bojujeme za vzdelávanie
v stravovaní
INFO BALÍK
Jamie’s vision
vízia jamieho olivera:
****************************************************************
“My wish is to create a strong, sustainable movement
to educate
“Mojím želaním je
every child about food, inspire families to cook again
andˇ empower
vytvorit
silné,
udržateL’né hnutie,
people everywhere to fight obesity.”
s cieL’om vzdelávat
ˇ
deti o jedle,
inšpirovat
ˇ rodiny
k vareniu a umožnit
ˇ
L’UD
ˇom bojovat
ˇ
s obezitou.“
JAMIE OLIVER
IN
A NUTSHELL
v skratke:
****************************************************************
Ahojte, sme Janica a Aneta z Jem iné a sme ambasádorky Food Revolution Day
Food Revolution Day is a global day of action to put food education back on
(FRD) na Slovensku. FRD je celosvetová akcia, ktorej zámerom je vrátiť späť
the school curriculum. Jamie passionately believes that by educating children
do školských osnov vzdelávanie o stravovaní. Edukáciou detí o jedle zábavným a
about food in a fun and engaging way, we can equip them with the basic skills
podmanivým spôsobom ich vieme naučiť ako viesť zdravší a lepší život. V skratke,
they need to lead healthier, happier lives, for themselves, and their future
bojom za detské práva na vzdelanie o stravovaní, môžeme zvrátiť nárast obezity a
families. In short, by fighting for every child’s right to food education, we can
iných chorôb súvisiacich so stravou.
help to reverse the rise in obesity levels and diet-related disease.
FRD je priamo v centre všetkých aktivít, ktoré Jamie ako aj nadácia Jamie Oliver
Food Revolution Day is right at the heart of all the work Jamie and the Jamie
Food Foundation realizujú denno denne, aby nadchli a inšpirovali ľudí všetkých
Oliver Food Foundation do day in, day out, to engage and inspire people of
vekových skupín vzdelávať sa v oblasti stravovania a varenia. FRD je o Vás, Vašej
all ages to learn about food and how to cook it. Food Revolution Day is about
rodine, je o sociálnych sieťach, ako aj o školách, pracoviskách a komunitách po
you, your families and your social networks, as well as schools, workplaces and
celom svete, ktoré sa prepájajú, aby vytvorili jeden silný a jednotný nástroj bojucommunities all over the world coming together as one powerful and unified
júci za trvalo udržateľnú zmenu, ktorá má pretrvať aj naďalej po skončení tohoto
voice to fight for real sustainable change that’ll reach far beyond the day itself.
dňa oslavy poctivého jedla. Tu sa to nekončí, ale naopak začína.
JAMIEto
NEEDS
YOUR
AKO
povedat
ˇ? HELP
Potrebujeme VÁS!
****************************************************************
As oneambíciou
of our global
partners,"armádu
we’re relying
on you to ktorí
help spread
the word.
Našou
je vybudovať
revolucionárov",
budú propagovWe
want
to
get
an
army
of
revolutionaries
to
promote
the
big
day,
but we
ať tento veľký deň, čo nám môžeme pomôcť dosiahnuť aj prostredníctvom
can only achieve
through the
support of external
organisations and media
mediálnej
podporythis
a externých
podporovateľov
či organizácii.
partners.
Aby sme dosiahli tento výsledok, potrebujeme však Vás, vaše rodiny, deti, zákaTo do this,
we need
youra support
tokomunitu.
get your staff,
customers,
clients,
zníkov,
klientov,
kolegov
celú širšiu
Radi vám
poskytneme
potrebné
colleagues
and
wider
community
involved.
You
can
do
this
by
signing
materiály, ktoré môžete zdieľať na vašich webovej stránke, na sociálnych sieťach
and ajsharing
the petition,
getting
involved
Foodsa
Revolution
Daylepšie
(see
ako
v prevádzkach,
v školách
či vo
firmáchon
- takto
nám spoločne
the website
for details)
andzabylepšie
usingstravovanie.
our digital assets
on yourpridať
website,
podarí
šíriť osvetu
a bojovať
Ak sa chcete
email
signatures
and
social
media,
as
well
as
on
in-store
and
internal
k celosvetovej kampani a podpísať petíciu za lepšie stravovanie, sledujte
communications. We’ll provide
you with
these assets
and na
video
messages to
www.foodrevolutionday.com.
