6/É9126ġ9ä(7.ë&+69b7ë&+
EŽǀŝŶLJŽďēĂŶŽǀsĞűŬĠŚŽ<ůşǎĂēşƐůŽϭϬ͘ƌŽŬϮϬϭϭƌŽēŶşŬys/͘
Ÿ„Ale þože tam táto ženiþka takto zavþas rána sedí?“ – pýtali sa okoloidúci
cestou ráno do kostola.
Foto - Peter MaĢašeje
1RYp YHFL VD QHURGLD ĐDKNR 3UHVYHGþLOL VD RWRPXVSRULDGDWHOLD WRKRURþQHM
MHVHQQHMYêVWDY\±NXOW~UQDNRPLVLD2FÒVSROXVRUJDQL]iWRUPLGREURYRĐQtNPL
]UDGRYREþDQRYNWRUtVDUR]KRGOLVLWXRYDĢYêVWDYXYH[WHULpULPLHVWQHMPDWHUVNHM
ãNRO\%RORåHWRRGKRYiUDQLDYHćNWRWRNHG\YLGHOYêVWDYXSRGKROêPQHERP
$OH 3ULD]QLYp SRþDVLH KUDOR GR NDUiW 8å GiYQR VPH VL QHXåLOL WDNp GOKp
DNUiVQH EDELH OHWR DNR WHQWR URN $WDN QDMSUY QD QDãLFK GYRURFK Y]QLNDOL
QHYtGDQp SRVWDY\ ]SUtURGQtQ JD]GRYLD DJD]GLQp NRSLOL VD WHNYLFH ]NRP{U
VPH SRY\QiãDOL NRU\Wi I~ULN\ NRãH DE\ VD YQLFK PRKOL SêãLĢ U{]QH ]iKUDGQp
YêSHVWN\9SLDWRNSRSROXGQt]DþDOUXFKQDãNROVNRPGYRUHĐXGLDSULQiãDOLVYRMH
H[SRQiW\Y]QLNDOL]DXMtPDYpGLHOD+QHćSULYFKRGHYtWDODKRVWtPDFKRYiYtOD±
3DQL -HVHĖ 0DOD þDURYQê NORE~N D~VPHY SUHWR QLHOHQ GHWL DOH LGRVSHOt VD
VWDOL QD FKYtĐX V~þDVĢRX UR]SUiYN\ YNWRUHM VD VQ~ELOD IDQWi]LD VUHDOLWRX
PLQXORVĢ VR V~þDVQRVĢRX 3RG VWDURX MDEORĖRX VHGHOD EDELþND YUXþQtNX
DO~VNDODID]XĐX3ULQRKiFKVDMHMYLQXODWHNYLFRYiXåRYND/HQND.~VRNćDOHM
3RNUDÿRYDQLHQDVWUÿ
-HVHėQDNOtæVN\FKSROLDFK
'DODE\VDQD]YDĢDMWUiSHQtPVDQDNOtåVN\FKSROLDFK
9WRPWRURNXDåGRMHVHQHERORYWRPWRFKRWiULKDVOQHþQLFH3RUDVW\WREROLSHNQp
NHćNYLWOLDNHE\QHERORSUiYHYWRPþDVHSUãLDYDORPRKOLPDĢ]QHMYlþãt~åLWRNDMRþLDM
YþHO\
6OQHþQLFXVPHSHVWRYDOL]WRKRG{YRGXDE\VPHY\ĢDåLOLþRQDMYLDF]REKRVSRGDURYDQHM
S{G\QDNWRUHMQiPUREtSUDYLGHOQHYHĐN~ãNRGXOHVQi]YHU
'QHVXåP{åHPHSRYHGDĢåHWHQWRNURNEROÄãĢDVWQê³SUHWRåHVPH]D]QDPHQDOL
PHQHM ãN{G DNR NHć MH QD VSRPtQDQêFK SROLDFK R]LPLQD NWRUi MH R ± PHVLDFRYGOKãLHQDSROLDWêPMHDMY\VWDYHQiGOKRGREHMãLHPXYSO\YX]YHULQ\
6OQHþQLFD MH YêKRGQi DMYRVHYQRP SRVWXSH DNR SUHGSORGLQD SUH SãHQLFX -H
SUDYGDåHSR]EHURYp]Y\ãN\URELDSUREOpP\SULSUHGVHMERYHMSUtSUDYHS{G\DOH
MH]DEH]SHþHQpVWULHGDQLHSORGtQ$WRSãHQLFDSRWUHEXMH
9RNROt.OtåDD.OtåVNHKR+UDGLãĢDVPHWHQWRURN]DVLDOLFFDKDSãHQLFH
6LDOL VPH YĢDåNêFK SRGPLHQNDFK ± VXFKR GYRPD W\SPL VHMDþLHN ± MHGQDN
EH]RUHEQêPL -RKQ 'HHUH $ DOH DM NRPELQiFLRX SRGPLHWDþD 5XELQ VR
VHMDþNRX6ROLWDLUNWRUiERODGRSOQHQiVDWHOLWQêPQDYiG]DþRP±*36
7R ]QDPHQi åH SR ]DþLDWRþQRP QDVWDYHQt NRPELQiFLH WUDNWRULVWL PDM~ QD
VWDURVWLXåOHQYL]XiOQXNRQWUROX GLVSOHMRYQDNWRUêFKYLGLD DNRYãHWNR SUDFXMH
8UþLWê þDV LP WUYDOR SRNLDĐ VL ]Y\NOL QD WR åH SR REUiWHQt WUDNWRUD QD ~YUDWL VD
PXVLDSXVWLĢYRODQWXDE\QDYLJiFLXÄQHSRPêOLOL³7~WRNRPELQiFLXREVOXKRYDOLQD
VWULHGDþNXGYDMDWUDNWRULVWL)UDQWLãHN0HOXãD-R]HI6WDQNRQDIRWRJUDILL
7H[WDIRWR²,QJ3DYRO.LäDF
Lety do vesmíru sú záležitosĢou niekoĐkých
Đudí. Tí, ktorí chcú lietaĢ vo vesmíre, musia
maĢ silné zdravé telo, nesmú maĢ závraty,
musia byĢ telesne
i duševne vyrovnaní,
technicky nadaní a s mimoriadne pevnou
vôĐou. Dlho a tvrdo sa pripravujú vo
zvláštnych priestoroch a v špecifických
podmienkach. Pravdepodobne všetci si
povieme, že to nie je pre nás, že radšej
zostaneme na istej, pevnej zemi. To je v
poriadku.
No nebolo by správne, keby sme sa nazdávali,
že zostaneme na tejto našej zemi natrvalo.
Poþas celého nášho zemského života sa
pripravujeme na ešte nároþnejšiu cestu než je
let do vesmíru. Pripravujeme sa na cestu do
neba. Svätý Pavol píše: ,,Naša vlasĢ je v
nebesiach. Rovnako by nebolo dobre, keby sme
si mysleli, že byĢ svätým je záležitosĢ len tých,
ktorí sú už v nebi, a ktorých dnes oslavujeme.
Všetci sme povolaní staĢ sa svätými, máme
pripravené veþné príbytky v nebesiach.
Dnešný sviatok je radostnou oslavou tých,
ktorí sa tešia vo veþnej sláve v nebi. Sú tam
apoštoli, muþeníci, cirkevní uþitelia, národní
patróni, pápeži, biskupi, kĖazi, rehoĐníci, muži
i ženy, ktorí žili v manželstve, otcovia, matky,
deti. Niektorí z nich síce žili v kláštoroch. Ale v
prevažnej väþšine svätí neboli odtrhnutí od
reálneho života. Práve naopak, pomáhali
zlepšovaĢ a skrášĐovaĢ život vo svojom
prostredí. Boli poslaní do sveta, aby svedþili o
Bohu slovom i životom, aby hlásali radostnú
zvesĢ o Božom kráĐovstve a veþnej spáse.
Boli to Đudia zo všetkých spoloþenských
postavení. Spisovatelia, umelci, myslitelia,
reformátori, najväþší uþenci i celkom
jednoduchí Đudia. Spájal ich spoloþný znak:
Boli to géniovia dobrého srdca a lásky.
Bojovali proti rozliþným formám otrokárstva,
skultúrĖovali primitívne národy, zakladali
nemocnice a univerzity, zasadzovali sa za
rovnosĢ Đudí v spoloþnosti. Mnohých z nich si
všimol aj svet a rešpektoval ich. Keby žili v
našej dobe, možno by získali Nobelove ceny.
Napríklad sv. Augustín za literatúru, sv.
František za ekológiu, sv. Lev VeĐký za mier.
