MONTÁŽE A REKONŠTRUKCIE
VODÁRNÍ A ROZVODOV
DOPORUČENIA AQUAMONTS, s.r.o. NOVÉ ZÁMKY
na konkrétnom príklade
UMIESTNENIE VODÁRNE V ŠACHTE
ROZMERY :
pôdorys 1 x 1,2 m, výška 1,6 m
STAV PRED ÚPRAVOU
Vodáreň je umiestnená v šachte, kde je veľmi vlhké prostredie. Ako na káblovej chráničke
vidieť šachta je občas zaliata spodnými vodami a okrem toho kvapká voda i zo stropu a z poklopu.
Pozinkovaný kovový plášť spojovacích hadíc sa zničil v priebehu krátkej doby.
Z uvedeného dôvodu je nutné v maximálnej miere eliminovať použitie oceľových
a pozinkovaných spojovacích dielcov. Doporučujeme použiť plastové, mosadzné a nerezové
komponenty.
STAV PO ÚPRAVE
vodáreň ATST 1309-230V-50V
Výtlačný rad sa skladá: z potrubia, používame hrubostenné LDPE potrubia ø 40 mm
zo spätného ventilu G 5/4“, celo mosadzný, zosilnený
z guľového ventilu, na nastavenie parametrov čerpadla
z tlakomeru, nerezový, plnený glycerínom
z mosadzných vsuviek a šrobení – umožňujú ľahkú rozobrateľnosť
z filtrov – filter HYDRA s ručným preplachovaním s vložkou RLH,
priepustnosť 90µ na zachytávanie piesku a mech. nečistôt
- 20“ filter s vložkou z vinutého PP s priepustnosťou 50µ na
zachytávanie jemnejších nečistôt a železitých usadenín.
z tlakového spínača
zo zásobníka s gumovým vakom
z plastových spojovacích dielcov
Použité čerpadlo ST1809, 0,75 kW, 230 V, zabezpečuje prietok Q = 30 – 70 l/min pri zapínacom
tlaku 3,2 bar a vypínacom tlaku 5,2 bar. Kondenzátor je zabudovaný v motory, čo je v tomto
prípade výhodou, nakoľko netreba montovať kondenzátorovú skriňu do vlhkého prostredia šachty.
Čerpadlo je ovládané tlakovým spínačom, zapína a vypína čerpadlo. Tlakový spínač musí byť
umiestnený tak, aby sa nedostala vlhkosť a voda do spínača. Priamo spúšťa čerpadlo to znamená
že prevádzkové napätie je 230 V (môže byť i 400 V prevedenie).
Je veľmi dôležité nastavenie zapínacieho a vypínacieho tlaku, nakoľko tým sa nastavuje množstvo
vody a správna funkcia čerpadla.
Čím je vyšší zapínací tlak tým je menšie množstvo dodávanej vody a opačne čím je menší zapínací
tlak tým je väčšie množstvo vody v rámci Q-H krivky čerpadla.
Vypínací tlak musí byť nastavený tak, aby pri odbere vody nedochádzalo k vypínaniu a zapínaniu
čerpadla. To znamená, že správna funkcia je vtedy ak pri odbere vody čerpadlo stále pracuje a
vypne sa až po ukončení odberu.
Guľový ventil alebo posúvač zohráva tiež veľmi dôležitú úlohu. Bez ventilu neodporúčame
montáž a prevádzku čerpadla. Dopredu sa nedá odhadnúť koľko piesku, štrku a pod. bude
v čerpanej kvapaline. Aby sme videli musí byť na výtlaku inštalovaný filter s priehľadným telesom.
Ak sa v telese filtra objaví väčšie množstvo piesku musíme znížiť prietok čerpadla s privretím
ventilu.
Piesok má vplyv i na životnosť čerpadla, opotrebujú sa dielce ( tesniace plochy, klzné ložiská,
obežné kolesá, a pod.). Platí zásada čím viac piesku v čerpanej vode, tým kratšia životnosť
čerpadla. Veľké množstvo piesku je schopné zničiť i plnonerezové čerpadlo za 1-2 týždne.
Filtre – Aj v konkrétnom prípade je vidieť v oboch filtroch na spodku piesok, nečistoty, napriek
tomu že sa vrt už používa niekoľko rokov a ventil nie je otvorený na plný prietok. Bez použitia filtrov
nemáme šancu zistiť koľko nečistôt je v čerpanej kvapaline. Nečistoty sa usádzajú v rozvodoch,
v zásobníku, v dýzach a niečo sa dostane von výtokom.
Kúpite si krátky filter s umývateľnou vložkou, s priepustnosťou 250µ a myslíte si, že je filtrácia
vybavená ?
Čo obsahuje starý vrt po krátkej prevádzke je vidieť i na spodku druhého filtra a v nádobe po
prepláchnutí prvého filtra.
