].
Úprava alebo vymazanie telefónneho čísla
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Zvoľte želané telefónne číslo.
42
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Blokovanie prich. hovorov].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Úprava telefónneho čísla:
→ Klepnite na [Upraviť], upravte telefónne číslo a potom klepnite na [Done].
Vymazanie telefónneho čísla:
→ Klepnite na [Vymazať] ® [OK].
Ďalšie funkcie a nastavenia
Blokovanie odchádzajúcich volaní (obmedzenie voľby)
Funkciu obmedzenia voľby môžete využívať na blokovanie až 6 telefónnych čísel tak, že zvolené prenosné
jednotky nemôžu využívať pevnú linku na voľbu určených telefónnych čísel. Ak si do zoznamu telefónnych
čísel obmedzenej voľby uložíte predvoľbu (oblastný smerový znak), zabránite tým zvoleným prenosným
jednotkám nadviazať spojenie s akýmikoľvek telefónnymi číslami z oblasti so zadanou predvoľbou.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
5
Klepnite na [Obmedzenie voľby].
6
Zvoľte pamäťové miesto, zadajte telefónne číslo, ktorého voľba sa má obmedziť, a potom v hornej
časti zobrazenia klepnite na [Hotovo].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zadajte PIN kód základne a potom klepnite na [OK].
Zaškrtnite políčka jednotlivých prenosných jednotiek, ktorým chcete brániť vo voľbe obmedzených
telefónnych čísel, a potom klepnite na [Ďalej].
R Ak chcete niektorej prenosnej jednotke povoliť voľbu obmedzených telefónnych čísel, zaškrtnutie
v príslušnom políčku zrušte a na záver klepnite na [Ďalej].
ECO režim
Aktiváciou režimu ECO možno znížiť spotrebu energie základne. Táto funkcia zaisťuje zníženie
prenosového výkonu v pohotovostnom stave základne až o 90 %.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Zaškrtávacie políčko funkcie [Režim ECO] aktivujte alebo zrušte.
R Keď je zapnutý režim ECO, na stavovej lište sa zobrazuje
.
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Pre vašu informáciu:
R Keď aktivujte [Regeneračný zosilňovač] (str. 52), režim ECO sa automaticky vypne a zaškrtávacie
políčko pre [Režim ECO] sa nezobrazuje.
R Keď je režim ECO aktivovaný, v pohotovostnom stave je znížený prenosový dosah základne.
R Ak je v blízkosti v činnosti ďalší bezšnúrový telefón, prenosový výkon základne sa nemusí znížiť.
Konverzné kódy telefónnych čísel
Ak si telefónne čísla svojich kontaktov ukladáte so znakom „+” a predvoľbou krajiny, do pamäte základne si
uložte nasledujúce konverzné kódy, aby sa telefónne čísla správne volili.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Klepnite na [Konverzia telefónneho čísla].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
43
Ďalšie funkcie a nastavenia
4
Zvoľte kód, ktorý mienite upraviť, zadajte kód (max. 4-miestny) a potom klepnite na [OK].
– [Medzinárodná predvoľba]: Toto je predčíslie medzinárodnej voľby, ktoré sa musí zadať, keď sa
manuálne volia telefónne čísla do zahraničia.
– [Predvoľba krajiny]: Toto je predčíslie krajiny, ktoré sa musí voliť, keď sa volá do vašej krajiny zo
zahraničia.
– [Národný prístupový kód]: Ak si uložíte domáce telefónne čísla do pamäte prenosnej jednotky so
znakom „+” a predvoľbou krajiny, toto je číslo, ktoré nahrádza predvoľbu krajiny pri vnútroštátnom
volaní.
Prvé zvonenie
V tomto nastavení sa určuje, či má byť počuť prvé zvonenie pri príchode volania cez pevnú linku. Ak máte
na pevnej linke aktivovanú identifikáciu volajúcich a nechcete, aby váš telefónny systém vyzváňal skôr, než
získa údaje o volajúcom, zvoľte možnosť [Vypnúť]. Upozorňujeme, že prvé zvonenie možno zrušiť, len ak
podľa štandardného nastavenia, ktoré závisí od služieb pevnej linky, váš telefónny systém vyzváňa 2- alebo
viackrát.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Prvé zvonenie].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zvoľte želané nastavenie.
Interval nastaviteľného prerušenia (R/flash)
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Nastavenie dĺžky prerušenia].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zvoľte želané nastavenie.
PIN kód základne
PIN kód základne sa vyžaduje pri registrácii prenosných jednotiek k základni a zadávaní zmien v určitých
nastaveniach základne. Štandardný PIN kód je „0000”. Ak treba, PIN kód si môžete zmeniť. Upozorňujeme
však, že základňa vám váš PIN kód neposkytne. Ak PIN kód zabudnete, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
5
Klepnite na [PIN kód základne].
44
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zadajte platný PIN kód základne (4 číslice) a potom klepnite na [pokračujte].
Zadajte želaný PIN kód základne (4 číslice) a potom klepnite na [OK] ® [OK].
Ďalšie funkcie a nastavenia
Nastavenie tónovej/pulznej voľby
Toto nastavenie sa musí zhodovať s režimom voľby telefónnych služieb pevnej linky, inak nebudete môcť
volať prostredníctvom pevnej linky. (Štandardné nastavenie je [Tónová voľba].)
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Nastav. tónovej/pulznej voľby].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zvoľte želané nastavenie.
– [Pulzná voľba]: Tento režim zvoľte, ak využívate telefónne služby pevnej linky s pulznou voľbou.
– [Tónová voľba]: Tento režim zvoľte, ak využívate telefónne služby pevnej linky s tónovou voľbou.
Nastavenia súvisiace s oblasťou použitia
Týmto zadaním sa na základe určenia oblasti použitia uvedú určité nastavenia základne do štandardného
stavu.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Krajina].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zvoľte si želanú krajinu.
Pre vašu informáciu:
R Zmena nastavenia oblasti použitia tohto zariadenia môže zapríčiniť obnovenie štandardných nastavení
príslušnej krajiny alebo vlastných zadaní.
R Hlásenie odkazovej schránky telefónu sa zmení podľa určenia krajiny zvolenej v kroku 4 (ak sa však zvolí
možnosť [Iná krajina], uplatní sa angličtina).
Jazyk textu na displeji
1
2
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Jazyk & vstup] ® [Jazyk].
Zvoľte želaný jazyk.
Pre vašu informáciu:
R Niektoré položky sa môžu zobrazovať v angličtine nezávisle od nastaveného jazyka.
Dátum a čas
Výber automatického alebo manuálneho nastavenia dátumu a času
1
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
[Automatický dátum a čas].
