2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 1
nemčianske
noviny
2/2010 • ročník IX.
Referendum
Prezident Slovenskej republiky svojim Rozhodnutím č. 311 zo dňa 6. júla 2010 vyhlásil referendum v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej
moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
Referendum o uvedených otázkach sa vykoná v sobotu 18. septembra 2010 v čase od 7.00 – 22.00 hod.
Pre našu obec je vytvorený jeden okrsok. Miestnosť na hlasovanie pre referendum je v Kultúrnom dome
Nemce, Lúčna 52, sála na I. poschodí.
Upozornenie
Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním platným občianskym preukazom.
O z n á m e n i e
V súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
dňa 27. novembra 2010
Vám oznamujeme, že Obec Nemce má 1152 obyvateľov.
Pre voľby je určený 1 volebný obvod a do obecného zastupiteľstva pre nové volebné obdobie
bude volených 9 poslancov.
Kandidátne listiny nezávislých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu
obce je potrebné doručiť najneskoršie do 3.10. 2010 zapisovateľke miestnej volebnej komisie
pani Jarmile Hudecovej na Obecný úrad Nemce
a dňa 3.10.2010 po pracovnej dobe na adresu, Lúčna 31, Nemce.
2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 2
Nemčianske noviny
Terénna súťaž dobrovoľných hasičov v Podkoniciach
Mladí hasiči z DHZ Podkonice pod vedením Martina Očenáša v spolupráci s Obecným úradom Podkonice prišli na
sklonku leta s myšlienkou zorganizovať pre hasičov z obcí Mikroregiónu pod Panským dielom súťaž, ktorej dali názov: Mikroregionálna terénna súťaž družstiev DHZ Podkonice 2010.
Výzvu na nultý ročník prijali štyri DHZ, a to okrem domáceho
družstva z Podkoníc aj hasiči zo Seliec, z Nemiec, a z Lučatína, ktoré síce územne patrí do iného mikroregiónu, ale prejavilo záujem zúčastniť sa tejto súťaže.
Za Okresný výbor DPO v Banskej Bystrici prišli akciu podporiť a zároveň pomôcť ako rozhodcovia: JUDr. Imrich Kolpák predseda OV DPO, Dušan Kukučka - riaditeľ OV DPO, Mgr. Ladislav Škrváň – okresný veliteľ, Jarmila Hudecová - členka
predsedníctva OV DPO a Jozef Baďura - člen výcvikového štábu okresu.
Počasie 28. augusta dopoludnia nevyzeralo veľmi priaznivo, ale do začatia súťaže o 15,00 hod. podľahlo odhodlaniu organizátorov neustúpiť a nakoniec ukázalo aj svoju prívetivejšiu
tvár.
Samotná súťaž prebiehala priamo v centre obce a to disciplínou požiarny útok s príjazdom. Súťažilo sa v jednej kategórii pre všetky zúčastnené družstvá. Súťažné družstvá boli 8členné s tým, že disciplínu plnilo všetkých 8 členov, vrátane veliteľa.
Výsledky 0. ročníka mikroregionálnej
terénnej súťaže hasičských družstiev Podkonice 2010
DHZ
DHZ
DHZ
DHZ
Nemce
Lučatín
Selce
Podkonice
pok. č.1
180,03
131,66
142,51
88,35
pok. č.2
122,27
166,56
93,11
83,64
pok. č.3
115,52
113,0
98,62
N
výsl. čas
115,52
113,0
93,11
83,64
málny čas na ukončenie disciplíny bol stanovený do 10 minút
po štarte.
Súťažné družstvá mali na vykonanie disciplíny 3 pokusy,
dva povinné a jeden dobrovoľný. Hodnotil sa najlepší dosiahnutý čas pre každé družstvo.
Medaily víťazom a diplomy všetkým zúčastneným po vyhodnotení odovzdal starosta obce Podkonice Jozef Jamrich a
prítomní funkcionári OV DPO v Banskej Bystrici. Podujatie sa
všetkým páčilo, tak súťažiacim, ako aj prítomným divákom z radov občanov obce Podkonice a blízkeho okolia. Organizátori
pripravili pre všetkých súťažiacich a rozhodcov chutný guláš.
O rok sa má konať oficiálne prvý ročník, ktorý bude určite už
s väčším počtom súťažiacich družstiev, možno už aj z iných mikroregiónov okresu Banská Bystrica.
