HS Services, s.r.o.
Verejné obstarávanie postupom
PODLIMITNÁ METÓDA
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET ZÁKAZKY: TOVARY
CNC horizontálna vyvrtávačka s prílušenstvom a softvér
02/2014
OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1
POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Predmet zákazky
Rozdelenie predmetu zákazky
Variantné riešenie
Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Zdroj finančných prostriedkov
Druh zákazky
Lehota viazanosti ponuky
Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
9.
10.
11.
Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami/uchádzačmi
Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Časť III.
Príprava dokladov ponuky
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Vyhotovenie dokladov
Jazyk ponuky
Mena a ceny uvádzané v ponuke
Zábezpeka viazanosti ponuky
Obsah ponuky
Náklady na prípravu ponuky
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18.
19.
20.
21.
Predloženie dokladov ponuky
Označenie obálky ponuky
Miesto a lehota na predkladanie ponuky
Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Otváranie ponúk
Komisia
Splnenie podmienok účasti uchádzačov
Preskúmanie ponúk
Vyhodnotenie ponúk
Vysvetľovanie a oprava chýb v ponukách
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
28.
29.
Dôvernosť procesu zadávania zákazky
Opravné prostriedky
Časť VII.
Prijatie ponuky
30.
31.
32.
A.2
B.1
B.2
B.3
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Uzavretie zmluvy
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
SPÔSOB URČENIA CENY V PONUKE
OBCHODNÉ PODMIENKY ZMLUVY
PRÍLOHY K SP
POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:
HS Services, s.r.o.
Mostová 2055/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
44928815
Ing. Slavomír Hargaš, konateľ
032/7433239
[email protected]
Kontaktná osoba pre VO:
Kontaktná adresa pre VO:
Telefón:
E-mail:
Ing. Beáta Topoľská
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
0911 775 444
[email protected]
2
PREDMET ZÁKAZKY
2.1
2.2
2.3
Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto
súťažných podkladoch.
Názov predmetu zákazky: CNC horizontálna vyvrtávačka s prílušenstvom a softvér
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka CNC horizontálnej vyvrtávačky
s príslušenstvom a dodávka softvéru k nej. Predmet zákazky je rozdelený na dva logické celky,
t.z. 1. CNC horizontálna vyvrtávačka s príslušenstvom a 2. Softvér k CNC horizontálnej
vyvrtávačke. Podrobnejšie vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je obsiahnuté v Opise
predmetu zákazky v týchto súťažných podkladoch.
2.4
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet, hlavný slovník: 42630000-1 Kovoobrábacie stroje, 48150000-4 Softvérový
balík na riadenie priemyselných odvetví.
2.5
3
3.1
4
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ povoľuje rozdelenie Predmetu zákazky na 2 časti nasledovne:
1. CNC horizontálna vyvrtávačka s príslušenstvom a
2. Softvér k CNC horizontálnej vyvrtávačke.
Uchádzač môže predložiť ponuku na jeden logický celok alebo na obidva logické celky.
V závislosti od toho predloží doklady podľa bodu 16 a nasl. súťažných podkladov.
VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia.
5
5.1
MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:
Miesto:
Katastrálne územie:
HS Services, s.r.o., Trenčianska 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom
5.2
6
Termín dodania predmetu zákazky alebo lehota na skončenie zmluvy:
Do úplného splnenia záväzkov zmluvných strán a na základe výsledkov verejnej súťaže.
Predpokladaná doba pre logický celok 1 a 2: 3 kalendárne mesiace od účinnosti zmlúv.
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast, štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
7
DRUH ZÁKAZKY
7.1 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru a softvéru, zmluvy uzatvorené v súlade s Obchodným
zákonníkom.
Výsledok postupu zadávania zákazky:
1. Kúpna zmluva,
2. Zmluva o dodávke software.
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok/požiadaviek na dodanie požadovaného predmetu
zákazky tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov (ďalej len – „týchto SP“).
8
LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným
obstarávateľom do 31. 8. 2014.
8.2 V prípade uplatnenia námietky proti postupu verejného obstarávateľa alebo v prípade
vykonávania kontroly postupu zadávania zákazky podľa príslušných ustanovení Zákona lehoty
neplynú. To sa týka aj lehoty viazanosti ponúk. O skutočnosti, týkajúcej sa podanej námietky
alebo vykonávanej kontroly, upovedomí kontrolovaný všetkých známych záujemcov/uchádzačov.
V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk primerane predĺži a o predĺžení
upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným
obstarávateľom takto oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
Časť II
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
9
KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
9.1 Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý
zabezpečí trvalé zachytenie a úplnosť ich obsahu. Komunikácia sa môže zabezpečiť
prostredníctvom pošty alebo elektronicky (e-mailom), alebo ich kombináciou.
9.2 Pre čo najrýchlejšiu komunikáciu spôsobom, ktorý nemožno trvalo zachytiť obsah dokumentov,
alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa
osobit.
zákona (napr. telefonicky, e-mailom a/alebo nezaručeným e-podpisom), odošlú sa
tieto informácie/dokumenty aj v písomnej forme poštou najneskôr do 3 (troch) pracovných dní
odo dňa skoršieho odoslania tejto informácie.
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne
alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma, vedená v dokumentácií verejného
obstarávateľa.
10
VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov môže verejného obstarávateľa požiadať o Vysvetlenie súťažných
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“) na:
Ing. Beáta Topoľská, DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina.
