Návod k použitiu skúšačky
DUSPOL® expert
Predtým, než začnete skúšačku DUSPOL expert používať, prečítajte si tento návod a dodržujte uvedené bezpečnostné pokyny!
1
2
4
5
8
6
7
3
A
B
9
Obsah:
1. Bezpečnostné pokyny
2. Popis funkcií skúšačky
3. Overenie funkcií skúšačky
4. Meranie striedavého napätia
4.1 Určenie fázy striedavého napätia
5. Meranie jednosmerného napätia
5.1 Určenie polarity jednosmerného napätia
6. Určenie fázy u trojfázovej siete
7. Meranie elektricky vodivého spojenia (priechodnosť)
7.1. Meranie priechodného a nepriechodného smeru u polovodičov
8. Výmena batérie
9. Všeobecná údržba
10. Technické údaje
1
1.Bezpečnostné pokyny
Pri meraní držte skúšačku iba za izolované rukoväte (A) a (B) a nedotýkajte sa meracích hrotov !
Pred použitím preskúšajte funkčnosť skúšačky (viď. Odst. 3)! Pokiaľ nefunguje jedna, alebo niekoľko funkcií na ukazovateli , alebo je skúšačka
celom nefunkčná, nie je možné ju ďalej používať.
Na miestach s vysokou hladinou hluku nemusí byť akustický signál skúšačky dobre počuteľný.
Skúšačka smie byť používaná iba v napäťovom rozsahu 12 V÷400 V/AC 12V÷750 V DC.
Nepoužívajte prístroj s otvoreným otvorom pre batérie.
Skúšačka vyhovuje požiadavkám ochranného krytia IP 64.
Pri meraní uchopte rukoväte skúšačky (A) a (B) celými dlaňami.
Skúšačku nenechajte pripojenú na napätie dlhšie ako 30 sekúnd (maximálna prípustná doba zapojenia tmax = 30 s)!
Bezporuchový chod skúšačky je zaručený v rozsahu teplôt –10 oC ÷ +55 oC pri vlhkosti 20% ÷ 96%.
Nie je povolené skúšačku rozoberať!
Chráňte skúšačku pred poškodením alebo znečistením jej povrchu.
Uchovávajte skúšačku v suchom prostredí.
Vyvarujte sa zraneniu a zbytočnému vybitiu batérie a vždy po ukončení práce so skúšačkou zakryte meracie hroty priloženými krytmi. .
UPOZORNENIE:
Po meraní pri najvyššom zaťažení (tj. meranie 30 s pri 400 V AC / 750 V DC) je treba skúšačku nechať 240 s bez záťaže!
Na prístroji sú zobrazené medzinárodné elektrické symboly a symboly k zobrazeniu a ovládaniu nasledujúceho významu:
Symbol
Význam
Ukazovateľ smeru otáčavého poľa, smer
otáčavého poľa je možné zistiť pri 50 popr. 60
Hz a pri uzemnenej sieti
Prístroj alebo vybavnie k práci pod napätím
Tlačítko
Tento symbol zobrazuje správne uloženie
batérií
Striedavý prúd
Jednosmerný prúd
Svetelná signálka ako svetelný signál pri skúške
priechodnosti
Jednosmerný a striedavý prúd
Bzučiak, akustický pri skúške priechodnosti
Tlačítko, dbajte na to, aby sa odpovedajúce
symboly objavili iba v prípade, že sú stlačené
obe tlačítka
Symbol pre fázy a ukazovateľ smeru otáčavého
poľa (pravotočivé pole)
Pravotočivé pole
2.Popis činnosti
DUSPOL expert je dvojpólová skúšačka podľa IEC 61243-3 s optickým ukazovateľom. Ako doplnkovým zariadením je skúšačka napätia vybavená
indikátorom fázy, indikátorom striedavého prúdu, osvetlením meraného miesta a zariadením pre skúšanie priechodnosti. Doplnkové zariadenia sú –
okrem indikátoru fázy – napojené dvomi vymeniteľnými mikrobatériami (LR 03/AAA). Signalizácia pri skúšačke priechodnosti je akustická
i optická. Prístroj je určený k meraniu jednosmerného a striedavého napätia v rozsahu 12 V÷400 V AC/ DC 750 V. Pomocou skúšačky je možné
overovať polaritu jednosmerného napätia a určiť fázu striedavého napätia .Ak je uzemnený uzol vinutia, je možné otáčanie fázy trojfázovej
elektrickej siete.