Formovali Európu a svet. Vtlaþili svoju peþaĢ
duchovnosti, kultúre a civilizácii.
Dnes vzdávame poctu nielen týmto zapísaným
v zozname svätých. Tých je len niekoĐko
stoviek, prípadne tisícov. Dnes si uctievame
všetkých, ktorí sú už v nebi, pretože tí všetci sú
svätí. Možno tam už máme aj našich blízkych.
Možno manželského partnera, otca, matku,
syna, dcéru, iných príbuzných, priateĐov,...
(Pokraþovanie na str. þ. 3)
1RYô&OXVĀtVOR
-HWRXUþLWHVNYHOêSRFLW9UXNiFKGUåtWHQLHNRĐNRKPDWDWHĐQêFKG{ND]RYRWRPåH9DãD
564'6076+'5.')'0&17
SUiFDVQDKDDQHVNURPQHP{åHPHSRYHGDĢåHYODVWQHLREHWDPi]P\VHO0RåQRWRQLH
NDåGê WDN YQtPD DOH P\ YUHGDNFLL 1RYpKR &OXVX XUþLWH iQR 9Hć WLH PDOp Y]iFQRVWL ±
„Srdeþný pozdrav šéfredaktorovi aj
NUiVQHSRKĐDGQLFH]GRPRYDL]RVYHWDNWRUpQiPSRVODOLQDãLþLWDWHOLDDYHUQtSULD]QLYFL
redakþnej rade z Tatier zasiela zakladateĐ
V~LQãSLUiFLRXDSRY]EXGHQtPGRćDOãHMSUiFH3UHWRVPHVDWHãLOLDVWiOHWHãtPHåHQD
Nového Clusu A. Stanko s manželkou.
QiV QH]DE~GDWH DDM WDNRXWR IRUPRX
Y\MDGUXMHWH
VYRMX
Ako náhrada za pohĐadnicu je snímka
VSROXSDWULþQRVĢ
NSULQWRYpPXPpGLXNWRUp
s Karolom Polákom a jeho manželkou a
Xå
ãHVWQiVĢ URNRY Y\FKiG]D
jeho príjemnými spomienkami na VeĐký
SUH REþDQRY 9HĐNpKR .OtåD
Klíž
na futbalový turnaj“.
URGiNRYDYãHWNêFKNWRUêFK]DXMtPDåLYRWDGLDQLHXQiV
)RWR²,QJ0LFKDO6WDQNR
7HQWRURNVPHPDOLQDR]DMĢDåN~~ORKX9\EUDĢDRFHQLĢĐXGtNWRUt]tVNDM~FHQ\YQDãHM
OHWQHMV~ĢDåLRÄ1DM³±SRKĐDGQLFXQHERORMHGQRGXFKp3R]GUDYRYVDQDUHGDNþQRPVWROH
QDKURPDGLODSHNQiN{SND.DåGiUHGDNWRUNDDWDNLVWRãpIUHGDNWRUXUþLOLSRUDGLH=WRKR
VD SRWRP XURELOL FHONRYp YêVOHGN\ $Np YãDN EROL WLH SR]GUDY\ DþR QiP LFK SLVDWHOLD
RGNi]DOL"
0LPRULDGQH SHNQi SRKĐDGQLFD QDY\ãH L]ILODWHOLVWLFNpKR KĐDGLVND YHĐPL ]DXMtPDYi
SULãOD]RVWURYD(OEDÅ3RVWRSiFK1DSROHRQDVPHVDGDOLSR7RVNiQVNHM(OEHVPH
SUHFKiG]DOL NUtæRP ² NUiæRP DDM QD &OXV VPH VL VSRPHQXOL 9äHWNëP ÿLWDWHđRP
&OXVX SRVLHODPH VOQHÿQë SR]GUDY ]SUi]GQLQRYpKR UDMD $UULYHGHUFL´ *DEULHOD
D,YDQ %HėRYt =%UDWLVODY\ QiP SHNQê SR]GUDY SRVODOD +DQND +~GRNRYi PO Å1D
PDĈDUVNR ² VORYHQVNHM KUDQLFL GHOtPH VD RNUiVQ\ 'XQDM 3UiYH SUL 'XQDML OHæt
PHVWR ãW~URYR NWRUp VPH QDYäWtYLOL SRVOHGQë M~ORYë YtNHQG .HĈæH QiP SRÿDVLH
YHđPLQHSULDORSUHSOiYDOLVPHGR0DĈDUVNDNGHVDQDPRKXWQHMVNDOHSëäLNUiVQD
2VWULKRPVNi NDWHGUiOD 3R]GUDYXM~ -DQND D/XNiä +XGRN D3HWHU %HQNR SUHþtWDOL
VPH VL QD RULJLQiOQHM SRKĐDGQLFL ]2VWULKRPX 'YDNUiW VL QD VYRMLFK FHVWiFK SR (XUySH
VSRPHQXODQDQiVQDãDNROHJ\ĖD´6UGHÿQëSR]GUDY]R6DYRMVNëFKÉOS]PHVWHÿND
&KDPRQL[ VSRG 0RQW %ODQFX ]DVLHOD 9DäD 7iėD =DþLDWNRP VHSWHPEUD SULãOD GUXKi
SRKĐDGQLFD Å6UGHÿQë SR]GUDY ]QHVNRUpKR OHWD ]QDäHM WUDGLÿQHM GRYROHQNRYHM
GHVWLQiFLH ² 'DOPiFLH
]DVLHOD VSROXUHGDNWRUND
7iėD VURGLQRX´ 0DQåHOLD
,UHQND D0DUHN %XMQRYt VD
RKOiVLOL
]7UHQþLDQVN\FK 7HSOtF
´'2%5( ² VD WX PiPH
VDRQiVVWDUDM~
VDQiPVSt
+RYRUtVDNRĐNRUHþtYLHãWRĐNRNUiWVLþORYHNRP
QD 9iV P\VOtPH
.RĐNR VD OHQ QDUR]PêãĐDOL ĐXGLD RWRP åH E\
DVUGHÿQë
SR]GUDY
EROR WUHED Y\WYRULĢ QHMDN~ VSRORþQ~ UHþ DE\
SRVLHODPH´
VD QHPXVHOL XþLĢ FXG]LH MD]\N\ $N E\ EROD
Å.UiVQ\ SR]GUDY ]R
MHGLQiUHþERODE\WR~åDVQiYêKRGD$MEROR
VOQNRP ]DOLDW\FK 7DWLHU
QLHNRĐNRQDGãHQFRYDOHLFKSRNXV\XSDGOLGR
SRVLHODM~
~ÿDVWQtFL
]DEXGQXWLD 9\WYRULOD VD XPHOi UHþ ±
H[SHGtFLH /RPQLFNë äWtW
HVSHUDQWRDOHDNiEXGHMHMEXG~FQRVĢĢDåNR
.DWND %XMQRYi %HQMDPtQ
RGKDGQ~Ģ
.RUHF 'RPLQLN 'ROQë D
.DWDUtQD6DVNRYiSULSUHEHUDQtFHQ\RGUHGDNWRUN\,QJ
+RYRURYi UHþ QLH MH MHGLQêP SURVWULHGNRP
=X]DQ\+ROiNRYHM)RWR$QQD+~GRNRYi (PLO 6DVNR 3 6 6NYHOë
GRUR]XPLHYDQLD VD 1HGiYQR VRP YUR]KODVH
]iæLWRN´ þtWDOL VPH QD
SRþ~YDODUHOiFLXNGHþOHQRYLDV~ERUXKRYRULOL
RULJLQiOQHM SRKĐDGQLFL ]/RPQLþiNX QD NWRUHM QHFKêED DQL YUFKRORYi WXULVWLFNi SHþLDWND
RGRMPRFK SR QiYUDWH ] WXUQp SR i]LMVNêFK
äH VWiOH QHYLHWH NWR YODVWQH YV~ĢDåL REVWiO QDMOHSãLH" 7UHWLH PLHVWR ]D SR]GUDY
NUDMLQiFK6WiOHERORY\SUHGDQpDREHFHQVWYR
]5RKiþRY Y=iSDGQêFK 7DWUiFK ]tVNDYDM~ PDQæHOLD -DQD D3HWHU .ėD]HRYt 'UXKp
LP YãDGH WOLHVNDOR +RFL QDãX UHþ QHSR]QDOL
PLHVWR]tVNDOD.DWDUtQD6DVNRYiNWRUiQiPQDStVDODÅ3RVLHODPVUGHÿQpSR]GUDY\
KXGEHDPHOyGLLSRUR]XPHOL
FHOHMUHGDNFLLDNRDMYäHWNëPÿLWDWHđRP1RYpKR&OXVX]MXKX7DOLDQVND9UHJLyQH
$M P\ þDVWR SRþ~YDPH U{]QH SHVQLþN\
3XJOLDYPHVWH0DUWLQD)UDQFDQDFYLÿXMHPHDNRQFRPPHVLDFDLSUHGYHGLHPHGYH
KRFL VORYiP QHUR]XPLHPH DOH PHOyGLD QiV
RSHU\3XJOLDMH]QiPDQH]Y\ÿDMQëPLVWDYEDPLGRGQHVY\KđDGiYDQëPLRE\GOLDPL
FK\Wt ]D VUGFH DSRWRP VL MX SRGYHGRPH