Slovenské
informácie
nájdete
www.jemine.sk
help you take action and fight for food education.
TAKEsa
ACTION!
AKO
zapojit
ˇ?
****************************************************************
ˇIA
ŽIACI,
UCˇITELIA,
RODIC
Sign our
global
petition
üPrineste si do školy nakrájané rôzne druhy ovocia a zeleniny na malé kúsky a
In March, we’ll be launching our global petition with change.org where Jamie
so
o aký druh
jedná a ako rastie.
Rozdeľte
sa do teamov
willspolužiakmi
be calling hádajte
on the leaders
andsa
governments
of all G20
countries
to makea
súťažte.
Tí odvážnejší
a starší môžu
so zaviazanými
očami pomocou
food education
a compulsory
parthádať
of every
school curriculum.
Sign upchuti.
and
üNachystajte
deťom do školy či škôlky minimálne v tento deň zdravšiu desiatu.
spread the word.
üNakrájajte im ovocie, zeleninu, napečte chlebík, koláč. Podelia sa s ostatnými.
Ideálne,
keď*pribalíte
aj recept
****
****
* * *na*zdieľanie
* * * *s ostatnými.
***********************************************
üPrineste si do školy kvetináče, zem a sadeničky. Spoločne zasaďte paradajky,
papričky,
či bylinky, ozdobte si tak okná a vypestujte niečo jedlé.
Get involved
ü Premietnite deťom v rámci voľnej vyučovacej hodiny nejaký vzdelávací film o
There are plenty of ways you can get involved, from whipping up delicious
jedle, alebo im pripravte krátku prednášku o jedle.
recipes with your kids, hosting a foodie event in your community or
ü
Pripravte siyour
s deťmi
v škole Food
Revolution
recept
- sendvič.
challenging
workmates
to a cook-off
to Day
sharing
your2015
photos
and the
ü
Ak
je
to
vo
vašich
silách
zoberte
deti
na
výlet
na
lokálny
trh
alebo
farmu.
#foodrevolutionday via social media.
TAKE
ACTION!
ü
Škola v prírode
je ideálnym miestom na vyučovanie.
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
FIRMY
Sign
our global
petition
Tell your
local school
ü Dohodnite sa s kolegami, že si nachystáte spoločné raňajky. Nakúpte čerIn
March,
we’ll school
be launching
our global
with
change.org
where Jamie
Get
your local
to register
online,petition
download
our
brilliant teaching
stvé
ovocie
a
zeleninu,
pripravte
nátierky,
napečte
pečivo,
koláče,
limonády...
will
be calling
leaders
governments
of all G20
countries
materials
and on
getthe
involved
inand
Jamie’s
exclusive cooking
lesson
onlinetoonmake
Food
ü
Podeľte
sa
nielen
s
jedlom,
ale
aj
s
receptami.
Inšpirujte
sa
minulým
food
education
up and
Revolution
Day.a compulsory part of every school curriculum. Sign ročníkom
aspread
tiež receptami
the word.na www.jemine.sk
ü
si spoločné
* Ak
* *nie*je*vo*vašich
* * *silách
* *pripraviť
****
* * * *raňajky,
* * *nájdite
* * *vo*vašom
* * *okolí
***********************************
reštauráciu,
Day
* * * * *ktorá
* *v*tento
* *deň
* *ponúka
* * *Food
* *Revolution
*****
* menu
* * *a spoločne
* * * *si* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TAKE
ACTION!
Do you
believe in food education? Go to foodrevolutionday.com for petition
užite
obed.
information,
ideas on how you can get involved, resources, exclusive Jamie
Get
involved
*
*
*
*
*
*
**
******************************************************
videos and lots *
of *
new
recipes.
