IV 29
INDUKČNÍ VAŘIČ
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
INDUKČNÝ VARIČ
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
KUCHENKA INDUKCYJNA
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INDUKCIÓS FŐZŐLAP
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INDUKTIONSKOCHPLATTEN
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
INDUCTION HOB
EN
INSTRUCTION MANUAL
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí
být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto
návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el
ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie
vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss
dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual
must be always included.
IV 29 6j.indb 1
8.3.2012 17:35:26
IV 29 6j.indb 2
8.3.2012 17:35:42
INDUKČNÍ VAŘIČ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky
a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného
z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy,
nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických
zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně
uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
Nepoužívejte indukční vařič či přívodní kabel, pokud je poškozen nebo je na povrchu vařiče prasklina.
Pravidelně jej kontrolujte! Veškeré opravy, včetně výměny napájecího přívodu, svěřte odbornému
servisu! Nedemontujte ochranné kryty spotřebiče, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému
úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo
jiných nádob s vodou.
Nepoužívejte indukční vařič venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte přívodního kabelu nebo
spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte indukční vařič v blízkosti dětí.
Indukční vařič by neměl být ponechán během chodu bez dozoru.
Při manipulaci se spotřebičem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění, např. popálení,
opaření.
Nepoužívejte indukční vařič v blízkosti vznětlivých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti záclon.
Teplota povrchů v blízkosti spotřebiče je během jeho chodu vyšší než obvykle. Indukční vařič umístěte
mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k jeho správné
činnosti. Na plochu vařiče nic nepokládejte (např. kovové předměty jako příbory apod. hrozí nebezpečí
popálení).
Indukční vařič nepokládejte na horký povrch ani ho nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla, např. plotýnky
sporáku.
Pokud se ze spotřebiče line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě spotřebič odpojte a navštivte se
spotřebičem autorizované servisní středisko.
Doporučujeme nenechávat indukční vařič se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před
údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel.
Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za zástrčku.
Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
Během používání a po něm se nedotýkejte indukčních zón! Mohlo by dojít k popálení zbytkovým teplem,
které bylo přeneseno ze zahřátého dna nádoby na varnou desku.
Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál. Dbejte pozornosti, aby se obalový materiál
nedostal k dětem. Nebezpečí udušení!
Nepoužívejte do nádobí oleje ve spreji, požívejte mašlovačku namočenou v oleji. Dávejte extrémní pozor,
protože olej a tuk se mohou v případě přehřátí vznítit. V případě ohřívání konzerv, či jiných uzavřených
nádob vždy otevřete víčko, jinak hrozí nebezpečí výbuchu vlivem hromadícího se tepla uvnitř.
Na indukční vařič ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné kovové nebo magnetické předměty např.
platební karty, příbory nebo jiné předměty, které by mohly způsobit popálení, požár nebo by poškrábaly
povrch indukčních plotének.
Používejte pouze nádobí určené pro vaření na indukčním vařiči. Nepoužívejte příslušenství, které není
doporučeno výrobcem, jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
3
IV 29 6j.indb 3
8.3.2012 17:35:42
CZ
18. Používejte indukční vařič pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tento indukční vařič
je určen pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním
tohoto spotřebiče.
19. Zařízení není určeno pro používání s časovými spínači ani jinými systémy dálkového ovládání.
20. Lidé používající stimulátor srdeční činnosti by měli používat tento výrobek až po konzultaci a souhlasu
svého lékaře.
21. Vařič lze použít k vestavbě do kuchyňské linky.
22. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem
nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let
a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
Upozornění: Indukční vařič může způsobovat rušení rádiových vln. Umístěte proto indukční vařič co možná
nejdále od rozhlasového nebo televizního přijímače.
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Varná deska
Ovládací knoflík
Ovládací panel s displejem
Otvory pro vstup vzduchu 5
Otvory pro výstup
vzduchu
1
3
4
2
Ovládací panel a displej
1.
2.
Tlačítko zapnutí/vypnutí
Zapnutí indukčního vařiče nebo
přepnutí do pohotovostního režimu.
1
Displej
Zobrazení stupně výkonu, nastavené 2
teploty, času aut. vypnutí nebo
varovného upozornění. V pohotovostním režimu je na displeji zobrazeno „OFF“.
3
4
5
6
3.
Zobrazení stupně výkonu
4.
Tlačítko Menu
Tlačítkem Menu se přepíná mezi režimy nastavení stupně výkonu, nastavení teploty a nastavení časovače
aut. vypnutí.
5.
Zobrazení nastavené teploty
6.
Zobrazení časovače aut. vypnutí
7.
Ovládací knoflík
Pomocí ovládacího knoflíku nastavíte výkon, teplotu a časovač aut. vypnutí.
Upozornění: Nedotýkejte se varné desky rukama, po vaření je stále horká a musí vychladnout! Mohlo by
dojít k popálení zbytkovým teplem, které bylo přeneseno ze zahřátého dna nádoby na varnou desku.
4
IV 29 6j.indb 4
8.3.2012 17:35:43
Princip a výhody indukčního ohřevu
Hlavní výhodou indukčního ohřevu je odbourání ztrát při přechodu tepla, protože ohřívá přímo dno hrnce.
Pokud používáte el. sporáky s plotýnkami či sklokeramickou varnou deskou, vždy se nejprve ohřeje plotýnka
či varná deska a teprve poté se toto teplo předává na dno hrnce. Tento přechod je zdrojem vysokých tepelných
ztrát, především pokud dno hrnce a plotna k sobě přesně nedoléhají (mezi oběma plochami je vzduchová
mezera nebo připálená potravina). Naproti tomu při indukčním ohřevu dochází k mnohem rychlejšímu ohřátí
dna hrnce, vaření tak probíhá rychleji při podstatně menší spotřebě el. energie.
CZ
Vhodné nádobí pro ohřev na indukčním vařiči
Před použitím se ujistěte, že hrnec, který budete používat, je ze zmagnetizovatelného vodivého materiálu
(smalt, litina, nerez) a zároveň je dno nádoby ploché a rovné s min. průměrem 12 cm.
Indukční vařič je připraven k vaření téměř okamžitě. Nikdy na sklokeramickou varnou desku nepokládejte
prázdné hrnce/pánve. Hrnec/pánev umístěte vždy do středu indukční zóny, jinak je dolní část pánve
nerovnoměrně ohřívána a jídlo v pánvi se může spálit.
Nevhodné nádobí: keramické, skleněné, hliníkové, pánve/hrnce se zaobleným/vypouklým dnem, nebo
s průměrem menším než 12 cm nebo větším než 30 cm.
POKYNY K POUŽÍTÍ
Indukční vařič umístěte na rovný povrch tak, aby otvory pro přívod a odvádění vzduchu nebyly zakryty.
Vzdálenost mezi indukčním vařičem a stěnou musí být minimálně 10 cm.
Malá plotna
1) Zapnutí
1.
2.
3.
4.
Po zapojení indukčního vařiče do elektrické sítě se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí „OFF“
(vypnuto).
Stisknutím levého tlačítka zapnutí/vypnutí se na displeji se zobrazí „ON“ (zapnuto), spustí se ventilátor
a indukční vařič se přepne z pohotovostního režimu do režimu ohřevu.
Indukční vařič detekuje, zda používáte správné nádobí na vaření. Pokud ano, po zobrazení indikátoru
„ON“ na displeji, stiskněte tlačítko „Menu“ a můžete zvolit nastavení vaření, vařič se zapne.
V opačném případě nelze po stisknutí tlačítka „Menu“ nastavit vaření. Ozve se opakovaný zvukový
signál a na displeji se zobrazí varovné upozornění E0. Indukční vařič se po 40 sekundách přepne do
pohotovostního režimu.
2) Nastavení stupně výkonu
1.
2.
3.
Stisknutím tlačítka „Menu“ se rozsvítí kontrolka stupně výkonu „P“.
Po zapnutí je nastaven stupeň výkonu automaticky na 1300 W.
Ovládacím knoflíkem nastavte požadovaný výkon v rozmezí 200–1300 W (celkem 10 nastavení).
3) Nastavení teploty
1.
2.
3.
Dvakrát stiskněte tlačítko „Menu“ a rozsvítí se kontrolka nastavené teploty „°C“.
Po zapnutí je nastavena teplota automaticky na 240 °C.
Ovládacím knoflíkem nastavte teplotu na požadovanou úroveň v rozmezí 60–240 °C (celkem 10 nastavení).
4) Nastavení časovače automatického vypnutí
–
1.
2.
3.
při nastaveném stupni výkonu
Stiskněte potřetí tlačítko „Menu“ rozsvítí se kontrolka stupně výkonu a kontrolka časovače aut. vypnutí,
na displeji se zobrazí „0:00“.
Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný časový údaj v rozmezí 0:01–3:00. Nastavení je po
1 minutě.
Po nastavení časovače počkejte než se na displeji zobrazí přednastavený stupeň výkonu 1300 W. Poté
nastavte pomocí ovládacího knoflíku vámi požadovaný stupeň výkonu.
5
IV 29 6j.indb 5
8.3.2012 17:35:43
CZ
–
1.
2.
3.
při nastavené teplotě
Stiskněte počtvrté tlačítko „Menu“ rozsvítí se kontrolka nastavené teploty a kontrolka časovače aut.
vypnutí, na displeji se zobrazí „0:00“.
Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný časový údaj v rozmezí 0:01–3:00. Nastavení je po
1 minutě.
Po nastavení časovače počkejte než se na displeji zobrazí přednastavená teplota 240 °C. Poté nastavte
pomocí ovládacího knoflíku vámi požadovanou teplotu.
5) Vypnutí
1.
2.
Po dokončení vaření vypněte indukční vařič stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí, na displeji se zobrazí
„OFF“. Ventilátor ještě chvíli poběží, aby se přístroj ochladil.
Až se ventilátor vypne, přístroj odpojte od elektrické energie a nechejte zcela vychladnout.
Velká plotna
1) Zapnutí
1.
2.
3.
4.
Po zapojení indukčního vařiče do elektrické sítě se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí „OFF“
(vypnuto).
Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí se na displeji se zobrazí „ON“ (zapnuto), spustí se ventilátor a indukční
vařič se přepne z pohotovostního režimu do režimu ohřevu.
Indukční vařič detekuje, zda používáte správné nádobí na vaření. Pokud ano, po zobrazení indikátoru
„ON“ na displeji, stiskněte tlačítko „Menu“ a můžete zvolit nastavení vaření, vařič se zapne.
V opačném případě nelze po stisknutí tlačítka“ Menu“ nastavit vaření. Ozve se opakovaný zvukový
signál a na displeji se zobrazí varovné upozornění E0. Indukční vařič se po 40 sekundách přepne do
pohotovostního režimu.
2) Nastavení stupně výkonu
1.
2.
3.
Stisknutím tlačítka „Menu“ se rozsvítí kontrolka stupně výkonu „P“.
Po zapnutí je nastaven stupeň výkonu automaticky na 1600 W.
Ovládacím knoflíkem nastavte požadovaný výkon v rozmezí 200–1600 W (celkem 10 nastavení).
3) Nastavení teploty
1.
2.
3.
Dvakrát stiskněte tlačítko „Menu“ a rozsvítí se kontrolka nastavené teploty „°C“.
Po zapnutí je nastavena teplota automaticky na 240 °C.
Ovládacím knoflíkem nastavte teplotu na požadovanou úroveň v rozmezí 60–240 °C (celkem 10 nastavení).
4) Nastavení časovače automatického vypnutí
-
při nastaveném stupni výkonu
1.
Stiskněte potřetí tlačítko „Menu“ rozsvítí se kontrolka stupně výkonu a kontrolka časovače aut. vypnutí,
na displeji se zobrazí „0:00“.
Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný časový údaj v rozmezí 0:01–3:00. Nastavení je po
1 minutě.
Po nastavení časovače počkejte než se na displeji zobrazí přednastavený stupeň výkonu 1600 W. Poté
nastavte pomocí ovládacího knoflíku vámi požadovaný stupeň výkonu.
2.
3.
-
při nastavené teplotě
1.
Stiskněte počtvrté tlačítko „Menu“ rozsvítí se kontrolka nastavené teploty a kontrolka časovače aut.
vypnutí, na displeji se zobrazí „0:00“.
Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný časový údaj v rozmezí 0:01–3:00. Nastavení je po
1 minutě.
Po nastavení časovače počkejte než se na displeji zobrazí přednastavená teplota 240 °C. Poté nastavte
pomocí ovládacího knoflíku vámi požadovanou teplotu.
2.
3.
6
IV 29 6j.indb 6
8.3.2012 17:35:43
5) Vypnutí
1.
2.
Po dokončení vaření vypněte indukční vařič stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí, na displeji se zobrazí
„OFF“. Ventilátor ještě chvíli poběží, aby se přístroj ochladil.
Až se ventilátor vypne, přístroj odpojte od elektrické energie a nechejte zcela vychladnout.
CZ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před čištěním a při jakékoliv manipulaci s indukčním vařičem vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky
a nechte vařič vychladnout!
Po dobu, kdy bude vařič chladnout, ho držte z dosahu dětí!
Po vychladnutí očistěte sklokeramický povrch a ovládací panel vařiče hadrem a na znečištěnější místa
použijte mírně navlhčenou utěrku s přípravkem na mytí nádobí.