Jarmila Hudecová
PRETEKY JEDNOTLIVCOV
DÚBRAVICA 13. 6. 2010
Výkonnostné triedy získali:
poradie
4. miesto
3. miesto
2. miesto
1. miesto
* Poznámka. Uvedené namerané hodnoty sú vyjadrené v sekundách
2
Plnenie disciplíny sa konalo na asfaltovom povrchu. Úlohou
jednotlivých družstiev bolo po odštartovaní naskočiť do vozidla
vzdialeného od štartovacej čiary 5 metrov, naštartovať, zapnúť
majáky a čo najskôr prejsť úsek cesty na vzdialenosť 120 m,
kde sa nachádzal kryt podzemnej protipožiarnej nádrže. Ďalšou úlohou bolo čo najrýchlejšie vyložiť prenosnú motorovú
striekačku, náradie potrebné na útok, zostaviť prívodné vedenie a následne dopravné vedenie na vzdialenosť 55 metrov, až
po vyznačenú hranicu od čela sklápacích terčov a čo najskôr
pomocou dvoch útočných prúdov sklopiť obidva terče. Maxi-
VT II – V. Zeman (Medzibrod), T. Hláčik (Brusno), R. Ostrolucký (Čerín), L. Palkovič (Lučatín), P. Belanová (Vlkanová), M.
Kováčová (Povrazník), O. Mojžiš (Rakytovce),
VT III - P. Kolpák, (Brusno), M. Švajčiak (Medzibrod), V. Mala, M. Haring, M. Haviar (Sebedín - Bečov), P. Mala, M. Blažečka (Rakytovce), F. Smädo, P. Neština (Čerín), J. Bucholcer,
P. Ondrejka (Badín), P. Kantorová (Povrazník), A. Trpka, M. Patráš (Selce).
Celkom sa na pretekov jednotlivcov zúčastnilo 28 súťažiacich.
2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 3
Nemčianske noviny
Rokovalo obecné zastupiteľstvo
UZNESENIE z XXXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Nemce, ktoré sa konalo dňa 26. augusta 2010 v Nemciach.
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach:
• schvaľuje:
- Návrhovú komisiu pre rokovanie Obecného zastupiteľstva Nemce
v zložení: Mgr. Milan Hrk, Mgr. Danka Bugáňová, Libuša Riečanová,
za overovateľov zápisnice - Andrea Verešová a Ing. Ján Slovák, zapisovateľka OZ - Oľga Kohútová.
- Program XXXI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce.
• konštatuje, že uznesenia č. 257 – 272 /2010 boli splnené.
• berie na vedomie:
- Informáciu starostu obce o zabezpečení úloh od posledného zasadnutia OZ.
- Komplexné zhodnotenie činnosti Materskej školy za I. polrok 2010.
• schvaľuje:
- VZN č. 2/2010 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Nemce.
Hlasovali za: Mgr. Danka Bugáňová, Libuša Riečanová, Ing. Ján Slovák,
Andrea Verešová, Marta Kmeťová, Oľga Kohútová
Zdržali sa: Mgr. Milan Hrk
Proti: Ing. Peter Kostiviar
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Nemce.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA Okresná súťaž DHZ DÚBRAVICA 13. 6. 2010
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1
2.
DHZ - obec
VLKANOVÁ
LUČATÍN
DOL. MIČINÁ
ČERÍN
ĽUBIETOVÁ 1
BRUSNO 1
ŠALKOVÁ
BRUSNO 2
ĽUBIETOVÁ 2
STRELNÍKY
PODKONICE
BADÍN
HRONSEK
DÚBRAVICA
SL. ĽUPČA
POVRAZNÍK
MEDZIBROD
RAKYTOVCE
TURECKÁ
HIADEĽ
ČAČÍN
NEMCE 2
NEMCE 1
SEB.-BEČOV
VLKANOVÁ
ŠALKOVÁ
BRUSNO
RAKYTOVCE
SELCE
ŠALKOVÁ
DOL. MIČINÁ
LUČATÍN
VLKANOVÁ
BRUSNO
BADÍN
LUČATÍN
VLKANOVÁ
SELCE
BRUSNO
POVRAZNÍK
Kategória
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI
MUŽI n 35
MUŽI n 35
MUŽI n 35
MUŽI n 35
MUŽI n 35
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
Dorastenci
Dorastenci
Dorastenci
Dorastenky
Dorastenky
Pož. útok I
18,58
NP
NP
25,38
27,58
26,46
NP
34,27
36,71
30,94
NP
30,14
33,51
35,43
31,53
55,80
35,09
38,42
45,72
44,11
42,91
50,37
63,74
NP
19,46
20,56
31,32
35,75
44,42
23,16
36,56
30,54
28,80
34,20
38,93
27,78
25,42
39,50
NP
NP
Pož. útok II
19,02
22,15
23,16
25,46
/
30,25
33,33
/
32,45
38,01
33,45
/
26,20
NP
28,58
37,37
38,60
42,28
43,52
35,44
/
/
/
NP
20,13
19,24
/
/
NP
22,06
28,17
27,62
NP
35,84
NP
28,90
26,39
34,47
31,03
60,86
Štafeta
83,60
82,30
83,28
90,83
92,85
94,44
90,05
89,32
92,10
95,74
94,71
98,34
102,61
94,68
104,22
96,28
99,94
99,13
94,34
106,42
99,47
112,40
107,62
96,26
89,43
90,06
101,11
110,07
129,42
95,01
105,83
106,72
108,20
107,80
112,30
87,77
91,50
96,78
111,23
106,13
SÚČET
102,18
104,45
106,44
116,21
120,43
120,90
123,38
123,59
124,55
126,68
128,16
128,48
128,81
130,11
132,80
133,65
135,03
137,55
137,86
141,86
142,38
162,77
171,36
/
108,89
109,30
132,43
145,82
173,84
117,07
134,00
134,34
137,00
142,00
151,23
115,55
116,92
131,25
142,26
166,99
- Štatút Obce Nemce.