758//, WDN YR YRđQRP ÿDVHREMDYXMHP NUiV\ WRKWR UHJLyQX´ &HVWRYDWHĐND DQDãD
SRVSHYXMHPH ÈQR KXGED VSiMD DOH QLH
SUDYLGHOQi~þDVWQtþNDOHWQêFKþLWDWHĐVNêFKV~ĢDåt.DWDUtQD%LHOLFKRYiVDVWDODYtĢD]NRX
NDåGpKRLEDWêFKþRPDM~RKXGEX]iXMHP
V~ĢDåH R Ä1DM³ SRKĐDGQLFX URND 3RVODOD QiP GYD SR]GUDY\ 7HQ SUYê SULãLHO ]R
9HĐPL QD PĖD ]DS{VRELOL VORYi MHGQpKR
VHYHURDIULFNpKR 0DURND NGH WUiYLOD VYRMX WRKWRURþQ~ GRYROHQNX 1HWUDGLþQê IRUPiW
PODGpKR PLVLRQiUD 0DUWLQD 0DGDVVHU\
RULJLQiO]QiPND5R\DXPHGX0DURFDQiGKHUQêSRKĐDGGRVDKDUVNHMS~ãWHEXGHSDWULĢ
],QGLH3RþDVãW~GLtY1LWUHQDYãWHYRYDOPRMX
UHVS Xå SDWUt NWRPX QDMRULJLQiOQHMãLHPX þR NHG\ QD DGUHVX 1RYpKR &OXVX SRãWD
URGQ~REHF3RY\VYLDFNHYOHWHPDOSULPLþQ~
GRUXþLOD Å= QDMNUDMätFK K{U VYHWD´ FHOHM UHGDNFLL NUiVQ\ SR]GUDY SRVODOD .DWND DM
VYlW~ RPãX SUiYH WX 3R RPãL SRUR]SUiYDO
]9\VRNêFK7DWLHU
QLHþR ]R VYRMKR åLYRWRSLVX 3RYHGDO åH MHKR
3R SUYêNUiW YKLVWyULL WêFKWR V~ĢDåt VPH VD UR]KRGOL XGHOLĢ PLPRULDGQX FHQX 7i SDWUt
PLVLMQp XUþHQLH MH GR 3DSXD 1RYD *XLQHD
PDQæHORP 0DOLäNRYëP ]D RULJLQDOLWX DMHGLQHþQRVĢ LFK SR]GUDYRY =&KRUYiWVNHM
0HG]L RWi]NDPL RG YHULDFLFK ]D]QHOD DM WiWR
*UHEDãWLFH VPH GRVWDOL SR]GUDY YREiONH 7HFKQLNRX YêãLYN\ ]KRWRYHQi SODFKHWQLFD MH
$NR VD GRUR]XPLHã VWDPRMãtPL RE\YDWHĐPL"
SRGStVDQiRNUHPPDQåHORYDMLFKYQXþNRX9ODGNRXNWRUiSULGDODRULJLQiOQXNUHVEX
0LVLRQiU RGSRYHGDO EH] ]DYiKDQLD DVR
Å= SHNQpKR N~WD QDäHM YODVWL ² 0XUiQVNHM SODQLQ\´ SULãOD GUXKi REiOND =RVWDOL VPH
VDPR]UHMPRVĢRX 5HþRX OiVN\ 7HMWR UHþL
Y~åDVH SR MHM RWYRUHQt 2ULJLQiO Y\UREHQi SRKĐDGQLFD QD NWRUHM RNUHP LQpKR EROR
SRUR]XPLH NDåGê 7~WR UHþ VD QDXþt NDåGê
WHFKQLNRX KHUEiUD XPLHVWQHQp NYHWHQVWYR UDVW~FH QD PLHVWDFK NWRUp QDYãWtYLOL 9tĢD]L
NWRPiRWYRUHQpDþLVWpVUGFH/iVNDNĐXćRP
QDãHMV~ĢDåH]URNXVLWHQWRUD]PLPRULDGQXFHQX]DVO~åLDSOQêPSUiYRP
WR MH UHþ NWRU~ XþLĢ VD QLH MH QLNG\ QHVNRUR
=D UHGDNFLX PL QH]RVWiYD Xå QLþ LQp LED VD YãHWNêP 9iP NWRUt VWH SRVODOL VYRMH
ýtP VN{U VD MX QDXþtPH WêP VN{U EXGHPH
SR]GUDY\~SULPQHSRćDNRYDĢ9HUtPHåHVD]DSRMtWHDMGRćDOãtFKV~ĢDåtNWRUpE\QDãD
ERKDWãt
UHGDNFLDFKFHOD]UHDOL]RYDĢ
$QQD.ėD]HRYi
=DUHGDNFLX1RYpKR&OXVX3HWHU0DģDäHMHäpIUHGDNWRU
ĀtVOR1RYô&OXV
SlávnosĢ všetkých… (dokonþenie zo str. þ.1.) susedov,
známych. Tu na zemi žili v láske k Bohu i k blížnym, svedomito
si plnili svoje povinnosti, trpezlivo niesli svoje kríže, dôverovali
Bohu vo všetkých životných situáciách. Radujeme sa, že už
vidia Pána Boha a pomáhajú nám.
Spomíname na našich zomrelých. Možno ešte stále so slzami
bolesti. No aj s láskou, vćakou a úctou. Pripomíname si, þo pre
nás znamenali. Radšej by sme ich mali tu, medzi nami. No
verme, že im je tam dobre, že by sa už na zem nevrátili. Vždy je
lepšie, keć zostane krásna spomienka na dobrého milujúceho
þloveka, za ktorým je nám Đúto, za ktorým si poplaþeme.
Všetci sme povolaní k svätosti. Netreba snívaĢ o nejakých
ćalekých krajoch, o hrdinských skutkoch þi o muþeníckej smrti.
Na svojom mieste si plĖme povinnosti, žime kresĢansky,
dôverujme Pánu Bohu, trpezlivo nesme svoje každodenné kríže,
bućme dobrí a krásni Đudia, ktorí dokážu poslúžiĢ, ktorých
zdobí anjelská trpezlivosĢ. Vnášajme do svojho prostredia
pokoj, porozumenie, lásku.
Len na nás záleží, aká spomienka tu po nás zostane. ýi to
bude spomienka na þloveka, ktorý iným ubližoval, a preto
nikomu nechýba. Alebo to bude spomienka na dobrého,
krásneho þloveka, za ktorým bude všetkým Đúto, a na ktorého
budú všetci s láskou a vćakou spomínaĢ. Ak sa budeme snažiĢ
žiĢ ako skutoþní správni kresĢania v našom každodennom
živote, tu na zemi zostane po nás veĐa dobra, krásy a lásky. To
bude najlepšia príprava na nároþnú cestu nie do vesmíru, ale
do veþnej nebeskej blaženosti. Tam sa zaradíme medzi všetkých
svätých.
Mons. Anton Kováþik, správca farnosti
---------------------------------------------------------------------------Oprava: Záver príspevku z minulého þísla NC POZVANIE
K NASLEDOVANIU:
... a byĢ skutoþnými kresĢanmi.
Len pravdivo prežívaným kresĢanstvom je možné vydávaĢ
hodnoverné svedectvo o našej viere v Ježiša Krista. Od krstu a
birmovky sme k tomu pozvaní. Len vtedy, ak my budeme na
iných vplývaĢ, aby sme ich získali pre Pána Ježiša a pre cestu
dobrého života. NeĐutujme ani þas ani námahu pri nasledovaní
Pána Ježiša. Tak dosiahneme najvyššie konþiare dokonalého
kresĢanského života.