Tel. 0911 775 444
E-mail: [email protected]
Poskytovanie informácií a iné dorozumievanie (ďalej i „informácia“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. Pri poskytnutí
informácií zo strany verejného obstarávateľa, ale aj uchádzača inou ako písomnou formou –
napríklad elektronickou poštou (ďalej „elektronické prostriedky“), tieto sa odošlú ja v písomnej
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácií elektronickými prostriedkami.
V prípade, ak nebude v uvedenej lehote verejnému obstarávateľovi doručená informácia
aj v písomnej forme, nebude na informáciu zaslanú inak ako písomne prihliadať. Pri
zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme, je rozhodujúca písomná forma.
10.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o Vysvetlenie sa považuje žiadosť o Vysvetlenie doručená
verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu pre verejné obstarávanie. Ktorýkoľvek zo
záujemcov môže verejného obstarávateľa požiadať o Vysvetlenie súťažných podkladov alebo
inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“) v Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov
týchto súťažných podkladov najneskôr do 25.2.2014 do 10,00 hod.
10.3 Písomný súhrn všetkých žiadostí o Vysvetlenie a súhrn všetkých Vysvetlení oznámených
verejným obstarávateľom odošle verejný obstarávateľ všetkým záujemcom prostredníctvom
pošty najneskôr šesť dní pred dňom, ktorý je posledným dňom lehoty určenej na predkladanie
ponúk podľa bodu 19.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.
10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ doplní informácie uvedené v súťažných podkladoch,
ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov.
11
OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
11.1 Obhliadka miesta dodania nie je potrebná. Záujemcom sa však odporúča vykonať obhliadku
miesta dodania, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a
spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na
ťarchu uchádzača.
11.2 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohovore s kontaktnou osobou
(uvedené v časti I. bod 1 týchto SP).
Časť III
PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY
12 VYHOTOVENIE DOKLADOV
Ponuka musí byť spracovaná:
12.1 vo fyzickej písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť
vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Dokumentáciu cenovej ponuky vypracovanú podľa
podmienok v súťažných podkladoch uchádzač predloží okrem tlačenej formy aj v elektronickej
forme na 1 CD/DVD - všetkých predkladaných dokumentov (v .pdf). CD/DVD bude obsahovať aj
zmluvu v MS Word, ocenený výkaz výmer a harmonogram postupu a trvania prác v MS Excel.
12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke, požadované v oznámení,
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia
byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, príp. ich
kombinácia, pokiaľ nie je určené inak.
12.3 Doklady a dokumenty (ich všetky časti) uvedené v bode 12.2 musia byť v ponuke pevne
zviazané, pričom táto väzba musí byť technicky/vizuálne opatrená proti jej otvoreniu (napr.
hrebeňová väzba).
12.4 Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení ako „originál“. Ponuka predložená
v elektronickej podobe bude verejným obstarávateľom po uzavretí zmluvy s úspešným
uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na
Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, podpisové
vzory alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné
tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade
s právnymi predpismi.
13 JAZYK PONUKY
13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku: slovenčina.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho (slovenského) jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.
Verejný obstarávateľ akceptuje aj doklady predložené v českom jazyku.
14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky
uvedená v ponuke uchádzača, budú vyjadrená v EUR (€).
14.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
14.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie
v zložení:
14.3.1 navrhovaná ponuková cena bez DPH,
14.3.2 suma DPH,
14.3.3 navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 1
súťažných podkladov).
15 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY
15.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
16 OBSAH PONUKY
16.1 Ponuka musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty:
Časť OSTATNÉ:
16.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet
zákazky podľa týchto súťažných podkladov – logický celok 1, alebo logický celok 2, alebo na
obidva logické cleky, s presnými identifikačnými údajmi a platnými kontaktnými údajmi
uchádzača;
16.1.2 obsah ponuky (položkový zoznam predložených dokumentov);
16.1.3 dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia, finančného a ekonomického postavenia, odbornej alebo technickej
spôsobilosti vymedzené v § 26, 27 a 28 zákona.
Osobné postavenie - § 26 zákona o verejnom obstarávaní:
Doklady podľa bodu III.1.1 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania preukazujúce osobné
postavenie uchádzača. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, alebo za
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Na preukázanie splnenia podmienky účasti môže uchádzač využiť inštitút čestného vyhlásenia podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 môže uchádzač preukázať potvrdením Úradu
pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom
obstarávaní. Ak ste podnikateľ zapísaný v zozname, nie ste povinný v procesoch verejného
obstarávania po 1.7.2013 predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ani predkladať výpis zo
zoznamu podnikateľov.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní pre osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32
zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje doklady preukazujúce osobné
postavenie uchádzača v súlade s § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Finančné postavenie - § 27 zákona:
Doklady podľa bodu III.1.2 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania preukazujúce finančné
postavenie uchádzača:
a) vyjadrenie banky, resp. všetkých bánk a pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má uchádzač
vedené bankové účtu, že v období predchádzajúcich troch rokov 2011, 2012 a 2013 a v čase
predkladania cenovej ponuky nie je uchádzač v nepovolenom debete, bankové účty uchádzača
neboli a nie sú v čase predkladania cenovej ponuky predmetom exekúcie a že uchádzač v prípade
čerpania úveru dodržiava splátkový harmonogram,
b) prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri
hospodárske roky, t.z. 2011, 2012 a 2013, príp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti vo forme čestného prehlásenia podpísaného oprávnenou osobou
za uchádzača.