Voľba filtrov – prietok filtra musí byť rovný alebo väčší ako prietok čerpadla. V tomto prípade sa
použil filter HYDRA s ručným preplachovaním, s prietokom 90 l/min.
Z hľadiska čistenia filtre môžu byť nasledovnej konštrukcie:
- klasické jednoduché filtre - pri čistení sa musí prívod a vývod vody uzatvoriť, filter sa musí
rozobrať, treba vybrať vložku, očistiť prípadne celú vymeniť (na obrázku druhý filter).
- HYDRA - čistenie s ručným preplachovaním, otvorí sa spodný ventil na telese a nečistoty sa
vypustia von. Nevyžaduje sa uzatvorenie prívodu a vývodu vody, filter sa nemusí rozobrať (na
obrázku prvý filter).
- HYDRA - čistenie s automatickým preplachovaním, ventil sa otvára automaticky podľa
nastaveného časového intervalu.
Klasické filtre a vložky majú menšiu priepustnosť a znečistením sa tlakové straty ešte zvyšujú.
Čím je teleso filtra a vložka dlhšia, tým je filtračná plocha a priechodnosť väčšia. Aby sme
nemuseli vložky často čistiť a aby sa nezvyšovali tlakové straty, používame filtre s 20“ dlhými
vložkami.
V prípade ak má filter menší prietok ako čerpadlo, inštalujeme dve filtre paralelne.
Zásobníky s gumovým vakom – tak isto trpia vo vlhkom prostredí i keď nie v takej miere ako
prepojovacie hadice s kovovým plášťom.
Pri voľbe veľkosti zásobníka treba zvážiť ako sa používa vodáreň. Ak sa používa iba na závlahu
obsah zásobníka nemusí byť veľký, ale treba zabezpečiť systém tak aby čerpadlo pracovalo
nepretržite počas zavlažovania. Ak sa vodáreň používa kombinovane na závlahu i na dodávku
úžitkovej vody do domácnosti treba zvoliť väčší zásobník. Ak je možnosť, doporučujeme umiestniť
zásobník do suchého prostredia, mimo vlhkej šachty. Predĺži sa životnosť a uľahčí sa i kontrola
tlaku vzduchu v zásobníku. Tlak vzduchu musíme pravidelne kontrolovať. Únik vzduchu z nádrže
má za následok časté spínanie a môže sa poškodiť vinutie elektromotoru čerpadla.
V konkrétnom prípade inštalácia zásobníka v šachte je na najnižšom bode. Toto miesto je vhodné
na inštaláciu vypúšťacieho ventilu. Po otvorení ventilu voda vytečie samospádom zo celého
systému.
Rozvody – jednotlivé vetvy závlahy a odberu by mali byť navrhnuté tak aby spotreba vody bola
rovnaká. Keď sú veľké rozdiely v spotrebe, ťažko sa dá zosúladiť správny chod čerpadla. Môže
nastať situácia, že pri malej spotrebe sa čerpadlo zapína a vypína v krátkych intervaloch. Na časté
zapínanie a vypínanie ochrana nereaguje, nakoľko čerpadlo neodoberá väčší prúd.
V skutočnosti dochádza k prehriatiu vinutia motora. Prehriať sa môže do takej miery až sa a prepáli
vinutie. Vo vinutí jednofázových motorov zvyknú byť zabudované tepelné ochrany. Tepelná ochrana
(bimetal) vypne čerpadlo ak sa prehreje vinutie. Čerpadlo zdanlivo bez dôvodu prestáva dodávať
vodu. Ak to zbadáme čerpadlo treba ručne vypnúť a je treba odstrániť príčinu prehrievania vinutia.
Po poklese teploty vinutia ( cca po 5 až15 minútach) bimetal znovu zopne a čerpadlo začne
pracovať.
V prípade ak nevypneme čerpadlo a neodstránime príčinu poruchy, bimetal bude v určitých
časových intervaloch zapínať a vypínať čerpadlo. Avšak nie dlho. Po určitom počte cyklov sa zničí
bimetal a následne sa zničí i vinutie motora.
Už pred vŕtaním vrtu doporučujeme urobiť prieskum:
- aký má byť priemer vrtu aby sa zmestilo do vrtu čerpadlo.
- aké sú dostupné čerpadla pre jednotlivé priemery vrtov a ich ceny
- akú má mať výdatnosť vrt
- aký bude prívod elektriny
- kde sa umiestni rozvádzač a zásobník vody
- ako a na aké účely chcete použiť vodu, atď.
aby ste vedeli vybrať výhodnejšie varianty.
Prajeme Vám šťastnú voľbu zariadenia, spoľahlivú prevádzku a pôžitok z krásy Vašich záhrad.
Download

OPRAVA A MONTÁŽ VODÁRNI (PDF verzia)