ZŠ Piešťany, Holubyho 15
T–10
 Ing. Jozef Pollák
Počítač a technické kreslenie
/ na predmet Technika – 7. ročník ZŠ ste nedostali žiadne učebnice, ponúkam vám tento študijný materiál /
Na tejto hodine sa naučíme kresliť jednoduchú súčiastku na počítači programom CAD Std Lite 3.7.0
/ CadStd Lite – je to free softvér, veľkosť 700 kB, inštalácia a obsluha (aj žiakmi) bezproblémová /
Program si môžete stiahnuť na www.stahuj.cz
- cez menu: Grafika a design – Tvorba grafiky – Vektorové editory resp. priamo
http://www.stahuj.centrum.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/vektorove_editory/
cez link:
Po nainštalovaní si dajte na plochu ikonu, ktorou budete program spúšťať:
Budeme kresliť výkres Podložka 7.ABC – na oboznámenie sa s CAD - stačí nárys a bokorys:
Ďalej ponúkam zjednodušený návod - má 16 krokov /niektoré sa opakujú/ :
- kroky 1 - 10 sú nastavovacie (nastavenie možno dať uložiť)
- kroky 11 – 16 sú už samotným kreslením súčiastky, kótovaním a popisom.
Program ponúka samozrejme síce prehľadný, ale dosť rozsiahly návod v angličtine - HELP.
Aj keď anglická znalosť našich žiakov stúpa, predsa len ich slovná zásoba sa nekryje s technickými
a špecifickými pojmami v návode HELP – programu CAD Std.
ZŠ Piešťany, Holubyho 15
 Ing. Jozef Pollák
Návod na obsluhu CAD Std 3.7.0
1.) spusti program CadStd cez ikonu
2.) tlačidlo Next /ďalší/
3.) vyber Blank Drawing / kreslenie na čistý výkres/
4.) tlačidlo Finish
/dokončiť/
- objaví sa okno programu CadStd – lišty, pracovná plocha a vpravo je panel nástrojov s ikonkami:
Sektor nástrojov Settings, kde si nastavíme veľkosť papiera, hrúbku čiar, veľkosť písma, druhy kót
a hustotu gridu (pomocné bodky na ploche) :
5.) sektor Settings – ikona Paper
- nastavíme formát a polohu papiera:
A4
Landscape /naležato/
a tlačidlom OK potvrdíme nastavenie
ZŠ Piešťany, Holubyho 15
 Ing. Jozef Pollák
6.) sektor Settings – ikona Set Line
- nastavíme hrúbku a druh čiar:
Visible line /hrubé obrysové čiary .. nimi začneme kresliť súčiastku/ a stlačiť OK
(ak budeme chcieť kresliť kóty / osi súmernosti / skryté čiarkované čiary - treba to tu zmeniť)
7.) sektor Settings – ikona Set Text
- nastavíme veľkosť písma:
Dimension, ... /rozmery, tolerancie, poznámky, podnadpisy/ - je prednastavené písmo
(pre nadpisy si tu nastavíme neskôr väčšie písmo) a stlačiť OK
8.) sektor Settings – ikona Set Dimension
- nastavíme kótovacie čiary, šipky, popisy kót
Unit Type:
Metric (milimeters) - prenastavíme merné jednotky z palcov na mm
Align Text:
Above Arrows - popis rozmeru kóty nad kótovacou čiarou
Dim. Arrows Type: jednoduchú šipku Leader Arrows Type: jednoduchú šipku a stlačiť OK
9.) sektor Settings – ikona Set Grid
Size x : 5
Size y : 5
(mm)
(mm)
- nastavíme hustotu gridu, prednastavené je ½ palca,
my to nastavíme hustejšie na 5 mm v smere osí x , y
a stlačiť OK
10.) v hornej lište okna je v súvislosti s gridom možné nastaviť – kedykoľvek počas kreslenia:
GRID : On (normal) / Off - či má byť GRID zobrazený na pracovnej ploche A/N
SNAP : Grid / None - či sa majú kreslené objekty uchytávať (snap) na GRID A/N
t.j. začiatky a konce čiar, kót, rohy obdĺžnikov, stredy kružníc, ... budú viazané na bodky gridu, ale
ak budete chcieť kótovať kružnicu šikmou kótovacou čiarou, dajte Snap: None , pretože priemer
kružnice nemusí začínať a končiť na gride.
Nastavenie si možno dať uložiť
, aby ste tieto body nemuseli nastavovať zase pri novom výkrese.
a môžeme začať kresliť technický výkres, použijeme na to hlavne sektor nástrojov Draw Options :
:
!!! dole v stavovej lište môžme sledovať polohu súradníc X, Y – aby sme vedeli nakresliť
požadovaný rozmer súčiastky. Pri 1-hodinovke u PC navrhujem kresliť objekty bez sledovania
rozmerov, nakreslite si objekty ľubovolne veľké a PC vám ich pri kótovaní odmeria a zaznačí,
tu je dôležitejšie vyskúšať si kreslenie pomocou CAD programu a nie technická dokonalosť....
