v ·
avda
centrácia sklenikovjch
nn.rnovdosiahla rekord
v
/
Smrf Natalie Woodovej
opäf preverí polícia
Utopenie herečky je aj po tridsiatich rokoch zahalené
tajomstvom SPOLOČNOSŤ strana 26
emkové spoločenstvá. ktoré uvažujú perspektívne.
-~
~ -~.,"'.:':~.-":r3V
.-:-..-~~~
chcú v lesoch aj naďalej zodpovedne hospodáriť. dávajú si do poriadku právne pomery.
FOTO,SlTA/oU!ANH"N
ozem kové spoločenstvá sa registrujú,
by mohli v lesoch legálne ťažiť
zemkové spoločenstvá,
. boli doteraz bez práv- subjektivity, dnes žiadaregistráciu na pozemkospoločenstvá s právnou
- rttvitou. Ale by si totiž
ovali svoju doterajšiu
u, môže sa spochyblegálnosť predaja drevnej
_' ,!'koná\-ania lesníckej
I&-JSti', ako aj prenajímania
~~b
pozemkov,Cel}'pro-
"
Ak neregistrované spoločenstvá uzatvárajú
obchodné zmluvy
je to spochybnitel'né.
Róbert Zlocha
Krajský lesný úrad Banská Bystrica
ces registrácie všetkých dote- možnosť uchádzať sa o fi- ako urbariáty, komposesoráraz založených spoločenstiev, nančnú podporu cez Pôdo- ty, želiare či pasienkové spoako aj nakladanie s podielmi hospodársku platobnú agen- ločenstvá. "Ak takéto spolospoločnej nehnuteľnosti mal túru. Doterajšie nakladanie
čenstvá, ktoré neprešli na
lesných úradoch registračným
odštartovať nový zákon z did- so spoločnou nehnuteľnosne ministerstva ,pôdohospoťou v prípade pozemkových
konaním, sú bez právnej subjektivity, uzatvárajú obchoddárstva, ktorý však neprešiel , spoločenstiev bez právnej
legislatívnym konaním.
subjektivity nebolo korektné zmluvy, je to spochybni"Napriek tomu, že nový zá- né a je spochybniteľné," vra- teľné," upozorňuje Zlocha.
kon zatiaľ prijatý nebol, me- vi Róbert Zlocha z Krajského Takáto prax pretrváva u nás
nia sa na spoločenstvá s práv- lesného úradu v Banskej Bys- aj naďalej, pokiaľtaké zmluvy
nou subjektivitou najmä tie, trici ..
niekto legitímne na súde nektoré chcú naďalej legálne
Asi polovica pozemkových
napadne. Je to ako vraví "trzabezpečiť spravovanie svoj- spoločenstiev je bez právnej
pená protiprávnosť".
Pokračovanie - s. 18
ho majetku. Tiež, aby mali subjektivity. Známe sú tiež
Pravda
18 užitočná pravda poradňa
Spoločenstvá sa
registrujú, aby
mohli v lesoch
legálne ťažiť
Dokončenie· s. 17
"Majú niekedy aj stovky podielnikov. Legálne by za nich
konali jedine, ak by mali riadne zvoleného splnomocnenca, ktorý by mohol v ich mene
uzatvárať zmluvy."
V prípade, že by chcel nečlen stavať na takých pozemkoch chatu, cestu alebo si vybudovať rozvody elektriny,
musí mať súhlas od všetkých
podielnikov. Vlastníci podielov sú poväčšine starší ľudia,
ktorí už nie sú schopní viesť
valné zhromaždenia, vybavovať rôzne ekonomické, ale aj
právne veci spojené z hosp 0- .
dárením v lesoch. "Nie sú ani
odborne zdatnÍ. Najmä starším ľuďom, ktorí bývajú na lazoch, stačí, ak každý rok zo
svojho lesa dostanú palivo.
Nič viac nepotrebujú.
Takto
les plní nielen ekonomickú,
ale aj sociálnu funkciu a tiež
ekologickú, keďže treba vysadiť nové stromy a tie po- \
stupne dorastajú. To je zmysel hospodárenia aj na týchto
súkromných
pozemkoch,"
vravi Zlocha.
.
Stávalo sa však, že najmä
starší lazníci zakladali pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity, pritom pozemky prenajali ďalej, pričoin
formy prenájmu
sú rôzne.
"Ťažko však povedať, či takáto forma prenájmu aj právne
obstojí, keďže ide o spoločenstvá bez právnej subjektivity. "
Počítal s nimi aj navrhovaný
zákon, ktorým sa mali odstrániť všetky nelegitímne kroky.
