GSmart F180
F180|0
Autorské práva
Všetky mobilné produkty od spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. spomínané
v tomto dokumente, vrátane tohto zariadenia, príslušenstva, softvéru, textov, hudby a obrázkov, sú majetkom spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. alebo sú použité na
základe oprávnení od pôvodných výrobcov. Reprodukcia, prenos, distribúcia alebo ukladanie
časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek podobe je bez predchádzajúceho
písomného povolenia spoločnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zakázaná.
GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
F180|1
Všeobecné informácie
Táto časť obsahuje dôležité informácie o bezpečnom a efektívnom používaní. Pred použitím
zariadenia si prečítajte tieto informácie. Ak nebudete dodržiavať nasledujúce upozornenia,
hrozí riziko porušenia zákona.















Skôr, než začnete zariadenie používať, plne nabite batériu.
Počas nabíjania nevyberajte zo zariadenia batériu.
Pred vkladaním SIM karty do zariadenia zariadenie najprv vypnite.
Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať svojpomocne. Túto činnosť by mali vykonávať
oprávnené osoby.
Na verejných miestach používajte zariadenie v súlade s pokynmi.
V niektorých krajinách je nahrávanie telefonických hovorov protizákonné. Ak chcete hovor
nahrávať, požiadajte vždy druhú stranu o povolenie.
Aby ste si chránili sluch, pred použitím stereo slúchadiel alebo iných zvukových zariadení
vždy znížte hlasitosť.
Aby ste predišli poškodeniu dotykovej obrazovky a zariadenia, nikdy na ne nadmerne
netlačte a skôr, než si sadnete, vytiahnite zariadenie z vrecka nohavíc. Pri práci s displejom sa tiež odporúča používať ukazovateľ alebo prsty. Na prasknutie dotykovej obrazovky
z dôvodu nesprávneho používania sa nevzťahuje záruka.
Ak zariadenie používate dlhú dobu, napr. po prijatí hovoru, prezeraní internetu alebo nabíjaní batérie, zariadenie sa môže zohrievať. Vo väčšine prípadov ide o normálny jav.
V nasledujúcich prípadoch nechajte zariadenie opraviť poskytovateľovi alebo autorizovanému technikovi: 1. Ak bolo zariadenie poškodené. 2. Ak síce postupujete podľa návodu
na obsluhu zariadenia, avšak zariadenie nefunguje normálne. 3. Ak bolo zariadenie vystavené vode. 4. Ak do zariadenia natiekla tekutina alebo do neho spadol cudzí predmet.
Do slotov a otvorov v zariadení nevkladajte neschválené predmety.
Zariadenie by malo byť umiestnené mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú napríklad kachle,
radiátory, tepelné výmenníky alebo iné výrobky, ktoré vytvárajú teplo.
Po premiestňovaní zariadenia medzi prostrediami s veľkými rozdielmi teplôt alebo vlhkostí
môže v zariadení alebo na ňom dôjsť ku kondenzácii. Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, nechajte vlhkosť pred použitím zariadenia vypariť.
Aby ste predišli poškodeniu zariadenia, nepokladajte ho na nestabilné stolíky, stojany,
konzoly alebo iné podobné miesta.
Zariadenie pred čistením odpojte od napájania. Na čistenie dotykovej obrazovky použite
vlhkú handričku. Nepoužívajte vodu a tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky.
F180|2
Obsah
Autorské práva
Všeobecné informácie
1. Začíname
1.1 Váš telefón
1.2 Vloženie a vytiahnutie SIM karty, batérie a pamäťovej karty
1.3 Nabíjanie batérie
1.4 Zapnutie a vypnutie telefónu
1.5 Zamknutie/odomknutie
1.6 Popis ikon na pohotovostnej obrazovke
1.7 Popis hlavného menu
1.8 Zadávanie textu
1.9 Kontakty
2. Funkcie telefónu
2.1 Uskutočnenie a prijatie hovoru
2.2 História hovorov
2.3 Správy
3. Multimediálne aplikácie
3.1 Kamera
3.2 Hudba
4. Správa telefónu
4.1 Správa základných nastavení
4.2 Ochrana telefónu
4.3 Zresetovanie telefónu
5. Technické údaje
F180|3
1
2
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
10
10
10
11
11
11
12
13
1. Začíname
1.1 Váš telefón
V tejto časti bude predstavený hardvér zariadenia.