Skúšačka sa skladá z dvoch skúšacích hrotov L1 (A) a L2 (B) a spojovacieho kábla (9). Na skúšobnom hrote L1 (A) je ukazovateľ (2). Oba skúšobné
hroty sú vybavené tlačítkami (3). Bez stlačenia oboch tlačítok je možné merať tieto hodnoty napútia AC/DC: 24 V+, 24 V-, 50 V, 120 V, 230 V, 400
V, 750 V. Pri použití oboch tlačítok dôjde k prepojeniu na malý vnútorný odpor (potlačenie induktívnych a kapacitných napätí). Súčasne sa aktivuje
ukazovateľ 12 V+ a 12V-. Ďalej sa pripojí na napätie vibračný motorček. Od ca. 200 V sa motorček uvedie do prevádzky. So stúpajúcim napätím sa
zvyšujú jeho otáčky a vibrácie tak, že cez rukoväť meracieho hrotu L2 (B) je možné zhruba odhadnúť veľkosť napätia (napr. 230/400 V). Doba
merania s malým vnútorným odporom je závislá na veľkosti meraného napätia. Aby sa prístroj príliš neprehrieval, je inštalovaná tepelná ochrana
(spätná regulácia). Pri tejto spätnej regulácii dochádza k poklesu otáčok vibračného motorčeka.
Osvetlenie je možné aktivovať tlačítkom (3) na meracom hrote L1(A). Pri meraní napätia pri zvlnení (jednopólová skúška fázy, ako i dvojpólové
meranie) je osvetlenie menej jasné. Aktiváciu zariadenia pre meranie priechodnosti je možné vykonať spojením oboch kontaktných elektród (1).
Ukazovateľ
Ukazovateľ sa skladá z LED diód (4) , ktoré signalizujú jednosmerné a striedavé napätie od 12,24,50,120,230,400 a 750 V. U uvedených hodnôž
napätia sa jedná o menovité napätie. Pri jednosmernom napätí signalizujú LED diódy pri 12 V a 24 V tiež polaritu (viď. Kap. 5). Aktivácia 12
V LED diódy je možná iba pri použití oboch tlačítok.
LCD – ukazovateľ
LCD – ukazovateľ (5) slúži k skúšaniu fázy pri striedavom prúde a ukazuje tiež smer otáčavého poľa striedavej siete.
3.Overenie funkcie skúšačky
Skúšačka smie byť používaná iba v napäťovom rozsahu 12 V÷40 V AC/ DC 750 V
Skúšačku nenechajte pripojenú na napätie dlhšie ako 30 sekúnd (maximálna prípustná doba zapojenia tmax = 30 s)!
Pred použitím skúšačky prekontrolujte jej funkčnosť!
Používajte zdroje napätia, ktorých parametre poznáte a overte všetky funkcie. Pre jednosmerné napätie je možné použiť napr. automobilovú batériu
a pre striedavé napätie napr. bežnú zásuvku 230 V. Spojte obe skúšobné elektródy (1) pre kontrolu funkčnosti skúšania priechodnosti. Overte
pripravenosť batérie pre indikáciu striedavého prúdu pomocou zapnutia osvetlenia meraného miesta, v prípade potreby, batérie vymeňte.
Skúšačku nepoužívajte, pokiaľ nefungujú všetky funkcie bez poruchy!
Preskúšajte funkciu LCD-ukazovateľ (5) priložením skúšobného hrotu L1 (A) na fázu.
2
4.Meranie striedavého napätia
Skúšačka smie byť používaná iba v napäťovom rozsahu 12÷400V AC
Skúšačku nenechajte pripojenú na napätie dlhšie ako 30 sekúnd (maximálna prípustná doba zapojenia tmax = 30 s)!
