0RG
Zmrzlinovač
Návod k použití
+
,
*
/
)
0
(
Obr.
)LJ 2
'
1
&
2
3
%
4
5
$
Obr. 1
Obr. 3
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM.
Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat základní
bezpečnostní pravidla:
1. Ujistěte se, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na
výrobním štítku spotřebiče.
2. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojený k
elektrické síti; odpojte po každém použití.
3. Nikdy nedávejte spotřebič do blízkosti zdroje tepla.
4. Spotřebič postavte během použití na rovný, stabilní povrch.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům
(déšť, slunce, apod....).
6. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými povrchy.
7. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními
schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí,
dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
8. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
9. NIKDY NEDÁVEJTE ZÁKLADNU SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU
ANI KABEL DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN. VYČISTĚTE
VLHKOU UTĚRKOU.
10. ODPOJTE SPOTŘEBIČ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED
SEJMUTÍM NEBO NASAZENÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ, PO
POUŽITÍ A PŘED ČIŠTĚNÍM.
11. Před použitím se ujistěte, zda máte suché ruce.
12. Nikdy nenaklánějte spotřebič do více než 45 stupňů.
13. Postavte spotřebič nejméně 8 cm od jiných předmětů k
dostatečné cirkulaci vzduchu.
14. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, zda je správně sestavený
a zda je základna připevněná k víku.
15. Pokud zmrzlina nebo sorbet obsahují čerstvé ingredience, tyto
musíte spotřebovat do jednoho týdne. Zmrzlina chutná lépe
studená.
16. Pokud zmrzlina nebo sorbet obsahují syrová vejce, nedávejte ji
dětem, těhotným ženám ani starším osobám.
17. Nikdy nedávejte ingredience do mrazáku k předchlazení, mixovací
lopatka by se mohla zablokovat před dokončením zmrzliny.
18. Používejte zmrzlinovač pouze s nasazeným víkem.
19. Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud je prázdný.
20. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.
21. Udržujte prsty, náčiní, apod. v bezpečné vzdálenosti od
odnímatelné nádoby, pokud je spotřebič v provozu; snížíte
riziko zranění nebo poškození. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE
OSTRÉ NEBO KOVOVÉ NÁČINÍ UVNITŘ NÁDOBY. Tyto
mohou spotřebič poškodit. Používejte gumové nebo dřevěné
náčiní, pokud je spotřebič vypnutý.
22. Nikdy nedemontujte základnu během přípravy zmrzliny.
23. K rozšíření funkce mražení po skončení výroby zmrzliny je
nutné sejmout ihned napájecí základnu.
24. K odpojení spotřebiče uchopte zástrčku a odpojte od síťové
zásuvky. Nikdy netahejte za přívodní kabel.
25. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený přívodní
kabel nebo zástrčka, nebo samotný spotřebič; v takovém
případě jej odneste do autorizovaného servisního střediska.
26. Abyste zabránili možnému riziku, pokud je poškozený přívodní
kabel, musí jej vyměnit výrobce, nebo servisní technik.
27. Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a
nikoli ke komerčním účelům.
28. Tento spotřebič vyhovuje 2006/95/EC a EMC 2004/108/EC
směrnicím.
29. Jakékoliv změny nepovolené výrobcem mohou vést ke ztrátě
práva uživatele na obsluhu spotřebiče.
30. V případě likvidace starého spotřebiče jej učiňte nepoužitelným
odříznutím přívodního kabelu. Také zlikvidujte veškeré díly,
které mohou představovat možné riziko pro děti.
31. Obalové materiály nenechávejte v dosahu dětí, neboť
představují možné riziko.
USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.
POPIS SPOTŘEBIČE OBR. 1
A Tělo spotřebiče
B Ovládací panel
C Pevná nádoba
D Vyjímatelná nádoba
E Mixovací lopatka
F Víko
G Víko pro vkládání ingrediencí
H Napájecí jednotka
I LED kontrolka chlazení
L Displej
M LED kontrolka mixování
N Tlačítko časovače
O Tlačítko Start/Stop
P Tlačítko zapnutí
Q Odměrka
R Naběračka zmrzliny
PŘED VÝROBOU ZMRZLINY
UPOZORNĚNÍ: VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL OD
ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED NASAZENÍM NEBO SEJMUTÍM
PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE.
- Opláchněte veškeré díly před použitím, které přicházejí do
kontaktu s potravinami: pevná nádobu (C), vyjímatelná nádoba
(D), mixovací lopatka (E), víko (F), odměrka (Q) a naběračka (R).
