Zmluva o spolupráci
pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia
SIAF 2013
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Organizátor:
So sídlom:
IČO:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Slovenská letecká agentúra, s.r.o.
Hronské predmestie 4, 974 O 1 Banská Bystrica
36640760
Hubert Štoksa - konatel'
Všeobecná úverová banka, a.s. Banská Bystrica
číslo účtu: 2044078351/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 10747/S
(ďalej len" organizátor ")
a
Spoluorganizátor:
So sídlom:
IČO:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Letisko Sliač, a.s,
. Letisko Sliač, 962 31 Sliač
36633283
Ing. Marián Bube1íny - predseda predstavenstva
ČSOB, a.s. Banská Bystrica
číslo účtu: 4001909927/7500
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sa, vložka č. 808/S
(ďalej len "spoluorganizátor")
po vzájomnej dohode uzatvárajú túto
z m lu v u o spolupráci
pri
zorganizovaní
a zabezpečení
ver ejného
leteckého
podujatia
SIAF
2013
(ďalej len "zmluva"):
Článok I.
Preambula
1.1.
Organizátor uzatvoril dňa 02.05.2013 s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky Zmluvu
o zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia "Medzinárodné letecké dni SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST 2013", ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.05.2013.
1
Článok II.
Účel zmluvy
2.1.
Účelom tejto zmluvy je riadne a včasné zorganizovanie a zabezpečenie verejného leteckého
podujatia s medzinárodnou účasťou "Medzinárodné letecké dni - Slovak International Air Fest
2013" (ďalej len "SlAF 2013") konaného na letisku Sliač v dňoch 31. augusta až l. septembra
2013 ako súčasť osláv 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, 20. výročia vzniku Ozbrojených síl ~lovenskej republiky, oficiálnych osláv 69. výročia Slovenského národného povstania,
výročia Ustavy Slovenskej republiky a Dní slovenského letectva.
Článok ID.
Predmet zmluvy
3.1.
3.2.
Spoluorganizátor sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve organizátorovi poskytnúť služby uvedené v článku Vr. tejto zmluvy.
Organizátor sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v článku VII. tejto zmluvy spoluorganizátorovi vsúvislosti s podujatím SIAF 2013 obstarať reklamu a jeho propagáciu, poskytnúť dohodnutý počet voľných vstupov na podujatie SlAF 2013 a v súlade s projektovou dokumentáciou SlAF 2013 spoluorganizátorovi vyčleniť podľa bodu 9.12. článku IX. tejto zmluvy priestory.
Článok IV.
Čas plnenia
4.1.
4.2.
Spoluorganizátor sa zaväzuje vykonávať svoj záväzok uvedený v bode 3.1. článku IIr. tejto
zmluvy priebežne počas celej doby platnosti tejto zmluvy, a to tak, aby neohrozil riadne a včasné zorganizovanie a priebeh podujatia SIAF 2013.
Spoluorganizátor sa zaväzuje vykonávať svoj záväzok uvedený v bode 3.1. článku IIr. tejto
zmluvy v troch fázach:
a) prípravná fáza organizácie podujatia SlAF 2013 vykonávaná v režime bez obmedzenia prevádzkyletiska Sliač v období od podpisu tejto zmluvy do 29.08.2013 (najneskôr do 10.00
hod. v závislosti od vybavenia chartrového letu),
b) fáza priebehu podujatia SlAF 2013 v režime s obmedzením prevádzky letiska Sliač v období
od 29.08.2013 (najskôr od 10.00 hod. v závislosti od vybavenia charterového letu) do
02.09.2013 (20.00 hod.),
c) záverečná fáza organizácie podujatia SlAF 2013 vykonávaná v režime bez obmedzenia prevádzky letiska Sliač v období od 02.09.2013 (20.00 hod.) do 09.09.2013.
Článok V.
Odplata a platobné podmienky
5: 1.
. 5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Organizátor sa zaväzuje spoluorganizátorovi za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy uhradiť
odplatu, a to vo výške 50.000,- € .
Spoluorganizátor sa zaväzuje organizátorovi za obstaranie reklamy ajeho propagácie podľa tejto zmluvy uhradiť odplatu, a to vo výške 50.000,- €.
Zmluvné strany majú popri odplate podľa bodu 5.1. a bodu 5.2. tohto článku zmluvy nárok aj na
úhradu DPH podľa zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Odplatu podľa bodu 5.1., resp. bodu 5.2. tohto článku zmluvy vrátane DPH podľa bodu 5.3. tohto článku zmluvy sa oprávnená zmluvná strana zaväzuje povinnej zmluvnej strane vyfakturovať.
Zmluvné strany sa dohodli, že organizátor vystaví spoluorganizátorovi faktúru podľa bodu 5.4.
tohto článku zmluvy najskôr nasledujúci deň po skončení podujatia SlAF 2013 a spoluorganizátor vystaví organizátorovi faktúru podľa bodu 5.4. tohto článku zmluvy najskôr nasledujúci deň
2
5.6.
po skončení podujatia SIAF . Splatnosť faktúry je 15 dní od vystavenia faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak obe zmluvné strany riadne splnili svoje záväzky
podľa článku III. tejto zmluvy, momentom, keď bude organizátorovi doručená faktúra zo strany
spoluorganizátora podľa bodu 5.5. tohto článku zmluvy, dochádza k zániku záväzkov, t.j. pohľadávok vyplývajúcich z faktúr uvedených v bode 5.4. tohto článku zmluvy z titulu započítania
vzájomných pohľadávok, a to aj vtedy, ak tieto pohľadávky nebudú ešte splatné.
Článok VI.
Rozsah poskytovaných
6.1.
6.2.
6.3.
služieb
Spoluorganizátor sa zaväzuje organizátorovi zabezpečiť v priestoroch letiska Sliač:
a) učebňu na prípravnú a výkonnú časť podujatia SIAF 2013,a to na obdobie od podpísania tejto zmluvy až do 05.09.2013. Presný čas sprístupnenia učebne spoluorganizátor potvrdí orga- .
nizátorovi na základe jeho predchádzajúceho vyžiadania,
b) odletovú halu GAT prevádzky, a to dňa 28.08.2013 v dobe od 08:00 hod. až do 16:00 hod.
výhradne za účelom prípravy priestoru na podujatie SIAF 2013 a nasledovne na obdobie od
29.08.2013 do 02.09.2013,
c) príletovú halu, a to na obdobie od 30.08.2013 do 01.09.2013, s výnimkou času, kedy budú
vybavované charterové lety v súlade s plánom charterových letov. V tomto prípade sa organizátor zaväzuje uvoľniť príletovú halu najneskôr 1 hodinu pred plánovaným príletom
a umožniť tak prípravu príletovej haly vrátane bezpečnostnej kontroly,
d) vestibulodletovej
haly GAT prevádzky vrátane sociálnych zariadení, a to dňa 28.08.2013
v dobe od 08:00 hod. až do 16:00 hod. výhradne za účelom prípravy priestoru na podujatie
SIAF 2013 a nasledovne na obdobie od 29.08.2013 do 02.09.2013,
e) VIP salónik vo vstupnej hale GAT prevádzky, a to na obdobie od 29.08.2013 do 01.09.2013.