There are plenty of ways you can get involved, from whipping up delicious
Sign
global
petition
REŠTAURÁCIE
A BISTRÁ
recipes our
with your
kids,
hosting
a foodie event in your community or
Inšpirujte
minulým
ročníkomour
na sharing
www.jemine.sk
a pripravte
challenging
yourbeworkmates
toaareceptami
cook-off
to
your photos
and the
In
March,sawe’ll
launching
global
petition
with change.org
where
Jamie
v#foodrevolutionday
tento
deň
svojim
zákazníkom
zdravšie
denné
menu.
Nakúpte
potraviny
od
via
social
media.
will be calling on the leaders and governments of all G20 countries to make
lokálnych
dodávateľov
a ponúknite
hosťomcurriculum.
čerstvé a lokálne
jedlo.
food education
a compulsory
parttak
of svojim
every school
Sign up
and
spread
*
* * the
* *word.
***********************************************************
AKO JE TO NA SLOVENSKU?
TAKE ACTION!
*******************************************************
Sign our global petition
52%
56%
NEKONZUMUJE RYBY
A
DIEVČAT
VÔBEC
In March,CHLAPCOV
we’ll be launching
our global
petition with change.org where Jamie
will be calling on the leaders and governments of all G20 countries to make
food education a compulsory part of every school curriculum. Sign up and
spread the word.
DENNE
CHLAPCOV A
ČERSTVÉ OVOCIE KONZUMUJE
LEN 25%
40% DIEVČAT
******************************************************
ČERSTVÚ ZELENINU LEN 14% CHLAPCOV A 24% DIEVČAT
Get involved
There are plenty of ways you can get involved, from whipping up delicious
,
recipes with your kids, hosting a foodie event in your community or
KONZUMUJEchallenging
KOMERČNÉ
SLADKÉ
A KOLOVÉ
NÁPOJE,
ÚDENINY A SOLENÉ POCHUTINY
yourSLADKOSTI
workmates toAaTIEŽ
cook-off
to sharing
your photos
and the
#foodrevolutionday via social media.
62% CHLAPCOV A 64% DIEVČAT
*************
* * * *50%
* * * ŽIAKOV
**********************************
VYŠE
SI V ŠKOLSKOM BUFETE KUPUJE RÝCHLE OBČERSTVENIE
Tell your local school
Get your local school to register online, download our brilliant teaching
,
materials and get involved in Jamie’s exclusive cooking lesson online on Food
ŽIACI
SA VYHÝBAJÚ
TELESNEJ VÝCHOVE, APLIKUJÚ LAICKÉ DIÉTY NA SCHUDNUTIE
Revolution
Day.
A TRÁVIA VEĽA ČASU PRI OBRAZOVKÁCH
62% DIEVČAT A 49% CHLAPCOV NEŠPORTUJE
*******************************************************
61% DIEVČAT A 30% CHLAPCOV
Do you believe in food education? Go to foodrevolutionday.com for petition
information, ideas on how you can get involved, resources, exclusive Jamie
APLIKUJE LAICKÉ DIÉTY NA SCHUDNUTIE
videos and lots of new recipes.
TAKE ACTION!
*******************************************************
Sign our global petition
In March, we’ll be launching our global petition with change.org where Jamie
TAKE
ACTION!
ako
to
vyzeralo
minulý
rok 2014:
A SNAPSHOT
OF FOOD
REVOLUTION
DAY 2014
****************************************************************
Sign
our
global
* 10,143
events
121 countries
aroundpo
the
world
ü
uskutočnilo
saacross
10petition
143 podujatí
v 121 krajinách
celom
svete
In March, we’ll be launching our global petition with change.org where Jamie
will
be calling#FRD2014
on the
leaders and1dosiahol
governments
of all G20on
countries
make
ü
hešteg
miliardu
ľudí
natotwitteri
* #FRD2014
reached
billion1people
Twitter
food education a compulsory part of every school curriculum. Sign up and
spread
word.
