1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
1. Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích
predmetov.
Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike a pre väčšinu jej obyvateľov je národným jazykom s dlhou históriou. Je pestrým ,vnútorne bohato štruktúrovaným
médiom, ktoré umožňuje komunikáciu o najrozmanitejších javoch ľudského bytia a vedomia. Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka
podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jej nositeľov.
Prostredníctvom uvedomenia si miesta slovenského jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec zároveň uvedomuje a vníma svoju národnú identitu a štátnu príslušnosť.
Kultivované ovládanie slovenčiny zabezpečuje občanom tejto republiky nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale následne aj ich plnohodnotné uplatnenie
v pracovnom zaradení. Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. Tvorí integrálnu zložku jeho myslenia, je prostriedkom na
poznávanie vonkajšieho i vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov, nálad, slúži na kontakt a dorozumievanie sa s inými nositeľmi jazyka, pomáha
vnímať krásu umeleckého diela.
Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne zručnosti i čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa
základného vzdelania.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti:
-
Jazyková komunikácia
Komunikácia a sloh
Čítanie a literatúra
2. Všeobecné ciele predmetu
2.1. Zručnostné a postojové ciele
2.1.1. Rozlišovať a ovládať pojmy súvisiace s hláskoslovím
2.1.2. Vedieť uplatniť vo vecnom i umeleckom texte prozodické vlastnosti reči
2.1.3. Osvojené lexikálne jednotky prakticky uplatniť vo verbálnej i grafickej komunikácii
2.1.4. Vedieť aplikovať v pravopise získané poznatky o podstatných menách a ich skloňovaní
2.1.5. Vedomosti o skloňovaní a stupňovaní prídavných mien preveriť prostredníctvom písomného prejavu i ústne
2.1.6. Poznať využitie , pravopis zámen a čísloviek v texte
2.1.7. Vedieť správne tvoriť tvary slovies v rôznych osobách , časoch .
2.1.8. Vo vecnom /umeleckom texte vedieť vyhľadať príslovky a predložky
2
2.1.9. Naučiť sa tvoriť druhy viet podľa komunikačného zámeru s použitím správnej melódie, interpunkcie a slovosledu
2.1.10. V písomnom i hovorenom prejave vedieť rozlíšiť spisovné a nespisovné slová
2.1.11. Ovládať základné pravidlá komunikácie medzi ľuďmi – priamy/nepriamy kontakt( telefónny rozhovor, SMS, e-mail, list, pohľadnica, blahoželanie)
2.1.12. Vedieť správne štylisticky a kompozične vytvoriť jednoduché rozprávanie so zachovaním časovej postupnosti a rozprávanie s prvkami opisu
(verbálne/graficky)
2.1.13. Oboznámiť sa s písomnými formami spoločenského styku (oznam, správa, plagát, pozvánka, vizitka)
2.1.14. V náučnom i vecnom texte vedieť vyhľadať prvky opisu, vytvoriť opis pracovného postupu
2.1.15. Ovládať základné pravidlá diskusie a interview, prakticky ich uplatniť vo verbálnom prejave
2.2. Obsahový cieľ
Klásť dôraz na
-
komunikačné spôsobilosti žiaka (jazykové pojmy sú v úzadí),
-
vlastnú produkciu ústnych a písomných prejavov,
-
prácu s informáciami,
-
čitateľskú gramotnosť a
-
schopnosť argumentovať.
-
Zamerať sa teda na základ koncepcie pedagogického dokumentu – čítanie s porozumením, písanie, hovorenie.
-
Viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry v ich verbálnych i grafických prejavoch.