Spoluorganizátor sa zaväzuje v prospech organizátora vyčleniť Apron, ktorý je možné využiť na
stojiská pre statické a letové ukážky lietadiel a vrtuľníkov, a to v období od29.08.2013 (najskôr
od 10.00 hod. v závislosti na vybavenia charterového letu) do 02.09.2013. Využitie stojísk pre
statické a letové ukážky lietadiel a vrtuľníkov nesmie obmedziť vopred schválenú a s organizátorom konzultovanú letovú prevádzku, v dobe otvoreného letiska pre prevádzku GAT (General
Air Traffic - všeobecná letová prevádzka, resp. civilná letová prevádzka). Spoluorganizátor si
vyhradzuje právo odmietnuť alebo stanoviť podmienky pre umiestnenie lietadiel, ktoré by svojimi technickými parametrami (ACN vyššie ako PCN) mohlo poškodiť Apron. Pokiaľ spoluorganizátorovi nebudú vopred dostupné údaje o ACN lietadiel a vrtuľníkov, ktoré majú v súvis- .
losti s podujatím SIAF 2013 využívať Apron, organizátor sa zaväzuje tieto údaje pre spoluorganizátora zabezpečiť z vierohodných zdrojov a to vždy vopred, pred samotným použitím Apronii.
Organizátorovi je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu spoluorganizátora robiť v súvislosti
s organizovaním a realizáciou podujatia SIAF 2013 akékoľvek zásahy do povrchu Apronu.
V prípade, ak dôjde k rozliatiu prevádzkových hmôt na povrchu Apronu, a to bez zavinenia spoluorganizátora, organizátor je povinný odstrániť všetky škody týmto rozliatím vzniknuté. V
dňoch plnej prevádzky letiska Sliač, v dobe, keď bude letisko Sliač otvorené pre letovú prevádzku GAT, budú bezpečnostné zóny a pohyb v nich riadené v zmysle Letiskovej prevádzkovej príručky. Vstup a prechod cez Apron počas prevádzky GAT otvoreného letiska je možný
výhradne len s povolením a s následným sprievodom určeného zamestnanca spoluorganizátora.
Spoluorganizátor sa zaväzuje organizátorovi poskytnúť vchody do priestorov civilnej časti letiska Sliač, a to:
a) hlavnú bránu civilného letiska Sliač, ktorá bude slúžiť ako služobný vchod so špeciálnym režimom, a to v období od 29.08.2013 (najskôr od 10.00 hod. v závislosti od vybavenia charterového letu) do 02.09.2013,
b) bránu civilného letiska Sliač, ktorá bude slúžiť na prechod cez "hospodársky dvor" a ako jeden z hlavných vchodov pre návštevníkov podujatia SIAF 2013, a to v období od 31.08.2013
do 01.09.2013,
c) vchod do vestibulu odletovej haly GAT prevádzky z verejných priestorov so špeciálnym režimom, a to v období od 29.08.2013 do 02.09.2013.
3
Špeciálnym režimom sa rozumie režim vstupu realizovaný na základe vstupných kariet (identifikačných preukazov podľa písm. a) bodu 9.4. článku IX. tejto zmluvy), a to v zmysle projektovej dokumentácie SIAF 2013, pričom tento režim v dňoch 29.08.2013, 30.08.2013 a 02.09.2013
musí zachovávať minimálne základný štandard bezpečnosti vstupu, ktorý sa na letisku Sliač realizuje počas bežnej prevádzky letiska Sliač. O rozsahu základného štandardu bezpečnosti vstupu
musí byť organizátor zo strany spoluorganizátora náležite a včas informovaný.
6.4. Spoluorganizátor sa zaväzuje sprístupniť organizátorovi priestory, plochy a vchody letiska Sliač
podľa bodov 6.1. až 6.3. tohto článku zmluvy, a to od 07.00 hod. do 19.00 hod., s výnimkou dňa
28.08.2013, kedy spoluorganizátor sprístupní odletovú halu GAT prevádzky a vestibulodletovej
haly GAT prevádzky v dobe od 08:00 hod. až do 16:00 hod. a dňa 29.08.2013, kedy spoluorganizátor sprístupní tieto priestory, plochy a vchody najskôr od 10.00 hod. v závislosti od vybavenia charterového letu.
6.5. Spoluorganizátor je povinný zabezpečiť plnenie lietadiel a vrtuľníkov všetkých účastníkov podujatia SIAF 2013, s výnimkou lietadiel a vrtuľníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky:
a) leteckým petrolejom Jet A-l, a to:
al) na základe odberného poukazu organizátora, a to v období od 29.08.2013 až do odletu
lietadiel a vrtuľníkov jednotlivých účastníkov podujatia SIAF 2013,
a2) na základe vopred stanoveného dokumentu určujúceho oslobodenie platby o hodnotu
spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty pre vojenských účastníkov z krajín NATO,
b) leteckým benzínom Avgas 100 LL, ktorého dodanie zabezpečí organizátorom určený externý
dodávateľ, a to v období od 29.08.2013 do 02.09.2013. Spoluorganizátor je povinný sa s externým dodávateľom leteckého benzínu organizačne dohodnúť na riadnom a včasnom plnení
lietadiel a vrtuľníkov leteckým benzínom tak, aby nebol narušený priebeh podujatia SIAF
2013. Úkony spojené s fakturáciou za letecký benzín odobratý na základe odberného poukazu organizátora bude riešiť s externým dodávateľom leteckého benzínu Avgas 100 LL výlučne organizátor.
6.6. Počas priebehu podujatia SIAF 2013, v režime s obmedzením prevádzky letiska Sliač sa spoluorganizátor zaväzuje:
a) začleniť dve hasičské vozidlá, vrátane posádky do záchranného systému SIAF 2013, ktorý
bude pod riadením vojenských záchranných zložiek,
b) umožniť organizátorovi pripojenie sa v priestoroch západnej časti Apronu na zdroj elektrickej energie s meraným odberom, ktorý na svoje náklady zabezpečí organizátor. Cena za preukázanú spotrebu elektrickej energie bude určená na základe ceny, za ktorú spoluorganizátor
odoberá elektrickú energiu od dodávateľa elektrickej energie podľa platnej tarify VIP Comfort, s ktorou spoluorganizátor oboznámil organizátora pred podpisom tejto zmluvy.