- Připravte ingredience podle receptu a smíchejte společně ve velké
míse.
DŮLEŽITÉ: K zaručení správné funkce spotřebiče je nutné přidat
směs 15 cc vody a 15 cc alkoholu mezi pevnou a vyjímatelnou
nádobu.
DŮLEŽITÉ: není nutné zchlazovat nádobu v mrazáku, neboť
zmrzlinovač má vnitřní kompresor, který zchladí ingredience na
zmrzlinu.
SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE
UPOZORNĚNÍ: VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL OD
ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED NASAZENÍM NEBO SEJMUTÍM
PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE.
DŮLEŽITÉ: Spotřebič používejte ve svislé poloze a na rovném
povrchu pro nejlepší funkčnost kompresoru.
- Vložte vyjímatelnou nádobu (D) do pevné (C) uvnitř spotřebiče
(obr. 2).
- Vložte mixovací lopatku (E) do vyjímatelné nádoby (D) (obr. 3).
- Nasaďte víko (F) na tělo spotřebiče, držte mixovací lopatku (E) ve
svislé poloze uprostřed víka a uzamkněte ji na místě zatočením
proti směru hodinových ručiček tak, aby se jazýčky na napájecí
základně zasunuly do otvorů víka (obr. 4).
- Zavřete otvor k vkládání ingrediencí speciálním víkem (G) (obr. 5).
- Nasaďte napájecí jednotku (H) na víko (F) a ujistěte se, zda je os
motoru správně vložená v otvoru v horní části mixovací lopatky
(obr. 6).
POKYNY K POUŽITÍ
DŮLEŽITÉ: před spuštěním zmrzlinovače se ujistěte, zda je
správně sestavený a napájecí základna pevně připojena k víku.
- Připojte spotřebič k elektrické síti. Stiskněte tlačítko napájení (P) k
napájení spotřebiče; displej (L) zobrazí“60.00”, což znamená, že
počáteční provozní doba je 60 minut.
- Na základě receptu, stiskněte tlačítko časovače (N) k nastavení
doby provozu: opakovaným stisknutím tlačítka nastavte
požadovanou dobu (10, 20, 30, 40, 50 a 60 minut) na displeji (L).
- Nalijte předem připravenou směs přes otvor ve víku (F) (obr. 6).
DŮLEŽITÉ: Abyste zabránili odpadu, ujistěte se, zda ingredience
nepřekročí 80% kapacity odnímatelné nádoby (D). Pamatujte, že
zmrzlina zvětšuje svůj objem během přípravy.
- Nyní stiskněte tlačítko start (O) k zapnutí spotřebiče a začne se
příprava zmrzliny. Současně se spustí mixovací proces lopatkou
(E), společně s chlazením, přes vnitřní kompresor a obě LED
(I-M) se rozsvítí.
- Pokud stisknete tlačítko napájení (P) během výroby zmrzliny,
spotřebič se ihned přepne do odpočítávání tří minut, poté se opět
zapne; funkce chlazení a mixování se spustí společně. Pokud
během odpočítávání stisknete opět tlačítko napájení (P), funkce
mixování se spustí ihned, zatímco funkce chlazení se spustí
pouze po odpočtu.
DŮLEŽITÉ: pokud nastane výpadek proudu nebo spotřebič
odpojíte od elektrické energie během výroby zmrzliny, funkce
automatického odpočítávání se neaktivuje. Doporučujeme
spuštění spotřebiče po 3 minutách, v opačném případě se přepne
do ochranného režimu kompresoru.
- Po dokončení dvou procesů a zmrzlina je hotova, spotřebič se
automaticky zastaví a zazní akustický signál 10-krát. Displej (L)
zobrazí „00.00“ k zobrazení konce odpočítávání.
DŮLEŽITÉ: Nikdy nesundávejte napájecí jednotku (H) během
výroby zmrzliny.
- Stiskněte tlačítko stop (O) a odpojte spotřebič.
- Sejměte napájecí jednotku (H) a víko (F), otočením proti směru
hodinových ručiček a vyjímatelnou nádobu (D). Dejte hotovou
zmrzlinu do jiné nádoby, pomocí plastové naběračky (R) (obr.
7); nikdy nepoužívejte kovové náčiní, neboť může poškodit
vyjímatelnou nádobu (D).
- Pokud po dalších 10 minutách po dokončení procesu výroby
zmrzliny zazní akustický signál 10 krát, spotřebič nevypnete
stisknutím tlačítka stop (O), spustí se funkce „prodlouženého
chlazení“, aby se zmrzlina netopila.
