Pravidlá nakladania s majetkom zákazníka
ATLANTIK finanční trhy, a. s. (ďalej len „ATLANTIK FT“) v systéme svojej vnútornej evidencie v rámci tzv. klientskeho účtu zaisťuje
sústavnú a jednoznačnú identifikáciu majetku zákazníka tak, že môže kedykoľvek odlíšiť majetok držaný pre jedného zákazníka od
majetku držaného pre ostatných zákazníkov a od svojho vlastného majetku.
Majetkom zákazníka sa rozumejú peňažné prostriedky a investičné nástroje, ktoré má ATLANTIK FT vo svojej moci na poskytnutie
investičnej služby, a peňažné prostriedky a investičné nástroje získané za tieto hodnoty pre zákazníka. Majetok zákazníka nie je
súčasťou majetkovej podstaty ATLANTIK FT. Systém vnútornej evidencie obsahuje záznam o tom, na akom účte tretej osoby sa
jednotlivé investičné nástroje a peňažné prostriedky každého zákazníka držia.
Investičné nástroje. Investičné nástroje nakúpené v Českej republike sa držia alebo evidujú v Centrálnom depozitári cenných papierov
alebo v samostatných evidenciách investičných nástrojov vedených na to oprávnenou finančnou inštitúciou (banka, obchodník
s cennými papiermi). Na tieto investičné nástroje sa aplikuje české právo.
Investičné nástroje nakúpené v zahraničí sa prostredníctvom tretej osoby tzv. custodiana držia u depozitárov cenných papierov (ďalej
len „depozitár“). ATLANTIK FT vyberá custodiana resp. depozitára s odbornou starostlivosťou a podľa požiadaviek stanovených
právnymi predpismi medzi renomovanými finančnými inštitúciami.
Zahraničné investičné nástroje zákazníkov sa zvyčajne evidujú na zákaznickych zberných účtoch otvorených na meno ATLANTIK FT
(nominee account, omnibus account) u custodianov. ATLANTIK FT vždy eviduje investičné nástroje zákazníkov na odlišných
účtoch/podúčtoch, ako sú tie, na ktorých sa evidujú investičné nástroje ATLANTIK FT. Zahraničné investičné nástroje zákazníkov sa
prostredníctvom custodiana (Československá obchodní banka, a.s., Concorde Securities Ltd., Penson Financial Services, Inc. alebo
KAS BANK N.V.) držia najmä u nasledujúcich depozitárov: Clearstream Banking S.A., State Street Bank & Trust Company, Fortis Bank
Luxembourg, S.A., HSBC BANK PLC HBEU, Bank Pekao SA, Warsaw, KELER Ltd, Budapest, Raiffeisen Zentralbank Ősterreich AG,
BNP PARIBAS, URALSIB.
Dôvodom združovania zákazníckeho majetku na zberných účtoch je výrazná úspora nákladov oproti individuálnym účtom zákazníkov a
ďalej skutočnosť, že ATLANTIK FT týmto umožňuje obchodovať aj tým zákazníkom, ktorí nespĺňajú podmienky na vedenie
individuálnych účtov u príslušných depozitárov.
ATLANTIK FT upozorňuje zákazníka najmä na nasledujúce riziká a skutočnosti vyplývajúce zo združovania majetku zákazníka na
zberných účtoch:(i) investičné nástroje sa v zahraničí vedú na zbernom účte na meno ATLANTIK FT; (ii) v prípade nezrovnateľného
schodku (straty) po eventuálnom zlyhaní tretej osoby (custodian, depozitár) môžu zákazníci spoločne zdieľať stratu, a to proporcionálne
v závislosti od ich podielu na združenom majetku; (iii) na investičné nástroje vedené, resp. držané v zahraničí sa aplikuje príslušné
zahraničné právo; zahraničné právne poriadky zvyčajne poskytujú investorom ochranu v prípade úpadku depozitára v tom zmysle, že
ich investičné nástroje sa nestanú súčasťou majetkovej podstaty úpadcu; niektorí depozitári môžu mať k držaným investičným
nástrojom záložné alebo obdobné právo na zaistenie svojich pohľadávok voči tretím osobám, a preto môže byť v prípade úpadku
depozitára ťažké previesť majetok späť do Českej republiky; v prípade, že zahraničný právny poriadok neposkytuje investorom
dostatočnú právnu ochranu, alebo ak si depozitár riadne neplní svoje povinnosti, alebo investičné nástroje zákazníka sa z akéhokoľvek
dôvodu nedajú identifikovať a rozlíšiť od majetku depozitára a depozitár sa ocitne v úpadku, existuje riziko, že investičné nástroje
zákazníka sa stanú súčasťou majetkovej podstaty úpadcu a zákazník bude musieť svoje pohľadávky uplatniť v úpadkovom konaní; (iv)
ATLANTIK FT nezodpovedá, pri vynaložení odbornej starostlivosti, za zlyhanie tretích osôb v rámci vedenia, resp. držania majetku na
zbernom účte ani za ich úpadok.
ATLANTIK FT môže používať investičné nástroje zákazníka na repo obchod, na obchod na vlastný účet alebo na obchod na účet iného