Obsah (tematické celky)
-
Zvuková rovina jazyka a pravopis – Hláskoslovie
-
Významová rovina jazyka – Lexikológia
-
Tvarová rovina jazyka – Morfológia
-
Skladobná rovina – Syntax
-
Jazykoveda a národný jazyk
-
Sloh
3
3. Špecifické ciele
3.1. Kognitívne zručnosti (špecifické ciele)
3.1.1. Rozlišovať a ovládať pojmy súvisiace s hláskoslovím
3.1.1.1. Upevniť pojmy – hláska, písmeno, delenie hlások, osvojiť – znelé a neznelé spoluhlásky (spodobovanie)
3.1.1.2. Vedieť správne používať diakritické znamienka, odlíšiť písanie spojovníka a pomlčky, ovládať pravopis priamej reči
3.1.2. Vedieť uplatniť vo vecnom i umeleckom texte prozodické vlastnosti reči
3.1.2.1. Prestávku, silu hlasu, hlavný slovný prízvuk a dôraz správne aplikovať pri verbálnom prejave aj pri čítaní textu
3.1.3. Osvojené lexikálne jednotky prakticky uplatniť vo verbálnej i grafickej komunikácii
3.1.3.1. Vedieť rozlíšiť jednovýznamové a viacvýznamové slová – vyhľadať ich v texte
3.1.3.2. Hovorený i písomný prejav skvalitňovať používaním synoným, antoným
3.1.4. Vedieť aplikovať v pravopise získané poznatky o podstatných menách a ich skloňovaní
3.1.4.1. Osvojiť si vedomosti o skloňovacích vzoroch muž., ženského a stredného rodu, v mužskom rode vedieť odlišovať životnosť a neživotnosť podstatných
mien
3.1.4.2. Ovládať verbálne i graficky skloňovanie podstatných mien podľa jednotlivých vzorov s dôrazom na správnosť pádových prípon
3.1.4.3. Aktívne využívať poznatky o skloňovacích vzoroch pod. mien v pravopise i v ústnom prejave
3.1.5. Vedomosti o skloňovaní a stupňovaní prídavných mien preveriť prostredníctvom písomného prejavu i ústne
3.1.5.1. Osvojiť si učivo o akostných prídavných menách, vedieť ich správne vyskloňovať a vystupňovať
3.1.5.2. Vo vecnom/umeleckom texte vedieť vyhľadať akostné prídavné mená a prideliť k nim vzor pekný/cudzí
3.1.5.3. Získané poznatky o pravopise ak. prídavných mien aplikovať pri tvorbe slohových útvarov
3.1.6. Poznať využitie , pravopis zámen a čísloviek v texte
3.1.6.1. Vedieť v texte vyhľadať osobné základné/privlastňovacie zámená
3.1.6.2. Prakticky (verbálne i graficky) vedieť odlíšiť základné a radové číslovky, osvojiť si pritom ich pravopis
3.1.7. Vedieť správne tvoriť tvary slovies v rôznych osobách , časoch .
3.1.7.1. V ústnom i písomnom prejave používať správne tvary slovies, čo predpokladá ovládanie gramatických kategórií, vedieť vhodne použiť tykanie a
vykanie
4
3.1.8. Vo vecnom/umeleckom texte vedieť vyhľadať príslovky a predložky
3.1.8.1. V predloženom texte vedieť nájsť príslovky a predložky. Ovládať väzbu predložiek so správnym pádom
3.1.9. Naučiť sa tvoriť druhy viet podľa komunikačného zámeru s použitím správnej melódie, interpunkcie a slovosledu
3.1.9.1. Ovládať tvorbu jednoduchej vety oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, zvolacej, želacej, vedieť dať k jednotlivým druhom správnu intonáciu
a interpunkčné znamienko
3.1.9.2. V štylisticky nesprávne vytvorenej/napísanej vete vedieť upraviť slovosled
3.1.10. V písomnom i hovorenom prejave vedieť rozlíšiť spisovné a nespisovné slová
3.1.10.1.
Ovládať základné učivo o spisovnom jazyku a druhoch nárečí
3.1.10.2.
Transformovať text v nárečí do spisovnej podoby
3.1.11. Ovládať základné pravidlá komunikácie medzi ľuďmi – priamy/nepriamy kontakt (telefónny rozhovor, SMS, e-mail, list, pohľadnica,
blahoželanie)
3.1.11.1.
Vedieť nadviazať kontakt s inou osobou- pozdraviť sa, osloviť, predstaviť sa, vedieť sa poďakovať, ospravedlniť, vyjadriť súhlas (nesúhlas
s niečím, rozlúčiť sa – ústna forma spoločenského styku)
3.1.11.2.
Napísať súkromný list, blahoželanie , pohľadnicu pri príležitosti rozličných sviatkov, dbať na ich formu a obsah, správnosť písania adresy
3.1.11.3.
Vedieť, napísať, správu prostredníctvom SMS a e-mailu /písomná forma spoločenského styku/
3.1.12. Vedieť správne štylisticky a kompozične vytvoriť jednoduché rozprávanie so zachovaním časovej postupnosti a rozprávanie s prvkami opisu
(verbálne/graficky)
3.1.12.1.
Jednoduchý príbeh vedieť vyrozprávať/napísať tak, aby bol členený na úvod, jadro, záver a aby v ňom bol zachovaný správny sled udalostí (pri
písomnej forme použiť konspekt)
3.1.12.2.
Vedieť urobiť osnovu prečítaného textu a podľa nej dej zreprodukovať
3.1.12.3.
Upevniť učivo o opise tvorbou opisu osoby, zvieratka, predmetu a precvičené vedomosti uplatniť v kompozícii rozprávania s prvkami opisu
3.1.13. Oboznámiť sa s písomnými formami spoločenského styku (oznam, správa, plagát, pozvánka, vizitka)
3.1.13.1.
Vedieť napísať správu ,oznámenie o nejakej udalosti, pozvánku- dbať pritom na správnosť zápisu číselných údajov, celkovú formu a obsah
3.1.13.2.
