__________________________________________________________________________________________
VŠEOBECNÉ UBYTOVACIE PODMIENKY A PORIADOK
HOTEL GAUDIO ***
__________________________________________________________________________________________
I. Úvodné a všeobecné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tieto všeobecné ubytovacie podmienky a poriadok (ďalej len „VUP“) sa vzťahujú na práva a povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzavretej medzi objednávateľom (ďalej len „klient“) a ubytovateľom (ďalej
len „prevádzkovateľ“), predmetom ktorej je právo klienta, aby mu prevádzkovateľ poskytol prechodné ubytovanie
na dohodnutú dobu alebo na dobu vyplývajúcu z účelu ubytovania v zariadení na to určenom, pričom za
ubytovanie a služby s ním spojené je klient povinný zaplatiť prevádzkovateľovi cenu v lehotách určených týmito
VUP.
Ubytovateľom-prevádzkovateľom sa na účely týchto VUP rozumie spoločnosť FL resort s.r.o., so sídlom Údernícka
14, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 547 967, IČ DPH: SK2023433236, zapísaná v: obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79358/B, bankové spojenie: 2987031356/0200, VÚB, a.s. .
Hotel GAUDIO ***, prevádzkovaný spoločnosťou FL resort s.r.o. je v zmysle vyhlášky Ministerstva Hospodárstva
Slovenskej republiky č. 277/2008 ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí kategorizované
ako hotel triedy ***.
Tieto VUP upravujú právne vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú medzi klientom a prevádzkovateľom a sú
neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o ubytovaní, faktúry, cenovej ponuky, objednávky a každého potvrdenia
o ubytovaní medzi zmluvnými stranami.
Tieto VUP sa vzťahujú na všetky ubytovania u prevádzkovateľa uskutočnené medzi prevádzkovateľom
a klientom, pričom tieto VUP sú platné, pokiaľ nie je stanovené zmluvnými stranami inak, tzn. pokiaľ sa strany
písomne po vzájomnej dohode neodchýlia od všeobecných VUP. Uzavretím osobitnej zmluvy o ubytovaní sa klient
vzdáva použitia tých ustanovení VUP, ktoré osobitná zmluva o ubytovaní upravuje odchylne.
Tieto VUP sú pre klienta záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s prevádzkovateľom, teda od
okamihu, kedy je medzi zmluvnými stranami vykonaný akýkoľvek právny úkon.
II. Predmet zmluvy, objednávka, cena a doba ubytovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Predmetom zmluvy o ubytovaní je ubytovanie v dohodnutom ubytovacom priestore na prechodnú dobu
a poskytnutie služieb, ktoré s ubytovaním súvisia.
Návrh na uzavretie zmluvy o ubytovaní (objednávku) podáva klient. Zmluva vzniká v momente, keď
prevádzkovateľ písomne potvrdí prijatie objednávky. Tým je obojstranne záväzná.
Písomná objednávka bude obsahovať: označenie zmluvných strán, podrobné určenie ubytovania, cenu a dobu
ubytovania, miesto a dátum príchodu a odchodu, dátum vystavenia a dátum odoslania objednávky, prípadne
ďalšie náležitosti stanovené po vzájomnej dohode zmluvnými stranami.
Za dodržanie písomnej formy objednávky sa považuje aj doručenie e-mailom alebo faxom s jeho následným
potvrdením prevádzkovateľom taktiež v písomnej forme.
Zmluvou o ubytovaní sa prevádzkovateľ zaväzuje, že klientovi obstará objednané služby a klient sa zaväzuje, že
zaplatí dohodnutú cenu v súlade s týmito VUP predaja, s ktorými má klient povinnosť sa oboznámiť.
Informačné údaje uvedené v katalógoch, informačných brožúrach, reklamných letákoch, prípadne inej webovej
stránke okrem oficiálnej internetovej stránky prevádzkovanou spoločnosťou FL resort s.r.o. sú len informatívne.
Spoločnosť FL resort s.r.o. nezodpovedá tak za prípadný možný výskyt chýb týkajúcich sa týchto informačných
údajov alebo za ich aktuálnosť a pravdivosť.
