Občianska iniciatíva Lepšia doprava
Návrh na vybudovanie prestupných
zastávok MHD
Autori:
Text: Ing. Martin Fundárek, Bc. Ivan Bútora, Ing. Michal Dekánek, Ing. Peter Hronček
Obrázky: Marek Antoniaci, Ing. Martin Fundárek
Foto: Ing. Martin Fundárek
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
1. Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy (PHSR),
ktorý bol prijatý Mestským zastupiteľstvom v roku 20101, považuje za dôležité „budovanie
dopravnej infraštruktúry pre kapacitné a ekologicky prijateľné druhy verejnej dopravy vrátane
mestskej hromadnej dopravy (MHD), ako aj prestupných terminálov verejnej dopravy“ 2. Ako
strategický cieľ E.1 určuje „zabezpečiť bezpečnú, bezbariérovú, bezkolíznu a ekologicky
prijateľnú a dostupnú prepravu osôb a tovarov na území mesta...“3.
Nezastupiteľnú úlohu v bratislavskej MHD hrá električková doprava. V mestských
častiach, do ktorých vedú električkové trate, plní funkciu nosného dopravného systému.
Bratislavská električková sieť je pomerne jednoduchá, z centrálnej mestskej oblasti vybiehajú
štyri radiály (račianska, vajnorská s odbočkou na ŽST Nové Mesto, ružinovská, karloveská)
a trať na hlavnú železničnú stanicu. Napriek tomu je po tratiach vedených až 13 liniek 4,
väčšinou v 12-minútovom intervale (cez prázdniny 15 minút, cez víkend 20 minút). Toto
linkové vedenie je nevhodné z nasledujúcich dôvodov:
•
•
•
•
intervaly na linkách sú pridlhé, pri prestupovaní cestujúci dlho čaká,
v prípade výpadku spoja, alebo ak cestujúci nestihne svoju linku, často musí čakať na
ďalší spoj tej istej linky, pretože nejestvujú vhodné prestupové body,
v smere von z centrálnej mestskej oblasti v praxi jazdia linky nepravidelne a často
viaceré súčasne, keďže každá z liniek získa na svojej trase iné meškanie,
veľký počet liniek vyžaduje viac koľají na konečných a komplikuje tvorbu grafikonu
(predbiehanie vozidiel kvôli prestávkam či kvôli odchodu do vozovne).
Ak porovnáme bratislavskú sieť liniek napríklad s brnianskou, tak zistíme, že Brno má
rovnaký počet liniek pri podstatne zložitejšej sieti:
Bratislava
Brno
13
13
39,5 km
cca 70 km
Počet radiál
4
13
Počet konečných5
8
22
72 mil.
194 mil.
Počet liniek
Dĺžka tratí
Ročný počet prepravených
cestujúcich
Tab.1: Porovnanie električkových sietí v Bratislave a Brne
Bratislavská sieť električkových liniek potrebuje zásadnú zmenu, aby bola
električková doprava príťažlivá pre cestujúcich, ako aj v záujme šetrenia financií. Je potrebné
znížiť počet liniek a skrátiť intervaly na nich. Na to však je potrebné vybudovať prestupné
zastávky, na ktorých môžu cestujúci bez peších presunov alebo s minimálnymi pešími
1
Uznesenie č. 1020/2010.
2
PHSR, str. 52.
3
PHSR, str. 53.
4
V tomto materiáli uvádzame stav pred septembrovou redukciou MHD, t.j. aj s linkou 7.
5
Započítané sú konečné využívané v pravidelnej doprave, nie sú započítané priebežné konečné.
2
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
presunmi bezpečne a pohodlne prestúpiť. Budovanie takýchto prestupných zastávok je
jedným z opatrení navrhovaných v PHSR6.
Vzhľadom na topológiu električkovej siete sa pre zníženie počtu liniek ukazuje ako
potrebné vybudovať aspoň
•
•
prestupné zastávky Floriánske námestie na Radlinského ulici v oboch smeroch,
prestupnú zastávku Legionárska v smere z centra (na Trnavské mýto).