Za oblasť relevantnú pre preukázanie obratu sa pre túto zákazku považuje
- pre logický celok 1: dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky CNC kovoobrábacieho stroja
- pre logický celok 2: dodávka a inštalácia softvéru pre CNC kovoobrábací stroj
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu b):
Minimálna výška dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, je stanovená
nasledovne:
1. Logický celok 1: CNC kovoobrábací stroj: minimálne 1 200 tis. EUR bez DPH.
2. Logický celok 2: Softvér ku CNC kovoobrábaciemu stroju: minimálne 70 tis. EUR bez DPH.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo
záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné
a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Na preukázanie splnenia podmienky účasti môže uchádzač využiť inštitút čestného vyhlásenia podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti
skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, jeho finančnú stabilitu a schopnosť
plniť si finančné záväzky, a to na základe preukázania výšky dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka. Verejný obstarávateľ požaduje doklady preukazujúce finančné a ekonomické
postavenie uchádzača za účelom preukázania stability uchádzača a finančného potenciálu uchádzača
zrealizovať predmet zákazky.
Odborná alebo technická spôsobilosť - § 28 zákona:
Doklady podľa bodu III.1.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania preukazujúce odbornú
alebo technickú spôsobilosť uchádzača. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné
na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
a) podľa § 28 ods. 1 písm. a) Technickú spôsobilosť uchádzač preukáže zoznamom dodávok tovaru
za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
b). podľa podľa § 28 ods. 1 písm. l) ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať, 1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami; 2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim,
certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie
na posudzovanie zhody výrobkov: uchádzač predloží opis, napr. katalógový list predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
K bodu a) je stanovená nasledovne:
1. Logický celok 1: CNC kovoobrábací stroj: referenčné listy k zoznamu dodaných tovarov minimálne:
580 tis. EUR bez DPH.
2. Logický celok 2: Softvér k CNC kovoobrábaciemu stroju: referenčný list k zoznamu dodaných
tovarov minimálne: 70 tis. EUR bez DPH.
K bodu b):
Uchádzač predloží platný opis tovaru a jeho špecifikácií, ktorý je predmetom ponuky s fotografiami,
napr. katalógový list, ktorým preukáže splnenie požadovaných minimálnych parametrov na predmet
zákazky v súlade s opisom predmetu jednotlivých logických celkov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti
skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania
praktických skúsenosti s dodávkami rovnakého alebo podobného charakteru a v rozsahu ako je daný
predmet zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie
je dotknutá.
Na preukázanie splnenia podmienky účasti môže uchádzač využiť inštitút čestného vyhlásenia podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.
16.1.4 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,
zároveň bude oprávneý prijímať pokyny za všetkých členov skupiny;
16.1.5 čestné vyhlásenie, že uchádzač súťažné podklady a k nim príslušnú dokumentáciu pochopil a
nemá k nim výhrady, že údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé;
16.1.6 v závislosti od toho, na ktorý logický celok uchádzač predkladá ponuku, bude dokumentácia
obsahovať uchádzačom podpísaný návrh
1. Kúpnej zmluvy alebo
2. Zmluvy o kúpe software alebo
3. obidva vyššie návrhy zmlúv s prílohami nasledovne:
- s doplnením identifikačných údajov uchádzača - BEZ UVEDENIA CENY ZA LOGICKÝ
CELOK,
- s prílohami; v prípade prílohy rozpočtu ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy BEZ
UVEDENIA CIEN (neocenený rozpočet).
Časť „KRITÉRIÁ“:
16.1.7 vyplnený dokument NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA (príloha č. 1 súťažných podkladov);
16.1.8 v závislosti od toho, na ktorý logický celok uchádzač predkladá ponuku, bude dokumentácia
obsahovať uchádzačom podpísaný návrh
1. Kúpnej zmluvy alebo
2. Zmluvy o kúpe software alebo
3. obidva vyššie návrhy zmlúv s prílohami nasledovne:
- AJ S UVEDENÍM CENY ZA LOGICKÝ CELOK,
- s prílohami; v prípade prílohy rozpočtu ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy AJ S
UVEDENÍM CIEN (ocenený rozpočet v tlačenej podobe a aj na CD v MS Excel ako
samostatnú prílohu zmluvy).
16.1.9 kópiu ponuky na CD/DVD nosiči vyhotovenú v zmysle bodu 12.
16.2
Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky:
16.2.1 Návrh zmluvy bude obsahovať znenie obchodných podmienok dodania predmetu
zákazky, spracovaný v súlade so súťažnými podkladmi.
16.2.2 Dokumenty uvedené v bode 16.1 a 16.2 musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny.
17 NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY
17.1
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 Časti A.1
Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk
a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1
Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú
u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.
Časť IV.
PREDKLADANIE PONUKY
18
PREDLOŽENIE DOKLADOV PONUKY
18.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť
v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
18.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľskej
organizácii samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie
predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľskou organizáciou, má vytvoriť do
termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy: nie.
18.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20. V prípade, ak
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.
18.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
19 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
19.1 Uchádzač vloží do jednej obálky/obalu samostatne uzatvorenú a nepriehľadnú časť ponuky
„Ostatné“ a časť ponuky „Kritériá“. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený
proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
19.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
19.2.1
adresa miesta predkladania ponúk,
19.2.2
názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto
podnikania); v prípade skupiny dodávateľovi názov alebo obchodné meno a adresa
(sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov,
19.2.3 označenie „Súťaž – HS Services - neotvárať“,
20
MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
20.1 PONUKU je potrebné predložiť poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina.
20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 4.3.2014 o 09:00 hod.
20.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2
sa vráti uchádzačovi neotvorená.
21
DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
21.1 Uchádzač môže predložené doklady/ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.
21.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie dokladov/ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu podľa bodu 20.1.
