Návod k použití čerpadel JX a JET.
CZ
Instalace musí být v souladu s ČSN 33 2000-4-41. Pokud je čerpadlo v běhu, nesmí se žádná
osoba nacházet ve vodě nebo v kapalině, jenž má být čerpána, a provádění jakékoli údržby je
striktně zakázáno.
Čerpadlo musí být připojeno jen přes proudový chránič s citlivostí 30mA a příslušnou ochranou dle
výkonu motoru.
Pro další použití, ustanovení v souladu se standardem VDE 0100 část 702 musí být respektována.
UPOZORNĚNÍ: Před servisní kontrolou odpojte čerpadlo ze sítě!
Instalace musí být prováděna odbornou firmou nebo osobou, jenž je držitelem průkazu o odborné
způsobilosti viz. 50/78 Sb.
Čerpadlo musí být použito jen s kabelem typu H07 RNF a průřezem žíly 1mm 2 – 1,5mm.
1. Bezpečnost
1. Před instalací a uvedením do provozu si bedlivě pročtěte návod k použití. Zařízení nesmí být
používáno pracovníky, kteří nejsou důkladně seznámeni s instrukcemi dle návodu. Zároveň
zařízení nesmí být používáno osobami mladšími 18 let.
2. Uživatel je v místě činnosti čerpadla zodpovědný za ostatní osoby.
3. Teplota čerpané kapaliny nesmí překročit 35°C
4. Hluk(kontinuální v dbA) motorem poháněných čerpadel je méně nebo roven 70 dbA.
5. Před spuštěním je nezbytné zkontrolovat, že nutná elektrická ochranná opatření jsou
dodržena, a to zkouškou provedenou odbornou osobou/firmou.
6. Napětí (230 Voltů střídavého proudu) indikovaného na štítku musí odpovídat dostupnému
napětí v síti.
7. Nikdy se nepokoušejte zvednout či pohnout s čerpadlem taháním napájecího kabelu
zapojeného do sítě.
8. Ujistěte se, že zapojené elektrické spoje jsou mimo oblast zaplavení a jsou chráněny před
vlhkostí.
9. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda elektická instalace není vadná.
10. Odpojte ze sítě před prováděním jakékoli práce na čerpadle.
11. Vyhněte se vystavení čerpadla přímému proudu vody.
12. Uživatel je zodpovědný za dodržení místních nařízení souvisejících s instalací a bezpečností.
13. Je povinností uživatele vyloučit prostřednictvím příslušných opatření (např. instalace
poplašného zařízení, nouzového čerpadla a podobně) možnost vzniku nepřímých škod
způsobených zatopením místnosti z důvodu poškození čerpadla.
14. V případě poruchy čerpadla, opravu může provádět jen oprávněná osoba. Musí být použity
pouze originální náhradní díly.
15. Upozorňujeme, že ve smyslu zákona o odpovědnosti za výrobek neodpovídáme za škody
způsobené naším zařízením v případě:
1. Nesprávně provedených oprav vykonaných jiným personálem, než je personál námi
autorizovaných servisních středisek;
2. opravy prováděné neoprávněnou osobou;
3. použitím neoriginálních náhrádních dílů;
4. pokud nejsou dodrženy ustanovení dle návodu, stejná ustanovení platí i pro příslušenství.
2. Návrhy instalace:
viz. obrázky v návodu.
Obr. a) a b) Podpora a upevnění pro potrubí
Obr. c) Zalévání
Obr. d) Vypouštění
SIGMONA IMPORT s.r.o.
Tovární 605, 753 01 Hranice
www.sigmona.com; tel./fax.:+420 581 661 201
3. Odolnost
Toto čerpadlo nesmí být použito k přepravě hořlavých, vznětlivých nebo výbušných kapalin.
Není určeno k použití v bazénech a zahradních jezírcích.
CZ
4.Použití
Upozornění! Možnosti použití
– pro zavlažování a kropení zeleně, zelinářských, ovocných zahrad.
– pro zavlažovací systémy.
– pro čerpání vody z jezírek, skruží, nádrží dešťové vody a studní, s připojeným vhodným filtrem.
Přijatelné kapaliny
Čerpání čisté nebo dešťové vody. Abrazivní nebo jakékoli jiné agresivní kapaliny mohou poškodit nebo
zničit čerpadlo.
Kapaliny s obsahem mechanických, pevných částic mohou poškodit nebo zničit čerpadlo.
Pokyny k použití
Je doporučeno použít filtr na sacím řádu a tím zabránit poškození čerpadla mechanickými nečistotami
obsaženými v čerpadném médiu, doporučujeme použít sací koš k zabránění dlouhých sacích časů
čerpadla.
