Zelená škola v školskom roku 2013/ 2014
Naša škola sa po ročnej prestávke zapojila opäť do projektu ,,Zelená škola“. Čo to pre
našu školu, žiakov i dobrovoľníkov znamená? V čo najväčšej miere sa zapájať do aktivít
týkajúcich sa ochrane životného prostredia. Vytvorením kolégia Zelenej školy sme začali
pracovať na audite školy, ktorý mám ukázal v ktorej oblasti máme nedostatky a čo by sme
preto mohli urobiť. Pre dvojročné certifikačné obdobie sme si vybrali tému ,,Zeleň a ochrana
prírody“. Kolégium Zelenej školy sa stretával pravidelne v mesačných intervaloch a pri
prípravách aktivít aj častejšie. Naše tohtoročné akcie boli nasledovné :
Hovorme o jedle od 14.10 do 17. 10 2013
Prvý deň : Dnešné vyučovanie sme začali počúvaním školského rozhlasu o pláne týždňa ,,
Hovorme o jedle“ a konkrétne si žiačka 8.ročníka pripravila referát o potravinách ako zdroja
života. Po skončení rozhlasového príspevku sa vyučujúci pýtali žiakov čo si zapamätali
z prečítaného príspevku. Žiaci reagovali a dopĺňali odpovede i o svoje poznatky a skúsenosti
s potravinami. Žiaci prvého stupňa v rámci popoludňajšieho voľného času vytvárali mozaiky
ovocia i maľovali zdravý zdroj potravín- ovocie a zeleninu. Tiež sme zhotovili nástenky .
Sára Jana Gazdíková 8.trieda- rozhlasový príspevok
Jedna z násteniek
ZELENINA A OVOCIE
Druhý deň plný zdravia a rozprávaní o jedle sme zrealizovali
v školskej jedálni. Žiaci si mali za úlohu priniesť zeleninu a ovocie.
so žiakmi
I. stupňa
 Prednáška
Na úvod aktivít dnešného dňa Mgr. Renata Gazdíková urobila žiakom prednášku
o zelenine a ovocí, poukazovala im motivačné obrázky na ktorých boli najznámejšie
druhy zeleniny a ovocia. Vyzdvihla dôležitosť prijímania najmä čerstvej zeleniny a ovocia
v našom dennom jedálničku. Žiaci spontánne reagovali na jej záverečné otázky.
 Šalátové prekvapenia
Nasledovali ,, Zeleninovo- ovocné dielne,,. Každá trieda pod vedením svojho
vyučujúceho spracovala svoje produkty a urobili si ovocné alebo zeleninové misy.
Žiakom sa veľmi páčilo, že si môžu samostatne urobiť chutný šalátik. Svoje šalátové misy
žiaci následne ochutnávali.
 Aké mám chuťové vnemy?
Popri ochutnávke šalátových mís prebiehala súťaž o najlepšieho znalca druhov ovocia
a zeleniny. Každá trieda si vybrala svojho zástupcu, ktorý hádal, akú vzorku ovocia či
zeleniny práve ochutnáva. Pani učiteľka dala každému žiakovi 5 vzoriek. Žiak so
zaviazanými očami hádal názov daného ovocia alebo zeleniny. Súťaž dopadla nasledovne :
1.miesto
IV.A, III. trieda po 5bodov
2.miesto
IV.B, II. trieda - po 4 body
3.miesto
I.trieda
- 3 body
 Informujrodičov
V závere dnešného dňa si žiaci so svojimi vyučujúcimi vypracovali pracovné listy a ich
úlohou bolo prezentovať doma rodičom, aká dôležitá je pre človeka zelenina
a ovocie. Svoje zážitky s rozhovorov s rodičmi budú rozprávať zajtra svojim
vyučujúcim.
 Prednáška : Zelenina a ovocie
Súťaž : Aké mám chuťové vnemy?
Mäso, ryby, vajcia strukoviny
Vo štvrtý deň sme sa rozhodli pre dve aktivity. Jednu sme zrealizovali pre žiakov II.
stupňa a jednu pre žiakov I. stupňa.
