výpočet podsieti
1
PODSIETE - SUBNETS A VÝPOČTY ADRIES
Každý subnet obsahuje základnú adresu siete (base address alebo network address), čo je prvá
adresa v rozsahu, ďalej adresy hostov a ako poslednú broadcastovou adresu subnetu (subnet
broadcast address), to je posledná adresa rozsahu.
Napríklad podsieť 192.168.0.0/28 vyzerá nasledovne.
192.168.0.0
adresa siete
192.168.0.1
Prvá adresa hosta
...
Ďalšie adresy hosta
192.168.0.14
Posledná adresa hosta
192.168.0.15
broadcast adresa
Adresa je v sieti lokálna, ak má rovnakú masku ID siete. Teda, keď chceme určiť, či dve
adresy patria do rovnakého subnetu, pretransformujeme všetky hodnoty do binárneho tvaru a ta
časť, kde sú v maske jednotky, musia byť pre obe adresy rovnaké.
Subnet broadcast address (broadcast adresa subnetu), posledná adresa subnetu (ktorá sa nemôže
priradiť pre PC stanici), je IP adresa, ktorá sa skladá zo sieťovej ID a samých jednotiek v host ID. Je
určená k zaslaniu broadcastu, obežníka pre daný subnet.
Výpočet počtu subnetov, podsieti a hostov
Z masky siete sa môže určiť, koľko sa môže vytvoriť subnetov, podsieti a koľko tieto
subnety môžu mať hostov. Maska určuje, že ta časť, kde má jednotky musí byť pre podsieť rovnaká
a ta časť, kde sú nuly, sa môže meniť (nadobúdať hodnoty 0 a 1).
Pri výpočte sa postupuje nasledovne. Vezmeme octet masky, v ktorom je prechod medzi
jednotkami a nulami. Podľa počtu jednotiek v tomto oktete a celkového počtu núl sa môže spočítať
počet podsieti (z jednotiek) a počet hostov (z núl).
2počet jednotiek = počet subnetov, podsieti (nový spôsob)
Takto je to, dnes podľa normy RFC 1812. V teoretických prípadoch je potrebné vychádzať zo staršej
normy RFC 950, ktorá nepovoľovala adresy podsieti so samými jednotkami alebo nulami. Preto je
potrebné odčítať 2 podsiete:
2počet jednotiek - 2 = počet subnetov, podsieti (starší spôsob)
Pre určenie počtu hostov treba odčítať prvú a poslednú adresu (base a broadcast address), ktoré sa
nemôžu použiť ako adresa pre hosta:
2počet núl - 2 = počet hostov
Príklad:
Máme adresu 10.0.5.2/20
maska binárne
11111111 11111111 11110000 00000000
maska dekadicky 255
255
240
0
Použije sa tretí oktet, kde sú 4 jednotky a 4 nuly (plus 8 núl v štvrtom oktete).
Hostov v každom subnete, podsieti môže byť 212 - 2 = 4094.
V rámci tretieho oktetu môžeme vytvoriť 24 = 16 podsieti.
výpočet podsieti
2
Výpočet základnej adresy siete
Ak je známe adresa hosta a masku podsiete, môže sa spočítať základná adresa podsiete. Výsledok
je bitový, binárny súčin – AND, adresy hosta a masky siete a výsledok je adresa siete. Príklad pre
adresu 10.217.123.7/20 čo je adresa hosta
IP adresa
dekadicky
10
217
123
7
binárne
00001010
11011001
01111011
00000111
Maska podsiete
dekadicky
255
255
240
0
binárne
11111111
11111111
11110000
00000000
Vykoná sa bitový AND a získa sa adresa siete
binárne
00001010
11011001
01110000
00000000
dekadicky
10
217
112
0
Výpočet broadcast adresy subnetu, podsiete
Broadcast adresu subnetu, podsiete, v ktorej sa nachádza klient, sa vypočíta takto: IP adresa
a negovanou maskou podsiete - NOT sa vykoná bitový súčet (OR). Pre IP adresu 10.217.123.7/20,
kde prvých 20 bitov je network ID a zostávajúcich 12 bitov je hostovská časť.
IP adresa
dekadicky
10
217
123
7
Binárne
00001010
11011001
01111011
00000111
Negovaná, invertovaná (bitová negácia) maska
binárne
00000000
00000000
00001111
11111111
dekadicky
0
0
15
255
Bitový súčet OR a a výsledok je broadcast adresa subnetu, podsiete
binárne
00001010
11011001
01111111
11111111
dekadicky
10
217
127
255
Download

PODSIETE - SUBNETS A VÝPOČTY ADRIES 2 = počet