Nepoužívejte hrubé houbičky ani čisticí prášek. Indukční vařič ani přívodní kabel nesmějí být ponořeny do
vody!
Povrch vařiče udržujte neustále čistý, aby se zabránilo usazování nečistot v oblasti ventilátoru a jeho následné
poruše. Utírejte prach z oblastí u otvorů pro přívod a odvádění vzduchu pomocí vatových tyčinek nebo
zubního kartáčku s malým množstvím čisticího přípravku, který není agresivní, a pečlivě odstraňte olejové
skvrny.
Zbytky čisticích prostředků pečlivě otřete z desky vlhkou utěrkou, jinak se mohou při zapnutí vařiče připálit.
VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ
Pokud se na displeji zobrazí varovné upozornění, postupujte dle níže uvedených pokynů.
Kód upozornění
EO
E2
E3
Možná příčina
Na indukční zóně není vhodný hrnec/
pánev nebo je průměr hrnce/pánve
menší než 12 cm.
Špatné připojení indukčního vařiče/
porucha elektrického obvodu.
Problém snímače teploty.
Napětí je příliš vysoké.
E4
Napětí je příliš nízké.
E5
Ochrana před přehřátím – varná
deska je příliš horká.
Problém ventilátoru, vstup / výstup
vzduchu je blokován.
E1
E6
Řešení
Položte na varnou desku vhodné nádobí na
vaření.
Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Zkontrolujte zdroj napájení, zapněte, jakmile
se zdroj napájení vrátí do normálního stavu.
Zkontrolujte zdroj napájení, zapněte, jakmile
se zdroj napájení vrátí do normálního stavu.
Vyčkejte několik minut, dokud přístroj
nevychladne; zkontrolujte hrnec/pánev.
Jakmile přístroj vychladne, otvory vyčistěte.
Poté přístroj znovu zapněte. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na autorizované servisní
středisko.
7
IV 29 6j.indb 7
8.3.2012 17:35:44
TECHNICKÉ ÚDAJE
CZ
Sklokeramická deska volně stojící i vestavná
Úspora energie a času
Minimální tepelné ztráty
Vhodný pro nádobí o průměru 12–30 cm
Extra velký LED displej
10stupňové nastavení teploty (60 °C – 240 °C)
10stupňové nastavení výkonu
Nastavení časovače 1–180 minut
Dotykové ovládání
Automatické vypnutí při odstavení nádobí
Ochrana proti přehřátí a přepětí
Světelná signalizace provozu
Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
Jmenovitý příkon: 2900 W
Hlučnost: <40 dB
VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU
Balicí papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných
kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako
s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám
poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt
zakoupili.
08/05
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické
bezpečnosti.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.
8
IV 29 6j.indb 8
8.3.2012 17:35:44
INDUKČNÝ VARIČ
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SK
Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
Nepoužívajte indukčný varič či prívodný kábel, ak je poškodený alebo je na povrchu variča prasklina.
Pravidelne ho kontrolujte! Všetky opravy, vrátane výmeny napájacieho prívodu, zverte odbornému
servisu! Nedemontujte ochranné kryty spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom!
Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému
úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo
iných nádob s vodou.
Nepoužívajte indukčný varič vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte prívodného kábla
alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate indukčný varič v blízkosti detí.
Indukčný varič by nemal byť ponechaný počas chodu bez dozoru.
Pri manipulácii so spotrebičom dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu, napr. popáleniu,
opareniu sa.
Nepoužívajte indukčný varič v blízkosti zápalných predmetov alebo pod nimi, napr. v blízkosti záclon.
Teplota povrchov v blízkosti spotrebiča je počas jeho chodu vyššia než obvykle. Indukčný varič
umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná
na jeho správnu činnosť. Na plochu variča nič neklaďte (napr. kovové predmety ako príbory a pod., hrozí
nebezpečenstvo popálenia).
Indukčný varič neklaďte na horúci povrch ani ho nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla, napr. platne
sporáka.
Ak sa zo spotrebiča šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite spotrebič odpojte a navštívte so
spotrebičom autorizované servisné stredisko.
Odporúčame nenechávať indukčný varič so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za
kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za zástrčku.
Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
Počas používania a po ňom sa nedotýkajte indukčných zón! Mohlo by dôjsť k popáleniu zvyškovým
teplom, ktoré bolo prenesené zo zahriateho dna nádoby na varnú dosku.
Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na pozornosť, aby sa obalový materiál
nedostal k deťom. Nebezpečenstvo udusenia!
Nepoužívajte do riadu oleje v spreji, požívajte štetec namočený v oleji. Dávajte extrémny pozor, pretože
olej a tuk sa môžu v prípade prehriatia vznietiť. V prípade ohrievania konzerv, či iných uzatvorených
nádob vždy otvorte viečko, inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu vplyvom hromadiaceho sa tepla vnútri.
Na indukčný varič ani do jeho blízkosti neklaďte žiadne kovové alebo magnetické predmety, napr.
platobné karty, príbory alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť popálenie, požiar alebo by
poškriabali povrch indukčných platní.
Používajte iba riad určený na varenie na indukčnom variči. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
odporúčané výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky.
9
IV 29 6j.indb 9
8.3.2012 17:35:44
SK
18. Používajte indukčný varič iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Tento indukčný varič je
určený iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním
tohto spotrebiča.
19. Zariadenie nie je určené na používanie s časovými spínačmi ani inými systémami diaľkového ovládania.
20. Ľudia používajúci stimulátor srdcovej činnosti by mali používať tento výrobok až po konzultácii a súhlase
svojho lekára.
21. Varič je možné použiť na vstavenie do kuchynskej linky.
22. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie
sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča
a jeho prívodu.
Upozornenie: Indukčný varič môže spôsobovať rušenie rádiových vĺn. Umiestnite preto indukčný varič čo
možno najďalej od rozhlasového alebo televízneho prijímača.
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Varná doska
Ovládací gombík
Ovládací panel s displejom
Otvory na vstup vzduchu 5
Otvory na výstup vzduchu
1
3
4
2
Ovládací panel a displej
1.
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Zapnutie indukčného variča alebo
prepnutie do pohotovostného
režimu.
3
1
4
5
2.
Displej
6
2
Zobrazenie
stupňa
výkonu,
nastavenej teploty, času aut. vypnutia alebo varovného upozornenia. V pohotovostnom režime je na
displeji zobrazené „OFF“.
3.
Zobrazenie stupňa výkonu
4.
Tlačidlo Menu
Tlačidlom Menu sa prepína medzi režimami nastavenia stupňa výkonu, nastavenia teploty a nastavenia
časovača aut. vypnutia.
5.
Zobrazenie nastavenej teploty
6.
Zobrazenie časovača aut. vypnutia
7.
Ovládací gombík
Pomocou ovládacieho gombíka nastavíte výkon, teplotu a časovač aut. vypnutia.
Upozornenie: Nedotýkajte sa varnej dosky rukami, po varení je stále horúca a musí vychladnúť! Mohlo by
dôjsť k popáleniu zvyškovým teplom, ktoré bolo prenesené zo zahriateho dna nádoby na varnú dosku.
10
IV 29 6j.indb 10
8.3.2012 17:35:44
Princíp a výhody indukčného ohrevu
Hlavnou výhodou indukčného ohrevu je odbúranie strát pri prechode tepla, pretože ohrieva priamo dno
hrnca. Ak používate el. sporáky s platňami či sklokeramickou varnou doskou, vždy sa najprv ohreje platňa či
varná doska a až potom sa toto teplo odovzdáva na dno hrnca. Tento prechod je zdrojom vysokých tepelných
strát, predovšetkým ak dno hrnca a platňa k sebe presne nedoliehajú (medzi oboma plochami je vzduchová
medzera alebo pripálená potravina). Naproti tomu pri indukčnom ohreve dochádza k omnoho rýchlejšiemu
ohriatiu dna hrnca, varenie tak prebieha rýchlejšie pri podstatne menšej spotrebe el. energie.
Vhodný riad na ohrev na indukčnom variči
Pred použitím sa uistite, že hrniec, ktorý budete používať, je zo zmagnetizovateľného vodivého materiálu
(smalt, liatina, antikoro) a zároveň je dno nádoby ploché a rovné s min. priemerom 12 cm.
Indukčný varič je pripravený na varenie takmer okamžite. Nikdy na sklokeramickú varnú dosku neklaďte
prázdne hrnce/panvice. Hrniec/panvicu umiestnite vždy do stredu indukčnej zóny, inak sa dolná časť panvice
nerovnomerne ohrieva a jedlo v panvici sa môže spáliť.
SK
Nevhodný riad: keramický, sklený, hliníkový, panvice/hrnce so zaobleným/vypuklým dnom alebo
s priemerom menším než 12 cm alebo väčším než 30 cm.
POKYNY NA POUŽITIE
Indukčný varič umiestnite na rovný povrch tak, aby otvory na prívod a odvádzanie vzduchu neboli zakryté.
Vzdialenosť medzi indukčným varičom a stenou musí byť minimálne 10 cm.
Malá platňa
1) Zapnutie
1.
2.
3.
4.
Po zapojení indukčného variča do elektrickej siete sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazí „OFF“
(vypnuté).
Stlačením ľavého tlačidla zapnutia/vypnutia sa na displeji zobrazí „ON“ (zapnuté), spustí sa ventilátor
a indukčný varič sa prepne z pohotovostného režimu do režimu ohrevu.
Indukčný varič deteguje, či používate správny riad na varenie. Ak áno, po zobrazení indikátora „ON“ na
displeji stlačte tlačidlo „Menu“ a môžete zvoliť nastavenie varenia, varič sa zapne.
V opačnom prípade nie je možné po stlačení tlačidla „Menu“ nastaviť varenie. Ozve sa opakovaný
zvukový signál a na displeji sa zobrazí varovné upozornenie E0. Indukčný varič sa po 40 sekundách
prepne do pohotovostného režimu.
2) Nastavenie stupňa výkonu
1.
2.
3.
Stlačením tlačidla „Menu“ sa rozsvieti kontrolka stupňa výkonu „P“.
Po zapnutí je nastavený stupeň výkonu automaticky na 1 300 W.
Ovládacím gombíkom nastavte požadovaný výkon v rozmedzí 200 – 1 300 W (celkovo 10 nastavení).
3) Nastavenie teploty
1.
2.
3.
Dvakrát stlačte tlačidlo „Menu“ a rozsvieti sa kontrolka nastavenej teploty „°C“.
Po zapnutí je nastavená teplota automaticky na 240 °C.
Ovládacím gombíkom nastavte teplotu na požadovanú úroveň v rozmedzí 60 – 240 °C (celkovo
10 nastavení).
4) Nastavenie časovača automatického vypnutia
–
1.
2.
pri nastavenom stupni výkonu
Stlačte tretíkrát tlačidlo „Menu“, rozsvieti sa kontrolka stupňa výkonu a kontrolka časovača aut. vypnutia,
na displeji sa zobrazí „0:00“.
Pomocou ovládacieho gombíka nastavte požadovaný časový údaj v rozmedzí 0:01 – 3:00. Nastavenie je
po 1 minúte.
11
IV 29 6j.indb 11
8.3.2012 17:35:45
3.
Po nastavení časovača počkajte, kým sa na displeji nezobrazí prednastavený stupeň výkonu 1 300 W.
Potom nastavte pomocou ovládacieho gombíka vami požadovaný stupeň výkonu.
–
1.
pri nastavenej teplote
Stlačte štvrtýkrát tlačidlo „Menu“, rozsvieti sa kontrolka nastavenej teploty a kontrolka časovača aut.
vypnutia, na displeji sa zobrazí „0:00“.
Pomocou ovládacieho gombíka nastavte požadovaný časový údaj v rozmedzí 0:01 – 3:00. Nastavenie je
po 1 minúte.
Po nastavení časovača počkajte, kým sa na displeji nezobrazí prednastavená teplota 240 °C. Potom
nastavte pomocou ovládacieho gombíka vami požadovanú teplotu.
2.
3.
SK
5) Vypnutie
1.
2.
Po dokončení varenia vypnite indukčný varič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, na displeji sa zobrazí
„OFF“. Ventilátor ešte chvíľu pobeží, aby sa prístroj ochladil.
Až sa ventilátor vypne, prístroj odpojte od elektrickej energie a nechajte celkom vychladnúť.
Veľká platňa
1) Zapnutie
1.
2.
3.
4.
Po zapojení indukčného variča do elektrickej siete sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazí „OFF“
(vypnuté).
Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa na displeji zobrazí „ON“ (zapnuté), spustí sa ventilátor a indukčný
varič sa prepne z pohotovostného režimu do režimu ohrevu.
Indukčný varič deteguje, či používate správny riad na varenie. Ak áno, po zobrazení indikátora „ON“ na
displeji stlačte tlačidlo „Menu“ a môžete zvoliť nastavenie varenia, varič sa zapne.
V opačnom prípade nie je možné po stlačení tlačidla „Menu“ nastaviť varenie. Ozve sa opakovaný
zvukový signál a na displeji sa zobrazí varovné upozornenie E0. Indukčný varič sa po 40 sekundách
prepne do pohotovostného režimu.
2) Nastavenie stupňa výkonu
1.