2
9
1
3
4
6
12
13
10
5
7
14
8
11
Č.
Položka
Č.
Položka
1
2
3
4
5
6
Baterka
Slúchadlo
Obrazovka
Výberové tlačidlá
Kurzorové tlačidlo
Tlačidlo na vytáčanie
Vypínač/tlačidlo
na ukončenie hovoru
8
9
10
11
12
13
Klávesnica
Mikrofón
Slúchadlový konektor
Micro USB konektor
8 Mpix kamera
Reproduktor
14
Kryt priestoru na batériu
7
1.2 Vloženie a vytiahnutie SIM karty, batérie a pamäťovej karty
SIM karta
SIM karta obsahuje vaše telefónne číslo, pamäťový priestor a podrobnosti o službách mobilnej
siete.
Vloženie SIM karty
K dispozícii sú dva sloty na SIM karty. Horný slot je určený pre SIM1 a dolný pre SIM2.
 Vloženie karty SIM1: Zlaté kontakty musia smerovať nadol a odrezaný roh smerom von.
SIM kartu zasuňte do slotu a zatlačte na doraz.
 Vloženie karty SIM2: Otvorte držiak SIM karty. Zlaté kontakty musia smerovať nahor a
odrezaný roh smerom von. SIM kartu zasuňte do slotu a držiak zatvorte.
Vloženie karty SIM1
Vloženie karty SIM2
F180|4
Vytiahnutie SIM karty
(1) Najprv vypnite telefón a vytiahnite batériu.
(2) Prstom vysuňte kartu SIM1 zo slotu.
(3) Otvorte držiak karty SIM2 a prstom vysuňte kartu SIM2 zo slotu.
Batéria
K telefónu je priložená nabíjateľná batéria. Výdrž batérie závisí od siete a typu doplnkov pripojených k telefónu.
Vloženie batérie
Kontakty batérie priložte ku konektorom v priestore na batériu.
Vytiahnutie batérie
Končekmi prstov nadvihnite batériu a vytiahnite ju.
Nasadenie zadného krytu
(1) Kryt vložte do drážky smerom zdola.
(2) Následne zatlačte celý obvod krytu tak, aby ste počuli cvaknutia.
Pamäťová karta
Na ukladanie fotografií, videí a iných dát budete potrebovať microSD kartu.
Vloženie pamäťovej karty
(1) Pamäťovú kartu vložte so zlatými kontaktmi smerom nadol.
(2) Pamäťovú kartu zatlačte na doraz do spodného slotu.
Vytiahnutie pamäťovej karty
Prstom vysuňte pamäťovú kartu zo slotu.
1.3 Nabíjanie batérie
Keď telefón po prvý raz vybalíte, batéria nie je plne nabitá. Pred použitím batériu plne nabite.
(1) USB kábel pripojte k napájaciemu adaptéru a následne k nemu pripojte zariadenie.
(2) Pripojením napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky spustíte nabíjanie.
(3) Pre zaistenie bezpečnosti telefónu používajte iba originálnu batériu, ktorá bola priložená
k zariadeniu. Spoločnosť GIGABYTE Communication Inc. nepreberá zodpovednosť za
akékoľvek poškodenia spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky alebo iného zariadenia.
F180|5
POZNÁMKA:
Z bezpečnostných dôvodov nevyberajte z telefónu batériu, keď je pripojený napájací
adaptér alebo keď sa batéria nabíja.
