Kàmte s dôverou!
ODPORÚÈANÉ
VETERINÁRMI
Optimalizovaná ve¾kos granúl
Pre aktívnych psov
Bez sóje
Bez konzervaèných látokk
Cielené doplnky
Výhradný dovozca na Slovensko a do Èeskej republiky
EUROBEN, s.r.o.
Høbitovní 696/3, 415 01 Teplice
Tel.: +420 725 095 085, [email protected]
.sk
www.happydog.sk
2
Milí priatelia,
dovoľte, aby som Vás s potešením privítala na ďalšom ročníku Klubovej výstavy Slovenského klubu
belgických ovčiakov. A nie je to len názov klubu, čo sa tento rok zmenilo. Ako ste mohli zaregistrovať
už na jar v propozíciách, po rokoch sa zmenilo aj dejisko našej klubovej výstavy. A tak sa – po prvýkrát
výstavne - stretávame vo výcvikovom stredisku Malý Lapáš, ranč Nový dvor, na mieste nie ako
stvorenom pre psíčkarov a ich štvornožcov, ale priam vybudovanom pre túto zvláštnu kastu ľudí.
Na výstavu máme tento rok prihlásených 67 psov, ktorých posúdi známa írska špecialistka, dlhoročná
rozhodkyňa a chovateľka troch najrozšírenejších variet belgického ovčiaka, pani Jean Lawless (CHS
Revloch). Počet malinoisov a tervuerenov sa nám tentokrát vzácne vyrovnal ☺. Nie ďaleko za nimi je
počtom zastúpená varieta groenendael a opätovne budeme na výstave „komplet“ aj
s predstaviteľom variety laekenois.
Verím, že sa bude na čo pozerať a že spolu strávime s našimi nerozlučnými najvernejšími priateľmi
krásny letný deň.
Nora Takáčová
3
VÝSTAVNÝ VÝBOR / SHOW COMMITTEE
Klubovú výstavu pre Vás pripravil realizačný tím v zložení:
Ivana Pelegrínová
Nora Takáčová
Martin Tóth
PROGRAM / PROGRAMME
Príjem psov / Dogs admission:
Otvorenie výstavy / Opening:
Posudzovanie/ Judging:
Obedová prestávka / Lunch break:
Súťaže a zadávanie najvyšších titulov:
Competitions and final titles awarding:
od / from 7.30 hod.
8.45 hod.
od 9.00 hod.
12.30 – 13.00
po skončení posudzovania
after judging
TRIEDY / CLASSES
Šteniat/Baby
3-6 mesiacov/months,
Dorastu/Puppy
6-9 mesiacov/months,
Mladých/Junior
9-18 mesiacov/months,
Stredná /Intermediate 15-24 mesiacov/months,
Otvorená/Open
od/from 15 mesiacov/months bez zreteľa na vykonané skúšky a získané
výstavné ocenenia/regardless titles and working certificates,
Pracovná/Working
od/from 15 mesiacov/months, prístupná jedincom s uznanou skúškou
z výkonu/for dogs with a working exa,
Šampiónov/Champion od/from 15 mesiacov/months prístupná jedincom s titulom šampión členskej
krajiny FCI, Interchampion a Klubový šampión/for dogs with a Cahmpion or
Interchampion title
Veteránov/Veteran
od/from 8 rokov/years,
KLASIFIKÁCIA/CLASSIFICATION
1. Triedy šteniat a dorastu / Baby and Puppy classes
Veľmi nádejný
žltá stužka
Very promising
Nádejný
biela stužka Promising
yellow ribbon
white ribbon
2. Triedy mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov a veteránov
Junior, Intermediate, Open, Working, Champion and Veteran Classes
Výborný
modrá stužka
Excellent
blue ribbon
Veľmi dobrý
červená stužka
Very good
red ribbon
4
Dobrý
zelená stužka
Dostatočná
ružová stužka
Nedostatočná
Vylúčený z posudzovania
Good
Sufficient
Insufficient
Disqualified
green ribbon
pink ribbon
TITULY
Najlepšie šteňa
Najlepší dorast
získava najlepšie šteňa spomedzi šteniat ohodnotených VN
získava najlepší dorast spomedzi psov z tried dorastu
ohodnotených VN
CAJC, Klubový víťaz mladýchmôžu získať psy aj sučky s ocenením Výborný 1 v triede
mladých
BIS Junior
získava najlepší spomedzi jedincov ocenených titulom KVM
CAC
môžu získať psy aj sučky s ocenením Výborný 1 v triedach
strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
ČKŠ
získava pes a sučka s ocenením Výborný 1 v triedach strednej,
otvorenej, pracovnej a šampiónov, pokiaľ je jeho majiteľ
členom SKBO
Res.CAC
môžu získať psy aj sučky s ocenením Výborný 2 v triedach
strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej
triede udelený CAC
Klubový víťaz
súťažia jedince ocenené CAC v triedach strednej, otvorenej,
pracovnej a šampiónov
BOB
súťažia jedince ocenené titulmi Klubový víťaz a Klubový víťaz
mladých
BIS
súťažia jedince BOB každej variety
Najlepší veterán
súťažia jedince ocenené V1 z tried veteránov
TITLES
Best Baby
Best Puppy
Best Veteran
CAJC, Junior Club Winner
BIS Junior
CAC
ČKŠ (Club champion
challenge certificate)
Res.CAC
Club Winner
can get the best baby from those assessed Very promising
can get the best puppy from those assessed Very promising
compete all veterans assessed Excellent 1
can get dogs and bitches assessed Excellent 1 in Junior classes
gets the best Junior Club Winner of all varieties
can get dogs and bitches assessed Excellent 1 in Intermediate,
Open, Working and Champion classes
gets a dog and a bitch assessed Excellent 1 in Intermediate,
Open, Working and Champion classes, if his owner is a SKBO
club member
can get dogs and bitches assessed Excellent 2 in Intermediate,
Open, Working and Champion classes, provided CAC has been
awarded
compete separately dogs and bitches awarded CAC from
Intermediate, Open, Working and Champion classes
5
BOB
BIS
compete Club Winners and Junior Club Winners separately in
each variety
compete BOB holders
ROZHODCOVIA
Klubovú výstavu SKBO 2012 posudzuje p. Jean Lawless z Írska.
