Úlohy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 4-ročnej formy štúdia
na školský rok 2010/2011
Variant A
1. Označ možnosť, v ktorej sú všetky zámená rovnakého druhu:
A) V ten deň prišiel taký unavený, že sa mu nechcelo o tom hovoriť.
B) Podišiel k nej a chytil ju za ruku, keď jej to hovoril.
C) Zobral ich kabáty, prikryl naše staré plášte i jej nové šaty.
2.
Vyber vhodný výraz zo zátvorky:
A) dajme hlavy ( do kopy / dokopy )
B) výnimka ( z pravidla / spravidla )
C) auto prišlo ( z prava / sprava )
3. V ktorej možnosti je pravopisná chyba:
A) slovenskí cyklisti, bystrým žabím skokom, o včeľom mede
B) otcove stratené pero, vír nepokojných myšlienok, Veľká noc,
C) americkí černosi, nespokojní Žilinčania, holubí párik
D) žiadna z možností
4. V ktorej z možností sú správne určené vetné členy uvedenej vety:
Kozmonauti sa po niekoľkých rokoch pobytu vo vesmíre vracajú domov.
A) podmet, zhodný prívlastok, príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, nezhodný
prívlastok, prísudok, príslovkové určenie miesta
B) podmet, zhodný prívlastok, príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, príslovkové
určenie miesta,
prísudok, príslovkové určenie miesta
C) podmet, zhodný prívlastok, príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, nepriamy
predmet, prísudok, príslovkové určenie miesta
Ukážka č.1
Pobelavé kaderie šije im otáča,
Modré ich oči bystro v okolo si páča.
Rastom sú ako jedle, pevní ani skala,
Zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.
5. Ktoré tvrdenie vzťahujúce sa k ukážke č. 1 je nesprávne:
A) Ukážka je z básne Mor ho!
B) Autorom ukážky je Andrej Sládkovič.
C) Rým básne je združený.
6. Z ukážky č. 1 vypíš dve prirovnania.
7.
Ktorý slohový postup sa uplatňuje v ukážke?
Otoč na druhú stranu.
8.
Uvedené slová daj do žiadaného tvaru a správne zapíš :
A) grizly ( G sg. ),
B) Andrea ( N pl. ), C) princezná ( D sg. )
9. Uvedené číslovky vo vete napíš slovom :
Z ( 21 ) spolužiakov sa ( 2 ) umiestnili ( 1. ).
10. Napíš správne jotu/ypsilon v koreni prevzatých slov :
A) s-nonymum, B) b-znis,
C) p-ramída
11. Označ vetu, ktorá do radu nepatrí.
A) Celé mesto ešte spalo v rannom slnku.
B) Nevieme sa správne stravovať.
C) V našej pivnici straší.
12.
V ktorej z možností vznikli všetky slová rovnakým spôsobom ? Uveď akým.
A) bezhraničný, ctižiadostivý, odvrátený, skalopevný
B) veľkosklad, kníhtlač, srdcervúci, vodomer
C) stromisko, drevorubač, drevený, vyvrátiť
D) napr., TANAP, kilogram, koruna
13. V ktorej možnosti sú slovesné tvary volá sa, volajúc, volať, volal, volanie správne
pomenované podľa určitosti ?
A) určitý, neurčitý, určitý, neurčitý, neurčitý
B) neurčitý, určitý, určitý, neurčitý, určitý
C) určitý, určitý, určitý, neurčitý, neurčitý
D) určitý, neurčitý, neurčitý, určitý, neurčitý
14.
Zmeň nepriamu reč na priamu:
Štúr začal rozprávať, že slovenský ľud žije biedne.
15. Ktorá z viet nie je priraďovacie súvetie odporovacie ?
A)
B)
C)
D)
Bol tu dnes ráno, no nenechal nijaký odkaz.
Zo záhrady nepriniesol ovocie, ale zeleninu.
Bol už koniec augusta, lenže horúčavy ešte trvali.
Celý večer sa učil, ale jednako nič nepochopil.
16. Ktoré literárno-historické udalosti pripomínajú rok 1787 ?
Koniec testu.
Diktát
Variant A
Kniha je predmet, ktorý obsahuje písané a obrázkové informácie. Tvorbu kníh
ovplyvnili v minulosti tri objavy: vynájdenie písma, objav výroby papiera a vynález kníhtlače.
Po vynáleze písma sa informácie uchovávali vyryté do hlinených tabuliek, vytesané do
kameňa, namaľované na papyrusových zvitkoch alebo napísané na pergamene, neskôr na
papieri. Listy, ktoré k sebe navzájom patrili, začali ľudia viazať do kožených alebo drevených
dosák, často ozdobených drahými kovmi, drahokamami alebo slonovinou, čo boli vlastne
prvé knihy. Zhotovovali sa najmä v starobylých kláštoroch, kde ich ručne odpisovali učení
mnísi. Preto boli veľmi drahé. Až po vynáleze kníhtlače v 15. storočí knihy zlacneli, čo
významne ovplyvnilo ich rozšírenie medzi ľuďmi.
Ukrývajú množstvo užitočných informácií, neobyčajných príbehov, ktoré do nich po
stáročia vkladali významní učenci, známi spisovatelia a rôzni iní autori.