Zhotoviť plagát ako prostriedok na jazykové a výtvarné vyjadrenie vlastného názoru na istú udalosť
3.1.13.3.
Vedieť vytvoriť vlastnú vizitku- formu spoločenského kontaktu
3.1.14. V náučnom i vecnom texte vedieť vyhľadať prvky opisu, vytvoriť opis pracovného postupu
5
3.1.14.1.
V odbornom texte , v prozaickej/básnickej ukážke vedieť vyhľadať opis činnosti ,na základe získaných poznatkov vytvoriť vlastný opis pracovného
postupu
3.1.15. Ovládať základné pravidlá diskusie a interview, prakticky ich uplatniť vo verbálnom prejave
3.1.15.1.
V rozhovoroch vedieť vyjadriť vlastné myšlienky, postoje, názory, city ,zároveň pritom rešpektovať pravidlá diskusie a na zdôvodnenie svojho
názoru používať argumenty
3.1.15.2.
Vedieť si pripraviť interview so zaujímavou osobou zo školského/verejného života a potom viesť s ňou riadený rozhovor prirodzeným spôsobom
3.2. Psychomotorické zručnosti (špecifické ciele)
3.2.1. Vedieť pracovať so slovníkom
3.2.1.1. Ovládať prácu s MFS najprv podľa pokynov učiteľa (vyhľadávať význam frazeologických jednotiek- prísloví, porekadiel, pranostík podľa abecedy),
potom práca vo dvojici a samostatná práca
3.2.2. Vytvoriť vlastné ukážky praktických písomností
3.2.2.1. Podľa usmernenia vyučujúceho –jeho návodu na vyhotovenie zaujímavých praktických písomností vedieť urobiť vlastnú vizitku, pozvánku na oslavu
narodenín, oznámenie na triednu nástenku o dôležitej školských akcií
3.2.2.2. Jazykové a výtvarné schopnosti žiaka prezentovať prostredníctvom plagátu pre rodičovskú verejnosť/ napr. o Športovom dni v škole/ alebo pútavej
reklamy pre žiakov (napr. dôležitosť separovaného zberu). Praktickej činnosti bude predchádzať rozhovor učiteľa so žiakmi o tvorbe spomínaných
útvarov, predkladanie rôznych žiackych návrhov/nápadov a potom ich spracovanie formou skupinovej práce, príp. práce vo dvojiciach
3.2.3. Zhotoviť projekt
3.2.3.1. Prostredníctvom usmernení učiteľa o podstate tvorby projektu, jeho význame, využití atď. , žiaci pristúpia k jednotlivým úlohám: oboznámia sa
s témami (Ľudová slovesnosť a naše tradície – napr. dievčatá , Cestovanie po svete – chlapci; rozdelia si úlohy – napr. zhromažďovanie/vyhľadávanie
materiálu/jeho triedenie a záverečné spracovanie/umiestnenie obrázkov/nákresov s prideleným textom)
3.2.3.2. Podobný postup budú dodržiavať žiaci pri tvorbe projektu Noviny piatakov
3.3. Postoje a hodnoty (špecifické ciele)
3.3.1. Dbať na kultivovaný prejav v rámci dialógu, diskusie
3.3.1.1. Pri súkromnom rozhovore ale aj vo verejnej diskusii dodržiavať princípy spodobovania, správnej výslovnosti, adekvátne prozodické vlastnosti reči
a slušné vystupovanie
3.3.1.2. V priamom ale aj písomnom kontakte správne tvoriť tvary slovies v súvislosti s tykaním a vykaním (dbať na prejavy úcty k starším a nadriadeným
osobám), ak ide o oficiálny prejav, používať iba spisovné slová
3.3.1.3. Vo verbálnom i grafickom prejave dbať na správne používanie číslovky 2 /dva, dve v spojení s rodmi. mien a tiež predložiek so správnym pádom (vplyv
východoslovenského nárečia )
6
3.3.1.4. V rámci diskusie, interviewu vedieť kriticky vystúpiť v súvislosti s danou problematikou, používať pritom pravdivé argumenty
3.3.2. Vedieť tímovo pracovať
3.3.2.1. Pri praktických činnostiach rešpektovať pokyny učiteľa, vedúceho skupiny v súvislosti s pridelenou úlohou
3.3.2.2. Vedieť prijať kritiku skupiny pri nedôslednom vykonaní úlohy, ukázať snahu o nápravu
3.3.2.3. Dobré nápady ,praktické činnosti spolužiakov pri tvorbe napr. spoločného projektu dokázať oceniť pochvalou, uznaním
3.3.2.4. Výsledky vlastnej alebo tímovej práce vedieť prezentovať pred triedou (prípadne rodičmi)
3.3.2.5. Dbať na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov pri praktických činnostiach/práca s nožnicami, štetcom – tvorba projektov, plagátov/
3.3.3. Využívať vhodné učebné zdroje na vyhľadávanie dôležitých informácií s cieľom spestrenia vyučovacieho procesu
3.3.3.1. Vedieť vyhľadávať v encyklopédiách a slovníkoch informácie súvisiace s preberanou tematikou nad rámec preberaného učiva (napr. t. O spisovnom
jazyku a nárečiach, Frazeologické jednotky – ich vysvetlenie...)