Vybudovaním uvedených prestupných bodov sa zaoberá tento návrh.
6
E.I.c), PHSR, str. 54-55.
3
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
2. Prestupná zastávka Legionárska
Navrhujeme vybudovať prestupnú zastávku Legionárska v smere z centra (na
Trnavské mýto). Prestupnú zastávku v opačnom smere nie je potrebné budovať. V smere do
centra je prestupnou zastávkou Trnavské mýto, kde cestujúci môžu prestúpiť bez presunu
a nástupište je kryté. V smere z centra však je prestup menej pohodlný, pretože električky
smerujúce na vajnorskú a ružinovskú radiálu používajú dve nástupištia a cestujúci musí
prechádzať podchodom, alebo ísť až na koniec nástupišťa, tam prejsť na druhé nástupište
a vrátiť sa smerom k označníku zastávky.
Navrhujeme jednoduché úpravy:
•
•
•
rozšíriť existujúce nástupište na úkor jazdného pruhu a predĺžiť ho na 60 m,
vybaviť nástupište prístreškami na ochranu pred nečasom,
medzi označníkmi zastávok umiestniť medzi koľaje zábradlie.
Rozšírenie nástupišťa je nevyhnutné jednak z kapacitných dôvodov, jednak zo
stavebných dôvodov kvôli umiestneniu prístreškov. Navrhujeme zrušenie ľavého jazdného
pruhu v smere na Trnavské mýto so súčasným posunutím zákazu zastavenia pred zastávku.
Jediný jazdný pruh, ktorý zostane, je kapacitne dostačujúci, keďže pravý sa v súčasnosti až
do polovice zastávky využíva na parkovanie a jazdí sa len v ľavom. Zákaz zastavenia sa
nachádza približne v polovici zastávky, preto jeho posunutie nebude mať výrazne negatívny
dopad na možnosti parkovania (okrem toho je neďaleko podzemná garáž na Nám.
M. Benku).
Predĺženie nástupišťa navrhujeme v záujme zabezpečenia možnosti zastavenia
dvoch súprav električiek súčasne.
Prístrešky dostatočnej kapacity sú nevyhnutné na zabezpečenie komfortu cestujúcich
pri prestupovaní v nepriaznivom počasí.
Účelom zábradlia je zabrániť vybehnutiu cestujúceho spoza stojacej súpravy do
jazdnej dráhy súpravy vchádzajúcej do zastávky v opačnom smere.
V rámci riešenia považujeme za potrebné ponechať priestorovú rezervu na neskoršie
vybudovanie cyklopruhov (pozri obr. 2).
4
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Obrázok 1: Zastávka Legionárska - súčasný stav
Obrázok 2: Zastávka Legionárska - nový stav s cyklopruhmi
5
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
3. Prestupná zastávka Floriánske námestie
Prestupná zastávka na Floriánskom námestí je v porovnaní s Legionárskou
podstatne zložitejší problém. Preto aj naše návrhy sú variantné.
3.1.
Súčasný stav
V súčasnosti je vybudovaná zastávka Floriánske námestie v smere do centra na
Radlinského ulici pred daňovým úradom. Zastávka je bez nástupného ostrovčeka, bez
vyvýšeného nástupišťa a bez akéhokoľvek iného zabezpečenia. Cestujúci nastupujú
z úrovne vozovky, pričom sú ohrozovaní nezodpovednými vodičmi áut, ale aj bicyklov, ktorí
nerešpektujú povinnosť zastaviť za električkou stojacou na zastávke bez nástupného
ostrovčeka. Zastávka slúži pre všetky električky, autobus 94 má však výstupnú i nástupnú
zastávku na Vazovovej ulici.