2.
3.
Stlačením tlačidla „Menu“ sa rozsvieti kontrolka stupňa výkonu „P“.
Po zapnutí je nastavený stupeň výkonu automaticky na 1 600 W.
Ovládacím gombíkom nastavte požadovaný výkon v rozmedzí 200 – 1 600 W (celkovo 10 nastavení).
3) Nastavenie teploty
1.
2.
3.
Dvakrát stlačte tlačidlo „Menu“ a rozsvieti sa kontrolka nastavenej teploty „°C“.
Po zapnutí je nastavená teplota automaticky na 240 °C.
Ovládacím gombíkom nastavte teplotu na požadovanú úroveň v rozmedzí 60 – 240 °C (celkovo
10 nastavení).
4) Nastavenie časovača automatického vypnutia
-
pri nastavenom stupni výkonu
1.
Stlačte tretíkrát tlačidlo „Menu“, rozsvieti sa kontrolka stupňa výkonu a kontrolka časovača aut. vypnutia,
na displeji sa zobrazí „0:00“.
Pomocou ovládacieho gombíka nastavte požadovaný časový údaj v rozmedzí 0:01 – 3:00. Nastavenie je
po 1 minúte.
Po nastavení časovača počkajte, kým sa na displeji nezobrazí prednastavený stupeň výkonu 1 600 W.
Potom nastavte pomocou ovládacieho gombíka vami požadovaný stupeň výkonu.
2.
3.
-
pri nastavenej teplote
1.
Stlačte štvrtýkrát tlačidlo „Menu“, rozsvieti sa kontrolka nastavenej teploty a kontrolka časovača aut.
vypnutia, na displeji sa zobrazí „0:00“.
Pomocou ovládacieho gombíka nastavte požadovaný časový údaj v rozmedzí 0:01 – 3:00. Nastavenie je
po 1 minúte.
2.
12
IV 29 6j.indb 12
8.3.2012 17:35:45
3.
Po nastavení časovača počkajte, kým sa na displeji nezobrazí prednastavená teplota 240 °C. Potom
nastavte pomocou ovládacieho gombíka vami požadovanú teplotu.
5) Vypnutie
1.
2.
Po dokončení varenia vypnite indukčný varič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, na displeji sa zobrazí
„OFF“. Ventilátor ešte chvíľu pobeží, aby sa prístroj ochladil.
Až sa ventilátor vypne, prístroj odpojte od elektrickej energie a nechajte celkom vychladnúť.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením a pri akejkoľvek manipulácii s indukčným varičom vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo
zásuvky a nechajte varič vychladnúť!
SK
Kým bude varič chladnúť, držte ho z dosahu detí!
Po vychladnutí očistite sklokeramický povrch a ovládací panel variča handrou a na znečistenejšie miesta
použite mierne navlhčenú utierku s prípravkom na umývanie riadu.
Nepoužívajte hrubé hubky ani čistiaci prášok. Indukčný varič ani prívodný kábel nesmú byť ponorené do
vody!
Povrch variča udržujte neustále čistý, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt v oblasti ventilátora a jeho
následnej poruche. Utierajte prach z oblastí pri otvoroch na prívod a odvádzanie vzduchu pomocou vatových
tyčiniek alebo zubnej kefky s malým množstvom čistiaceho prípravku, ktorý nie je agresívny, a starostlivo
odstráňte olejové škvrny.
Zvyšky čistiacich prostriedkov starostlivo utrite z dosky vlhkou utierkou, inak sa môžu pri zapnutí variča
pripáliť.
VAROVNÉ UPOZORNENIA
Ak sa na displeji zobrazí varovné upozornenie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Kód upozornenia Možná príčina
EO
Na indukčnej zóne nie je vhodný
hrniec/panvica alebo je priemer
hrnca/panvice menší než 12 cm.
E1
Zlé pripojenie indukčného variča /
porucha elektrického obvodu.
E2
Problém snímača teploty.
E3
Napätie je príliš vysoké.
E4
Napätie je príliš nízke.
E5
Ochrana pred prehriatím – varná
doska je príliš horúca.
Problém ventilátora, vstup/výstup
vzduchu je blokovaný.
E6
Riešenie
Položte na varnú dosku vhodný riad na
varenie.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Skontrolujte zdroj napájania, zapnite, hneď
ako sa zdroj napájania vráti do normálneho
stavu.
Skontrolujte zdroj napájania, zapnite, hneď
ako sa zdroj napájania vráti do normálneho
stavu.
Vyčkajte niekoľko minút, kým prístroj
nevychladne; skontrolujte hrniec/panvicu.
Hneď ako prístroj vychladne, otvory vyčistite.
Potom prístroj znovu zapnite. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
13
IV 29 6j.indb 13
8.3.2012 17:35:45
TECHNICKÉ ÚDAJE
SK
Sklokeramická doska voľne stojaca aj vstavaná
Úspora energie a času
Minimálne tepelné straty
Vhodný pre riad s priemerom 12 – 30 cm
Extra veľký LED displej
10-stupňové nastavenie teploty (60 °C – 240 °C)
10-stupňové nastavenie výkonu
Nastavenie časovača 1 – 180 minút
Dotykové ovládanie
Automatické vypnutie pri odstavení riadu
Ochrana proti prehriatiu a prepätiu
Svetelná signalizácia prevádzky
Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Menovitý príkon: 2900 W
Hlučnosť: < 40 dB
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
08/05
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
14
IV 29 6j.indb 14
8.3.2012 17:35:45
KUCHENKA INDUKCYJNA
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Ostrzeżenie: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków
i sytuacji, mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem, odpowiadającym za bezpieczne
korzystanie z urządzeń elektrycznych, jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie
obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu, na skutek
nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych
należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu, podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko
jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zamontowane zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczeństwa.
Nie należy używać kuchenki indukcyjnej, jeśli kuchenka indukcyjna lub kabel zasilający jest uszkodzony
lub jeśli na powierzchni kuchenki znajduje się pęknięcie. Kuchenkę należy sprawdzać regularnie! Wszelkie
naprawy, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie
zdejmować osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!
Urządzenie chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec porażeniu
prądem elektrycznym. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych
pojemników z wodą.
Nie używać kuchenki indukcyjnej na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, nie dotykać urządzenia ani
przewodu zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli kuchenka indukcyjna jest używana w pobliżu dzieci!
Nie pozostawiać włączonej kuchenki indukcyjnej bez nadzoru.
W trakcie obsługi urządzenia należy uważać, aby nie doszło np. do poparzenia.
Nie należy korzystać z kuchenki indukcyjnej w pobliżu łatwopalnych przedmiotów lub pod nimi
np. w pobliżu zasłon. Temperatura powierzchni w pobliżu urządzenia może być w trakcie jego pracy
znacznie podwyższona. Kuchenkę indukcyjną należy umieścić w odpowiedniej odległości od innych
przedmiotów celem zapewnienia niezbędnej cyrkulacji powietrza. Nie wolno kłaść czegokolwiek (np.
przedmiotów metalowych jak sztućce itp. – istnieje ryzyko poparzenia).
Kuchenki indukcyjnej nie należy kłaść na gorącej powierzchni, ani używać w pobliżu źródeł ciepła, takich
jak płyty grzejne kuchenki.
Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym lub dziwny zapach, należy je natychmiast wyłączyć i zanieść do
punktu serwisowego.
Nie należy pozostawiać kuchenki indukcyjnej podłączonej do gniazda zasilania bez nadzoru. Przed
czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy
wyciągać wtyczki pociągając za kabel, ale za wtyczkę.
Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów, ani ostrych krawędzi.
Podczas i po użytkowaniu nie wolno dotykać się stref indukcyjnych! Mogłoby dojść do poparzenia od
ciepła resztkowego, które zostało przeniesione z rozgrzanego dna naczynia na płytę grzewczą.
Przed pierwszym użyciem usunąć materiał opakowania. Opakowanie nie może służyć jako zabawka dla
dzieci. Grozi to uduszeniem!
Nie wolno używać oleju w spreju, należy zastosować pędzelek zamoczony w oleju. Należy zachować
szczególną ostrożność, ponieważ rozgrzany tłuszcz lub olej może sam się zapalić. W wypadku ogrzewania
konserwy lub innych zamkniętych pojemników należy zawsze otworzyć wieko, w przeciwnym wypadku
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu z powodu nagromadzenia wewnątrz ciepła.
Na kuchenkę indukcyjną ani w jej pobliżu nie należy kłaść żadnych przedmiotów metalowych lub
magnetycznych jak np. karty płatnicze, sztućce lub inne przedmioty, które mogłyby spowodować
poparzenia, pożar lub mogłyby zarysować powierzchnię płyt indukcyjnych.
Należy używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do gotowania na kuchence indukcyjnej. Stosowanie
innych akcesoriów od zalecanych przez producenta grozi utratą gwarancji.
PL
15
IV 29 6j.indb 15
8.3.2012 17:35:45
18. Używać kuchenkę indukcyjną tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Kuchenka
indukcyjna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
19. Urządzenie nie może być stosowane z włącznikami czasowymi lub innymi systemami zdalnego
sterowania.
20. Osoby korzystające ze stymulatora serca powinny korzystać z urządzenia po uzgodnieniu i otrzymaniu
zgody przez lekarza.
21. Kuchenka jest przeznaczona do montażu w kuchni.
22. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub niewystarczającym doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały
przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość ew. zagrożeń. Dzieci nie
mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwację można powierzyć dzieciom od 8 lat, ale tylko
pod nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny przebywać z daleka od urządzenia i przewodu zasilania.
Ostrzeżenie: Kuchenka indukcyjna może powodować zakłócenia fal radiowych. Z tego powodu należy
kuchenkę indukcyjną umieścić jak najdalej od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.
OPIS
PL
1.
2.
3.
4.
5.
Płyta grzewcza
Pokrętło regulacyjne
Panel sterowania
z wyświetlaczem
Wloty powietrza
Wyloty powietrza
1
5
3
4
2
Panel sterowania oraz wyświetlacz
1.
2.
Przycisk włącz/wyłącz
Włączenie kuchenki indukcyjnej lub
przełączenie w tryb gotowości.
1
Wyświetlacz
Wyświetlenie mocy, ustawionej 2
temperatury, czasu automatycznego
wyłączenia lub ostrzeżenia. W trybie gotowości na ekranie wyświetla się napis „OFF”.
3
4
5
6
3.
Wyświetlenie stopnia mocy
4.
Przycisk Menu
Przycisk Menu przełącza tryby nastawienia stopnia mocy, temperatury oraz licznika automatycznego
wyłączenia.
5.
Wyświetlenie ustawionej temperatury
6.
Wyświetlenie licznika automatycznego wyłączenia
7.
Pokrętło regulacyjne
Za pomocą pokrętła regulacyjnego można nastawić moc, temperaturę oraz licznik automatycznego
wyłączenia.
16
IV 29 6j.indb 16
8.3.2012 17:35:45
Ostrzeżenie: Nie należy dotykać się płyty grzewczej rękami, po gotowaniu będzie przez pewien czas
gorąca i musi ostygnąć! Mogłoby dojść do poparzenia od ciepła resztkowego, które zostało przeniesione
z rozgrzanego dna naczynia na płytę grzewczą.
Zasada i zalety ogrzewania indukcyjnego
Główną zaletą ogrzewania indukcyjnego jest eliminacja strat przy przechodzeniu ciepła, ponieważ ogrzewane
jest bezpośrednio dno garnka. Podczas używania kuchenki elektrycznej z płytkami lub ceramiczną płytą
grzewczą najpierw ogrzewana jest płytka lub płyta grzewcza, dopiero potem ciepło jest przekazywane
na dno garnka. Takie przejście ciepła jest źródłem wysokich strat cieplnych, przede wszystkim jeśli dno
garnka i palnik do siebie dobrze nie przylegają (między oboma powierzchniami jest szczelina powietrzna
lub przypalona żywność). Natomiast podczas ogrzewania indukcyjnego zachodzi znacznie szybsze
podgrzewanie dna garnka, ogrzewanie przebiega szybciej przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej.
Polecane naczynia do ogrzewania na kuchence indukcyjnej
Przed użyciem należy się upewnić, że używany garnek posiada magnetyczny materiał przewodzący (emalia,
żeliwo, stal nierdzewna), a dno jest płaskie i równe o minimalnej średnicy 12 cm.
Kuchenka indukcyjna jest gotowa do gotowania niemal natychmiast. Nie wolno umieszczać na płytę
grzewczą pustych garnków/patelni. Garnek/patelnię należy zawsze umieścić w środku strefy indukcyjnej,
w przeciwnym wypadku dolna część garnka będzie nierównomiernie ogrzewana i może dojść do spalenia
żywności.
PL
Nieodpowiednie naczynia: ceramiczne, szklane, aluminiowe, patelnie/garnki z zaokrąglonym/wypukłym
dnem lub o średnicy mniejszej niż 12 cm lub większe niż 30 cm.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Kuchenkę indukcyjną należy umieścić na równej powierzchni tak, aby otwory wlotu i wylotu powietrza nie
były zakryte. Odległość między kuchenką indukcyjną i ścianą musi wynosić przynajmniej 10 cm.
Mały palnik
1) Włączenie
1.
2.
3.
4.