Funkce prodlouženého chlazení
Spotřebič aktivuje tuto funkci (bez mixování) na 10 minut každých
10 minut celkově 1 hodinu před vrácením do počátečního stavu
(zapnutý spotřebič ale není v provozu).
DŮLEŽITÉ: odpojte spotřebič během servírování zmrzliny, abyste
zabránili úrazu elektrickým proudem.
Nastavení během provozu
- K zastavení činnosti stiskněte tlačítko start/stop (O) na 3 sekundy,
nebo stiskněte tlačítko napájení (P) jednou během procesu výroby
zmrzliny.
- Pokud je spotřebič v provozu, lze prodloužit dobu provozu podle
potřeby opakovaným stisknutím tlačítka časovače (N); každým
stisknutím tlačítka přidáte 10 minut až do celkově 60 minut. Dobu
lze pouze prodloužit, nikoli zkrátit.
Jak prodloužit činnost (po výrobě zmrzliny).
Pro hustší zmrzlinu, po uplynutí dříve nastavené doby a zastavení
spotřebiče a vrácení do původního stavu, lze přidat čas 10, 20,
30, 40, 50, 60 minut stisknutím tlačítka časovače (N) a poté
tlačítkem start/stop (O). Tímto způsobem se spotřebič opět
spustí na požadovanou dobu a poté se zastaví a vrátí do funkce
prodlouženého chlazení proto, aby se zmrzlina neroztopila.
ČIŠTĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEDÁVEJTE NAPÁJECÍ ZÁKLADNU
SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI PŘÍVODNÍ KABEL DO VODY ANI
JINÝCH TEKUTIN. VYČISTĚTE VLHKOU UTĚRKOU.
UPOZORNĚNÍ: ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL OD ELEKTRICKÉ
SÍTĚ PŘED NASAZENÍM NEBO SEJMUTÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ A
PŘED ČIŠTĚNÍM.
DŮLEŽITÉ: K prodloužení životnosti zmrzlinovače nikdy nemyjte
jeho díly v myčce nádobí.
Demontujte spotřebič podle dříve uvedeného postupu.
Opláchněte vyjímatelnou nádobu (D), mixovací lopatku (E), víko
(F), odměrku (Q) a naběračku (R) v teplé vodě se saponátem. Poté
důkladně vysušte.
Vyčistěte pevnou nádobu (C), napájecí jednotku (H) a tělo
spotřebiče (A) vlhkou utěrkou.
RECEPTY
Vanilková zmrzlina
Pro 10 porcí (1/2 šálku):
1 šálek plnotučného mléka
3/4 šálku krystalového cukru
2 šálky smetany
1/2 čajové lžičky čistého vanilkového extraktu pro vůni.
V nádobě smíchejte mléko a cukr šlehačem, dokud se cukr
nerozpustí (přibližně 1-2 minuty na nízké rychlosti). Vmíchejte
smetanu a vanilku. Zapněte spotřebič, nalijte směs do vyjímatelné
nádoby (D) přes otvor ve víku (F), poté nechte mixovat približně 40
minut.
Obměny:
- Mátová vůně: přidejte 1- 1.5 lžičky mátového sirupu namísto
vanilky.
- Mátové čokoládové vločky: přidejte 100 g čistých nebo slazených
čokoládových lupínků.
- Ořechy: rozpusťte 50 g nesoleného másla v pánvi. Přidejte
šálek nasekaných ořechů a 1/4 čajové lžičky soli. Ohřejte na
střední teplotě, dokud ořechy jemně nezhnědnou. Nechte okapat
máslo, nechte ořechy vychladnout a přidejte do zmrzliny během
posledních 5 minut míchání.
- Sušenky a smetana: přidejte 3/4 šálku vanilkových nebo
čokoládových sušenek do směsi.
Jednoduchá čokoládová zmrzlina
Pro 10 porcí (1/2 šálku):
1 šálek plnotučného mléka
1/2 šálku krystalového cukru
240 g obyčejných nebo slazených čokoládových vloček
1.5 šálku smetany
1 čajová lžička čistého vanilkového extraktu
Přiveďte mléko do varu. Použijte mixér s kovovou čepelí k jemnému
semletí cukru a čokolády. Přidejte do vařícího mléka, smíchejte
dokud není směs hladká, poté dejte do nádoby a nechte zchladit.