® [Nastavenia systému] ® [Dátum a čas] ®
45
Ďalšie funkcie a nastavenia
2
Automatické nastavenie dátumu a času:
→ Zvoľte želaný spôsob.
R Ak zvolíte [Použiť čas poskytnutý sieťou], na automatické nastavenie dátumu a času
prenosnej jednotky je potrebné spojenie s mobilnou sieťou alebo internetom.
Manuálne nastavenie dátumu a času:
→ Zvoľte [Vyp.].
Manuálne nastavenie dátumu a času
1
2
3
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému] ® [Dátum a čas].
Zaistite, aby bol [Automatický dátum a čas] nastavený na možnosť [Vyp.].
Nastavenie dátumu:
→ Klepnite na [Nastavenia dátumu], zvoľte želaný dátum a potom klepnite na [Nastaviť].
Nastavenie času:
→ Klepnite na [Nastavenie času], zvoľte želaný čas a potom klepnite na [Nastaviť].
Nastavenia Wi-Fi
Ak máte smerovač bezdrôtovej siete a prístup k internetu, môžete nakonfigurovať prenosnú jednotku tak,
aby sa pripojila k sieti Wi-Fi a poskytovala prístup k internetu za účelom synchronizácie prenosnej jednotky
s účtom Google pomocou aplikácie [Prehliadač] umožňujúcej prehliadanie webových stránok a pod.
1
2
3
4
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
5
6
Ak sa pripájate k zabezpečenej sieti Wi-Fi, zadajte heslo.
® [Nastavenia systému].
Zapnite prepínač [Wi-Fi].
Klepnite na [Wi-Fi].
Zvoľte Wi-Fi sieť.
R Ak sa želaná sieť Wi-Fi nezobrazuje, môže byť potrebné zadať názov siete (tzv. „SSID”) manuálne.
Ďalšie informácie nájdete na str. 46.
Klepnite na [Pripojiť].
Manuálne pridanie siete Wi-Fi
Niektoré smerovače bezdrôtovej siete nevysielajú informácie o svojej dostupnosti. V takom prípade je
potrebné zadať názov siete (SSID) ako aj heslo siete.
1
2
3
4
5
46
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
® [Nastavenia systému].
Klepnite na [Wi-Fi] ® [PRIDAŤ SIEŤ].
Zadajte SSID siete Wi-Fi.
Zvoľte typ zabezpečenia siete a, ak treba, zadajte jej heslo.
Klepnite na [Uložiť].
Ďalšie funkcie a nastavenia
Účet Google™
Ak máte účet Google a prístup k internetu, môžete si informácie o účte zaregistrovať do prenosnej jednotky
a synchronizovať si kontakty, správy Gmail™, údaje kalendára a dáta iných služieb Google s dátami
uloženými v prenosnej jednotke. Je to praktický spôsob prenosu kontaktných údajov do prenosnej jednotky.
Pri zadávaní informácií o svojom účte Google použite nasledujúci postup.
1
Vo východiskovom zobrazení klepnite na
[PRIDAŤ ÚČET] ® [Google].
2
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
® [Nastavenia systému] ® [Účty a synchronizácia] ®
Podpora zobrazenia ID volajúcich
Základňa je kompatibilná s funkciou zobrazenia identifikácie volajúcich. Zobrazenie ID volajúcich je služba,
ktorú zabezpečuje poskytovateľ telefónnych služieb pevnej linky a ktorá si môže vyžadovať aktiváciu.
Podrobnosti a informácie o dostupnosti získate u poskytovateľa služieb pevnej linky.
Funkcia zobrazenia ID volajúceho
Funkcia zobrazenia ID volajúceho umožňuje, aby pri príchode volania cez pevnú linku základňa získala
informácie o volajúcom od poskytovateľa telefónnych služieb pevnej linky. Základňa automaticky registruje
identifikačné informácie o posledných 50 volajúcich a ukladá ich do zoznamu volaní základne. Aj prenosná
jednotka registruje informácie o prichádzajúcich volaniach cez pevnú linku, keď je pripojená k základni.
Zobrazovanie informácií o volajúcich
Keď sa telefónne číslo volajúceho zhoduje s telefónnym číslom uloženým v zozname kontaktov prenosnej
jednotky (str. 30), uložené meno sa zobrazuje a registruje v zozname volaní.
Hlasová pošta
Hlasová pošta je služba automatického preberania odkazov, ktorú môže ponúkať poskytovateľ telefónnych
služieb pevnej linky a poskytovateľ služieb mobilných komunikácií. Ak si aktivujete túto službu, systém
hlasovej pošty vášho poskytovateľa služieb môže v prípade, ak volania neprijímate, alebo máte svoju linku
obsadenú, prijímať volania za vás. Odkazy sú zaznamenávané do odkazovej schránky u poskytovateľa
služieb, nie do pamäte telefónu.
Keď máte nové odkazy a váš poskytovateľ služieb podporuje službu signalizácie nových odkazov, na
stavovej lište a notifikačnom paneli sa zobrazuje
. Podrobnejšie sa informujte u poskytovateľa služieb.
Dôležitá informácia:
R Je nevyhnutné, aby ste si prečítali informácie pre účastníkov s aktivovanou službou hlasovej pošty
pevnej linky na str. 38.
R Ak chcete namiesto zabudovanej odkazovej schránky telefónu používať službu hlasovej pošty
aktivovanú u poskytovateľa telefónnych služieb pevnej linky, vypnite odkazovú schránku telefónu (str. 32).
Nastavenie prístupového čísla pre hlasovú poštu pevnej linky
1
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
47
Ďalšie funkcie a nastavenia
2
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Voicemail].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
3
4
Klepnite na [Číslo pre Voicemail].
Zadajte prístupové číslo a potom klepnite na [OK] ® [OK].
Nastavenie prístupového čísla pre hlasovú poštu mobilnej linky
Tento postup možno uskutočniť, len ak je vložená karta SIM.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
Klepnite na
schránky]
® [Nastavenia] ® [Hlasový hovor] ® [Hlasová pošta] ® [Služba hlasovej
3
4
5
Klepnite na
pri možnosti [Môj operátor].
Klepnite na [Nastavenia hlasovej schránky] ® [Číslo hlasovej schránky].
Zadajte prístupové číslo a potom klepnite na [OK] ® [OK].
Prevzatie hlasovej pošty
1
2
3
4
48
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
V hornej časti zobrazenia zvoľte kartu
.
Klepnite na 1 a podržte a následne zvoľte želanú telefónnu linku.
Začnite pracovať so službou hlasovej pošty poskytovateľa služieb.
R Podrobnejšie informácie získate od operátora.