V smere z centra prestupná zastávka chýba. Zastávka Floriánske námestie je
vybudovaná na Floriánskom námestí a nezastavujú tu linky 11 a 17. Električky smerujúce na
ružinovskú a vajnorskú radiálu zastavujú potom na zastávke Vazovova umiestnenej na
Vazovovej ulici. Električky smerujúce na račiansku radiálu zastavujú na zastávke Vazovova
umiestnenej na Radlinského ulici medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou, ktorá takisto ako
zastávka Floriánske námestie v opačnom smere nie je vybavená ani nástupným
ostrovčekom, ani vyvýšeným nástupišťom, ani nijakým iným zabezpečením. Nástup a výstup
cestujúcich na tejto zastávke je ešte nebezpečnejší než na zastávke Floriánske námestie,
pretože frekvencia automobilovej dopravy je tu podstatne vyššia. Naopak zastávka zasa
obmedzuje plynulosť automobilovej dopravy a nemalou mierou tak prispieva k tvorbe zápch
na Vazovovej ulici.
Automobilová doprava pozostáva v tejto oblasti z nasledujúcich podstatných prvkov:
•
•
•
•
•
•
tranzitný smer Mýtna (od Račianskeho mýta) – Vazovova – Radlinského – Floriánske
námestie – Americké námestie – Špitálska, resp. Záhradnícka, Krížna alebo
Mickiewiczova,
tranzitný smer Nám. slobody – Mýtna – Vazovova – Radlinského – Račianske mýto
(vrátane autobusov 31 a 39),
tranzitný smer Nám. slobody – I. Karvaša – Radlinského – Račianske mýto,
tranzitný smer Kollárovo nám.– Radlinského – Račianske mýto,
tranzitný smer Špitálska – Americké nám. – Májkova – Radlinského – Račianske mýto,
linka 94 Nám. slobody – Mýtna – Vazovova – Radlinského – I. Karvaša – Nám. slobody.
Na Radlinského ulici je v oboch smeroch iba jeden jazdný pruh.
6
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Obrázok 3: Zastávky Floriánske námestie a Vazovova - súčasný stav
7
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
3.2.
Návrh – variant 1
Podstatné body variantu 1 sú tieto:
•
•
•
•
•
pre zastávku Floriánske námestie v smere do centra
•
•
vybudovanie vyvýšeného nástupišťa, po ktorom nebude jazdiť cestná doprava,
vybavenie nástupišťa prístreškami v potrebnej kapacite;
v smere z centra
•
•
vybudovanie novej prestupnej zastávky pred daňovým úradom
•
•
s vyvýšeným nástupišťom, po ktorom nebude jazdiť cestná doprava,
vybavenej prístreškami v potrebnej kapacite;
zrušenie zastávky Vazovova medzi Vazovovou a Wilsonovou ulicou;
vylúčenie automobilovej dopravy okrem MHD na Radlinského ulici v úseku Vazovova –
Fazuľová,
vylúčenie automobilovej dopravy okrem MHD a dopravnej obsluhy na Radlinského ulici
v úseku Fazuľová – Vazovova,
vo finálnom riešení navrhujeme tiež narovnať električkovú trať z Radlinského na
Americké námestie (odstránenie „esíčka“ pri Blumentálskom kostole – zvýšenie
rýchlosti).
Zastávka v smere do centra by slúžila aj ako nástupná zastávka autobusovej linky 94,
čím by bol zabezpečený prestup bez nutnosti peších presunov. Zastávka by bola posunutá
o cca 15 m bližšie k Vazovovej ulici, aby sa skrátila vzdialenosť ku školám a sociálnemu
úradu na Vazovovej ulici.
Zastávka v smere z centra by slúžila aj pre autobusy liniek 31 a 39, ktoré by boli
odklonené z Nám. slobody cez ulicu I. Karvaša na Radlinského, kde by išli po električkovom
páse a zastavili na novovybudovanej zastávke električiek, čím sa zabezpečí prestup bez
nutnosti peších presunov. Ďalej by pokračovali (rovnako ako linka 59) takisto po
električkovom páse až k Račianskemu mýtu, kde by sa pred križovatkou preradili do pravého
jazdného pruhu. Tým by sa vyhli kolóne pred Račianskym mýtom (čo vodiči dnes často robia
ilegálne). Zriadenie bus pruhov na električkovom páse je v súlade s opatreniami PHSR7.