=iVWXSFRYLD -HGQRW\ 6' ].OtåVNHKR +UDGLãĢD SRþHWQi VNXSLQD
WXULVWLHN DWXULVWRY ].67 2VWUi GYDMD ]iVWXSFRYLD PRWRNURVRYpKR
$0. SUHGVHGQtþND 8UEiUVNHM VSRORþQRVWL âWHIiQLD 3DXOHRYi
ćDOãLD SRþHWQi VNXSLQD ]PLHVWQHKR
.OXEX G{FKRGFRY EêYDOê VWDURVWD
,QJ )UDQWLãHN 0DF~FK VSHYiFN\
]ERU&KRUGH&OXVDVDPR]UHMPHMHM
QDMEOLåãt GHWL D YQ~þDWi URGLQD
DRVWDWQt SUtEX]Qt 7t YãHWFL VD ]LãOL
YVRERWX RNWyEUD YNXOW~UQRP
GRPH SUL SUtOHåLWRVWL åLYRWQpKR
MXELOHD 2VODYRYDOD KR -R]HItQD
%XMQRYi =DSOQHQi YHĐNi ViOD EROD
VYHGNRP PLOHM RVODY\ VNURPQHM
åHQ\ NWRUi VD QDMPl YSRVOHGQêFK
URNRFK þRUD] YLDF ]DSiMD GR
YHUHMQpKR DVSRORþHQVNpKR åLYRWD
9HĐNpKR .OtåD 9åG\ RFKRWQi
SRP{FĢ VNURPQi VR ]P\VORP SUH
NROHNWtY
YNWRURP
S{VREt
3RYHVWQêP RSWLPL]PRP DGREURX
QiODGRX SULVSLHYD NSUtMHPQHM DWPRVIpUH SRGXMDWt QD NWRUêFK VD
]~þDVWĖXMH $VDPR]UHMPH QLH MH WR OHQ ~þDVĢ SDVtYQD 3UiYH
QDRSDN 7RWR YãHWNR VL DNLVWH GREUH XYHGRPXM~ DRFHĖXM~
]iVWXSFRYLD YãHWNêFK VSRORþHQVNêFK RUJDQL]iFLt NWRUt MHM SULãOL
%/$
(/É0(
%/$+2
+2å(/É0(
(/É0(
V mesiaci október 2011 oslávili svoje životné
jubileum títo naši obþania:
Lýdia Benková
- Kl. Hradište 191 - 50 rokov
Rudolf Murko
- Kl. Hradište 55 - 50 rokov
Jozefína Bujnová
– Kl. Hradište 97 – 60 rokov
Jozef Bielich
- Klíž 70 - 60 rokov
Z najstaršej generácie našich spoluobþanov oslávili
svoje jubileum:
Helena Deviatková
- Kl. Hradište 98 - 83 rokov
Anton Stanko
- Kl. Hradište 125 - 84 rokov
František Kristl
- Klíž 57 - 87 rokov
Všetkým oslávencom srdeþne
blahoželáme a prajeme im
predovšetkým pevné zdravie,
Božie požehnanie a spokojnosĢ
v kruhu svojich najbližších.
Redakcia Nového Clusu
a pracovníci obecného úradu
12
129252
52'(1&,
'(1&,
22. 9. 2011 Nikolas Jakúbek,
rodiþia Dana a Norbert
18.10.2011 Ema Gubová,
rodiþia Marianna a Milan
21. 10. 2011 Jakub Stanko,
rodiþia SoĖa a Pavol
62%Éá(
2%Éá(
1.10. 2011 Lenka Bielichová
a Dušan Mokrý
8.10. 2011 Ing. Monika KĖazeová
a Patrik Bujna
‚1
12756+
2756+.+
.+05‚
05
SREODKRåHODĢ 3UtMHPQ~DQHQ~WHQ~DWPRVIpUXSULãLHORåLYLĢDM-R]HI
0RNUê YRULJLQiOQRP SUHVWURMHQt DNR YRMQRYê YHWHUiQ YNRåHQRP
NDEiWH &KêEDĢ QHPRKRO YHOHEQê SiQ -XONR *XERY NWRUê VtFH
SULãLHO QHVNRUãLH DOH LQIRUPiFLD åH
ÄERO QD VHPLQiUL³ KR RVSUDYHGOQLOD
5R]FLWOLYHQLH DNUiVQ\ XPHOHFNê
]iåLWRNSULQLHVOLSLHVQHV~ERUX&KRUGH
&OXV 1DãH VSHYiþN\ YRULJLQiOQ\FK
NURMRFK SUHGYLHGOL QDR]DM ~åDVQê
UHSHUWRiU 3R LFK Y\VW~SHQt VD RSlĢ
GRVWDO NVORYX PRGHUiWRU DGLVNRWHNiU
.DURO %LHOLFK EUDW RVOiYHQN\QH NWRUê
VYRMRX KXGREQRX SURGXNFLRX UR]SU~GLO
VNYHO~]iEDYX
.RĐNRåH YãDNRYDNêFK RVOiY VD
YSULHEHKX URND NRQi DM YQDãHM REFL"
8UþLWH YHĐD =YlþãD YãDN LGH RRVODY\
NGH VD VWUHWi URGLQD ]QiPL SULDWHOLD
1D RVODYH åLYRWQpKR MXELOHD -R]HItQ\
%XMQRYHM WR EROR LQp 3UtOHåLWRVĢ
SRćDNRYDĢ D]DEODKRåHODĢ MHM Y\XåLO
SRGVWDWQHãLUãtRNUXKĐXGt9ãHWFLYHGHOLDYHGLDSUHþRSULãOLSULQLHVOL
QHMDNêWHQGDUþHNN\WLFXSRYHGDOLPLOpVORYi9ãHWNRYHQRYDOLåHQH
NOtåVNHMURGiþNHNWRUiVLW~SR]RUQRVĢDYćDNXXUþLWH]DVO~åL
7H[WDIRWR3HWHU0DģDäHMH
1RYô&OXVĀtVOR
-HVHQQiGRNRQÿHQLH]RVWUÿ
SRG VWURPRP VHGHO XQDYHQê JD]GD $M VODPD PX WUþDOD
