ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
22.-23. august 2014, JAKUBOVANY
5. Minirally LIPTOV
22.- 23. august 2014, JAKUBOVANY
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
Minirally cup 2014
Organizátor:
Autocrosový klub Revúca
1
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
22.-23. august 2014, JAKUBOVANY
1.
ÚVOD
1.1
Súťaž sa uskutoční v súlade s týmito Zvláštnymi ustanoveniami a s predpismi pre Minirally
cup 2014.
Prípadné zmeny, dodatky a/alebo modifikácie týchto Zvláštnych ustanovení budú oznámené
na informačnej tabuli.
Športové predpisy pre MRC 2014 sú zverejnené na webovej stránke www.minirallycup.sk.
1.2
Povrch trate
Povrch tratí RS je 95 % asfalt, 5 % nespevnený povrch.
1.3
Celková dĺžka RS a celková dĺžka trate
celková dĺžka trate:100 km
počet RS:
8, dve rôzne trate sa pôjdu dvakrát v jednom smere dopoludnia a dvakrát
v opačnom smere popoludní
celková dĺžka RS: 40 km (40 %)
počet sekcií:
4 (dve dopoludnia a dve popoludní)
2.
ORGANIZÁCIA
2.1
Zaradenie súťaže
MRC 2014 – 5. podujatie
2.2
Názov organizátora, a kontakty
Podujatie 5. Minirally Liptov organizuje Autocrosový klub Revúca pod záštitou obce
Jakubovany.
mobil:
+421 908079834
e-mail:
[email protected]
2.3
Organizačný výbor
Stanislav Hanzeli (predseda), František Debnár, Ján Schmidt, Karol Eliáš,
Čestné riaditeľstvo
Dušan Žiaran , starosta obce Jakubovany,
Ľubomír Račko, starosta obce Vavrišovo,
Ing.Dušan Španko, starosta obce Jamník,
Ľuboš Žubor, strosta obce Lipt. Ondrej
Hlavní činovníci
riaditeľ súťaže
zástupca riaditeľa súťaže
tajomník súťaže
časomiera
Spracovanie výsledkov
Vedúci RS1, 3, 5, 7 Jochy
Vedúci RS2, 4, 6, 8 Vavrišovo
2.4
Stano Hanzeli
František Debnár
Miška Debnárová
1. košická
Miroslav Dzuriš
Miroslav Dzuriš,
Ján Schmidt
Karol Eliáš
Umiestnenie riaditeľstva súťaže a kontakty
miesto:
Penzión STUDENÁ, Jakubovany
doba činnosti: 22.8.2014 piatok od 16:00 hod.
Oficiálna informačná tabuľa
miesto:
Penzión STUDENÁ, Jakubovany
2
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
22.-23. august 2014, JAKUBOVANY
3.
PROGRAM
Uzávierka prihlášok
Uzávierka prihlášok s vkladom 50€:
Uzávierka prihlášok (zvýšený vklad 60€)
19.8.2014 utorok, 23:59 hod.
22.8.2014 piatok, 20:00 hod.
Zverejnenie zoznamu prihlásených
dátum:
20.8.2014, streda, 20,00hod
Obhliadka trate - obhliadka jednotlivých RS - po absolvovaní administratívneho preberania
22.8.2014 piatok od 17:00 hod. v smere dopoludňajších RS
23.8.2014 sobota od 07:00 hod.v smere opačnom (popoludňajšie RS)
Otvorenie servisného parkoviska
miesto:
futbalové ihrisko Jakubovany a náprotivný parčík pre prívesné vozíky
dátum a čas: 22.8.2014 piatok od 16:00 hod.
Administratívne preberanie
miesto:
penzión STUDENÁ
dátum a čas: 22.8.2014 piatok od 16:00 do 20:00 hod.
Rozprava jazdcov
miesto:
Sála penziónu STUDENÁ
dátum a čas: 22.8.2014 piatok od 20:30 hod.
Zverejnenie zoznamu prevzatých posádok a štartovej listiny pre štart 1. etapy
miesto:
oficiálna informačná tabuľa
dátum a čas: 23.8.2014 sobota od 08:30 hod.
Štart súťaže (1. vozidlo)
miesto:
ČK-1, výjazd zo servisu,
dátum a čas: 23.8.2014 sobota od 08:55 hod.
Cieľ rally
miesto:
futbalové ihrisko Jakubovany
dátum a čas: 23.8.2014 sobota od 16:10 hod.
Zverejnenie predbežnej záverečnej klasifikácie
miesto:
Riaditeľstvo súťaže, oficiálna informačná tabuľa
dátum:
23.8.2014 sobota, 15 min po dojazde posledného vozidla (cca 16:25)
Odovzdávanie cien
miesto:
Pred budovou penziónu STUDENÁ,
dátum:
23.8.2014 sobota, 30 min po zverejnení predbežnej záverečnej klasifikácie
(cca 17:00)
3
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
22.-23. august 2014, JAKUBOVANY
4.