 Zdravé nátierky
V snahe pritiahnuť žiakov k zdravému životnému štýlu sme
v
,,továrňach“ vyrábali nátierky zo zdravých surovín. Žiaci II. stupňa zhotovili rôzne
druhy nátierok: rybaciu, vajíčkovú, mrkvovú.... Svoje umenie natreli na pečivo. Každá
trieda prezentovala svoje pochúťky
vo vestibule školy. Ponúkali spolužiakov
z iných ročníkov a tak mohli zistiť, že zdravé suroviny sa dajú chutne pripraviť
a skonzumovať.
 Prednášky
Žiaci I. stupňa mali prednášku s vedúcou školskej jedálne Oľgou Priatkovou.
Pani vedúca si pre žiakov pripravila zaujímavú prednášku o druhoch mäsa, rýb, prečo
je vajíčko zdravé a čo sa v ňom ukrýva ako aj dôležitosť strukovín v našom
jedálničku.
Výroba nátierok
Spoločná ochutnávka
Prednáška I. stupeň
Jedz a hýb sa !
Posledný deň týždňa venovaný rozprávaniu o jedle a zdravom životnom štýle sme
zakončili pre deti najprirodzenejšou aktivitou – pohybom. Pravdaže sme im zdôraznili, že ak
sa chcú venovať športu a pohybovým aktivitám, musia i dopĺňať stratenú energiu späť. Nie
však sladkosťami, ale hodnotnou stravou.

Hýbe sa celá škola
Žiaci I. stupňa ZŠ
Žiaci II. stupňa ZŠ
EKO karneval
Keďže sme zapojení do projektu Zelená škola, maškarný ples sa niesol v duchu EKO
masiek. Žiaci I. stupňa si museli za pomoci svojich rodičov vyrobiť masku z odpadového
materiálu. A záležalo už len na ich fantázii, akú originálnu masku vyhotovia. Zvlášť zaujal
„Strom recyklácie“, ktorý vyzýva nadpisom na zadnej strane všetkých ľudí, aby nezabúdali na
prírodu tým, že sa budú podieľať na recyklácii odpadového materiálu. Porota túto masku,
pod ktorou sa skrýval Ivan Mokoš, žiak II. ročníka, vyhlásila za „najoriginálnejšiu masku“
karnevalu. Porota mala náročnú prácu. Brala do úvahy kvalitu, originalitu a hlavne EKO tému
karnevalu. Na záver vyhodnotila a ocenila najkrajšie masky peknými vecnými cenami
a taktiež masky, ktoré nestáli na mieste víťazov, dostali malý darček.
Žiaci II.ročníka
Masky boli pestré
Dni Zelených škôl 14.4. – 16.4. 2014
Mnohí z Vás už iste niekedy počuli výrok indiánskeho náčelníka Seatlla: ,, Až keď
zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená, a posledná ryba bude chytená, až
potom si uvedomíme, že z peňazí sa nenajeme“. Myslíme si, že ľudstvo nemôže čakať, kým
k niečomu takémuto dôjde. Každý z nás určitým spôsobom môže pomôcť našej matke Zemi,
z ktorej darov sme živí. Snaha o šetrnejší prístup k prírode, k životnému prostrediu nás,
žiakov a pracovníkov Základnej školy s materskou školou v Dolnej Strehovej, viedla k tomu,
aby sme sa opäť zapojili do projektu Zelená škola. Je to certifikačno – vzdelávací program,
ktorý je súčasťou celosvetovej siete ECO – Shools, a od roku 2004 pomáha aj slovenským
školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Sme
presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je
zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.
Jedným z podujatí, realizovaných v rámci tohto programu je aj Deň Zelených škôl,
ktorý sa realizuje pri príležitosti Dňa Zeme v našej škole to bolo v dňoch 14. – 16. apríla.