6.7. Spoluorganizátor sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi v období od 29.08.2013 od 02.09.2013
služby v rámci disponibility týmito technickými a obslužnými prostriedkami s obsluhou:
a) 2x vysokozdvižné vozíky; v prípade potreby aj pred 29.08.2013 a tiež po 02.09.2013 na základe vopred dohodnutých termínov a potvrdení spoluorganizátorom,
b) vysokozdvižnú plošinu,
c) 2x nástupné schody pre cestujúcich,
d) spúšťací zdroj 28V, AC, 20811l5DC,
e) istiace kliny pod kolesá lietadiel (max. 4 sady),
f) Ix automobil .follow me",
g) 2x hasičské vozidlo,
h) 2x cisterna - plnič LPH,
i) vozík na čistenie toaliet,
j) vozík na plnenie pitnej vody.
6.8. Spoluorganizátor sa zaväzuje poskytnúť organizátorovi techniku a zariadenia podľa bodu 6.7.
tohto článku zmluvy, za predpokladu, že ich spoluorganizátor v tom čase nebude potrebovať pre
odbavenie príletov a odletov počas plnej prevádzky letiska Sliač.
6.9. Spoluorganizátor sa zaväzuje organizátorovi poskytnúť obslužný personál na vyčlenenú techniku podľa bodu 6.7. tohto článku zmluvy, a to v období vyčlenenia tejto techniky.
6.10. Spoluorganizátor sa zaväzuje:
a) zabezpečiť v období od 29.08.2013 do 02.09.2013 odbavenie účastníkov podujatia SIAF
4
2013 (prílety, odlety), vrátane komplexnej colnej a pasovej kontroly, ako aj zabezpečiť súvisiace služby s týmto odbavením (napr. vyloženie, resp. naloženie nákladu účastníkov podujatia SIAF 2013, atď.), ktorých rozsah bude medzi zmluvnými stranami dohodnutý podľa potreby, a to najneskôr do 48 hod. pred začiatkom podujatia SIAF 2013,
b) zabezpečiť v období od 29.08.2013 do 02.09.2013 riadne po technickej stránke prílety a odlety pre všetky kategórie lietadiel a vrtuľníkov účastníkov podujatia SIAF 2013, v rozsahu,
ktorý spoluorganizátorovi umožňujú technické a personálne kapacity na základe vzájomnej
koordinácie týchto činností, s výnimkou lietadiel a vrtuľníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky,
_
c) spolupôsobiť v dňoch 29.08.2013, 30~08.2013 a 02.09.2013 podľa vopred schváleného plánu
medzi organizátorom a spoluorganizátorom pri zabezpečení príletov a odletov lietadiel a vrtuľníkov účastníkov podujatia SIAF 2013 z mimo schengenských krajín, t.j. z tretích krajín,
tým, že bude o týchto skutočnostiach včas informovať príslušníkov policajných a colných
zložiek,
d) zabezpečiť činnosti uvedené pod písm. a) až c) tohto bodu zmluvy len za predpokladu, že
odbavenie lietadiel a vrtuľníkov účastníkov podujatia SIAF 2013 sa bude vykonávať na Aprone a v priestoroch na to spoluorganizátorom určených. Organizátor je povinný s dostatočným časovým predstihom (min. 48 hod. vopred) preukázateľne. informovať spoluorganizátora o plánovaných príletoch a odletoch lietadiel a vrtuľníkov účastníkov podujatia SIAF
2013.
6.11. Organizátor je povinný počas odbavovania podľa písm. a) až c) bodu 6.10. tohto článku zmluvy
vyčleniť dostatočný počet koordinátorov, ktorí budú zabezpečovať koordináciu prilietavajúcioh
a odlietavajúcich účastníkov podujatia SIAF 2013.
6.12. Spoluorganizátor si vyhradzuje právo pozdržať, prípadne odmietnuť odbavenie lietadiel účastníkov podujatia SIAF 2013 z kapacitných dôvodov Apronu a odbavovacích priestorov alebo v prípade, ak lietadlo nebude splňať podmienky pre použitie letiska Sliač (rozpätie krídiel, dlžka trupu, rozchod kolies hlavného podvozku, ACN, požiarna kategória, prípadne iné parametre, ktoré
sú uvedené v prevádzkovom povolení vydanom Leteckým úradom Slovenskej republiky).
6.13. V prípade, ak bude v dobe otvoreného letiska pre prevádzku GAT na letisku Sliač požiadavka
na odbavenie komerčného letu, má toto odbavenie prednosť pred odbavením lietadla a vrtuľníka
účastníka podujatia SIAF 2013.
Článok VII.
Reklama a propagácia
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
Organizátor sa zaväzuje v prospech spoluorganizátora obstarať reklamu a jeho propagáciu; a to
v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Spoluorganizátor sa bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy, najneskôr však do 10 dní od uzatvorenia tejto zmluvy, zaväzuje organizátorovi poskytnúť vhodné zobrazenie loga a názvu spoluorganizátora v požadovanej podobe ako aj prípadne iné propagačné podklady potrebné na reali- .
záciu záväzku uvedeného v bode 3.2. článku III. tejto zmluvy.
Spoluorganizátor je zodpovedný za aktuálnosť a správnosť obsahu, ako aj zobrazenia loga, názvu spoluorganizátora s textom propagujúcim jeho činnosť a predložených propagačných materiálov organizátorovi, ako aj za ich súlad s príslušnými právnymi predpismi.
Spoluorganizátor je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy priebežne kontrolovať realizáciu
záväzku organizátora uvedeného v bode 3.2. článku III. tejto zmluvy, ako aj požadovať informácie o realizácii tohto záväzku.
Spoluorganizátor udeľuje podpisom tejto zmluvy oprávnenie organizátorovi na používanie jeho
loga, názvu (ochrannej známky), avšak iba v rozsahu, medziach a spôsobom potrebným na riadne a včasné plnenie záväzku podľa bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy.
Organizátor sa zaväzuje realizovať záväzok podľa bodu 3.2. článku IIf tejto zmluvy včas, riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou.
Organizátor môže svoj záväzok podľa bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy splniť aj prostredníctvom tretej osoby.
5
7.8.
Organizátor nenesie zodpovednosť
stránky www.siaf.sk.
za dostupnosť, prevádzku, ako aj prerušenie internetovej
ČlánokVIll.
Povinnosti spoluorganizátora
8.1.
. 8.2.
8.3.
8.4.