PRIHLÁŠKY A PODMIENKY ÚČASTI
4.1
Termíny
Uzávierka prihlášok s vkladom 50€:
19.8.2014 utorok 23:59 hod.
Je možné sa prihlásiť aj v piatok do 20,00, ale za vklad 60€!!!
Prihlasovací vklad zahrňuje: štartovné, itinerár na obhliadku a JV a 2x teplý obed (okrem
posádok prihlásených v piatok).
4.2
Postup prijímania prihlášok
4.2.1 Súťažiaci sa prihlasujú vyplnením formulára prihlášky, Ten následne odošlú
elektronickou poštou na adresu [email protected] do termínu uzávierky
prihlášok (utorok,19.8.2014, 23:59 hod), pričom rozhoduje dátum e-mailu. Po tomto
termíne nebude organizátor prijímať elektronické prihlášky!!! Posádky prihlasujúce sa
na mieste vyplnia prihlášku tam.
4.2.2 Úhrada štartovného sa bude realizovať v hotovosti pri administratívnom preberaní.
4.2.3 Podmienky účasti
Súťaže sa zúčastnia zásadne dvojčlenné posádky (jazdec a spolujazdec), ktorých
jazdec je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny „B“ a spolujazdec je osoba staršia
ako 18 rokov. Ako jazdec sa podujatia môže zúčastniť aj osoba vo veku od 15 do 17
rokov, ktorá ešte nemá vodičský preukaz, ale len v sprievode rodiča alebo zákonného
zástupcu, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia, aby mohol riadiť súťažné vozidlo
pri presunoch po verejných komunikáciách. Takáto posádka môže ale súťažiť len
s vozidlom s objemom motora do 1600 cm3. Taktiež aj spolujazdcom môže byť osoba
mladšia ako 18 rokov, nie však mladšia ako 15 rokov a to za predpokladu, že
prítomný v mieste konania je jeho rodič alebo zákonný zástupca.
Vypísané kategórie vozidiel:
Voľný pohár: B 1 do 1600 cm³
Triedy MRC: A 1 do 1400 cm³
A2
A3
A4
Z5
Z6
do 1600 cm³
do 2000 cm³
nad 2000 cm³
do 1500 cm³ (zadný náhon)
nad 1500 cm³ (zadný náhon)
B 2 nad 1600 cm³
4.2.4 Posádku tvorí jazdec a spolujazdec, podľa pokynov uvedených v bode 4.2.3.
Posádky už registrované v seriáli MRC sa prihlasujú do MRC, ale novým posádkam,
ktoré ešte nejazdili podujatie MRC 2014 sa odporáča prihlásiť do voľného pohára
(aby nebrali body do celkového hodnotenia seriálu)!!!
4.2.5 Poradie štartu vozidiel bude podľa tried nasledovne: triedy MRC: A1, A2, A3, Z5, Z6,
A4, potom. voľný pohár B1, B2.
4.2.6 Nie je povolená účasť tzv. dablérom (dvom posádkam na jednom súťažnom vozidle).
4.2.7 Rýchlostné skúšky absolvuje každý súťažiaci na vlastné nebezpečenstvo,
znášajúc všetky možné následky v prípade vzniknutej škody, čo potvrdzujú
svojím podpisom na prihláške obaja členovia posádky.
4.2.8 PRI JAZDE NA RÝCHLOSTNEJ SKÚŠKE JE POSÁDKA POVINNÁ POUŽIŤ
RIADNE UPEVNENÚ MOTORISTICKÚ PRILBU.
4.2.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať do súťaže vozidlá v nevyhovujúcom
technickom stave! Ochranný rám pre posádky MRC je veľmi silno odporúčaný, do
voľného pohára budú uprednostnené vozidlá s ochrannými prvkami.
4.3
Počet prijatých prihlášok a triedy
4.3.1 Maximálny počet prijatých prihlášok na súťaž je 75!!!.
4.3.2 Zaradenie vozidla do triedy sa uskutoční na základe prihlášky, ktorú posádka vyplní.
4.3.3 Za správnosť zaradenia vozidla do triedy je zodpovedná posádka. Pri úmyselnom
nesprávnom zaradení vozidla môže byť posádka vylúčená z pretekov.
4
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
22.-23. august 2014, JAKUBOVANY
5.
POISTENIE
5.1
Popis poistného krytia
Súčasťou vkladu je poistenie (Poistná zmluva č. 572 002 9243, medzi AK Revúca
a poisťovňou Kooperatíva a.s.), ktoré garantuje poistenie voči škodám spôsobeným tretím
osobám. Poistné krytie začína štartom RS1 a prestáva platiť skončením rally, alebo
v momente odstúpenia alebo vylúčenia.