Před spuštěním
Čerpadlo je samonasávací. Před spuštěním čerpadlo musí být zcela naplněno přenášenou kapalinou přes
výtlačné potrubí až do přetečení.
Sací větev
Připojte sací potrubí tak, aby směřovalo vzhůru čelem k čerpadlu. Vždy se vyhněte připojování sacího
potrubí výše než je čerpadlo(tvorba vzduchových bublin v sacím potrubí).
Sací a výtlačné potrubí musí být připojeno tak, aby nemohlo působit jakýmkoli mechanickým tlakem na
čerpadlo.
Sací koš by měl být umístěn alespoň 30cm pod spodní hladinou vody.
Sací potrubí, které není hermeticky těsné, nasává vzduch a tím je bráněno proudění vody.
Výtlačné větev
Během sací fáze všechny uzavírací koncovky (rozprašovače, ventily apod.) umístěné na výtlačné větvi
musí být dokonale otevřené, aby mohl volně prostupovat vzduch přítomný v potrubí.
5. Návod k údržbě
Čerpadlo má nepatrné nároky na údržbu.
Jestliže čerpadlo nečerpá a dojde k ucpání, může to být způsobeno neefektivností filtrů nebo jejich úplnou
absencí. Rozmontujte hydraulickou sekci a pečlivě vyčistěte vnitřní část, pečlivě znovu složte a upevněte
filtry před novým spuštěním.
– v případě nebezpečí mrazu, je zapotřebí dokonale vyprázdnit vodu z čerpadla.
– pokud nebudete čerpadlo dlouho používat, např. v zimě, je doporučeno jej důkladně vypustit a
uskladnit na suchém místě.
– před novým spuštěním čerpadla nejdříve čerpadlo pozorně pohledem prohlédněte, naplňte/zalejte
čerpanou kapalinou a prověřte jeho správný chod krátkým zapnutím a vypnutím.
Upozornění!
Aby čerpadlo mohlo nasávat, musí být nejprve naplněno přes výtlačnou větev takovým množstvím
kapaliny, až dokud nebude samovolně vytekát ven.
Upozornění: Čerpadlo nesmí nikdy pracovat naprázdno. Záruka výrobce je neplatná v případě
nehody způsobené chodem naprázdno.
Zkontrolujte hermetičnost spojů celého systému, netěsnostmi potrubí je nasáván vzduch
způsobující nesprávný chod čerpadla.
SIGMONA IMPORT s.r.o.
Tovární 605, 753 01 Hranice
www.sigmona.com; tel./fax.:+420 581 661 201
6. Závady, příčiny a jejich řešení
CZ
Potíže
Příčina
Odstranění
Motor se nerozběhne
Není napětí v síti.
Oběžné kolo je zaseknuté.
Tepelná pojistka je odpojena.
Zkontrolujte napětí.
Rozmontujte hydraulickou sekci a
zkontrolujte za se rotor pohybuje
volně; znovu složte opatrně.
Čerpadlo nesaje
Sací ventil není ve vodě.
Komora čerpadla je bez vody.
Vzduch v sacím potrubí.
Sací ventil není vzduchotěsný.
Nečistoty v sacím koši.
Maximální sací výška byla
překročena.
Vložte sací ventil do vody (min.
30cm.).
Nalijte vodu do sání.
Zkontrolujte vzduchotěsnost sání.
Vyčistěte sací koš
Zkontrolujte výšku sání.
Nedostatečný průtok
Příliš velká sací výška.
Nečistoty v sacím koši.
Průtok omezen cizími tělesi.
Vodní hladina klesá rychle.
Zkontrolujte sací výšku.
Vyčistěte sací koš.
Vyčistěte čerpadlo a vyměnte
použité části.
Umístit sací ventil do nižší polohy.
Tepelná pojistka vypnula čerpadlo Přetížení motoru, nadměrné tření
způsobené cizími tělesy.
Vyčistěte čerpadlo, odstraňte cizí
tělesa. Vyčkejte do znovusepnutí
tepelné ochrany(přibližně 20
minut)
Při jakékoliv manipulaci s čerpadlem, údržbě odpojte čerpadlo z elektrické sítě.
Pokud není možné odstranit závadu, prosím kontaktujte naše servisní oddělení. Pro zabránění
poškození během přepravy, posílejte prosím v ORIGINÁLNÍM BALENÍ.
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v souladu s nařízením 2002/96 CE (RAEE).