zákazníka, ak zákazník vopred a výslovne súhlasil s použitím investičných nástrojov. Neprofesionálny zákazník musí svoj súhlas udeliť
písomne alebo iným rovnocenným spôsobom. Bližšie informácie o pravidlách na použitie investičných nástrojov zákazníka na repo
obchody, obchody na vlastný účet alebo na účet iného zákazníka sú k dispozícii na Internetovej adrese ATLANTIK FT.
Peňažné prostriedky. Peňažné prostriedky zákazníkov sa podľa jednotlivých mien držia na zberných zákazníckych účtoch bánk:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a J & T BANKA, a.s. Peňažné prostriedky sa na zberných
účtoch neúročia. ATLANTIK FT vždy drží peňažné prostriedky zákazníkov na odlišných účtoch, ako sú tie, na ktorých sa držia peňažné
prostriedky ATLANTIK FT.
1
20101001_Pravidlá nakladania s majetkom zákazníka
Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Majetok zákazníka je za podmienok a v rozsahu stanovenom zákonom č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovém trhu, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZPKT“) chránený záručným systémom, ktorý prevádzkuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry
(ďalej len „Garanční fond").
Na účely Garančního fondu sa majetkom zákazníka rozumejú peňažné prostriedky a investičné nástroje, ktoré obchodník s cennými
papiermi prevzal na poskytnutie investičnej služby, a peňažné prostriedky a investičné nástroje získané za tieto hodnoty pre zákazníka.
1.
Garanční fond je právnická osoba, ktorá zabezpečuje záručný systém, z ktorého sa vyplácajú náhrady klientom obchodníka s
cennými papiermi, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky voči svojim klientom. Pre činnosť Garančního fondu platia nasledujúce
pravidlá:
a) Každý obchodník s cennými papiermi je povinný platiť príspevok do Garančního fondu.
b) Zdrojom majetku Garančního fondu sú príspevky od obchodníkov s cennými papiermi, pokuty uložené obchodníkom s
cennými papiermi, pokuty uložené investičným spoločnostiam za porušenie ustanovení týkajúcich sa obhospodarovania
majetku zákazníkov a výnosy z investovania peňažných prostriedkov.
c) Spôsob zabezpečovania činnosti Garančního fondu, spôsob investovania peňažných prostriedkov Garančního fondu a
úhrady nákladov na činnosť Garančního fondu podrobne upravuje štatút Garančního fondu, ktorý vydáva správna rada
Garančního fondu.
d) Obchodník s cennými papiermi platí do Garančního fondu ročný príspevok vo výške 2 % z objemu výnosov z poplatkov a
provízií za poskytnuté investičné služby za posledný kalendárny rok. Ročný príspevok činí najmenej 10 000 Kč a to bez
ohľadu na počet mesiacov, v ktorých obchodník s cennými papiermi vykonával svoju činnosť. Kontrolu plateni a a výšku
príspevkov do Garančního fondu zaisťuje ČNB, pričom v prípade zistenia nezrovnalostí prijme vhodné opatrenia na nápravu.
e) Náhrada z Garančního fondu sa klientom obchodníka s cennými papiermi poskytne v prípade, že Garanční fond dostane
písomné oznámenie ČNB o tom, že obchodník s cennými papiermi z dôvodu svojej finančnej situácie nie je schopný plniť
svoje záväzky spočívajúce vo vydaní majetku klientom a nie je pravdepodobné, že ich splní do 1 roka alebo súd vydal
rozhodnutie o úpadku obchodníka s cennými papiermi alebo vydal iné rozhodnutie, ktoré má za následok, že klienti
obchodníka s cennými papiermi sa nemôžu účinne domáhať vydania svojho majetku voči obchodníkovi s cennými papiermi.
f)
Garanční fond v dohode s ČNB vhodným spôsobom bezodkladne uverejní oznámenie, ktoré obsahuje:
(1)
skutočnosť, že obchodník s cennými papiermi nie je schopný plniť svoje záväzky,
(2)
miesto, spôsob, lehotu na prihlásenie nárokov a začatie výplaty náhrad z Garančního fondu a
(3)
prípadné ďalšie skutočnosti súvisiace s prihlásením nárokov.
g) Lehota na prihlásenie nárokov nesmie byť kratšia ako 5 mesiacov od uverejnenia zistenia podľa predchádzajúceho odseku.
Skutočnosti, že táto lehota uplynula, sa nemožno dovolávať na odopretie výplaty náhrady z Garančního fondu.
h) Na náhrady z Garančního fondu nemajú nárok nasledujúce osoby:
(1)
Česká konsolidačná agentúra,
(2)
územný samosprávny celok,
(3)
osoba, ktorá v priebehu 3 rokov predchádzajúcich oznámenie podľa písm. f):