- Správa o čerpaní rozpočtu a plnení príjmov obce za I. polrok 2010.
- Monitoring plnenia programového rozpočtu obce za I. polrok 2010.
- Zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok 2010 – Rozpočtové opatrenie č. 3.
• berie na vedomie:
- Informatívnu správu o plnení príjmov obce za miestne dane a poplatky od občanov k 15.8.2010.
- Organizačné zabezpečenie referenda a volieb do orgánov samosprávy obce.
• určuje, že podľa paragrafu 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bude mať
Obecné zastupiteľstvo v Nemciach vo volebnom období 2011 – 2014
celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode
utvorenom pre celú Obec Nemce.
Hlasovali za: Mgr. Danka Bugáňová, Libuša Riečanová, Andrea Verešová, Marta Kmeťová, Oľga Kohútová, Mgr. Milan Hrk
Zdržali sa: Ing. Peter Kostiviar
• schvaľuje zmenu prevádzkových hodín detského ihriska na sídlisku
do 15.9.2010 v čase od 9.00 do 20.00 hod
Hlasovali za: Mgr. Danka Bugáňová, Ing. Peter Kostiviar, Libuša Riečanová, Andrea Verešová, Marta Kmeťová, Mgr. Milan Hrk
Zdržali sa: Oľga Kohútová.
V ostatných prípadoch hlasovali prítomní poslanci zhodne za.
Výsledky volieb do NR SR
zo dňa 12.6.2010
Počet voličov v našom volebnom okrsku:
943
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:
592
Počet platných odovzdaných hlasov:
585
% účasti na voľbách:
62,03
Umiestnenie jednotlivých strán a hnutí v našom volebnom okrsku:
1. SMER – sociálna demokracia
198 hlasov 33,84 %
2. Sloboda a Solidarita
131 hlasov 22,39 %
3. SDKÚ-DS
110 hlasov 18,80 %
4. Kresťanskodemokratické hnutie
40 hlasov
6,83 %
5. Strana demokratickej ľavice
22 hlasov
3,76 %
6. Ľudová strana Naše Slovensko
19 hlasov
3,24 %
7. ĽS -Hnutie za demokratické Slovensko 18 hlasov
3,07 %
8. Slovenská národná strana
13 hlasov
2,22 %
9. MOST – HÍD
11 hlasov
1,88 %
Jana Samsonová
FARBY SABR
Areál Fatra
–––––––––––––––––––––––––––––
Ďakujeme firme Farby SABR za produkty,
ktoré venovala na vymaľovanie preliezok
na detskom ihrisku pri sídlisku.
Rodičia
Ženy a dievčatá, začíname cvičiť!
2. 9. 2010 (štvrtok) znovu začíname cvičiť v sále
Kultúrneho domu v Nemciach.
Pondelky:
Štvrtky:
kondičné cvičenie
kalanetika
kondičné cvičenie
kalanetika
17.45
19.00
18.00
19.00
-
18.45
20.00
18.45
20.00
-av3
2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 4
Nemčianske noviny
Výlet rodičov s deťmi
MDD – súťaže detí
(Pohľad jedného rodiča)
Areál oddychu a zdravia v Nemciach dňa 6. 6. 2010
Výsledky
Keď som prvý krát počula, že máme ísť pešo z Donovalov na
Baláže, tak som chcela výlet okamžite zavrhnúť. Prehovorili ma.
Takže od začiatku....
V letných mesiacoch obec Nemce usporiadala pre deti aj dospelých turistický výlet spojený s opekaním špekáčikov. Tešili sme
sa aj my, nielen tí najmenší. Deti už v piatok večer od nedočkavosti
nemohli zaspať a ráno vstávali skôr ako kikiríkal kohút. Ledva som
vyliezla z postele, a to som ešte musela prichystať raňajky, občerstvenie na cestu, tiež zopár špekáčikov (neskôr som zistila, že to
vôbec nebolo potrebné). Ale stihli sme ...
Autobus vyštartoval – smer Donovaly. Cesta ubehla rýchlo a
pokojne. Donovaly sú krásna oblasť, apartmány tam rastú ako huby po daždi. Kiežby som nejaký vlastnila!
Vytvorili sme skupinky, dohodli sme sa, ako pôjdeme a mohla
začať tá náročnejšia časť výletu. Pridala som sa k skupinke, kde
bol pán Marián Lamper s dcérou. Cesta bola viditeľne a často označená turistickými značkami, takže sme sa nebáli, že sa stratíme, zablúdime alebo nedôjdeme do cieľa. Ubiehalo nám to rýchlo, veď ujo Lamper nás celú cestu rozosmieval, niekedy až nadmieru. Počasie nám prialo, nebolo horúco ani veterno ale tak akurát. Prechádzali sme cez lúky, kopce, les, cez krásnu chatovú oblasť, do kopca aj z kopca. Kto chcel, po ceste sa občerstvil.