]þLåLHP âN{ONDUL SULSUDYLOL ]NDUWyQRY YODN NWRUê RGYiåDO
]HOHQLQX SOQ~ YLWDPtQRY PRåQR MX YLH]RO $GHOH MHVHQQHM
YtOH NWRUi PDOD SUHFKRGQê SRE\W QD NRORWRþL 9\UH]iYDQt
VYHWORQRVL YHþHU RVYHWĐRYDOL VFKRG\ GR PDWHUVNHM ãNRO\
7HNYLFRYê SRKRQLþ
VL YLH]RO ]SRĐD SOQê
YR]tN
SRåLYQH
0XãNiW\
FKU\]DQWpP\
FLEXĐRYp
DFHVQDNRYp YHQFH
]iĐDKD
WHNYtF
U{]Q\FK
GUXKRY
DYHĐNRVWt SDSULN\
QRYp GUXK\ ]HOHQLQ\
DþRNþD
MDEONi
Ÿ3UtSUDY\QDYêVWDYXYLHGOD+HUPtQD.RUFRYiQDVQtPNHYVWUHGH
QDãLFK SHVWRYDWHĐRY
NWRUHMSRPiKDOLRNUHPLQêFKSUHGVHGN\ĖDNXOW~UQHMNRPLVLH0iULD
EROL XPLHVWQHQp QD
âXVWHURYiYSUDYR0JU0DUJLWD']LDQRYiD0iULD+ODYDþHNRYi
ODYLþNiFK
QD
)RWR±3HWHU0DĢDãHMH VWDURGiYQ\FK
WNDQêFKĐDQRYêFKXWHUiNRFKDSUHVWLHUDQLDFKâLNRYQH
Y\XåLWê SULHVWRU YHĐNpKR DUHiOX GYRUD VD SiþLO
QiYãWHYQtNRP 7UYDQLH YêVWDY\ SRþDV YtNHQGX VL Ÿ7HNYLFHVDGDM~Y\XåLĢQLHOHQ
Y\åLDGDOR VWUiåHQLH YQRþQêFK KRGLQiFK þR ERO WLHå YNXFK\QLYUXNiFK0DULiQD
QiSRU QD RUJDQL]iWRURY $OH YêVOHGRN VWiO ]D WR 'R 'RELDãDVD]PHQLOLQDXPHOHFNp
NQLK\ QiYãWHY VD SRGStVDOR Y\ãH KRVWt 0QRKt GLHOD)RWR±3HWHU0DĢDãHMH
QHãHWULOL VORYDPL YćDN\ DX]QDQLD =D YãHWN\ RKODV\
DVSRĖ MHGHQ RG QDãHM URGiþN\ 0DUFHO\ ³6NYHOp 1iGKHUQp 3RþQ~F QiSDGRP Då SR
YêVOHGQê HIHNW &KYiOLP FKYiOLP FKYiOLP 6DPp VXSHUODWtYD³ 3UHP\VOHQH ]YROHQê
WHUPtQDNFLHVD]KRGRYDOVRâDUNDQLiGRXNHG\SUHQiYãWHYQtNRYWRKWRSRGXMDWLDERODYêVWDYD
ćDOãtPSUtMHPQêPVSHVWUHQtPQHGHOH1DGREURYRĐQRPYVWXSQRPVDY\]ELHUDORRNROR¼
$HãWHQLHþR±QDãLPQDMPHQãtP]RVWDOLQDãNROVNRPGYRUHWHNYLFRYpR]GRE\NWRUpLPHãWH
GOKRSULSRPtQDOL]DXMtPDY~DQHYãHGQ~WRKRURþQ~MHVHQQ~YêVWDYX
,QJ7DWLDQD6DVNRYi
ź=iWLãLH]MHVHQQêFKSORGRYDPXãNiWRY
)RWR%F.DWDUtQD6DVNRYi
.WRYLHþRWDNXQDYLORWRKWRJD]GtþND"
)RWR±3HWHU0DĢDãHMH
2121.7&0+'0+'.'024'5'0+1418
KŬƚſďĞƌũĞƚLJƉŝĐŬljŵĞƐŝĂĐũĞƐĞŶĞ͘WƌşƌŽĚĂƐĂƉŽŵĂůLJƉƌŝƉƌĂǀƵũĞŶĂnjŝŵƵ͕ĂďLJ
ƐŝŽĚĚljĐŚůĂ͘:ĞǀĂŬŽŵƐŝƉŽŵLJƐĞůŶŽŵĨŝŶĄůĞ͕ēŽƐĂƚljŬĂũĞũǎŝǀŽƚĂƉŽēĂƐƌŽŬĂ͘
Ğŵ ŝ ƐƚƌŽŵLJ ǀLJĚĂůŝ ƷƌŽĚƵ͘ < ƉƌşƌŽĚĞ ŵŽǎŶŽ ƉƌŝƌŽǀŶĂƛ Ăũ ǎŝǀŽƚ ēůŽǀĞŬĂ͕ ǀĞě
ŶĂŬŽŶŝĞĐ ũĞ ũĞũ ŶĞŽĚĚĞůŝƚĞűŶŽƵ ƐƷēĂƐƛŽƵ͘ ůŽǀĞŬ ƐĂ ŶĂƌŽĚş͕ ƌĂƐƚŝĞ͕ ǀLJǀşũĂ ƐĂ͕
ƉƌŝǀĄĚnjĂŶĂƐǀĞƚƉŽƚŽŵƐƚǀŽͲƉŽŬƌĂēŽǀĂŶŝĞƐǀŽũŚŽƌŽĚƵ͘ZŽŬLJďĞǎŝĂ͕ůĞďŽǀƌĂǀş
ƐĂ͕ ǎĞ ēĂƐ ŶĞnjĂƐƚĂǀşƓ͘ ēůŽǀĞŬ ƐĂ ĂŶŝ ŶĞŶĂnjĚĄ Ă ũĞ ǀŽ ĨŝŶĄůŶĞũ ēĂƐƚŝ ƐǀŽũŚŽ
ǎŝǀŽƚĂ͕ŬƚŽƌljŶĂnjljǀĂŵĞƐƚĂƌŽďĂĂƐLJŵďŽůŝĐŬLJũƵƉƌŝƌŽǀŶĄǀĂŵĞŬũĞƐĞŶŝ͘sĞűŵŝ
ĚŽďƌĞǀŝĞŵĞƉƌĞēŽ͘EĂƓŝƌŽĚŝēŝĂĂĂũŶĂƓŝƐƚĂƌşƌŽĚŝēŝĂ ƐŝƐǀŽũĞŽĚǎŝůŝ͕ǀLJŬŽŶĂůŝ
ǀĞűĂ ƉƌĄĐĞ Ă ƚş͕ ŬƚŽƌş ĞƓƚĞ ǀůĄĚnjƵ͕ ƐƚĄůĞ Ăũ ŶŝĞēŽ ƌŽďŝĂ͘ WŽŵĄŚĂũƷ ĚĞƛŽŵ͕
ǀŶƵŬŽŵŝƉƌĂǀŶƵŬŽŵ͘^ƚĂƌŽďƵǀŶşŵĂũƷŝŶĂŬ͕ĂŬŽŵLJ͕ŵůĂĚş͘DLJƐŝƉŽǀŝĞŵĞͲēŽ
Ɛŝ Ƶǎ ŶĞŽĚĚljĐŚŶƵ͘ ůĞ ŶŝĞŬĞĚLJ Ɛŝ ŵLJƐůşŵĞ͕ ǎĞ ƚş ƐŬƀƌ ŶĂƌŽĚĞŶş ƚŽ ŚĄĚĂŵ ĂŶŝ
ŶĞǀĞĚŝĂ͘ EĂ ŶĄƐ ũĞ͕ ĂďLJ ƐŵĞ ƐĂ ŝŵ njĂ ǀƓĞƚŬŽ͕ ēŽ ƵƌŽďŝůŝ ƉƌĞ ŶĄƐ Ăũ ƉƌĞ ŝŶljĐŚ͕
ƉĞŬŶĞ ƉŽěĂŬŽǀĂůŝ͘ EĂƓĂ ƐƉŽůŽēŶŽƐƛ Ɛŝ ƵǀĞĚŽŵƵũĞ ƉƌşŶŽƐ ƐƚĂƌƓşĐŚ űƵĚş ƉƌĞ
ǀƓĞƚŬljĐŚĂǀLJŚƌĂĚŝůĂŵĞƐŝĂĐŽŬƚſďĞƌ͘ũǀŶĂƓĞũŽďĐŝƐŵĞǀLJƵǎŝůŝƚƷƚŽƉƌşůĞǎŝƚŽƐƛ
Ă ǀ ŶĞĚĞűƵ Ϯϯ͘ ŽŬƚſďƌĂ ƐĂ ǀ ŶĂƓŽŵ ŬƵůƚƷƌŶŽŵ ĚŽŵĞ ŬŽŶĂůŽ ƐůĄǀŶŽƐƚŶĠ
ƉŽƉŽůƵĚŶŝĞƵƌēĞŶĠƉƌĞŶĂƓŝĐŚƐĞŶŝŽƌŽǀ͘sƓĞƚŬljĐŚƉƌşƚŽŵŶljĐŚƐƌĚĞēŶĞƉƌŝǀşƚĂů
ƐƚĂƌŽƐƚĂ ŽďĐĞ :ŽnjĞĨ ŝĞůŝĐŚ Ă ƉƌĞĚŶŝĞƐŽů ŬƌĄƚŬLJ ƉƌşŚŽǀŽƌ͕ ǀ ŬƚŽƌŽŵ ǀLJnjĚǀŝŚŽů
ƷůŽŚƵ ŶĂƓŝĐŚ ƐƚĂƌƓşĐŚ ƐƉŽůƵŽďēĂŶŽǀ ǀ ŶĂƓŽŵ ǎŝǀŽƚĞ͘ WŽěĂŬŽǀĂů ŝŵ njĂ ǀƓĞƚŬƵ
ĚŽƚĞƌĂũƓŝƵ ƉƌĄĐƵ Ă ƉŽƉƌŝĂů ǀĞűĂ njĚƌĂǀŝĂ ĚŽ ěĂůƓşĐŚ ƌŽŬŽǀ ǎŝǀŽƚĂ͘ s ŬƵůƚƷƌŶŽŵ