Po podłączeniu kuchenki do sieci elektrycznej urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi
się napis „OFF” (wyłączono).
Naciśnięcie lewego przycisku włączenia/wyłączenie spowoduje wyświetlenie na ekranie napisu „ON”
(włączono), włączy się wentylator, a kuchenka indukcyjna przełączy się z trybu gotowości do trybu
ogrzewania.
Kuchenka indukcyjna wykrywa, czy jest użyte odpowiednie naczynie do gotowania. Jeśli tak, po
wyświetleniu napisu „ON” na ekranie należy nacisnąć przycisk „Menu” i wybrać ustawienia gotowania,
kuchenka zostanie włączona.
W przeciwnym wypadku nie można po naciśnięciu przycisku „Menu” ustawić gotowanie. Urządzenie
wyda powtarzający się sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się ostrzeżenie E0. Kuchenka indukcyjna
po 40 sekundach przełączy się w tryb gotowości.
2) Ustawienie stopnia mocy
1.
2.
3.
Naciśnięcie przycisku „Menu” spowoduje włączenie się kontrolki stopnia mocy „P”.
Po włączeniu stopień mocy jest automatycznie przełączony na 1300 W.
Za pomocą pokrętła regulacyjnego należy ustawić wymaganą moc w zakresie 200–1300 W (łącznie
10 możliwości ustawień).
3) Ustawienie temperatury
1.
2.
Należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „Menu”, włączy się kontrolka nastawienia temperatury „°C”.
Po włączeniu temperatura jest automatycznie ustawiona na 240 °C.
17
IV 29 6j.indb 17
8.3.2012 17:35:46
3.
Za pomocą pokrętła regulacyjnego należy ustawić wymaganą temperaturę w zakresie 60–240 °C (łącznie
10 możliwości ustawień).
4) Ustawienie wyłącznika czasowego
–
1.
2.
3.
–
1.
2.
3.
PL
przy nastawionym stopniu mocy
Po trzecim naciśnięciu przycisku „Menu” wyświetli się kontrolka stopnia mocy oraz kontrolka
automatycznego wyłączenia, a na ekranie zostanie wyświetlone „0:00”.
Za pomocą pokrętła należy ustawić wymaganą wartość czasu w zakresie 0:01–3:00. Nastawienie możliwe
z dokładnością do 1 minuty.
Po ustawieniu programatora należy poczekać, dopóki na ekranie się nie wyświetli ustawiony poziom
mocy 1300 W. Następnie należy za pomocą pokrętła ustawić stopień mocy.
przy nastawionej temperaturze
Po czwartym naciśnięciu przycisku „Menu” wyświetli się kontrolka ustawionej temperatury oraz
kontrolka automatycznego wyłączenia, a na ekranie zostanie wyświetlone „0:00”.
Za pomocą pokrętła należy ustawić wymaganą wartość czasu w zakresie 0:01–3:00. Nastawienie możliwe
z dokładnością do 1 minuty.
Po ustawieniu programatora należy poczekać, dopóki na ekranie się nie wyświetli temperatura 240 °C.
Następnie należy za pomocą pokrętła ustawić temperaturę.
5) Wyłączenie
1.
2.
Po skończeniu gotowania należy wyłączyć kuchenkę indukcyjną za pomocą przycisku włączenia/
wyłączenia, na ekranie zostanie wyświetlony napis „OFF”. Wentylator będzie jeszcze chwilę pracował,
aby urządzenie ostygło.
Po wyłączeniu wentylatora należy odłączyć urządzenie od energii elektrycznej i pozostawić do
całkowitego ostygnięcia.
Duży palnik
1) Włączenie
1.
2.
3.
4.
Po podłączeniu kuchenki do sieci elektrycznej urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi
się napis „OFF” (wyłączono).
Naciśnięcie przycisku włączenia/wyłączenie spowoduje wyświetlenie na ekranie napisu „ON” (włączono),
włączy się wentylator, a kuchenka indukcyjna przełączy się z trybu gotowości do trybu ogrzewania.
Kuchenka indukcyjna wykrywa, czy jest użyte odpowiednie naczynie do gotowania. Jeśli tak, po
wyświetleniu napisu „ON” na ekranie należy nacisnąć przycisk „Menu” i wybrać ustawienia gotowania,
kuchenka zostanie włączona.
W przeciwnym wypadku nie można po naciśnięciu przycisku „Menu” ustawić gotowanie. Urządzenie
wyda powtarzający się sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się ostrzeżenie E0. Kuchenka indukcyjna
po 40 sekundach przełączy się w tryb gotowości.
2) Ustawienie stopnia mocy
1.
2.
3.
Naciśnięcie przycisku „Menu” spowoduje włączenie się kontrolki stopnia mocy „P”.
Po włączeniu stopień mocy jest automatycznie przełączony na 1600 W.
Za pomocą pokrętła regulacyjnego należy ustawić wymaganą moc w zakresie 200–1600 W (łącznie 10
możliwości ustawień).
3) Ustawienie temperatury
1.
2.
3.
Należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „Menu”, włączy się kontrolka nastawienia temperatury „°C”.
Po włączeniu temperatura jest automatycznie ustawiona na 240 °C.
Za pomocą pokrętła regulacyjnego należy ustawić wymaganą temperaturę w zakresie 60–240 °C (łącznie
10 możliwości ustawień).
18
IV 29 6j.indb 18
8.3.2012 17:35:46
4) Ustawienie wyłącznika czasowego
–
przy nastawionym stopniu mocy
1.
Po trzecim naciśnięciu przycisku „Menu” wyświetli się kontrolka stopnia mocy oraz kontrolka
automatycznego wyłączenia, a na ekranie zostanie wyświetlone „0:00”.
Za pomocą pokrętła należy ustawić wymaganą wartość czasu w zakresie 0:01–3:00. Nastawienie możliwe
z dokładnością do 1 minuty.
Po ustawieniu programatora należy poczekać, dopóki na ekranie się nie wyświetli ustawiony poziom
mocy 1600 W. Następnie należy za pomocą pokrętła ustawić stopień mocy.
2.
3.
–
przy nastawionej temperaturze
1.
Po czwartym naciśnięciu przycisku „Menu” wyświetli się kontrolka ustawionej temperatury oraz
kontrolka automatycznego wyłączenia, a na ekranie zostanie wyświetlone „0:00”.
Za pomocą pokrętła należy ustawić wymaganą wartość czasu w zakresie 0:01–3:00. Nastawienie możliwe
z dokładnością do 1 minuty.
Po ustawieniu programatora należy poczekać, dopóki na ekranie się nie wyświetli temperatura 240 °C.
Następnie należy za pomocą pokrętła ustawić temperaturę.
2.
3.
5) Wyłączenie
1.
2.
Po skończeniu gotowania należy wyłączyć kuchenkę indukcyjną za pomocą przycisku włączenia/
wyłączenia, na ekranie zostanie wyświetlony napis „OFF”. Wentylator będzie jeszcze chwilę pracował,
aby urządzenie ostygło.
Po wyłączeniu wentylatora należy odłączyć urządzenie od energii elektrycznej i pozostawić do
całkowitego ostygnięcia.
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem i manipulacją odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić je do ostygnięcia!
Do momentu ostygnięcia kuchenki urządzenie musi znajdować się poza zasięgiem dzieci!
Po schłodzeniu należy wyczyścić powierzchnię ceramiczną oraz panel sterowania za pomocą szmatki, a silnie
zanieczyszczone miejsca ściereczką zamoczoną w wodzie z płynem do mycia naczyń.
Nie używać chropowatych gąbek ani proszku do czyszczenia. Kuchenka indukcyjna ani przewód zasilający
nie powinny być zanurzone w wodzie!
Powierzchnię kuchenki należy zawsze utrzymywać w czystości, aby zapobiec gromadzeniu nieczystości
w okolicach wentylatora, co może spowodować jego awarię. Należy usuwać kurz z otworów doprowadzających
i odprowadzających powietrze za pomocą wacików lub szczoteczki do zębów z małą ilością nieagresywnego
środka do mycia i należy dokładnie usunąć plamy oleju.
Resztki środków czyszczących należy dokładnie usunąć za pomocą wilgotnej szmatki, w przeciwnym razie
po włączeniu kuchenki mogą się przypalić.
OSTRZEŻENIA
Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone ostrzeżenia, należy wykonać następujące czynności.
Kod ostrzeżenia
EO
E1
E2
Możliwa przyczyna
W strefie indukcyjnej nie znajduje
się odpowiedni garnek/patelnia lub
średnica garnka/patelni jest mniejsza
od 12 cm.
Nieprawidłowe podłączenie kuchenki
indukcyjnej/usterka obwodu
elektrycznego.
Problem z czujnikiem temperatury.
Rozwiązanie
Należy na płytę grzewczą położyć
odpowiednie naczynie do gotowania.
Należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
Należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
19
IV 29 6j.indb 19
8.3.2012 17:35:46
Kod ostrzeżenia
E3
Możliwa przyczyna
Napięcie jest zbyt wysokie.
E4
Napięcie jest zbyt niskie.
E5
Ochrona przed przegrzaniem – płyta
grzewcza jest zbyt gorąca.
Problem wentylatora, wlot / wylot
powietrza jest zablokowany.
E6
Rozwiązanie
Należy sprawdzić źródło zasilania, włączyć
urządzenie jak tylko stan źródła zasilania
wróci do stanu normalnego.
Należy sprawdzić źródło zasilania, włączyć
urządzenie jak tylko stan źródła zasilania
wróci do stanu normalnego.
Należy odczekać kilka minut, aby urządzenie
ostygło i skontrolować garnek/patelnię.
Po wystygnięciu urządzenia należy
oczyścić otwory. Następnie należy włączyć
urządzenie. Jeśli problem nie ustąpił,
należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.
DANE TECHNICZNE
PL
Płyta szklano-ceramiczna luzem lub zabudowana
Oszczędność czasu i energii
Minimalne straty ciepła
Do naczyń o średnicy 12–30 cm
Duży wyświetlacz LED
10 stopni ustawienia temperatury (60 °C – 240 °C)
10 stopni ustawienia mocy
Wyłącznik czasowy 1–180 minut
Panel dotykowy
Automatyczne wyłączenie po zdjęciu naczynia
Ochrona przed przegrzaniem i przepięciem
Kontrolka świetlna włączenia
Napięcie nominalne: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Nominalna moc wejściowa: 2900 W
Poziom hałasu: <40 dB
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy
z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE
i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
08/05
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
20
IV 29 6j.indb 20
8.3.2012 17:35:46
INDUKCIÓS FŐZŐLAP
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!
Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak
minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell
értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és
gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk
felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék
bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért.
A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során
tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg
arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség
értékével. A hálózati konnektor feleljen meg a hatályos biztonsági előírásoknak.
Az indukciós főzőlapot ne használja, ha a főzőlap vagy a hálózati vezetéke sérült, repedt. Rendszeresen
ellenőrizze le a készüléket! A készülék minden javítását, beleértve a hálózati vezeték cseréjét is,
bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek
áramütést okozhatnak!
Óvja a készüléket víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket ne
használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.
Az indukciós főzőlapot ne használja szabadban vagy nedves környezetben, illetve a hálózati vezetéket és
a készüléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye!
Legyen nagyon körültekintő, amikor az indukciós főzőlapot gyermekek közelében használja.
Az indukciós főzőlapot működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
A készülék használata során ügyeljen arra, hogy ne érje égési vagy más sérülés, illetve ne forrázza le
magát forró vízzel vagy egyéb folyadékkal.
Az indukciós főzőlapot gyúlékony tárgyak vagy anyagok közelében (pl. függöny mellett) ne használja. Az
indukciós főzőlap közelében található felületek a főzőlap használata közben erősen felmelegedhetnek.
Az indukciós főzőlapot úgy állítsa fel, hogy a megfelelő működéshez biztosított legyen a levegő szabad
áramlása a készülék környezetében. A főzőlap felületére ne helyezzen le fém és egyéb tárgyakat (pl.
evőeszközöket, mert ezek felforrósodhatnak és égési sérülést okozhatnak).
Az indukciós főzőlapot ne helyezze le forró felületre és azt hőforrások (pl. tűzhely) közelében se használja.
Amennyiben a készülékből szokatlan szag vagy füst áramlik ki, akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, és
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal vagy a márkaszervizzel.
Az indukciós főzőlapot lehetőleg ne hagyja felügyelet nélkül, ha a hálózati csatlakozódugó a fali
konnektorba be van dugva. Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a konnektorból.
A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a konnektorból. Ehhez a művelethez a csatlakozódugót
fogja meg.
A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá.
Használat közben (valamint a kikapcsolás után) ne nyúljon az indukciós zónák közelébe! A forró felület
(az edény alja által a főzőlapra visszasugárzott hő) égési sérüléseket okozhat.
A készülék első használatba vétele előtt arról távolítson el minden csomagolóanyagot. Ügyeljen arra,
hogy a csomagolóanyag ne kerüljön gyerekek kezébe. Fulladásveszély!