Po dvoch hodinách chôdze a šliapania, podotýkam, že to vôbec nebolo náročné, sme došli na určené stanovište. Trošku sme
si oddýchli, pán starosta a spol. pripravili ohnisko, špekáčiky,
chlieb, horčicu a mohli sme opekať. Ako som už spomenula, z domu som si vôbec nemusela špekáčiky doniesť, pretože usporiadateľ výletu myslel na všetkých a všetci sa mohli najesť dosýta, aj
zvýšilo. Dokonca nás niekto ponúkol domácou pálenkou, musela
som si dať do obidvoch nôh, no nie?
Oddýchnutí, potrundžení a s plnými bruchami sme sa vydali
turistickým chodníčkom cez les až na neďaleké Baláže. Cestou
sme sa na chvíľu pristavili pri Kališti, aby sme si pripomenuli, že
mnoho ľudí položilo svoj život za niečie omyly a predsudky.
Väčšinou sme pochodovali hlbokým, ale vôbec nie strašidelným lesom. Po hodine cesty sme „vykukli“ z lesa – boli sme v Balážoch. Je to tichá, malá dedinka, autobus sem chodí zriedka. Do
odchodu autobusu ostávalo dosť času, takže sme „zakotvili“
v miestnom pohostinstve, niektorí na tamojšom detskom ihrisku.
Ubehol čas...
Keď všetci výletníci nastúpili do autobusu, hneď tam nebolo
miesta a ticha, ale vodič autobusu sa tešil, pretože takú tržbu určite neočakával. Cesta viedla cez Priechod, Selce, kde väčšia
časť výletníkov vystúpila. Ostatní sa odviezli až do Senice a za
krátky čas sme všetci boli doma.
Tento deň ubehol rýchlo. Aj keď sme napokon boli príjemne
unavení, všetci sme sa zhodli na tom, že výlet dopadol na výbornú a že si ho zopakujeme čo najskôr a minimálne v takomto počte zúčastnených. Ďakujeme!
Miriam Tazberíková
4
Deti do 3 rokov
Kotúľanie loptičky na cieľ (kuželky):
1. Cimerman Patrik
2. Alušicová Linda
3. Alušicová Paťa
Beh:
1. Verešová L
2. Cimerman Patrik
3. Alušicová Linda
Deti 4 – 5 ročné
Hádzanie loptičkou do pyramídy:
1. Švantner Vilko
2. Krajčovič Ivko
3. Krajčovič Robko
Beh s loptou medzi nohami:
1. Švantner Vilko
2. Samuelčíková Stelka
3. Lynch Adamko
Beh s loptičkou na lyžičke:
1. Švantner Vilko
2. Samuelčíková Stelka
3. Krajčovič Kubko
Deti 6 – 10 ročné
Beh vo vreci:
1. Sršeň Janko
2. Perončíková Emka
3. Schonová Ninka
Beh po novinách:
1. Janovec Andrej
2. Sršeň Janko
3. Samuelčík Peťo
Hádzanie loptičkou do igelitky:
1. Lynch Sonka-Perončíková Emka
2. Sršeň Janko-Krajči Miloško
3. Janovec Andrej-Samuelčík Peťo
Hod s granátom na cieľ:
1. Samuelčík Peťo
2. Sršeň Janko
3. Janovec Andrej
Beh s pohárom vody:
1. Sršeň Janko
2. Janovec Andrej
3. Samuelčík Peťo
Deti 11 – 14 ročné
Beh vo vreci:
1. Sliacky Martin
2. Gindl Martin
3. Pohorelá Kristínka
Sila rúk držanie fliaš:
1. Pohorelá Kristínka
2. Gindl Martin
3. Filipko Adam
Držanie pohára v ústach:
1. Gindl Martin
Filipko Erik
2. Filipko Adam
Plnenie fľaše vodou malým pohárikom:
1. Filipko Adam
2. Gindl Martin
3. Erik Filipko, Pohorelá Kristínka
Hádzanie loptou do basketbalového koša:
1. Sliacky Martin
2. Filipko Adam
3. Gindl Martin
Pomalá jazda na bicykli:
1. Filipko Adam
2. Gindl Martin
3. Filipko Erik
2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 5
Nemčianske noviny
Stretnutie občanov ŤZP
POZOR!!!
Dňa 20.6.2010 členky sociálnej komisie a obecného zastupiteľstva pripravili stretnutie ťažko zdravotne postihnutých občanov
našej obce. Obec v rámci sociálnej oblasti pri výkone samosprávy
nezabúda na občanov, ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav a organizuje akciu, pri ktorej sa môžu stretnúť a navzájom porozprávať.