vykonávala audit alebo sa podieľala na vykonávaní auditu obchodníka s cennými papiermi, ktorého zákazníkom sa
vypláca náhrada z Garančního fondu,

bola vedúcou osobou obchodníka s cennými papiermi, ktorého zákazníkom sa vypláca náhrada z Garančního
fondu,

bola osobou s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi, ktorého zákazníkom sa vypláca
náhrada z Garančního fondu,

bola blízkou osobou podľa Občianskeho zákonníka osobe uvedenej v predchádzajúcich odsekoch,

bola osobou, ktorá patrí do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako obchodník s cennými papiermi, ktorého
zákazníkom sa vypláca náhrada z Garančního fondu,

vykonávala audit alebo sa podieľala na vykonávaní auditu osoby, ktorá patrí do rovnakého podnikateľského
zoskupenia ako obchodník s cennými papiermi, ktorého zákazníkom sa vypláca náhrada z Garančního fondu,

bola vedúcou osobou osoby, ktorá patrí do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako obchodník s cennými
papiermi, ktorého zákazníkom sa vypláca náhrada z Garančního fondu,
(4)
osoba, v ktorej má alebo mal kedykoľvek počas posledných 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu, v
ktorom sa urobilo oznámenie ČNB, obchodník s cennými papiermi, ktorého zákazníkom sa vypláca náhrada z
Garančního fondu, alebo osoba s kvalifikovanou účasťou na tomto obchodníkovi s cennými papiermi vyšší než 50%ný podiel na základnom kapitáli alebo hlasovacích právach,
(5)
osoba, ktorá v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti zverila obchodníkovi s cennými papiermi, ktorého
zákazníkom sa vypláca náhrada z Garančního fondu, prostriedky získané trestným činom,
(6)
osoba, ktorá trestným činom spôsobila neschopnosť obchodníka s cennými papiermi, ktorého zákazníkom sa vypláca
náhrada z Garančního fondu, splniť svoje záväzky voči zákazníkom.
i)
Garanční fond pozastaví výplatu náhrad za majetok klienta, o ktorom je z priebehu trestného konania zrejmé, že ide alebo
môže ísť o majetok v zmysle písm. h) bod 5. Garanční fond ďalej pozastaví výplatu náhrad osobám podozrivým zo spáchania
2
20101001_Pravidlá nakladania s majetkom zákazníka
2.
trestného činu, ktorý spôsobil neschopnosť obchodníka s cennými papiermi splniť svoje záväzky voči zákazníkom, a to po
dobu trestného konania vedeného proti tejto osobe.
j)
Náhrada z Garančního fondu sa poskytuje za majetok zákazníka, ktorý mu nemohol byť vydaný z dôvodov priamo súvisiacich
s finančnou situáciou obchodníka s cennými papiermi. Na výpočet náhrady sa ku dňu, ku ktorému Garanční fond dostal
oznámenie ČNB, spočítajú hodnoty všetkých zložiek majetku zákazníka, ktoré nemohli byť vydané z dôvodov priamo
súvisiacich s finančnou situáciou obchodníka s cennými papiermi, a to vrátane jeho spoluvlastníckeho podielu na majetku v
spoluvlastníctve s inými zákazníkmi, s výnimkou hodnoty peňažných prostriedkov zverených obchodníkovi s cennými
papiermi, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, a vedených ním na účtoch poistených podľa zvláštneho zákona
upravujúceho činnosť bánk. Od výslednej sumy sa odpočíta hodnota záväzkov zákazníka voči obchodníkovi s cennými
papiermi splatných ku dňu, ku ktorému Garanční fond dostal oznámenie ČNB.
k) Na výpočet náhrady sú určujúce reálne hodnoty investičných nástrojov platné ku dňu, ku ktorému Garanční fond dostane
oznámenie Českej národnej banky. Pri výpočte náhrady môže Garanční fond prihliadnuť aj na zmluvné dohody medzi
obchodníkom s cennými papiermi a zákazníkom, ak sú obvyklé, najmä na skutočne pripísané úroky alebo iné výnosy, na
ktoré vznikol zákazníkovi nárok ku dňu, keď Garanční fond dostal oznámenie ČNB.
l)
Náhrada sa zákazníkovi poskytuje vo výške 90 % sumy vypočítanej podľa predchádzajúcich odsekov, najviac sa však vyplatí