Ceny pobytu zabezpečeného prevádzkovateľom sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi
prevádzkovateľom a klientom. Dohodnutá cena je záväzná a je uvedená v záväznej písomnej objednávke.
Prevádzkovateľ má právo na zaplatenie plnej ceny za pobyt pred ich poskytnutím a klient je povinný uhradiť plnú
cenu pobytu pred jeho poskytnutím, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
Po objednávke rezervácie pobytu zašle prevádzkovateľ zákazníkovi záväznú objednávku. Platba sa môže
uskutočniť prostredníctvom prevodu alebo vkladu na účet prevádzkovateľa s variabilným symbolom, ktorý
predstavuje číslo rezervácie, prípadne na mieste v hotovosti. V prípade nedodržania termínu úhrady zálohy je
prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu pobytu zrušiť.
V prípade, ak záloha nie je uhradená v požadovanom termíne, je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od uzavretej
zmluvy o ubytovaní.
Klient je povinný doplatiť plnú cenu služieb pred skončením pobytu, a to najneskôr v deň ukončenia pobytu.
Ubytovateľ je povinný vystaviť klientovi faktúru, ktorá musí spĺňať všetky náležitosti daňových a účtovných
právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Akékoľvek námietky voči výške fakturovanej sume, musia byť bezodkladne oznámené prevádzkovateľovi do 3
kalendárnych dní odo dňa dodania alebo prijatia faktúry, v opačnom prípade sa na námietky nebude prihliadať.
V prípade ak faktúra nebude spĺňať dohodnuté náležitosti, klient je oprávnený takúto faktúru odmietnuť až do
odstránenia jej vád. Do odstránenia vád faktúry nie je klient v omeškaní so splatnosťou ceny za ubytovanie.
V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre sa klient dostáva s platbou do omeškania, tzn. so
splnením záväzku do omeškania a preto sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z hodnoty
zabezpečovaného záväzku za každý deň omeškania. Právo prevádzkovateľa na náhradu škody voči klientovi tým
nie je dotknuté. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený požadovať od klienta, ktorý sa dostal so splnením svojho
peňažného záväzku voči prevádzkovateľovi do omeškania, zaplatenie zákonného úroku z omeškania.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodatočne upraviť (zvýšiť alebo znížiť) už dohodnutú cenu za ubytovanie vo
vzťahu k zmene inflácie, ciel, daní, kurzu mien, pričom sa prihliada na ceny v čase od uzatvorenia zmluvy
zmluvnými stranami do zaplatenia ceny za ubytovanie.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ak zvýšenie ceny presahuje 10% už dohodnutej ceny za ubytovanie, prevádzkovateľ je povinný klienta bez
zbytočného odkladu informovať o zvýšení ceny. Ak klient do troch kalendárnych dní neoznámi prevádzkovateľovi
svoj nesúhlas so zvýšenou cenou, platí, že zvýšenú cenu schválil. Ak klient cenu neschváli, zmluvné strany sú
oprávnené od zmluvy odstúpiť, pričom prevádzkovateľ má právo požadovať od klienta účelne vynaložené
náklady.
Doba ubytovania je stanovená v objednávke klienta s následným potvrdením zo strany prevádzkovateľa, pokiaľ
nie je dohodou zmluvných strán stanovené inak.
Ak si klient objedná izbu nižšieho štandardu (napr. jednolôžkovú), prevádzkovateľ si vyhradzuje vo výnimočných
a odôvodnených prípadoch poskytnúť klientovi aj izbu vyššieho štandardu za rovnakú cenu (napr. viaclôžkovú
izbu/apartmán).
Klient berie na vedomie, že pri skončení ubytovania je povinný vypratať izbu (uvoľniť izbu) do 12:00 . Pri
nedodržaní dohodnutého času môže byť klientovi účtovaná suma za ďalší deň poskytnutia ubytovania.
Ak klient požiada o predĺženie ubytovania po skončení dohodnutej doby ubytovania, môže mu ho hotel
poskytnúť, avšak iba za podmienky voľných kapacitných možností hotela.