Časť V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
22
OTVÁRÁNIE PONÚK
22.1 Otváranie ponúk, časť „Ostatné“ sa uskutoční na adrese:
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
22.2 Otváranie ponúk, časť „Ostatné“ sa uskutoční dňa 4.3.2014 o 12.30 hod. Otváranie častí
ponúk „Ostatné“ je neverejné. Komisia zriadená podľa bodu 23 týchto súťažných podkladov po
otvorení a vyhodnotení častí ponúk „Ostatné“ oznámi uchádzačom, ktorí nesplnili podmienky
účasti, vylúčenie ich ponuky s odôvodnením.
22.3 Otváranie častí ponúk „Kritériá“ prebehne v termíne a za podmienok podľa § 41 zákona
o verejnom obstarávaní. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku
v lehote na predkladanie ponúk a nebol v procese otvárania a vyhodnotenia ponúk, časti
„Ostatné“ vylúčený. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením
na zastupovanie.
22.4 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodov 22.3 sa všetkým zúčastneným zverejnia
obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli
doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich
návrhy na plnenie kritérií určených obstarávateľskou organizáciou na hodnotenie ponúk, ktoré
sa dajú vyjadriť číslom.
22.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako
„Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a
ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.
23 KOMISIA
23.1. Verejný obstarávateľ zriadi najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním
ponúk v lehote podľa bodu 22.
24 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
24.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a
24.1.2 požadovaných podmienok účasti v súťaži týkajúcich sa:
24.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom
obstarávaní,
24.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28, 29 a 30 (ak
relevantné) zákona o verejnom obstarávaní.
24.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti;
24.2.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
24.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny
spoločne,
24.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny
spoločne.
24.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 24.1 Časti A.1 Pokyny
pre uchádzačov týchto súťažných podkladov sa bude posudzovať na základe dokladov
predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 24.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov.
24.4 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania alebo predloží neplatné doklady alebo nepredloží po
písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 4 zákona vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z verejnej súťaže
vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
25
PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám
a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto súťažných podkladoch.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v Oznámení, prostredníctvom ktorého
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov
budú zo súťaže vylúčené.
25.3 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehoty, v ktorej môžu byť uplatnené revízne postupy.
26
VYHODNOTENIE PONÚK
26.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa účasti uchádzačov a
nebudú zo súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk
uvedených v časti súťažných podkladov A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia.
27 VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH
27.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:
27.1.1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma
uvedená správne;
27.1.2. rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena;
27.1.3. preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude
odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny;
27.1.4. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
27.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude
v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 42 ods. 2 Zákona a o predloženie
písomného súhlasu s vykonanou opravou.
Časť VI.
DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
28
DÔVERNOSŤ PROCESU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
28.1
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (napr.
zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov atď.).
28.2
Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
28.3
Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku
ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k
plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní
dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti
zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný
dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik
alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez
predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
29 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
29.1 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 136
zákona o verejnom obstarávaní.
29.2 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom kontrolovaného môže pred uzavretím zmluvy, alebo rámcovej dohody
podať námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní.
Časť VII.
PRIJATIE PONUKY
30 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
30.1
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 26, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v lehote v zmysle zákona.
30.2 V prípade, že víťazná ponuka bude pre verejného obstarávateľa prijateľná, úspešnému
uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a vyzve ho na predloženie
predpísaného počtu originálov zmluvy. Ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich
ponuka nebola prijatá/neuspela.
30.3
V prípade neprijateľnosti víťaznej ponuky verejným obstarávateľom z dôvodu zmien okolností
za ktorých bola súťaž vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z podmienok podľa § 46 zákona o
verejnom obstarávaní, zruší verejný obstarávateľ túto súťaž ešte pred uzavretím zmluvy zo
strany verejného obstarávateľa.
30.4 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
31
UZAVRETIE ZMLUVY
31.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí Kúpnu zmluvu a Zmluvu o dodávke software v lehote viazanosti
ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov alebo
v predĺženej lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov. Uzavreté zmluvy nesmú byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s
ponukami predloženými úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi. Zmluvy budú
uzatvorené najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku, ak nenastanú
revízne postupy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
32 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
32.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
32.1.1. nedostal ani jednu ponuku;
32.1.2. ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač nepodal žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky
v lehote podľa § 138 ods. 3 Zákona;
32.1.3. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v týchto
súťažných podkladoch a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136
ods. 3 Zákona a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 Zákona;
32.1.4. jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.
32.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak
sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Jedným z takýchto dôvodov
je, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, uvedenú v Oznámení.
32.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého
postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný Predmet zákazky.
A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 35 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná cena za dodanie predmetu
zákazky bez DPH za jednotlivé logické celky. Predstavuje celkovú cenu za dodanie logického
celku 1 a samostatne logického celku 2, ktoré uskutoční zhotoviteľ v súlade a v rozsahu podľa
týchto súťažných podkladov a ktorá zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce,
skúšky, dopravu atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych
podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na dodanie tovaru a jeho uvedenie do
prevádzky.
3. Pre účely vyhodnotenia sa použije cena v EUR bez DPH. Váha kritéria je 100 %.
4. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovaných údajov pri zohľadnení váh pre stanovené kritérium na základe hodnôt uvedených
v jednotlivých ponukách.
5. Uchádzač uvedie návrh na plnenia kritéria vo svojej ponuke, v tabuľke podľa prílohy č. 1 Návrh na
plnenie kritéria.
6. Ponuky sa budú vyhodnocovať za každý logický celok samostatne.
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je dodanie tovarov.