Električková zastávka Floriánske námestie na Floriánskom námestí by bola zrušená,
prístrešok by sa mohol premiestniť na iné vhodné miesto.
Električkové zastávky Vazovova na Vazovovej ulici budú zmenené na občasné. Budú
slúžiť na zastavovanie vozidiel vychádzajúcich z vozovne Krasňany na ružinovskú, príp.
vajnorskú radiálu, vozidiel idúcich z ružinovskej alebo vajnorskej radiály do vozovne
Krasňany, prípadne pri výlukách, keď budú linky z Radlinského ulice odklonené.
Autobusová zastávka Vazovova, ktorá slúži pre linky 31 a 39 a ako výstupná pre linku
94, bude zrušená. Výstupná zastávka linky 94 sa presunie do súčasnej nástupnej zastávky,
čím sa skráti peší presun na električky. Prestup z linky 94 na linky 31 a 39 je možné vykonať
na zastávke Nám. 1.mája.
7
E.I.c), PHSR, str. 54-55.
8
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Vjazd pre dopravnú obsluhu na Radlinského ulicu v smere od Floriánskeho námestia
je potrebný kvôli vjazdu do dvora objektu na Radlinského 28. Tento dvor nie je prístupný
z inej komunikácie. Na účely vjazdu by bolo potrebné zošikmenie nástupišťa električiek. To
nie je síce vhodné riešenie, ale akékoľvek iné by si vyžiadalo záber zelene medzi oboma
chodníkmi vedenými po východnej strane Radlinského ulice (vybudovanie samostatnej
komunikácie na vjazd/výjazd). Vzhľadom na frekvenciu vjazdu považujeme nami navrhnuté
riešenie za postačujúce.
Vylúčenie automobilovej dopravy umožní upokojiť Floriánske námestie a Májkovu
ulicu, keďže odkloní tranzitnú dopravu, na ktorú ani Májkova ulica, ani Radlinského nie sú
uspôsobené. Na druhej strane bude treba riešiť odklonové trasy pre tranzitnú dopravu. Tá sa
však výrazne zníži, pretože vozidlá idúce od Hodžovho námestia, ktoré doteraz schádzajú na
Radlinského ulicu cez Kollárovo námestie alebo cez ulicu I. Karvaša, budú pokračovať po
Mýtnej a Vazovovej (keďže tam budú menšie alebo žiadne zápchy, kvôli ktorým vodiči
využívajú Radlinského ulicu).
Bolo by vhodné uvážiť možnosť zriadenia párovej zastávky STU na Radlinského ulici
v smere z centra, vzhľadom na zrušenie zastávky na Floriánskom námestí.
Prínosy
•
•
•
•
•
•
vybudovanie prestupných zastávok bezpečných pre cestujúcich,
odstránenie zdržiavania električiek vychádzajúcich z Vazovovej ulice doľava na
Radlinského, keďže nebudú musieť dávať prednosť automobilovej doprave,
zrýchlenie autobusových liniek v smere na Račianske mýto vďaka bus pruhu,
zrušenie zastávky Vazovova spolu s vylúčením automobilovej dopravy na Radlinského
ulici medzi Fazuľovou a Vazovovou umožní takmer plynulé ľavé odbočenie z Vazovovej
ulice na Radlinského, pretože vozidlá budú musieť dávať prednosť iba chodcom a na
Radlinského iba električkám liniek 3,5,7,11 a 17 a autobusom 31 a 39 (v priemere 1 spoj
za 1 min. 13 s v špičke v oboch smeroch), čím sa znížia alebo úplne odstránia kolóny na
Vazovovej ulici,
upokojenie Floriánskeho námestia a Májkovej ulice v dôsledku redukcie tranzitnej
dopravy,
bude možné vypnúť svetelnú signalizáciu na Floriánskom námestí.