Smíchejte smetanu a vanilkový extrakt. Zapněte spotřebič, nalijte
směs do vyjímatelné nádoby (D) přes otvor ve víčku (F), nechte
mixovat přibližně 40 minut.
Obměny:
- Čokoláda a mandle: přidejte 1/2 čajové lžičky mandlového
extraktu do vanilky. Přidejte 1/2-3/4 šálku mletých mandlí nebo
čokolády s mandlemi během posledních 5-10 minut chlazení.
- Sušenky a čokoláda: přidejte 1/2 šálku křehkých sušenek během
posledních 5 minut chlazení.
- Čokoláda a karamel: přidejte 1/2-1 šálku nasekaných karamelek
během posledních 5 minut chlazení.
Zmrzlina s čerstvými jahodami
Pro 10 porcí (1/2 šálku):
250 g čerstvých zralých jahod, umyté a nasekané na malé kousky
1,5 lžičky citrónové šťávy
1 šálek cukru
1 šálek plnotučného mléka
2 šálky smetany
1 čajová lžička vanilkového extraktu
Do malé nádoby dejte jahody, citronovou šťávu a 1/3 šálku cukru.
Důkladně smíchejte a nechte jahody namočené v šťávě 2 hodiny.
V nádobě střední velikosti smíchejte mléko a cukr ručním mixérem,
dokud se cukr nerozpustí (přibližně 1-2 minuty na nízké rychlosti).
Smíchejte smetanu a vanilku. Rozmixujte jahody a přidejte do
směsi. Zapněte spotřebič, nalijte směs do vyjímatelné nádoby (D)
přes otvor ve víčku (F), poté nechte chladit 40 minut.
Poznámka: zmrzlina bude vypadat růžově; pro silnější barvu
přidejte pár kapek červeného barviva.
Obměny:
- Jahody lze nahradit jiným čerstvým ovocem nebo sirupem (maliny,
ostružiny, broskve, meloun, ananas, apod. ...)
Čerstvý citronový sorbet
Pro 10 porcí (1/2 šálku):
2 šálky cukru
2 šálky vody
1 šálek čerstvé citronové šťávy
1 lžíce jemně nasekané citronové kůry
Smíchejte cukr a vodu v střední nádobě a přiveďte do varu na
střední teplotě. Snižte teplotu na minimum bez míchání, dokud
se cukr nerozpustí (přibližně 3-5 minut). Nechte vychladit (toto je
základní sirup, který můžete udělat ve větším množství pro výrobu
čerstvých citronových sorbetů; uložte v mrazáku).
Po ochlazení sirupu, smíchejte citronovou šťávu a kůru.
Zapněte spotřebič, nalijte směs do vyjímatelné nádoby (D) přes
otvor (F), poté nechte mixovat přibližně 40 minut.
Obměny:
- Růžový grapefruitový sorbet: nahraďte citron 1-1.5 šálkem čerstvé
grapefruitové šťávy a kůži z citronu nahraďte kůží z grapefruitu.
- Pomerančový sorbet: nahraďte citron 1-1.5 šálkem čerstvé
pomerančové šťávy a kůži z citronu nahraďte kůží z pomeranče.
Čokoládová jogurtová zmrzlina
Pro 10 porcí (1/2 šálku):
1 šálka čerstvého mléka
180 g obyčejných/mléčných čokoládových lupínků, apod...
2 šálky nízkotučného vanilkového jogurtu
1/4 šálku cukru.
Nalijte mléko a čokoládu do mixéru s kovovými noži a mixujte
(přibližně 20-30 sekund). Přidejte jogurt a cukr a mixujte společně
přibližně 15 sekund. Zapněte spotřebič, nalijte směs do nádoby (D)
přes otvor (F), poté nechte mixovat přibližně 40 minut.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data
zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena
dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí
spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče.
Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.
Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z
důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v
návodu k použití.
Omezení
Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl
spotřebič:
- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které
nebrání standardní obsluze.
Kontakt na servis
ČERTES spol. s r.o.
28 října 35/168
46007 LIBEREC 7
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e- mail: [email protected]
Informace pro užívatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.
0RG
Zmrzlinovač
Návod na obsluhu
+
,
*
/
)
0
(
Obr.
)LJ 2
'
1
&
2
3
%
4
5
$
Obr. 1
Obr. 3
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM.
Pri použití elektrických spotrebičov musíte dodržiavať základné
bezpečnostné pravidlá:
1. Uistite sa, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu na
výrobnom štítku spotrebiča.
2. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k
elektrickej sieti; odpojte po každom použití.