3.3.3.2. Prostredníctvom používania IKT ovládať prácu s internetom, pomocou neho vyhľadávať informácie ,ktoré doplnia základné učivo o ďalšie zaujímavosti
3.3.3.3. Vedieť bezpečne používať internet pri písaní e-mailov, četovaní so spolužiakmi, vyhľadávaní rôznych stránok atď.
Vzdelávací program pre 5. ročník
Ciele vzdelávania v predmete Slovenský jazyk v 5. ročníku
1. Obsah
1.1. Zvuková rovina jazyka a pravopis – Hláskoslovie
1.1.1. Fakty
1.1.1.1. 5 znelých , 5 neznelých spoluhlások, 3 príklady na spodobovanie, 2 príklady na spojovník, 2 príklady na pomlčku, 2 príklady na splývavú výslovnosť,
10 príkladov na prozodické vlastnosti reči/ po 2 na každý druh/ 5 príkladov na pravopis- interpunkčné znamienka
1.1.2. Pojmy
1.1.2.1. Hlásky ,znelé, neznelé spoluhlásky, spodobovanie, pravopis (vybraných slov), interpunkčné znamienka – spojovník, pomlčka, bodka, čiarka výkričník,
otáznik, úvodzovky, prestávka, sila hlasu, hlavný slovný prízvuk, dôraz
1.1.3. Vzťahy/procesy
1.1.3.1. Hláskoslovie vo verbálnej a grafickej podobe –jeho uplatnenie
7
1.1.4. Výkonový štandard
1.1.4.1. Rozlišovať a ovládať pojmy hláska, písmeno, abeceda
1.1.4.2. Vymenovať hlásky slovenskej abecedy
1.1.4.3. Ovládať delenie slov na slabiky a na konci riadku
1.1.4.4. Prakticky používať frekventované vybrané slová pri tvorbe ústnych a písomných prejavov
1.1.4.5. Vedieť písať interpunkčné znamienka na konci viet podľa zámeru hovoriaceho
1.1.4.6. V hovorenom prejave vedieť správne uplatniť prozodické vlastnosti reči
1.1.4.7. Vedieť správne čítať a vysvetliť princíp spodobovania
2. Významová rovina jazyka - Lexikológia
2.1. Fakty
2.1.1. 5 jednovýznamových slov, 5 viacvýznamových slov, 10 spisovných slov,10 nárečových slov, 3 synonymické dvojice, 3 antonymické dvojice, 2 príslovia, 2
porekadlá, 2 pranostiky, 2 prirovnania, 5 predpôn
2.2. Pojmy
2.2.1. Odvodené slová, spisovný jazyk, nárečia, synonymá, antonymá, synonymický slovník, frazeologický slovník, predpona, frazeologizmy – príslovia, porekadlá
pranostiky, prirovnania
2.3. Vzťahy/procesy
2.3.1. Používanie osvojených lexikálnych jednotiek v komunikácii
2.4. Výkonový štandard
2.4.1. Aktívne používať približne 350 lexikálnych jednotiek vrátane rečovej etikety a neúplných vetných konštrukcií, usporiadať slová podľa významových okruhov,
zostaviť rady súradných slov, zostaviť slovné páry zo slov opačného významu, tvoriť na ne vety, rozvíjať slovnú zásobu
3. Tvarová rovina jazyka- Morfológia
3.1.1. Fakty
3.1.1.1. 3 neživotné, 3 životné podstatné mená mužského rodu,
3.1.1.2. 3 podstatné mená – vzor chlap, 3 podstatné mená vzor hrdina, 3 podstatné mená – vzor dub, 3 podstatné. mená – vzor stroj
3.1.1.3. 3 podstatné mená – vzor žena, 3 podstatné mená - vzor ulica, 3 podstatné mená vzor- dlaň, 3 podstatné mená vzor- kosť
3.1.1.4. 3 podstatné mená – vzor mesto, 3 podstatné mená. – vzor srdce, 3 podstatné mená – vzor dievča, 3 podstatné mená – vzor vysvedčenie
8
3.1.1.5. 3 akostné prídavné mená – vzor pekný, 3 akostné prídavné mená – vzor cudzí
3.1.1.6. 5 vystupňovaných prídavných mien
3.1.1.7. 5 osobných základných zámen, 5 osobných privlastňovacích zámen
3.1.1.8. 5 základných čísloviek, 5 radových čísloviek
3.1.1.9. 2 príklady na tykanie, 2 príklady na vykanie , sloveso byť – v 3 časoch, 5 slovies – vo všetkých gramatických kategóriách (osoba, číslo, čas), 3 slovesá –
jednoduchý slovesný tvar, 3 slovesá – zložený slovesný tvar
3.1.1.10.