Klient berie na vedomie, že počas celej doby ubytovania má právo vstúpiť do jeho izby za účelom vykonania
služobných povinností chyžná alebo údržbár, prípadne službu-konajúci personál alebo manažér hotela. To neplatí,
ak sú dvere označené kartou “NERUŠIŤ“. To neplatí, ak ide o mimoriadnu situáciu. Na účely týchto VUP sa pod
pojmom mimoriadna situácia rozumie požiar, poplach alebo iná situácia ohrozujúca život, zdravie alebo majetok.
Na izbe môže klient prijímať návštevy tretích osôb iba so súhlasom a vedomím personálu hotela, ktorí sa zapíšu do
knihy návštev a to v čase od 8:00 do 22:00, pričom nesmú rušiť pokoj ostatných ubytovaných klientov hotela.
III. Práva a povinnosti klienta
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
K základným právam klienta patrí:
právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, pričom prevádzkovateľ vydá klientovi
po nástupe na ubytovanie hotelovú kartu s číslom izby a klient je povinný sa ňou preukázať vždy pri každom
opakovanom príchode,
právo vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne
dohodnutého a zaplateného pobytu ako napríklad príchod a odchod s časom na uvoľnenie izby v posledný deň
pobytu,
právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutom pobyte,
právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy,
právo užívať vyhradené priestory, ktoré mu boli na ubytovanie riadne odovzdané, užívať spoločné priestory
patriace k ubytovaciemu zariadeniu.
K základným povinnostiam klienta patrí:
poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, predovšetkým
pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o ubytovaní, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov
predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky prevádzkovateľa,
zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie
a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
zaplatiť cenu pobytu podľa stanovených podmienok a preukázať to prevádzkovateľovi príslušným dokladom o
zaplatení,
prevziať od prevádzkovateľa doklady potrebné pre čerpanie služieb – ubytovací poukaz a týmito dokladmi sa
preukázať pri nástupe na pobyt,
dostaviť sa v dohodnutom čase na miesto ubytovania a na vyzvanie predložiť pracovníkovi prevádzkovateľa
požadované doklady ako občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti,
nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú povinní mať pri sebe platný cestovný doklad, prípadne
vízum (pokiaľ je vyžadované) alebo doklad totožnosti pre štátnych príslušníkov krajín EÚ. Všetky náklady, ktoré
vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša cudzí štátny príslušník,
dodržiavať tieto VUP zariadenia ako aj evakuačný plán a požiarny poriadok v prípade možného výskytu
nepredvídateľnej udalosti, v prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený
klienta z pobytu vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby, rovnako aj nárok na vrátenie úhrady služieb
dosiaľ nevyužitých,
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných klientov hotela
a prevádzkovateľa (klient nesmie na izbe alebo v ostatných spoločných priestoroch hotela vykonávať žiadne
opravy, úpravy, vykonávať akékoľvek zásahy do hnuteľných vecí hotela a jeho súčastí, prípadne jeho príslušenstva
alebo vybavenia, je zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou holiacich strojčekov, prípadne
sušičov na vlasy),
v prípade odstúpenia od zmluvy vykonať toto oznámenie písomne a doručiť ho prevádzkovateľovi pred
nástupom na pobyt,
ak je klient právnická osoba, je povinný určiť vedúceho skupiny, ktorý organizačne zabezpečuje riadne
poskytnutie služieb od prevádzkovateľa, dbá na plnenie programu pobytu a informuje skupinu informáciami,
ktoré od prevádzkovateľa obdržia,
zaplatiť odstupné v prípade stornovania celého pobytu alebo jeho časti,
ubytovanie domácich zvierat je povolené len s predchádzajúcim súhlasom vedenia hotela, pričom sa účtuje
osobitný poplatok za ubytovanie takéhoto zvieraťa v hoteli,
klient berie na vedomie, že všetky izby ako aj ostatné spoločné priestory hotela sú nefajčiarske. To sa netýka
priestorov na to vyhradených – pred hlavným vchodom do hotela a časti reštaurácie, resp. herne. Pri porušení
tohto zákazu zodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu,
klient je povinný dodržiavať v čase od 22:00 do 6:00 na izbe ako aj v ostatných spoločných priestoroch hotela nočný
kľud.
zákaz manipulácie s otvoreným ohňom na izbách a spoločných priestorov hotela.