Organizátor nezodpovedá súťažiacim za straty alebo škody, ktoré im vznikli. Posádky sa
zúčastňujú na rally na svoju vlastnú zodpovednosť.
5.3. Posádkam sa na súťaži odporúča uzavrieť minimálne úrazové poistenie.
Zároveň sa posádky zaväzujú, že v prípade keď svojou účasťou na podujatí spôsobia
škodu tretím osobám ak poisťovňa odmietne uhradiť celú výšku škody, že uhradia túto
časť škody (spoluúčasť na škode), tak ako to podpíšu v „Prehlásení“
5.2
6.
SERVISNÁ A PARKOVACIA ZÓNA
6.1. Servisná zóna bude v priestoroch trávnatého futbalového ihriska TJ Jakubovany.
6.2. Vjazd do servisnej zóny
Bude umožnený výhradne a len súťažným vozidlám a jednému servisnému vozidlu (ale
nesmie to byť vozidlo nad 3,5tony!), patriacemu k tomuto súťažnému vozidlu.
Bezpodmienečne musí byť splnená podmienka použitia nepremokavej plachty pod
vozidlom. Súťažiaci dostane vyhradený priestor, ohraničený plastovou páskou, môže si ho
vybrať podľa svojej úvahy, nesmie sa ale svojvoľne posúvať páska a zväčšovať vyhradený
priestor!!! Prívesné vozíky musia byť povinne zaparkované v priestore trávnatého
parčíka,(teda nie na ploche ihriska!!) podľa pokynov usporiadateľov!
Celý režim prejazdu cez servisnú zónu bude jednosmerný, teda dolným vytvoreným vjazdom
bude iba vstup ale výjazd bude zásadne len popri penzióne STUDENÁ!!! Tam bude aj
umiestnená ČK-1 počas súťaže a obdobne bude umiestnená ČK-3 na vstupe do servisu.
7.
ŠTARTOVÉ ČÍSLA
7.1
MRC posádky si samé zabezpečia trvalé štartovné čísla na zadných bočných oknách podľa
tried, tak, ako im boli už pridelené počas sezóny, pre voľný pohár dodá štart. čísla
organizátor, posádky si ich pripevnia na zadné bočné okná vozidla.
7.2
Súťažiaci je povinný mať pred štartom RS1 štartové čísla nalepené na zadných bočných
oknách. Posádka je zodpovedná za svoje štartové číslo. V prípade straty štartového čísla
nebude posádka pripustená na štart.
8.
PNEUMATIKY
Podľa predpisov pre MRC 2014.
9.
PALIVO - TANKOVANIE
Tankovanie je povolené v sieti čerpacích staníc v okolí mesta L. Hrádok a L. Mikuláš, ale nie
v servisnom parkovisku!
10.
OBHLIADKA TRATE
10.1 Postup registrácie
Každá posádka si pred začatím obhliadky trate sa musí dostaviť na administratívne
preberanie. Pri administratívnom preberaní predloží posádka vodičské a občianske
preukazy a dostane itinerár a výkaz pre obhliadku trate, ktorý je posádka povinná mať
u seba pri obhliadkach. Posádky sú povinné dodržať smery a časy obhliadky, pretože trať
súťaže vedie po úzkych cestách, kde nie je možné jazda v oboch smeroch súčasne.
5
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
22.-23. august 2014, JAKUBOVANY
10.2 Časový harmonogram obhliadky trate
Teda 22.8.2014 piatok od 17:00 hod. v smere dopoludňajších RS a 23.8.2014 sobota od
07:00 hod.v smere opačnom (popoludňajšie RS). Každá posádka je povinná zastať na štarte
RS a dať si traťovými komisármi zaznamenať prejazd RS, takisto je posádka povinná
zastaviť na pokyn traťových komisárov vo vnútri RS.
10.3
Pravidlá pre vykonávanie obhliadky trate
10.3.1 Posádky sú počas obhliadky trate povinné maximálne ohľaduplne sa správať voči
organizátorom, ostatným jazdcom a hlavne bežným účastníkom cestnej premávky.
10.3.2 Pri obhliadke trate v piatok nie sú povolené upravené súťažné vozidlá!!! Posádky sú
povinné používať len vozidlo, ktoré vyhovuje pravidlám cestnej premávky
a dodržiavať všetky ustanovenia zákona o premávke na pozemných komunikáciách.
10.4 V prípade zistenia porušení pri obhliadke trate organizátormi podujatia, môže riaditeľ
pretekov udeliť posádke, ktorej sa to týka, peňažný trest v hodnote 100 €. Tresty za
porušenie pravidiel obhliadky trate musia byť na riaditeľstve uhradené do štartu preteku.
11.