Rozšírenie telefónneho systému
Pridanie prenosných jednotiek
Aby mohla byť prenosná jednotka využívaná spoločne so základňou, musí sa prenosná jednotka
zaregistrovať k základni. K základni si môžete zaregistrovať aj ďalšie prenosné jednotky tak, aby ich celkovo
bolo najviac 6.
Dôležitá informácia:
R Informácie o odporúčaných prenosných jednotkách nájdete na str. 4. Ak použije te iný model prenosných
jednotiek, niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.
Registrácia doplnkovej prenosnej jednotky k základni
Prenosná jednotka, ktorá je súčasťou výbavy, je už vopred zaregistrovaná k základni.
1
2
3
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
4
Zvoľte si číslo základne.
R Toto číslo využíva prenosná jednotka len ako referenčné označenie.
5
Na základni stlačte a cca 5 sekúnd podržte tlačidlo M N a potom klepnite na [OK].
R Ak začnú všetky zaregistrované prenosné jednotky vyzváňať, opätovným stlačením tlačidla M
zastavte vyzváňanie a tento krok zopakujte.
6
Zadajte PIN kód základne a potom klepnite na [OK].
R Keď sa registrácia dokončí, prenosná jednotka pípne.
R Ak zabudnete PIN kód základne, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
Ak sa zobrazí dialógové prostredie, ktoré vás vyzýva na základni stlačiť M N:
→ Postupujte podľa zobrazovaných pokynov. Nemusíte postupovať podľa krokov uvedených nižšie.
Ak sa zobrazuje prostredie [Základné nastavenia]:
→ Klepnite na [Registrácia] ® [Registrácia prenosnej jednotky].
alebo
→ Klepnite na [Registrácia prenosnej jednotky].
N
Zmena názvu prenosnej jednotky
Názov svojej prenosnej jednotky si môžete prispôsobiť. To pomáha ľahko rozpoznávať prenosné jednotky
pri vnútorných volaniach (interkome), prepájaní spojení s pevnou linkou s inými prenosnými jednotkami
a pod.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Názov prenos. jedn.].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Upravte názov a potom klepnite na [OK].
Zrušenie registrácie prenosnej jednotky
Tento postup slúži na vymazanie informácií o registrácii vybranej prenosnej jednotky z prenosnej jednotky aj
zo základne.
1
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
49
Rozšírenie telefónneho systému
2
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
3
4
Klepnite na [Registrácia] ® [Zrušenie registrácie].
Zvoľte želanú prenosnú jednotku a potom klepnite na [OK].
Funkcie vnútornej komunikácie – interkom
Uskutočnenie interného volania
Keď je k tej istej základni pripojená aj ďalšia prenosná jednotka, môžete jej volať.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Telefón].
3
Spojenie na záver ukončíte klepnutím na
Klepnite na
a potom zvoľte želanú prenosnú jednotku.
R Názov prenosnej jednotky si môžete prispôsobiť (str. 49).
.
Príjem interného volania
1
Keď prichádza volanie, klepnite na
a potiahnite k
R Ak chcete interné volanie odmietnuť, klepnite na
2
Spojenie na záver ukončíte klepnutím na
.
a potom potiahnite k
.
.
Prepojenie a zdieľanie spojenia cez pevnú linku
Medzi dvoma prenosnými jednotkami, ktoré sú pripojené k tej istej základni, si môžete prepájať a zdieľať
spojenia nadviazané cez pevnú linku.
1
Keď komunikujete cez pevnú linku, klepnite na
R Spojenie pevnej linky sa pridrží.
2
3
Zvoľte želanú prenosnú jednotku.
4
Prepojenie
Keď druhý účastník prijme svojou prenosnou jednotkou volanie, klepnite na
, aby sa interné
spojenie medzi vami ukončilo.
R Druhý účastník môže prostredníctvom svojej prenosnej jednotky pokračovať v komunikácii cez
pevnú linku.
Zdieľanie
Keď druhý účastník prijme svojou prenosnou jednotkou vaše volanie, klepnite na a s vonkajším
účastníkom môžete cez pevnú linku komunikovať spolu s ním.
R Druhý účastník môže prostredníctvom svojej prenosnej jednotky pokračovať v komunikácii cez
pevnú linku.
5
Keď skončíte, klepnite na
, aby ste spojenie opustili.
R Keď obaja účastníci s prenosnými jednotkami spojenie s vonkajšou stanicou cez pevnú linku
opustia, spojenie sa zruší.
50
.
Počkajte, kým druhý účastník prijme vaše volanie svojou prenosnou jednotkou.
R Druhá prenosná jednotka 1 minútu vyzváňa.
R Ak chcete úkon zrušiť a vrátiť sa k nadviazanému spojeniu, klepnite na
.
Rozšírenie telefónneho systému
Pripojenie ku komunikácii cez pevnú linku
Ak druhý účastník komunikuje prostredníctvom svojej prenosnej jednotky cez pevnú linku, môžete použiť
svoju prenosnú jednotku, pripojiť sa k rozhovoru a spolu s druhým účastníkom komunikovať s vonkajšou
stanicou cez pevnú linku.
1
Keď druhý účastník komunikuje prostredníctvom svojej prenosnej jednotky cez pevnú linku, vo
východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na [Telefón].
2
3
V hornej časti zobrazenia zvoľte kartu
Klepnite na
.
v spodnej časti zobrazenia a potom zvoľte pevnú linku.
Pre vašu informáciu:
R Ostatným prenosným jednotkám môžete zabrániť pripojiť sa (vstupovať do vašich hovorov) cez pevnú
linku tak, že si aktivujete režim zachovania súkromia (str. 51).
Režim zachovania súkromia
Keď účastník komunikuje svojou prenosnou jednotkou cez pevnú linku, táto funkcia zabraňuje ostatným
účastníkom pripojiť sa k nadviazanému spojeniu (vstupovať do hovoru) svojimi prenosnými jednotkami
(str. 51).
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Zaškrtávacie políčko funkcie [Diskrétny režim] aktivujte alebo zrušte.
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Pridanie základní
Prenosné jednotky možno zaregistrovať až k 4 základniam, čo umožňuje rozšíriť si rozsah využitia
prenosných jednotiek alebo využívať tú istú prenosnú jednotku na iných miestach, na ktorých máte základne.
Pridanie základne
Použite postup registrácie prenosnej jednotky (str. 49).
Výber základnej jednotky
Ak prenosnú jednotku zaregistrujete k viacerým základniam, môžete určiť, ku ktorej základni sa má
prenosná jednotka pripojiť alebo nakonfigurovať prenosnú jednotku tak, aby sa automaticky pripájala
k jednej zo zaregistrovaných základní.