Negatíva
•
nutnosť obchádzania uzavretého úseku pre automobilovú dopravu.
9
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Obrázok 4: Zastávky Floriánske námestie a Vazovova - variant 1
10
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
3.2.1.
Odklonová trasa pre smer z centra – variant 1.1
Obchádzka cez Záhradnícku ulicu s využitím existujúceho ľavého odbočenia.
Prínosy
•
•
•
tranzitná doprava od Špitálskej bude vedená po Záhradníckej,
a Legionárskej, čiže po uliciach, ktoré sú na tranzitnú dopravu vhodné,
Karadžičovej
trasa je použiteľná bez komplikácií aj pre smer od ul. I. Karvaša (cez Americké
námestie),
minimálne realizačné náklady – zvislé značenie (upozornenie na odklonovú trasu – IP 30,
IS 13 – na Americkom námestí a Radlinského ulici).
Riziká
•
•
nízka kapacita ľavého odbočenia (cca 6 áut za cyklus),
po variante 1.4 druhý najdlhší variant obchádzky; oproti variantu 1.2 je však dlhší len o
cca 120 m.
Obrázok 5: Odklonová trasa pre smer z centra - variant 1.1
3.2.2.
Odklonová trasa pre smer z centra – variant 1.2
Obnovenie ľavého odbočenia z Krížnej na Legionársku ulicu.
Prínosy
•
tranzitná doprava od Špitálskej bude vedená po Krížnej a Legionárskej, čiže po uliciach,
ktoré sú na tranzitnú dopravu vhodné,
11
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
•
•
trasa je použiteľná bez komplikácií aj pre smer od ul. I. Karvaša (cez Americké
námestie),
nízke realizačné náklady – úprava značenia križovatky a signálneho plánu, upozornenie
na odklonovú trasu – značky IP 30, IS 13 – na Americkom námestí a Radlinského ulici.
Riziká
•
Treba prerátať, či by obnovenie ľavého odbočenia nespôsobilo zápchy na Krížnej ulici
v smere od Trnavského mýta (prípadne v iných smeroch, ak by sa pre ne skrátila doba
signálu Voľno); podľa zistení autorov je prepravný prúd z Krížnej doľava na Karadžičovu
v špičkovej hodine porovnateľný, dokonca o niečo silnejší, než prúd smerujúci rovno do
centra (540, resp. 480 vozidiel za hodinu) a prúd odbočujúci vpravo na Legionársku je
výrazne slabší (320 vozidiel za hodinu), preto je pravdepodobné, že pre priamy smer a
odbočenie vpravo by postačoval rovnaký čas ako pre odbočenie vľavo bez rizika tvorenia
zápch. Ušetrený čas by mohol byť použitý na protismerné odbočenie vľavo.
Obrázok 6: Odklonová trasa pre smer z centra - variant 1.2
3.2.3.
Odklonová trasa pre smer z centra – variant 1.3
Odklon z Májkovej cez Blumentálsku a Bernolákovu ulicu.
Prínosy
•
•
minimálne realizačné náklady – zvislé značenie (upozornenie na odklonovú trasu – IP 30,
IS 13 – na Májkovej a Radlinského ulici),
bez dopadu na križovatku Krížna/Legionárska/Karadžičova.
12
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Riziká
•
•
vedenie tranzitnej dopravy po Blumentálskej a Bernolákovej ulici, ktoré majú charakter
vnútrosídliskových komunikácií a na tranzitnú dopravu nie sú určené, s negatívnym
dopadom na kvalitu bývania v tejto oblasti,
problematický výjazd z Bernolákovej na Radlinského ulicu kvôli kolónam pred križovatkou
Račianske mýto.