Nedeľné popoludnie im tiež spríjemnila hrou na akordeón Darinka Takáčová , ktorá navodila veselšiu atmosféru, než akú vonku ponúkala stále zamračená obloha. V priebehu stretnutia bola
pre pozvaných pripravená videoprojekcia minuloročnej súťaže vo
varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera, nakoľko nie
všetci sa jej mohli zúčastniť. Boli prekvapení rozsahom súťaže,
programom a rôznymi špecialitami, ktoré tam boli ponúkané.
V podvečer nie všetkým sa chcelo ísť domov.
-lr-
Zmena sídla oddelenia dokladov
a evidencií motorových vozidiel.
Zájazd do ZOO - neprehliadnite
Zlínska zoologická záhrada je najnavštevovanejším turistickým
miestom celej Moravy. Každoročne tam zavíta takmer pol milióna
návštevníkov. Celková rozloha expozícií je 48 ha a prehliadka trvá
6 hodín.
Návštevníci tu môžu vidieť zvieratá všetkých kontinentov v prírodnom bioparku s voľným výbehom. Originalitou je rozdelenie
areálu podľa jednotlivých kontinentov. Za jeden deň tak podniknete cestu okolo sveta a zoznámite sa s typickými zástupcami zvierat Afriky, Ázie, Austrálie, Strednej a Južnej Ameriky.
Nachádza sa tu celkom 211 druhov zvierat a 1 163 jedincov.
Medzi nimi sú slony, žirafy, nosorožce, zebry, ázijské tigre, medvede, opice, austrálske klokany, krokodíly, lachtany, vtáky, hady,
antilopy. V novej presklenej tropickej hale Yucatan (900 m2) je skutočná napodobnenina pralesa.
A práve do tejto zoologickej záhrady organizuje obec dňa 9.
októbra (sobota) pre rodičov a deti autobusový zájazd. Odchod
autobusu bude ráno o 7.00 hodine od budovy kultúrneho domu
v Nemciach. Predpokladaný príchod domov bude o 21.00 hod.
Cena zájazdu
Celkové náklady na dopravu a vstupné v zoologickej záhrade
v Zlíne pri počte 45 účastníkov zájazdu cca 830,- Eur. Poplatok za
jedného účastníka zájazdu je 10,- Eur (doprava + vstupné do
ZOO).
Prihlásiť sa na tento zájazd môžete na obecnom úrade so zaplatením poplatku najneskoršie do 30. septembra.
Pozvánka
Klub
seniorov Nemce v spolupráci s Obcou
Nemce pozýva občanov na IV. ročník jesennej
výstavy
Plody jesene
Výšivky a ručné práce
a na súťaž
O najlepší jablčník roku 2010,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 25.9.2010
v sále kultúrneho domu Nemce.
Výpestky zeleniny a ovocia je potrebné priniesť
do kultúrneho domu 24.9.2010 v čase od 8.00
hod. do 17.00 hod. a súťažné koláče v sobotu
25.9.2010 do 11.30 hod.
Vyhodnotenie sa uskutoční v sobotu 25.9. o
19.00 hod. v sále kultúrneho domu.
Najlepší budú odmenení vecnými cenami.
V mesiaci september 2010 dochádza k zmene sídla oddelenia
dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici a evidencií motorových vozidiel
oddelenia bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií
okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K presťahovaniu oddelenia dokladov (občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné doklady, agenda zbrojných preukazov)
a dopravných evidencií (evidencie motorvých vozidiel) dochádza
z priestorov na ulici Okružnej č. 19 do novozriadenej budovy na
Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici (budova bývalej
Okresnej vojenskej správy). Samotné presťahovanie sa bude vykonávať v dňoch 16. septembra 2010 (štvrtok) a 17. septembra
2010 (piatok). V uvedených dňoch bude nestránkový deň.
Od 20. septembra 2010 (pondelok) bude jednotné pracovisko
oddelenia dokladov a dopravných evidencií na Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici vybavovať stránky nasledovne:
Občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy
pondelok
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
utorok
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
streda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
štvrtok
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
piatok
8.00 - 12.00
Zbrojné preukazy
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
nestránkový deň
8.00 - 12.00 -
Evidencia vozidiel
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
8.00 - 12.00
13.00 - 15.30
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
nestránkový deň
8.00 - 12.00 -
IV. ročník celoslovenskej súťaže
vo varení kapustnice
a príprave zabíjačkového taniera
Akcia sa bude konať 20. novembra 2010 (sobota)
v okolí a priestoroch kultúrneho domu od rána až do
večera.
Počas celého dňa budú môcť návštevníci „okoštovať“
klobásky, kapustnicu a iné špeciality ... poprípade
zakúpiť si poľovnícky alebo baraní guláš, nemčianske tvarožníky a iné dobroty.
Účasť prisľúbila aj nemenovaná TV spoločnosť a rozhlas.
Prihlášky môžu súťažné družstvá zasielať na OcÚ
Nemce do 10. novembra. Bližšie informácie na
www.nemce.sk alebo na tel. čísle 0905 643 357.