JUDGES
This years´s Club show is judged by Mrs. Jean Lawless from Ireland.
VÝŇATOK Z VÝSTAVNÉHO PORIADKU SKJ
TITUL SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY SA MÔŽE UDELIŤ:
1. Ak pes/suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou
Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
2. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
4. Jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním
CACIB, ďalšie na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej
kynologickej jednoty.
5. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
6. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných
výstav.
7. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.
Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre
pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak
1. pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou
Slovenskej kynologickej jednoty,
2. potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach,
3. CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami
4. jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB,
druhý na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej
kynologickej jednoty,
5. pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy
pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.
K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom
vykonaní predpísanej skúšky.
Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy
6
pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:
a) národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,
b) medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RHFL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.
Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava.
-K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov a fotokópiu
preukazu o pôvode psa, u pracovných plemien certifikát o skúške.
-Poplatok za Slovenského šampióna krásy 15 EUR.
-Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €.
PODMIENKY PRE UDEĽOVANIE ČAKATEĽSTVA CAC
1. CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach otvorenej, pracovnej a šampiónov.
2. CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
3. CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
4. Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
5. CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
6. Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť
Reserve CAC.
7. Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
8. Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
SLOVAK BEAUTY CHAMPION MAY BE AWARDED TO:
1. Dogs/bitches that have obtained 4 CACs at championship shows held under the patronage of the
Slovak Kennel Club /SKJ/
2. the CACs have been obtained in at least two show seasons
3. the CACs have been awarded by at least two judges
4. One of the CACs has been awarded at an international dog show where CACIBs are awarded, the
other CACs have been awarded at national or special shows held under the patronage of the Slovak
Kennel Club
5. Three reserve CACs can replace one CAC.
6. A CAC from an international show may only be replaced by three reserve CACs from international
shows.
7. Only one CAC may be replaced by three reserve CACs.
Since January 1, 2000 the regulations for awarding Slovak Beauty Champion have been expanded for
working breeds, which may also use the following model of obtaining a Slovak Beauty Champion title
1. Dogs/bitches that have obtained two CACs at championship shows held under the patronage of
the Slovak Kennel Club
7
2. The CACs have been obtained in at least two show seasons
3. The CACs have been awarded by two different judges
4. One of the CACs has been obtained at an international dog show where CACIBs are awarded, the
other CAC at a national or special show held under the patronage of the Slovak Kennel Club
5. Dogs/bitches have passed a working test/trial which entitles a dog/bitch to be entered in the
working class in special and all-state shows.
When requesting the Slovak beauty championship, the owner of the dog/bitch must attach a working
certificate.
Passing the following tests/trials entitles the working dog to be entered in the working class at
national, all-state, special and club shows in Slovakia:
a) National trial order: ZM, SVV 1 to 3, SPO, SPS, SPZ 1 and 2, SLP 1 and 2, PZ 1 to 3
b) International trial order: IPO 1 to 3, SchHA, SchH 1 to 3, FH 1 and 2, RH-F A and B, RH-FL A and B,
RH-T A and B, RH-L A, RH-W A-B-C-D.
Upon the owner’s request, the Slovak Beauty Championships are confirmed at:
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava, Slovakia
Please, attach the original CAC cards, originals of report sheets and a photocopy of pedigree and the
trial/test certificate as well.
CONDITIONS FOR CAC AWARDING
1. CACs are awarded to dogs and bitches in the intermediate, open, working and champion classes
separately.