Dôležitá informácia:
R Prenosná jednotka môže v danej chvíli volať a prijímať volanie cez pevnú linku alebo interkom využitím
len jednej základne.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Klepnite na [Zvoľte základňu].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
51
Rozšírenie telefónneho systému
4
Zvoľte číslo želanej základne alebo režim [Automatický].
R Ak si vyberiete nastavenie [Automatický], prenosná jednotka bude automaticky komunikovať
s ktoroukoľvek dostupnou základňou, ku ktorej je zaregistrovaná. Keď sa prenosná jednotka
dostane z dosahu jednej základne, hľadá ďalšiu základňu.
R Ak si pre prenosnú jednotku vymedzíte konkrétnu základňu, prenosná jednotka môže uskutočňovať
a prijímať volania pevnej linky len prostredníctvom tejto základne. Ak sa prenosná jednotka
nachádza mimo dosahu tejto základne, nie je možné nadviazať spojenie cez pevnú linku.
Zrušenie registrácie základnej jednotky
Týmto postupom z prenosnej jednotky vymažete informáciu o zvolenej základni.
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Zrušenie registrácie základne].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Zvoľte číslo želanej základne a potom klepnite na [OK].
Pridanie regeneračného zosilňovača DECT komunikácie
Dosah signálu základne je možné zväčšiť zaregistrovaním regeneračného zosilňovača DECT komunikácie
k základni.
Dôležitá informácia:
R Informácie o odporúčanom regeneračnom zosilňovači DECT komunikácie nájdete na str. 3. Ak by ste
použili iný druh regeneračného zosilňovača, telefónny systém by nemusel správne fungovať.
R Naraz nepoužívajte viac než jeden zosilňovač.
R Ak je regeneračný zosilňovač už zaregistrovaný k základni, pred jeho pridaním k inej základni je nutné
zrušiť jeho registráciu k pôvodnej základni. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii
k regeneračnému zosilňovaču.
Zaregistrovanie regeneračného zosilňovača DECT komunikácie
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
5
Aktivujte zaškrtávacie políčko [Regeneračný zosilňovač].
6
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Na základni stlačte a asi 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo M
N.
Pripojte sieťový adaptér regeneračného zosilňovača a počkajte, kým kontrolky
svietiť zeleným svetlom.
Na základni stlačte tlačidlo M
a
nezačnú
N, aby sa režim registrácie ukončil.
Zapnutie a vypnutie režimu regeneračného zosilňovača DECT
1
2
52
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
Klepnite na [Nastavenie pevnej linky] ® [Základné nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Rozšírenie telefónneho systému
3
Zaškrtávacie políčko funkcie [Regeneračný zosilňovač] aktivujte alebo zrušte.
Využitie hľadačov kľúčov
K telefónnemu systému si môžete zaregistrovať až 4 voliteľné doplnkové hľadače kľúčov (str. 3). Ak si
zaregistrujete hľadač kľúčov k základni a potom si ho pripnete k predmetu, ktorý často hľadáte (napríklad
kľúč od domu alebo vozidla), hravo si ho nájdete pomocou prenosnej jednotky. Vo vyhľadávacom režime
hľadača kľúčov pomocou prenosnej jednotky hľadač kľúčov vydáva zvuk, ktorý sa zmení, keď sa prenosná
jednotka priblíži k hľadanému predmetu.
Ďalšie informácie získate v dokumentácii k hľadaču kľúčov alebo na nasledujúcej webovej stránke.
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Zaregistrovanie hľadača kľúčov
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Klepnite na [Pridať nové zariadenie] vo väzbe na voľné číslo hľadača kľúčov (1–4).
Klepnite na [Hľadač kľúčov] ® [Nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Využitie hľadača kľúčov:
Výčnelok posuňte doprava (A) a vytiahnite držiak batérie (B). Vložte batériu tak, aby označenie
kladného pólu ( ) smerovalo nahor (C), a potom držiak batérie zatvorte (D).
R Dôsledne dbajte na to, aby mali póly batérie ( ,
) správnu orientáciu.
R Hľadač kľúčov sa automaticky uvedie do režimu registrácie a zaznie jeho registračný signál.
C
B
A
D
5
Počkajte, kým nezaznie dlhé pípnutie.
Pre vašu informáciu:
R Ak registračný signál nezaznie, alebo registrácia zlyhá, najmenej na 2 minúty vyberte z hľadača kľúčov
batériu a potom sa pokúste o registráciu znova.
Zmena názvu hľadača kľúčov
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
Klepnite na [Hľadač kľúčov] ® [Nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
53
Rozšírenie telefónneho systému
3
4
Zvoľte želaný hľadač kľúčov a potom klepnite na [Zmeniť názov].
Upravte názov podľa svojho želania a potom klepnite na
.
Zrušenie registrácie hľadača kľúčov
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Zvoľte želaný hľadač kľúčov a potom klepnite na [Zrušenie registrácie] ® [OK].
Klepnite na [Hľadač kľúčov] ® [Nastavenia].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Vyhľadanie hľadača kľúčov
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
4
Zvoľte želaný hľadač kľúčov.
5
Vyhľadávanie ukončíte klepnutím na
Klepnite na [Hľadač kľúčov] ® [Hľadať].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Snažte sa nájsť hľadač kľúčov.
R Počas vyhľadávania hľadača kľúčov prenosná jednotka pípa a zobrazuje intenzitu (1–5) a úroveň (1–
100) signálu hľadača kľúčov. Hľadač kľúčov reaguje pípaním.
R Vyhľadávanie sa po 3 minútach automaticky zastaví. Ak chcete vo vyhľadávaní hľadača kľúčov
pokračovať, zopakujte krok 3.
.
Kontrola stavu batérie hľadača kľúčov
1
2
Vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na možnosť [Pevná linka].
3
Zvoľte želaný hľadač kľúčov.
R Ak je stav batérie vyhovujúci, hľadač kľúčov zapípa a zobrazí sa [OK].
R Ak je batéria vybitá, hľadač kľúčov nezapípa a zobrazí sa informácia [Batéria je vybitá.].
R Ak dochádza k rušeniam rádiovej komunikácie, alebo je hľadač kľúčov mimo dosahu prenosnej
jednotky, môže sa zobrazovať [Batéria je vybitá.].
54
Klepnite na [Hľadač kľúčov] ® [Kontrola batérie].
R Prenosná jednotka nadviaže spojenie so základňou.
Ďalšie informácie
Prehľad nastavení telefónu
Všeobecné nastavenia telefónu si môžete upraviť tak, aby vyhovovali vašim potrebám, a to prostredníctvom
aplikácie [Nastavenia]. Nastavenia sú zoskupené do kategórií opísaných nižšie.