3. Nikdy nedávajte spotrebič do blízkosti zdroja tepla.
4. Spotrebič postavte počas použitia na rovný, stabilný povrch.
5. Nikdy nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným
vplyvom (dážď, slnko, atď....).
6. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi povrchmi.
7. Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí,
ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
9. NIKDY NEDÁVAJTE ZÁKLADŇU SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU
ANI KÁBEL DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN. VYČISTITE
VLHKOU UTIERKOU.
10. ODPOJTE SPOTREBIČ OD ELEKTRICKEJ SIETE PRED
ZLOŽENÍM ALEBO NALOŽENÍM PRÍSLUŠENSTVA, PO
POUŽITÍ A PRED ČISTENÍM.
11. Pred použitím sa uistite, či máte suché ruky.
12. Nikdy nenakláňajte spotrebič do viac ako 45 stupňov.
13. Postavte spotrebič najmenej 8 cm od iných predmetov pre
dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
14. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či je správne poskladaný a
či je základňa pripevnená k veku.
15. Ak zmrzlina alebo sorbet obsahujú čerstvé ingrediencie, tieto
musíte spotrebovať do jedného týždňa. Zmrzlina chutí lepšie
studená.
16. Ak zmrzlina alebo sorbet obsahujú surové vajcia, nedávajte ju
deťom, tehotným ženám ani starším osobám.
17. Nikdy nedávajte ingrediencie do mrazničky na predchladenie,
mixovacia lopatka by sa mohla zablokovať pred dokončením
zmrzliny.
18. Používajte zmrzlinovač len s nasadeným vekom.
19. Nikdy nezapínajte spotrebič, ak je prázdny.
20. NIKDY SA NEDOTÝKAJTE POHYBLIVÝCH ČASTÍ.
21. Držte prsty, náradie atď. v bezpečnej vzdialenosti od
odnímateľnej nádoby, ak je spotrebič v prevádzke; znížite riziko
zranenia alebo poškodenia. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OSTRÉ
ANI KOVOVÉ NÁRADIE VO VNÚTRI NÁDOBY. Tieto môžu
spotrebič poškodiť. Používajte gumové alebo drevené náradie,
ak je spotrebič vypnutý.
22. Nikdy nedemontujte základňu počas prípravy zmrzliny.
23. na rozšírenie funkcie mrazenia po skončení výroby zmrzliny je
nutné zložiť ihneď napájaciu základňu.
24. Na odpojenie spotrebiča uchopte zástrčku a odpojte od sieťovej
zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.
25. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel
alebo zástrčka, alebo samotný spotrebič; v takom prípade ho
odneste do autorizovaného servisného strediska.
26. Aby ste zabránili možnému riziku, ak je poškodený napájací
kábel, musí ho vymeniť výrobca, alebo servisný technik.
27. Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti a nie na
komerčné účely.
28. Tento spotrebič vyhovuje 2006/95/EC a EMC 2004/108/EC
smerniciam.
29. Akékoľvek zmeny nepovolené výrobcom môžu viesť k strate
práva užívateľa na obsluhu spotrebiča.
30. V prípade likvidácie starého spotrebiča ho učiňte nepoužiteľným
odrezaním napájacieho kábla. Taktiež zlikvidujte všetky diely,
ktoré môžu predstavovať možné riziko pre deti.
31. Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, pretože
predstavujú možné riziko.
ODLOŽTE SI TIETO POKYNY NA BEZPEČNOM MIESTE.
POPIS SPOTREBIČA OBR. 1
A Telo spotrebiča
B Ovládací panel
C Pevná nádoba
D Vyberateľná nádoba
E Mixovacia lopatka
F Veko
G Veko pre vkladanie ingrediencií
H Napájacia jednotka
I LED kontrolka chladenia
L Displej
M LED kontrolka mixovania
N Tlačidlo časovača
O Tlačidlo Start/Stop
P Tlačidlo zapnutia
Q Odmerka
R Naberačka zmrzliny
PRED VÝROBOU ZMRZLINY
UPOZORNENIE: VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD
ELEKTRICKEJ SIETE PRED NASADENÍM ALEBO ZLOŽENÍM
PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA.
- Opláchnite všetky diely pred použitím, ktoré prichádzajú do kontaktu
s potravinami: pevná nádoba (C), vyberateľná nádoba (D), mixovacia
lopatka (E), veko (F), odmerka (Q) a naberačka (R).
- Pripravte ingrediencie podľa receptu a zmiešajte spoločne vo
veľkej mise.