Upozornění: nepoužívejte běžný domací odpadkový koš k likvidaci tohoto produktu.
S použitým elektrickým a elektronickým zařízením musí být nakládáno zvlášť a v souladu s nařízeními
souvisejícími s nakládáním, obnovou a recyklací těchto produktů.
V souladu s nařízením uplatňovaným ve členských státech, soukromý uživatel v EU může použité
elektrické nebo elektronické zařízení odevzdat zdarma v k tomu určených sběrných střediscích.
Pokud máte potíže najít autorizované odpadní středisko, konzultujte toto s prodejcem.
Národní nařízení umožňují sankcionovat každého, kdo protiprávně se zbavuje elektrického nebo
elektronického zařízení.
7. Prohlášení o shodě
EC prohlášení o shodě
Deklarujeme, že články objevující se v tomto návodu odpovídají následujícím Směrnicím:
– 2006/42/EC (P2<2,2kW – V/Hz, bod křivky v Qmax→LpA měřeno ≤ 70dBA/R:1m - :1,6m)
– (P2≥2,2kW – V/Hz dle štítku, bod křivky v Qmax→LpA měřeno ≤ 80dBA/R:1m - :1,6m)
– 2006/95/EC 2004/108/EC
– 2000/14/EC
– (P2<2,2kW – V/Hz dle štítku, bod křivky v Qmax→LWA měřeno 84dBA/LWA garantováno
85dBA/následující procedura: Příloha V)
– (P2≥2,2kW – V/Hz dle štítku, bod křivky v Qmax→LWA měřeno 84dBA/LWA garantováno
85dBA/následující procedura: Příloha V)
Aplikované harmonizované normy:
EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/
EN 12100-2/EN 55014/EN ISO 3744/ ČSN 33 2000-4-41
SIGMONA IMPORT s.r.o.
Tovární 605, 753 01 Hranice
www.sigmona.com; tel./fax.:+420 581 661 201
Návod na použitie čerpadiel JX a JET.
SK
Inštalácia musí byť v súlade s ČSN 33 2000-4-41. Ak je čerpadlo v prevádzke, nesmie sa
žiadna osoba nachádzať vo vode alebo v kvapaline, ktorá má byť čerpaná, a vykonávanie
akejkoľvek údržby je striktne zakázané.
Čerpadlo musí byť pripojené len cez prúdový chránič s citlivosťou 30mA a príslušnou ochranou podľa
výkonu motora.
Pre ďalšie použitie musia byť rešpektované ustanovenia v súlade so štandardom VDE 0100 časť
702.
UPOZORNENIE: Pred servisnou kontrolou odpojte čerpadlo zo siete!
Inštalácia musí byť vykonávaná odbornou firmou alebo osobou, ktorá je držiteľom preukazu
o odbornej spôsobilosti viď. 50/78 Sb.
Čerpadlo musí byť použité len s káblom typu H07 RNF a prierezom žily 1mm 2 – 1,5mm.
1. Bezpečnosť
1. Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na použitie.
Zariadenie nesmie byť používané pracovníkmi, ktorí nie sú dôkladne oboznámení s
inštrukciami podľa návodu. Zároveň zariadenie nesmie byť používané osobami mladšími než
18 rokov.
2. Užívateľ je na mieste činnosti čerpadla zodpovedný za ostatné osoby.
3. Teplota čerpanej kvapaliny nesmie prekročiť 35°C
4. Hluk (kontinuálny v dbA) motorom poháňaných čerpadiel je menší alebo rovný 70 dbA.
5. Pred spustením je nevyhnutné skontrolovať, či nutné elektrické ochranné opatrenia sú
dodržané, a to skúškou vykonanou odbornou osobou/firmou.
6. Napätie (230 Voltov striedavého prúdu) indikované na štítku musí zodpovedať dostupnému
napätiu v sieti.
7. Nikdy sa nepokúšajte zdvihnúť alebo pohnúť s čerpadlom ťahaním napájacieho kábla
zapojeného do siete.
8. Ubezpečte sa, že zapojené elektrické spoje sú mimo oblasti zaplavenia a sú chránené pred
vlhkosťou.
9. Pred použitím je nutné skontrolovať, či elektrická inštalácia nie je chybná.
10. Odpojte zo siete pred vykonávaním akejkoľvek práce na čerpadle.
11. Vyhnite sa vystaveniu čerpadla priamemu prúdu vody.
12. Užívateľ je zodpovedný za dodržanie miestnych nariadení súvisiacich s inštaláciou
a bezpečnosťou.