1.4 Zapnutie a vypnutie telefónu
Na niekoľko sekúnd podržte vypínač.
1.5 Zamknutie/odomknutie
Aby ste predišli neúmyselnému stláčaniu tlačidiel v pohotovostnom režime, môžete aktivovať
zámok klávesnice. Aj pri uzamknutej klávesnici môžete prijímať prichádzajúce hovory.
Uzamknutie/odomknutie klávesnice
 Klávesnicu uzamknete ťuknutím na tlačidlo Menu a
.
 Klávesnicu odomknete ťuknutím na tlačidlo Unlock (Odomknúť) a
.
 Ak sa má klávesnica automaticky uzamknúť po nastavenej dobe nečinnosti zariadenia,
vyberte Menu > Settings (Nastavenie) > Security (Zabezpečenie) > Auto keypad lock (Automatické uzamknutie klávesnice) a nastavte čas.
1.6 Popis ikon na pohotovostnej obrazovke
Popis
Ikona
Úroveň batérie
Úroveň signálu mobilnej siete
Bol zapnutý budík
Bol zapnutý režim stretnutia
Bol zapnutý tichý režim
Indikuje zmeškané hovory, ktoré ste ešte neskontrolovali
Bola prijatá nová správa
Boli pripojené slúchadlá
Je aktivované Bluetooth
F180|6
1.7 Popis hlavného menu
Hlavné menu tohto telefónu ponúka 11 funkcií. Stlačením tlačidla Menu dole v strede na pohotovostnej obrazovke môžete priamo pristupovať do hlavného menu.
1.8 Zadávanie textu
Tento telefón umožňuje zadávať znaky, symboly a čísla.
Prepnutie metódy vstupu
Stlačením tlačidla
môžete prepnúť zadávanie veľkých/malých písmen alebo číslic.
Písanie textu
Stláčajte opakovane číselné tlačidlá 2 – 9 dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný znak.
Dostupné znaky závisia od zvoleného jazyka. Ak sa ďalší požadovaný znak nachádza na
rovnakom tlačidle ako aktuálny, počkajte dovtedy, kým sa nezobrazí kurzor a následne zadajte
druhý znak. Bežné interpunkčné znamienka a špeciálne znaky môžete zadávať opakovaným
stláčaním tlačidla 1. Zoznam špeciálnych znakov zobrazíte stlačením tlačidla *. Medzeru vložíte stlačením tlačidla 0.
1.9 Kontakty
Mená a telefónne čísla môžete ukladať do pamäte zariadenia alebo na SIM kartu.
Pridanie kontaktu
(1) Vyberte Menu > Phonebook (Telefónny zoznam) > Options (Možnosti) > New (Nový).
(2) Ťuknite na kurzorové tlačidlo, vyberte postupne všetky polia a vyplňte informácie.
(3) Ťuknutím na položku Save (Uložiť) obsah uložíte.
POZNÁMKA:
Ku kontaktom na SIM karte nie je možné priradiť vyzváňací tón.
Vyhľadávanie kontaktov
(1) Vyberte položku Menu > Phonebook (Telefónny zoznam).
(2) Vyberte položku Names (Mená) a prechádzajte zoznamom kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen mena.
Odstránenie kontaktov
(1) Vyberte položku Menu > Phonebook (Telefónny zoznam).
(2) Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
(3) Ťuknite na položku Options (Možnosti) > Delete (Odstrániť).
(4) Potvrďte tlačidlom OK.
Úprava kontaktov
(1) Vyberte položku Menu > Phonebook (Telefónny zoznam).
(2) Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť.
(3) Ťuknite na položku Options (Možnosti) > Edit (Upraviť).
(4) Ťuknite na požadované pole a upravte informácie o kontakte.
(5) Ťuknutím na položku Options (Možnosti) > Save (Uložiť) úpravy uložíte.