Spoluorganizátor sa zaväzuje:
a) vyčleniť letisko Sliač z bežnej prevádzky jeho uzatvorením, a to v období od 29.08.2013
(najskôr od 10.00 hod. v závislosti od vybavenia chartetového letu) do 02.09.2013, pričom
spoluorganizátor si v tejto dobe vyhradzuje právo na vybavenie charterových letov podľa
bodu 9.13. článku IX. tejto zmluvy, a to neštandardným a vopred Leteckým úradom Slovenskej republiky schváleným postupom, ku ktorému sa má právo vyjadriť aj organizátor. Vybavenie charterových letov podľa bodu 9.13. článku IX. tejto zmluvy však nesmie akýmkoľvek spôsobom narušiť bezpečnosť a plynulosť nácvikov, resp. samotný letový program podujatia SIAF 2013,
b) zabezpečiť vypracovanie a podanie správy NOTAM o konaní verejného leteckého podujatia
- Medzinárodné letecké dni SIAF 2013 .
Spoluorganizátor sa zaväzuje zabezpečiť v prospech organizátora letecké palivo podľa bodu 6.5.
článku VI. tejto zmluvy a prevádzkové hmoty podľa bodu 8.3. tohto článku zmluvy, a to v
množstve, ktoré organizátor vopred oznámi spoluorganizátorovi podľa bodu 9.1. článku IX. tejto zmluvy.
Spoluorganizátor sa zaväzuje pre organizátora zabezpečiť:
a) naftu,
b) iné prevádzkové médiá, ktoré si medzi sebou zmluvné strany samostatne dojednanú na koordinačných poradách. Spoluorganizátor sa zaväzuje zabezpečiť dojednané prevádzkové médiá na základe písomnej objednávky organizátora.
Spoluorganizátor sa zaväzuje využiť pri plnení lietadiel a vrtuľníkov účastníkov podujatia SIAF
2013 podľa písm. a) bodu 6.5. článku VI. tejto zmluvy okrem vlastnej cisternovej techniky tiež
cisterny, ktoré na tento účel vyčlení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Ich vyčlenenie
pre spoluorganizátora zabezpečí organizátor. Otázku zodpovednosti, resp. jej poistenia za prípadné škody vzniknuté cisternami Ministerstva obrany Slovenskej republiky, v ktorých sa bude
nachádzať palivo zabezpečené spoluorganizátorom podľa bodu 8.2. tohto článku zmluvy si
zmluvné strany dohodnú dodatku k tejto zmluve.
Spoluorganizátor sa zaväzuje vykonať poučenie určených členov organizačného výboru SIAF
2013 o spôsobe pohybu po pohybových plochách letiska Sliač.
Počas priebehu podujatia SIAF 2013, v režime s obmedzením prevádzky letiska Sliač sa spoluorganizátor zaväzuje:
a) zabezpečiť strážnu službu priestorov a plôch letiska Sliač, ktoré sú vo vlastníctve spoluorganizátora,
b) uzatvoriť a nepoužívať brány, resp. vchody do priestorov civilnej časti letiska Sliač, ktoré
podľa písm. a) až c) bodu 6.3. článku VI. tejto zmluvy spoluorganizátor neposkytol organizátorovi. Tento záväzok sa nevzťahuje na čas, kedy bude potrebné tieto vchody využiť z dôvodu odbavenia cestujúcich z charterových letov podľa bodu 9.13. článku IX. tejto zmluvy.
Čas, ktorý bude nevyhnutný na odbavenie cestujúcich z charterových letov podľa bodu 9.13.
článku IX. tejto zmluvy spoluorganizátor spresní organizátorovi najneskôr 48 hod. pred začatím podujatiaSIAF 2013,
c) umožniť organizátorovi pripojenie sa v priestoroch letiska Sliač na zdroj elektrickej energie.
Spoluorganizátor sa zaväzuje:
a) postupovať pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a v záujme organizátora,
b) poskytovať služby podľa tejto zmluvy v súlade s požiadavkami koordinátorov organizátora
a podľa kapacitných možností spoluorganizátora,
c) poskytnúť súčinnosť členom organizačného výboru SIAF 2013 ako aj tretím osobám, ktoré
sa podieľajú na zorganizovaní a realizácii SIAF 2013,
v
8.5.
8.6.
8.7.
6
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
d) oznámiť organizátorovi bez zbytočného odkladu všetky okolnosti, prekážky, ktoré zistil pri
poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné poskytnutie týchto služieb,
e) uschovať pre potrebu organizátora doklady, ktoré v súvislosti s poskytnutím služieb podľa
tejto zmluvy spoluorganizátor nadobudol a tieto na základe výzvy organizátora bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa skončenia podujatia SIAF
2013 odovzdať organizátorovi,
1) podávať na vyžiadanie organizátora alebo výkonného riaditeľa organizačného výboru SIAF
2013 informácie týkajúce sa poskytovaných služieb podľa tejto zmluvy.
V čase bežnej prevádzky letiska Sliač sa spoluorganizátor zaväzuje:
a) umožniť vstup určeným členom organizačného výboru SIAF 2013 a účastníkov podujatia
SIAF 2013 do neverejných zón letiska Sliač a ich pohyb po odbavovacej ploche letiska Sliač
(Apron), a to podľa vopred dohodnutých pravidiel so sprievodom určeného zamestnanca
spoluorganizátora, pričom organizátor bude plne akceptovať schválený vstupný režim spoluorganizátora,
b) umožniť vjazd motorovým vozidlám organizátora do neverejných zón letiska Sliač a ich pohyb po odbavovacej ploche letiska Sliač (Apron), a to podľa vopred dohodnutých pravidiel
so sprievodom určeného zamestnanca spoluorganizátora, pričom organizátor bude plne akceptovať schválený režim spoluorganizátora upravujúci vjazd motorových vozidiel do neverejných častí letiska Sliač.
Spoluorganizátor sa zaväzuje o schválenom vstupnom režime spoluorganizátora, resp. schvále- .
nom režime spoluorganizátora upravujúcom vjazd motorových vozidiel do neverejných častí letiska Sliač organizátora náležite vopred informovať.
Počas priebehu podujatia SIAF 2013, v režime s obmedzením prevádzky letiska Sliač sa spoluorganizátor zaväzuje dodržiavať režim vstupu a pohybu v priestoroch a po pohybových plochách letiska Sliač určený projektovou dokumentáciou SIAF 2013.
Režim vstupu do neverejných zón letiska Sliač a pohyb po odbavovacej ploche letiska Sliač
(Apron) sa počas bežnej prevádzky letiska Sliač bude spravovať v súlade s Letiskovou prevádzkovou príručkou, s ktorou budú určení členovia organizačného výboru SIAF 2013 zo strany
spoluorganizátora náležite vopred oboznámení.
Spoluorganizátor sa zaväzuje na výzvu organizátora vypracovať a dodať organizátorovi zoznam
svojich zamestnancov vrátane zoznamu ich motorových vozidiel, ktorí v období od 31.08.2013
do 01.09.2013 budú mať na letisku Sliač službu, a to za účelom zabezpečenia identifikačných
preukazov osôb a identifikačných označení motorových vozidiel, ktoré týmto osobám umožnia
vstup a pohyb po priestoroch a pohybových plochách letiska Sliač v rámci špeciálneho režimu
počas priebehu podujatia SIAF 2013.