5
2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 6
Nemčianske noviny
Výsledky
XV. ročníka futbalového turnaja o Pohár starostu Obce Nemce
konaného dňa 7.8.2010
Zúčastnené mužstvá:
Envigeo
Nemce
Gindl AM
Pyroboss
Barumka
Envigeo
Nemce
Góly: Hrnčár - Rusko
Gindl AM
Pyroboss
Góly: Vrábel 2, Štubniak - Jamriška
Envigeo
Barumka
Gól: Zelinka
Nemce
Gindl AM
Gól: Ťažký
Pyroboss
Barumka
Góly: Jamriška, Handlovský, Janovec
Envigeo
Gindl AM
Góly: Šupiak, Zázrivec
Nemce
Pyroboss
Gindl AM
Barumka
Góly: Šuhajda - Kapusta
Envigeo
Pyroboss
Góly: Mušuta
- Handlovský
Nemce
Barumka
POSTUPOVÁ SKUPINA
o 3. a 4. miesto
Barumka
Pyroboss
(Na jedenástky 1 : 3)
1 : 1
3 : 1
0 : 1
1 : 0
3 : 0
o 1. a 2. miesto
Gindl AM
-
Nemce
Poradie v skupine Počet zápasov
Výhra
Remíza
1. Gindl AM
2
1
2. Nemce
1
3
3. Pyroboss
1
2
4. Barumka
1
2
5. Envigeo
0
2
1 : 1
0 : 1
Skóre
Prehra
1
0
1
1
2
0 : 2
Umiestnenie mužstiev:
0 : 0
1 : 1
1 : 1
0 : 0
1.
2.
3.
4.
5.
miesto
miesto
miesto
miesto
miesto
NEMCE
G I N D L AM
PY R O B O S S
BARUMKA
ENVIGEO
ST ONOŽ KA V DOLOMIT OCH
Aj toto leto sa nadšení turisti zo Stonožky vybrali poznávať a zdolávať Alpy, ktorým málokto odolá. V čase najväčších horúčav, ktoré vládli na Slovensku od 10.7. do 17.7. sme sa my „chladili“ v talianskych Dolomitoch. Ani v
tých najväčších výškach nebolo chladno, ale nádherné letné počasie. V malebnej dedinke Arabba, ktorá leží v údolí pod skalným masívom SELLA sme
denne vyrážali poznávať a obdivovať krásu Álp. Väčšina z nás na pešie túry,
ale boli medzi nami aj takí nadšenci, ktorí si nenechali ujsť príležitosť pokochať sa krásou prírody zo sedla bicyklov. Niektorí jednotlivci prvý krát v živote zažili skutočný adrenalín pri výstupe ale i zostupe na PIZ BOE 3150m, na
chatu pod MONTE CHIVETTA, TOFFANU a v závere pobytu k úchvatným a
majestátnym LA TRE CIME , týčiacim sa do neba. Aj keď sme boli v Dolomitoch už tretí krát, v každom z nás ostala túžba ešte niekedy v živote sa tam
vrátiť, či už na turistiku, alebo senzačnú lyžovačku
6
2
5
2
2
:
:
:
:
:
Body
3
1
4
4
5
7
6
5
5
2
2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 7
Nemčianske noviny
INFORMÁCIA
Napriek tomu, že naša spoločnosť VEOLIA priebežne vykonáva opatrenia na znižovanie nákladov, čo sa prejavuje v jednotlivých vybraných položkách kalkulácie oprávnených nákladov (napr. spotreba energií, ostatné služby a ostatné prevádzkové náklady), významne vzrástli náklady na realizáciu nevyhnutných a neodkladných opráv, ktorých počet sa znásobuje v dôsledku starnúceho infraštruktúrneho majetku. Snahou našej spoločnosti je v prípade porúch zabezpečiť obnovenie dodávok alebo služby
v súlade s plnením štandardov kvality. V dôsledku neustáleho poklesu spotreby vody sa nevytvárajú zdroje na zabezpečovanie
rozsiahlejších opráv a údržby.
Na základe týchto skutočností rozhodnutím ÚRSO číslo 0161/2010/V zo dňa 21.7.2010 boli určené pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. Banská Bystrica na obdobie od 22.7.2010 do 31.12.2010 tieto maximálne ceny:
● maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovom
1,1470 Eur/ m3 s DPH
0,9639 Eur/m3 bez DPH,
● ostatné ceny ostávajú nezmenené
Uvedené zvýšenie ceny nezasiahne neprimerane rozpočty domácností, pretože predstavuje cca 54 centov mesačne pre štvorčlennú domácnosť s ročnou spotrebou 200 m3.
Sústava na likvidáciu odpadových vôd II. etapa
V mesiaci jún Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica vydal Povolenie pre STVS a.s. Partizánska 5 Banská Bystrica na užívanie vodného diela a spustenie do trvalej prevádzky vodnú stavbu „D.11 + D.14 Zberač AS“ budovanej v rámci stavby „Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd II. etapa“ – k.ú. B. Bystrica, Senica, Nemce, Selce a Kynceľová a
uvedenie stavby do prevádzky.