Stupnica: 0-1 ch = 5b
2-3 ch = 4b
4-5 ch = 3b
6-7 ch = 2b
8-9 ch = 1b
10 a viac = 0b
Úlohy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 4-ročnej formy gymnázia
na školský rok 2010/2011
Variant B
1. V ktorej z uvedených možností majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor ?
A)
B)
C)
D)
pec, obec, step, noc
malina, bylina, lavica, prikrývka
ujkovi, holubovi, Miškovi, žiakovi
s huslistom, so sudcom, s Jankom, s medveďom
2. O skloňovaní podstatného mena pani platí:
A)
B)
C)
D)
skloňuje sa iba vtedy, ak stojí samostatne
skloňuje sa iba v množnom čísle
skloňuje sa iba v spojení s vlastným menom
je nesklonné
3. Ktorá z viet je dvojčlenná neúplná?
A)
B)
C)
D)
Až potom prvý vystúpil z radu.
Celé mesto ešte spalo v rannom slnku.
Nevieme sa správne stravovať.
V našej pivnici straší.
4. Ktorá z viet zodpovedá danému poradiu vetných členov:
zhodný prívlastok, podmet, prísudok, zhodný prívlastok, priamy predmet, nezhodný
prívlastok
A)
B)
C)
D)
Zahraniční turisti si odnášali nezabudnuteľné spomienky na dovolenku.
Usilovné deti pomáhali svojim rodičom v záhrade.
Vysoký muž pomaly prišiel až k dverám domu.
Malý Janko sa zobudil na príjemné zvonenie hrkálok.
5. Koľko pravopisných chýb je v nasledujúcej vete?
Na rozdiel od Australských domorodcov, ktorý sa prispôsobili prírode a žili s ňou v súlade
sa európania kôli sebe pokúšali pretvoriť a zmeniť prírodu.
A)
B)
C)
D)
dve
tri
štyri
päť
6. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená rovnakého druhu?
A)
B)
C)
D)
rybí, hadí, líškin, jazvečí
drevený, zlatý, malinový, ovocný
otcov, mačkin, chlapcov, susedský
mladý, vysoký, nádherný, sklenený
7. V ktorej z frazeologických jednotiek je správne uvedený jej význam?
A)
B)
C)
D)
vziať si niečo na mušku = zacieliť puškou
kocky sú hodené = hra sa môže začať
podávať si kľučky = prichádzať jeden za druhým
bojovať s veternými mlynmi = bojovať proti nepriateľovi
Otoč na druhú stranu.
8. V ktorej z viet nie je pravopisná chyba?
A)
B)
C)
D)
Siedmy žiaci z triedy ochoreli, a tak sme previerku nepísali.
S viacerými spolužiakmi sa už poznám zo Základnej školy.
Najviac práce majú mliekári zavčasu ráno.
Za rozumných považujeme iba tých, ktorí majú rovnaké názory ako my.
9. Z uvedených výrazov vyber spisovne správny:
A)
B)
C)
D)
lízatko / lízanka
predsedníčka / predsedkyňa
posilovňa / posilňovňa
strúhadlo / strúhatko
10. K medzníku vývinu slovenského jazyka doplň osobnosť a udalosť:
A) rok 1787
B) rok 1843
Ukážka č.1
Do vodičky skočil, múď si neprevrátil –
Janík mladuštičký svoj život utratil.
Tam ho voda zniesla k háju zelenému,
By šumotu svrčín načúval ––––––.
Hora, voda hučí, vetríček podúva –
Janík pod svrčinou na brehu počúva.
11. Ktoré slovo patrí na vynechané miesto v ukážke ?
A)
B)
C)
D)
s pokorou
pozorne
tichému
plachý
12. Básnická generácia štúrovcov, do ktorej patrí Janko Kráľ patrí do obdobia:
A)
B)
C)
D)
realizmu
romantizmu
medzivojnovej literatúry
klasicizmu
13. O balade neplatí:
A) končí sa tragicky
B) patrí k lyrickým literárnym formám
C) vychádza z ústnej ľudovej slovesnosti
14. K akému funkčnému jazykovému štýlu patrí ukážka č.1?
15. Urč nepriame, obrazné pomenovania:
A)
B)
C)
D)
obloha vzdychá
čítam Hviezdoslava
lúče slnka zalievali krajinu
mrazivý dotyk
16. opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni aj v próze sa nazýva:
A)
B)
C)
D)
anafora
epifora
epizeuxa
aliterácia
Koniec testu.
Diktát
Variant B
Miloš Agaj, prvý v abecede, nemal ani trému, ani strach, ani predbežné informácie.
Nemal ani sluch a to ho napĺňalo pokojom. Smelo si zastal pred výberovú porotu. Hlavný
porotca sa mu videl byť sympatický, pokojný, vyrovnaný. Lenže Agaj vedel rozzúriť aj
človeka s kamenným srdcom. Banoval, že jeho výkon nebude môcť sledovať Hraško a Plíhal
a iní viťúzi, ktorí sedeli v triede. Zatiahol vysokým hláskom, no hlas bolo treba zdvihnúť ešte
vyššie. Náročky však nevytiahol. Z hrdla sa mu vydral len akýsi piskot. Zakaždým mal
úžasný pocit, keď cítil, ako pesnička, ktorú spieva, príšerne znie, ako krivia niektorí učitelia
pery, keď to počujú.
Anička Cibuľková videla, aký je ľahostajný, naozaj ako tí sadisti, čo mučia obete
z radosti. Agaj mučí učiteľa. Aké bolo jej prekvapenie, keď učiteľ povedal: „ Berieme ťa. Máš
dobrý hlas. Len treba veľa cvičiť.“
Stupnica: 0-1 ch = 5b
2-3 ch = 4b
4-5 ch = 3b
6-7 ch = 2b
8-9 ch = 1b
10 a viac = 0b
Download

4-rocnik variant A a B