Vymedzenie predmetu zákazky
Logický celok č. 1: CNC horizontálna vyvrtávačka
Stroj
Pojazdy
Posuvy
Hlavné
technické
údaje
CNC
horizontálnej
vyvrtávačky
Pracovný
stôl
Lože s posuvným stojanom na osi Z
Lože, stojan a vreteník z liatiny
CNC riadiaci systém
Pozdĺžny (stôl) – os X
Vertikálny (hlava vretena) – os Y
Priečny (stojan) – os Z
Pinola – os W
Vzdialenosť stred vretena – rovina
stola
Vzdialenosť čelo vretena – stred stola
Rýchloposuv osí X/Y/Z/W
Rýchloposuv osy B
Pracovný
posuv
osí
X/Y/Z/W
v lineárnej interpolácii
Rýchloposuv rotačnej osy B v lineárnej
interpolácii
Súvisle riadený otočný stôl s dvojitým
ozubeným
kolom
a ozubeným
hrebeňom, enkóder nainštalovaný
v strede stola
Rozmery otočného stola
Indexácia
stola,
minimálna
programovateľná jednotka
Presnosť polohovania (ľubovoľný uhol)
Vzťažný pin každých 90°
Vreteno
Automatic
ká výmena
nástrojov
Príslušenstvo
k CNC
horizontálnej
vyvrtávačke
Maximálne zaťaženie stola
Priemer vyvrtávacieho vretena
Kužeľ vretena
Otáčky vretena
Zabudovaná automatická prevodovka
Typ: s dvojitou výmennou rukou
Kapacita zásobníka nástrojov
Doba výmeny nástroja
Systém lineárneho merania osí X, Y, Z
– optické pravítka Heidenheain alebo
ekvivalentné
Hydraulické blokovanie na osiach Y
aW
Ochrana proti zraneniu obsluhy
Systém
vonkajšieho
chladenia
nástrojov
Pásový dopravník triesok
Automatické vysokotlakové chladenie
nástrojov stredom vretena
Automatické mazanie vedenia
Integrovaný
elektrický
rozvádzač
s klimatizáciou
min. 4000
min. 2000
min. 1600
min. 700
0 – 2000
mm
mm
mm
mm
mm
750 – 2350
min.10/10/10/1
0
1
min. 4000
mm
m/min
1
ot/min
min.
1600x1800
0,001°
mm
ot/min
mm/min
min. +/- 15´´
+/-5´´ každých
90°
min. 12000
130
ISO50
10-2500
min. 2
kg
mm
90
max. 45
miest
s
min. 10
bar
ot/min
stupne
Všeobecné
požiadavky pre
logický celok
Záručná doba minimálne 12 mesiacov
Servis do 24 hodín
Záručný a pozáručný servis v SR
alebo ČR
Bezplatné školenie obsluhy, údržby
Bezplatná
dodávka
doprava
logického celku k odberateľovi
Bezplatné osadenie stroja a uvedenie
stroja do prevádzky (chodu)
Logický celok č. 2: Softvér k CNC horizontálnej vyvrtávačke
5 – osé frézovanie a sústruženie
Auto-programovanie: na základe modelu a predošlých skúseností program
Funkčné požiadavky sám rozhodne, ako navrhnúť technológiu a parametre obrábania
na softvér
Načítavanie s možnosťou úpravy 3D modelov z vedúcich CAD systémov,
ktoré sú v SR bežne používané
Samostatne stojace obrábanie (CAM) a modelovanie (CAD)
Inštalácia softvéru u zákazníka
Školenie obsluhy a zákaznícka podpora
Všeobecné
Aktualizácia po dobu 5 rokov
požiadavky
pre
Záručná doba minimálne 12 mesiacov
logický celok
Servis do 24 hodín
Záručný a pozáručný servis v SR alebo ČR
Uvedené parametre sú minimálne požadované, navrhované zariadenia môžu kvalitatívne prevyšovať
požadované parametre.
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena tovarov bude stanovená v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď.,
ktoré sú podľa súťažných podkladov, opisu predmetu zákazky, technicko-kvalitatívnych
podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na dodanie tovaru a jeho uvedenie do
prevádzaky, inštaláciu a spustenie softvéru.
2. Jednotkové ceny je potrebné uviesť v eurách na dve desatinné miesta
3. Cena za predmet plnenia predmetu zákazky v návrhoch zmlúv v časti „Kritériá“ musí byť totožná
s cenou v ponuke (príloha č. 1 týchto SP).
4. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejnej súťaže.
Pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné
na riadne vykonanie
a odovzdanie diela v rozsahu podľa týchto SP.
5. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na
podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zmluvné podmienky
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
Predávajúci:
ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Reg.:
V zastúpení:
/ďalej len predávajúci/
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Kupujúci :
IČO:
Reg.:
V zastúpení:
/ďalej len kupujúci/
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
................................
................................
................................
Okr. súd ......., odd: sro., vl.č. ............./.....
HS Services, s.r.o.
Mostová 2055/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
44 928 815
Okr. súd Trenčín, odd: Sro., vl. č. 22016/R
Ing. Slavomír Hargaš, konateľ
2. Predmet zmluvy
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu CNC horizontálnu vyvŕtavačku s príslušenstvom
v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1, riadne včas a v požadovanej kvalite.
Predmet kúpy je presne vyšpecifikovaný v prílohe č. 1. ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
Predmet kúpy musí spĺňať technické požiadavky, uvedené v prílohe č. 1 a v súťažných
podkladoch, musí vyhovovať technickým normám a právnym predpisom, platným na území
SR, a musí mať zabezpečený servis na území SR. Predávajúci vyhlasuje, že náhradné diely k
dodanému zriadeniu sú plne dostupné a zabezpečené.