Spoluorganizátor sa zaväzuje, že cena za palivo podľa bodu 6.5. písm. a) článku VI. tejto zmluvy, ktorú spoluorganizátor bude fakturovať tretej osobe uvedenej organizátorom:
a) a to na základe odberného poukazu organizátora, bude určená ako cena paliva podľa cenníka
platného v čase podpisu tejto zmluvy bez spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty (ďalej
len "DPH"). V prípade, ak bude nákupná cena paliva v čase nákupu paliva vyššia alebo nižšia ako nákupná cena paliva v čase podpisu tejto zmluvy, fakturovaná cena paliva sa upraví,
t.j. zvýši alebo zníži, a to o rozdiel medzí: nákupnou cenou paliva v čase podpisu tejto zmlu- .
vy a nákupnou cenou paliva v čase nákupu paliva. V prípade zvýšenia ceny paliva musí byť
dôvod tohto zvýšenia zo strany spoluorganizátora náležite preukázaný.
b) a to na základe vopred stanoveného dokumentu určujúceho oslobodenie platby o hodnotu
spotrebnej dane a DPH pre vojenských účastníkov z krajín NATO, bude určená ako cena paliva podľa cenníka platného v čase podpisu tejto zmluvy bez spotrebnej dane a DPH. V prípade,ak bude nákupná cena paliva v čase nákupu paliva vyššia alebo nižšia ako nákupná cena paliva v čase podpisu tejto zmluvy, fakturovaná cena paliva sa upraví, t.j. zvýši alebo zníži, a to o rozdiel medzi nákupnou cenou paliva v čase podpisu tejto zmluvy a nákupnou cenou palivav čase nákupu paliva. V prípade Zvýšenia ceny paliva musí byť dôvod tohto zvýšenia zo strany spoluorganizátora náležite preukázaný .
Spoluorganizátor sa zaväzuje, že cena za prevádzkové médiá podľa bodu 8.3. tohto článku
zmluvy, ktorú spoluorganizátor bude fakturovať tretej osobe uvedenej organizátorom, bude ur7
čená ako cena prevádzkových médií podľa cenníka platného v čase podpisu tejto zmluvy.
V prípade, ak bude nákupná cena prevádzkových médií v čase nákupu prevádzkových médií
vyššia alebo nižšia ako nákupná cena prevádzkových médií v čase podpisu tejto zmluvy, fakturovaná cena prevádzkových médií sa upraví, t.j. zvýši alebo zníži, a to o rozdiel medzi nákupnoucenou prevádzkový médií v čase podpisu tejto zmluvy a nákupnou cenou prevádzkových
médií v čase nákupu prevádzkových médií. V prípade zvýšenia ceny prevádzkových médií musí
byť dôvod tohto zvýšenia zo strany spoluorganizátora náležite preukázaný.
8.14. Spoluorganizátor sa zaväzuje, že v priestoroch letiska Sliač a ani v priestoroch priľahlých, ktoré
sú vo výlučnom vlastníctve spoluorganizátora, prípadne v jeho podielovom spoluvlastníctve neumiestni počas priebehu podujatia SIAF 2013 bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizátora žiadne:
a) reklamné a propagačné predmety akéhokoľvek charakteru, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom prezentovať spoluorganizátora, prípadne akúkoľvek tretiu osobu,
b) predmety akéhokoľvek charakteru, ktoré sa pri bežnej prevádzke letiska Sliač v týchto priestoroch nenachádzajú alebo ktorých um~estnenie v týchto priestoroch by mohlo organizátorovi akýmkoľvek spôsobom narušiť, prípadne sťažiť predstavy a plány o využití priestorov na
letisku Sliač.
8.15. V prípade porušenia záväzku spoluorganizátora uvedeného v bode 8.14. tohto článku zmluvy je
organizátor oprávnený tieto predmety odstrániť, prípadne premiestniť, a to na náklady spoluorganizátora, ako aj požadovať od spoluorganizátora za každé porušenie, t.j. každé umiestnenie
takéhoto predmetu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- E.
Článok IX.
Povinnosti organizátora
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Organizátor sa zaväzuje spoluorganizátorovi najneskôr do 02.08.2013 oznámiť:
a) množstvo paliva (letecký petrolej Jet A-l, nafta, iné prevádzkové médiá), ktoré požaduje organizátor zabezpečiť zo strany spoluorganizátora pre účely podujatiaSIAF 2013. V opačnom
prípade spoluorganizátor nezodpovedá za včasné zabezpečenie požadovaného množstva tohto paliva.
b) subjekty, ktorým je spoluorganizátor oprávnený fakturovať spotrebu poskytnutého paliva (letecký petrolej Jet A-l, nafta, iné prevádzkové médiá).
Organizátor je povinný vypracovať menný zoznam určených členov organizačného výboru
SIAF 2013 a tento 14 dní po podpise tejto zmluvy poskytnúť spoluorganizátorovi za účelom zabezpečenia vstupu týchto osôb do priestorov ana odbavovaciu plochu letiska Sliač (Apron)
v čase bežnej prevádzky so sprievodom určeného zamestnanca spoluorganizátora. V prípade potreby organizátor môže tento zoznam doplniť, pričom o tejto skutočnosti musí bezodkladne informovať spoluorganizátora, najneskôr však 48 hod. pred začatím podujatia SIAF 2013.
V čase bežnej prevádzky letiska Sliač sa organizátor zaväzuje zabezpečiť:
a) dodržiavanie režimu vstupu do neverejných zón letiska Sliač a pohybu po odbavovacej ploche letiska Sliač (Apron) len určeným členom organizačného výboru SIAF 2013, a to podľa
vopred dohodnutých pravidiel so sprievodom určeného zamestnanca spoluorganizátora,
b) dodržiavanie spôsobu pohybu po odbavovacej ploche letiska Sliač (Apron) zo strany určených členov organizačného výboru SIAF 2013 a účastníkov podujatia SIAF 2013, a to podľa
vopred dohodnutých pravidiel so sprievodom určeného zamestnanca spoluorganizátora,
c) označenie automobilov organizátora a určených členov organizačného výboru SIAF 2013 za
účelom vstupu do neverejných zón letiska Sliač a pohybu po odbavovacej ploche letiska
Sliač (Apron) so sprievodom určeného zamestnanca spoluorganizátora.
Organizátor sa zaväzuje spoluorganizátorovi:
a) dodať identifikačné preukazy pre zamestnancov spoluorganizátora, ktorí budú mať v čase
priebehu podujatia SIAF 2013 na letisku Sliač službu, za účelom vstupu a pohybu na letisku
Sliač, ako aj na uzavretej ceste 1169v dobe, kedy bude táto vyčlenená pre osobitné užívanie
organizátorom v zmysle dopravného projektu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie
SIAF 2013,
8
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.1 L
9.12.