Az edények és ételek olajozásához ne használjon olajsprayt, az ételeket kenőtollal vagy ecsettel kenje
meg. Legyen nagyon óvatos, mert az olajok és zsírok sütés közben meggyulladhatnak. Konzervek (vagy
más légmentesen lezárt ételek) melegítése során a konzervet (vagy az egyéb csomagolóanyagot) nyissa
vagy lyukassza ki, mert a hő hatására keletkező nyomás a konzervet szétrobbanthatja.
Az indukciós főzőlapra illetve annak a közelébe ne helyezze le fém vagy mágnesezhető tárgyakat (pl.
bankkártyát, evőeszközt stb.), mert ezek erősen felmelegedhetnek, tüzet vagy égési sérülést okozhatnak,
vagy megkarcolják a főzőlap felületét.
HU
21
IV 29 6j.indb 21
8.3.2012 17:35:47
17. A készülékre csak az indukciós főzőlaphoz ajánlott edényeket használjon. Ne használjon a gyártó által
nem ajánlott tartozékokat, ellenkező esetben elveszítheti a készülékre nyújtott garanciát.
18. Az indukciós főzőlapot kizárólag a használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban
használja. Ez az indukciós főzőlap kizárólag csak otthoni használatra készült. A gyártó nem felel a készülék
helytelen használatából eredő károkért.
19. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távirányított) konnektorhoz
csatlakoztatni.
20. A szívritmus-szabályozó készüléket használó személyek a készülék használata előtt kérjenek tanácsot
a kezelő orvosuktól.
21. Ezt a főzőlapot konyhabútorba is be lehet építeni.
22. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék
használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező
személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló
személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és
a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
Figyelmeztetés! Az indukciós főzőlap a használata közben zavarhatja a rádióhullámokat. Az indukciós
főzőlapot ezért a lehető legmesszebb helyezze el a rádió- és tévékészülékektől.
A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1.
2.
3.
4.
5.
Főzőlap
Működtető gomb
Kijelzős működtető panel
Bemenő levegő nyílása
Kimenő levegő nyílása
1
5
3
HU
4
2
Kijelzős működtető panel
1.
2.
Be- és kikapcsoló gomb
Az indukciós főzőlap bekapcsolása
vagy
készenléti
üzemmódba
kapcsolása.
3
1
4
5
6
2
Kijelző
Teljesítményfokozat,
beállított
hőmérséklet, automatikus kikapcsolási idő vagy figyelmeztetés megjelenítése. Készenléti üzemmódban
a kijelzőn az OFF felirat látható.
3.
Teljesítményfokozat kijelzése
4.
Menü gomb
A menü gombbal lehet átkapcsolni a teljesítményfokozat, hőmérséklet, automatikus kikapcsolási idő
beállítása között.
5.
Beállított hőmérséklet megjelenítése
6.
Automatikus kikapcsolási idő megjelenítése
7.
Működtető gomb
22
IV 29 6j.indb 22
8.3.2012 17:35:47
A működtető gomb segítségével lehet beállítani a teljesítményt, a hőmérsékletet és az automatikus
kikapcsolás idejét.
Figyelmeztetés! A főzőlapot a kezével ne érintse meg, a főzés után az erősen felmelegszik és égési sérülést
okozhat. A forró felület (az edény alja által a főzőlapra visszasugárzott hő) égési sérüléseket okozhat.
Az indukciós főzés elve és előnyei
Az indukciós főzés legfőbb előnye, hogy közvetlenül az edény alját melegítve megszünteti az egyéb
módszereknél fellépő hőveszteségeket. Az elektromos tűzhelyek és az üvegkerámiás főzőlapok esetében
előbb a főzőlap melegszik fel, majd ez adja át a hőt az edény fenekének. Ez a hőátadás jelentős hőveszteségek
forrása, mert az edény feneke sohasem ül fel tökéletesen a főzőlapra (légrés van az edény feneke és a főzőlap
között). Ezzel szemben az indukciós melegítés során közvetlenül az edény fenekében jön létre a hő, így
a főzés sokkal gyorsabban megtörténik és kisebb a veszteség (nagyobb az elektromos energia megtakarítás).
Az indukciós főzőlapon használható edények
Az edény használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy a főzőlapon használni kívánt edény feneke
mágnesezhető és elektromosan vezető anyagból készült-e (öntöttvas, acélöntvény, rozsdamentes acél),
illetve, hogy az edény feneke sima-e, továbbá az átmérője legyen legalább 12 cm.
Az indukciós főzőlap a főzést a bekapcsolás után szinte azonnal megkezdi. Az üvegkerámia főzőlapra ne
helyezzen le üres edényt/serpenyőt. Az edényt/serpenyőt mindig az indukciós zóna közepére helyezze le,
különben az étel egyenetlenül fől meg, illetve eléghet.
Nem használható edények: kerámia, üveg, alumínium, gömbölyű fenekű (domború) edény/serpenyő,
illetve 12 cm-nél kisebb vagy 30 cm-nél nagyobb átmérőjű edény.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Az indukciós főzőlapot helyezze le egy sima lapra úgy, hogy a bemenő levegő és a kimenő levegő nyílásait
semmi se takarja el. Az indukciós főzőlapot legalább 10 cm-re kell felállítani a faltól és az egyéb tárgyaktól.
Kis átmérőjű főzőfelület
HU
1) Bekapcsolás
1.
2.
3.
4.
Az indukciós főzőlap hálózathoz csatlakoztatása után sípszó hallatszik, a kijelzőn pedig megjelenik az
OFF (kikapcsolva) felirat.
A bal be- és kikapcsoló gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik az ON (bekapcsolva) felirat,
a ventilátor bekapcsol, az indukciós főzőlap készenléti üzemmódból fűtés üzemmódba kapcsol át.
Az indukciós főzőlap detektálja, hogy megfelelő edényt használ-e. Amennyiben igen, akkor a kijelzőn
az ON felirat jelenik meg. Nyomja meg a MENU gombot a főzés beállításához, majd a főzőlap bekapcsol.
Ellenkező esetben a MENU gomb megnyomása után nem lehet beállítani a főzést. A figyelmeztető sípszó
többször megszólal, és a kijelzőn az E0 felirat jelenik meg. Az indukciós főzőlap 40 másodperc múlva
készenléti üzemmódba kapcsol át.
2) Teljesítményfokozatok beállítása
1.
2.
3.
A MENU gomb megnyomása után a teljesítményfokozat jele (P) világít.
A készülék bekapcsolása után automatikusan 1300 W-ra áll be a teljesítmény.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt teljesítményt: 200 és 1300 W között (összesen
10 fokozat áll rendelkezésre).
3) A hőmérséklet beállítása
1.
2.
3.
Kétszer nyomja meg a MENU gombot, a hőmérséklet beállítás jele (C) világít.
A készülék bekapcsolása után automatikusan 240°C-ra áll be a hőmérséklet.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet: 60 és 240°C között (összesen
10 fokozat áll rendelkezésre).
23
IV 29 6j.indb 23
8.3.2012 17:35:47
4) Az automatikus kikapcsolási idő beállítása
–
1.
2.
3.
–
1.
2.
3.
beállított teljesítményfokozat esetén
Nyomja meg harmadszor a MENU gombot, kigyullad a teljesítményfokozat és az automatikus kikapcsolási
idő jele, a kijelzőn 0:00 felirat látható.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt kikapcsolási időt: 0:01 és 3:00 között. A beállítás
1 perces lépésekkel történik.
Az időkapcsoló beállítása után várja meg, míg a kijelzőn meg nem jelenik az alapbeállítású
1300 W teljesítményfokozat. Ezt követően a működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt
teljesítményfokozatot.
beállított hőmérséklet esetén
Nyomja meg negyedszer a MENU gombot, kigyullad a hőmérséklet és az automatikus kikapcsolási idő
jele, a kijelzőn 0:00 felirat látható.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt kikapcsolási időt: 0:01 és 3:00 között. A beállítás
1 perces lépésekkel történik.
Az időkapcsoló beállítása után várja meg, míg a kijelzőn meg nem jelenik az alapbeállítású 240°C
hőmérséklet. Ezt követően a működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
5) Kikapcsolás
1.
2.
A főzés befejezése után a be- és kikapcsoló gombot nyomja meg, a kijelzőn az OFF felirat jelenik meg.
A ventilátor egy ideig még működik, hogy lehűtse a készüléket.
A ventilátor kikapcsolása után húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali konnektorból.
Nagy átmérőjű főzőfelület
1) Bekapcsolás
1.
HU
2.
3.
4.
Az indukciós főzőlap hálózathoz csatlakoztatása után sípszó hallatszik, a kijelzőn pedig megjelenik az
OFF (kikapcsolva) felirat.
A be- és kikapcsoló gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik az ON (bekapcsolva) felirat,
a ventilátor bekapcsol, az indukciós főzőlap készenléti üzemmódból fűtés üzemmódba kapcsol át.
Az indukciós főzőlap detektálja, hogy megfelelő edényt használ-e. Amennyiben igen, akkor a kijelzőn
az ON felirat jelenik meg. Nyomja meg a MENU gombot a főzés beállításához, majd a főzőlap bekapcsol.
Ellenkező esetben a MENU gomb megnyomása után nem lehet beállítani a főzést. A figyelmeztető sípszó
többször megszólal, és a kijelzőn az E0 felirat jelenik meg. Az indukciós főzőlap 40 másodperc múlva
készenléti üzemmódba kapcsol át.
2) Teljesítményfokozatok beállítása
1.
2.
3.
A MENU gomb megnyomása után a teljesítményfokozat jele (P) világít.
A készülék bekapcsolása után automatikusan 1600 W-ra áll be a teljesítmény.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt teljesítményt: 200 és 1600 W között (összesen
10 fokozat áll rendelkezésre).
3) A hőmérséklet beállítása
1.
2.
3.
Kétszer nyomja meg a MENU gombot, a hőmérséklet beállítás jele (C) világít.
A készülék bekapcsolása után automatikusan 240°C-ra áll be a hőmérséklet.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet: 60 és 240°C között (összesen
10 fokozat áll rendelkezésre).
4) Az automatikus kikapcsolási idő beállítása
-
beállított teljesítményfokozat esetén
1.
Nyomja meg harmadszor a MENU gombot, kigyullad a teljesítményfokozat és az automatikus kikapcsolási
idő jele, a kijelzőn 0:00 felirat látható.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt kikapcsolási időt: 0:01 és 3:00 között. A beállítás
1 perces lépésekkel történik.
2.
24
IV 29 6j.indb 24
8.3.2012 17:35:47
3.
Az időkapcsoló beállítása után várja meg, míg a kijelzőn meg nem jelenik az alapbeállítású
1600 W teljesítményfokozat. Ezt követően a működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt
teljesítményfokozatot.
-
beállított hőmérséklet esetén
1.
Nyomja meg negyedszer a MENU gombot, kigyullad a hőmérséklet és az automatikus kikapcsolási idő
jele, a kijelzőn 0:00 felirat látható.
A működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt kikapcsolási időt: 0:01 és 3:00 között. A beállítás
1 perces lépésekkel történik.
Az időkapcsoló beállítása után várja meg, míg a kijelzőn meg nem jelenik az alapbeállítású 240°C
hőmérséklet. Ezt követően a működtető gomb segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
2.
3.
5) Kikapcsolás
1.
2.
A főzés befejezése után a be- és kikapcsoló gombot nyomja meg, a kijelzőn az OFF felirat jelenik meg.
A ventilátor egy ideig még működik, hogy lehűtse a készüléket.
A ventilátor kikapcsolása után húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali konnektorból.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, majd várja meg az
indukciós főzőlap teljes kihűlését!
A meleg készüléktől tartsa távol a gyerekeket!
A főzőlap kihűlése után puha és benedvesített ruhával törölje meg az üvegkerámia felületet és a működtető
panelt, a szennyezett részeket mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával törölje meg.
A tisztításhoz karcoló tisztítószereket vagy eszközöket ne használjon. Az indukciós főzőlapot és a hálózati
vezetéket vízbe mártani tilos!
A készüléket tartsa folyamatosan tisztán, és ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokon keresztül ne kerülhessen
szennyeződés a ventilátorba (meghibásodhat). A szellőzőnyílásokat nem agresszív tisztítószerbe mártott kis
ecsettel vagy pálcikára csavart vattával tisztítsa meg, az olajfoltokat gondosan távolítsa el.
A tisztítószer maradékokat nedves ruhával távolítsa el, különben ráéghetnek a felületre.
HU
FIGYELMEZTETÉSEK
Amennyiben a kijelzőn megjelenik valamelyik hibakód, akkor kövesse az alábbi utasításokat.
Hibakód
EO
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Lehetséges ok
Az indukciós zónában nincs
megfelelő edény/serpenyő, vagy az
átmérője kisebb mint 12 cm.
Az indukciós főzőlap rosszul van
bekötve / hiba az áramkörben.
Hőmérséklet mérő hiba.
A feszültség túl nagy.
Megoldások
A főzőlapon csak ajánlott anyagból készül edényt
használjon.
Forduljon a márkaszervizhez.
Forduljon a márkaszervizhez.
Ellenőrizze le a feszültségforrást, a készüléket csak
azután kapcsolja be, ha helyreállt a feszültség értéke.
A feszültség túl alacsony.
Ellenőrizze le a feszültségforrást, a készüléket csak
azután kapcsolja be, ha helyreállt a feszültség értéke.