DÔLEŽITÉ: Pre zaručenie správnej funkcie spotrebiča je nutné
pridať zmes 15 cc vody a 15 cc alkoholu medzi pevnú a vyberateľnú
nádobu.
DÔLEŽITÉ: nie je nutné schladzovať nádobu v mrazničke, pretože
zmrzlinovač má vnútorný kompresor, ktorý schladí ingrediencie na
zmrzlinu.
POSKLADANIE SPOTREBIČA
UPOZORNENIE: VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD
ELEKTRICKEJ SIETE PRED NASADENÍM ALEBO ZLOŽENÍM
PRÍSLUŠENSTVA A PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA.
DÔLEŽITÉ: Spotrebič používajte vo zvislej polohe a na rovnom
povrchu pre najlepšiu funkčnosť kompresora.
- Vložte vyberateľnú nádobu (D) do pevnej (C) v spotrebiči (obr. 2).
- Vložte mixovaciu lopatku (E) do vyberateľnej nádoby (D) (obr. 3).
- Nasaďte veko (F) na telo spotrebiča, držte mixovaciu lopatku
(E) vo zvislej polohe uprostred veka a uzamknite ju na mieste
zatočením proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa jazýčky na
napájacej základni zasunuli do otvorov veka (obr. 4).
- Zatvorte otvor pre vkladanie ingrediencií špeciálnym vekom (G)
(obr. 5).
- Nasaďte napájaciu jednotku (H) na veko (F) a uistite sa, či je os
motora správne vložená v otvore v hornej časti mixovacej lopatky
(obr. 6).
POKYNY NA POUŽITIE
DÔLEŽITÉ: pred spustením zmrzlinovača sa uistite, či je správne
poskladaný a napájacia základňa a pevne pripojená k veku.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Stlačte tlačidlo napájania (P)
pre napájanie spotrebiča; displej (L) zobrazí“60.00”, čo znamená,
že počiatočný čas prevádzky je 60 minút.
- Na základe receptu, stlačte tlačidlo časovača (N) pre nastavenie
času prevádzky: opakovaným tlačením tlačidla nastavte
požadovaný čas (10, 20, 30, 40, 50 a 60 minút) na displeji (L).
- Nalejte vopred pripravenú zmes cez otvor vo veku (F) (obr. 6).
DÔLEŽITÉ: Aby ste zabránili odpadu, uistite sa, či ingrediencie
neprekročia 80% kapacity odnímateľnej nádoby (D). Pamätajte, že
zmrzlina zväčšuje svoj objem počas prípravy.
- Teraz stlačte tlačidlo Start (O) pre zapnutie spotrebiča a začne sa
príprava zmrzliny. Súčasne sa spustí mixovací proces lopatkou
(E), spoločne s chladením, cez vnútorný kompresor a obe LED
(I-M) sa rozsvietia.
- Ak stlačíte tlačidlo napájania (P) počas výroby zmrzliny, spotrebič
sa ihneď prepne do odpočítavania troch minút, potom sa opäť
zapne; funkcie chladenia a mixovania sa spustia spoločne. Ak
počas odpočítavania stlačíte opäť tlačidlo napájania (P), funkcia
mixovania sa spustí ihneď, zatiaľ čo funkcia chladenia sa len po
odpočítaní.
DÔLEŽITÉ: ak nastane výpadok prúdu alebo spotrebič odpojíte od
elektrickej energie počas výroby zmrzliny, funkcia automatického
odpočítavania sa neaktivuje. Odporúčame spustenie spotrebiča po
3 minútach, v opačnom prípade sa prepne do ochranného režimu
kompresora.
- Po dokončení dvoch procesov a zmrzlina je hotová, spotrebič sa
automaticky zastaví a zaznie akustický signál 10-krát. Displej (L)
zobrazí „00.00“ pre zobrazenie konca odpočítavania.
DÔLEŽITÉ: Nikdy neskladajte napájaciu jednotku (H) počas
výroby zmrzliny.
- Stlačte tlačidlo stop (O) a odpojte spotrebič.
- Zložte napájaciu jednotku (H) a veko (F), otočením proti smeru
hodinových ručičiek a vyberateľnú nádobu (D). Dajte hotovú
zmrzlinu do inej nádoby, pomocou plastovej naberačky (R) (obr.
7); nikdy nepoužívajte kovové náradie, pretože môže poškodiť
vyberateľnú nádobu (D).
- Ak po ďalších 10 minútach po dokončení procesu výroby
zmrzliny zaznie akustický signál 10 krát, spotrebič nevypnete
stlačením tlačidla stop (O), spustí sa funkcia „predĺženého
chladenia“, aby sa zmrzlina netopila.