ƉƌŽŐƌĂŵĞ ǀLJƐƚƷƉŝůŝ ŶĂƓŝ ŶĂũŵĞŶƓş Ͳ ƓŬƀůŬĂƌŝ Ɛ ƉĞƐŶŝēŬĂŵŝ ŝ ďĄƐŶŝēŬĂŵŝ ƉƌĞ
ƐƚĂƌŬljĐŚ͘ŶŝƓŬŽůĄĐŝŶĞnjĂŽƐƚĂůŝĂƉƌŝƉƌĂǀŝůŝƐŝƉĞŬŶƷƐĐĠŶŬƵŽĞƌǀĞŶĞũēŝĂƉŽēŬĞ͘WƌŽŐƌĂŵƐƉĞƐƚƌŝůŝĂũƐƉĞǀĄēŬLJnj,KZĚĞ>h^
Ă njĂƐƉŝĞǀĂůŝ ŶŝĞŬŽűŬŽ űƵĚŽǀljĐŚ ƉŝĞƐŶş͕ ŬƚŽƌĠ ĐŚLJƚŝůŝ njĂ ƐƌĚĐĞ ǀƓĞƚŬljĐŚ njƷēĂƐƚŶĞŶljĐŚ͘ ŽƉĄƌ űƵĚŽǀŝĞŬ ƉƌŝĚĂů Ăũ :ƵƌĂũ <ŸĂnjĞ
ƐĚŝĞǀēĂƚĂŵŝ͘EĂƓŝƐƚĂƌŬşĂŝĐŚƉƌşďƵnjŶşnjĂǎŝůŝƵƌēŝƚĞƉĞŬŶĠƉŽƉŽůƵĚŶŝĞ͘
/ŶŐ͘ƵnjĂŶĂ,ŽůĄŬŽǀĄ
ĀtVOR1RYô&OXV
&8.5Ì.29ê'ÉåćQDG.OtæVN\P+UDGLä
&8.5Ì.29ê'Éå QDG.OtæVN\P+UDGLäģRP
QDG.OtæVN\P+UDGLä RP
RP
-H QiGKHUQi VOQHþQi D YHĐPL WHSOi SUYi RNWyEURYi QHGHĐD 7DNiWR SUHNUiVQD MHVHĖ EDELH OHWR QHEêYD NDåGê URN ýL PDOt DOHER YHĐNt YãHWFL SULãOL QD OHWLVNR Y NUiWN\FK
UXNiYRFKDåHãDUNDQ\LG~QDå~UNXVDGDORYLGLHĢSRGĐDWRKRåHGHWLDOHERGRVSHOtQLHVOL
VYRMHYODVWQRUXþQHY\UREHQp
DOHER DM N~SHQp SDSLHURYp
Q\ORQRYp PDOp þL YHĐNp
SORFKp
þL
SULHVWRURYp
H[SRQiW\ âDUNDQLiGD QLH MH
]iEDYD OHQ SUH GHWL YHĐPL
þDVWR VD VWiYD åH GHWL
VSUHYiG]DM~ URGLþRY D QLH
QDRSDN 9Hć S~ãĢDQLH
ãDUNDQRY MH]iEDYDSUHFHO~
URGLQX D Pi QD 6ORYHQVNX
KOERNp WUDGtFLH D MH WR DM Ÿ3RFK~ĢNDQDWiFNHDSDPlWQêãDUNDQtNYUXNiFK
VSRPLHQND QD YODVWQp ~þDVWQtNRY)RWR±3HWHU0DĢDãHMH
GHWVWYR KU\ /HER NWR Pi ãDUNDQD VWDþt Xå OHQ DE\ I~NDO YLHWRU D R ]iEDYX MH Ÿ=WYRULYHMGLHOQHYêURE\ãDUNDQRY
SRVWDUDQp Y NDåGRP URþQRP )RWR±0JU0DUFHODâYLUORFKRYi REGREt 1D OHWLVNX VD ]LãOR YLDF DNR ĐXGt 1LHNWRUt 3R]êYDPH9iVQDSUHGSRVOHGQ~NOXERY~
SUDYLGHOQHQDYãWHYXM~W~WRDNFLXLQtVDEROLSR]ULHĢSUtSDGQHV~ĢDåLĢSRSUYêNUiW
DNFLXWRKWRURNX%XGHĖRXQHQiURþQi
2UJDQL]iWRURPWRKWRREĐ~EHQpKRSRGXMDWLDMH.672VWUiQDþHOHVXþLWHĐNRX0JU=X]NRX Y\FKiG]NRYiW~UDQD&+27(129(&D
6.É/(8VNXWRþQLVDYQHGHĐX
'ROQRX
2NUHP
YKRGQpKR
SRþDVLD
QRYHPEUD1DUR]GLHORGSRGXMDWt
RUJDQL]iWRUL
PXVLD
SRþDVFHOpKRURNDVDWHQWRUD]YãHWFL
]DEH]SHþLĢ DM U{]QH
]iXMHPFRYLDVWUHWQ~SULMD]LHUNX/i]HĖ
V~ĢDåH VWiQRN V
R²WHMKRGLQH&KFHPHWDNXPRåQLĢ
~þDVĢþRQDMãLUãHMYHUHMQRVWL7HãtPHVDQD
FXNURYRX
YDWRX
YêERUQpKR
9iV
PRGHUiWRUD
QiãKR
9ëERU.672VWUi
Ɣ
URGiND .DUROD %LHOLFKD
] %UDWLVODY\ KXGEX
+RFLVDWRQH]GiDOHSRPDO\VDEOtåL
FHQ\ %H]VSRQ]RURY
DGYHQWDVQtPMHVSRMHQiSDWULþQiYê]GRED
E\ WR QHEROR PRåQp
QDãLFKSUtE\WNRY3UHWRYãHWNêFK]iXMHPFRY
SUHWR LP Y WRPWR þtVOH
SR]êYDPHQD
1RYpKR
&OXVX
7925,9e3232/8'1,(
YHQXMHPH
VYRMX
YVWUHGXQRYHPEUDGR]DVDGDÿN\.'
SR]RUQRVĢ .HćåH WRWR Ÿ-HGQD]NDWHJyULtþDNDM~FDQDY\KRGQRWHQLH
%XGHPHVLY\UiEDĢDGYHQWQpYHQFHQDVW{O
ERO
WDNSRYHGLDF )RWR±3HWHU0DĢDãHMH L]iYHVQp7UHEDVLSULQLHVĢSRWUHEQê
MXELOHMQêURþQtNRWRYLDFYHQRYDOLRUJDQL]iWRULþDVXDQiPDK\QDMHKRSUtSUDYX=OHWLVND
PDWHULiODVYLHþN\6~þDVĢRXEXGHDM
GRNRQFD SULOHWHOR XOWUDĐDKNp OLHWDGOR SUL NWRURP VD GHWL QLHOHQ IRWLOL 'DOR VD QD ĖRP DM ='2%(1,(0('291Ìþ.297LHWRVLWUHED
]DOLHWDĢ 1R MHKR QDMKODYQHMãLD ~ORKD VSRþtYDOD Y WRP åH V\SDOR GHĢRP SRQDG KODY\ YSUHGVWLKXQDSLHFĢDE\EROLY\GêFKDQp
FXNUtN\
=DþLDWRNRKRG
8åWUDGLþQHQDYãWHYXM~WRWRSRGXMDWLHYHWHUiQLVWLVRVYRMLPLYHWHUiQPL1RYLQNRXERORåH ƕ
] 3UHVHOLDQ SULãOL DM GYD YHORUH[\ 3R SUYê NUiW ]DYtWDOR DM PRWRUNiURY ] 1LWU\ 2â.IXWEDORYêRGGLHOSRULDGDYVRERWX
+ORKRYFD äDUQRYLFH 5XåRPEHUND .RPiUQD %UDWLVODY\ þL äLOLQ\ 'R V~ĢDåH EROR QRYHPEUDY.'