9.13.
b) dodať identifikačné označenia pre motorové vozidlá zamestnancov spoluorganizátora, ktorí
budú mať v čase priebehu podujatia SIAF 2013 na letisku Sliač službu za účelom vstupu
a pohybu na vyčlenenom parkovisku, ako aj na uzavretej ceste I/69 v dobe, kedy bude táto
vyčlenená pre osobitné užívanie organizátorom v zmysle dopravného projektu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie SIAF 2013,
c) odovzdať spoluorganizátorovi priestory, plochy a vchody letiska Sliač uvedené v tejto zmluve, vždy potom, ako ich po ukončení programu toho ktorého dňa opustia všetci návštevníci
podujatia SIAF 2013.
Organizátor sa zaväzuje naprojektovať a vybudovať koridory cez Apron pre bezpečný pohyb
osôb, ktoré sa podieľajú na organizácii a realizácii podujatia SIAF 2013, ako aj automobilovej
techniky, vrátane cisterien, ktoráje potrebná na riadne zabezpečenie podujatia SIAF 2013.
Organizátor sa zaväzuje poskytnúť spoluorganizátorovi informácie a podklady, potrebné na
riadne a včasné poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy, a to najmä projektovú dokumentáciu
SIAF 2013 v písomnej forme, na základe ktorej sa bude v režime s obmedzením prevádzky letiska Sliač, teda počas priebehu podujatia SIAF 2013, spravovať režim vstupu do neverejných
zón letiska Sliač a pohyb po plochách letiska Sliač.
Organizátor je povinný počas obdobia od 29.08.2013 do 02.09.2013 vo všetkých priestoroch
uvedených v bodoch 6.1. až 6.3. článku VI. tejto zmluvy zabezpečiť na vlastné náklady organizátorskú a bezpečnostnú službu. Organizátor sa v tejto súvislosti zaväzuje do 16.08.2013 vypracovať, prerokovať a spoločne odsúhlasiť koordinačnú smernicu, na základe ktorej bude vobdobí od 29.08.2013 do 02.09.2013 bezpečnostná služba zabezpečená organizátorom a strážna služba spoluorganizátora vzájomne koordinovať a kooperovať.
Organizátor sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť po ukončení podujatia SIAF 2013 upratanie všetkých priestorov uvedených v bodoch 6.1. až 6.3. článku VI. tejto zmluvy, ako aj priľahlých priestorov všetkých pohybových plôch letiska Sliač, a to najneskôr do 16,00 hod. dňa
02.09.2013 tak, aby od 20.00 hod. tohto dňa mohla byť plne zabezpečená prevádzka letiska
Sliač bez akýchkoľvek obmedzení. Organizátor sa zároveň zaväzuje do uvedeného času odstrániť všetky prekážky, ktoré by mohli obmedziť bežnú prevádzku letiska Sliač.
Organizátor zodpovedá za všetky škody na priestoroch uvedených v bodoch 6.1. a 6.2. článku
VI. tejto zmluvy, ktoré vzniknú počas doby užívania týchto priestorov organizátorom, s výnimkou tých škôd, ktorých vznik bode zapríčinený spoluorganizátorom.
Organizátor sa zaväzuje, že v prípade, ak počas doby užívania priestorov uvedených v bodoch
6.1. a 6.2. článku VI. tejto zmluvy dôjde preukázateľne k znefunkčneniu zariadenia nachádzajúceho sa v týchto priestoroch, a to v dôsledku konania organizátora, prípadne konania tretej osoby, s výnimkou konania spoluorganizátora, je povinný toto zariadenie uviesť do funkčného stavu.
Organizátor sa zároveň zaväzuje poistiť prevádzkovú zodpovednosť za škodu spôsobenú na
priestoroch uvedených v bodoch 6.1. a 6.2. článku VI. tejto zmluvy, a tos minimálnou poistnou
sumou vo výške 1.000.000,- €. Organizátor je povinný poistnú zmluvu predložiť spoluorganizátorovi, a to najneskôr do 15.08.2013.
Organizátor sa zaväzuje počas celého priebehu podujatia SIAF 2013 vyčleniť v prospech spoluorganizátora podľa projektovej dokumentácie SIAF 2013 priestor pre umiestnenie šiestich predvádzacích osobných motorových vozidiel značky KIA, pričom dve z týchto motorových vozidiel budú umiestnené v priestore VIP zóny.
Organizátor sa zaväzuje v prospech spoluorganizátora zabezpečiť na vlastné náklady tri autobusy na prepravu cestujúcich z charterových letov, ktoré sa na letisku Sliač uskutočnia 31.08.2013
a 01.09.2013, a to od charterového lietadla k príletovej hale, resp. od odletovej haly GAT prevádzky k charterovému lietadlu. Pre účel vybavenia charterových letov organizátor umožní po- .
trebný vstup a priestor obslužnej technike spoluorganizátora na križovatke TWY (taxiway) .E
a A. Čas príletov a odletov spoluorganizátor spresní organizátorovi najneskôr 48 hod. pred začatím podujatia SIAF 2013.
ČlánokX.
Súčinnosť zmluvných strán
9
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločne podieľať na:
a) činnostiach, ktoré smerujú k predchádzaniu vzniku prípadnej škody na majetku spoluorganizátora v priestoroch a na plochách letiska Sliač počas podujatia SIAP 2013,
b) zabezpečení požiadaviek zo strany jednotlivých účastníkov podujatia SIAF 2013.
10.2. Organizátor sa zaväzuje určiť kontaktnú osobu (koordinátora), na ktorú sa spoluorganizátor
v prípade potreby za účelom riadneho a včasného splnenia svojich povinností v zmysle tejto
zmluvy môže obrátiť. Táto osoba je zároveň koordinátorom podľa bodu 8.7. písm. b) článku
VIII. tejto zmluvy.
19.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa každého konania, ktoré by sťažovalo, resp. znemožňovalo naplnenie účelu tejto zmluvy s výnimkou situácie, kedy to bude v záujme zaistenia požadovanej úrovne miery bezpečnosti "SAFETY" a "SECURITY".
Článok XI.
Doba platnosti zmluvy
11.1. Táto zmluva zaniká:
a) momentom riadneho splnenia záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od zmluvy.
11.2. Písomnou dohodou zmluvných strán sa táto zmluva ruší dňom v dohode uvedeným, inak dňom
uzavretia dohody.
11.3. ' Organizátor môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak spoluorganizátor ani po písomnej výzve organizátora náležite nevykonáva svoj záväzok uvedený v bode 3.1. článku III. tejto zmluvy.