Bekapcsolt a túlfűtés elleni védelem – Várjon néhány percet a készülék lehűléséig,
a főzőlap túl forró.
ellenőrizze le az edényt/serpenyőt.
Szellőztetési hiba. A levegő bemeneti A készülék kihűlése után szüntesse meg a dugulást.
vagy kimeneti nyílás eltömődött.
Kapcsolja be a készüléket. Amennyiben a probléma
nem szűnt meg, akkor forduljon a márkaszervizhez.
25
IV 29 6j.indb 25
8.3.2012 17:35:47
MŰSZAKI ADATOK
Munkalapra helyezhető és beépített üvegkerámia főzőlap
Energia- és időtakarékos
Minimális hőveszteség
12 – 30 cm átmérőjű edényekhez használható
Nagyméretű LED kijelző
10 hőmérséklet fokozat (60 °C – 240 °C)
10 teljesítmény fokozat
1 – 180 perc között beállítható időkapcsoló
Érintéssel működtethető
Automatikusan kikapcsol az edény levétele után
Túlfűtés és túlfeszültség védelem
Működéskijelző
Névleges feszültség: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 2900 W
Zajszint: <40 dB
HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolópapírt és hullámpapírt adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek –
műanyaggyűjtő szelektív hulladéktároló edénybe.
ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS
HU
Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és
számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)
Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási
hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros
hatást fejtsen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kíméli a természetes
forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól,
a háztartási hulladékot feldolgozó szervezettől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.
08/05
Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.
A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
26
IV 29 6j.indb 26
8.3.2012 17:35:48
INDUKTIONSKOCHPLATTEN
SICHERHEITSHINWEISE
Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!
Warnung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise, die in dieser Anleitung aufgeführt sind, umfassen nicht
alle möglichen Bedingungen und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss begreifen,
dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt Faktoren sind, die sich nicht in ein Produkt
einbauen lassen. Diese Faktoren müssen also bei der Verwendung und Bedienung dieses Geräts durch
den bzw. die Anwender gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die während des Transportes,
durch unsachgerechte Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine beliebige Veränderung oder
Modifikation an den Geräteteilen entstanden sind.
Damit es zu keinem Brand oder Unfall durch elektrischen Strom kommt, müssen bei der Verwendung
von elektrischen Geräten immer die Grundvorsichtsmaßnahmen eingehalten werden – einschließlich der
folgenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose der Spannung auf dem Etikett des Geräts
entspricht, und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Die Steckdose muss gemäß den
geltenden Sicherheitsvorschriften installiert sein.
Verwenden Sie die Induktionskochplatte bzw. das Stromzufuhrkabel nicht, wenn es beschädigt oder
die Oberfläche die Induktionskochplatten gebrochen ist. Kontrollieren Sie sie regelmäßig! Lassen Sie
bitte alle Reparaturen, einschließlich des Austausches des Stromversorgungskabels, von einem
Fachservice ausführen. Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu
einem Unfall durch elektrischen Strom kommen!
Schützen Sie das Gerät vor dem direkten Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten, damit es nicht
zu einem etwaigen Unfall durch elektrischen Strom kommt. Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der
Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältnissen.
Verwenden Sie die Induktionskochplatten nicht im Außenbereich oder in einer feuchten Umgebung.
Berühren Sie das Anschlusskabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es droht Unfallgefahr durch
elektrischen Strom.
Lassen Sie bitte insbesondere Vorsicht walten, falls Sie die Induktionskochplatten in der Nähe von
Kindern verwenden!
Die Induktionskochplatten sollte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
Bei der Bedienung des Gerätes lassen Sie bitte erhöhte Vorsicht walten, damit es nicht zu einer Verletzung,
z.B. einer Verbrennung durch Hitze oder durch Dampf, kommt.
Verwenden Sie die Induktionskochplatten nicht in der Nähe von entzündlichen Gegenständen oder
unter diesen, z.B. in der Nähe von Gardinen. Die Temperatur der Oberflächen in der Nähe des Geräts
kann sich während seines Betriebes ungewöhnlich erwärmen. Stellen Sie die Induktionskochplatten
außerhalb der Reichweite von anderen Gegenständen auf, so dass eine freie Luftzirkulation gewährleistet
ist, dies ist für seinen ordnungsgemäßen Betrieb wichtig. Stellen Sie nichts auf die Induktionskochplatte
(beispielsweise metallische Gegenstände wie Bestecke und ähnliches. Es droht Verbrennungsgefahr).
Stellen Sie die Induktionskochplatten nicht auf eine heiße Oberfläche, und verwenden Sie sie auch nicht
in der Nähe einer Wärmequelle (z.B. einer Herdplatte).
Falls aus dem Gerät ein ungewöhnlicher Geruch oder Rauch austritt, nehmen Sie das Gerät sofort von der
Stromversorgung und suchen Sie mit dem Gerät ein autorisiertes Servicezentrum auf.
Wir empfehlen, die Induktionskochplatten nicht mit dem eingesteckten Stromversorgungskabel in der
Steckdose ohne Aufsicht zu lassen. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromversorgungskabel aus der
Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose. Damit Sie das Kabel
aus der Steckdose ziehen können, ziehen Sie am Stecker.
Das Stromversorgungskabel darf weder mit heißen Teilen in Berührung kommen noch über scharfe
Kanten führen.
Während der Verwendung und danach berühren Sie bitte nicht die Induktionszonen! Es könnte zu
Verbrennungen durch die Restwärme kommen, die von dem aufgeheizten Kochtopfboden auf die
Kochplatte übertragen wurde.
DE
27
IV 29 6j.indb 27
8.3.2012 17:35:48
14. Entfernen Sie vor der ersten Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass
Kinder nicht an das Verpackungsmaterial gelangen. Es droht Erstickungsgefahr!
15. Verwenden Sie in den Kochtöpfen kein Öl in Sprayform. Verwenden Sie einen Backpinsel, den Sie zuvor in
Öl eingetaucht haben. Geben Sie besonders Acht, da das Öl und das Fett sich im Falle einer Überhitzung
entzünden kann. Falls Sie Konserven erhitzen möchten oder andere verschlossene Behältnisse, öff nen
Sie immer den Deckel. Ansonsten droht Explosionsgefahr durch eine Wärmeansammlung im Inneren
der Konserve.
16. Auf die Induktionskochplatten und auch nicht in deren Nähe stellen Sie keine metallischen oder
magnetischen Gegenstände beispielsweise Kreditkarten, Bestecke oder andere Gegenstände, die eine
Verbrennung, einen Brand oder ein Zerkratzen der Oberfläche der Induktionskochplatten verursachen
könnten.
17. Verwenden Sie nur Geschirr, das für das Kochen auf dem Induktionskochfeld geeignet ist. Verwenden sie
kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Ansonsten droht das Risiko des Garantieverlustes.
18. Verwenden Sie die Induktionskochplatten nur gemäß den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen.
Dieses Induktionskochfeld ist nur für private Haushalte bestimmt. Der Hersteller ist nicht verantwortlich
für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung dieses Gerätes hervorgerufen wurden.
19. Das Gerät ist nicht für die Verwendung mit einem Timer oder anderen Fernbedienungsgeräten bestimmt.
20. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten dieses Produkt erst nach einer Konsultation und
der Zustimmung ihres Arztes verwenden.
21. Die Induktionskochplatten lassen sich zum Einbau in Küchenzeilen verwenden.
22. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren oder älter sowie von Personen mit geringeren
physischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. mit unzureichenden Fähigkeiten und Kenntnissen verwendet
werden, wenn Sie beaufsichtigt werden oder in der Verwendung des Gerätes auf eine sichere Art und
Weise angelernt wurden und in der Lage sind, eventuelle Gefahren zu verstehen. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung, die durch den Verwender durchgeführt werden
soll, darf nicht von Kindern durchgeführt werden, wenn Sie nicht älter als 8 Jahre und beaufsichtigt
werden. Kinder, die jünger als 8 Jahre sind, müssen außerhalb der Reichweite des Gerätes und seines
Zuleitungskabels sein.
Hinweis: Die Induktionskochplatten können eine Störung der Funkwellen bewirken. Stellen Sie die
Induktionskochplatte so weit wie möglich entfernt von Radio- oder Fernsehgeräten.
BESCHREIBUNG
DE
1.
2.
3.
4.
5.
Kochplatte
Bedientaste
Bedienpaneel mit Display
Lufteingangsöffnungen
Luftaustrittsöffnungen
1
5
3
4
2
Bedienpaneel mit Display
1.
Taste Anschalten/Ausschalten
Anschalten die
Induktionskochplatten
oder Umschalten in den
Bereitschaftsmodus.
3
1
4
5
2
6
28
IV 29 6j.indb 28
8.3.2012 17:35:48
2.
Display
Anzeige der Leistungsstufen, Temperatureinstellung, Dauer des autom. Ausschaltens oder der
Warnhinweise. Im Bereitschaftsmodus wird auf dem Display „OFF“ angezeigt.
3.
Anzeige der Leistungsstufen
4.
Menütaste
Mit der Menütaste wird in den Modus der Einstellung der Leistungsstufen, der Temperatureinstellung
und der Einstellung Timers für das automatische Ausschalten umgeschaltet.
5.
Anzeige der Temperatureinstellung
6.
Anzeige des Timers für autom. Ausschalten
7.
Bedientaste
Mithilfe der Bedientaste stellen Sie die Leistung, die Temperatur und den Timer für autom. Ausschalten
ein.
Hinweis: Berühren Sie nicht die Kochplatte mit den Händen. Nach dem Kochvorgang ist sie stets heiß und
muss auskühlen! Es könnte zu Verbrennungen durch die Restwärme kommen, die von dem aufgeheizten
Kochtopfboden auf die Kochplatte übertragen wurde.
Das Prinzip und die Vorteile des Induktionskochens
Der Hauptvorteil des Induktionskochens ist der Abbau des Wärmeverlustes, da direkt der Kochtopfboden
erwärmt wird. Falls Sie einen Elektrokochherd mit Platten oder mit Glaskeramikkochplatten verwenden,
werden zuerst die Kochplatte bzw. das Kochfeld und danach erst die Temperatur auf den Kochtopfboden
übertragen. Dieser Übergang ist die Ursache für die hohen Wärmeverluste, vor allem, wenn der
Kochtopfboden und die Kochplatten nicht genau übereinanderliegen (zwischen beiden Flächen ist ein
Luftzwischenraum oder angebrannte Lebensmittel). Im Gegensatz dazu kommt es beim Induktionskochen
zu einer viel schnelleren Erwärmung des Kochtopfbodens. Das Kochen verläuft so viel schneller bei einem
viel geringeren Energiebedarf.
Das geeignete Kochgeschirr für die Erwärmung auf die Induktionskochplatten
Achten Sie vor der Anwendung darauf, dass der Kochtopf, den Sie verwenden werden, aus magnetischleitendem Material ist (Emaille, gusseisernes und rostfreies Material) und vor allem, dass der Kochtopfboden
gerade ist und einen Mindestdurchmesser von 12 cm hat.
Die Induktionskochplatte sind bereit zu fast sofortigem Kochen. Stellen Sie niemals auf die
Glaskeramikkochplatte leere Kochtöpfe und Pfannen. Den Kochtopf / die Pfanne stellen Sie immer in die
Mitte des Induktionsbereiches. Ansonsten ist der untere Teil der Pfanne nicht gleichmäßig erwärmt und die
Speise in der Pfanne kann anbrennen.
Ungeeignetes Geschirr: Keramik-, Glas-, Aluminiumkochgeschirr. Pfannen / Kochtöpfe mit einem
rundlichen / gewölbten Boden, oder mit einem Durchmesser, der kleiner als 12 cm oder größer als 30 cm ist.
DE
BEDIENHINWEISE
Stellen Sie die Induktionskochplatte auf eine gerade Oberfläche, so dass die Öffnungen für die Luftzuund –abfuhr nicht verdeckt sind. Die Entfernung zwischen die Induktionskochplatten und der Wand muss
mindestens 10 cm betragen.
Kleine Induktionskochplatte
1) Anschalten
1.
2.
Nach dem Anschluss die Induktionskochplatten an die Stromversorgung ertönt ein Tonsignal und auf
dem Display wird „OFF“ (ausgeschaltet) angezeigt.
Durch das Drücken der ON-/OFF-Taste erscheint auf dem Display „ON“ (angeschaltet), der Ventilator wird
angeschaltet und die Induktionskochplatte schaltet von dem Bereitschaftsmodus in den Wärmemodus.
29
IV 29 6j.indb 29
8.3.2012 17:35:48
3.
4.
Die Induktionskochplatte zeigen an, ob Sie ein geeignetes Kochgeschirr verwenden. Falls ja, erscheint
auf der Displayanzeige „ON“, drücken Sie die Taste „Menu“ und Sie können die Kocheinstellung wählen,
die Induktionskochplatte schaltet sich an.
Im umgekehrten Fall lässt sich nach dem Drücken der Taste „Menu“ das Kochen nicht einstellen. Es ertönt
wiederholt ein Tonsignal und auf dem Display erscheint der Warnhinweis E0. Die Induktionskochplatte
schaltet nach 40 Sekunden in den Bereitschaftsmodus um.
2) Einstellung der Leistungsstufen
1.
2.
3.