SULKOiVHQêFK ãDUNDQRY GUDNRY OLHWDM~FLFK UR]SUiYNRYêFK LQHUR]SUiYNRYêFK E\WRVWt þL .$7$5Ì16.8=É%$98
]YLHUDWLHN0QRKp]QLFKEROLY\UREHQpYVRERWXY]DVDGDþNHREHFQpKR~UDGX =DþLDWRNRRRKRG+XGED723NYLQWHW
NWRUi VD SUHPHQLOD QD WYRULY~ GLHOĖX %ROR UR]WRPLOp YLGLHĢ QDMPHQãLH GHWLþN\ VGUiþLNPL %RKDWiWRPERODYHþHUDDSUHNYDSHQLH
Y~WO\FKUXþLþNiFK1RSUHNYDSLOLDMGRVSHOtVYRMLPLRULJLQiOQ\PLYêWYRUPL
9VWXSQp¼9VWXSHQN\YSUHGDMLY&223
5RGLQD QiãKR URGiND 3HWUD 'RELDãD
-HGQRWDKRVWLQHFâXVWHURYiDXþOHQRY
]7RSRĐþLDQH[FHORYDOD7RþRYUXNiFKGUåDOD YêERUX6UGHþQH9iVSR]êYDPH
6SRQ]RULãDUNDQLiGD
LFKGFpUD.DWNDVDGiQD]YDĢ$YLDWLFNRXãW~GLRX Ɣ
7URMKUDQ VYêãNRX P PDO QD MHGQHM VWUDQH HUE 2EHFQê~UDG9HĐNê.Otå
.XOW~UQDNRPLVLDSUL2FÒ9iVSR]êYDQD
.DGHUQtFWYR%LELDQD*iORYi
REFH QD GUXKHM ]QDN .67 2VWUi DWUHWLD VWUDQD 9,$12þ1Ó9ê67$98
.DGHUQtFWYR+HOHQD
EROD YHQRYDQi QiãPX PDOHEQpPX 6ORYHQVNX NWRUiEXGHYQHGHĐXGHFHPEUDRG
'RELDãRYi
'HWLVDRNUHPYêKLHUYNDWHJyULiFKPRKOLWHãLĢ RRGRRRKRG
3RKRVWLQVWYR0DUWLQ
DM]U{]Q\FKPDãNĚW9êKU\RGRY]GiYDOLVWDURVWD ([SRQiW\SULQHVWHGR]DVDGDþN\.'Y
&KRYDQHF
REFH -R]HI %LHOLFKSUHGVHGD .67 2VWUi 3HWHU VRERWXGHFHPEUDRGRRGRRR
3RKRVWLQVWYR0iULD
0DĢDãHMH DULDGLWHĐND 6DOYH )LQDQFH (PtOLD KRG6~þDVĢRXYêVWDY\EXGHDM
âXVWHURYi
%DM]tNRYi 9ãHWFL VL SRFKXWLOL QD YêERUQHM WRUWH $'9(171ê.21&(57
'UHYLWDO
SUHWRåHWiWRQHPRKODFKêEDĢNHćåHâDUNDQLiGD RRRDRRRKRG
7235()$/2EDO\
RVODYRYDOD VYRMH SLDWH MXELOHXP 2ULJLQiOQ\ 7RSRĐþDQ\
7HãtPHVDQD9DãX~þDVĢ
.UDQLPH[%UDWLVODYD
~þDVWQtFN\ GLSORP YWYDUH ãDUNDQD NWRUp ƕ
&223-HGQRWD7RSRĐþDQ\
V~ĢDåLDFLREGUåDOLLPEXGHSULSRPtQDĢQHYãHGQp $MWHQWRURN2EHFQê~UDGYR9HĐNRP.OtåL
$JUR&RRS.OiWRYD1RYi9HV
FKYtOHWRKWRQHGHĐQpKRSRSROXGQLD
SRULDGDWUDGLþQê
(PtOLD%DM]tNRYi6DOYH
3UHWR DN VWH DM Y\ SUHPHãNDOL WRKWRURþQ~ 6,/9(675296.ê3/(6
)LQDQFH
âDUNDQLiGXQHVP~ĢWHãDUNDQRYEXGHPHS~ãĢDĢ +XGED-R]HIâHYþtNVRVYRMRXNDSHORX
$0.9HĐNê.Otå
DMQDEXG~FH8åWHUD]SUHPêãĐDMWHDN~OLHWDM~FX %OLåãLHLQIRUPiFLHEXG~DNWXiOQHR]QiPHQp
$QRQ\PQtVSRQ]RUL
SDUiGXY\WYRUtWH
PLHVWQ\PUR]KODVRP
$QQD+~GRNRYi
32
32=9È1.
È1.<
1RYô&OXVĀtVOR
)87%$/
$08å6792
NROR9.Otæ²'LYLDFND 19
JyO&KUHQNR-
.ĖD]H ± +ODYiþHN 9DĖR ' &KUHQNR -
6WDQNR 0DUHN .XþHUD - %LHOLFK - *DMGRã
&KUHQNR5.XþHUDâ9DĖR0
6WULHGDOL0DWNRYþtNâLPRQ
3R GYRFK ERGRYR ~VSHãQêFK ]iSDVRFK QD
LKULVNiFK V~SHURY VPH VD RSlĢ SUHGVWDYLOL
GRPiFHPX SXEOLNX VFLHĐRP SUHGYLHVĢ GREUê
YêNRQ DSULStVDĢ VL ćDOãLH ERG\ GR WDEXĐN\ 9
ERMRYQRP SUYRP SROþDVH VPH PRKOL YLGLHĢ
Y\URYQDQpVWUHWQXWLHEH]þLVWHMJyORYHMSUtOHåLWRVWL
QD MHGQHM þL GUXKHM VWUDQH 9GUXKRP SROþDVH
VPHEROLDNWtYQHMãt]DWODþLOLVPHV~SHUDQDMHKR
SRORYLFXDOHJyORYpSUtOHåLWRVWLVDQHURGLOLĐDKNR
9\N~SHQtP VSOQêP ERGRYêP ]LVNRP EROD SUH
QiV VWUHOD - &KUHQNX NWRUê VL YR YQ~WUL
ãHVWQiVWN\ GREUH VSUDFRYDO SULKUiYNX RG -
%LHOLFKD D]RWRþN\ SUHNRQDO V~SHURYKR
EUDQNiUD
²NROR1HGDQRYFH9.Otæ
.ĖD]H ± %LHOLFK - 9DĖR ' &KUHQNR -
6WDQNR 0DUHN .XþHUD - .XþHUD â %LHOLFK -
*DMGRã&KUHQNR5.XþHUDâ9DĖR0
6WULHGDO0DWNRYþtN3%LHOLFK50LKDOHMH
9GOKRRþDNiYDQRP GHUE\ ]iSDVH SURWL OtGURYL
V~ĢDåH NWRUê VD QHWDMt SRVWXSRYêPL DPEtFLDPL
VPHQHSRGDOLGREUêYêNRQ$NRWDNVPHGRNi]DOL
VN~VHQHMãLHPX V~SHURYL Y]GRURYDĢ LED Y,
SROþDVHNHć]DQHUR]KRGQpKRVWDYXQDVWUHOLO0
.XþHUD
NRQãWUXNFLX
V~SHURYHM
EUiQ\
DVDPRVWDWQê QiMD]G QD V~SHURYKR EUDQNiUD
QHSUHPHQLOMHKREUDWâWHIDQ
$WDN SULãLHO ]iNRQLWê WUHVW YSRGREH JyORY
YQDãHMVLHWL(ãWHUD]VDYSUYRPSROþDVHGRVWDO
GR GREUHM SUtOHåLWRVWL â .XþHUD DOH VMHKR
QHG{UD]QRX VWUHORX QHPDO V~SHURY EUDQNiU
SUREOpP .Hć VPH KQHć Y PLQ~WH GUXKpKR
SROþDVX GRVWDOL WUHWt JyO RGLãOL VPH ]R ]iSDVX
SV\FKLFN\]GHSWDQt.HćNWRPXSULUiWDPHKUXEp
LQGLYLGXiOQH FK\E\ PQRåVWYR QHSUHVQêFK
QDKUiYRN D DEVHQFLX SRYHVWQHM NOtåVNHM
ERMRYQRVWLV~SHUQiVĐDKNRWUHVWDOćDOãtPLJyOPL
-HGLQêP SR]LWtYRP ERO IDNW åH YWDNWR
QHSULD]QLYR VD Y\YtMDM~FRP ]iSDVH VPH VD
QHXFKêOLOL NXQIDLU ]iNURNRP DYćDOãRP
3RFKP~UQHSRÿDVLHDOHSUtMHPQõGHė
9QHGHĐQpUiQRRNWyEUDVDREORKDPUDþLODDåERORãHUR3UHGKRG
NHćVPHVDSUHGNXOW~UQ\PGRPRPVFKiG]DOLWRERORVWiOHURYQDNp3RFKP~UQH
SRþDVLH NHć GDåćX YLVLD QRK\ RYSO\YQLOR DVL PQRKêFK SUHFKiG]N\ QD .RODþQR VD WRWLå
]~þDVWQLOLLEDSULD]QLYFRYSRK\EXYSUtURGH.UiþDOLVPHMHVHQQRXNUDMLQRXSRPRGUHM]QDþNH
QD0LFKDORYYUFKRGNLDĐERO YêKĐDGQDNUDMLQX VIDUEHQ~SDOHWRXYãHWNêFKIDULHE WRKWRURþQpKR
