Peter Nagy a Mária Nagyová, genealogický výskum - www.centroconsult.sk
Čilistovská 20A, 931 01 Šamorín
Žiadosť o cenovú ponuku
Objednávka1 ___
(upravovať sa dajú len políčka vysvietené šedou farbou)
Objednávam si genealogický výskum nasledovných osôb, resp. rodín:
A. Osoby
Meno, rod. vzťah2 a náboženstvo:
Dátum a miesto
narodenia
Manžel(ka),
dátum a miesto
sobáša
Dátum a miesto
úmrtia
1.
2.
3.
4.
5.
B. Ďalšie informácie:
C. Cieľ výskumu3:
D. Dokumenty, ktoré mám k dispozícii:
Maximálny rozsah výskumu do
Meno objednávateľa:
hodín (alebo celkovej sumy)4
Dátum:
______________
podpis
Adresa, telefón, fax, email:
Vyplnenú objednávku zašlite prosím emailom ([email protected]) alebo poštou.
Údaje uvedené v tejto objednávke budú považované za dôverné.
1
Uveďte čo sa hodí - áno/nie
syn, dcéra, otec a pod.
3
Ponúkané služby sú opísané na ďalšej strane
4
Uveďte počet výskumných hodín, ktoré ste ochotný zaplatiť alebo celkovú sumu, cenník je pripojený
2
Peter Nagy a Mária Nagyová, genealogický výskum - www.centroconsult.sk
Čilistovská 20A, 931 01 Šamorín
Ponúkané služby
Vyhľadanie predkov je základnou genealogickou službou. CentroConsult ponúka:
1. Výskum predkov po meči aj praslici, to znamená kľúčová osoba, rodičia, starí rodičia, prastarí rodičia,
atď (tzv. vývod)
2. Výskum potomkov po meči (len po mužskej línii), týmto sa sleduje len jedno priezvisko od najstaršieho
známeho nositeľa až po súčasnosť (tzv. rodokmeň), ženskí potomkovia sa ďalej nesledujú - toto sú
klasické rodokmene, ktoré sa zostavovali pre šľachtické rodiny;
3. Výskum potomkov po meči aj praslici, od najstaršieho známeho predka až po súčasnosť (tzv. rozrod).
Samozrejme tieto možnosti sa dajú ľubovoľne kombinovať.
Ako príklad uvádzam databázu vlastnej rodiny obsahujúcu 2057 osôb publikovanú tu:
http://worldconnect.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi?db=drnagy
To je však výsledok viacročnej práce.
Hlavným zdrojom informácií sú civilné a cirkevné matriky. Civilné matriky sú vedené od roku 1895
nepretržite až do súčasnosti. Pred rokom 1895 boli len cirkevné matriky, ktoré sú teraz uložené v štátnych
archívoch a je možné ich voľne študovať. Voľne študovať možno aj civilné matriky staršie ako 100 rokov,
pokiaľ sú už uložené v archíve.
Do civilných matrík uložených na matričných úradoch môže nahliadnuť len rodinní príslušníci, alebo nimi
splnomocnené osoby. To znamená, že pre výskum v civilných matrikách musí dať zákazník splnomocnenie.
Obyčajne však každý súčasník pozná svojich starých a prastarých rodičov, takže v civilných matrikách
obyčajne nie je potrebné skúmať. Pre začiatok výskumu v cirkevných matrikách potrebujeme meno, dátum
alebo rok narodenia (sobáša, úmrtia) pred rokom 1895, miesto a náboženstvo. Ak tieto údaje z 20. storočia
Vám nie známe, poradím Vám, ako sa dajú získať, vyjde Vás to oveľa lacnejšie, ako keby som to robil ja
osobne na základe Vášho notársky overeného splnomocnenia.
Na posúdenie uskutočniteľnosti Vašej požiadavky vyplňte prosím do objednávky:
1. Kto sú Vaši najstarší známi predkovia - meno, dátum alebo rok narodenia (sobáša, úmrtia) pred rokom
1895, miesto a náboženstvo.
2. Čo je cieľom Vášho výskumu, napríklad "vývod môjho otca do štyroch generácií" a podobne
3. Ďalšie údaje podľa formulára.
Peter Nagy a Mária Nagyová, genealogický výskum - www.centroconsult.sk
Čilistovská 20A, 931 01 Šamorín
Cenník
Celková cena výskumu sa nedá určiť dopredu. Presnejší odhad sa dá získať po predbežnom výskume, kde sa
preverí dostupnosť údajov a množstvo práce. Typické ceny sú:
Predbežný výskum, preverenie vstupných údajov Zdarma
Identifikácia a overenie jednej osoby
Okolo 15 €
Skutočná cena sa vypočíta na základe týchto jednotkových cien:
Jednotkové ceny
Položka
Popis
Odpracovaný čas v
hodinách
Výskum v archívoch a v teréne, štúdium literatúry,
spracovanie výsledkov a pod.
24,00 €
Sprevádzanie v
hodinách
Sprevádzanie na genealogických exkurziách v strednej
Európe
14,00 €
Stravné
Stravovanie mimo Bratislavy za jeden deň
14,00 €
Ubytovanie mimo
Bratislavy
Priemerná cena hotela
30,00 €
Cest. náhrady
Cestovné náhrady za použitie osobného vozidla na 1 km
0,35 €
Digitálne fotografie
Fotografie v elektronickom formáte (JPG) za kus
0,80 €
Cestovanie
Strata času cestovaním (1 hod)
9,00 €
Kolky
Poplatok za nahliadnutie do archívnej cirkevnej matriky
1,50 €
Výpis z cirkevnej
matriky
Poplatok za výpis z archívnej cirkevnej matriky
6,00 €
Výpis z civilnej matriky Poplatok za výpis z civilnej matriky
Jedn. cena
1,50 €
Poznámka: CentroConsult je združenie živnostníkov registrovaných v živnostenskom registri (IČO
33 469 211 a 44 600 259) a za vykonané služby vystavuje faktúry. Platby sa môžu realizovať poštovou
poukážkou alebo bankovým prevodom. Mária Nagyová nie je platiteľom DPH.
Download

Žiadosť o cenovú ponuku Objednávka ___