F180|7
2. Funkcie telefónu
2.1 Uskutočnenie a prijatie hovoru
Uskutočnenie hovoru
(1) Zadajte telefónne číslo vrátane predvoľby krajiny alebo oblasti (v prípade potreby) a
stlačte tlačidlo na vytáčanie.
(2) Následne vyberte, či bude hovor prebiehať cez kartu SIM1 alebo SIM2.
Uskutočnenie telefónneho hovoru z telefónneho zoznamu
(1) Vyberte položku Menu > Phonebook (Telefónny zoznam).
(2) Vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
(3) Stlačte tlačidlo na vytáčanie.
(4) Následne vyberte, či bude hovor prebiehať cez kartu SIM1 alebo SIM2.
Prijatie prichádzajúceho hovoru
Stlačte tlačidlo na vytáčanie.
Odmietnutie hovoru
Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru.
Ukončenie hovoru
Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru.
Funkcie tlačidiel počas hovoru
 Stlačením tlačidla Menu otvoríte menu Call options (Možnosti hovoru).
 Stlačením kurzorového tlačidla zapnete/vypnete reproduktor.
2.2 História hovorov
Zmeškané hovory
Táto funkcia zaznamenáva posledných 20 zmeškaných hovorov. Ak bolo zmeškaných viac
hovorov z rovnakého čísla, vedľa tohto čísla bude v zátvorkách uvedený počet hovorov.
Odstránenie zmeškaného hovoru
(1) Vyberte položku Menu > Call logs (Denníky hovorov) > Missed calls (Zmeškané hovory).
(2) Vyberte jeden zo zmeškaných hovorov, ktorý chcete odstrániť.
(3) Ťuknite na položku Options (Možnosti) > Delete (Odstrániť).
(4) Potvrďte tlačidlom OK.
Počítadlá hovorov
Slúžia na výpočet trvania posledného hovoru, všetkých vašich odchádzajúcich/prichádzajúcich hovorov a celkového trvania hovorov. Tieto časy môžete použiť ako referenčné pri výpočte nákladov na hovory.
Vynulovanie všetkých počítadiel hovorov
(1) Vyberte položku Menu > Call logs (Denníky hovorov) > Call timers (Počítadlá hovorov).
(2) Vyberte položku Options (Možnosti) > SIM1 reset all (Vynulovať všetko pre SIM1)/SIM2
reset all (Vynulovať všetko pre SIM2).
(3) Potvrďte tlačidlom OK.
2.3 Správy
Tento telefón umožňuje prijímanie a odosielanie správ SMS (Short Message Service) a MMS
(Multimedia Message Service).
Odoslanie SMS správy
(1) Vyberte položku Menu > Messages (Správy) > Write message (Napísať správu) > New
SMS (Nová SMS).
(2) Zadajte telefónne číslo alebo vyberte kontakt z telefónneho zoznamu.
(3) Do textového poľa zadajte text správy.
(4) Vyberte položku Options (Možnosti) > Send (Odoslať).
(5) Následne vyberte, či sa má správa odoslať prostredníctvom karty SIM1 alebo SIM2.
F180|8
Odoslanie MMS správy
(1) Vyberte položku Menu > Messages (Správy) > Write message (Napísať správu) > New
MMS (Nová MMS).
(2) Upravte obsah správy:
 Upravte príjemcov. Správu môžete odoslať viacerým príjemcom pridaním telefónnych
čísiel alebo výberom príjemcov z telefónneho zoznamu.
 Upravte tému.
 Pridajte textovú, obrazovú, hudobnú alebo inú prílohu.
Po skončení úprav správu odošlete výberom položky Options (Možnosti) > Send (Odoslať).
F180|9
3. Multimediálne aplikácie
3.1 Kamera
Váš telefón je vybavený 0,3 megapixelovou kamerou na snímanie fotografií a videí.
Funkcie kamery
Funkciu kamery aktivujete výberom položky Menu > Camera (Kamera) na pohotovostnej
obrazovke.
Vytvorenie fotografie
(1) Vyberte položku Menu > Camera (Kamera).
