Euro-50 Mini
Nový rozmer
registračných
pokladníc
www.elcom.eu
Programovanie pokladnice vïaka
preh¾adnému menu.
Odolná voèi menej šetrnému
zaobchádzaniu.
Komunikácia cez USB konektor
umožòuje pripojenie k PC.
Pokladnica s moderným
a nadèasovým dizajnom.
Pohodlné editovanie textov.
Odolná silikónová klávesnica
s ve¾kými klávesami.
Drop-in systém pre rýchlu
výmenu pásky.
SD karta pre export a import
tovarových položiek.
Jednoducho vymenite¾ný
akumulátor.
Moderný a nadèasový dizajn.
Široké možnosti využitia a vynikajúce vlastnosti
Tržnice, mobilný
predaj, parkoviská
Stánky s obèerstvením,
bufety, požièovne
Malé obchodné prevádzky,
potraviny, mäsiarstvá
Kaderníctva, wellness
centrá, kozmetické štúdiá
Euro 50 Mini je urèená hlavne pre menšie prevádzky a do nároènejšieho prostredia akým je napríklad stánkový predaj. Tento model registraènej
pokladnice má celý rad praktických vlastností, ktoré zaruèene oceníte pri vašej obchodníckej práci.
Také jednoduché to ešte nebolo!
Buïte skutoène mobilný!
Programovanie pokladnice je ve¾mi jednoduché
pomocou zrozumite¾ného a preh¾adného MENU.
Jej obsluhu a úètovanie zvládnete za pár minút.
Mobilitu hlavne pri ambulantnom predaji
zabezpeèuje vymenite¾ná batéria bez nutnosti
rozoberania pokladnice a výdržou až 12 hodín
pri nepretržitom úètovaní. Na dobitie batérie sú
potrebné len 3 hodiny.
Majte pokladnicu vždy poruke.
Odolná klávesnica s ve¾kými klávesmi.
Vïaka malým kompaktným rozmerom nie je
pokladnica nároèná na priestor. V jej dizajne sa
spája modernosś a nadèasovosś. Ergonomický
tvar a nízka hmotnosś ju predurèujú aj na pohodlné
používanie v ruke.
Spo¾ahlivá a odolná klávesnica je významnou
súèasśou bezproblémového úètovania a životnosti
pokladnice. Hlavnou výhodou je, že sa medzi
klávesy nedostane žiadna neèistota. Silikónová
guma, z ktorej sú ve¾ké preh¾adné klávesy
vyrobené, je príjemná aj na dotyk.
www.elcom.eu
Euro–50 Mini (FM)
Poèet tovarových položiek
2 000
Poèet tovarových skupín
20
Poèet pokladníkov
10
Poèet úrovní DPH
4
Tepelná tlaèiareò
Seiko LPTZ-245
Priemerná rýchlosś tlaèe
12 riadkov/s
Tepelná papierová páska
1 × 28 mm / 1 × 57 mm
Poèet znakov v názve PLU
18 / 24
Poèet znakov v riadku loga
18/9 alebo 24/12 (normal. znaky/znaky dvojitej šírky)
Textové logo
max. 9 riadkov (z toho 2 pre IÆ a DKP)
Ve¾ké a malé, zvýraznené, zvláštné znaky
áno
Jazyk programovania
slovenský
Jazyk na úètenkách
slovenský
Jazyk na uzávierkách
slovenský
Elektronický žurnál
áno
Uzávierky
denné, preh¾adové, intervalové, PLU, DPT, zásuvky, pokladníkov, flash
Displej úètujúceho
alfanumerický, 2 × 16 znakov
Displej zákazníka
10 - miestny LCD
PC rozhranie
USB
Rozhranie pre váhy a skener
2x RS–232 (volite¾né)
Pamätová karta *
SD karta je súèasśou balenia
Rozmery v mm
140 × 90 × 217 mm
Hmotnosś
0,650 kg
Napájanie
napájací adaptér 100-240 V/12 V DC, 1A
Akumulátor
2000 mAh/7,4 V
Úsporný režim
* pamätová karta slúži na import a export tovarových položiek, ukladanie žurnálov
áno
Registraèná pokladnica Euro–50 Mini
je svojimi vynikajúcimi vlastnosśami,
rozmermi a celkovým vzh¾adom, urèená
práve vám. Èi už potrebujete byś pri
svojej práci dokonale mobilný a nezávislý
od svojho pokladnièného miesta,
alebo potrebujete pokladnicu, ktorá
na stole zaberie málo miesta a pritom
moderným a elegantným vzh¾adom
vzbudí záujem vašich zákazníkov. Táto
pokladnica spåòa všetky požiadavky
zákona è. 289/2008 Z. z. o používaní
elektronickej registraènej pokladnice
v znení neskorších predpisov.
www.elcom.eu
Váš predajca:
v10.2F
Technické parametre
V informaènom letáku sú použité ilustraèné obrázky. Vlastnosti
a parametre uvedené v tomto letáku sa môžu zmeniś a nepredstavujú záväzok zo strany spoloènosti Elcom.
Download

euro-50 mini.indd