Existujúce spoločenstvá sa totiž mali buď zaregistrovať, ak
chcú aj naďalej v lesoch podnikať, alebo lesným úradom
oznámiť svoju existenciu, ak
byobchodovat
nechceli, len
by chceli existovať podľa Občianskeho zákonníka.
Teda
ťažiť drevo len pre vlastnú
potrebu a pozemky ďalej neprenajímať. "Tí ktorí uvažujú
perspektívne,
chcú v lesoch·
Čoje podmienkou legálneho p6sobenia urbariátov
• Sú dve formy
pozemkových
spoločenstiev - s právnou
subjektivitou a bez právnej
subjektivity. V prvom
prípade spoločenstvo
podlieha registračnému
konaniu, v druhom len
zápisu na obvodnom
lesnom úrade. Príslušný
je vždy úrad, v územnom
obvode ktorého je spoločná
nehnuternosť alebo jej
najväčšia časť.
Spoločenstvá s právnou
• subjektivitou. Zmluvu
o ich založení uzatvárajú
vlastníci podielov spoločnej
nehnuternosti. Spoločenstvo
vzniká až dňom registrácie
v registri pozemkových spoločenstiev, ktorý vedie príslušný
obvodný lesný úrad. Ich názov
musí obsahovať označenie
"pozemkové spoločenstvo"
alebo skratku .pozem. spol,"
1
".
Najmä
starším ludom
ktorí bývajú na
lazoch, stačí,
ak každý rok
zo svojho lesa
dostanú palivo. Nič
viac nepotrebujú.
Róbert Zlocha
Krajský lesný úrad Banská Bystrica
aj naďalej zodpovedne
hospodáriť, dávajú si do poríad. ku právne pomery, ktoré treba dodržať pri hospodárení
na spoločnej nehnuteľnosti,"
vysvetľuje Zlocha. Popritom
však spoločenstvá
naďalej
tlačia pred sebou množstvo
problémov.
Vyskytujú sa aj prípady,
že podielnik pred predajom
svojho podielu tento neponúkol prednostne
ostatným
podielnikom,
ale predal ho
tretej osobe. Taká zmluva je
podľa Občianskeho
zákonníka síce neplatná, pokiaľ ju
však n,ik na súde Nenapadne,
protiprávny stav trvá. Problémy sú aj pri vyrubovaní dane
z nehnuteľnosti.
"Obce postupujú nejednotne.
Správne je, keď v prípade, že ide
o pozemkové spoločenstvo
s právnou subjektivitou,
vyrubujú daň priamo pozemkovému spoločenstvu.
Ak je
bez právnej subjektivity, platia ju jednotliví podíelnici, "
dodal Zlocha.
e AUTORSK~
PRAvA
VYHRAOENt
Tému Poradňa pripravila:
Helena Kokolová
• Zmluva o založení takého
spoločenstva musí byť
písomná a musí obsahovať:
názov a sídlo spoločenstva,
jeho účel, orgány, ich
oprávnenia a povinnosti,
spôsob voľby, odvolávania
a ich volebné obdobie,
základné práva a povinnosti
členov, podmienky
obmedzenia drobenia
vlastníckych podielov
spoločnej nehnutel'nosti.
ďalšie skutočnosti, o ktorých
to ustanovuje zákon (je
ním zákon č. 18;/1995
Z. z. o pozemkových
spoločenstvách) alebo
dohoda členov spoločenstva
- najmä či spoločenstvo
vykonáva činnosť podľa §3
ods. 2 citovaného zákona.
Môže obsahovať aj údaj
o tom. že spoločenstvo
vydá svoje stanovy, ktoré
podrobnejšie upravia
práva a povinnosti členov,
vnútornú organizačnú
štruktúru, pôsobnosť
jeho orgánov, zásady
hospodárenia, prípadne
ďalšie otázky, na ktorých sa
členovia dohodli. Súčasťou'
je aj zoznam vlastníkov
podielov spoločnej
nehnutel'nosti, ktorí zmluvu
uzatvárajú.
• V návrhu na zápis
treba uviesť: názov
spoločenstva, jeho sídlo,
počet alebo vel'kosť
podielov jednotlivých
členov; meno, priezvisko,
trvalý pobyt a rodné
číslo volených členov
orgánov spoločenstva;
spôsob konania za
spoločenstvo; zmluvu
o založení spoločenstva
s právnou subjektivitou;
stanovy spoločenstva, ak
sa na ich vydaní dohodli
členovia spoločenstva;
údaj, či spoločenstvo
vykonáva činnosť podla § 3
ods. 2 zákona Č. 181/1995
Z.z. o pozemkových
spoločenstvách v znení
neskorších predpisov;
uznesenie, zápisnicu
a prezenčnú listinu
z valného zhromaždenia.