IV. Zmeny a zrušenie dohodnutých služieb a ich právne dôsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ak je prevádzkovateľ nútený pred začiatkom pobytu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne klientovi
zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny pobytu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.
Klient má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút,
odstupného. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť prevádzkovateľovi v lehote určenej prevádzkovateľom
v návrhu zmeny, v opačnom prípade bude považované, že so zmenou súhlasí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ v tomto
prípade umožní klientovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre klienta alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie
v okolí.
Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej
zmluvy. Ak je cena nového ubytovania nižšia ako už uskutočnené platby, je prevádzkovateľ povinný tento rozdiel
bezodkladne klientovi vrátiť.
Klient môže písomne oznámiť prevádzkovateľovi, že sa pobytu zúčastní iná osoba ako osoba, ktorá je uvedená v
zmluve s tým, že v oznámení je súčasne uvedené číslo zmluvy a údaje nového klienta a zmluva bude zo strany
prevádzkovateľa zmenená podľa nových skutočností. Iné zmeny zmluvy na základe písomnej požiadavky klienta
uskutoční prevádzkovateľ len vtedy, ak to bude možné.
Ak po začiatku ubytovania prevádzkovateľ neposkytne klientovi ubytovacie služby alebo ich podstatnú časť
riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ho k tomuto zmluva zaviazala, je povinný
bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol v ubytovaní pokračovať. Ak pokračovanie ubytovania nemožno
zabezpečiť, je prevádzkovateľ povinný vrátiť zákazníkovi rozdiel ceny medzi čerpanými službami a objednanými
službami.
Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyčerpá dohodnuté
služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny predmetnej služby.
V. Odstúpenie od zmluvy a odstupné
1.
2.
3.
Klient má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom pobytu a čerpania služieb.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle písomne doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným
spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Klient je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi odstupné, ktorých splatnosť
nastáva ihneď.
Výška odstupného (storno poplatku) v prípade stornovania celého pobytu alebo jeho časti je stanovená podľa
počtu dní pred nástupom na pobyt nasledovne: Počet dní pred príchodom
storno lehota
Výška storno poplatku
viac ako 15 kalendárnych dní pred
príchodom
bez storno poplatku
14 – 8 kal. dní pred príchodom
25 % z ceny objednaného
pobytu
7 – 2 kal. dní pred príchodom
50 % z ceny objednaného
pobytu
1 kal. deň pred príchodom
100 % z ceny objednaného
pobytu
v deň začatia pobytu
100 % z ceny objednaného
pobytu
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pri určení počtu dní pre výpočet odstupného je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy.
Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa započítava aj deň nástupu na ubytovanie.
Prevádzkovateľ má právo odrátať odstupné od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaného
pobytu. Prevádzkovateľ je zároveň povinný vrátiť klientovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny pobytu podľa
zrušenej zmluvy.
Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje klientom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu
osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná.
Ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú
zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu osôb definovaného v objednávke podľa
platného cenníka, ak dohodou zmluvných strán nie je stanovené inak.
V prípade, že klient v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá niektorú zo zaplatených
služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.
Prevádzkovateľ môže pred začiatkom pobytu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých
povinností klientom alebo v prípade, že zo strany klienta dôjde k porušeniu jeho povinností.
10.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka ubytovania bez nároku na náhradu, ak závažne poruší
právne predpisy Slovenskej republiky, prípadne ak napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak
porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo život, zdravie osôb a súkromný majetok.
VI. Ochrana osobných údajov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Klient výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na
spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke, prípadne zmluve ako aj všetkých ďalších údajov,
ktoré mu klient poskytne.