Súčasťou dodávky je aj odovzdanie dokladov (v slovenskom alebo českom jazyku), ktoré sa
na tovar vzťahujú a to najmä: technická dokumentácia, návod na obsluhu, záručný list, doklad
o certifikácii, platný na území SR atď.
Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zaplatiť kúpnu cenu podľa či. III. tejto zmluvy.
3. Čas plnenia
3.1
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu v lehote do 3 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ktorým je deň nasledujúci po dni doručenia objednávky
zo strany kupujúceho predávajúcemu.
4. Cena plnenia
4.1
4.2
Cena plnenia bola určená ponukou vo verejnej súťaži v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
úprav vo výške ...............,- EUR, bez DPH. DPH 20 % ..........,- EUR. t.z. ..............,- EUR s
DPH. Cena je dohodnutá ako cena konečná.
Kúpna cena zahrňuje všetky dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta plnenia
zmluvy a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s dodaním predmetu
kúpy v požadovanej kvalite (colné poplatky, balné, poistenie dodávky do miesta plnenia,
certifikačný poplatok).
5. Platobné podmienky
5.1
5.2
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry vyhotovenej
predávajúcim po podpísaní preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.
Faktúra je splatná v lehote 60 dní od doručenia kupujúcemu.
6. Miesto plnenia, spôsob prevzatia a prechod vlastníctva
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy a súvisiacu dokumentáciu do HS Services,
s.r.o., Trenčianska 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Po dodaní predmetu zmluvy do miesta určenia, podpíše kupujúci dodací list, ktorý bude
obsahovať rozsah dodaného plnenia (počet dodaných zariadení, sprievodné doklady)
a preberací protokol.
Predávajúci je povinný odstrániť zistené chyby pred podpísaním preberacieho protokolu.
Podpísaním preberacieho protokolu sa považuje predmet zmluvy za splnený.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom uhradenia
celkovej ceny tovaru, vrátane DPH.
7. Záruka
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Predávajúci poskytuje na dodané zariadenia záruku v trvaní podľa špecifikácie predmetu
zákazky a ponuky, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy, minimálne však 12
mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po podpísaní preberacieho
protokolu.
Predávajúci poskytnutím záruky sa zaväzuje, že dodaný predmet zmluvy bude spôsobilý na
určený účel, a že si zachová dohodnuté vlastnosti po dobu trvania záruky.
Predávajúci sa zaväzuje po dobu záruky poskytnúť bezplatné odstránenie porúch a to
vykonaním všetkých potrebných servisných úkonov, bezplatnej výmeny alebo opravy
chybných dielov v lehote 3 dní od ich písomného nahlásenia predávajúcemu, najneskôr do 45
dní v závislosti od druhu chyby. V prípade opakovaného výskytu tej istej poruchy, ktorá
znemožňuje riadne využitie predmetu kúpy, kupujúci má právo požadovať počas záručnej
doby výmenu za novú vec. Týmto nie sú dotknuté nároky kupujúceho z chýb tovaru,
vyplývajúce z Obchodného zákonníka.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením, neodborným
zaobchádzaním, vandalizmom, alebo krádežou alebo nepredvídateľnými skutočnosťami (
živelné pohromy). Za nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú chyby spôsobené nekvalitou
dodaného predmetu zmluvy.
Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis.
Podmienky, čas a odmena za poskytovanie pozáručného servisu budú dohodnuté osobitnou
zmluvou.
8. Sankcie
8.1
8.2
V prípade, že predávajúci nedodrží zmluvný termín plnenia dodávky, uhradí zmluvnú pokutu
vo výške 0,1% z kúpnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou faktúry za predmet zmluvy, uhradí úrok
z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
9. Záverečné ustanovenia
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
Kupujúci ako aj predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených
Obchodným zákonníkom, pričom výpovedná doba je 1 mesiac.
Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomne a nadobúda účinnosť odoslaním druhej
zmluvnej strane, pričom je smerodajným dátum poštovej pečiatky na podacej potvrdenke,
v prípade faxu jeho prijatím na faxovej jednotke druhej zmluvnej strany podľa čísla faxu
udaného v záhlaví tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskyntutí NFP na to oprávnenými osobami a zaväzuje sa týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť.
Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k zmluve. Predávajúci sa zaväzuje predložiť
rozpočet predmetu zmluvy aj vo formáte MS Excel a aj každú jeho zmenu, ku ktorej dôjde
počas počas realizácie predmetu zmluvy.
Právne vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená,
a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že text tejto zmluvy je
určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazané, a že si
zmluvu riadne pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jej obsahom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom predávajúci obdrží jeden a kupujúci tri
exempláre; a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni doručenia objednávky predávajúcemu.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni doručenia objednávky zo strany kupujúceho predávajúcemu.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 obsahujúca špecifikáciu predmetu tejto
zmluvy a príloha č. 2, ktorou je rozpočet.
V Novom Meste nad Váhom, dňa
Predávajúci:
...................................................
Za kupujúceho:
..................................................
Ing. Slavomír Hargaš
konateľ spoločnosti
ZMLUVA O DODÁVKE SOFTWARE
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
Objednávateľ:
HS Services, s.r.o.
so sídlom Mostová 2055/18
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO 44 928 815
zastúpený: Ing. Slavomír Hargaš
/ďalej len „Objednávateľ (nadobúdateľ)“/
Dodávateľ:
....................................
....................................
....................................