ü
viactheako
1 000 Food Revolution ambasádorov organizovalo
komunitné podujatia po celom svete
* More than 1,000 Food Revolution Day ambassadors organised community events worldwide
**
* *ako
***
****
* *sa
**
* * * * * * * *do
**
* * * * *online
****
* * *varenia
***************************
ü
viac
9000
škôl
zaregistrovalo
Jamieho
kurzu
* More than 9,000 schools registered for Jamie’s live cooking lesson
ü
dosiahli
sme zápis do Guinessovej knihy rekordov za najväčšiu účasť na kurze varenia v jednom jedinom dni
Get
involved
* A new
Guinness
record
the
There
are plenty
of ways youworld
can get involved,
fromfor
whipping
uplargest
delicious cookery lesson in one day
recipes with your kids, hosting a foodie event in your community or
****************************************************************
challenging your workmates to a cook-off to sharing your photos and the
#foodrevolutionday via social media.
****************************************************************
Tell your local school
Get your local school to register online, download our brilliant teaching
materials and get involved in Jamie’s exclusive cooking lesson online on Food
Revolution Day.
****************************************************************
Do you believe in food education? Go to foodrevolutionday.com for petition
information, ideas on how you can get involved, resources, exclusive Jamie
videos and lots of new recipes.
TAKE ACTION!
kontakty:
*******************************************************
Sign our global petition
www.foodrevolutiondayslovakia.sk
In March, we’ll be launching our global petition with change.org where Jamie
will be calling on the leaders and governments of all G20 countries to make
food education a compulsory part of every school curriculum. Sign up and
spread the word.
www.frdslovakia.sk
TAKE ACTION!www.foodrevolutionday.com
*******************************************************
*******************************************************
Get
Signinvolved
our global petition
e-mail:
[email protected]
There
are ACTION!
plenty
ways youour
canglobal
get involved,
upwhere
delicious
TAKE
In
March,
we’ll beoflaunching
petitionfrom
with whipping
change.org
Jamie
recipes
with
your
kids,
hosting
a
foodie
event
in
your
community
or
will be calling on the leaders and governments of all G20 countries to make
*
**
* *your
* *a workmates
* * * * *topart
*a *
*every
* * to
*
***
*
**
*Sign
**
*the
*
challenging
cook-off
sharing
your
photos
and
food
education
compulsory
of
school
curriculum.
up
and* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
#foodrevolutionday
via social media.
spread
word.
Sign the
our
global petition
In *
March,
we’ll
be*launching
Jamie
*
***
**
* * * *our
* global
* * *petition
* * * with
* * change.org
* * * * *where
***
**************************
will be calling on the leaders and governments of all G20 countries to make
food education a compulsory part of every school curriculum. Sign up and
Tell
your
local school
Get
spreadinvolved
the word.
Get
school
to register
download
our
brilliantup
teaching
Thereyour
are local
plenty
of ways
you canonline,
get involved,
from
whipping
delicious
materials
and
get
involved
in
Jamie’s
exclusive
cooking
lesson
online
on*Food
*
***
**
**
**
* * *a foodie
* * *event
***
**
*****
**************************
recipes
with
your
kids,
hosting
in *
your
community
or *
Revolution
Day.
challenging your workmates to a cook-off to sharing your photos and the
#foodrevolutionday
Get involvedvia social media.
*******************************************************
There are plenty of ways you can get involved, from whipping up delicious
Do you believe in food education? Go to foodrevolutionday.com for petition
challenging
tocan
a cook-off
to sharing
your photos
andJamie
the
information,your
ideasworkmates
on how you
get involved,
resources,
exclusive
Tell
your
local
school
#foodrevolutionday
viarecipes.
social
media.
videos and
lots of
new
Get your local school to register online, download our brilliant teaching
materials
involved
on*Food
*
* * * and
* *get
**
* * *in*Jamie’s
* * *exclusive
* * * *cooking
* * * lesson
* * *online
***
**************************
Revolution Day.
*
******************************************************
recipes with your kids, hosting a foodie event in your community or
Tell your local school
Download

Infobalík na stiahnutie (PDF)