4 príslovky
3.1.1.11.
5 predložiek- každá s iným pádom
3.1.1.12.
1 jednoduché rozprávanie – osnova, 1 opis osoby, 1 opis predmetu, 1 opis zvieratka
3.1.1.13.
1 rozprávanie s prvkami opisu, 1 opis pracovného postupu
3.1.1.14.
2 konspekty, 3 SMS správy, 2 listy, 2 pohľadnice, 2 oznámenia, 2 pozvánky, 2 vizitky,
3.1.1.15.
3 inzeráty, 2 reklamy, 3 plagáty, 3 interview, 2 diskusie
3.1.2. Pojmy
3.1.2.1. Podstatné mená, životnosť/neživotnosť, rod, číslo, pád pod. m., vzory podstatných mien – mužský rod – chlap, hrdina, dub, stroj, ženský rod – žena,
ulica, dlaň, kosť, stredný rod – mesto, srdce, dievča, vysvedčenie
3.1.2.2. Prídavné mená – akostné, vzory prídavných mien – pekný, cudzí, stupňovanie prídavných mien
3.1.2.3. Zámená – osobné základné, privlastňovacie
3.1.2.4. Číslovky – základné, radové
3.1.2.5. Slovesá – tykanie, vykanie, gramatické kategórie slovies (osoba – 1., 2., 3., čas – prítomný, minulý, budúci) jednoduchý slovesný tvar, zložený slovesný
tvar
3.1.2.6. Príslovky
3.1.2.7. Predložky – viazanie s pádom
3.1.3. Vzťahy/procesy
3.1.3.1. Kultivovanosť slovenského jazyka zabezpečiť vo verbálnej i grafickej komunikácii používaním správnych tvarov jednotlivých slovných druhov
3.1.4. Výkonový štandard
9
3.1.4.1. Aktívne využívať poznatky o skloňovacích vzoroch podstatných a prídavných mien vo verbálnom prejave i v pravopise, poznať v texte funkciu zámen
a čísloviek, tvoriť a správne používať tvary slovies podľa osoby, čísla a času, príslovky a predložky vedieť formálne rozoznať v texte a správne použiť
v ústnom prejave
3.2. Skladobná rovina- Syntax
3.2.1. Fakty
3.2.1.1. 5 jednoduchých viet, 3 vety so zámerom úpravy slovosledu, po 2 vety podľa obsahu
3.2.2. Pojmy
3.2.2.1. Jednoduchá veta, slovosled , oznamovacie, opytovacie , rozkazovacie, zvolacie, želacie vety
3.2.3. Vzťahy/procesy
3.2.3.1. V písomnej i ústnej komunikácii používať vety so správnym slovosledom, intonáciou a interpunkčnými znamienkami - zámer- jasné a zrozumiteľné
vyjadrovanie
3.2.4. Výkonový štandard
3.2.4.1. Vedieť vytvoriť jednoduché vety podľa komunikačného zámeru v ústnej i písomnej podobe,
3.2.4.2. Vedieť opraviť chybný slovosled v texte a aj v slovnom prejave
3.3. Sloh – Štylistika
3.3.1. Fakty
3.3.1.1. 1 jednoduché rozprávanie - osnova, 1 opis osoby, 1 opis predmetu, 1 opis zvieratka
3.3.1.2. 1 rozprávanie s prvkami opisu, 1 opis pracovného postupu
3.3.1.3. 2 konspekty, 3 SMS správy, 2 listy, 2 pohľadnice, 2 oznámenia, 2 pozvánky, 2 vizitky
3.3.1.4. 3 inzeráty, 2 reklamy, 3 plagáty, 3 interviewu, 2 diskusie
3.3.2. Pojmy
3.3.2.1. Jednoduché rozprávanie – osnova
3.3.2.2. Opis, rozprávanie s prvkami opisu, opis pracovného postupu,
3.3.2.3. Konspekt
3.3.2.4. SMS – správa
3.3.2.5. List
10
3.3.2.6. Pohľadnica
3.3.2.7. Oznámenie
3.3.2.8. Pozvánka
3.3.2.9. Vizitka
3.3.2.10.
Inzerát
3.3.2.11.
Plagát
3.3.2.12.
Interview
3.3.2.13.