Účinky písomného odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia spoluorganizátorovi. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie bolo doručené v tretí deň odo dňa jeho preukázateľného odoslania.
11.4. Spoluorganizátor môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak organizátor ani po písomnej výzve
spoluorganizátora náležite nevykoná svoj záväzok uvedený v bode 3.2. článku III. tejto zmluvy.
Účinky písomného odstúpenia nastávajú uplynutím 14. kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia organizátorovi.
, 11.5. V prípade, ak by odstúpením od tejto zmluvy zo strany spoluorganizátora hrozil organizátorovi
vznik škody, resp. by bol ohrozený účel tejto zmluvy, je spoluorganizátor povinný upozorniť
organizátora na opatrenia, ktoré je potrebné učiniť kjej odvráteniu.
ČlánokXD.
Mlčanlivosť
12.1. Informácie a dokumenty, ktoré spoluorganizátor získa od organizátora v súvislosti s touto zmluvou, resp. v súvislosti s účelom tejto zmluvy, a to najmä projektovú dokumentáciu SIAF 2013
a ktoré tvoria know - how organizátora, ako aj informácie, ktoré získa organizátor od spoluorganizátora v súvislosti s touto zmluvou budú považované za dôverné a zmluvné strany ich nemôžu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany sprístupniť, resp. neumožnia ich sprístupnenie tretím osobám a nevyužijú ich priamo alebo nepriamo v prospech seba
alebo v prospech tretích osôb.
12.2. Spoluorganizátor týmto udeľuje organizátorovi súhlas, že dôverné informácie podľa bodu 12.1.
tohto článku zmluvy môže sprístupniť za účelom pre riadneho a včasného zorganizovania a zabezpečenia podujatia SlAF 2013 členom organizačného výboru SlAF 2013.
12.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách podľa bodu 12.1. tohto článku
zmluvy sú zmluvné strany povinné preukázateľne zabezpečiť u všetkých svojich zamestnancov,
resp. v prípade organizátora aj u členov organizačného výboru SIAF 2013, ktorí s týmito informáciami môžu prísť do kontaktu.
12.4. Zmluvné strany sa zaväzujú nevyhotovovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
10
zmluvnej strany rozmnoženiny z akejkoľvek dokumentácie, ktorá im bola poskytnutá druhou
zmluvnou stranou; v prípade spoluorganizátora ide najmä o projektovú dokumentáciu SIAF
2013.
12.5. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po ukončení podujatia SlAP 2013, najneskôr však do
lOdní od ukončenia podujatia SlAP 2013 druhej zmluvnej strane vrátiť všetku dokumentáciu,
ktorá im bola zo strany druhej zmluvnej strany poskytnutá v súvislosti s touto zmluvou vrátane
písomne povolených rozmnoženín; v prípade spoluorganizátora ide najmä o projektovú dokumentáciu SlAP 2013.
12.6. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku zmluvy trvá bez ohľadu na ukončenie platnosti tejto
zmluvy, teda počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej zániku.
12.7. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší alebo ohrozí splnenie svojho záväzku podľa
bodu 12.1., bodu 12.3., bodu 12.4. a bodu 12.5. tohto článku zmluvy, druhá zmluvná strana je
oprávnená domáhať sa proti zmluvnej strane, ktorá porušila uvedené záväzky, aby sa tohto konania zdržala a odstránila závadný stav. Zároveň je tiež oprávnená požadovať od zmluvnej strany, ktorá porušila uvedené záväzky primerané fmančné zadosťučinenie, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.
Článokxm.
Zmluvná pokuta
13.1. V prípade, ak spoluorganizátor poruší svoj záväzok uvedený v bode 12.1. článku XII. tejto
zmluvy, je tento povinný zaplatiť organizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €, a to najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy organizátora na zaplatenie zmluvnej pokuty.
13.2. V prípade, ak organizátor poruší svoj záväzok uvedený v bode 12.1. článku XII. tejto zmluvy, je
tento povinný zaplatiť spoluorganizátorovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €, a to najneskôr
v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy spoluorganizátora na zaplatenie zmluvnej
pokuty.
13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 13.1. alebo bodu 13.2. tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok organizátora, resp. spoluorganizátora na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
Článok XIV.
Doručovanie písomnosti
14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, požiadavky, správy, súhlasy resp. iné informácie (ďalej len "oznámenia") si budú strany navzájom vymieňať v písomnej forme.
14.2. Oznámenia podľa bodu 14.1. tohto článku zmluvy si zmluvné strany môžu doručovať osobne,
prostredníctvom kuriéra, poštou, ale aj faxom alebo elektronickou poštou (e-mailom). Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 11.3. a bodu 11.4. článku XI. tejto zmluvy musí byť doručené výlučne len prostredníctvom pošty alebo kuriérom.
14.3. Oznámenie podľa bodu 14.1. tohto článku zmluvy sa považuje za doručené, ak sa:
a) oznámenie doručuje osobne alebo kuriérom, dňom prevzatia oznámenia adresátom alebo
dňom odmietnutia prevzatia oznámenia adresátom,
b) oznámenie doručuje poštou, dňom prevzatia adresátom,
c) oznámenie doručuje faxom, dňom vyznačeného na automatickom faxovom potvrdení o do- .
ručení oznámenia adresátovi,
.
d) oznámenie doručuje elektronickou poštou (e-mailom), dňom preukázateľného zaslania emailovej správy druhej zmluvnej strane.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
11
15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v súlade so zákonom č. 546/2010
Z.z., ktorým sadopÍňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
.
a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony.
15.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s ustanovením § Sa zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15.3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
15.4. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú formou písomného dodatku nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
15.5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a sú plne spôsobilé na právne úkony.
15.6. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopÍňať iba dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k nej, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
15.7. Prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli
k dohode, riešenie sporu sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.
15.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
15.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobromyseľne, na základe ich pravej a slobodnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok,
text zmluvy si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a súhlasia s ním, na dôkaz čoho pripájajú
pod túto zmluvu svoje podpisy.
.
I
V
Z.'..Ô!t'/1!':U~.t.., dňa 9.9.,..~:.?Q.lJ
V
~)~~~\.
, dňa
3~O,..Q7:J013
Za spoluorganizátora:
Za organizátora:
Letisko Sliač, a.s,
Ing. Marián BubeIíny
predseda predstavenstva
Slovenská letecká agent'
Hubert Štoksa.
konateľ
12
Príloha č.l
Cenník práce zamestnancov
Tabuľ.
tarifa
Zamestnanci
orn
Priemerný
zárobok
So-Ne Sviatok
Prtplatok
za nadčas
52 hod
Letiska Sliač SIAF 2013
19 hod SV
24 hod
l osoba
Počet
zamestnancov
So,Ne
Suma
5,498
0,582
3,3
1,37
285,896
62;1
13,968
363
6
2178,OO€
800,00 ZHS
4,1294
0,582
2,48
1,03
47,12
13,968
276
6
I 656,00€
906,00
BOL
5,6815
0,582
3,41
1,42
214,7288
295,438
13,968
375
1
375,00€
999,00
OOL
6,5292
0,582
3,92
1,63
339,5184
64,79
74,48
13,968
428
5
2140,OO€
VEO
10,551
2,64
548,652
120,27
13,968
683.