2. A CAC may be awarded to dogs and bitches rated Excellent 1.
3. A CAC may be awarded to dogs and bitches that have already been awarded the Slovak beauty
championship.
4. Only a judge officially delegated to judge at the show may propose a dog/bitch for a CAC.
5. CAC is not claimable and is only awarded to dogs/bitches of exceptional quality.
6. Dogs/bitches, that have been rated Excellent 2 may be awarded a RESERVE CAC.
7. A Reserve CAC may only be awarded in a class, where a CAC has been awarded.
8. Reserve CAC is not claimable and is only awarded to dogs/bitches of exceptional quality.
8
ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN - sobota 30.6.2012
LIST OF BREEDS - Saturday 30.6.2012
Plemeno
Breed
Kruh
Ring
Počet
Count
Katal. číslo
Catalog Nr.
GROENENDAEL
1
16
1 - 16
LAEKENOIS
1
1
17 - 17
MALINOIS
1
24
18 - 41
TERVUEREN
1
25
42 - 66
9
ROZDELENIE KRUHOV
LIST OF RINGS
Dátum: 30.6.2012
Kruh/Ring 1 Rozhodca/Judge: Jean Lawless, IE
GROENENDAEL
LAEKENOIS
MALINOIS
TERVUEREN
SPOLU / TOTAL
16
1
24
25
66
1 - 16
17 - 17
18 - 41
42 - 66
10
GROENENDAEL
Kruh/Ring 1 - Rozhodca/Judge : Jean Lawless IE
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS
PSY / MALES
GIL-GALAD DU CHATEU DE MONTMIRAIL, GR. 2621/12, 03.11.2011
1
O: CRAZY MR MAMBO OF DARK BRIGHTNESS, M: ADELINE DE MONTMIRAIL
CH: HICSÁK ANITA, MAJ: HICSÁK ANITA
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
DUC DU CHEMIN DES SORCIÉRES, MET GR. 2337/07, 16.09.2007
2
O: VITO DU CHEMIN DES SORCIÉRES, M: CLEO DU PRE DU VIEUX PONT
CH: VÁRNAINÉ UDVARDY KRISZTINA, MAJ: VÁRNAINÉ UDVARDY KRISZTINA
RED FOX SCOTTY, MET GR. 2547/10, 20.04.2010
3
O: DOLCE VITA DE LA FUREUR DU CREPUSCULE, M: RED FOX ALMA
CH: ENIKŐ GÖRBEDI MAJ: KŐVÁRINÉ SZABÓ ERZSÉBET
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
TOBY COMME UN REVE NOIR, MET GR. 2318/07, 29.06.2007
4
O: GRECO COMME UN REVE NOIR, M: BUFFY DU PRÉ DU VIEUX POINT
CH: PÁLFALVINÉ VIG ANNAMÁRIA, MAJ: PÁLFALVINÉ VIG ANNAMÁRIA
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS
PICASSO DE LA TERRE SAUVAGE , GR. 1683/02, 26.02.2002
5
O: YGREC DE LA OCRE NOIR, M: ELSA COMME UNE REVE NOIR
CH: GOMBAR AGNES, MAJ: LILIOM BARBARA
TRIEDA ŠTENIAT / BABY CLASS
SUKY / FEMALES
HONEY DREAM DES GARDIENS DE COCAGNE, LOF VO VYBAVOVANÍ, 06.01.2012
6
O: DAMON DU BOIS DU TOT, M: DREAM UP DU CLOS DES AGAPORNIS
CH: DELPIERRE FREDERIC, MAJ: VÁRNAINÉ UDVARDY KRISZTINA
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
AIDA
OD
ŽELEZNÝCH
VRÁT,
SPKP
79, 01.07.2011
7
O: EFFECT OF BLACK Z KOVÁRNY, M: MADISON BLACK Z KOVÁRNY
CH: GALLOVÁ BEÁTA, MAJ: MIHALIKOVÁ JAROSLAVA
MUCIUS CHILLI PEPPER, GR. 2615/11, 20.05.2011
8
O: HUN AUST CH T.S PICASSO DE LA TERRE SAUVAGE CD ADX JDX HIC, M: AUST
CH T.S MIRRIBANDI PIPING HOT CCD , JD
CH: TANACS DANIEL MAJ: LILIOM BARBARA
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
ALAIA BLACK Z KOVÁRNY, CMKU/BOG 5039/10, 08.11.2010
9
O: NODDY BLACK Z KOVÁRNY, M: IGNEOUS INNAH Z KOVÁRNY
CH: PISARČÍKOVÁ HANA, MAJ: VÁGENKNECHTOVÁ MARIE ING.