Diskusia
3.3.3. Vzťahy/procesy
3.3.3.1. Súkromnú i verejnú komunikáciu ozvláštňovať prostredníctvom jednoduchých slohových žánrov – rozprávania a opisu a tiež používaním písomných
foriem spoločenského styku
3.3.4. Výkonový štandard
3.3.4.1. Vedieť spoločne zostaviť osnovu ,rozvíjať jej jednotlivé body a podľa dejovej osnovy súvisle porozprávať krátky príbeh zo svojho života,
3.3.4.2. Vedieť prejav členiť na úvod, jadro, záver , pomenovať jeho tému a hlavnú myšlienku
3.3.4.3. Ovládať tvorbu slohového útvaru – opis (osoby, zvieratka, obrázku) s aplikáciou získaných poznatkov o pravopise prídavných mien
3.3.4.4. Vedieť vytvoriť slohový útvar rozprávanie s prvkami opisu, naučiť sa kreatívne tvoriť zážitkovo-dejové prejavy (s prvkami humoru a opisu)
3.3.4.5. Vedieť napísať opis pracovnej činnosti
3.3.4.6. Ovládať písomné formy spoločenského styku (oznámenie, správa, plagát, vizitka, inzerát, súkromný list, pohľadnica, SMS – správa, e-mail) – ich
zostavenie a grafickú podobu,
3.3.4.7. Vedieť vytvoriť interview s významnou osobou s cieľom získania zaujímavých informácií z jej života
3.3.4.8. V diskusii vedieť vyjadriť svoj vlastný názor, postoj, k danej téme – pri ich vysvetľovaní používať argumenty
4. Kognitívne zručnosti
4.1. Rozlišovať a ovládať pojmy súvisiace s hláskoslovím
4.1.1. Upevniť pojmy – hláska, písmeno, delenie hlások, osvojiť- znelé a neznelé spoluhlásky (spodobovanie) – vykoná samostatne
4.1.2. Vedieť správne používať diakritické znamienka, odlíšiť písanie spojovníka a pomlčky, ovládať pravopis priamej reči –vykoná samostatne
4.2. Vedieť uplatniť vo vecnom i umeleckom texte prozodické vlastnosti reči
11
4.2.1. Prestávku, silu hlasu, hlavný slovný prízvuk a dôraz správne aplikovať pri verbálnom prejave aj pri čítaní textu – je pripravený
4.3. Osvojené lexikálne jednotky prakticky uplatniť vo verbálnej i grafickej komunikácii
4.3.1. Vedieť rozlíšiť jednovýznamové a viacvýznamové slová – vyhľadať ich v texte –vykoná samostatne
4.3.2. Hovorený i písomný prejav skvalitňovať používaním synoným, antoným -vníma
4.4. Vedieť aplikovať v pravopise získané poznatky o podstatných menách a ich skloňovaní
4.4.1. Osvojiť si vedomosti o skloňovacích vzoroch muž., ženského a stredného rodu, v mužskom rode vedieť odlišovať životnosť a neživotnosť podstatných mien –
reaguje
4.4.2. Ovládať verbálne i graficky skloňovanie podstatných mien podľa jednotlivých vzorov s dôrazom na správnosť pádových prípon – reaguje
4.4.3. Aktívne využívať poznatky o skloňovacích vzoroch pod. mien v pravopise i v ústnom prejave – vykoná samostatne
4.5. Vedomosti o skloňovaní a stupňovaní prídavných mien preveriť prostredníctvom písomného prejavu i ústne – vykoná samostatne
4.5.1. Osvojiť si učivo o akostných prídavných menách, vedieť ich správne vyskloňovať a vystupňovať – vykoná samostatne
4.5.2. Vo vecnom/umeleckom texte vedieť vyhľadať akostné prídavné mená a prideliť k nim vzor pekný/cudzí- je pripravený
4.5.3. Získané poznatky o pravopise ak. prídavných mien aplikovať pri tvorbe slohových útvarov - reaguje
4.6. Poznať využitie , pravopis zámen a čísloviek v texte
4.6.1. Vedieť v texte vyhľadať osobné základné/privlastňovacie zámená – vykoná samostatne
4.6.2. Prakticky (verbálne i graficky) vedieť odlíšiť základné a radové číslovky, osvojiť si pritom ich pravopis - reaguje