ĎALŠIE POSTUPY
11.1 Systém štartu do RS
Štart do RS sa uskutoční v stanovenom poradí štartovej listiny na pokyn štartéra
v jednominútových intervaloch. Na meranie všetkých rýchlostných skúšok bude použitá
elektronická časomiera.
11.2 Po absolvovaní rýchlostnej skúšky je posádka povinná zastaviť na stanovišti označenom
STOP a nechať si zaznamenať do jazdného výkazu, ktorý dostala pri výjazde zo servisu
v ČK-1, dosiahnutý čas. Pri strate jazdného výkazu bude posádka z pretekov vylúčená.
11.3 Opakovanie jazdy
Počas konania MRC Liptov nebude posádkam umožnené opakovanie rýchlostných skúšok.
V prípade rôznych incidentov bude dotknutým posádkam pridelený náhradný čas, ktorý
stanoví komisia určená riaditeľom pretekov.
11.4 Postupy v prípade nehody a oznámenie nehody
V prípade, že je posádka účastníkom nehody na RS pri ktorej nedošlo k zraneniu, alebo
vážnemu poškodeniu vozidla a posádka v jazde nebude pokračovať, je povinná vozidlo
umiestniť tak aby neprekážalo ďalším pretekárskym autám.
Ak havarované vozidlo tvorí prekážku alebo zablokuje trať je posádka povinná, ak je to
možne, signalizovať ďalším posádkam toto nebezpečenstvo, informovať o tom organizátora
alebo podať túto správu organizátorovi na číslo 0908079834.
Ak je posádka účastníkom nehody, pri ktorej bol zranený nejaký občan, musí dotknutý jazdec
alebo spolujazdec zostať na mieste nehody a zastaviť nasledujúce vozidlo, ktoré túto
skutočnosť oznámi v ďalšom rádiobode. Zároveň tak rýchlo ako je možné oznámi túto
skutočnosť na telefónne číslo: 0908079834. Posádka ďalej v súťaži nepokračuje.
Posádka je povinná najneskôr do 1 hodiny po odstúpení alebo okamžite po dojazde do cieľa
pretekov oznámiť organizátorovi škodu, ktorú spôsobila svojím vozidlom na trati rally tretím
osobám.
V prípade, že posádka vidí na trati pretekov havarované vozidlo a posádka havarovaného
vozidla signalizuje SOS, je súťažiaci povinný zastaviť a v rámci svojich možností poskytnúť
prvú pomoc.
11.5 Penalizácie
Maximálne rýchlosti pre presuny v obci sú obmedzené na 40 km/h. Posádka bude
penalizovaná 10 sekundami za každý kilometer prekročenia. Za porušenie každého
retardéra (posunutie stĺpika pneumatík) je penalizácia 10sekúnd.
11.6 Odstúpenie zo súťaže
V prípade, že posádka odstúpi zo súťaže, je povinná oznámiť to na telefónne číslo
organizátora: +421 908079834 a doručiť jazdný výkaz na riaditeľstvo pretekov.
6
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
5. Minirally LIPTOV
22.-23. august 2014, JAKUBOVANY
12.
VYLÚČENIE
Posádka bude vylúčená
o ak si skráti trať, vynechaním bránky alebo retardéra v RS,
o ak sa oneskorí na štart RS o viac ako 5 min. po jazdcovi s predchádzajúcim
štartovným číslom, pričom výnimku z tejto penalizácie môže na základe žiadosti
udeliť riaditeľ súťaže,
o ak stratí alebo bude svojvoľne dopisovať do jazdného výkazu.
13.
CENY A KLASIFIKÁCIA
Výsledky 5. MRC Liptov budú vyhlásené v nasledovných triedach:
Vozidlá zaradené do seriálu MRC 2014
o A1 do 1400 cm3
o A2 od 1401 cm3 do 1600 cm3
o A3 od 1601 cm3 do 2000 cm3
o A4 nad 2000 cm3
o Z5 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) do 1500 cm3
o Z6 (vozidlá s pohonom len zadnej nápravy) nad 1500 cm3
Vozidlá voľného pohára 2014
o B1 do 1600 cm3
o B2 nad 1600 cm3
Absolútne hodnotenie MRC Liptov 2014
V každej objemovej triede budú vyhlásené a odmenené prvé tri posádky (jazdec a spolujazdec).
14.
POPLATKY ZA PROTESTY
 Môžu sa podať písomne do 20 minút po vyvesení výsledkov riaditeľovi súťaže a po
zložení vkladu 100 €.
 Protesty sú riešené za prítomnosti protestujúceho.
 V prípade uznania protestu bude vklad vrátený, a v prípade zamietnutia prepadne vklad
v prospech usporiadateľa.
..............................
Stano Hanzeli
riaditeľ MRC LIPTOV
7
Download

Zvláštne ustanovenia MRC Liptov