Obrázok 7: Odklonová trasa pre smer z centra - variant 1.3
3.2.4.
Odklonová trasa pre smer z centra – variant 1.4
Umožnenie pravého odbočenia z ulice I.Karvaša na Mýtnu ulicu.
Prínosy
•
bez dopadu na križovatku Krížna/Legionárska/Karadžičova.
Riziká
•
•
vyššie realizačné náklady – okrem úprav dopravného značenia a signálneho plánu je
potrebné aj vybudovanie „zrezania“ rohu križovatky Mýtna – I. Karvaša (pozri obr. 9 a
10), aby bolo odbočenie bezproblémové,
pre smer zo Špitálskej ulice je obchádzka komplikovaná (Americké nám. – Májkova –
Radlinského – I. Karvaša – Mýtna – Vazovova).
13
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Obrázok 8: Odklonová trasa pre smer z centra - variant 1.4
Obrázok 9: Križovatka Mýtna/I. Karvaša - súčasný stav
14
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Obrázok 10: Križovatka Mýtna/I. Karvaša - nový stav
3.2.5.
Odklonová trasa pre smer do centra – variant 2.1
Mýtna – I. Karvaša – Radlinského – Floriánske námestie. Bude potrebná úprava
signálneho plánu – samostatný signál pre smer vľavo.
Riziká
•
je možné, že bude potrebné predĺžiť odbočovací pruh, čo je síce realizovateľné
(rozšírenie Mýtnej ulice na strane k rozhlasu na úkor niekoľkých parkovacích miest;
priestoru na chodník zostane dosť), ale vyžiada si zvýšené finančné náklady.
Obrázok 11: Odklonová trasa pre smer do centra – variant 2.1
15
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
3.2.6.
Odklonová trasa pre smer do centra – variant 2.2
Odklon z Vazovovej cez Slovanskú a Fazuľovú ulicu. Bude treba zmeniť smer
jednosmernej premávky na Fazuľovej ulici a umožniť jazdu z Fazuľovej rovno na Floriánske
námestie.
Prínosy
•
•
minimálne realizačné náklady – zvislé a vodorovné značenie (upozornenie na odklonovú
trasu – IP 30, IS 13 – na Mýtnej ulici, upozornenie na neprejazdnosť Fazuľovej ulice na
Májkovej ulici),
zníženie rizika potreby predĺženia odbočovacieho pruhu vo variante 2.1.
Riziká
•
parkovacie miesta na Fazuľovej ulici zužujú cestu.
Obrázok 12: Odklonová trasa pre smer do centra – variant 2.2
16
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
3.3.
Návrh – variant 2
Variant 2 sa od variantu 1 líši tým, že neobsahuje vylúčenie automobilovej dopravy na
Radlinského ulici. Zmeny v zastávkach a zriadenie bus pruhov sú rovnaké ako vo variante 1.
Automobilová doprava by bola pozdĺž zastávok vedená po električkovom páse, takže
nebude možné predchádzať električky stojace na zastávke. Toto riešenie zaistí bezpečný
výstup a nástup cestujúcich.
Rovnaké ako vo variante 1 zostáva aj riešenie vjazdu do dvora objektu na
Radlinského 28.
Realizácia odklonových opatrení nie je na rozdiel od variantu 1 nevyhnutná, avšak
vzhľadom na obmedzenú priepustnosť Radlinského ulice by bolo vhodné uvážiť najmä ľavé
odbočenie z Krížnej na Legionársku (pozri bod 3.2.2), aby vodiči neobchádzali Radlinského
ulicu cez Blumentálsku a Bernolákovu.