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
CH. VAORI WAIKIKI BLACK Z KOVÁRNY, CMKU/BOG/ 1365/09, 20.07.2009
10
O: PE JUVELL ORNA V.MONED, M: CH. SOFIA DE LA FORET DE BIZY
CH: PISARČÍKOVÁ HANA, MAJ: PISARČÍKOVÁ HANA
CH. ADELINE DE MONTMIRAIL, GR. 2352/08., 05.12.2007
11
O: ZSIMBA DES TERRES BERGÉRES, M: VEGA-NAT DU CHEMIN DES SORCIÉRES
CH: HICSÁK ANITA MAJ: HICSÁK ANITA
ESPOIR DE LA TERRE SAUVAGE, MET GR. 2514/10, 01.01.2010
12
O: XERES DE L ´OCRE NOIR, M: AMILLY DU PRÉ DU VIEUX PONT
CH: GOMBÁR ÁGNES MAJ: GOMBÁR ÁGNES
FAIRY TALE DE LA TERRE SAUVAGE, MET GR. 2566/10, 03.06.2010
13
O: CSALAFINTA CSAHOS KYLE, M: LORA DE LA TERRE SAUVAGE
CH: GOMBÁR ÁGNES MAJ: GOMBÁR ÁGNES
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
RED FOX RUBY, MET GR. 2461/09, 24.03.2009
14
O: OBI KENOBI BERGERAC DE HU, M: VICTORY OF LOVE DE TERRE SOUVAGE
CH: ENIKŐ GÖRBEDI, MAJ: KŐVÁRINÉ SZABÓ ERZSÉBET
TOSCA COMME UN REVE NOIR, MET GR. 2321/07, 29.06.2007
15
O: GRECO COMME UN REVE NOIR, M: BUFFY DU PRÉ DU VIEUX POINT
CH: PÁLFALVINÉ VIG ANNAMÁRIA MAJ: PÁLFALVINÉ VIG ANNAMÁRIA
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
11
16
VOILA DE LA TERRE SAUVAGE, MET GR. 2095/05, 24.03.2005
O: TUONO DELL ALTA VIA, M: PARIS DE LA TERRE SAUVAGE
CH: GOMBÁR ÁGNES MAJ: GOMBÁR ÁGNES
.......
LAEKENOIS
Kruh/Ring 1 - Rozhodca/Judge : Jean Lawless IE
SUKY / FEMALES
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
JUANA
D
´EROUDUR,
LOSH
1086799,
19.11.2010
17
O: EMMM D ´EROUDUR, M: GAYAVAJERT D ´EROUDUR
CH: CHRISTINA BOUCHAT, MAJ: HICSÁK ANITA
.......
MALINOIS
Kruh/Ring 1 - Rozhodca/Judge : Jean Lawless IE
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
PSY / MALES
FALCO Z CHOTYNĚ, CMKU/BOM/ 4906/10, 18.07.2010
18
O: S.R. S. T.S.CH. DARING-DEVIL DU CRÉPUSCULE DES LOUPS, M: INT.CH. DIXI Z
CHOTYNĚ
CH: ŠORŠOVÁ KATEŘINA, MAJ: ČIHÁK RADEK
MAXIM RADIŠSKÝ DVOR, SPKP 3021, 13.09.2010
19
O: ASKO, M: CENTA RADIŠSKÝ DVOR
CH: ONDRKA BRANISLAV MAJ: ČERVEŇÁK ĽUBOMÍR ING.
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
CASSANT OLBRAMOVICKÝ KVÍTEK, ČR 5115/11, 10.01.2011
20
O: IDEFIX OF FLYING PORKIES, M: ALIS NOBI LA CAGE AUX FOLLES
CH: BRHELOVÁ ZDENKA, MAJ: MICHALÁK NORBERT
IRWIN ANUBIS THE SECOND, SPKP 2395, 03.12.2008
21
O: SAGAR DE ALPHAVILLE BOHEMIA, M: ALL TIGRA ANUBIS THE SECOND
CH: MESÁROŠOVÁ ERIKA MAJ: SAGOVÁ BARBORA
VAGABUND
Z POLYTANU, 2729 2729, 01.11.2009
22
O: BANDIT SK SION, M: YNDY Z POLYTANU
CH: JÁN TÓTH MAJ: PAULOVIČ MIROSLAV /
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS
KID SK SION, SPKP 2821, 15.02.2010
23
O: BICHOTTE VAN DE DUVEETORRE, M: AURA SK SION
CH: ONDREJ ADAMJAK, MAJ: ZVARA ADRIÁN
TRIEDA DORASTU / PUPPY CLASS
SUKY / FEMALES
AJSA SALI-MIR, SPKP 3394, 08.12.2011
24
O: JUNKER DE ALPHAVILLE BOHEMIA, M: PUMA DE ALPHAVILLE BOHEMIA
CH: SAMEK MIROSLAV, MAJ: GAVALDA DANIEL
ALIZ SALI-MIR, SPKP 3395, 08.12.2011
25
O: JUNKER DE ALPHAVILE BOHEMIA, M: PUMA DE ALPHAVILE BOHEMIA
CH: SAMEK MIROSLAV MAJ: BUZINKAYOVÁ ALENA
CHARLOTA ARGALÁŠOV DVOR, SPKP 3364, 24.10.2011
26
O: EMÍR POD CVILÍNEM, M: DEBBIE ASTAPE
CH: ARGALÁŠ PETER MAJ: KOVÁČIKOVÁ KATARÍNA JUDR.