/ďalej len „Dodávateľ“/
uzavreli túto Zmluvu o vytvorení autorského diela a licenčnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“)
2. Predmet zmluvy
2.1
Dodávateľ sa zaväzuje dodať pre Objednávateľa software k CNC horizontálnej vyvrtávačke,
ktorého špecifikácie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, vykonať jeho inštaláciu,
konfiguráciu u Objednávateľa a uskutočniť školenia obsluhy u Objednávateľa.
3. Lehota dodania a miesto dodania
3.1
3.2
3.3
Dodávateľ sa zaväzuje software dodať Objednávateľovi do 3 mesiacov od účinnosti tejto
zmluvy.
Miestom dodania je HS Services, s.r.o., Trenčianska 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
Dodávateľ odovzdá predmet plnenia Objednávateľovi formou preberacieho protokolu.
Objednávateľ preverí predmet plnenia na jeho úplnosť, správnosť, splnenie doby plnenia, na
vykonanie inštalácie jednotlivých programov na určených počítačoch, ako aj na zaškolenie
pracovníkov. Ak predmet plnenia vyhovuje týmto kritériám, Objednávateľ prevezme predmet
plnenia a zároveň potvrdí prevzatie podpisom preberacieho protokolu.
4. Licencia
4.1
4.2
4.3
4.4
Dodávateľ touto zmluvou dodáva Objednávateľovi licenciu na predmet zmluvy, ktorý dodá na
základe tejto Zmluvy.
K dodaniu licencie na software dochádza momentom jeho riadneho odovzdania podľa tejto
zmluvy.
Dodávateľ sa týmto zaväzuje svoje záväzky z tejto zmluvy plniť tak, aby nebolo možné voči
Objednávateľovi uplatňovať akékoľvek autorsko-právne nároky, a aby s užívaním software-u
Objednávateľom alebo subjektmi určenými Objednávateľom neboli spojené žiadne dodatočné
finančné náklady. V prípade uplatňovania autorskoprávnych alebo s tým súvisiacich nárokov
iným subjektom, zodpovedá za tieto nároky výlučne Dodávateľ, ktorý je povinný bezvýhradne
ich uspokojiť.
Dodávateľ vyhlasuje, že predmetom plnenia podľa Zmluvy neporušuje autorské práva iných
osôb a je oprávnený s autorskými právami, ktoré sú predmetom Zmluvy nakladať. Pre prípad
porušenia autorských práv Dodávateľom, je Dodávateľ povinný:
a/ ak uplatní voči Objednávateľovi tretia osoba nároky z neoprávneného použitia licencie
alebo iné nároky, bezodkladne obstarať na svoje náklady od takejto tretej osoby súhlas na
používanie alebo postúpenie práv na používanie licencie, a to v rozsahu a pre spôsob
používania vyplývajúci z tejto Zmluvy
b/ nahradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Povinnosti zmluvných strán
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy riadne a včas, s odbornou
starostlivosťou, na vysokej profesionálnej úrovni, na základe požiadaviek a v súlade
s pokynmi Objednávateľa. Požiadavky Objednávateľa na dodanie software-u sú pre
Dodávateľa záväzné.
Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy a počas jej trvania nekonať v rozpore
s oprávnenými záujmami Objednávateľa. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje pri poskytovaní plnení
pre Objednávateľa postupovať vždy v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, v súlade so záujmami Objednávateľa a to najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu
dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku inej škody.
Dodávateľ sa zaväzuje zachovať prísnu mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach
a informáciách, o ktorých sa dozvedel, alebo s ktorými prišiel do styku počas plnenia
predmetu tejto zmluvy alebo v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy. Vyššie uvedená
povinnosť Dodávateľa zachovávať mlčanlivosť trvá bez časového obmedzenia aj po zániku
tohto zmluvného vzťahu s Objednávateľom.
Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
používať názov Objednávateľa ako referenčný subjekt na verejnosti, ani v ďalšom obchodnom
styku pre iné spoločnosti.
Každá zmluvná strana je povinná uvádzať na účely uzavretia tejto zmluvy iba pravdivé a úplné
údaje a skutočnosti, keďže obe zmluvné strany sú si plne vedomé toho, že každá zmluvná
strana sa pri rozhodovaní o uzavretí tejto zmluvy v dobrej viere spoliehala na údaje
a skutočnosti uvádzané druhou zmluvnou stranou v tejto zmluve.
Schválením sa podľa tejto zmluvy rozumie podpis písomnej formy príslušného dokumentu
oprávnenou osobou zastupujúcou príslušnú zmluvnú stranu na mieste na to vyhradenom, inak
všetkých strán dokumentu, alebo odsúhlasenie prostredníctvom e-mailu.
Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí porušením svojich povinností, vyplývajúcich jej z tejto
zmluvy, akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, jej zodpovednosť za škodu a povinnosť na
náhradu škody takto spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
6. Platobné podmienky
6.1
6.2
6.3
6.4
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi cenu za dodanie software-u vo výške ........
EUR bez DPH na základe faktúry doručenej Dodávateľom.
Splatnosť faktúry je stanovená dohodou zmluvných na 60 dní od doručenia faktúry. Dodávateľ
súčasne prehlasuje, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a
povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, Objednávateľ faktúru vráti
Dodávateľovi na doplnenie a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho dodania.
V prípade, že Dodávateľ nedodrží dohodnutý termín dodania software-u podľa tejto Zmluvy o
dodávke software, vzniká Objednávateľovi právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z
ceny včas nedodaného software-u za každý deň omeškania.
7. Zodpovednosť za vady
7.1
7.2
Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú zodpovednosti za vady.
Prípadné vady plnenia predmetu zmluvy alebo jeho časti bude Objednávateľ reklamovať
písomne u Dodávateľa ihneď po zistení chyby, resp. v záručnej dobe.