Počas týchto troch dní sme zrealizovali rôzne zaujímavé podujatia. V prvý deň si žiaci prvého
aj druhého stupňa vyhotovili megaposter na tému: ,,Ochrana prírody“. Všetky triedy školy
symbolicky spečatili Záväzok pre Zem, v ktorom sa zaviazali k rôznym krokom, ktoré
napomáhajú k ochrane prírody. Celá škola si v školskom rozhlase vypočula reláciu k tejto
príležitosti . Dozvedeli sa aké aktivity ich čakajú v priebehu troch dní. Vo vestibule školy
sme vystavovali práce žiakov z odpadového materiálu. Žiaci druhého stupňa sa zapojili
do kvízu ,,Mladý ochranár“, v ktorom najlepšie vedomosti mali žiaci ? ročníka. Druhý deň
sa niesol v znamení hesla: ,, Zelená škola do ulíc a do lesa“. Rovesnícke vzdelávanie
pre žiakov I. stupňa sa konalo v krásnom prostredí našej školy, kde sa nachádza množstvo
stromov o ktorých sa mladší žiaci niečo dozvedeli netradičnou formou. Niektorí členovia
kolégia Zelenej školy si pripravili päť stanovíšť pri rôznych stromoch. Privítali malých
žiačikov, porozprávali im o danom strome zaujímavé informácie, tiež sa ich pýtali čo si
zapamätali. Nasledovali praktické aktivity. Na prvom stanovišti žiaci triedili pomiešaný
odpad do zberných nádob, na ďalšom počúvali hlas stromu, čo im šepká a zapísali si to na
plagátik, na treťom stanovišti hmatom rozoznávali druh odpadu, na ďalšom sa učili
priraďovať listy k daným listnatým stromom. Posledná praktická aktivita bola zakopanie
rôzneho odpadu pod označenú tabuľku. Tento odpad sa bude po určitom období odkrývať
a žiaci budú zisťovať, ktorý druh odpadu sa prvý v zemi rozloží. V tento deň si žiaci druhého
stupňa v centre našej obci rozložili infostánok, pri ktorom sa zastavovali zvedaví občania.
Žiaci im vysvetľovali čo je to Zelená škola, rozdávali im letáčiky ku Dňu Zeme, na ktorom
boli informácie o správnom separovaní a ohľaduplnom správaní sa voči prírode. V obecnom
rozhlase bola odvysielaná relácia o ochrane prírody a zároveň boli pozvaní všetci občania na
našu oslavu Zeme. Niekoľko obyvateľov vyplnilo i anketu na tému ,, Tvoja Ekostopa“. Táto
anketa nám ukázala ako občania ekologicky využívajú zdroje našej Zeme. Čím väčšia stopa,
tým zanecháva väčší negatívny vplyv na prírode. Ekologická stopa jedného obyvateľa
Slovenska má podľa posledných výpočtov (pre rok 2007) hodnotu 4 globálne hektáre. Keby
každý človek na Zemi žil rovnako ako my, pre udržanie tohto spôsobu života by sme
potrebovali nie jednu, ale presne 2,3 planét. . Z ekologického účtu Zeme čerpáme viac ako
nám patrí. Tento dlh máme možnosť splácať každý deň: múdrymi rozhodnutiami a
uvedomelým spotrebiteľským správaním. Ekologická stopa z našej ankety vyšla nasledovne:
dvadsiati opýtaní občania potrebujú v priemere 1,398 planét. Máme však iba jednu!
V porovnaní s priemerom Slovenska obyvatelia našej obce s prírodou zaobchádzajú
šetrnejšie, ale stále je to veľa. Žiaci druhého stupňa vytvorili skupinky a vybrali sa
skrášľovať okolie školy, zbierať odpad v blízkom parku, v obci i v športovom areály.
V posledný deň oslavy Zelenej školy v ktorej to žilo si žiaci prvého stupňa pripravili piesne
o riekach, pohoriach, nížinách, jazerách a lesoch. Piesne mladších žiakov sa striedali
s tvorbou mladých básnikov z druhého stupňa. Ich básne mali prírodnú tematiku. K prírode
Slovenska patria aj zvyky a tradície, ktoré nám priblížili žiaci zo záujmového krúžku: Hudba,
spev, tanec. V posledný deň oslavy Zeme väčšina žiakov a učiteľov prišla oblečená
v zelenom. Aj takouto formou vyjadrili úctu k prírode a k našej planéte.
