Spoločnost’ pre zachovanie tradícií – Bytča
IČO: 30795320/001
Rodný dom prezidenta Tisa
ulica 1. mája č. 35/4
014 01 Bytča
Tel.:
0918 73 12 13
0948 26 69 99
E-mail: [email protected]
Bankové spojenie: 11 313 830 18/1111
CESTA CIEĽOM! PRAVDA PRÁVOM! VEDOMOSŤ VEČNOSŤOU!
Igor Cagáň
| Dátum: 27. augusta 2012 | Váš list: ---
.
| Naše číslo: 29/2012
Od / From: Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča,
ul. 1. mája 35/4, 014 01 Bytča, Slovenská republika
Generálny sekretariát KBS
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P. O. BOX 113
814 99 Bratislava
Veľavážení a ctení učitelia Tradície,
Vaša Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský, Vaša Excelencia Mons. Viliam Judák,
Vaša Excelencia Mons. Marián Chovanec, Vaša Excelencia Mons. Tomáš Galis, Vaša
Excelencia Mons. Stanislav Stolárik,
z rodného domu mučeníka viery našej a národa slovenského, Jozefa, obraciam sa na
Vás s týmto listom.
Dňa 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sme navštívili slávnostnú
svätú omšu o 18:00 vo Farskom kostole všetkých svätých v Bytči. Keďže sme
sa v tieto dni so známymi zišli kvôli sanačným prácam na Rodnom dome prezidenta
Tisa, doktora teológie, ktorý sa vo svojej dizertačnej práci z roku 1910 zaoberal
Dôkazmi o panenskom materstve Márie na základe dokumentov spred
Nicejského koncilu, rozhodli sme sa z príležitosti priliehavého sviatku našej Cirkvi
vziať so sebou do kostola i obraz autora tejto práce – mučeníka Jozefa – prosiac, aby
sa Panna Mária prihovorila za neho u nášho Pána, Ježiša Krista.
Môj známy, Patrik, sa s obrazom mučeníka Jozefa postavil počas svätej omše pred
bočný oltár svätého Františka z Assisi tak, aby ho i miestni Bytčania mohli zahliadnuť
a vo svojich modlitbách v tento pamätný deň si tak spomenuli orodovať i za mučeníka
Jozefa a skrze neho aj za slovenský národ gniavený diablom-zvodcom a pokušiteľom.
Pri tomto skutku, neviedla nás žiadna iná pohnútka, lež riadili sme sa slovami sv.
Pavla, kedy zhodili sme skutky tmy a obliekli sa do výzbroje svetla (porovnaj Rim 13,
12), bedrá sme si prepásali pravdou, obliekli si pancier spravodlivosti a obuli si
pohotovosť pre evanjelium pokoja. Štítom proti krivým pohľadom sťa šípom
zloducha nám bola viera, kým myseľ sme si chránili prilbou spásy a za meč sme
vytasili Ducha, ktorým je Božie Slovo (porovnaj Ef 6, 14-17).
Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča | IČO: 30795320/001 | Ulica 1. mája č. 35/4 | 014
01 Bytča | Tel.: 0918 73 12 13 | E-mail: [email protected] | Bankové spojenie: UniCredit
Bank 11 313 830 18/1111 | IBAN: SK 20 1111 0000 0011 3138 3018 | SWIFT (BIC): UNCRSKBX
strana
1/1
Pred prepustením veriacich sme boli slušne napomenutí celebrujúcim kňazom, ktorý
vo svojom prehovore zdôraznil, že stredobodom pozornosti veriacich počas svätej
omše má byť „obetný stôl“, a preto majú byť veriaci otočení smerom k nemu
a k úkonom na ňom prevádzaných počas konsekrácie a nič iné nemá odvádzať ich
pozornosť od tohto aktu obety samotného Boha.
Ako laik nemôžem iné ako súhlasiť s tým, že kostol má byť pietnym miestom
sprítomnenia nášho Pána, Ježiša Krista, ku ktorému má smerovať všetka naša
pozornosť a úcta, ak iste si však môžem dovoliť poznámku: konštitúciou II.
vatikánskeho koncilu Sacrosantum Concilium z roku 1963 sa od druhej
polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia časť Cirkvi – a práve tá vysluhujúca
– otočila počas liturgie Pánu Bohu chrbtom, in verso populum, ako prvá a pozornosť
laikov od oltára rovnako odviedla zasvätená časť Cirkvi k akémusi „stolu“ (modlíme
sa dodnes vari za vyzdvihnutie kohosi na akýsi „stôl“ či na oltár?).