13. Je povinnosťou užívateľa vylúčiť prostredníctvom príslušných opatrení (napr. inštalácia
poplašného zariadenia, núdzového čerpadla a podobne) možnosť vzniku nepriamych škôd
spôsobených zatopením miestnosti z dôvodu poškodenia čerpadla.
14. V prípade poruchy čerpadla, opravu môže robiť len oprávnená osoba. Musia byť použité len
originálne náhradné diely.
15. Upozorňujeme, že v zmysle zákona o zodpovednosti za výrobok, nezodpovedáme za škody
spôsobené našim zariadením v prípade:
1. Nesprávne prevedených opráv vykonaných iným personálom, než je personál nami
autorizovaných servisných stredísk;
2. opravy vykonávanej neoprávnenou osobou;
3. použitím neoriginálnych náhradných dielov;
4. ak nie sú dodržané ustanovenia podľa návodu, rovnaké ustanovenia platia aj pre
príslušenstvo.
2. Návrhy inštalácie:
viď. obrázky v návode.
Obr. a) a b) Podpora a upevnenie pre potrubie
Obr. c) Zalievanie
Obr. d) Vypúšťanie
SIGMONA IMPORT s.r.o.
Tovární 605, 753 01 Hranice
www.sigmona.com; tel./fax.:+420 581 661 201
3. Odolnosť
Toto čerpadlo nesmie byť použité na prepravu horľavých, zápalných alebo výbušných kvapalín.
Nie je určené na použitie v bazénoch a záhradných jazierkach.
SK
4.Použitie
Upozornenie! Možnosti použitia
– na zavlažovanie a kropenie zelene, zeleninárskych, ovocných záhrad.
– pre zavlažovacie systémy.
– na čerpanie vody z jazierok, skruží, nádrží dažďovej vody a studní, s pripojeným vhodným filtrom.
Prijateľné kvapaliny
Čerpanie čistej alebo dažďovej vody. Abrazívne alebo akékoľvek iné agresívne kvapaliny môžu poškodiť
alebo zničiť čerpadlo.
Kvapaliny s obsahom mechanických, pevných častíc môžu poškodiť alebo zničiť čerpadlo.
Pokyny na použitie
Doporučuje sa použiť filter na sacom potrubí a tým zabrániť poškodeniu čerpadla mechanickými
nečistotami obsiahnutými v čerpanom médiu, doporučujeme použiť sací kôš na zabránenie dlhých sacích
časov čerpadla.
Pred spustením
Čerpadlo je samonasávacie. Pred spustením musí byť čerpadlo celkom naplnené prenášanou kvapalinou
cez výtlačné potrubie až do pretečenia.
Sacia vetva
Pripojte sacie potrubie tak, aby smerovalo nahor čelom k čerpadlu. Vždy sa vyhnite pripájaniu sacieho
potrubia vyššie než je čerpadlo (tvorba vzduchových bublín v sacom potrubí).
Sacie a výtlačné potrubie musia byť pripojené tak, aby nemohli pôsobiť akýmkoľvek mechanickým tlakom
na čerpadlo.
Sací kôš by mal byť umiestnený aspoň 30cm pod spodnou hladinou vody.
Sacie potrubie, ktoré nie je hermeticky tesné, nasáva vzduch a tým je bránené prúdeniu vody.
Výtlačná vetva
Počas sacej fázy musia byť všetky uzatváracie koncovky (rozprašovače, ventily apod.) umiestnené na
výtlačnej vetve dokonale otvorené, aby mohol voľne prestupovať vzduch prítomný v potrubí.
5. Návod na údržbu
Čerpadlo má nepatrné nároky na údržbu.
Ak čerpadlo nečerpá a dôjde k upchatiu, môže to byť spôsobené neefektívnosťou filtrov alebo ich úplnou
absenciou. Rozmontujte hydraulickú sekciu a starostlivo vyčistite vnútornú časť, starostlivo znovu zložte
a upevnite filtre pred novým spustením.
– v prípade nebezpečenstva mrazu je potrebné dokonale vyprázdniť vodu z čerpadla.
– ak nebudete čerpadlo dlho používať, napr. v zime, doporučuje sa ho dôkladne vypustiť a uskladniť
na suchom mieste.
– pred novým spustením čerpadla najprv čerpadlo pozorne pohľadom prehliadnite, naplňte/zalejte
čerpanou kvapalinou a preverte jeho správny chod krátkym zapnutím a vypnutím.
Upozornenie!
Aby čerpadlo mohlo nasávať, musí byť najprv naplnené cez výtlačnú vetvu takým množstvom
kvapaliny, až kým nebude samovoľne vytekať von.