• Orgánmi spoločenstva sú:
valné zhromaždenie, výbor,
dozorná rada, iné - určené
sú zmluvou o založení alebo
stanovami. Volení môžu
byť len tí, ktorí sú členmi
spoločenstva, starší ako
18 rokov. Členom dozornej
.rady môže byť aj nečlen
spoločenstva. Volebné
obdobie môže byť najviac
na 5 rokov, pričom jeho
dlžku určí zmluva o založení
alebo stanovy.
• Valné zhromaždenie
je najvyšším orgánom
spoločenstva. Ak stanovy
neurčujú inak, koná sa
najmenej raz za rok. Do
.jeho pôsobnosti patrí
najmä: a} schvatovat zmluvu
o založení a jej zmeny
a doplnky (vyžaduje sa
súhlas aspoň 2/3 väčšiny
všetkých hlasov); schvalovat
stanovy vrátane ich
zmien (vyžaduje sa súhlas
nadpolovičnej väčšiny
všetkých hlasov); voliť
a odvolávať členov orgánov
spoločenstva (vyžaduje
sa súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých hlasov);
rozhodovať o hospodárení
spoločenstva a nakladaní
so spoločným majetkom
spoločenstva (vyžaduje
sa súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých hlasov);
schvaľovať ročnú účtovnú
závierku (vyžaduje sa
súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých hlasov);
rozhodovať o rozdelení
zisku, prípadne spôsobu
úhrady straty (vyžaduje
sa súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých
hlasov); rozhodovať
o konaní zhromaždenia
formou čiastkových
poradňa užitočná pravda 19
mbra2011
schôdzí (vyžaduje sa
súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých hlasov);
rozhodovať o vstupe
spoločenstva do obchodnej
spoločnosti alebo do
družstva (vyžaduje Sa súhlas
aspoň 2/3 väčšiny všetkých
hlasov); rozhodovať
o zániku spoločenstva
jeho premenou alebo jeho
zrušením (vyžaduje sa súhlas
aspoň 2/3 väčšiny všetkých
hlasov).
• Výbor riadi činnosť
spoločenstva a rozhoduje
o všetkých záležitostiach ..
ktoré zákon o pozemkových
spoločenstvách a zmluva
o založení alebo stanovy
nevyhradili inému orgánu.
Je štatutárnym orgánom.
zodpovedá zhromaždeniu.
Ak zo stanov nevyplýva
niečo iné. za výbor
koná navonok predseda
spoločenstva. ktorý je
súčasne členom výboru.
Ak je však na právny úkon.
ktorý robí výbor. predpísaná
písomná forma. je potrebný
podpis aspoň dvoch
členov výboru: Rokovanie
organizuje a riadi predseda
spoločenstva. tiež bežnú
činnosť spoločenstva,
ak to určujú stanovy.
V neprítomnosti ho môže
zastupovať ďalší člen výboru.
ktorý je zapísaný v registri
pozemkových spoločenstiev.
Člen výboru môže dostávať
za výkon svojej funkcie
odmenu. ktorej výšku určí
zhromaždenie.
• Dozorná rada je oprávnená
kontrolovať všetku
činnosť spoločenstva
a prerokúvať sťažnosti
jeho členov. Zodpovedá
zhromaždeniu. Má najmenej
troch členov. môžu nimi
byť aj nečlenovia fyzické
osoby - ich počet však
musí byť menší ako počet
členov spoločenstva v tejto
rade. Členstvo v dozornej
rade je nezlučitel'né
s členstvom vo výbore.
Členovia môžu dostávať
za výkon svojej funkcie
odmenu. ktorej výšku určí
zhromaždenie. Právo má
zvolať zhromaždenie. ak
dochádza alebo už došlo
k bezdôvodnému zníženiu
majetku spoločenstva.
• Zmierovacia komisia.
ak to ustanovuje zmluva
o založení alebo stanovy.
rieši spory medzi členmi
spoločenstva. ktoré sa
týkajú ich práva povinností
vyplývajúcich z členstva
v spoločenstve. Nemôže
roihodovať o vlastníckych
vzťahoch k podielu
spoločnej nehnutelnosti.