Pri meraní uchopte izolované rukoväte (A) a (B) skúšačky L1 a L2 celými dlaňami. Kontaktné elektródy(1) skúšobných hrotov (A) a (B) priložte na
skúšané miesta.
Pri striedavom napätí od 24 V pri použití oboch tlačítok (3) (záťažová skúška) od 12 V, sa rozsvieti plus i mínus LED diódy (6) a (7).
a
Ďalej svietia všetky LED diódy až do medznej hodnoty priloženého napätia.
Pri použití oboch tlačítok (3) sa na skúšobnom hrote L2 (B) od napätia ca. 200 V zaktivuje vibračný motorček. Pri stúpajúcom napätí sa zvyšujú jeho
otáčky.
Dbajte bezpodmienečne na to, aby ste držali skúšačku iba na izolovaných rukovätiach meracích hrotov L1 (A) a L2 (B). Nezakrývajte ukazovateľ
a nedotýkajte sa kontaktov elektród (1).
4.1 Určenie fázy striedavého napätia
Skúšačka smie byť používaná iba v napäťovom rozsahu 12÷400V AC
Skúšanie fázy je možné iba pri uzemnenej sieti od 230 V!
Pevne uchopte rukoväť skúšobných hrotov L1 (A).
Kontaktné elektródy (1) skúšobného hrotu L1 (A) priložte na skúšané miesto.
Skúšačku nenechajte pripojenú na napätie dlhšie než 30 sekúnd (maximálna prípustná doba zapojenia tmax = 30 s)!
Ak sa na displeji LCD ukazovateľa (5) zobrazí symbol „R“ , je na tejto časti zariadenia fáza striedavého napätia.
Dbajte na to, aby ste sa pri jednopólovom skúšaní (určovanie fázy) nedotýkali kontaktnými elektródami skúšobného hrotu L2 (B)!
Upozornenie:
Pri zhoršených svetelných podmienkach môžu byť údaje na displeji (5) horšie čitateľné.
5. Meranie jednosmerného napätia
Skúšačka smie byť používaná iba v napäťovom rozsahu 12÷750V DC.
Skúšačku nenechajte pripojenú na napätie dlhšie ako 30 sekúnd (maximálna prípustná doba zapojenia tmax = 30 s)!
Pri meraní uchopte izolované rukoväte (A) a (B) skúšačky L1 a L2 celými dlaňami. Kontakty elektródy (1) skúšobných hrotov (A) a (B) priložte
na skúšané miesta.
Pri jednosmernom napätí od 24 V, pri použití oboch tlačítok (3)(záťažová skúška) od 12 V, sa rozsvieti plus a mínus LED diódy (6) a (7). Ďalej
svietia všetky LED diódy až do medznej hodnoty priloženého napätia.
Pri použití oboch tlačítok (3) sa na skäšobnom hrote L2 (b) od napätia ca. 200 V zaktivuje vibračný motorček. Pri stúpajúcom napätí sa zvyšujú jeho
otáčky.
Dbajte bezpodmienečne na to, aby ste držali skúšačku iba na izolovaných rukovätiach meracích hrotov L1 (A) a L2 (B). Nezakrývajte ukazovateľ
a nedotýkajte sa kontaktov elektród (1).
5.1 Určenie polarity jednosmerného napätia
Skúšačka smie byť používaná iba v napäťovom rozsahu 12÷750 V DC.
Skúšačku nenechajte pripojenú na napätie dlhšie ako 30 sekúnd (maximálna prípustná doba zapojenia tmax = 30 s)!
Pri meraní uchopte izolované rukoväte (A) a (B) skúšačky L1 a L2 celými dlaňami. Kontakty elektródy (1) skúšobných hrotov (A) a (B) priložte
na skúšané miesta.
Ak svieti LED (6) , je na hrote (A) plus pól. skúšobného napätia
Ak svieti LED (7) , je na hrote (A) mínus pól skúšobného napätia
Dbajte bezpodmienečne na to, aby ste držali skúšačku iba na izolovaných rukovätiach meracích hrotov L1 (A) a L2 (B). Nezakrývajte ukazovateľ
a nedotýkajte sa kontaktov elektród (1).