Nehovorím už o gitarových či rockových svätých omšiach či o plátnach pre
dataprojektory, o pútačoch nemenej pripomínajúcich tie reklamné s podobizňami
blahoslaveného Jána Pavla II. či vierozvestcov svätého Cyrila a svätého Metoda, ktoré
zaplavili za posledné obdobie naše kostoly – až by sa mohlo zdať, že naša Cirkev
„vyvetrala“ až príliš a vpustila k stráženému pokladu viery i čosi inšie než sviežosť
samotného Ducha Svätého...
V situácii, kedy popritom všetkom na Slovensku pri svätej omši v národnom jazyku
kňaz premieňa i po roku 2006 až dodnes so slovami „pro omnibus“ (preklad – za
všetkých) miesto „pro multis“ (preklad – za mnohých) napriek Listu Kongregácie
pre Boží kult a disciplínu sviatostí
o preklade „pro multis“
pri
konsekračných slovách nad kalichom, dovolím si tvrdiť, že obrázok mučeníka
Jozefa pri bočnom oltári je najmenšie zlo, ktoré by nás malo v týchto chvíľach trápiť...
Čo nás, Cirkev, trápi a sužuje najväčšmi, počas svätej omše i mimo ňu, je však
očividne strach – strach byť opäť Cirkvou bojujúcou, kedy si opäť čo najviac z nás,
zasvätených i laikov, oblečie výzbroj kresťana popísanú sv. Pavlom v Liste Efezanom
a nezabudne pri tom najmä na štít viery, prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je
Božie slovo.
Preto nezabúdajme, slovami svätého Augustína, že Kristus nás síce vykúpil bez nás,
ale spasiť nás bez nás nespasí!
„Všetko je možné tomu, kto verí!“ (Mk, 9,23), a preto Vás prosím, veľavážení a ctení
učitelia Tradície na Slovensku, aby ste sa vrúcne a otvorene v sobotu 13. októbra
2012 z príležitosti 125. výročia narodenia mučeníka Jozefa, modlili za jeho
vyzdvihnutie na oltár – modlili spolu s nami. Tak ako Panna Orleánska, sv. Jana
Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča | IČO: 30795320/001 | Ulica 1. mája č. 35/4 | 014
01 Bytča | Tel.: 0918 73 12 13 | E-mail: [email protected] | Bankové spojenie: UniCredit
Bank 11 313 830 18/1111 | IBAN: SK 20 1111 0000 0011 3138 3018 | SWIFT (BIC): UNCRSKBX
strana
2/2
z Arku, bola bývala viedla Francúzov, tak mučeník Jozef z Veľkej Bytče bol býval
viedol do boja za Boha, za kráľa, za národ nás Slovenov! Preto, nebojme sa, veď
vyzdvihnutie Panny Orleánskej na oltár svätou Cirkvou trvalo celých 464 rokov, čože
je to 65 rokov od mučeníckej smrti Jozefovej v živote dvoj tisícročnej svätej Cirkvi,
večnej nevesty Kristovej?!
Myšlienky, slová a skutky sobotňajšieho 13. októbra 2012 nech mnohí
obetujú za jedného, s ktorým sú spätí všetci!
Veriacich zadetých Pravdou kolom bedier preto vyzývame, aby v tento deň
prichádzali do svojich kostolov s vlajkami či zástavami s bielym
dvojkrížom alebo s podobizňou mučeníka Jozefa a mlčky a nenútene sa
postavili s nimi k bočným oltárom svojich kostolov, a aby po dôkladne vykonanej
úprimnej ľútosti nad svojimi hriechmi prijímali zbožne na kolenách a do
úst!
Lebo z Jeho úst bude vychádzať ostrý meč, aby ním bil národy (porovnaj Zjv 19,15)!
Po svätej omši nech pripojí každý osobnú modlitbu za svätého Otca
Benedikta XVI. a za jeho správne rozhodnutia.
Nech nás v spravodlivom boji za zachovávanie dedičstva našich predkov vedie
Všemohúci Otec, Syn i Duch Svätý.
Christus Vincit!
Christus Regnat!
Christus Imperat!
2012-08-27
Igor Cagáň, v. r.
predseda SZT BY
Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča | IČO: 30795320/001 | Ulica 1. mája č. 35/4 | 014
01 Bytča | Tel.: 0918 73 12 13 | E-mail: [email protected] | Bankové spojenie: UniCredit
Bank 11 313 830 18/1111 | IBAN: SK 20 1111 0000 0011 3138 3018 | SWIFT (BIC): UNCRSKBX
strana
3/3
Download

Spoločnost` pre zachovanie tradícií – Bytča