Prínosy
•
•
•
•
•
vybudovanie prestupných zastávok bezpečných pre cestujúcich,
zrýchlenie autobusových liniek v smere na Račianske mýto vďaka bus pruhu,
zrušenie zastávky Vazovova zlepší prejazdnosť Radlinského ulice medzi Vazovovou
a Wilsonovou ulicou a v spojení so zablokovaním vozidiel na Radlinského električkami
a autobusmi stojacimi na zastávke pred daňovým úradom zlepší možnosti ľavého
odbočenia z Vazovovej ulice na Radlinského,
čiastočné upokojenie Floriánskeho námestia a Májkovej ulice v dôsledku čiastočnej
redukcie tranzitnej dopravy, pretože vozidlá idúce od Hodžovho námestia, ktoré doteraz
schádzajú na Radlinského ulicu cez Kollárovo námestie alebo cez ulicu I. Karvaša, budú
viac využívať cestu po Mýtnej a Vazovovej, keďže priepustnosť Radlinského ulice bude
výrazne znížená,
zostane zachovaný prejazd pre automobily, nebude treba hľadať odklonové trasy.
Negatíva
•
•
•
•
bezpečnosť ani zlepšenie situácie na Vazovovej nebude také výrazné, ako vo variante 1,
upokojenie Floriánskeho námestia a Májkovej ulice nebude také výrazné, ako vo variante
1,
električky vychádzajúce z Vazovovej ulice doľava na Radlinského budú musieť naďalej
dávať prednosť automobilovej doprave,
zdržiavanie vozidiel MHD
•
•
automobilová doprava čakajúca za stojacim vozidlom MHD spôsobí, že nebudú môcť
zastaviť dve vozidlá MHD za sebou (pretože druhá súprava by sa už nevošla za
čakajúce automobily na nástupište),
ak nebude možné vypnúť svetelnú signalizáciu, automobilová doprava čakajúca pred
križovatkou na Floriánskom námestí by mohla blokovať vozidlá MHD pri výjazde zo
zastávok.
17
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Obrázok 13: Zastávky Floriánske námestie a Vazovova - variant 2
18
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Obrázok 14: Zvedenie cestnej dopravy do električkového pruhu - zastávka
Klusáčkova, Brno
Obrázok 15: Automobil čakajúci za električkou stojacou na zastávke
Klusáčkova v Brne
19
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
3.4.
Návrh – variant 3
Variant 3 sa od variantu 2 líši spôsobom riešenia dopravy na Radlinského ulici
v smere z centra. Smer do centra zostáva bez zmeny.
Nástupište zastávky by tvoril nástupný ostrovček. Jazdný pruh pre automobilovú
dopravu by bol posunutý na miesto terajšieho chodníka. Chodcom by zostal chodník popred
budovy nadväzujúce na areál Blumentálskeho kostola. Z tohto chodníka však treba
vybudovať na úkor zelene spojovací chodník k priechodu pre chodcov, ktorým sa bude
prechádzať na nástupný ostrovček k označníku zastávky.
Vjazd do dvora na Radlinského 28 by bol z posunutej komunikácie, čím by odpadla
nutnosť zošikmenia hrany nástupišťa.
Realizácia odklonových opatrení nie je potrebná.
Prínosy
•
•
•
•
•
vybudovanie prestupných zastávok bezpečných pre cestujúcich,
zrýchlenie autobusových liniek v smere na Račianske mýto vďaka bus pruhu,
vozidlá MHD v smere z centra nebudú obmedzované automobilovou dopravou,
zrušenie zastávky Vazovova zlepší prejazdnosť Radlinského ulice medzi Vazovovou
a Wilsonovou ulicou, a tým čiastočne zlepší možnosti ľavého odbočenia z Vazovovej
ulice na Radlinského,
zostane zachovaný prejazd pre automobily, nebude treba hľadať odklonové trasy.