Aby sa otvorila aplikácia [Nastavenia], vo východiskovom zobrazení alebo v zozname aplikácií klepnite na
[Nastavenia].
Kategória nastavení
Opis
[Správa telefónu]
Obsahuje nastavenia súvisiace s funkciami karty SIM
a DECT prenosnej jednotky.
[Wi-Fi]
Obsahuje nastavenia pre bezdrôtovú sieť.
[Nastavenie pevnej linky]
Obsahuje rôzne funkcie a nastavenia základne.
[Bluetooth]
Obsahuje nastavenia pre bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
[Využitie dát]
Obsahuje nastavenia súvisiace s využívaním siete.
[Viac...]
Obsahuje nastavenia súvisiace s bezdrôtovými sieťami (napr.
režim lietadla a Wi-Fi Direct).
[Zvukové profily]
Obsahuje nastavenia pre nočný režim, hlasitosť a druh
vyzváňania.
[Zobrazenie]
Obsahuje nastavenia pre úroveň jasu a časové vymedzenie
zobrazovania.
[Ukladací priestor]
Umožňuje kontrolovať voľnú kapacitu telefónu.
[Batéria]
Umožňuje kontrolovať a riadiť stav a činnosť batérie.
[Aplikácie]
Umožňuje spravovať a odstraňovať aplikácie nainštalované
v telefóne.
[Účty a synchronizácia]
Umožňuje pridávať a odstraňovať nové účty, ako aj
nastavovať, ako sa má telefón synchronizovať so servermi,
aby jeho dáta boli stále aktuálne.
[Služby na zisťovanie polohy]
Obsahuje nastavenia o tom, ako telefón využíva informácie
o mieste.
[Zabezpečenie]
Obsahuje nastavenia na riadenie funkcií súvisiacich
s bezpečnosťou (napr. blokovanie zobrazovania a blokovanie
karty SIM).
[Jazyk & vstup]
Obsahuje nastavenia pre jazyk zobrazovaného textu, jazyk
zadávaných údajov, klávesnicu, reč a slovník používateľa.
[Zálohovať a obnoviť]
Obsahuje nastavenia pre zálohovanie dát a mazanie, ktoré
pomáhajú riadiť a zálohovať vaše osobné informácie na
serveroch Google. Pomocou nastavení, ktoré sa tu
nachádzajú, môžete zresetovať telefón a jeho informácie.
[Dátum a čas]
Obsahuje nastavenia na určenie dátumu, času, časového
pásma a formátu času vášho telefónu.
[Plán zapnutia/vypnutia]
Umožňuje nastaviť zapnutie a vypnutie prenosnej jednotky
a časovanie.
55
Ďalšie informácie
Kategória nastavení
Opis
[Uľahčenie prístupu]
Obsahuje nastavenia, vďaka ktorým sa s telefónom ľahšie
interaguje.
[Možnosti pre vývojárov]
Obsahuje vyspelejšie nastavenia, ktoré nie sú potrebné pre
bežné využívanie.
[Informácie o telefóne]
Umožňuje kontrolovať všeobecné informácie o telefóne (napr.
stav batérie, stav siete, verzie nainštalovaného softvéru).
56
Ďalšie informácie
Aplikácie, ktoré sú súčasťou výbavy
Prenosná jednotka, ktorá je súčasťou výbavy, je plne funkčné zariadenie so systémom Android obsahujúce
širokú paletu aplikácií. Nižšie sú v krátkosti uvedené niektoré bežne využívané aplikácie.
Pre vašu informáciu:
R Aplikácie, ktoré sú súčasťou výbavy, a ich ikony podliehajú zmenám.
Telefón
Telefónna aplikácia, ktorá umožňuje prenosnej jednotke volať a prijímať volania cez pevnú
a mobilnú linku.
Nastavenia
Všeobecná aplikácia na konfiguráciu zariadenia.
Ľudia
Táto aplikácia má funkciu adresára. Dáta možno synchronizovať s rôznymi online službami.
SMS a MMS
Aplikácia na prenos textových správ, ktorá podporuje SMS a MMS správy.
Email
Plne funkčný e-mailový klient, ktorý umožňuje odosielať, prijímať, preposielať a prenášať
e-mailové správy.
Prehliadač
Internetový prehliadač.
Fotoaparát
Využíva zabudovanú kameru, ktorá umožňuje snímať fotografie a videozábery.
Galéria
Aplikácia na zobrazovanie fotografií a videonahrávok.
Kalendár
Aplikácia na organizovanie schôdzok a stretnutí.
Gmail
E-mailový klient pre účty Gmail. Vyžaduje účet Google.
Mapy
Poskytuje prístup k službe Google Maps™.
Navigácia
Google Mapy s beta verziou navigačnej aplikácie. Využíva dáta z Google Máp a funkcií GPS
prenosnej jednotky a poskytuje navigáciu.
Obchod Play
Umožňuje stiahnuť aplikácie z Google Play™.
Skype
Aplikácia na prenos okamžitých správ, ktorá podporuje aj audio a video rozhovory s využitím
mikrofónu a prednej kamery prenosnej jednotky.
57
Ďalšie informácie
Panasonic TV Remote 2
Aplikácia na ovládanie TV – činnosť, konfigurácia, zdieľanie obsahu s kompatibilným
televízorom Panasonic VIERA TV.
Media5
Aplikácie pre VoIP softfón, ktorá umožňuje volať a prijímať volania cez internet prostredníctvom
pripojenia Wi-Fi alebo siete 3G.
58
Ďalšie informácie
Ikony stavu
Ikony, ktoré sa zobrazujú na stavovej lište, môžu byť rôzne a závisia od aplikácií, ktoré sú nainštalované
v prenosnej jednotke. Nižšie sú opísané niektoré bežné ikony.
Pripojenie k základni je k dispozícii.
Pripojenie k základni je k dispozícii, režim ECO je zapnutý.
Pripojenie k základni nie je k dispozícii.
Sieť mobilných komunikácií nie je k dispozícii.
Využíva sa dátové pripojenie mobilnej siete.
Roaming v inej sieti mobilnej komunikácie.
Sieť 3G je k dispozícii.
Sieť GSM je k dispozícii.
Je zapnutý režim lietadla.
Nadviazané spojenie so sieťou Wi-Fi.
Funkcia Bluetooth je zapnutá.
Bluetooth zariadenie je pripojené.
Batéria sa nabíja.
Hlasitá komunikácia je zapnutá.
Mikrofón je vypnutý.
Je zvolený zvukový profil [Tichý režim].
Je zvolený zvukový profil [Stretnutie].
Je zapnutý nočný režim.
Je zapnutý režim zachovania súkromia.
Odkazová schránka telefónu je zapnutá.