6. Určenie poradia fáz pri trojfázovej sieti
Potrebné pomocné napätie dodáva napájač npätia (batérie 2 x 1,5 V), ktorý je súčasťou skúšobného hrotu L1 (A). Pred meraním overte funkčnosť
batérie zapnutím osvetlenia meraného miesta.
Skúšačka smie byť používaná iba v napäťovom rozsahu 12÷4000 V AC.
Určenie poradia fáz je možné od 230 V AC (fáza proti fáze) v uzemnenej sieti.
Pri meraní uchopte izolované rukoväte (A) a (B) skúšačky L1 a L2 celými dlaňami. Kontakty elektródy (1) skúšobných hrotov (A) a (B) priložte
na skúšané miesta
Skúšačku nenechajte pripojenú na napätie dlhšie ako 30 sekúnd (maximálna prípustná doba zapojenia tmax = 30 s)!
Ak sú kontaktné elektródy pripojené k dvom fázam v správnom poradí, objaví sa na displeji (5) symbol „R“, ak sú tieto dve fázy v nesprávnom
poradí, neobjaví sa na displeji žiaden symbol.
Pri skúške sledu fáz je nutné vždy vykonať kontrolu!
Ak signalizuje u striedavej siete displej správny sled dvoch fáz, prekontrolujte sta tak, že vykonáte meranie znovu s prehodenými kontaktnými
elektródami (1). Pokiaľ sa v oboch prípadoch zobrazí na LCD-displeji symbol „R“ uzemnenie je príliš slabé, resp. batéria je prázdna.
Pozor!
V prípade prázdnej batérie, „R“ – ukazovateľ pri pravotočivom a ľavotočivom poli!
Upozornenie:
Pri zhoršených svetelných podmienkach môžu byť údaje na displeji (5) horšie čitateľné.
7. Meranie elektricky vodivého spojenia (priechodnosti)
Meranie priechodnosti vykonávajte na zariadneiach bez napätia, popr. Vybite kondenzátory.
Potrebné napätie dodáva batéria umiestnená v skúšobnom hrote L1 (A) (2 x 1,5 V)
Meranie je možné v rozsahu 0 – 120 kΩ
Pri meraní uchopte izolované rukoväte (A) a (B) skúšačky L1 a L2 celými dlaňami. Kontakty elektródy (1) skúšobných hrotov (A) a (B) priložte
na skúšané miesta
Pri elektricky vodivom spojení s kontaktnými elektródami zaznie signálny tón a rozsvieti sa LED dióda (8)
3
7.1 Meranie priechodného a nepriechodného smeru u polovodičov
Meranie závislé na polarite vykonávajte na zariadení bez napätia
Potrebné napätie dodáva batéria umiestnená v skúšobnom hrote L1 (A) (2 x 1,5 V). Skúšobný hrot L1 (A) je plus pól.
Meranie je možné v rozsahu 0 – 120 kΩ, popr. 1 PN prechod diódy
Pri meraní uchopte izolované rukoväte (A) a (B) skúšačky L1 a L2 celými dlaňami. Kontakty elektródy (1) skúšobných hrotov (A) a (B) priložte
na skúšané miesta
Pri prietoku prúdu meraného napätia v priepustnom smere polovodiča zaznie signálny tón a rozsvieti sa LED dióda (8). V prípade, že je smer
nepriepustný, nie je žiadna odozva.
Upozornenie:
Pri stlačení tlačítok nie je možné merať priechodnosť!
8. Výmena batérií
Nepoužívajte prístroj s otvoreným otvorom pre batérie!
Napájacia energia pre indikáciu striedavého prúdu, osvetlenie a skúšanie priechodnosti je u DUSPOL expert zaistená dvomi batériami typu Micro
(LR 03/AAA), ktoré sú inštalované v prístroji. V prípade nefunkčnosti osvetlenia je potreba batériu vymeniť. Jej napätie je v tomto prípade menšia
ako 2,2 V.
Ako vymeniť batérie:
Pomocou skrutkovača uvolnite priestor pre batérie (bedľa vývodu kábla) ¼ pootočením v smeru šípky (proti smeru hod,. ručičiek). Zárez je teraz
v zvislej polohe a zásuvka s batériami môže byť vytiahnutá.