- začneme kreslením viditeľných obrysových čiar /máme nastavené hrubé čiary/ t.j. nakreslíme
nárys (obdĺžnik a kružnica) a bokorys (obdĺžnik):
11.) - klik na ikonu obdĺžnika Rectangle
, kurzor nastavíme na grid, kde bude jeho ľavý horný
roh a ťahaním myšky vpravo a dole nakreslíme obdĺžnik pre nárys, potom preklikneme.
Ak by nechcel prestať kresliť, stlačte na klávesnici ESC. Rovnako nakreslíme aj bokorys.
Všimnite si na vzore, že nárys a bokorys sú rovnako vysoké objekty a v jednej Y-úrovni.
ZŠ Piešťany, Holubyho 15
 Ing. Jozef Pollák
12.) - klik na ikonu kružnice Circle
, kurzor nastavíme na grid, kde bude stred kružnice v náryse
a ťahaním myšky do strany naťahujeme kružnicu, až pokým nemá želanú veľkosť a preklikneme.
- ideme kresliť osi súmernosti pre kružnicu, ... treba zmeniť druh čiar na bodkočiarkované - ad 6.)
13.) - klik na ikonu linky Line
, kurzor nastavíme na grid, kde bude začiatok čiary (ak by to bolo
mimo gridu, treba vypnúť Snap grid na None). Kde začneme kresliť, treba si porovnať s rozmerom
kružnice v náryse, osi súmernosti musia prechádzať stredom kružnice. Osi súmernosti sme mohli
nakresliť aj pre kreslením samotnej kružnice.
- chceme kresliť skrytý obrys v bokoryse, treba zmeniť druh čiar na čiarkované - ad 6.)
14.) - klik na ikonu linky Line
, kurzor nastavíme na grid, kde bude začiatok čiary (ak by to bolo
mimo gridu, treba vypnúť Snap grid na None). Čiarkovaná čiara bude v úrovni výšky kružnice
v náryse - porovnať s rozmerom kružnice.
Máme obrysy súčiastky, teraz ich ideme okótovať t.j. vyznačíme na výkrese rozmery objektov.
- chceme kresliť kótovacie čiary, treba zmeniť druh čiar na tenké plné /Dimension,.../
- ad 6.)
15.) - klik na ikonu kótovanie Dimension
, vyberieme si aké kóty chceme robiť, t.j
zvislé, vodorovné alebo šikmé. Napr. začneme kótovaním celkovej výšky nárysu:
- klik na ikonu zvislej kótovacej čiary
- kurzorom myšky pri stlačenom ľavom tlačidle prejdeme po celej dĺžke zvislej obrysovej čiary,
- na jej konci preklikneme, ale myšku nepúšťame a ťaháme ňou na stranu od obrysovej čiary,
- objaví sa kóta a ďalším presunom myšky urobíme kótu buď vnútornú alebo vonkajšiu a tiež
presnejšie umiestnime rozmer na kótovacej čiare, napr. do jej stredu / chce to trochu cviku !!! /
- ďalším prekliknutím ukončíme kótovanie. Ak by nechcel skončiť, stlač na klávesnici ESC.
Rovnakým spôsobom okótujeme vzdialenosť osi súmernosti od spodnej hrany na bokoryse,
potom vodorovnými kótami označíme dole šírku nárysu a bokorysu. Kružnicu môžeme okótovať buď
zvislou kótou v bokoryse alebo šikmou kótou v náryse – viď predlohu vpredu – na kružnici však myšou
prejdeme cez myslený priemer kružnice, ostatné je rovnaké ako pri zvislej kóte výšky obdĺžnika.
- súčiastka je nakreslená, okótovaná – doplníme tam ešte nadpis a dole autora kresby, dátum,...
/ normálny výkres na tento účel má vpravo dole rohovú pečiatku – viď prípravu T-9 /
- máme nastavené normálne písmo (malé) pre kótovanie rozmerov, poznámky a podnadpisy
16.) – klik na ikonu písania textu Text
- objaví sa nám komunikačné okno, kde napíšeme samotný obsah textu, napr. Kreslil: M.Kubala, 7.A
- kurzor nastavíme na ploche, kde má byť text a posunom myšky ho môžeme polohovať, ak je to OK,
tak klikneme. Ak by nechcel skončiť, stlač na klávesnici ESC.
Ak chceme napísať nadpis väčším písmom, treba prenastaviť druh písma – ad 7.), ostatné ako v 16.)
Učiteľ urobí ukážku obsluhy programu, potom žiaci dostanú tento návod a postupne ho sami u PC realizujú.
Počas návrhu na ploche vyzerajú čiary rovnako silné, ale na papier sa vytlačia pekne – hrubé a tenké.
Výkres možno uložiť File – Save / Save as alebo aj vytlačiť File – Print .
( Standart Lite verzia má obmedzenia voči Profi – napr. nerobí export do formátu .JPG, ani PDF ) - škoda!
Download

T-10 Počítač a technické kreslenie