Negatíva
•
•
•
•
•
•
•
vysoké investičné náklady – nutné vybudovanie nového jazdného pruhu,
obmedzenie chodcov zabratím jedného chodníka,
čiastočné zabratie zelene,
zlepšenie situácie na Vazovovej nebude také výrazné, ako vo variantoch 1 a 2,
variant 3 neprinesie upokojenie Floriánskeho námestia a Májkovej ulice, pretože
prejazdnosť v smere na Račianske mýto nebude znížená,
električky vychádzajúce z Vazovovej ulice doľava na Radlinského budú musieť naďalej
dávať prednosť automobilovej doprave,
zdržiavanie vozidiel MHD v smere do centra
•
•
automobilová doprava čakajúca za stojacim vozidlom MHD spôsobí, že nebudú môcť
zastaviť dve vozidlá MHD za sebou (pretože druhá súprava by sa už nevošla za
čakajúce automobily na nástupište),
ak nebude možné vypnúť svetelnú signalizáciu, automobilová doprava čakajúca pred
križovatkou na Floriánskom námestí by mohla blokovať vozidlá MHD pri výjazde zo
zastávok.
20
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
Variant č. 3 je najdrahší a časovo najnáročnejší, preto ho neodporúčame realizovať.
Uvádzame ho len kvôli úplnosti všetkých možných riešení.
21
Obrázok 16: Zastávky Floriánske námestie a Vazovova - variant 3
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
3.5.
Kombinácie variantov
Nami uvedené varianty možno kombinovať (vylúčiť automobilovú dopravu len
v jednom smere, pričom podľa nášho názoru je vylúčenie v smere z centra viac žiaduce ako
v opačnom smere).
3.6.
Odporúčanie
Z uvedených variantov odporúčame ako najvhodnejší z hľadiska dopravy a životného
prostredia variant 1 s odklonovou trasou podľa bodu 3.2.1, príp. 3.2.2.
23
Návrh na vybudovanie prestupných zastávok MHD
4. Návrh postupu
Pri realizácii navrhujeme nasledujúci postup:
4.1.
•
•
•
•
•
•
1. fáza
vybudovanie vyvýšených nástupíšť zastávky na Radlinského ulici ako provizórnych
riešení napr. z panelov, zatiaľ bez prístreškov,
zrušenie zastávky Vazovova na Radlinského ulici a zastávky Floriánske námestie na
Floriánskom námestí,
zmena električkových zastávok Vazovova na Vazovovej ulici na občasné,
vyznačenie bus pruhu v úseku Vazovova – Račianske mýto,
vo variante 1 vylúčenie automobilovej dopravy v úseku Vazovova – Fazuľová
a vyznačenie bus pruhu v smere do centra,
ako odklonová trasa budú fungovať trasy Záhradnícka – Karadžičova (pozri bod 3.2.1) a
Blumentálska – Bernolákova (pozri bod 3.2.3), v smere do centra trasy Mýtna – I.Karvaša
(pozri bod 3.2.5) a Vazovova – Fazuľová (pozri bod 3.2.6).
Táto fáza je realizovateľná prakticky ihneď, vyžaduje minimálne náklady a
administratívu. Súčasne však treba vykonávať administratívne kroky potrebné na realizáciu
ďalších fáz.
4.2.
•
•
•
prestavanie nástupíšť na definitívne, presun autobusových zastávok,
vo variantoch 1 alebo 3 vyznačenie bus pruhu v úseku I. Karvaša – Vazovova,
vo variantoch 1 alebo 2 prípadná realizácia odklonovej trasy podľa bodu 3.2.2.
4.3.
•
•
•
•
2. fáza
3. fáza
vo variante 3 vybudovanie spojovacieho chodníka a nového jazdného pruhu,
vo variantoch 1 alebo 2 prípadná realizácia odklonovej trasy podľa bodu 3.2.4, prípadne
predĺženie odbočovacieho pruhu z Mýtnej ulice doľava na ulicu I. Karvaša,
narovnanie električkovej trate z Radlinského na Americké námestie,
celková revitalizácia priestoru Floriánskeho námestia, rozšírenie verejných priestorov,
doplnenie zelene, mobiliáru, architektonické dotvorenie; z Floriánskeho námestia sa tak
môže stať pekné námestie namiesto svetelnej križovatky.
24
Download

Občianska iniciatíva Lepšia doprava