8. Záručný servis, ďalšia podpora a služby
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
Záručná doba plynie od prebratia predmetu zmluvy resp. jeho časti do prevádzky v trvaní
podľa špecifikácie predmetu zákazky a ponuky, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto
zmluvy, minimálne však 12 mesiacov.
V prípade, že sa počas záručnej doby zistia nejaké chyby software-u, resp. dodatočne
chýbajúca funkcionalita, Objednávateľ riadne zadokumentované chyby alebo chýbajúce
funkčnosti odovzdá Dodávateľovi, ktorý je ich povinný bezodkladne odstrániť, prípadne
sprevádzkovať funkcionalitu.
Počas záručnej doby Dodávateľ na základe reklamácie Objednávateľa zabezpečí bezplatnú
opravu alebo výmenu chybného prvku:
a) zaslaním opraveného programu, alebo
b) zaslaním súboru, ktorý u Objednávateľa vykoná opravu údajov, alebo
c) servisným zásahom formou vzdialeného prístupu z počítača Dodávateľa do počítačového
systému Objednávateľa, alebo
d) servisným zásahom na mieste, alebo
e) kombináciou prípadov podľa 8.3 a) až d).
Vzniknuté poruchy Objednávateľ oznamuje Dodávateľovi spravidla písomne. V naliehavých
prípadoch je možné akceptovať tiež telefonické nahlásenie poruchy.
Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť v záručnej dobe bezplatnú opravu alebo výmenu chybného
prvku do 24 hodín od nahlásenia chýb alebo chýbajúcich funkčností.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi pozáručný servis, pričom opravu alebo
výmenu chybných prvkov uskutoční do 48 hodín od nahlásenia chýb alebo chýbajúcich
funkčností.
Záručný a pozáručný servis sa Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi na území
Slovenskej republiky aj Českej republiky.
Dodávateľ poskytne bezplatne po dobu 5 rokov od odovzdania premetu zmluvy služby
„upgrade" (aktualizácie) so súvisiacimi sprievodnými službami (popis „upgrade", konzultácie k
„upgrade", dodanie CD s „upgrade" resp. mail s "upgrade" resp. umožnenie prístupu na
webové stránky zhotoviteľa za účelom skopírovania „upgrade").
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi konzultácie a zákaznícku podporu k
prevádzkovaným programom.
9. Záverečné ustanovenia
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné okamžite vypovedať Objednávateľom bez udania dôvodu, písomnou
výpoveďou doručenou Dodávateľovi. Zánikom tejto zmluvy nezanikajú zodpovednostné
nároky Objednávateľa vyplývajúce zo zmluvy.
Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatne poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy, druhá
zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a zaväzuje sa týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom Dodávateľ obdrží jeden a Objednávateľ tri
exempláre; a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni doručenia objednávky Objednávateľovi.
Akékoľvek dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme, po ich odsúhlasení
a podpísaní oboma zmluvnými stranami. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť rozpočet predmetu
zmluvy aj vo formáte MS Excel a aj každú jeho zmenu, ku ktorej dôjde počas realizácie
predmetu zmluvy.
Táto zmluva sa uzatvára podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
9.8
9.9
9.10
Pokiaľ by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo, alebo by sa stalo neplatným alebo
neúčinným, či už úplne alebo len sčasti, ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktorých sa
neplatnosť alebo neúčinnosť priamo netýka, tým nie sú dotknuté a ostávajú naďalej v platnosti
a účinnosti. Zmluvné strany sa zároveň v takomto prípade zaväzujú bez zbytočného odkladu
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie zmluvy takým, ktoré bude platné a účinné
a ktoré bude v čo možno najväčšej miere zodpovedať vôli a úmyslu zmluvných strán
vyjadreným v neplatnom alebo neúčinnom ustanovení. Ak to nebude právne možné, na
úpravu vzťahu medzi zmluvnými stranami sa použije taká platná právna úprava, ktorá sa
svojou povahou čo možno najviac približuje účelu a obsahu tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená,
a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že text tejto zmluvy je
určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazané, a že si
zmluvu riadne pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jej obsahom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 obsahujúca špecifikáciu predmetu tejto
zmluvy a príloha č. 2, ktorou je rozpočet.
V Novom Meste nad Váhom, dňa
Za objednávateľa:
..................................................
Ing. Slavomír Hargaš
konateľ spoločnosti
Dodávateľ:
...............................................
Príloha č. 1 Súťažných podkladov
VZOR FORMULÁRA
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Cena za dodanie predmetu zákazky
Názov zákazky:
Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
HS Services, s.r.o.
Mostová 2055/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
44928815
2022880244
Uchádzač - názov:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje (tel., e-mail):
Ponuková cena – logický celok 1:
P.č.
1.
Názov
CNC horizontálna vyvrtávačka s
príslušenstvom
Cena bez DPH
20% DPH
v EUR
Cena s DPH
Cena bez DPH
20% DPH
v EUR
Cena s DPH
Ponuková cena – logický celok 2:
P.č.
1.
Názov
Softvér k CNC horizontálnej
vyvrtávačke
.........................................................
čitateľne celé meno a priezvisko
podpisujúceho za uchádzača
V.......................dňa..........................
Príloha k súťažným podkladom: 1xCD obsahujúce:
1. Súťažné podklady
2. Návrh na plnenie kritéria
3. Kúpna zmluva
4. Zmluva o dodávke software
V Novom Meste nad Váhom dňa 10.2.2014
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Hargaš, konateľ
......................................................
podpis, príp. pečiatka
Download

stiahnuť pdf - HS Services