(2) Stlačením kurzorového tlačidla vytvoríte fotografiu.
(3) Stlačením kurzorového tlačidla nahor/nadol priblížite/oddialite zobrazenie.
(4) Stlačením kurzorového tlačidla doprava/doľava môžete upraviť niektoré nastavenia.
Ikona
Funkcia
Prepnutie funkcie videokamery a fotoaparátu.
Rozlíšenie fotografie: 480 × 640/ 120 × 160/ 240 × 320
Jas
Kontrast
Korekcia expozície
Sekvenčné snímanie: Disable (Zakázané)/3 shots (3 zábery)/6 shots (6
záberov)
Vyváženie bielej: Auto (Automatické)/Incandescence (Žiarovka)/Fluorescent
(Žiarivka)/Sunny day (Slnečno)/Cloud (Zamračené)
Samospúšť: Disable (Zakázaná)/3 s/10 s
Monochromatický režim: General (Normálne)/B&W (ČB)/Blue (Modrý nádych)/Green (Zelený nádych)/Yellow (Žltý nádych)/Red (Červený nádych)/Sepia (Sépia)/Negative (Negatív)
Nahrávanie videa
(1) Vyberte položku Menu > Multimedia (Multimédiá) > Video recorder (Videorekordér).
(2) Ťuknutím na kurzorové tlačidlo spustíte nahrávanie a opätovným ťuknutím ho pozastavíte.
(3) Ťuknutím na tlačidlo Stop video uložíte.
3.2 Hudba
Pretože hudobný prehrávač dokáže prehrávať iba audio súbory uložené na pamäťovej karte
vášho telefónu, pred prehrávaním hudby by ste mali audio súbory nakopírovať na pamäťovú
kartu. Ťuknite na položku Menu > Multimedia (Multimédiá) > Music (Hudba).
 Obrazovka prehrávača: Na obrazovke prehrávača sa pod dynamickým displejom v strede
LCD zobrazujú tlačidlá, ktoré informujú o aktuálnom stave prehrávania:
Ikona
Funkcia
Pozastavenie/spustenie prehrávania
Predchádzajúca/nasledujúca skladba
F180|10
4. Správa telefónu
4.1 Správa základných nastavení
Dátum a čas
Na telefóne môžete nastaviť aktuálny dátum a čas.
Nastavenie dátumu a času
(1) Ťuknite na položku Menu > Settings (Nastavenia) > Phone settings (Nastavenia telefónu)
> Date & time (Dátum a čas).
(2) Vyberte položku Set time/date (Nastaviť dátum/čas).
(3) Vyberte položku Time format (Formát času).
(4) Vyberte položku Date format (Formát dátumu).
(5) Vyberte automatickú/ručnú aktualizáciu času.
Budíky
Môžete nastaviť 3 rôzne budíky.
Nastavenie budíka
(1) Ťuknite na položku Menu > Tools (Nástroje) > Alarm (Budík).
(2) Zo zobrazených budíkov vyberte jeden budík a stlačením výberového tlačidla ho zapnite/vypnite.
(3) Vyberte jeden z budíkov, ktorý chcete upraviť, a potvrďte ho.
(4) Nastavte obsah budíka:
 Message (Správa): Upravte názov budíka.
 Time (Čas): Nastavte čas, kedy sa má budík aktivovať.
 Snooze (Odložiť): Stíšenie budíka na nastavenú dobu.
 Ringtone (Zvonenie): Zvoľte upozornenie, ktoré sa prehrá pri aktivovaní budíka.
 Repeat mode (Režim opakovania): Nastavte, v ktoré dni sa má budík aktivovať.
(5) Nastavenia potvrďte tlačidlom OK.
POZNÁMKA:
Pokiaľ je batéria telefónu dostatočne nabitá, funkcia budíka pracuje aj pri vypnutom
telefóne. Ak telefón v noci vypnete, nastavené budíky sa ráno aktivujú a prebudia vás.