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
INDY OF BRAVEHEART ORADINUM, SPKP 3410, 09.07.2011
27
O: ARRACKS HOME KAMATZ, M: NOUSKA[NHSB 260297]
CH: BONDAR ALEX, MAJ: GAVALDA DANIEL
KONICHIWA STARÝ MACHNÁČ, SPKP 3265, 13.07.2011
28
O: S.R. S. T.S. INT.CH. DARING-DEVIL DU CRÉPUSCULE DES LOUPS, M: KL.CH.
EQUINOX Z KOVÁRNY
CH: TAKÁČOVÁ NORA MAJ: PISARČÍKOVÁ HANA
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
HANNAH ARGALÁŠOV DVOR, SPKP 3040, 15.10.2010
29
O: EMÍR POD CVILÍNEM, M: DIXA ARGALÁŠOV DVOR
CH: ARGALÁŠ PETER, MAJ: PECNÍKOVÁ PETRA
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
12
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
HOLLY ARGALÁŠOV DVOR, SPKP 3041, 15.10.2010
O: EMÍR POD CVILÍNEM, M: DIXA ARGALÁŠOV DVOR
CH: ARGALÁŠ PETER MAJ: ZÁBOJNÍKOVÁ KATARÍNA MGR
PANDA Z LADSTEINA, 3072 3072, 31.12.2010
O: FOX LOSH0995393, M: MINA Z LADSTEINA
CH: STEIN LADISLAV MAJ: HORVATH MAREK
SENDY LUBINOV SLOVAKIA, SPKP 2957, 03.07.2010
O: CAK BAJOAL, M: BLONDIE SK SION
CH: KOBERČÍK VILIAM MAJ: SEDLAČEK MICHAL
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
BACCARA Z HUCKELOVY VILY, CMKU/BOM 4546/09, 13.12.2009
O: BICHOTTE VAN DE DUVETORE, M: KORA Z HUCKELOVY VILY
CH: ZDENĚK VOLNÝ, MAJ: FULMEK MILAN
DEISI MONAMI TENAJ, SPKP 2472, 25.03.2009
O: ENDER VAN DE DUVETTORE, M: ACITA MALINSTAR
CH: ZOUBKOVÁ ŽANETA MAJ: GAVALDA DANIEL
KOBRA ASTAPE, SPKP 2655, 12.09.2009
O: ARRACK´S HOME ELROS, M: GAMMA ASTAPE
CH: PELEGRÍNOVÁ IVANA MAJ: ROHÁČOVÁ VIERA
RIANA ANUBIS THE SECOND, SPKP 3136, 13.02.2011
O: AXELL BOHEMIA ATEVY, M: ORNELLA DE ALPHAVILLE BOHEMIA
CH: MESAROSOVA ERIKA MAJ: GAVALDA DANIEL
SIERRA Z POLYTANU, SPKP 2190, 22.06.2008
O: CEDRIK ASTAPE, M: CLEA LEITMAN
CH: TÓTH JÁN MAJ: CIVÁŇ PAVOL
SURI BOHEMIA ALKÉ, CMKU/BOM 4162/08, 12.11.2008
O: BABAR DU DRAKKAR NORMAND, M: PADME BOHEMIA ALKÉ
CH: GRYGAROVÁ ALEXANDRA MAJ: HORÁKOVÁ DANIELA RNDR.
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS
PADME BOHEMIA ALKÉ, CMKU/BOM 2044/02/06, 17.05.2002
O: BAIN ALKÉ, M: FLAIR BOHEMIA ALKÉ
CH: GRYGAROVÁ ALEXANDRA, MAJ: HORÁKOVÁ DANIELA RNDR.
VANI Z POLYTANU , SPKP 2730, 01.11.2009
O: BANDIT SK SION, M: YNDY Z POLYTANU
CH: TÓTH JÁN MAJ: TÓTH JÁN
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
SONJA BOHEMIA ALKÉ, CMKU/BOM 4160/08, 12.11.2008
O: BABAR DU DRAKKAR NORMAND, M: PADME BOHEMIA ALKÉ
CH: GRYGAROVÁ ALEXANDRA, MAJ: HORÁKOVÁ DANIELA RNDR.