Klient súhlasí s tým, že prevádzkovateľ bude jeho osobné údaje spracúvať na účely vedenia evidencie, ktorej
vedenie je mu uložené na základe zákona, pre účely výkonu práv a povinností podľa zmluvy, prípadne
objednávky a pre ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa a u cudzích štátnych príslušníkov
aj na účely hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.
Klient súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže jeho údaje poskytnúť tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať
činnosti podľa ods. 2 tohto článku.
Súhlas je platný počas trvania právneho vzťahu založeného medzi zmluvnými stranami a po skončení tohto
právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný viesť v evidencii osobné údaje o klientovi alebo
po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv a povinností prevádzkovateľa alebo pre ochranu práv a právom
chránených záujmov potrebné.
Klient berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracúvanie osobných údajov je v zásade
neodvolateľný, nakoľko prevádzkovateľ v opačnom prípade nebude môcť plniť voči klientovi práva a povinnosti
prevádzkovateľa. Počas doby platnosti súhlasu je klient oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade, ak
prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorej v súlade s ods. 3 prevádzkovateľ osobné údaje poskytol, porušujú svoje
povinnosti podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a toto porušenie nenapravia ani v lehote
pätnástich dní od doručenia písomnej výzvy.
Klient sa zaväzuje oznámiť prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré
prevádzkovateľovi poskytol.
Aby nedošlo k akýmkoľvek pochybnostiam, prevádzkovateľ je oprávnený používať získané osobné údaje na účely
priameho alebo nepriameho marketingu. Na tieto účely je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej osobe, ktorú
poveril marketingovou činnosťou vo svoj prospech. Klient má právo písomne namietať voči poskytovaniu
osobných údajov a voči ich používaniu v poštovom styku.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri spracovaní osobných údajov zákazníka prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k
neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným
prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Prevádzkovateľ
sa zaväzuje zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť.
VII. Doručovanie písomností
1.
2.
3.
4.
Komunikácia medzi zmluvnými stranami, najmä akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti (ďalej spolu len
„podanie“) uskutočnené podľa týchto VUP, sa musia uskutočniť v písomnej forme. Podanie sa považuje za riadne
uskutočnené, ak bolo doručené doporučenou poštou, faxom a následne doručením originálu faxovej správy do
troch (3) dní alebo elektronickou poštou (e-mailom) a následne doručením originálu emailovej správy do troch (3)
dní. Zmluvné strany sú oprávnené doručiť Podanie, okrem spôsobov uvedených v predchádzajúcej vete, aj osobne.
Podanie odoslané prostredníctvom pošty sa bude považovať za doručené okamihom, keď sa Podanie vráti
odosielateľovi späť s vyznačením adresát neznámy alebo adresát neprevzal v odbernej lehote, a to bez ohľadu na
to, či sa s podaním zmluvné strany oboznámili alebo nie, ak nie je doručenie podania preukázané skôr. Podanie
odoslané prostredníctvom pošty sa adresuje vždy na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámi podľa tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. Odoslanie Podania
odosielajúca strana preukáže predložením podacieho lístku a doručenky, a v prípade použitia fikcie doručenia
uvedenej v prvej vete tohto bodu aj podaním, ktoré sa vrátilo späť odosielateľovi s vyznačením adresát neznámy
alebo adresát neprevzal v odbernej lehote.
Podanie, ktoré zmluvné strany doručujú osobne sa považuje za riadne doručené v deň, ktorý zmluvná strana
prevezme Podanie a tento dátum vyznačí na origináli Podania, na ktorej bude vyznačený dátum doručenia
Podania a podpis osoby, ktorá Podanie prevzala.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia bude doručovaná na adresy uvedené v objednávke,
prípadne v zmluve. V prípade zmeny adries sú zmluvné strany povinné sa o týchto zmenách písomne informovať
a následne po písomnom oznámení doručovať všetky podania na poslednú oznámenú adresu na doručovanie.
VIII. Voľba práva
1.
2.
Tieto VUP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Všetky spory vzniknuté z alebo v súvislosti s týmito VUP majú byť riešené, pokiaľ je to možné, rokovaním strán.