Kalendár
Kalendár vám pomôže nezabudnúť na stretnutia, ktorých sa máte zúčastniť, narodeniny priateľov a rodinných príslušníkov, dôležité výročia alebo schôdzky. Všetko môžete mať pripravené vopred a každý bude vedieť, že sa na vás dá spoľahnúť.
Pridanie novej udalosti
Ťuknite na položku Menu > Tools (Nástroje) > Calendar (Kalendár) > Options (Možnosti) >
Add new schedule (Pridať novú schôdzku).
4.2 Ochrana telefónu
Svoj telefón môžete viacerými rôznymi spôsobmi chrániť pred neoprávneným použitím inými
používateľmi.
Nastavenie ochrany PIN kódom
(1) Vyberte položku Menu > Settings (Nastavenia) > Security (Zabezpečenie).
(2) Vyberte položku PIN > SIM1/SIM2 > PIN lock (Uzamknutie PIN kódom).
(3) Zadajte svoje heslo a následne ťuknite na položku OK.
(4) Ak chcete zakázať zabezpečenie uzamknutím obrazovky, ťuknite na položku Menu >
Settings (Nastavenia) > PIN lock (Uzamknutie PIN kódom). Zadajte heslo a ochrana sa
zakáže.
F180|11
Nastavenie ochrany heslom
(1) Vyberte položku Menu > Settings (Nastavenia) > Security (Zabezpečenie).
(2) Vyberte položku Phone lock (Uzamknutie telefónu).
(3) Zadajte heslo telefónu a následne ťuknite na položku OK.
(4) Ak chcete zakázať zabezpečenie uzamknutím obrazovky, ťuknite na položku Menu >
Settings (Nastavenia) > Phone lock (Uzamknutie telefónu). Zadajte heslo a ochrana sa
zakáže.
4.3 Zresetovanie telefónu
Pomocou funkcie čistého spustenia môžete obnoviť výrobné nastavenia telefónu. Ak obnovíte
nastavenia telefónu, uložené dáta sa môžu vymazať.
(1) Ťuknite na položku Menu > Settings (Nastavenia) > Phone settings (Nastavenia telefónu)
> Restore factory settings (Obnovenie výrobných nastavení).
(2) Zadajte heslo telefónu a následne ťuknite na položku OK.
(3) Ťuknite na položku OK a telefón sa zresetuje.
POZNÁMKA:
Pred obnovením zariadenia si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých svojich dát a informácií.
F180|12
5. Technické údaje
Displej
Veľkosť
Rozlíšenie
Veľkosť
1,8”
128 × 160 obrazových bodov
Rozmery
110 × 47 × 15 mm (d × š × v)
Váha
90 gramov s batériou
Napájanie
Batéria
Li-ion akumulátor, 1800 mAh
Vstup napájacieho
adaptéra
100 až 240 V, 50/60 Hz
Max. 0,3 A
Výstup js. napätia
5 V, 1 A
Doba v pohotovostnom režime
Až 500 hodín (závisí od dostupnosti sietí a konkrétneho používania.)
Doba hovoru
Až 12 hodín (závisí od dostupnosti sietí a konkrétneho používania.)
Frekvenčné pásma a štandardy
GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900 MHz
Konektivita
USB
Micro USB
Audio konektor
3,5 mm stereo audio jack
Digitálna kamera
Zadná kamera
Farebná VGA kamera
Externá pamäť
Pamäťová karta
Teplota
MicroSD s podporou kariet s kapacitou až 16 GB
Prevádzková
0 °C až 40 °C
Štrbina na SIM kartu
Štrbina na dve SIM karty
POZNÁMKA:
1. Technické údaje je možné meniť bez oznámenia. V niektorých oblastiach sa tiež
môžu líšiť.
Najnovšiu verziu tohto dokumentu si môžete prevziať z oficiálnej webovej stránky spoločnosti
GSmart. www.gigabytecm.com
F180|13
Download

GSmart F180