Durch das Drücken der Taste „Menu“ leuchtet die Kontrollleuchte der Leistungsstufen „P“.
Nach dem Anschalten ist die Leistungsstufe automatisch auf 1300 W eingestellt.
Mit der Bedientaste stellen Sie die gewünschte Leistung im Bereich von 200–1300 W (insgesamt
10 Einstellungsmöglichkeiten) ein.
3) Temperatureinstellung
1.
2.
3.
Drücken Sie zweimal die Taste „Menu“ und es leuchtet die Kontrollleuchte für die eingestellte Temperatur
„°C“.
Nach dem Einschalten beträgt die eingestellte Temperatur automatisch 240°C.
Mit der Bedientaste stellen Sie die gewünschte Stufe im Bereich von 60–240 W (insgesamt
10 Einstellungsmöglichkeiten) ein.
4) Einstellung des Timers für automatisches Ausschalten
–
1.
2.
3.
–
1.
2.
3.
Bei eingestellter Leistungsstufe
Drücken Sie zum dritten Mal die Taste „Menu“. Es leuchtet die Kontrollleuchte der Leistungsstufen und
die Kontrollleuchte des Timers für automatisches Ausschalten, auf dem Display erscheint „0:00“.
Mithilfe der Bedientaste stellen Sie die gewünschten Zeitangaben im Bereich von 0:01–3:00 ein. Die
Einstellung erfolgt nach 1 Minute.
Nach der Einstellung des Timers warten Sie, bis auf die Display die Anzeige der voreingestellten
Leistungsstufe 1300 W erscheint. Danach stellen Sie mithilfe der Bedientaste die von Ihnen gewünschte
Leistungsstufe ein.
Bei eingestellter Temperatur
Drücken Sie zum vierten Mal die Taste „Menu“. Es leuchtet die Kontrollleuchte der eingestellten
Temperatur und die Kontrollleuchte des Timers für automatisches Ausschalten, auf dem Display
erscheint „0:00“.
Mithilfe der Bedientaste stellen Sie die gewünschten Zeitangaben im Bereich von 0:01–3:00 ein. Die
Einstellung erfolgt nach 1 Minute.
Nach der Einstellung des Timers warten Sie, bis auf dem Display die voreingestellte Temperatur von
240 °C erscheint. Danach stellen Sie mithilfe der Bedientaste die von Ihnen gewünschte Temperatur ein.
DE 5) Ausschalten
1.
2.
Nach dem Beenden des Kochvorganges schalten Sie die Induktionskochplatte durch das Drücken der
ON-/OFF-Taste aus. Auf dem Display erscheint „OFF“. Der Ventilator läuft noch eine Zeitlang, bis das Gerät
sich abgekühlt hat.
Nachdem der Lüfter sich ausgeschaltet hat, nehmen Sie das Gerät aus der Steckdose und lassen Sie es
ganz abkühlen.
Große Induktionskochplatte
1) Anschalten
1.
2.
Nach dem Anschluss die Induktionskochplatten an die Stromversorgung ertönt ein Tonsignal und auf
dem Display wird „OFF“ (ausgeschaltet) angezeigt.
Durch das Drücken der ON-/OFF-Taste erscheint auf dem Display „ON“ (angeschaltet), der Ventilator wird
angeschaltet und die Induktionskochplatte schalten von dem Bereitschaftsmodus in den Wärmemodus.
30
IV 29 6j.indb 30
8.3.2012 17:35:49
3.
4.
Die Induktionskochplatte zeigen an, ob Sie ein geeignetes Kochgeschirr verwenden. Falls ja, erscheint
auf der Displayanzeige „ON“, drücken Sie die Taste „Menu“ und Sie können die Kocheinstellung wählen,
die Induktionskochplatte schaltet sich an.
Im umgekehrten Fall lässt sich nach dem Drücken der Taste „Menu“ das Kochen nicht einstellen. Es ertönt
wiederholt ein Tonsignal und auf dem Display erscheint der Warnhinweis E0. Die Induktionskochplatte
schalten nach 40 Sekunden in den Bereitschaftsmodus um.
2) Einstellung der Leistungsstufen
1.
2.
3.
Durch das Drücken der Taste „Menu“ leuchtet die Kontrollleuchte der Leistungsstufen „P“.
Nach dem Anschalten ist die Leistungsstufe automatisch auf 1600 W eingestellt.
Mit der Bedientaste stellen Sie die gewünschte Leistung im Bereich von 200 – 1600 W (insgesamt
10 Einstellungsmöglichkeiten) ein.
3) Temperatureinstellung
1.
2.
3.
Drücken Sie zweimal die Taste „Menu“ und es leuchtet die Kontrollleuchte für die eingestellte Temperatur
„°C“.
Nach dem Einschalten beträgt die eingestellte Temperatur automatisch 240 °C.
Mit der Bedientaste stellen Sie die gewünschte Stufe im Bereich von 60–240 W (insgesamt
10 Einstellungsmöglichkeiten) ein.
4) Einstellung des Timers für automatisches Ausschalten
-
Bei eingestellter Leistungsstufe
1.
Drücken Sie zum dritten Mal die Taste „Menu“. Es leuchtet die Kontrollleuchte der Leistungsstufen und
die Kontrollleuchte des Timers für automatisches Ausschalten, auf dem Display erscheint „0:00“.
Mithilfe der Bedientaste stellen Sie die gewünschten Zeitangaben im Bereich von 0:01–3:00 ein. Die
Einstellung erfolgt nach 1 Minute.
Nach der Einstellung des Timers warten Sie, bis auf die Display die Anzeige der voreingestellten
Leistungsstufe 1600 W erscheint. Danach stellen Sie mithilfe der Bedientaste die von Ihnen gewünschte
Leistungsstufe ein.
2.
3.
-
Bei eingestellter Temperatur
1.
Drücken Sie zum vierten Mal die Taste „Menu“. Es leuchtet die Kontrollleuchte der eingestellten
Temperatur und die Kontrollleuchte des Timers für automatisches Ausschalten, auf dem Display
erscheint „0:00“.
Mithilfe der Bedientaste stellen Sie die gewünschten Zeitangaben im Bereich von 0:01–3:00 ein. Die
Einstellung erfolgt nach 1 Minute.
Nach der Einstellung des Timers warten Sie, bis auf dem Display die voreingestellte Temperatur von
240°C erscheint. Danach stellen Sie mithilfe der Bedientaste die von Ihnen gewünschte Temperatur ein.
2.
3.
5) Ausschalten
1.
2.
DE
Nach dem Beenden des Kochvorganges schalten Sie die Induktionskochplatte durch das Drücken der
ON-/OFF-Taste aus. Auf dem Display erscheint „OFF“. Der Ventilator läuft noch eine Zeitlang, bis das Gerät
sich abgekühlt hat.
Nachdem der Lüfter sich ausgeschaltet hat, nehmen Sie das Gerät aus der Steckdose und lassen Sie es
ganz abkühlen.
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
Nach der Reinigung und bei jeder Bedienung die Induktionskochplatten ziehen Sie den Stecker des
Stromzufuhrkabels aus der Steckdose und lassen die Induktionskochplatte abkühlen!
Während der Zeit, in der die Induktionskochplatte abkühlen, halten Sie diese außerhalb der Reichweite von
Kindern!
31
IV 29 6j.indb 31
8.3.2012 17:35:49
Nach dem Abkühlen reinigen Sie die Glaskeramikoberfläche und den Bedienpaneel die Induktionskochplatten
mit einem Tuch. Für verunreinigte Stellen verwenden Sie ein in Geschirrspülmittel getränktes leicht feuchtes
Tuch.
Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder andere Reinigunsgpulver. Die Induktionskochplatte und auch
das Stromzufuhrkabel dürfen nicht unter Wasser getaucht werden!
Die Oberfläche die Induktionskochplatten halten Sie stets sauber, damit diese vor dem Absetzen von
Verunreinigungen im Bereich des Ventilators und dessen folgender Beschädigung geschützt ist. Säubern Sie
den Staub aus dem Öffnungsbereich für die Luftzu- und -abfuhr mithilfe von Wattestäbchen oder mit einer
Zahnbürste mit einer kleinen Menge Reinigungsmittel, das nicht aggressiv ist. Entfernen Sie sorgfältig alle
Ölflecke.
Reinigen Sie die Reste des Reinigungsmittels sorgfältig von die Induktionskochplatten mit einem feuchten
Tuch. Ansonsten brennt dieses nach dem Anschalten die Induktionskochplatten ein.
WARNHINWEIS
Falls auf dem Display ein Warnhinweis erscheint, gehen Sie schrittweise nach den unten beschriebenen
Hinweisen vor.
Hinweiscode
E0
E2
Mögliche Ursache
Auf der Induktionskochplatte
ist kein geeigneter Kochtopf /
keine geeignete Pfanne oder der
Durchmesser des Kochtopfes / der
Pfanne ist kleiner als 12 cm.
Schlechter Anschluss die
Induktionskochplatten / Störung der
Elektroleitung.
Problem des Temperatursensors.
E3
Die Spannung ist zu hoch.
E4
Die Spannung ist zu niedrig.
E5
Überhitzungsschutz – die
Induktionskochplatte sind zu heiß.
E6
Ventilatorproblem, der Lufteintritt /
Luftaustritt ist blockiert.
E1
DE
Lösung
Legen Sie auf die Induktionskochplatte
geeignetes Kochgeschirr.
Wenden Sie sich an ein autorisiertes
Servicezentrum.
Wenden Sie sich an ein autorisiertes
Servicezentrum.
Kontrollieren Sie die Stromquelle, schalten
Sie sie an, sobald die Stromquelle in den
normalen Zustand zurückkehrt.
Kontrollieren Sie die Stromquelle, schalten
Sie sie an, sobald die Stromquelle in den
normalen Zustand zurückkehrt.
Warten Sie einige Minuten, falls das Gerät
nicht abkühlt. Kontrollieren Sie den Kochtopf
/ die Pfanne.
Sobald das Gerät abgekühlt ist, reinigen
Sie die Öffnungen. Danach schalten Sie
das Gerät wieder an. Falls das Problem
andauert, wenden Sie sich an ein autorisiertes
Servicezentrum.
32
IV 29 6j.indb 32
8.3.2012 17:35:49
TECHNISCHE ANGABEN
Glaskeramikplatte frei stehend, einbaubar
Energie- und Zeiteinsparung
Minimale Wärmeverluste
Geeignet für Geschirr im Durchmesser von 12–30 cm
Extra großer LED-Display
10-Stufen-Temperatureinstellung (60 °C – 240 °C)
10-Stufen-Leistungseinstellung
Einstellbarer Timer 1–180 Minuten
Touch-Bedientasten
Automatisches Ausschalten beim Abstellen des Geschirrs
Überhitzungs- und Überspannungsschutz
Leuchtanzeige während des Betriebes
Nennspannung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Anschlusswert: 2900 W
Geräuschpegel: <40 dB
VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG
Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den
Sammelcontainer für Plastik.
ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER
Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den
Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der
Abfalltrennung)
Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht
als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor
negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.
Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling
dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder
die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.
08/05
Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische
Kompatibilität und elektrische Sicherheit.
Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.
DE
33
IV 29 6j.indb 33
8.3.2012 17:35:50
INDUCTION HOB
SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully and save for future use!
Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and
situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot
be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating
this appliance. We are not liable for damage caused during transportation, improper use, voltage fluctuation
or any change or modification of any part of the appliance.
To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical
appliances, including the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
EN
18.
19.
20.
21.
Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and
that the socket is properly grounded. The outlet must be installed according to valid safety instructions.
Do not use the induction hob or the power cord if they are damaged or if there is a crack on the top of the
hob. Check regularly! All repairs including cord replacements shall be performed by a professional
service center! Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric shock!
Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric
shock. Never use this appliance close to a bathtub, shower, wash basin or other containers with water.
Do not operate the induction hob outdoors or in a moist environment and do not touch the cord or
appliance with wet hands. Risk of electric shock.
Close supervision is necessary for operating the induction hob near children!
Do not leave the induction hob running unattended.
Pay close attention when handling the appliance to prevent injury, for example, burning, scalding.
Do not use the induction hob near inflammable items or underneath them, for example, near curtains.
The temperature of surfaces near the operating appliance is hotter than usual. Place the induction hob
away of other objects to ensure sufficient air circulation needed for its proper operation. Do not put
anything on the hob’s surface (e. g. metal objects like cutlery, etc.; danger of burns).
Keep the induction hob away from hot surfaces and sources of heat, for example, hot plates.
If the appliance emits an unusual smell or smoke, unplug the appliance immediately and take it to an
authorized service center.
Leaving the induction hob cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect the
cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by
yanking the cable. Unplug the cable from the outlet by grasping the plug.
Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
Do not touch the induction zones during use and afterwards! The residual heat may cause burns by the
heat which was transferred from the heated bottom of the pot to the hob.
Remove all packaging before first use. Make sure that the children do not play with the packaging
material. Danger of suffocation!
Do not use oil spray in the dishes, use a basting brush dipped in oil. Be extremely careful, because
overheated oil and grease can ignite. When heating tins or other closed containers, always open the lid,
otherwise there is a danger of explosion due to the accumulated heat inside.
Do not place any metal or magnetic objects on or near the induction hob, e.g. debit cards, cutlery or
other objects, which could cause burns, fire or could scratch the surface of the induction plates.