4.7. Vedieť správne tvoriť tvary slovies v rôznych osobách , časoch .
4.7.1. V ústnom i písomnom prejave používať správne tvary slovies, čo predpokladá ovládanie gramatických kategórií , vedieť vhodne použiť tykanie a vykanie –
reaguje
4.8. Vo vecnom /umeleckom texte vedieť vyhľadať príslovky a predložky
4.8.1. V predloženom texte vedieť nájsť príslovky a predložky. Ovládať väzbu predložiek so správnym pádom – vykoná samostatne
4.9. Naučiť sa tvoriť druhy viet podľa komunikačného zámeru s použitím správnej melódie, interpunkcie a slovosledu
4.9.1. Ovládať tvorbu jednoduchej vety oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, zvolacej, želacej, vedieť dať k jednotlivým druhom správnu intonáciu
a interpunkčné znamienko – reaguje
4.9.2. V štylisticky nesprávne vytvorenej/napísanej vete vedieť upraviť slovosled – vykoná samostatne
4.10. V písomnom i hovorenom prejave vedieť rozlíšiť spisovné a nespisovné slová
12
4.10.1. Ovládať základné učivo o spisovnom jazyku a druhoch nárečí - vníma
4.10.2. Transformovať text v nárečí do spisovnej podoby – je pripravený
4.11. Ovládať základné pravidlá komunikácie medzi ľuďmi –priamy/nepriamy kontakt (telefónny rozhovor, SMS, e-mail, list, pohľadnica, blahoželanie)
4.11.1. Vedieť nadviazať kontakt s inou osobou- pozdraviť sa, osloviť, predstaviť sa, vedieť sa poďakovať, ospravedlniť, vyjadriť súhlas/ nesúhlas s niečím,
rozlúčiť sa (ústna forma spoločenského styku) – je pripravený
4.11.2. Napísať súkromný list, blahoželanie , pohľadnicu pri príležitosti rozličných sviatkov, dbať na ich formu a obsah, správnosť písania adresy – vykoná
samostatne
4.11.3. Vedieť, napísať, správu prostredníctvom SMS a e-mailu /písomná forma spoločenského styku/ - je pripravený
4.12. Vedieť správne štylisticky a kompozične vytvoriť jednoduché rozprávanie so zachovaním časovej postupnosti a rozprávanie s prvkami opisu
(verbálne/graficky)
4.12.1. Jednoduchý príbeh vedieť vyrozprávať/ napísať tak, aby bol členený na úvod, jadro, záver a aby v ňom bol zachovaný správny sled udalostí (pri písomnej
forme použiť konspekt) – vykoná samostatne
4.12.2. Vedieť urobiť osnovu prečítaného textu a podľa nej dej zreprodukovať – je pripravený
4.12.3. Upevniť učivo o opise tvorbou opisu osoby, zvieratka, predmetu a precvičené vedomosti uplatniť v kompozícii rozprávania s prvkami opisu- je pripravený
4.13. Oboznámiť sa s písomnými formami spoločenského styku (oznam, správa, plagát, pozvánka, vizitka)
4.13.1. Vedieť napísať správu ,oznámenie o nejakej udalosti, pozvánku- dbať pritom na správnosť zápisu číselných údajov, celkovú formu a obsah – je pripravený
4.13.2. Zhotoviť plagát ako prostriedok na jazykové a výtvarné vyjadrenie vlastného názoru na istú udalosť – vykoná napodobením
4.13.3. Vedieť vytvoriť vlastnú vizitku – formu spoločenského kontaktu – vykoná samostatne
4.14. V náučnom i vecnom texte vedieť vyhľadať prvky opisu, vytvoriť opis pracovného postupu
4.14.1. V odbornom texte , v prozaickej/básnickej ukážke vedieť vyhľadať opis činnosti ,na základe získaných poznatkov vytvoriť vlastný opis pracovného postupu
– vykoná samostatne
4.15. Ovládať základné pravidlá diskusie a interview , prakticky ich uplatniť vo verbálnom prejave
4.15.1. V rozhovoroch vedieť vyjadriť vlastné myšlienky, postoje, názory, city ,zároveň pritom rešpektovať pravidlá diskusie a na zdôvodnenie svojho názoru
používať argumenty – reaguje
4.15.2. Vedieť si pripraviť interview so zaujímavou osobou zo školského/verejného života a potom viesť s ňou riadený rozhovor prirodzeným spôsobom – vykoná
samostatne
13
5. Psychomotorické zručnosti
5.1. Vedieť pracovať so slovníkom
5.1.1. Ovládať prácu s MFS najprv podľa pokynov učiteľa/ vyhľadávať význam frazeologických jednotiek- prísloví, porekadiel, pranostík podľa abecedy/, potom
práca vo dvojici a samostatná práca – vníma a reaguje
5.2. Vytvoriť vlastné ukážky praktických písomností
5.2.1. Podľa usmernenia vyučujúceho –jeho návodu na vyhotovenie zaujímavých praktických písomností vedieť urobiť vlastnú vizitku, pozvánku na oslavu
narodenín, oznámenie na triednu nástenku o dôležitej školských akcii – vníma a vykoná samostatne