Funkcia predĺženého chladenia
Spotrebič aktivuje túto funkciu (bez mixovania) na 10 minút každých
10 minút celkovo 1 hodinu pred vrátením do počiatočného stavu
(zapnutý spotrebič ale nie je v prevádzke).
DÔLEŽITÉ: odpojte spotrebič počas servírovania zmrzliny, aby ste
zabránili úrazu elektrickým prúdom.
Nastavenie počas prevádzky
- Pre zastavenie činnosti stlačte tlačidlo start/stop (O) na 3 sekundy,
alebo stlačte tlačidlo napájania (P) raz počas procesu výroby
zmrzliny.
- Ak je spotrebič v prevádzke, je možné predĺžiť čas prevádzky
podľa potreby opakovaným stlačením tlačidla časovača (N);
každým stlačením tlačidla pridáte 10 minút až do celkovo 60
minút. Čas je možné predĺžiť, nie skrátiť.
Ako predĺžiť činnosť (po výrobe zmrzliny).
Pre hustejšiu zmrzlinu, po uplynutí skôr nastaveného času a
zastavení spotrebiča a vrátení do pôvodného stavu, je možné pridať
čas 10, 20, 30, 40, 50, 60 minút stlačením tlačidla časovača (N) a
potom tlačidlom start/stop (O). Týmto spôsobom sa spotrebič opäť
spustí na požadovaný čas a potom sa zastaví a vráti do funkcie
predĺženého chladenia preto, aby sa zmrzlina neroztopila.
ČISTENIE
UPOZORNENIE: NIKDY NEDÁVAJTE NAPÁJACIU ZÁKLADŇU
SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ANI
INÝCH TEKUTÍN. VYČISTITE VLHKOU UTIERKOU.
UPOZORNENIE: ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ELEKTRICKEJ
SIETE PRED NASADENÍM ALEBO ZLOŽENÍM PRÍSLUŠENSTVA
A PRED ČISTENÍM.
DÔLEŽITÉ: Na predĺženie životnosti zmrzlinovača nikdy
neumývajte jeho diely v umývačke riadu.
Demontujte spotrebič podľa skôr uvedeného postupu.
Opláchnite vyberateľnú nádobu (D), mixovaciu lopatku (E), veko
(F), odmerku (Q) a naberačku (R) v teplej vode so saponátom.
Potom dôkladne vysušte.
Vyčistite pevnú nádobu (C), napájaciu jednotku (H) a telo spotrebiča
(A) vlhkou utierkou.
RECEPTY
Vanilková zmrzlina
Pre 10 porcií (1/2 šálky):
1 šálka plnotučného mlieka
3/4 šálky kryštálového cukru
2 šálky smotany
1/2 čajové lyžičky čistého vanilkového extraktu pre vôňu.
V nádobe zmiešajte mlieko a cukor šľahačom, kým sa cukor
nerozpustí (približne 1-2 minúty na nízkej rýchlosti). Vmiešajte
smotanu a vanilku. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do vyberateľnej
nádoby (D) cez otvor vo veku (F), potom nechajte mixovať približne
40 minút.
Obmeny:
- Mätová vôňa: pridajte 1- 1.5 lyžičky mätového sirupu namiesto
vanilky.
- Mätové čokoládové vločky: pridajte 100 g čistých alebo sladených
čokoládových lupienkov.
- Orechy: rozpustite 50 g nesoleného masla v panvici. Pridajte
šálku nasekaných orechov a 1/4 čajovej lyžičky soli. Ohrejte
na strednej teplote, kým orechy jemne nezhnednú. Nechajte
odkvapkať maslo, nechajte orechy vychladnúť a pridajte do
zmrzliny počas posledných 5 minút miešania.
- Sušienky a smotana: pridajte 3/4 šálky vanilkových alebo
čokoládových sušienok do zmesi.
Jednoduchá čokoládová zmrzlina
Pre 10 porcií (1/2 šálky):
1 šálka plnotučného mlieka
1/2 šálky kryštálového cukru
240 g obyčajných alebo sladených čokoládových vločiek
1.5 šálky smotany
1 čajová lyžička čistého vanilkového extraktu
Priveďte mlieko do varu. Použite mixér s kovovou čepeľou na jemné
zomletie cukru a čokolády. Pridajte do vriaceho mlieka, zmiešajte,
kým nie je zmes hladká, potom dajte do nádoby a nechajte schladiť.