Stavba bola povolená vodohospodárskym rozhodnutím OÚ ŽP B. Bystrica č. 2005/01910/BV zo dňa 19.9.2005. Uvedené vodné dielo je postavené v zmysle schváleného projektu a stavebného povolenia a je schopné užívania.
V našej obci to znamená, že pôvodná kanalizácia bude slúžiť na dažďové vody a nová kanalizácia na odvod splaškových vôd
na čističku odpadových vôd v Banskej Bystrici.
Prečo sa napojiť na verejnú kanalizáciu
V zmysle paragrafu č. 23, odstavca 2, zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách /citujem/:
„Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“
Ako postupovať pri napojení na verejnú kanalizáciu
1. Vlastník nehnuteľnosti navštívi zákaznícke centrum StVPS a.s. závod O1, Partizánska cesta 73, B. Bystrica, kde vypíše
žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na kanalizáciu a dostane ďalšie potrebné informácie.
2. Vlastník nehnuteľnosti si oddelí splaškové vody od dažďových a vybuduje si prípojku splaškových vôd pričom bude rešpektovať dolu uvedené technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na kanalizáciu. Miesto napojenia bolo dohodnuté
s vlastníkom nehnuteľnosti individuálne počas výstavby. V prípade nejasnosti možno kontaktovať obecný úrad, ktorý má
k dispozícii dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane miesta napojenia prípojok.
3. StVPS a.s. Banská Bystrica prevedie kontrolu oddelenia splaškových vôd a realizovanej prípojky a vystaví potrebné doklady /evidenčný list prípojky, revíznu správu a iné .../ pre uzavretie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd.
4. Vlastník nehnuteľnosti a StVPS a.s. B. Bystrica uzavrú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd.
Technické podmienky pripojenia nehnuteľnosti na kanalizáciu
Na kanalizačnej prípojke na konci zrealizovaného úseku (na pozemku producenta vypúšťaných splaškových OV) v rámci horeuvedenej stavby musí byť vybudovaná revízna kanalizačná šachta s minimálnym priemerom vstupného otvoru pre čistenie a
revíziu Ø 400 mm.
Revízna šachta môže byť plastová ako hotový výrobok alebo betónová. V prípade betónovej odporúčame do spodnej časti zabudovať prestupovú tvarovku.
Najmenšia menovitá svetlosť potrubia je DN 150. Najmenší sklon pri tejto svetlosti je 20‰. Pri svetlosti DN200 je najmenší
sklon 10 ‰
Všetky súčasti šachty, prechodové kusy, tvarovky potrubia a tesnenia by mali byť certifikované výrobcom a prípojka má byť
vodotesná.
2-10zal_1-08.qxd 16.9.2010 14:49 Stránka 8
Nemčianske noviny
Viete, že...
- Na V. ročníku Kutliarskeho dňa v Selciach reprezentovalo našu
obec vo varení držkového gulášu družstvo v zložení Hudecová
Jarka a Muránsky Janko,
- obec zakúpila 2 úradné tabule, ktoré sú osadené na prístavbe
kultúrneho domu. Tieto budú slúžiť na úradné informácie pre
obyvateľov obce,
- na športovom areáli deti poškodili zariadenia sociálnej budovy?
Obec musela zakúpiť a vymeniť nové záchodové misy, umývadlá a urobiť rekonštrukciu elektriny,
- realitná kancelária Advice Reality odstúpila od výkupu pozemkov na IBV. V súčasnom období sa o IBV zaujímajú ďalšie realitné kancelárie, ktoré oslovujú vlastníkov o možný odpredaj pozemkov.
- bola osadená informačná tabuľa na sídlisku v priestoroch detského ihriska pre rôzne informácie,
- pri kultúrnom dome obec zakúpila a osadila hraciu zostavu pre
deti v tejto časti obce za 1.200,- eur,
- v materskej škole bola vykonaná rekonštrukcia detských záchodov v zmysle nových hygienických noriem,
- v oblasti plnenia príjmov dane z nehnuteľností k 26.8. nemali
uhradené dane obyvatelia 4 rodinných domov a 3 bytov z bytoviek a miestny poplatok za komunálne odpady 4 rodinné domy
a 4 byty. Daň za psa v roku 2010 bola uhradená na 100 %,
- obec získala grantové prostriedky z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 1.500,- eur ako účelovú dotáciu na rekonštrukciu detského ihriska pri kultúrnom dome. V priebehu
septembra a októbra budú osadené ďalšie zariadenia pre hry
detí,
- Klub seniorov organizuje dňa 2. októbra zájazd do Modry. Bližšie informácie o tomto zájazde poskytne p. Bariaková Nemčianska cesta 119,
- na IV. ročníku Fizoľňového dňa v Kynceľovej súťažilo 7 družstiev
z toho 2 z Nemiec. Prvé súťažné družstvo bolo v zložení: Šatara-Kuklica a druhé Hiadlovský-Mydlo. Družstvo Šatara-Kuklica
sa umiestnilo na II. mieste v celkovom poradí,
- dňa 3.9. na miestnom kopci Stráža bola zapálená vatra na počesť 66. výročia SNP a z príležitosti začiatku školského roka.