5.2.2. Jazykové a výtvarné schopnosti žiaka prezentovať prostredníctvom plagátu pre rodičovskú verejnosť/ napr. o Športovom dni v škole/ alebo pútavej reklamy
pre žiakov /napr. Dôležitosť separovaného zberu/.Praktickej činnosti bude predchádzať rozhovor učiteľa so žiakmi o tvorbe spomínaných útvarov,
predkladanie rôznych žiackych návrhov/nápadov/ a potom ich spracovanie formou skupinovej práce, príp. práce vo dvojiciach –vykoná samostatne
5.3. Zhotoviť projekt
5.3.1. Prostredníctvom usmernení učiteľa o podstate tvorby projektu, jeho význame, využití atď. , žiaci pristúpia k jednotlivým úlohám: -oboznámia sa s témami /
Ľudová slovesnosť a naše tradície- napr. dievčatá , Cestovanie po svete – chlapci (-rozdelia si úlohy- napr. zhromažďovanie/vyhľadávanie materiálu/jeho
triedenie a záverečné spracovanie/umiestnenie obrázkov – nákresov s prideleným textom) – vníma a reaguje
5.3.2. Podobný postup budú dodržiavať žiaci pri tvorbe projektu Noviny piatakov
6. Postoje a hodnoty
6.1. Dbať na kultivovaný prejav v rámci dialógu, diskusie
6.1.1. Pri súkromnom rozhovore ale aj vo verejnej diskusii dodržiavať princípy spodobovania, správnej výslovnosti, adekvátne prozodické vlastnosti reči a slušné
vystupovanie – vníma a reaguje
6.1.2. V priamom ale aj písomnom kontakte správne tvoriť tvary slovies v súvislosti s tykaním a vykaním /dbať na prejavy úcty k starším a nadriadeným osobám/, ak
ide o oficiálny prejav, používať iba spisovné slová – reaguje a vykoná samostatne
6.1.3. Vo verbálnom i grafickom prejave dbať na správne používanie číslovky 2 /dva, dve v spojení s rodmi. mien a tiež predložiek so správnym pádom (vplyv
východoslovenského nárečia) vníma a reaguje
6.1.4. V rámci diskusie, interviewu vedieť kriticky vystúpiť v súvislosti s danou problematikou, používať pritom pravdivé argumenty - reaguje
6.2. Vedieť tímovo pracovať
6.2.1. Pri praktických činnostiach rešpektovať pokyny učiteľa, vedúceho skupiny v súvislosti s pridelenou úlohou- vníma a reaguje
6.2.2. Vedieť prijať kritiku skupiny pri nedôslednom vykonaní úlohy, ukázať snahu o nápravu – vníma a reaguje
6.2.3. Dobré nápady ,praktické činnosti spolužiakov pri tvorbe napr. spoločného projektu dokázať oceniť pochvalou, uznaním - reaguje
14
6.2.4. Výsledky vlastnej alebo tímovej práce vedieť prezentovať pred triedou/ prípadne rodičmi/ - vykoná samostatne
6.2.5. Dbať na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov pri praktických činnostiach/práca s nožnicami, štetcom – tvorba projektov, plagátov/vníma a reaguje
6.3. Využívať vhodné učebné zdroje na vyhľadávanie dôležitých informácií s cieľom spestrenia vyučovacieho procesu
6.3.1. Vedieť vyhľadávať v encyklopédiách a slovníkoch informácie súvisiace s preberanou tematikou nad rámec preberaného učiva / napr. t. O spisovnom jazyku
a nárečiach, Frazeologické jednotky –ich vysvetlenie.../ vykoná samostatne
6.3.2. Prostredníctvom používania IKT ovládať prácu s internetom, pomocou neho vyhľadávať informácie ,ktoré doplnia základné učivo o ďalšie zaujímavosti –
vykoná samostatne
6.3.3. Vedieť bezpečne používať internet pri písaní e-mailov, četovaní so spolužiakmi, vyhľadávaní rôznych stránok atď. – vníma a reaguje
7. Nástroje hodnotenia
7.1. Kontrolný diktát č. 1 – zhrnutie učiva 1. stupňa- hodnotí pravopis
7.2. Vstupná previerka – zhrnutie učiva 1. stupňa – hodnotí obsah príslušných TC
7.3. Kontrolný diktát č. 2 – podstatné mená – hodnotí pravopis
7.4. Test z TC Podstatné mená – hodnotí obsah príslušného TC (alebo ústne odpovede pri tabuli)
7.5. Kontrolný diktát č. 3 – prídavné mená – hodnotí pravopis
7.6. Test z TC Prídavné mená – hodnotí obsah príslušného TC (alebo ústne odpovede pri tabuli)
7.7. Slovesá, zámená, číslovky, príslovky, predložky – ústne odpovede pri tabuli
7.8. Kontrolný diktát č. 4 – slovesá – hodnotí pravopis
7.9. Výstupná previerka – hodnotí obsah príslušných TC
7.10. Tvorba projektu – Noviny piatakov- žiaci pracujú v skupinách alebo jednotlivo- hodnotí kognitívne zručnosti
7.11. Školská slohová práca
7.11.1. Rozprávanie vlastného zážitku
7.11.2. Opis pracovného postupu
7.11.3. Opis predmetu
hodnotí obsah , štylizáciu a pravopis
Download

Slovenský jazyk a literatúra 5. ročník – autor Mgr. A. Zelená