Myslíme si , že sme prežili pekné dni plné aktivít smerom k prírode a že si žiaci okrem
zážitkov odnesú i zodpovednejší prístup k ochrane prírody. Nebojme sa všetci prejaviť, že
nám na našej Zemi aspoň trochu záleží. Spoločnými silami dokážeme zachrániť to, čo sa ešte
zachrániť dá. Nebuďme ľahostajní. Aj malé krôčiky môžu prírode pomôcť. Naučili sme sa
lietať v povetrí ako vtáci, potápať ako ryby. Zostáva len jediné – naučiť sa žiť na Zemi ako
ľudia.
Letáčik ku dňu Zeme
Dňa 22.4. má naša ZEM svoj sviatok. Nebuďme ľahostajní k životnému prostrediu
a svetu okolo nás. Každý môže prispieť malým dielom k tomu, aby si aj naše deti mohli užiť
jej krásu, ktorá nás obklopuje. Tak začni hneď chrániť našu modrú planétu a nenič ju.
-- trieď odpad
-- nepoužívaj agresívne čistiace prostriedky
-- nevypaľuj trávu
-- snažme sa chodiť čo najviac pešo
-- šetri vodou
-- staré batérie odovzdávaj do zberní
-- kompostuj
-- používaj papierové obaly
-- šetri elektrinou
-- zmenšuj svoju Ekostopu
ĎAKUJEME! :,,Zelená škola“ pri Základnej škole s materskou školou Dolná Strehová
Žiaci V. ročníka vítali všetkých
Tvorba Ekoposteru
Ekokampaň a anketa v obci
Žiaci IV. ročníka pri triedení odpadu
Žiaci VI. ročníka čistili okolie školy
Žiaci vo farbách prírody
Učitelia sú súčasťou projektu Zelená škola
Vytvorenie bylinkovej špirály
Bylinky sú prirodzeným dedičstvom po našich predkoch. Hlavne teraz, keď sa väčšina
ľudstva odklonila od prirodzeného spôsobu života a privodila si nesprávnou životosprávou
hrozné choroby, mali by sme opäť vyhľadávať liečivé rastliny. Múdra myšlienky hovorí, že
na každú chorobu vyrástla bylinka. Vďaka bylinkám sú nielen jedlá chutnejšie a
voňavejšie, ale ľudia sú vďaka nim zdravší. Pomôžu pri nachladnutí, bolesti brucha i
zlej nálade. Sú skromné na starostlivosť a bohaté na liečivé účinky. Už dávno neplatí, že
bylinky treba zbierať len po lúkach, alebo pestovať v záhrade a prácne sušiť na zimné
mesiace. Liečivé rastliny sú výživnejšie i chutnejšie v čerstvom stave, preto sa oplatí pestovať
ich doma ,v záhrade i na okennom parapete. Preto sme sa aj my na našom školskom políčku
rozhodli vytvoriť bylinkovú špirálu. V nej si dopestujeme najprístupnejšie bylinky a po ich
zbere, Vám členovia kolégia Zelenej školy pripravia ochutnávku čajov z vysušených kvetov.
Veríme, že pri budovaní bylinkovej špirály nám dobrovoľne pomôžete s úpravou políčka,
vysádzaním byliniek a starostlivosťou o ňu. Chceme, aby sa v našej škole každý zaujímal
nielen o životné prostredie ale aj o svoje zdravie.
Základy špirály
Výsadba bylín
Špirála je hotová
Žiaci z kolégia Zelenej školy
KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY
v školskom roku 2013/ 2014
Mgr. Kminiaková Marta - koordinátor pre I. stupeň
Mgr. Holováčová Lucia
- koordinátor pre II. stupeň
Mgr. Bablenová Zuzana - zástupkyňa riaditeľky
p. Púpavová Hana
- nepedagogický pracovník
p. Rybársky Miroslav
- zástupca rodičov
Žiaci :
IV. A – Maráková Kvetoslava, Seivaldová Karolína
IV.B - Gondášová Lenka, Kubalík Marek
V. tr. – Činčuráková Sabrina, Malatinec Marián
VI.tr. – Beľová Natália- Ema, Kminiaková Zuzana
VII.tr. – Barcíková Gabriela, Činčuráková Alexandra
VIII.tr. – Kováčiková Simona, Mlynáriková Laura
Download

Zelená škola v školskom roku 2013 - skola.dolnastrehova.sk