- kultúrna komisia pri OZ organizuje dňa 24. októbra IV. ročník
Šarkaniáda 2010.
Vývoz komunálneho odpadu
10.09.2010
24.09.2010
08.10.2010
22.10.2010
05.11.2010
19.11.2010
03.12.2010
17.12.2010
31.12.2010
Vývoz separovaného odpadu
24.09.2010
29.10.2010
26.11.2010
31.12.2010
Vývoz nebezpečného odpadu
27.10.2010
Narodili sa ....
Martinka Filipková
Lukáško Kršák
Nelka Babničová
Nech sa deje čokoľvek...
(glosa?)
Nebolo to tak dávno, keď udreli tropické horúčavy. Teplomer sa hneď ráno rýchlosťou blesku šplhal k 35°C. V bytoch
sa nedalo dýchať a vonku sme do nejakej šiestej radšej ani
nevystrčili nos. Mamičky každú chvíľu kontrolovali deti, či pijú dostatok tekutín a chlapom (a nielen im) večer dobre padlo vychladené pivo.
Takmer idylka. Ale iba takmer. Keďže deti v ich aktivitách
neubrzdí ani veľké teplo a navyše prázdniny im udelili možnosť zostať hore dlhšie, utekajú von hrať sa.
Bývame v obytnej zóne, teda sa môžu bezpečne bicyklovať po cestách (samozrejme s ohľadom na vodičov), alebo hrať futbal na ihrisku, alebo sa pohrať na ihriskovom
domčeku a v piesku. Toľko možností... .
Ale! Mamičky nedávno dostali cez článok v novinách inštrukcie, že deti sa nesmú bicyklovať po ceste medzi panelákmi, kvôli autám (hoci značka ohraničujúca obytnú zónu s
hrajúcimi sa deťmi je na obidvoch stranách vstupnej cesty
medzi paneláky), väčšie deti robia neporiadok a tie menšie:
no, bohužiaľ, im narástli ústa a oni sa tiež potrebujú prejaviť
na detskom ihrisku (ak bývam pri detskom ihrisku, tak s vedomím, že tam budú deti, ak bývam pri hlavnej ceste, tak s
vedomím, že tadiaľ stále chodia autá).
Prevádzkový poriadok detského ihriska na sídlisku hovorí, že detské ihrisko smie byť v lete otvorené iba do siedmej
hodiny večer. Nepokladám to však za najšťastnejší spôsob
regulácie voľného času detí na sídlisku a tento čas určite nezodpovedá súčasnej realite.
Veď dnes už hádam nenájdete dieťa, ani úplne malé,
ktoré ide spať hneď po večerníčku. Rodičom aj deťom by pomohlo, keby mohli zostať vonku na ihrisku aspoň do ôsmej.
Nedávno mi však moja štvorročná dcéra prišla dôležito,
no s obrovským smútkom v hlase povedať: „Mami, už musíme ísť domov! Teta povedala, že už je sedem hodín a na
ihrisku sa už nesmieme hrať.“ Skoro som onemela. Tomu sa
vraví „tolerancia“. Až mám pocit, že niekomu záleží iba na
tom, aby rozdúchaval nenávisť medzi ľuďmi. Keď sa už nepodarilo zastaviť stavbu domčeka, skúsime to inak.
Len sa bojím, aby tí ľudia, ktorí nútia rodičov, aby svoje
deti posielali hrať sa medzi garáže (čo nedávno sami kritizovali), raz nedopadli ako tie deti. Po čase ich tiež niekto začne vyčleňovať.
Nuž, ako povedala jedna moja známa: „To už nie je
o ihrisku, o obchode, o kostole, či o terase (to všetko už
istým ľuďom prekážalo), to všetko je o ľuďoch.“
Slavka Dudášová
A tak niektorí, zákon dodržiavajúci, dospelí našli vyhlášku, že Neviem, z ktorého roku je tento zákon, ale
Odišli z našich radov ....
6.5.
20.7.
16.8.
Ondrej Kmeť
Marián Kubiš
Emil Kaluža
Mária Želichovská
85 r.
57 r.
59 r.
78 r.
Nemčianske noviny, dvojmesačný informačný spravodajca obce - Vydáva obec Nemce, Lúčna ul. 52, tel. č.: 048/4146041, 4143749, e-mail:
[email protected], www.nemce.sk - Tlač: Vydavateľstvo TRIAN s.r.o., Banská Bystrica - Evidenčné číslo EV 2976/09 - Počet výtlačkov: 450 ks
- Nepredajné
Download

NEMčIANSKE NOVINY