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
TERVUEREN
Kruh/Ring 1 - Rozhodca/Judge : Jean Lawless IE
PSY / MALES
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
ALDO
MARTARAN,
SPKP
256,
16.06.2011
42
O: ARGENT BRUT Z KOVÁRNY, M: HANNAH ANUBIS THE SECOND
CH: UHLÍKOVÁ MARTA, MAJ: UHLÍKOVÁ MARTA
ALLEGRO MARTARAN, SPKP 207, 16.06.2011
43
O: ARGENT BRUT Z KOVÁRNY, M: HANNAH ANUBIS THE SECOND
CH: UHLÍKOVÁ MARTA MAJ: UHLÍKOVÁ MARTA
AMADEUS MARTARAN, OHZB 1204, 16.06.2011
44
O: ARGENT BRUT Z KOVÁRNY, M: HANNAH ANUBIS THE SECOND
CH: UHLÍKOVÁ MARTA MAJ: MULLNER MICHAEL
GASPAR ELMAR SLOVAKIA, SPKP 263, 12.06.2011
45
O: PROT DEABEI, M: KARLA Z POLYTANU
CH: PAULOVIC JURAJ MAJ: ERDELYIOVA HANA
KIOSAN ´S RAMSES, MET. TERV 6153/H/12, 27.03.2001
46
O: SWAN DE LA PRAIRIE DE LA SOMMERAU , M: GRIMMENDANS ESMEE
CH: RYDELL MONIKA & JOAKIM MAJ: LILIOM BARBARA
.......
.......
.......
.......
.......
13
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
FATYS Z CHOTYNĚ, SPKP 255, 18.07.2010
47
O: DARING-DEVIL DU CRÉPUSCULE DES LOUPS, M: DIXI Z CHOTYNĚ
CH: PLICKOVÁ KATEŔINA, MAJ: VLČKOVÁ DOMINIKA ING.
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
ELYOS
DU
MOULIN
DU
VERGER,
SPKP
245, 16.12.2009
48
O: V´IZMIR D´PUY D´AURA, M: ALOIS DU MOULIN DU VERGER
CH: LABROCHERIE GERARD, MAJ: PISARČÍKOVÁ HANA
KRIS DU CHEMIN DES SORCIÉRES, MET TERV 6064/10, 11.02.2010
49
O: VITO DU CHEMIN DES SORCIÉRES, M: ALTESSE DU CHEMIN DES SORCIÉRES
CH: VÁRNAINÉ UDVARDY KRISZTINA MAJ: VÁRNAINÉ UDVARDY KRISZTINA
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS
ICH.
SAPHIR
ZEALOUS
Z
KOVÁRNY,
CMKU/BOT 3382/08/09, 22.05.2008
50
O: INTCH. ZEALOUS JUVELL Z KOVÁRNY, IPO3, M: URBI ELEANOR Z KOVÁRNY
CH: PISARČÍKOVÁ HANA, MAJ: ČECHOVÁ KATEŘINA
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
JAMASH V ´T GUITPAD, ÖHZB TERV 1181, 07.08.2010
51
O: AMIGO INGOZ DE LA TYVELL, M: DANICHA V ´T GUITPAD
CH: GROSMAN WIM, MAJ: SALJII SINDIJE
YAKLEY BLUE OCEAN TERVILAND, PKR I 64463, 28.08.2009
52
O: BLACKWATER ´S BLUE OCEAN, M: TROJA TERVILAND
CH: MALGORZATA TRZESZCZ MAJ: FOIT MAGDALENA
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS
ICH. CRON DE EL SEGADAL, CMKU/BOT/ 2787/-03/02, 18.10.2002
53
O: R.E. P.E. CH. XEROS VAN DE HOGE LAER, M: S.R. CH. UMBRA VAN DE HOGE
LAER
CH: CASADO JÓSE, MAJ: BURLÁKOVÁ ALEXANDRA
SUKY / FEMALES
TRIEDA MLADÝCH / JUNIOR CLASS
CARAMEL PANCAKE Z KOVÁRNY, CMKU/BOT 5388/11, 28.05.2011
54
O: S.R. VIOLET-LE-DUC DE LA FORET D ´OLIFAN, M: S. CH. PERFECTLY UNIQUE Z
KOVÁRNY
CH: PISARČÍKOVÁ HANA, MAJ: PISARČÍKOVÁ HANA