REGRELD 3RNUiWNRP RGG\FKX VD UR]O~þLOL Wt NWRUt PDOL HãWH LQp DNWLYLW\ D SRþHW SRNUDþXM~FLFK
YW~UH SRGĐD SOiQX VD ]PHQãLO 9.RODþQH QiV ]NDåGpKR GYRUD ]GUDYLOL KDYNDQtP SVL U{]Q\FK
SOHPLHQ DWDN VPH WR KODVQp SULYtWDQLH SULMDOL DQDYãWtYLOL PLHVWQH SRKRVWLQVWYR 3R REþHUVWYHQt
WUDVD SRNUDþRYDOD FH] 2QGUDãRY~ RGWLDĐ YHGĐD NDSOQN\ DGRPRY 6OQNR PDOR YRĐQ~ QHGHĐX
Y{EHF VSR]D PUDNX QHY\NXNOR DRMHKR ~VPHYH PRKOL YãHWFL LED VQtYDĢ QDSULHN WRPX YOiGOD
PHG]L QDPL SUtMHPQi ÄNRPRUQi³ DWPRVIpUD DGUXåQp UR]KRYRU\ EROR SRþXĢ SR FHOê þDV
9SRVOHGQRP ~VHNX QiãKR SXWRYDQLD SRYHGĐD FKRGQtND SUHEHKOR VWiGR Y\VRNHM ]YHUL þR EROD
SHNQiERGND]DY\GDUHQêPSRGXMDWtP
'DQD6PDWDQRYi
Y\VRNêPL FHQWURYDQêPL ORSWDPL $M QDSULHN
WRPXVPHVLYSUYRPSROþDVHGRNi]DOLY\WYRULĢ
WUL YHĐPL GREUp VWUHOHFNp SUtOHåLWRVWL 'R
~VSHãQpKR NRQFD VPH YãDN QHGRWLDKOL DQL
MHGQX NHć GYDNUiW QH~VSHãQH ]DNRQþRYDO â
.XþHUDDYWUHĢRPSUtSDGHPDOQDKODYHJyO-
&KUHQNR 8GUHOR YãDN QD GUXKHM VWUDQH 3UL
SULDPRPNRSHVPHQHSRNU\OLSULHVWRU]DQDãLP
P~URP D' 9DĖR SRG WODNRP QHãĢDVWQH
WHþRYDOORSWXGRYODVWQHMEUiQ\
9GUXKRP SROþDVH VPH VD VQDåLOL RVWUHOHQLH
Y\URYQiYDM~FHKR JyOX GYDNUiW QHEH]SHþQH
]DNRQþRYDO 0DWNRYþtN DOH Y\ORåHQ~ JyORY~
SUtOHåLWRVĢ VPH VL QHGRNi]DOL Y\SUDFRYDĢ
1DRSDN QHSUHVQêP UR]RKUiYDQtP VPH Q~NDOL
ãDQFH GRPiFLP DQiã EUDQNiU PXVHO QHUD]
SUHXNi]DĢVYRMHPDMVWURYVWYR
-9
GRPiFRP ]iSDVH VPH PRKOL QDVW~SLĢ
NRPSOHWQt
NROR 9 .Otæ 0+UDGQi .XþHUDâ0DWNRYþtNYODVWQê
.ĖD]H ± +ODYiþHN 9DĖR ' &KUHQNR -
6WDQNR 0DUHN .XþHUD - 9DĖR 0 %LHOLFK
-&KUHQNR5.XþHUDâ0DWNRYþtN
6WULHGDOâLPRQ3DYOtþHN
9]iSDVH NROD VPH QD GRPiFHM S{GH
SULYtWDOL V~SHUD VNWRUêP VPH VD YPLQXORVWL
QHUD] SRWUiSLOL 7HQWRUD] VPH YãDN SULVW~SLOL
N]iSDVX ]RGSRYHGQHMãLH DNWtYQHMãLH
DERMRYQHMãLH $JUHVtYQ\P QDSiGDQtP HãWH
QD SRORYLFL V~SHUD VPH Q~WLOL REUDQFRY URELĢ
FK\E\Y\WYiUDOLVPHVLãDQFHDWULVPHHãWH
GR NRQFD SROþDVX SUHPHQLOL ÒYRGQê JyO
VWUHOLO â .XþHUD SR SHNQHM NUtGHOQHM DNFLL
DSUHVQRP FHQWUL 5 &KUHQND $M YGUXKRP
QDãRP JyOH PDO SUVW\ â .XþHUD NHć SR
SUDYHM VWUDQH SRWLDKRO ORSWX DMHKR FHQWHU
]DVXQXODV~SHURYDREUDQDGRYODVWQHMEUiQ\
7UHWLHPX JyOX SUHGFKiG]DOD SHNQi
NRPELQiFLD ' 9DĖX D- .XþHUX QD ĐDYHM
VWUDQH DSR FHQWUL VN{U PHQRYDQpKR
YV~SHURYHM ãHVWQiVWNH QDMY\ããLH Y\VNRþLO
0DWNRYþtN DKODYRX ]Y\ãRYDO QD 9DNWtYQHM KUH VPH SRNUDþRYDOL DM YGUXKRP
SROþDVH DYêVOHGNRP EROL ćDOãLH JyO\ â
.XþHUX 3UL ãWYUWRP JyOH GRUiåDO EUDQNiURP
Y\UD]HQ~ VWUHOX 0DWNRYþtND NWRUpPX ORSWX
SHNQH SRVXQXO - %LHOLFK DSUL SLDWRP
SUHãSULQWRYDO V~SHURYRX REUDQRX DSRYHGĐD
EUDQNiUD X]DYUHO VNyUH ]iSDVX 3R]LWtYRP
EROD GREUi GHIHQ]tYQD KUD FHOpKR PXåVWYD
NHć VPH V~SHUD ]D FHOê ]iSDV QHSXVWLOL GR
þLVWHMJyORYHMãDQFH
NROR15XGQR9.Otæ
.ĖD]H ± +ODYiþHN 9DĖR ' &KUHQNR -
6WDQNR 0DUHN .XþHUD - 9DĖR 0 %LHOLFK
-&KUHQNR5.XþHUDâ0DWNRYþtN
6WULHGDO3%LHOLFKâLPRQ
2G ]DþLDWNX VWUHWQXWLD VD REH GUXåVWYi
VQDåLOL SURGXNRYDĢ ~WRþQê IXWEDO 9QDãRP
SRGDQt WR YãDN YQHGHĐX EROR DNR QD
KRMGDþNHNHćVPHVWULHGDOLOHSãLHPRPHQW\
VIi]DPL NHć QiV V~SHURYL KUiþL EH]
SUREOpPRY REFKiG]DOL NHć VPH ĐDKNR
VWUiFDOL ORSWX DWYUGRKODYR VD VQDåLOL XVSLHĢ
'25$67
NROR9.Otæ²+UDGHFJyO\)
0HOXã3%LHOLFK]P
3R GREURP YêNRQH VPH GRPD SRUD]LOL
WDEXĐNRYpKR VXVHGD DQHLQNDVRYDOL VPH DQL
JyO
NROR .DPHQHF S 9W 9 .Otæ JyO\30LQiU±
3ROþDVRYpYHGHQLHVDQiPQHSRGDULORSRWODNX
GRPiFLFK XGUåDĢ DSR YODVWQRP JyOH Y]iYHUH
VPHGREUHUR]EHKQXWê]iSDVSUHKUDOL
NROR9.Otæ²1 3UDYQR
JyO\-%LHOLFK3%LHOLFKP
9WRPWR ]iSDVH VPH ]YUiWLOL KUX YQiã
SURVSHFKNHć]RVWDYXVPHRWRþLOLQD
YćDND SUHPHQHQpPX SRNXWRYpPX NRSX
Y]iYHUH
NROR/HKRWDS9W²9.Otæ JyO
3%LHOLFK
1H]DFK\WLOLVPH~YRGVWUHWQXWLDDSRYLDFHUêFK
FK\EiFK VPH Y PLQ~WH SUHKUiYDOL Xå
UR]GLHORPWULHG\$å]DWRKWRVWDYXVPH]DþDOL
KUDĢDHãWHGRSUHVWiYN\VPH]QtåLOL9GUXKRP
SROþDVH SDGRO Xå OHQ MHGHQ JyO åLDĐ GR QDãHM
VLHWHDWDNVPH]/HKRW\FHVWRYDOLEH]ERGX
,QJ0LFKDO6WDQNR
å,$&,
NROR9(ď.é./Ëä±&+<125$1<
NROR ./È729$ 129È 9(6 ± 9(ď.é ./Ëä
JyO±5+XGRN
NROR9(ď.é./Ëä9(ď.e%,(/,&(
NROR 2675$7,&( ± 9(ď.é ./Ëä JyO\ ± 6 %HOLDQVN\ ± 5 +XGRN ± 6
+ODYDþND
SP
+0<'46
.WR GDUXMH IXQNþQê SRþtWDþ SUH
SRWUHE\)XWEDORYpKRRGGLHOX2â."1D
SRþtWDþL]KRWRYXMHPH]RVWDY\KUiþRY
]iSLV\ QD PDMVWURYVNp IXWEDORYp
VWUHWQXWLDDLQpStVRPQRVWL
7HO
DOHERNRQWDNWXMWHþOHQRYYêERUX
ćDNXMHPH
9ëERU2ã.)2
Download

Obecné noviny č.10