Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo –13/2014 ,
ktoré sa konalo dňa 18. 12. 2014 so začiatkom o 17,00 hod.
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na základe prerokovaných dokumentov
a odznelej diskusie sa uznieslo nasledovne:
A. Schvaľuje, súhlasí, ukladá, zamieta
Uznesenie č. 74-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s VZN č. 2/2014 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 75-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje návrh pani Ing. Dariny Balkovej určiť
výšku navýšenia platu v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. a to ako
aritmetický priemer hodnôt, ktorý tajným hlasovaním odovzdajú poslanci.
Schválené: 6 za (Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing. Anna Paráková, Ing. Juliana
Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p.Štefan Olajec)
1 proti (p.Mária Gaspareková)
Uznesenie č. 76-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce po prerokovaní materiálu určuje mesačný plat starostovi obce
Hamuliakovo, Jozefovi Schnoblovi, vo výške 2447 EUR, na základe:
1. Základného mesačného platu 1632 určeného podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona
NR SR č.253/1994 Z. z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2013 a 1,98 – násobku
zodpovedajúcemu počtu obyvateľov obce Hamuliakovo zistenému na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republike k 31. decembru 2013
2. Zvýšenia základného mesačného platu v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR č.
253/1994 Z. z o 49%
Tajné hlasovanie
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 77-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje návrh p. Márie Gasparekovej zmeniť
navýšenie platu starostu z 49% na 50%.
Schválené: 6 za (Ing. Ludmila Goldbergerová, p. Mária Gaspareková, Ing. Juliana
Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi, p.Štefan Olajec)
1 proti (Ing. Anna Paráková)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 78-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov finančnej komisie, komisie správy majetku v zložení
Ing. Mária Pogányová, p. Eva Kvetanová, p. Mária Zsoldosová, p.Soňa Teleková.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 79-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie územného plánovania, stavebnej a dopravy
v zložení Ing. Anna Kollárová, JUDr. Soňa Urbaničová, Ing. Ladislav Magyar, Ing. Miroslav
Kováčik, Ing. Pavol Česnek, Ing. Peter Karnas.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p.Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 80-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje členov komisie sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky v zložení p. Edita Nagyová, p. Zuzana Bognárová, Ing. Beata
Porgeová, p. Juraj Földes, p. Silvia Lengyelová.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 81-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje členov komisie kultúry, školstva
a mládeže v zložení doc. Mgr. Miroslava Smitková, PhD., Mgr. Oľga Raganová, p. Monika
Laceková, p.Andrea Nagyová, Bc. Erika Sarkányová, Mgr. Alena Maschkanová.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 82-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje členov komisie športu v zložení Ing. Igor
Bútora, p. Martin Líška, Mgr. Peter Vass, p. Tibor Lengyel.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 83-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje členov komisie cestovného ruchu
a podnikateľských aktivít v zložení Ing. Anikó Molnárová, Ing. Zuzana Ballaschová, Mgr.
Lívia Eperjesiová, p. Jaroslav Lacuška.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 84-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje členov komisie životného prostredia
a verejného poriadku v zložení Mgr. Jaroslav Fabók, Mgr. Lenka Maschkanová, Ing. Simona
Lacková, JUDr. Kvetoslava Živčáková.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 85-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje jednorazový sociálny príspevok pre Evu
Černákovú, bytom Dlhá 97/13, 900 43 Hamuliakovo, vo výške 50,- EUR
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 86-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje jednorazový sociálny príspevok pre pani
Evu Tóthovú, bytom Cintorínska 14, 900 43 Hamuliakovo vo výške 50,- EUR vo forme
nákupu potravín.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 87-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje žiadosť klubu starých pánov
Hamuliakovo OLD BOYS o čerpanie časti pridelených rozpočtových prostriedkov na
prenájom, formou zápočtu za prenájom športovej haly podľa uvedeného rozpisu 25
tréningových jednotiek vo výške celkovej sumy 373,50 EUR
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 88-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo súhlasí s preplatením faktúr Slovenskému
futbalovému zväzu vo výške 780,- EUR v rámci čerpania rozpočtových prostriedkov ŠK
Hamuliakovo.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 89-OZ/2014
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo schvaľuje zrušenie vecného bremena
predkupného práva obce uvedeného v kúpnej zmluve zo dňa 16.08.1993 k pozemku par. č.
544/17 zapísaného na LV č.500 vedený okresným úradom Senec, kat. odbor v Senci,
kataster obce Hamuliakovo pre Miloslava Čisláka a Gabrielu Čislákovú bytom Košická 16,
821 09 Bratislava.
Schválené: 7 jednomyseľne za (p. Mária Gaspareková, Ing. Ludmila Goldbergerová, Ing.
Anna Paráková, Ing. Juliana Krajčírová, Ing. Darina Balková, Mgr. Ildikó Lengyel Világi,
p. Štefan Olajec)
Uznesenie bolo prijaté
B. Berie na vedomie
-
OZ berie na vedomie vymenovanie zástupcu obce pani Máriu Gasparekovú.
OZ berie na vedomie návrh plánu kontrolnej činnosti práce hlavného kontrolóra obce
Hamuliakovo za 1. polrok 2015
Zapísala:
Andrea Olajcová
.............................................
Návrhová komisia:
Mária Gaspareková
.............................................
Ing. Darina Balková
.............................................
Ing. Anna Paráková
.............................................
v Hamuliakove, dňa 18. 12. 2014
Jozef Schnobl
starosta obce
Download

Uznesenie - Hamuliakovo