TRIEDA STREDNÁ / INTERMEDIATE CLASS
ZASE Z KOVÁRNY, CMKU/BOT 4992/10, 29.09.2010
55
O: S.R. UPHEN-BACK DE LA FORET D ´OLIFAN, M: S.R. S. T.S. INT.CH. UNIQUE
ELEANOR Z KOVÁRNY
CH: PISARČÍKOVÁ HANA, MAJ: PISARČÍKOVÁ HANA
TRIEDA OTVORENÁ / OPEN CLASS
ALIN VON THERNER BERG, OHZB 1089, 30.11.2008
56
O: NEMO VON DEN ROTEN WOLFEN, M: USHIE DE MONTMIRAIL
CH: REISER MANFRED, MAJ: MULLNER MICHAEL
CH. LAEN DOG ARABAT, CMKU/BOT/ 3421/08/11, 09.09.2008
57
O: INT.CH. CRON DE EL SEGADAL, M: P.E. S. CH. ADAFY ORIDIX
CH: BURLÁKOVÁ ALEXANDRA MAJ: BURLÁKOVÁ ALEXANDRA
HANNAH ANUBIS THE SECOND, SPKP 203/11, 05.01.2008
58
O: GIL SENNA ME-GA DENS, M: GINGER SPICE STARÝ MACHNÁČ
CH: MESÁROŠOVÁ ERIKA MAJ: UHLÍKOVÁ MARTA
J ´INDRA STARÝ MACHNÁČ, PKR I 65662, 26.02.2010
59
O: SUNDEK SUMMER SUN FLOWER, M: EQUINOX Z KOVÁRNY
CH: NORA TAKÁČOVÁ MAJ: FOIT MAGDALENA
TERA MONGO MON, SKJ 254, 28.03.2010
60
O: BATISSE DU CHEMIN DES SORCIERES, M: VILMA-MOON V.D. LAMAR
CH: BRIGITA BAGDAL MAJ: HREŠOVÁ MARTA
TRIEDA PRACOVNÁ / WORKING CLASS
ICH. ITTA DOG ARABAT, CMKU/BOT/ 3101/06/11, 17.02.2006
61
O: INT.CH. CRON DE EL SEGADAL, M: P.E. S. CH. ADAFY ORIDIX
CH: BURLÁKOVÁ ALEXANDRA, MAJ: ROSOVÁ EVA
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
14
62
63
64
65
66
ZICORA NICA Z KOVÁRNY, CMKU/BOT 2954/05, 05.04.2005
O: JUVELL OR NA V. MONED, M: ARNICA RÁJ POD ZVIČINOU
CH: PISARČÍKOVÁ HANA MAJ: VÁGENKNECHTOVÁ MARIE ING.
TRIEDA ŠAMPIÓNOV / CHAMPION CLASS
CH. MAWI DOG ARABAT, CMKU/BOT/ 4700/10, 13.03.2010
O: CH. BLACKWATER ´S BLUE OCEAN, M: P.E. S. CH. ADAFY ORIDIX
CH: BURLÁKOVÁ ALEXANDRA, MAJ: BURLÁKOVÁ ALEXANDRA
ICH. UNAI UNIQUE Z KOVÁRNY, CMKU/BOT/ 3459/09, 20.03.2009
O: S.R. PE INT.CH. FLEDDER DI SCOTTATURA, M: S.R. S. T.S. INT.CH. UNIQUE
ELEANOR Z KOVÁRNY
CH: PISARČÍKOVÁ HANA MAJ: PISARČÍKOVÁ HANA
TAHI-VÖLGYI AIDA, MET TERV. 5955/08, 24.03.2008
O: KILLI DEABEI, M: VIRÁNYOSI-BUDAGYÖNGYE NÁRCISZ
CH: SOLYMOSI ÁGNES MAJ: BAGDAL BRIGITTA
TRIEDA VETERÁNOV / VETERAN CLASS
ICH. UNIQUE ELEANOR Z KOVÁRNY, CMKU/BOT 2840/04, 02.05.2004
O: R.E. CH. GOUROU DU CRÉPUSCULE DES LOUPS, M: CH. ELEANOR Z KOVÁRNY
CH: PISARČÍKOVÁ HANA, MAJ: PISARČÍKOVÁ HANA
.......
.......
.......
.......
.......
15
Súťaž Najkrajší pár psov
1.
Pálfalviné Vig Annamária
TOBY COMME UN REVE NOIR, TOSCA COMME
UN REVE NOIR
GROENENDAEL
Súťaž Chovateľská skupina
1.
Pisarčíková Hana
2.
Tóth Ján
3.
Burláková Alexandra
4.
Grygarová Alexandra
5.
Argaláš Peter
Z KOVÁRNY
TERVUEREN
Z POLYTANU
MALINOIS
DOG ARABAT
TERVUEREN
BOHEMIA ALKÉ
MALINOIS
ARGALÁŠOV DVOR
MALINOIS
Súťaž Najlepší plemenník
1.