Upozornenie: Čerpadlo nesmie nikdy pracovať naprázdno. Záruka výrobcu je neplatná v prípade
nehody spôsobenej behom naprázdno.
Skontrolujte hermetickosť spojov celého systému, netesnosťami potrubia je nasávaný vzduch
spôsobujúci nesprávny chod čerpadla.
SIGMONA IMPORT s.r.o.
Tovární 605, 753 01 Hranice
www.sigmona.com; tel./fax.:+420 581 661 201
6. Poruchy, príčiny a ich riešenie
SK
Porucha
Príčina
Odstránenie
Motor sa nerozbehne
Nie je napätie v sieti.
Obežné kolo je zaseknuté.
Tepelná poistka je odpojená.
Skontrolujte napätie.
Rozmontujte hydraulickú sekciu
a skontrolujte či sa rotor pohybuje
voľne; znovu zložte opatrne.
Čerpadlo nesaje
Sací ventil nie je vo vode.
Komora čerpadla je bez vody.
Vzduch v sacom potrubí.
Sací ventil nie je vzduchotesný.
Nečistoty v sacom koši.
Maximálna sacia výška bola
prekročená.
Vložte sací ventil do vody (min. 30cm.).
Nalejte vodu do sania.
Skontrolujte vzduchotesnosť sania.
Vyčistite sací kôš
Skontrolujte výšku sania.
Nedostatočný prietok
Príliš veľká sacia výška.
Nečistoty v sacom koši.
Prietok obmedzený cudzími
telesami.
Vodná hladina klesá rýchlo.
Skontrolujte saciu výšku.
Vyčistite sací kôš.
Vyčistite čerpadlo a vymeňte použité
časti.
Umiestniť sací ventil do nižšej polohy.
Tepelná poistka vypla
čerpadlo
Preťaženie motora, nadmerné
Vyčistite čerpadlo, odstráňte cudzie
trenie spôsobené cudzími
telesá. Počkajte do znovuzapnutia
telesami.
tepelnej ochrany (približne 20 minút)
Pri akejkoľvek manipulácii s čerpadlom, údržbe, odpojte čerpadlo z elektrickej siete.
Ak nie je možné odstrániť poruchu, prosím kontaktujte naše servisné oddelenie. Aby sa zabránilo
poškodeniu počas prepravy, posielajte prosím v ORIGINÁLNOM BALENÍ.
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v súlade s nariadením 2002/96 CE (RAEE).
Upozornenie: nepoužívajte bežný domáci odpadkový kôš na likvidáciu tohto produktu.
S použitým elektrickým a elektronickým zariadením musí byť nakladané zvlášť a v súlade s nariadeniami
súvisiacimi s nakladaním, obnovou a recykláciou týchto produktov.
V súlade s nariadením uplatňovaným v členských štátoch, súkromný užívateľ v EU môže použité elektrické
alebo elektronické zariadenie odovzdať zdarma v na to určených zberných strediskách.
Ak máte problém nájsť autorizované odpadové stredisko, konzultujte to s predajcom.
Národné nariadenia umožňujú sankcionovať každého, kto sa protiprávne zbavuje elektrického alebo
elektronického zariadenia.
7. Vyhlásenie o zhode
EC vyhlásenie o zhode
Deklarujeme, že články objavujúce sa v tomto návode zodpovedajú nasledujúcim Smerniciam:
– 2006/42/EC (P2<2,2kW – V/Hz, bod krivky v Qmax→LpA merané ≤ 70dBA/R:1m - :1,6m)
– (P2≥2,2kW – V/Hz podľa štítku, bod krivky v Qmax→LpA merané ≤ 80dBA/R:1m - :1,6m)
– 2006/95/EC 2004/108/EC
– 2000/14/EC
– (P2<2,2kW – V/Hz podľa štítku, bod krivky v Qmax→LWA merané 84dBA/LWA garantované
85dBA/nasledujúca procedúra: Príloha V)
– (P2≥2,2kW – V/Hz podľa štítku, bod krivky v Qmax→LWA merané 84dBA/LWA garantované
85dBA/nasledujúca procedúra: Príloha V)
Aplikované harmonizované normy:
EN 60034-1/EN 60335-1/EN 60335-2-41/EN 12100-1/
EN 12100-2/EN 55014/EN ISO 3744/ ČSN 33 2000-4-41
SIGMONA IMPORT s.r.o.
Tovární 605, 753 01 Hranice
www.sigmona.com; tel./fax.:+420 581 661 201
Download

Návod k použití čerpadel JX a JET.