Odkazová schránka telefónu je nastavená na režim „len uvítanie”.
59
Ďalšie informácie
Notifikačné ikony
Ikony, ktoré sa zobrazujú na notifikačnom paneli, môžu byť rôzne a závisia od aplikácií, ktoré sú
nainštalované v prenosnej jednotke. Nižšie sú opísané niektoré bežné ikony.
Nový e-mail prijatý cez Gmail
Prijatá nová e-mailová správa
Prijatá nová SMS správa
Chyba pri odosielaní SMS správy
Pripomenutie záznamu kalendára
Prehráva sa skladba.
K dispozícii je otvorená (nezabezpečená) bezdrôtová sieť.
PC je pripojené cez USB.
Hlásenie chyby
Prebieha hovor
Zmeškaný hovor
Spojenie je pridržané.
Prichádza volanie interkomu.
Prenášajú sa dáta od používateľa.
Prenášajú sa dáta k používateľovi.
Ďalšie notifikácie
GPS je aktivované.
Prijatý nový odkaz hlasovej pošty
Nové odkazy zaznamenané v odkazovej schránke telefónu
60
Ďalšie informácie
Nastavenia ovládacieho panela
Mení úroveň jasu displeja prenosnej jednotky (automaticky, stlmený, polovičný jas, plný jas).
Mení časový interval do stlmenia jasu prenosnej jednotky (15 sekúnd, 30 sekúnd, 1 minúta).
Zapína a vypína funkciu automatického natáčania zobrazovania prenosnej jednotky.
Zapína a vypína režim lietadla prenosnej jednotky.
Zapína a vypína funkciu Wi-Fi prenosnej jednotky.
Zapína a vypína DECT pripojenie prenosnej jednotky k základni.
Zapína a vypína funkciu Bluetooth prenosnej jednotky.
Zapína a vypína funkciu GPS prenosnej jednotky.
Vypína dátové pripojenie prenosnej jednotky k mobilnej sieti.
Slúži na voľbu zvukového profilu [Všeobecné].
Slúži na voľbu zvukového profilu [Tichý režim].
Slúži na voľbu zvukového profilu [Stretnutie].
Slúži na voľbu zvukového profilu [Vonku].
61
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak by pri ovládaní tohto zariadenia vznikli nejaké ťažkosti, vykonajte nasledujúce kroky. Ak sa tým problém
nevyrieši, nájdite si zodpovedajúce informácie v tejto časti.
Odpojte a potom znova pripojte sieťový adaptér základne.
Skontrolujte, či je k základni pripojená šnúra telefónnej linky.
Vypnite prenosnú jednotku, vyberte z nej batériu a následne ju vráťte na svoje miesto a potom
prenosnú jednotku reštartujte.
Všeobecné činnosti
Problém
Príčina a/alebo riešenie
Ani po nabití batérie sa
prenosná jednotka nezapne.
R Prenosná jednotka je vypnutá. Podržte stlačený vypínač v hornej časti
prenosnej jednotky.
Telefónny systém nefunguje.
R Na ovládacom paneli (str. 21) zistite, či je vypnutý režim lietadla
prenosnej jednotky a či je aktivované DECT pripojenie prenosnej
jednotky k základni.
R Ak ste prenosnú jednotku využívali mimo domova, kde
nebolo DECT pripojenie k základni, po návrate domov môže
opätovné pripojenie prenosnej jednotky k základni trvať niekoľko
minút. V takom prípade môžete použiť ovládací panel (str. 21)
a DECT pripojenie najprv vypnúť a potom zapnúť, aby bola prenosná
jednotka nútená sa rýchlo pripojiť k základni.
R Skontrolujte, či je batéria vložená správne (str. 14).
R Batériu nechajte úplne nabiť (str. 15).
R Skontrolujte zapojenia (str. 13).
R Zresetujte základňu odpojením jej sieťového adaptéra a vypnite
prenosnú jednotku. Znova zapojte sieťový adaptér, zapnite prenosnú
jednotku a overte, či funguje.
R Prenosná jednotka nie je zaregistrovaná k základni. Zaregistrujte
prenosnú jednotku (str. 49).
Displej prenosnej jednotky
nič nezobrazuje, alebo je
tmavý.
R Zobrazovanie je vypnuté. Stlačte vypínač v hornej časti prenosnej
jednotky.
R Prenosná jednotka je vypnutá. Podržte stlačený vypínač v hornej časti
prenosnej jednotky.
Neznie oznamovací signál.
R Skontrolujte, či používate dodanú šnúru telefónnej linky. Vaša stará
šnúra telefónnej linky môže mať inú konfiguráciu vodičov.
R Šnúra sieťového adaptéra základne alebo šnúra telefónnej linky nie je
pripojená. Skontrolujte zapojenia.
R Šnúru telefónnej linky odpojte od základne a pripojte ju k skúšobnému
telefónu, o ktorom viete, že pracuje správne. Ak skúšobný telefón
funguje, obráťte sa na servisné stredisko a telefón si nechajte opraviť.
Ak skúšobný telefón nefunguje, obráťte sa na prevádzkovateľa siete.
62
Ďalšie informácie
Nastavenia
Problém
Príčina a/alebo riešenie
Na displeji je text v jazyku,
ktorému nerozumiem.
R Zmeňte jazyk displeja (str. 45).
Nie je možné zapnúť
režim ECO.
R Keď aktivujte [Regeneračný zosilňovač] (str. 52), režim ECO sa
automaticky vypne a zaškrtávacie políčko pre [Režim ECO] sa
nezobrazuje.
Prenosná jednotka sa nedá
zaregistrovať k základni.
R K základni je už zaregistrovaný maximálny počet (6) prenosných
jednotiek. Zrušte nepotrebné registrácie prenosných jednotiek
k základni (str. 49).
R Prenosná jednotka je zaregistrovaná k maximálnemu počtu (4)
základní. Pre prenosnú jednotku zrušte nepotrebnú registráciu
základne (str. 52).
R Zadali ste nesprávny PIN kód základne. Ak zabudnete PIN kód,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Nabíjanie batérií
Problém
Príčina a/alebo riešenie
Batéria je úplne nabitá, ale
stále sa zobrazuje hlásenie
o vybitej batérii a/alebo sa
zdá byť prevádzkový čas
s napájaním z batérie kratší.
R Na prenosnej jednotke a nabíjačke vyčistite suchou handričkou
kontakty slúžiace na nabíjanie a nechajte batériu znovu nabiť.
R Batériu treba vymeniť (str. 3).
Volania
Problém
Zobrazuje sa
Príčina a/alebo riešenie
.
R Prenosná jednotka je príliš ďaleko od základne. Presuňte ju bližšie
k základni.