suma v českých korunách zodpovedajúca 20 000 EUR pre jedného zákazníka u jedného obchodníka s cennými papiermi.
m) Náhrada z Garančního fondu musí byť vyplatená do 3 mesiacov odo dňa overenia prihláseného nároku a vypočítaní výšky
náhrady. ČNB môže vo výnimočných prípadoch na žiadosť Garančního fondu predĺžiť túto lehotu najviac o 3 mesiace.
n) Obchodník s cennými papiermi poskytne Garančnímu fondu na jeho žiadosť v lehote stanovenej Garančním fondom podklady
potrebné na výpočet náhrady. Ak je u obchodníka s cennými papiermi zavedená nútená správa, má túto povinnosť nútený
správca, ak je na majetok obchodníka s cennými papiermi vyhlásený konkurz, má túto povinnosť správca konkurznej podstaty
tohto obchodníka s cennými papiermi. Rovnakú povinnosť má, ak ju na to Garanční fond vyzve, aj iná osoba, ak má tieto
podklady pri sebe.
o) Okamihom výplaty náhrady z Garančního fondu sa Garanční fond stáva veriteľom obchodníka s cennými papiermi, a to v
rozsahu vyplatenej náhrady. Ak bola pohľadávka už prihlásená do konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi,
stáva sa Garanční fond v rovnakom okamihu a v rovnakom rozsahu konkurzným veriteľom obchodníka s cennými papiermi v
úpadku namiesto zákazníka. Na žiadosť Garančního fondu vyznačí insolvenčný správca túto zmenu bez zbytočného odkladu
v zozname prihlásených pohľadávok.
p) Právo zákazníka na vyplatenie náhrady z Garančního fondu sa premlčí uplynutím 5 rokov odo dňa splatnosti pohľadávky
zákazníka na vyplatenie náhrady z Garančního fondu.
q) V prípade, že prostriedky Garančního fondu nepostačujú na vyplatenie náhrad s príslušenstvom alebo na úhradu nákladov na
činnosť, zaobstará si Garanční fond potrebné peňažné prostriedky na finančnom trhu. Garanční fond dbá na to, aby
podmienky, za ktorých sú peňažné prostriedky Garančního fondu poskytnuté, boli preň čo najvýhodnejšie. Ak si Garanční
fond peňažné prostriedky na finančnom trhu nezaobstará, môže mu byť na jeho žiadosť z dôvodov hodných zvláštneho
zreteľa poskytnutá dotácia alebo návratná finančná výpomoc v potrebnej výške zo štátneho rozpočtu.
r)
Majetok zákazníka nie je súčasťou majetkovej podstaty obchodníka s cennými papiermi podľa zákona upravujúceho úpadok
a spôsoby jeho riešenia, a ak je vydané rozhodnutie o úpadku obchodníka s cennými papiermi, insolvenčný správca je
povinný ho bez zbytočného odkladu vydať zákazníkom.
s) Ak investičné nástroje rovnakého druhu, ktoré tvoria majetok zákazníkov a sú vzájomne nahraditeľné, postačujú na plné
uspokojenie všetkých zákazníkov, ktorí majú nárok na ich vydanie, vydajú sa tieto investičné nástroje zákazníkom. To isté
platí o peňažných prostriedkoch, ktoré tvoria majetok zákazníkov.
t)
Ak investičné nástroje rovnakého druhu, ktoré tvoria majetok zákazníkov a sú vzájomne nahraditeľné, nepostačujú na
uspokojenie všetkých zákazníkov, ktorí majú nárok na ich vydanie, vydá sa zákazníkom zodpovedajúci podiel in vestičných
nástrojov alebo jeho hodnota v peniazoch. Ak peňažné prostriedky nepostačujú na uspokojenie všetkých zákazníkov, ktorí
majú nárok na ich vydanie, uspokoja sa nároky zákazníkov pomerne.
u)
V rozsahu, v ktorom nárok na vydanie majetku zákazníka nemôže byť uspokojený vyššie uvedeným postupom, ide o
pohľadávku, ktorú je insolvenčný správca povinný uplatniť v insolvenčnom konaní podľa zákona upravujúceho úpadok a
spôsoby jeho riešenia prihláškou; kým nie je známy rozsah uspokojenia tohto nároku, je možné pohľadávku uplatniť ako
viazanú na podmienku.
Podrobnejšie informácie poskytne obchodník s cennými papiermi klientovi na vyžiadanie. Úplné informácie je možné nájsť aj
v ZPKT a v štatúte Garančního fondu.
3
20101001_Pravidlá nakladania s majetkom zákazníka
Download

Pravidlá nakladania s majetkom zákazníka