Only use dishes specified for cooking on an induction hob. Do not use accessories, which are not
recommended by the manufacturers, otherwise you might void the warranty.
Use the induction hob only in accordance with the instructions given in this manual. This induction hob
is intended for domestic use only. The manufacturer is not liable for damages caused by the improper
use of this appliance.
The appliance is not designed to be used with timers or any other remote control systems.
People using a heart stimulator should only use this product upon consulting with their doctors.
The hob may be built-in into the kitchen counter.
34
IV 29 6j.indb 34
8.3.2012 17:35:50
22. The appliance may be used by children 8 years or older and by persons with reduced physical or mental
capabilities, if they are under supervision or if they have been instructed in the use of the appliance in
a safe manner and understand the potential risks. Children must not play with the appliance. Children
must not carry our cleaning and maintenance of the appliance, unless they are 8 years or older and
under supervision. Children younger than 8 years have to be kept away from the appliance and its power
supply.
Attention: The induction hob may interfere with radio waves. Therefore place the induction hob as far as
possible from radio or tv set.
DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
Cooktop
Control button
Control panel with display
Air intake openings
Air vents
1
5
3
4
2
Control panel and display
3
1.
ON/OFF button
Turning the induction hob on or
switching to standby mode.
2.
Display
Display of power level, set
2
temperature, automatic switch off
timer or warning notice. In standby mode display shows “OFF”.
1
4
5
6
3.
Power level display
4.
Menu button
Using Menu button, switch between settings of power level, temperature settings and automatic switch
off timer.
5.
Display of temperature setting
6.
Display of automatic switch off timer
7.
Control button
Using control button, set the power level, temperature and the switch off timer.
Attention: Do not touch the cooktop with hands, it is still hot after cooking and must cool down! The residual
heat may cause burns by the heat which was transferred from the heated bottom of the pot to the hob.
EN
The principle and the advantages of induction heating
The main advantage of the induction heating is the elimination of heat losses, because it heats the bottom
of the pot directly. If you are using electrical hobs with burners or ceramic glass cooktop, the burner or the
cooktop heats up always first and then is the heat transferred to the bottom of the pot. This transition is the
source of high heat losses, especially when the bottom of the pot and the cooktop do not fit exactly to each
35
IV 29 6j.indb 35
8.3.2012 17:35:50
other (there is a gap or burned food between them). In contrast, the induction heating warms the bottom of
the pot much faster, and the cooking is then faster as well, using substantially less electrical power.
Suitable cookware for cooking on an induction hob
Before use, make sure that the pot you would use is made of magentisable conductive material (enamel, cast
iron, stainless steel) while the bottom of the pot is flat and even and has at least 12 cm diameter.
The induction hob is ready for cooking nearly immediately. Never place empty pots/pans on the ceramic
glass cootop. Place the pot/pan always at the center of the induction zone, otherwise the lower part of the
pan is heated unevenly and the food in the pan may burn.
Unsuitable cookware: ceramic, glass, aluminum, pans/pots with rounded/convex bottom or with a diameter
less than 12 cm or greater than 30 cm.
OPERATING INSTRUCTIONS
Place the induction hob on a flat surface in such a way that the openings for air intake and outflow are not
covered. The distance between the wall and the induction hob must be at least 10 cm.
Small hotplate
1) Switching on
1.
2.
3.
4.
After plugging the induction hob in the electric outlet you will hear a beep and you will see “OFF” on
the display.
Press the on/off button and the display shows „ON“ (on), the fan starts and the induction hob switches
from standby mode to heating mode.
The induction hob detects if you are using correct cookware. If yes, after the “ON” indicator shows on the
display, press the “Menu” button and you can select the cooking setting, the hob will switch on.
Otherwise, it is not possible to select the cooking setting after pressing the “Menu button”. You will
hear repeated sound signal and the display shows warning notice E0. The induction hob will switch to
standby mode after 40 seconds.
2) Setting the power level
1.
2.
3.
Press the “Menu” button and the light indicator of power “P” turns on.
After switching on, the power level is automatically set to 1300 W.
Set the desired power using the control knob in range 200 – 1300 W (10-stage settings altogether).
3) Setting the temperature
1.
2.
3.
Press the “Menu” button twice and the light indicator of temperature “°C” turns on.
After switching on, the temperature is automatically set to 240 °C.
Using the control button, set the temperature to required level in the range of 60–240 °C (10 stage
temperature control).
4) Setting the timer
–
1.
2.
EN
3.
–
1.
when the power level is set
Press the “Menu” button the third time, the power level indicator will light up and the timer control; the
display will show “0:00”.
Using the control button set the required time in the range of 0:01 – 3:00. The setting advances by 1
minute.
After setting the timer wait, until the display shows the preset power setting 1300 W. Then using the
control button set the required power level.
when the temperature is set
Press the “Menu” button the fourth time, the temperature level indicator will light up and the timer
control: the display will show “0:00”.
36
IV 29 6j.indb 36
8.3.2012 17:35:51
2.
3.
Using the control button set the required time in the range of 0:01 – 3:00. The setting advances by 1
minute.
After setting the timer wait, until the display shows the preset temperature 240 °C. Then, using control
button, set the required temperature.
5) Switching off
1.
2.
After you are finished cooking, switch off the induction hob by pressing the on/off button; the display
will show “OFF”. The fan will still run for a while to cool the appliance.
When the fan stops, disconnect the appliance from the power outlet and let it cool entirely.
Large hotplate
1) Switching on
1.
2.
3.
4.
After plugging the induction hob in the electric outlet you will hear a beep and you will see “OFF” on
the display.
Press the on/off button and the display will show “ON”, the fan will start and the induction hob will
change from standby mode to heating mode.
The induction hob detects if you are using correct cookware. If yes, after the “ON” indicator shows on the
display, press the “Menu” button and you can select the cooking setting, the hob will switch on.
Otherwise, it is not possible to set cooking after pressing „Menu“ button. You will hear repeated sound
signal and the display shows warning notice E0. The induction hob will switch to standby mode after 40
seconds.
2) Setting the power level
1.
2.
3.
Press the “Menu” button and the light indicator of power “P” turns on.
After switching on, the power level is automatically set to 1600 W.
Set the desired power using the control knob in range 200 – 1600 W (10-stage settings altogether).
3) Setting the temperature
1.
2.
3.
Press the “Menu” button twice and the light indicator of temperature “°C” turns on.
After switching on, the temperature is automatically set to 240 °C.
Using the control button, set the temperature to required level in the range of 60–240 °C (10 stage
temperature control).
4) Setting the timer
-
when the power stage is set
1.
Press the “Menu” button the third time, the power level indicator will light up and the timer control; the
display will show “0:00”.
Using the control button set the required time in the range of 0:01 – 3:00. The setting advances by 1
minute.
After setting the timer wait, until the display shows the preset power setting 1600 W. Then using the
control button set the required power level.
2.
3.
-
when the temperature is set
1.
Press the “Menu” button the fourth time, the temperature level indicator will light up and the timer
control: the display will show “0:00”.
Using the control button set the required time in the range of 0:01 – 3:00. The setting advances by 1
minute.
After setting the timer wait, until the display shows the preset temperature 240 °C. Then, using control
button, set the required temperature.
2.
3.
EN
5) Switching off
1.
2.
After you are finished cooking, switch off the induction hob by pressing the on/off button; the display
will show “OFF”. The fan will still run for a while to cool the appliance.
When the fan stops, disconnect the appliance from the power outlet and let it cool entirely.
37
IV 29 6j.indb 37
8.3.2012 17:35:51
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning and any handling of the induction hob, unplug it from the power outlet and allow the hob
to cool!
Keep the hob out of reach of children until it cools!
After cooling, clean the ceramic glass cooktop and the control panel of the hob with a cloth and use a cloth
moistened with dish detergent for more soiled places.
Do not use abrasive sponges or scouring powder. Do not immerse the induction hob and the power cord in
water!
Keep the top of the hob clean all the time to prevent accumulation of dirt around the fan and its possible
failure. Wipe the dust from the area of air circulation openings using cotton buds or a toothbrush with a small
amount of non agressive cleaning detergent and carefully remove oil stains.
Clean carefully the remnants of cleaning agents off the cooktop with damp cloth, otherwise they can burn
when the hob is turned on.
WARNINGS
If the display shows a warning message, follow the instructions below.
Warning code
EO
E2
E3
Possible cause
An unsuitable pot/pan is on the
induction zone or the diameter of the
pot/pan is less than 12 cm.
Bad connection of the induction hob/
faulty electrical circuit.
Problem with the temperature sensor.
Voltage is too high.
E4
Voltage is too low.
E5
Protection against overheating – the
cooktop is too hot.
Problem with the fan, the air intake/
outflow is blocked.
E1
E6
Solution
Place suitable cookware on the cooktop.
Contact an authorized service center.
Contact an authorized service center.
Check the power source, turn on when the
power source returns to normal.
Check the power source, turn on when the
power source returns to normal.
Wait few minutes until the appliance cools;
check the pot/pan.
When the appliance cools down, clean the
openings. Afterwards, restart the appliance.
If the problem persists, contact an authorized
service center.
EN
38
IV 29 6j.indb 38
8.3.2012 17:35:51
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Free-standing or built-in cooktop
Saving time and energy
Minimal heat loss
Suitable for 12–30 cm diameter cookware
Extra large LED display
10-stage temperature control (60°C – 240°C)
10-stage power setting
1–180 minutes timer
Touch control
Automatic safety cut-off ater cookware is set aside
Overheating and surge protection
Power on indicator
Nominal voltage: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nominal input power: 2900 W
Noise level: <40 dB
USE AND DISPOSAL OF WASTE
Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into
plastic recycling containers.
DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME
Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European
countries with an implemented recycling system)
The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste.
Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent
negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.
Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product,
refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the
product.
08/05
This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and
electrical safety.
Changes in text and technical parameters reserved.
EN
39
IV 29 6j.indb 39
8.3.2012 17:35:51
40
IV 29 6j.indb 40
8.3.2012 17:35:51
K+B
K+B Progres, a.s. (dále jen K+B), IČO: 61860123
Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha – východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902
ZÁRUČNÍ LIST
Označení výrobku:
Název:
Výrobní číslo:
Datum prodeje:
Razítko prodejny
prodávajícího:
Čitelný podpis
prodávajícího:
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou, a že jste tak učinil
po pečlivém zvážení, jaké má technické parametry a pro jaký účel jej budete používat. Dovolte,
abychom přispěli k Vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujícími informacemi:
•
Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho
obsluze a důsledně ho dodržujte.
•
Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou
určeny výrobky specializovaných firem.
Další informace Vám poskytne:
Infolinka K+B
Tel. 272 122 419 (Po–Pá 7.30–17.00 hod.), fax 272 122 267, e-mail: [email protected]
Záruční podmínky:
1)
2)
IV 29 6j.indb 41
K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez
vad.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.
8.3.2012 17:35:51
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
Záruka se nevztahuje na vady věci vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené
jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí
prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem
elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy
způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením
do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových
a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami
systému, do kterého byla věc zapojena a provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut
ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí
a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, vyrobena a schválena.
Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku
prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie
záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude
brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných
servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal
uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu
bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem
k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součásti.
Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující
právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné,
jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo
může od smlouvy odstoupit.
Práva z odpovědností za vady, musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní
kupující v reklamačním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše,
jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen
neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobjektivněji posoudit reklamovanou
vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědností za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna
v záruční době.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy, byl povinen věc převzít, se do
záruční doby nepočítá.
Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace, hradí kupující. Náklady
záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se jedná o neoprávněnou reklamaci, hradí náklady spojené s reklamací,
kupující.
Záruční doba je 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc byla při převzetí ve shodě s kupní
smlouvou. Předpokládá se, že věc – zboží, je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
• souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě
vzorku,
• hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu, a které může kupující rozumně, s ohledem na
charakter spotřebního zboží, zejména k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo
jeho zástupce, o konkrétních vlastnostech zboží očekávat.
O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm
musel vědět.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím
převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
Nad zákonem stanovený limit (více viz bod 17) poskytuje K+B prodlouženou lhůtu, během které se považuje za rozpor
existující při jejím převzetí a to:
• videorekordéry, DVD, Radiomagnetofony, mikrovlnné trouby . . . . . . . . . . . . . . . . 12 měsíců
• televizní přijímače ECG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 měsíců
• Orion (celý sortiment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 měsíců
Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost,
seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami, a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní
smlouvou a že je bez vad.
Podpis kupujícího: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upozornění pro prodejce:
Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní
nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamační protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí
výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem
od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za
podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní
záruky.
IV 29 6j.indb 42
8.3.2012 17:35:51
IV 29 6j.indb 43
8.3.2012 17:35:52
www.ecg.cz
Výhradní zastoupení pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
CZ
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: [email protected]
SK
Wyłączny przedstawiciel na PL:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
PL
Kizárólagos magyarországi képviselet:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
e-mail: [email protected]
HU
Distributor für DE:
K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2
DE-93413 Cham
DE
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer
takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
© GVS.cz 2012
IV 29 6j.indb 44
8.3.2012 17:35:52
Download

Návod k obsluze