Vytiahnite vybité batérie. Uložte správne nové batérie. Zasuňte zásuvku s batériami späť a uzavrite ju ¼ pootočením v smer hod. ručičiek (zárez je
teraz vo vodorovnej polohe a značkové body ležia oproti sebe). Dbajte na to , aby nebol krúžok poškodení, popr. Ho vymeňte.
Upozornenie:
Po vložení nových batérií sa môže stať, že sa zaktivuje meranie priechodnosti. Stlačením tlačítka v skúšobnom hrote L1 (A) sa systém uvedie do
pôvodného stavu.
Likvidácia batérií.
Batérie nepatria do domáceho odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný použité batérie vrátiť. Staré batérie môžete odovzdať na k tomu
určenému miestu. Nepoužívajte batérie obsahujúce škodlivé látky!
9. Všeobecná údržba
Čistite povrch krytu prístroja čistou suchou handrou (nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky). Nepoužívajte žiadne rozpäšťadlá ani čistiace
prostriedky na riad. Nedopustite, aby došlo k znečisteniu priestoru pre batérie, alebo kontaktu batérií elektrolytom z batérií.
V prípade, že k znečisteniu elektrolytom dôjde, očisite tieto miesta suchou handrou.
Pri opotrebení, alebo poškodení krúžku od zásuvky pre batérie, toto nespĺňa ďalej uvádzané krytie (prach a voda). Krúžok je potom potrebné
vymeniť. Obj. č. krúžku 772871. Pre ľahšie otváranie a zatváranie schránky pre batérie ošetrite tesniaci krúžok O vazelínou alebo masťou.
10. Technické údaje:
Dvojpólová skúšačka: IEC 612 43 – 3
Krytie: IP 64, IEC 605 29 (DIN 400 50)
Rozsah menovitého napätia (trieda napätia):
12 V÷400V AC/ 750 V DC
Vnútorný odpor, merací obvod: 180 kΩ, 4,7 nF (2,35 nF)
Vnútorný odpor pri použití oboch tlačítok: 3,7 kΩ ... (150 kΩ)
Prúdový odber, merací obvod: Max. I = 3,5 mA (400V) AC / 4,4 mA (750 V) DC
Prúdový odber pri použití oboch tlačítok: Is =0,2 A (750 V)
Ukazovateľ polarity: LED +, LED – (rukoväť s displejom = plus)
Stupne ukazovateľa LED: 12 V+*, 12 V-*, 24 V-, 24 V+, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V a 750 V (* - len pri použití oboch tlačítok)
Max. odchylka ukazovateľa: Un ± 15 %, ELV Un – 15 %
Frekvenčný rozsah f: 0 až 60 Hz,
určenie fázy a určenie poradia fáz 50/60 Hz
Určenie fázy a určenie poradia fázy: ≥ Un 230 V
Nábeh vibračného motorčeka : ≥ Un 230 V
Max. prípustná doba zapojenia: ED = 30 s (max. 30 sekúnd), 240 s pauza
Merací prúd, meranie priechodnosti: max. 4 µA
Merací rozsah, meranie odporu: 0 – 120 kΩ, 1 PN prechod diódy
Hlasitosť akustického signálu: 55 dB
Osvetlenie meraného miest (v 30 cm) : 46 mA
Prúdový odber pri meraní priechodnosti: 83 mA
Prúdový odber pri automatickom zopnutí osvetlenia: 23 mA
Batérie: 2 s Mico, LR03/AAA
Hmotnosť: ca. 200 g
Dĺžka prepojovacieho vedenia: ca. 900 mm
Prevádzková a skladovacia teplota: -10 oC ÷ +55 oC
Vlhkosť: 20 % až 96 %
Doba, po ktorej sa zaktivuje tepelná ochrana:
napätie
230 V
400 V
750 V
doba
30 s
9s
2s
Pozor!
Indikátor striedavého prúdu, osvetlenie meraného miesta a zariadenie skúšanie priechodnosti je pri prázdnej batérii nefunkčné!
Pri dlhodobejšom skladovaní vyberte batérie z prístroja!
4
Download

Návod k použitiu skúšačky DUSPOL® expert