R Sieťový adaptér základne nie je správne zapojený. Sieťový adaptér
nanovo zapojte k základni.
R Prenosná jednotka nie je zaregistrovaná k základni. Zaregistrujte ju
(str. 49).
R Keď je režim ECO aktivovaný, v pohotovostnom stave je prenosový
dosah základne znížený. Ak treba, vypnite ECO režim (str. 43).
Je počuť šum, dochádza
k výpadkom zvuku.
R Prenosná jednotka alebo základňa nepracuje v prostredí so silným
elektrickým rušením. Základňu umiestnite a prenosnú jednotku
používajte mimo zdrojov rušenia.
R Prenosnú jednotku presuňte bližšie k základni.
R Ak využívate DSL/ADSL služby, odporúčame vám medzi základňu
a konektor telefónnej linky zaradiť DSL/ADSL filter. Podrobnejšie
informácie získate od poskytovateľa DSL/ADSL služieb.
Zhoršuje sa kvalita zvuku.
R Zaregistrovali ste si prenosnú jednotku, ktorá sa pre túto základňu
neodporúča. Najčistejšia kvalita prenosu zvuku je dosahovaná
používaním odporúčanej prenosnej jednotky (str. 4).
63
Ďalšie informácie
Problém
Príčina a/alebo riešenie
Prenosná jednotka
nevyzváňa.
R Vyzváňanie je vypnuté. Stlačte ovládač hlasitosti na boku prenosnej
jednotky a nastavte zvýšenie ( ) alebo zníženie ( ) hlasitosti.
R Je zapnutý nočný režim. Ukončite volanie (str. 41).
Nedajú sa uskutočniť volania
cez pevnú linku.
R Nastavenie režimu tónovej alebo pulznej voľby zrejme nie je správne.
Zmeňte nastavenie (str. 45).
R Volili ste číslo obmedzenej voľby (str. 43).
R Na ovládacom paneli (str. 21) zistite, či je vypnutý režim lietadla
prenosnej jednotky a či je aktivované DECT pripojenie prenosnej
jednotky k základni.
ID volajúceho
Problém
Príčina a/alebo riešenie
Pri volaniach cez pevnú linku
sa nezobrazujú informácie
o volajúcich.
R Môže byť potrebné si aktivovať službu zobrazenia ID volajúcich
u poskytovateľa služieb pevnej linky. Podrobnejšie informácie získate
od poskytovateľa služieb pevnej linky.
R Ak je zariadenie pripojené k nejakému doplnkovému
telekomunikačnému zariadeniu, doplnkovú výbavu odpojte
a zariadenie zapojte priamo do konektora v stene.
R Ak využívate DSL/ADSL služby, odporúčame vám medzi základňu
a konektor telefónnej linky zaradiť DSL/ADSL filter. Podrobnejšie
informácie získate od poskytovateľa DSL/ADSL služieb.
R Iné telekomunikačné zariadenie môže rušiť činnosť tohto zariadenia.
Zariadenie odpojte a skúste znova.
Informácie o volajúcich cez
pevnú linku sa zobrazujú
oneskorene.
R Zariadenie zobrazuje informácie o volajúcich pri 2. zvonení alebo
neskoršie, a to v závislosti od nastavenia u poskytovateľa služieb
pevnej linky. [Prvé zvonenie] nastavte na možnosť [Vypnúť] (str. 44).
R Prenosnú jednotku presuňte bližšie k základni.
Odkazová schránka telefónu
Problém
Príčina a/alebo riešenie
Odkazová schránka telefónu
nezaznamenáva odkazy.
R Odkazová schránka telefónu nemôže zaznamenať odkazy volajúcich
z mobilnej telefónnej linky.
R Odkazová schránka telefónu je vypnutá. Zapnite ho (str. 32).
R Pamäť na odkazy je plná. Vymažte neželané odkazy (str. 34).
R Záznamový čas pre odkazy je nastavený na možnosť [Len uvítanie].
Zmeňte nastavenie (str. 38).
R Ak si aktivujete službu hlasovej pošty, odkazy sa budú zaznamenávať
u poskytovateľa služieb a nie v pamäti telefónu. V zariadení zmeňte
nastavenie počtu zvonení (str. 38) alebo sa obráťte na poskytovateľa
telefónnych služieb pevnej linky.
Ovládanie odkazovej
schránky telefónu na diaľku
nie je možné.
R Nie je zavedený kód ovládania na diaľku alebo zadávate nesprávny
kód. Zaveďte prístupový kód ovládania na diaľku (str. 39).
R Odkazová schránka telefónu je vypnutá. Zapnite ho (str. 32).
Zariadenie nevyzváňa
určeným počtom zvonení.
R Ak sa [Prvé zvonenie] nastaví na možnosť [Vypnúť] (str. 44), počet
zvonení sa oproti určenému počtu zníži o 1.
64
Ďalšie informácie
Účinky vlhka
Problém
Príčina a riešenie
Nejaká tekutina alebo iný
druh vlhkosti prenikol do
prenosnej jednotky alebo
nabíjačky.
R Odpojte sieťový adaptér od nabíjačky a z prenosnej jednotky vyberte
kartu SIM, kartu microSD a batériu. Nechajte zariadenie, na ktoré
pôsobila vlhkosť, najmenej 3 dni sušiť. Keď sa navlhnuté zariadenie
úplne vysuší, znova pripojte sieťový adaptér, do prenosnej jednotky
vložte kartu SIM, kartu microSD a batériu a pred ďalším použitím
nechajte batériu úplne nabiť. Ak zariadenie, ktoré bolo vystavené
vlhku, nefunguje tak, ako má, obráťte sa na predajňu alebo najbližšie
servisné stredisko Panasonic.
Pozor:
R Aby nedošlo k trvalému poškodeniu zariadenia, nesnažte sa
vysušovanie vlhkosti urýchliť napríklad použitím mikrovlnnej rúry.
65
Ďalšie informácie
Aktualizácia softvéru
Keď je k dispozícii aktualizácia systému, môžete si softvér systému v prenosnej jednotke aktualizovať na
novší. Pri aktualizácii softvéru tohto systému musí byť v prenosnej jednotke vložená karta microSD.
Dôležitá informácia:
R Ako optimálny postup odporúčame na stiahnutie súboru s aktualizáciou softvéru použiť počítač a potom
využiť USB pripojenie a skopírovať súbor na kartu microSD, ktorá je vložená v prenosnej jednotke.
R Prenosnú jednotku pripojte k počítaču pomocou USB kábla (nie je súčasťou výbavy) s konektorom
Mikro-B, ktorý je určený na prepojenie prenosnej jednotky. Tvar konektora a rozloženie pinov znázorňuje
nasledujúca ilustrácia.