Zmiešajte smotanu a vanilkový extrakt. Zapnite spotrebič, nalejte
zmes do vyberateľnej nádoby (D) cez otvor vo veku (F), nechajte
mixovať približne 40 minút.
Obmeny:
- Čokoláda a mandle: pridajte 1/2 čajovej lyžičky mandľového
extraktu do vanilky. Pridajte 1/2-3/4 šálky mletých mandlí alebo
čokolády s mandľami počas posledných 5-10 minút chladenia.
- Sušienky a čokoláda: pridajte 1/2 šálky krehkých sušienok počas
posledných 5 minút chladenia.
- Čokoláda a karamel: pridajte 1/2-1 šálky nasekaných karameliek
počas posledných 5 minút chladenia.
Zmrzlina s čerstvými jahodami
Pre 10 porcií (1/2 šálky):
250 g čerstvých zrelých jahôd, umyté a nasekané na malé kúsky
1,5 lyžičky citrónové šťavy
1 šálka cukru
1 šálka plnotučného mlieka
2 šálky smotany
1 čajová lyžička vanilkového extraktu
Do malej nádoby dajte jahody, citrónovú šťavu a 1/3 šálky cukru.
Dôkladne zmiešajte a nechajte jahody namočené v šťave 2 hodiny.
V nádobe strednej veľkosti zmiešajte mlieko a cukor ručným
mixérom, kým sa cukor nerozpustí (približne 1-2 minúty na nízkej
rýchlosti). Zmiešajte smotanu a vanilku. Rozmixujte jahody a
pridajte do zmesi. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do vyberateľnej
nádoby (D) cez otvor vo veku (F), potom nechajte chladiť 40 minút.
Poznámka: zmrzlina bude vypadať ružovo; pre silnejšiu farbu
pridajte pár kvapiek červeného farbiva.
Obmeny:
- Jahody môžete nahradiť iným čerstvým ovocím alebo sirupom
(maliny, černice, broskyne, melón, ananás, atď. ...)
Čerstvý citrónový sorbet
Pre 10 porcií (1/2 šálky):
2 šálky cukru
2 šálky vody
1 šálka čerstvej citrónovej šťavy
1 lyžica jemne nasekanej citrónovej kôry
Zmiešajte cukor a vodu v strednej nádobe a priveďte do varu na
strednej teplote. Znížte teplotu na minimum bez miešania, kým
sa cukor nerozpustí (približne 3-5 minút). Nechajte vychladiť (toto
je základný sirup, ktorý môžete urobiť vo väčšom množstve pre
výrobu čerstvých citrónových sorbetov; uložte v mrazničke).
Po ochladení sirupu, zmiešajte citrónovú šťavu a kôru.
Zapnite spotrebič, nalejte zmes do vyberateľnej nádoby (D) cez
otvor (F), potom nechajte mixovať približne 40 minút.
Obmeny:
- Ružový grapefruitový sorbet: nahraďte citrón 1-1.5 šálky
čerstvej grapefruitové šťavy a kožou z citróna nahraďte kožou z
grapefruitu.
- Pomarančový sorbet: nahraďte citrón 1-1.5 šálky čerstvej
pomarančovej šťavy a kožu z citróna nahraďte kožou z pomaranča.
Čokoládová jogurtová zmrzlina
Pre 10 porcií (1/2 šálky):
1 šálka čerstvého mlieka
180 g obyčajných/mliečnych čokoládových lupienkov, atď...
2 šálky nízkotučného vanilkového jogurtu
1/4 šálky cukru.
Nalejte mlieko a čokoládu do mixéra s kovovými nožmi a mixujte
(približne 20-30 sekúnd). Pridajte jogurt a cukor a mixujte spoločne
približne 15 sekúnd. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do nádoby (D)
cez otvor (F), potom nechajte mixovať približne 40 minút.
Záručné podmienky
Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu
zakúpenia. Táto záruka platí len vtedy, ak je doložená dokladom o
zakúpení. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča,
ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po
uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok.
Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z
dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v
návode na obsluhu.
Obmedzenie
Všetky práva tejto záruky strácajú platnosť z našej strany, ak bol
spotrebič:
- používaný neoprávnenou osobou
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
Záruka sa netýka poškodení vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré
nebránia štandardnej obsluhe.
Kontakt na servis
ČERTES SK, s.r.o.
Priehrada č.8
013 42 Horný Hričov.
tel./fax: +421 41 5680 171, 173
Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00
e-mail: [email protected]
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Download

Zmrzlinovač