Pravidlá súťaže
1) Nestlé Slovensko s. r. o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31 568 211, Slovenská republika
(ďalej len „Usporiadateľ“) v spolupráci s CK Výletovo, Bojnická cesta č.31, 971 01 Prievidza (ďalej len „Partner“)
usporiadajú na území Slovenskej republiky v období od 16.3.2015 do 29.5.2015 spotrebiteľskú akciu „Doprajte si
oddych vo wellness raji historického mesta Eger-Maďarsko“ (ďalej iba „Akcia“ alebo „Súťaž“). Výhra obsahuje
wellness zájazd spolu s ubytovaním v meste Eger v dátume od 4. - 7. júna 2015.
2) Akcia prebieha na území Slovenskej republiky pre občanov Slovenskej republiky v termíne od 16.3.2015 do
29.5.2015 v sieti našich obchodných partnerov - Alfa R, Bohuš Šesták, CBA Verex, DMJ Market, Frikas, Inmedia,
Karmen, Komfos, Kon Rad, Mabonex, Next Trade, Prvá Cateringová, T-613, Sintra, Paradiso, Demifood, Globus,
Sarkan gastro, Eden, Metro, Seviti, Mirkom, Sagena, Bidvest, HOPE.
3) Súťaže sa môžu zúčastniť spotrebitelia, ktorí v období trvania danej akcie nakúpia výrobky zo sortimentu:
a.) Food (vrátane Caro, Ricore, retailu a QD) v ľubovoľnej kombinácii kumulovanou objednávkou v hodnote
1500 € (bez DPH) v doporučených maloobchodných cenách alebo,
b.) NP Food (bez Caro, Ricore, retailu a QD) v ľubovoľnej kombinácii kumulovanou objednávkou v hodnote
1100 € (bez DPH) v doporučených maloobchodných cenách, čo predstavuje jednu zo zadefinovaných
podmienok pre získanie výhry. Vyhodnotenie prebehne na základe reportu transférových objednávok
realizovanými obchodnými zástupcami Nestlé Professional.v deň nasledujúci po ukončení Akcie, najneskôr
do 1.6.2015. Výhercom súťaže sa stávajú spotrebitelia, ktorí splnia podmienky spotrebiteľskej súťaže, tj.
kumulovanou objednávkou splnia cenovú hranicu a budú vyžrebovaní a vyhodnotení. Každý účastník môže byť
v rámci Akcie zaradený do žrebovania len jedenkrát po splnení dosiahnutia limitu hodnoty objednávok.
4) Mená výhercov budú oznámené prostredníctvom našich obchodných zástupcov telefonicky.
5) Akcia končí 29.5.2015 piatok a výhry budú oznámené najneskôr do 1.6.2015.
6) Objednávka, ktorá nebude obsahovať príslušný nákup výrobkov alebo nebude obsahovať dátum nákupu zhodný
s termínom konania Akcie, prípadne také, na ktorých tieto údaje nebudú čitateľné alebo zrozumiteľné, nebudú
zaradené do vyhodnotenia.
7) Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. Zákon z dani z príjmov
v platnom znení nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).
8) Práva a povinnosti Usporiadateľa súťaže
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej
hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby
mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Usporiadateľ súťaže si ďalej vyhradzuje právo
kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti, alebo súťaž ukončiť, a to v priebehu celého
obdobia súťaže. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónneho
čísla, ak mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená najneskôr v posledný deň Akcie.. Usporiadateľ nie
je zodpovedný za funkčnosť sietí
mobilných operátorov ani za nedoručenie, stratu či poškodenie výhier zaslaných prostredníctvom pošty či iným
spôsobom. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena
nebola výhercom riadne a včas oznámená najneskôr v posledný deň Akcie, rovnako ako v prípade neprítomnosti
výhercu na adrese, ktorú mu výherca
oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto
pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.
9) Zakúpením vyššie uvedených výrobkov podľa čl. 3 týchto pravidiel každý spotrebiteľ:
a) udeľuje usporiadateľovi a partnerovi súťaže v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo,
prípadne ďalších údajov, ktoré usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v súťaži poskytne, za účelom overenia
jeho účasti v súťaži, za účelom zistenia, či splnil podmienky súťaže, za účelom odovzdania výhry v súťaži a pre ďalšie
obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov; ďalej tiež súhlasí so zverejnením týchto údajov v
rozsahu meno, priezvisko a názov obce v oznamovacích prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa po dobu
maximálne 1 roka. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto jeho osobné údaje boli v rozsahu a na účel
vyššie uvedený spracúvané aj prostredníctvom tretej strany poverenej usporiadateľom. Usporiadateľ je oprávnený k
týmto osobným údajom priradiť aj ďalšie osobné údaje súťažiaceho. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomným vyhlásením zaslaným na adresu sídla usporiadateľa. Súťažiaci
má podľa § 20 a nasledujúcich Zákona č.122/2013 Z. z. ďalej právo na informácie o stave spracúvania svojich
osobných údajov, právo na kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych
alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený
účel ich spracúvania atď. Odvolanie súhlasu nakladať s údajmi je účinné v okamihu jeho doručenia usporiadateľovi a
má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v súťaži vrátane straty nároku na výhru, ak je doručené pred
odovzdaním výhry súťažiacemu;
b) udeľuje usporiadateľovi súťaže v súlade so zákonom 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom
znení súhlas so zasielaním ponúk tovaru a služieb formou telefonického kontaktu, SMS správ a elektronickej pošty (t.
j. formou priameho marketingu). Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v písomnej žiadosti o skončenie
zasielania takého ponúkania tovaru a služieb poslanej na adresu usporiadateľa alebo osobne na telefónnom čísle alebo
napísaním správy na e-mailovú adresu, z ktorej bola ponuka odoslaná;
c) udeľuje usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
súhlas s používaním svojej podobizne, svojich písomných prejavov, fotografií a obrazových aj zvukových záznamov
týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy urobených usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním
súťaže a odovzdaním výhier (ďalej len „záznamy“) pre komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez
ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými bežnými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným
spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi tento súhlas
bezplatne, bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie
osoby, ktorým usporiadateľ záznamy v súlade s ich určením poskytne;
d) a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže.
10) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže
zaradené. Ak sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek tomu stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých
informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra jej nebude odovzdaná. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje
právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného či nekalého
konania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, ak existujú
pochybnosti o spôsobe získania faktúry zo strany súťažiacich či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany
súťažiacich alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi či zásadami
fairplay.
11) Zúčastniť Akcie sa môžu iba osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky. V prípade účasti osoby mladšej ako
18 rokov treba písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.
12) Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci Usporiadateľa, zamestnanci patriaci pod vyššie spomínané spoločnosti a
spolupracujúce spoločnosti ani osoby im blízke.
13) V prípade nezhôd má Usporiadateľ právo konečného rozhodnutia. Vymáhanie výhier či účasti v Akcii právnou
cestou je vylúčené.
14) Tieto pravidlá obsahujú práva a povinností účastníkov Akcie a záväzne upravujú podmienky účastí v Akcii.
V skrátených verziách môžu byť tieto pravidlá uvedené aj napr. (v letákoch, banneroch na webovom sídle
Usporiadateľa). Pre organizáciu Akcie a určenie výhercu je záväzné úplné znenie pravidiel Akcie.
15) Úplné znenie pravidiel Akcie je k dispozícii u Usporiadateľa súťaže.
V Bratislave dňa: 13.3.2015
Download

Pravidlá súťaže 1) Nestlé Slovensko s. r. o., so sídlom Košovská