Ak nie je možné stranami dosiahnuť zmier v priebehu 90 dní po tom, ako vznikol spor, a to i napriek najmenej
dvom priateľským rokovaniam, môže sa každá strana obrátiť na príslušný súd.
IX. Zodpovednosť za škodu
1.
2.
Prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými
osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak.
Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí
alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z pracovníkov prevádzkovateľa.
3.
4.
5.
6.
7.
Za klenoty, peniaze a iné cennosti prevádzkovateľ zodpovedá do výšky 331,94 EUR – vykonávací predpis:
Nariadenie vlády SR č. 87/1995.
Ak však bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú, uhradzuje sa bez obmedzenia.
Bez obmedzenia sa uhradzuje škoda aj vtedy, ak boli veci prevzaté do úschovy.
Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Toto právo zanikne, ak sa
neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
Klient berie na vedomie, že poskytnutím parkovacieho miesta pre osobný automobil počas ubytovania sa jedná iba
o dočasný nájom parkovacieho miesta (nájom je zahrnutý v cene ubytovania) na nestráženom parkovisku, ktoré je
monitorované kamerovým systémom za účelom zabezpečenia riadneho chodu parkoviska.
X. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tieto VUP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 05.12.2014 a sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti FL
resort, s.r.o.
Právne vzťahy neupravené týmito VUP sa spravujú príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.
Ak niektoré z týchto ustanovení je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení,
ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo
neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému
účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
Zmluvné strany sú povinné oznámiť si navzájom údaje o zmenách vo svojom obchodnom vedení, zmene sídla,
adresy trvalého pobytu, bankového a telefónneho spojenia. Klient berie na vedomie, že všetky prípadné oznámenia
prevádzkovateľa budú zasielané doporučene na adresu klienta, ktorú uviedol v zmluve, objednávke, prípadne na
poslednú adresu známu prevádzkovateľovi.
Pri zániku právnych subjektov prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VUP, prípadne zo
zmluvy na ich právnych nástupcov.
Zmluvné strany prehlasujú, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Právo uplatniť si
svoje nároky súdnou cestou ostáva zmluvným stranám zachované.
Pohľadávky klienta, podľa tejto zmluvy, môžu byť postúpené tretej osobe na mimosúdne, prípadne súdne
vymáhanie, pričom klient je povinný nahradiť prevádzkovateľovi, prípadne tretej osobe všetky náklady, ktoré im
vzniknú v súvislosti s vymáhaním a uplatnením pohľadávok voči klientovi a to vrátane odmien a honorárov
vyplatených tretím osobám oprávneným vykonávať úkony v súvislosti s vymáhaním pohľadávok.
Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom VUP súhlasia, VUP si prečítali a porozumeli výkladu a obsahu VUP
a berú na vedomie záväznosť pre nich vyplývajúcu.
V Bratislave dňa 05.12.2014
Reklamácie, zodpovednosť za škody
V prípade, ak zákazník zistí v prevádzke závažné nedostatky, je povinný tieto nedostatky nahlásiť
zodpovednej osobe na kontakt uvedený na recepcii (môže to byť správca zariadenia alebo
recepčná). Prevádzkovateľ je povinný odstrániť nedostatky v primeranej dobe, ktorá závisí od
formy a rozsahu nedostatku.
Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše prevádzkovateľ
s reklamujúcim reklamačný protokol s označením reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie.
Rovnako môže zákazník reklamáciu zapísať do Knihy prianí a sťažností, ktorá je umiestnená na
recepcii (reštaurácii) v Drevenici u Juraja. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u prevádzkovateľa bezodkladne, najneskôr
však do 24 mesiacov od skončenia ubytovania alebo v prípade, že sa ubytovanie neuskutočnilo,
odo dňa, keď sa malo ubytovanie skončiť podľa objednávky, inak právo zaniká. Na všetky
reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je prevádzkovateľ povinný odpovedať
písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
Download

Všeobecné obchodné podmienky a ubytovací poriadok