3,64
315,2812
69,16
13,968
399
4,9062
0,582
2,94
1,52
1,23
1
'2
683,00€
6,0631
0,582
0,582
6,33
ref. EO
255,1224
55,86
13,968
325
1
325,00€
5,9062
4,7338
0,582
3,54
1,48
1
56,00€
2,84
1,18
55,5
246,1576
56
0,582
53,96
13,968
x
x
650
315
650
3
3
945,00€
1950,00€
850,00
1355,00
968,00
marketing
801,00 marketing
800,00
840,00
OOH
vedenie
12,5
798,00€
i$iliIlIUj1i.Él1ílf:li~Blli~!!i!iiBiíl1!lfí'!ílil!!~lm4't1
Cenník práce techniky TPU SIAF 2013
ee.
Predpoklad
l.
100 km
70,00€
2.
261,00€
3.
120 km
120 km
4.
7Mb
5.
6.
13Mb
7.
5Mb
262,50€
1161,72€
863,20€
332,00€
8.
10Mb
5Mb
9.
1 Mb
165,96 €
IO.
1Mb
151,40€
ll.
3Mb
l.
15km
2.
10km
Cenník prenájmu
P.é.
l.
Priestor
priestorov
Určenie
statické ukážky
A ron
Hos odársky dvor + vstu
vstup a výstu
4.
Učebňa
Odletová hala GAT prevádzky
vykonávanie
orád
priestor re novinárov
5.
Prlletova hala
administratlva
6
administratlva
7
Vestibul odletovej haly GAT + WC
Kancelária južné mdlo
8
9
Učebňa - južné krídlo
VIP Salónik
2.
3.
Sadzba
2000 €I deň
návštevnikov
doba prenájmu
5 dni
4 dni
1800€1 deň
35 €I hod
20 hod
700 €I deň
5 dní
SlAF
800 €I deň
SlAF
500 €I deň
300 €I deň
5 dni
5 dni
administratlva
SlAF
112 €I deň
administratlva
SlAF
600 €I deň
rozhlas SlAF
4 dni
5 dni
5 dni
2260,50€
61O,80€
31,92 €
lEI -----"------.--
Dodávatel':
..--.-
Príloha č.2
Slovenská letecká
agentúra, s.r,o,
Konštantný symbol: 0308
Hronské predmestie 4
974 01 Banská Bystrica
1
Slovensko
Tel: +421 48416 39 16
Fax: +421 48 413 85 54
Odberatel':
Letisko Sliač,
a.s,
Letisko Sliač
96231 Sliač
IČO: 36640760
IČO: 36633283
DIČ: 2022053715
IČ DPH: SK2022053715
DIČ: 2021915093
IČ DPH: SK2021915093
OR: Okresný súd v Banskej Bystrici, oddiel Sro, číslo vl. 10747/5
Oddelenie: Slovenská letecká agentúra
Číslo účtu: 2044078351/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0020 4407 8351 SWIFf: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodový príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber
Došlý doklad:
Dátum vystavenia: 13.5.2013
Dátum dodania: 3.6.2013
Splatnost:
Položka
Počet Ml
DPH ofo
Celkom
Televízna reklama - logo, názov partnera (RTVS,JOJ, TA3)
1,00
20,00
0,00
Rozhlasová reklama názov partnera (Best FM, Fun rádio, Jemné melódie)
1,00
20,00
0,00
Logo firmy na billboardoch, citylightoch, v printovej inzercii, na www.siaf.sk, v kinách, v
mobilných aplikáciách (Android, iPhone), sprievodné akcie, plagáty, na pozvánkach, na
vstupenkách, na bulletine k podujatiu
1,00
20,00
0,00
Banner s grafikou l,6x3m veža divácka zóna
2,00
20,00
0,00
Banner s grafikou l,6x3m VIP zóna
1,00
20,00
0,00
Logo v centrálnom logovisku l,6x5m vchod na letisko
1,00
20,00
0,00
Banner s grafikou lx3m divácke zábrany, divácka zóna
2,00
20,00
0,00
Banner s grafikou íxsrn divácke zábrany, VIP zóna
2,00
20,00
0,00
Logo v logovisku pre autogramiádu
1,00
20,00
0,00
Logo v logovisku vchod VIP
1,00
20,00
0,00
Logo na firemnom sky boxe, VIP zóna
1,00
20,00
0,00
1,00
20,00
0,00
Rádiový spot vo vysielaní rádia SIAF s hodinovou frekvenciou
*
TV spot partnera vel1<oplošné obrazovky s hodinovou frekvenciou
*
1,00
20,00
0,00
Logo partnera na TV reklamnej stene vel1<oplošných obrazoviek
1,00
20,00
0,00
Prezentačný Sky box vo VIP zóne, kapacita 25 ľudí /deň s občerstvením
1,00
20,00
0,00
logo na www.siaf.sk
1,00
20,00
0,00
1,00
20,00
0,00
1,00
20,00
0,00
1,00
20,00
0,00
20,00
0,00
1,00
20,00
0,00
1,00
20,00
0,00
Prezentačný priestor na stánok VIP zóna do 60 m2
**
Prezentačný priestor na stánok divácka zóna do 60 m2
**
PR články na www.siaf.sk
Reklamné predmety vo VIP taške /dodá klienti
Inzercia VIP katalóg
Reklamné bannery /klienta/
na www.siaf.sk
Vstupenky na podujatie divácka zóna počet/l
deň
50,00
20,00
0,00
Vstupenky na podujatie VIP zóna "C" počet/i
deň
40,00
20,00
0,00
Vstupenky na podujatie VIP zóna "A" počet/i
deň
Vstupenky na podujatie VIP zóna partner (Sky box) zóna "B" počet/deň
PONUKA pre pozíciu HLAVNÝ REKLAMNÝ PARTNER MLD SIAF 2013 .... hodnota reklamného
plnenia 1 000 000 €
* rozhlasovú a televíznu reklamu v dlžke 30 sek si dodá
* * realizácia výstavy stánku je na vlastné náklady
partner sám
8,00
20,00
0,00
25,00
20,00
0,00
1,00
20,00
60000,00
20,00
0,00
20,00
0,00
Cena [€]
50000,00
DPH [€]
10 000,00
Celková cena s DPH [€]
60000,00
Download

Zmluva o spolupráci SIAF 2013