1
Použite počítač a otvorte si stránku podpory pre toto zariadenie na adrese uvedenej nižšie, na nej
skontrolujte, či je pre vašu prenosnú jednotku k dispozícii aktualizácia softvéru.
http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
R Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, pokračujte ďalším krokom, inak nie je potrebné pokračovať
v tomto postupe.
2
3
Prenosnú jednotku pripojte k počítaču prostredníctvom USB kábla.
4
Pomocou počítača si stiahnite súbor s aktualizáciou softvéru a uložte si ho do koreňového adresára
karty microSD prenosnej jednotky.
R Súbor uložte tak ako je (t.j. ako súbor „zip”). Príponu súboru nemeňte.
R Keď pripojíte prenosnú jednotku k počítaču, vnútorná pamäť prenosnej jednotky a jej karta microSD
sa v počítači javia ako vyberateľné disky. Ak neviete, ktorý vyberateľný disk zodpovedá karte
microSD, vyberte kartu z prenosnej jednotky a pozrite si názov vnútornej pamäte prenosnej
jednotky, ak je rozpoznaná, a potom opäť vložte kartu microSD do prenosnej jednotky.
5
6
7
Po uložení súboru klepnite na prenosnej jednotke na [Vypnúť ukladací priestor USB].
8
Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.
R Po skončení aktualizácie sa súbor s aktualizáciou softvéru z karty microSD automaticky vymaže.
66
Keď sa na displeji prenosnej jednotky zobrazí [Zariadenie USB pripojené], klepnite na [Zapnúť
ukladací priestor USB].
Prenosnú jednotku odpojte od počítača.
Na prenosnej jednotke otvorte východiskové zobrazenie a potom klepnite na
systému] ® [Informácie o telefóne] ® [Aktualizácia softvéru].
® [Nastavenia
Ďalšie informácie
Montáž na stenu
Pre vašu informáciu:
R Dôkladne preverte, či je stena a spôsob upevnenia dostatočne pevný na to, aby sa dalo zariadenie
s danou hmotnosťou upevniť.
Základňa
Skrutky
(nie sú dodávané
so zariadením)
55 mm
67
Ďalšie informácie
Vyhlásenie o zhode
Cieľ vyššie uvedeného prehlásenia <A> je v súlade s požiadavkami nasledujúcich legislatívnych ustanovení
EÚ <B> a harmonizovanými normami <C>.
68
Register
Register
A
B
Č
D
E
H
I
J
K
M
N
O
Aktualizácia softvéru: 66
Aplikácia Pevná linka : 21
Automatický príjem volaní: 41
Batéria: 16
Inštalácia: 14
Výmena: 3
Blokovanie odchádzajúcich volaní: 43
Blokovanie prich. hovorov: 42
Blokovanie prichádzajúcich hovorov: 42
Čakajúce volanie: 26
Dátum a čas: 45
DECT zosilňovač: 3, 52
Diskrétny režim: 51
Dočasná tónová voľba: 25
ECO režim: 43
Hľadač kľúčov: 3, 53
Hlasitá komunikácia: 24
Hlasitosť
Hlasitá komunikácia: 24
Slúchadlo: 24
Hlasová pošta: 38, 47
Identifikácia volajúcich: 47
Ikona batérie: 15
Ikony: 57, 59, 60
Interkom: 50
Jazyk: 45
Jazyk textu na displeji: 45
Karta microSD: 14
Karta SIM: 14
Kontakty: 30
Konverzia telefónneho čísla: 43
Medzinárodná predvoľba: 43
Montáž na stenu: 67
Nabíjačka: 13, 15
Náhlavná súprava: 3
Nahrávanie hovorov: 25
Národný prístupový kód: 43
Nastav. tónovej/pulznej voľby: 45
Nastavenia súvisiace s oblasťou použitia: 45
Nastavenie dĺžky prerušenia: 44
Nastavenie krajiny: 45
Nastaviteľné prerušenie (R/flash): 25, 44
Nočný režim: 41
Notifikačný panel: 21, 60
Obmedzenie voľby: 43
Odkazová schránka telefónu: 32
Kód ovládania na diaľku: 39
P
R
S
T
U
Ú
V
W
Ovládanie na diaľku: 35, 37
Počet zvonení: 38
Používatelia hlasovej pošty: 38
Prehrávanie odkazov: 33
Priposluch: 39
Upovedomenie o novom odkaze: 35
Uvítanie: 32
Vymazanie odkazov: 34
Zapnutie/vypnutie: 32
Záznamový čas: 38
Ovládací panel: 21, 61
PIN kód základne: 44
Predvoľba krajiny: 43
Prenosná jednotka
Nabíjanie: 15
Názov: 49
Pridanie: 49
Registrácia: 49
Vyzváňanie: 40
Zrušenie registrácie: 49
Pridanie prenosných jednotiek: 49
Pridanie základní: 51
Pridržanie spojenia: 24
Pripojenia: 13
Príslušenstvo: 3, 4
Prvé zvonenie: 44
Regeneračný zosilňovač: 3, 52
Riešenie problémov: 62
Rýchla voľba: 31
Sieťový adaptér: 13
Sprievodca nastavením: 19
Stavová lišta: 21, 59
Technické údaje: 11
USB: 15
Uskutočňovanie hovorov: 23
Účet Google: 47
Vibrácia: 40
Volania
Blokovanie: 42, 43
Nahrávanie: 25
Prepojenie: 50
Prijímanie: 25
Volania: 23
Vstup do hovoru: 51
Zdieľanie: 50
Východiskové zobrazenie: 20
Výpadok napájania: 16
Vypnutie mikrofónu: 24
Wi-Fi: 46
69
Register
Z
70
Základňa
Výber: 51
Zrušenie registrácie: 52
Zapnutie/vypnutie: 18
Zoznam aplikácií: 20
Zoznam volaní: 27
Prenosná jednotka: 27
Základňa: 28
Zvukové profily: 26, 40
Poznámky
71
Obchodné zastúpenie:
N Česká republika
N Slovenská republika
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
+420-236 032 511
telefon:
centrální fax:
+420-236 032 411
zákaznická linka: +420-236 032 911
e-mail: [email protected]
aktuální info na www.panasonic.cz
Štúrova 11, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika
Telefón:
+421-2-2062-2211
Fax:
+421-2-2062-2311
zákaznícka linka: +421-2-2062-2911
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
N Romania
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
București, 062204, Romania
Telefon:
+40.21.316.31.61
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail: [email protected]
web: www.panasonic.ro
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013
PNQP1071XA
CC1013YK2044
Download

Model KX-PRX150FX - Psn