Návrh na zápis do registra
pozemkových spoločenstiev
alebo na zmenu údajov.
ktoré sa zapisujú do registra
pozemkových spoločenstiev.
musí podať príslušný orgán
spoločenstva do 60 dní odo
dňa ich schválenia. Za zápis
do registra pozemkových
spoločenstiev sa platí 16.50
eur.
2
Spoločenstvá bez
• právnej subJektivity. Zakladajú sa vtedy. ak
majitelia podielov na spoločnej
nehnuteľnosti nechcú podnikať
a ani ďalej cudzím osobám
prenajímať pozemky. Chcú
si povedzme len svojpomocne vyrúbať drevo na palivo.
Stačí. ak si založia pozemkové
spoločenstvo bez právnej
subjektivity. Zakladajú ho
vlastníci podielov na spoločnej
nehnutel'nos.ti - teda spoločníci. Vlastníctvo treba preukázať
výpisom z listu vlastníctva nie
starším ako tri mesiace. Deň
zápisu je dňom vzniku takého
spoločenstva. Na obvodný lesný úrad. v pôsobnosti ktorého
sa lesný pozemok nachádza
(týka sa to aj urbárskych rybníkova tiež pasienkov). treba
doručiť aj písomné vyhlásenie
spoločníkov o združení sa. Na
vznik takého typu spoločenstva - bez právnej subjektivity
- je potrebný zápis spoločníkov
vlastniacich najmenej 2/3 spoločnej nehnutel'nosti a súhlas
Slovenského pozemkového
fondu za tie vlastnícke podiely
spoločnej nehnutel'nosti. ktoré
sú v jeho správe. Oznámiť
vznik spoločenstva bez právnej
subjektivity treba obvodnému
lesnému úradu. ktorý vedie
register pozemkových spoločenstiev.
• Oznámenie podáva
ten. kto je splnomocnený
konať v mene spoločníkov
navonok. Jeho podpis
na oznámení nemusí byť
úradne overený. Treba
v ňom označiť spoločenstvo
- ..Spoločenstvo urba rialistov
obce ..", ďalej spoločnú
nehnutelnost - katastrálne
územie. parcelné čísla
a druh pozemkov. ich
výmeru. Ďalej počet
spoločníkov zapísaných do
zoznamu spoločníkov. ako
aj informáciu o tom. kedy
dal Slovenský pozemkový
fond súhlas na vznik
spoločenstva za podiely
nezistených podielnikov.
ktoré spravuje. Uviesť
treba aj informáciu o tom.
kde možno nahliadnuť do
zoznamu spoločníkov a tiež
o splnomocnenej osobe.
ktorá za spoločníkov koná.
a rozsahu jej oprávnenia.
Každú zmenu tejto osoby.
rozsahu poverenia treba
oznámiť obvodnému
lesnému úradu do 60 dní.
v tejto lehote treba oznámiť
aj vznik spoločenstva
bez právnej subjektivity.
Úrad vydá spoločenstvu
potvrdenie o zápise.
• Náležitosti vyhlásenia
sú najmä: určenie
'spoločnej nehnuteľnosti
(výmera. katastrálne
územie. druh pozemkov.
číslo listu vlastníctva.
parteiné číslo. miestny
názov); účel združenia
(§ 3 zákona č. 181/1995
Z.z. o pozemkových
spoločenstvách v znení
neskorších predpisov);
záväzok spoločníkov (napr.
poskytnúť združeniu svoj
vlastnícky podiel spoločnej
nehnuteľnosti. vykonávať
pracovnú činnosť alebo
túto zabezpečovať.
poskytnúť za účelom
hospodárenia náradie.
dopravné a mechanizačné
prostriedky); 'riešenie
otázky majetku získaného
spoločnou činnosťou (napr.
podľa velkosti podielov.
podľa pracovnej a inej
účasti); poverenie (dohoda
o plnomocenstve), kto
koná v mene spoločenstva
navonok arozsah jeho
oprávnenia; podmienky
drobenia jednotlivých
vlastníckych podielov
spoločnej nehnuteľnosti upravia ich vlastníci tak.
aby nevznikali vlastnícke
podiely spoločnej
nehnuteľnosti s výmerou
menšou ako 2-tisíc metrov
štvorcových a ak ide o lesné
pozemky s výmerou
menšou ako S-tisíc
metrov štvorcových (§ 4
ods. 2 zákona č. 181/1995
Z.z. o pozemkových
spoločenstvách).
Download

avda ozem kové spoločenstvá sa registrujú, by mohli v