Argaláš Ján
EMIR POD CVILINEM
MALINOIS
16
ZOZNAM MAJITEĽOV / LIST OF OWNERS
BAGDAL BRIGITTA , VADÁSZLES UTCA 2, 1037 BUDAPEST, MAĎARSKO - 65
BURLÁKOVÁ ALEXANDRA , PETROVICKÁ 145, 40340 ÚSTÍ NAD LABEM, ČESKÁ REP. - 53, 57, 63
BUZINKAYOVÁ ALENA , PARTIZÁNSKA 11, 085 01 BARDEJOV, SLOVENSKO - 25
CIVÁŇ PAVOL , ČAKAJOVCE 180, 951 43 ČAKAJOVCE, SLOVENSKO - 37
ČECHOVÁ KATEŘINA , JARCOVÁ 242, 75701 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ČESKÁ REP. - 50
ČERVEŇÁK ĽUBOMÍR ING., KÚPEĽNÁ 1, 080 01 PREŠOV, SLOVENSKO - 19
ČIHÁK RADEK , NA LADECH 2657/69, 40011 ÚSTÍ NAD LABEM, ČESKÁ REP. - 18
ERDELYIOVA HANA , VV., 1170 OSLO, NÓRSKO - 45
FOIT MAGDALENA , ALEJA MAJOWA 10/62, 44-100 GLIWICE, POĽSKO - 52, 59
FULMEK MILAN , VEĽKÉ ROVNÉ 340, 01362 VEĽKÉ ROVNÉ, SLOVENSKO - 33
GAVALDA DANIEL , SNP 10, 90028 IVANKA PRI DUNAJI, SLOVENSKO - 24, 27, 34, 36
GOMBÁR ÁGNES , ALVINC U. 25, 1202 BUDAPEST, MAĎARSKO - 12, 13, 16
HICSÁK ANITA , PETŐFI S.U. 28, 2120 DUNAKESZI, MAĎARSKO - 1, 11, 17
HORÁKOVÁ DANIELA RNDR., HRANICKÁ 4, 751 24 PŘEDMOSTÍ, ČESKÁ REP. - 38, 39, 41
HORVATH MAREK , FACKOVA 15, 91935 HRNČIAROVCE NAD PARNOU, SLOVENSKO - 31
HREŠOVÁ MARTA , KUKORELLIHO 1, 09431 HANUŠOVCE N.T., SLOVENSKO - 60
KOVÁČIKOVÁ KATARÍNA JUDR., MLÁDEŽNÍCKA 25, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKO - 26
KŐVÁRINÉ SZABÓ ERZSÉBET , KÖRÖSPART 92 , 5700 GYULA, MAĎARSKO - 3, 14
LILIOM BARBARA , PALICS KOZ 02192/42 02192/42, 6729 SZEGED III. KULTERULET, MAĎARSKO - 5, 8, 46
MICHALÁK NORBERT , SLNEČNÉ STRÁNE 48, 97401 BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKO - 20
MIHALIKOVÁ JAROSLAVA , HUBINA 10, 922 21 HUBINA, SLOVENSKO - 7
MULLNER MICHAEL , KURZE GASSE 12, 2136 LAA AN DER THAYA, RAKÚSKO - 44, 56
PÁLFALVINÉ VIG ANNAMÁRIA , VANILIA U. 54, 1173 BUDAPEST, MAĎARSKO - 4, 15
PAULOVIČ MIROSLAV /, / 112, 03804 BYSTRIČKA, SLOVENSKO - 22
PECNÍKOVÁ PETRA , HRONSKÁ 8, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA ŠALKOVÁ, SLOVENSKO - 29
PISARČÍKOVÁ HANA , BLEŠNO 8 , 50347 BLEŠNO, ČESKÁ REP. - 10, 28, 48, 54, 55, 64, 66
ROHÁČOVÁ VIERA , SUROVSKÁ CESTA 18, 974 11 BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKO - 35
ROSOVÁ EVA , GAGARINOVA 2688/1, 40011 ÚSTÍ NAD LABEM, ČESKÁ REP. - 61
SAGOVÁ BARBORA , VLKY 132, 900 44 VLKY, SLOVENSKO - 21
SALJII SINDIJE , SCHAFFLERHOFGASSE 6, 2512 TRIBUSWINKEL, RAKÚSKO - 51
SEDLAČEK MICHAL , SVÄTOPETERSKÁ 1549/62, 92001 HLOHOVEC, SLOVENSKO - 32
TÓTH JÁN , MALÝ LAPÁŠ 1, 95104 MALÝ LAPÁŠ, SLOVENSKO - 40
UHLÍKOVÁ MARTA , ŠTEFANOVIČOVÁ 104, 951 15 ŠTEFANOVIČOVÁ, SLOVENSKO - 42, 43, 58
VÁGENKNECHTOVÁ MARIE ING., NEDAŘÍŽ 10, 512 34 HORKA U STARÉ PAKY, ČESKÁ REP. - 9, 62
VÁRNAINÉ UDVARDY KRISZTINA , SZABADSÁG ÚT. 100, 2049 DIÓSD, MAĎARSKO - 2, 6, 49
VLČKOVÁ DOMINIKA ING., NEJEDLÉHO 35, 84102 BRATISLAVA, SLOVENSKO - 47
ZÁBOJNÍKOVÁ KATARÍNA MGR, AGÁTOVÁ 9/1, 97217 KANIANKA, SLOVENSKO - 30
ZVARA ADRIÁN , VANSOVEJ 23, 980 61 RIMAVSKÁ PÍLA, SLOVENSKO - 23
17
18
19
Download

katalog [.pdf] - belgickyovciak.sk