Mládež žije športom
2/
2011
2. séria ligových sú aží XIX. Majstrovstiev Slovenska vo vzpieraní družstiev prebiehala od 7. do 28.
mája. Štyri soboty, sedem stretnutí, všetky víkendy a popri lige alšie sú aže, prebiehajúce v rovnakom ase.
Dá sa poveda , že v máji boli klubové kalendáre plné. Po ukon ení 2. série je už známy výber družstiev
aj usporiadatelia seniorských i mládežníckych finálových kôl.
V tomto období v Peru prebiehali MS mládeže, za ali sa EM v Heinsheime, alšie stretnutia boli na
klubovej úrovni. V Peru reprezentoval len VK KOFI Tren ín Jakub ŽILAVA. Už štvrtými pretekmi pokra ovala
tohtoro ná liga Baby Barbell žiakov základných škôl v Tren íne. Ženské družstvo VK KOFI štartovalo mimo
hodnotenia u susedov v Plzni. Klub siahol po tejto možnosti, ke že ak nepo ítame študentskú ligu, tak úvodný
tohtoro ný štart diev at a žien sa doma predpokladá až po as M-SR dorasteniek a M-SR žien. Tri slovenské
kluby vycestovali v máji na medzinárodný turnaj ku susedom do Zlína, Oliver FABO z KOFI Tren ín zví azil
v kategórii mladších žiakov, aj družstvo dosiahlo solídny výsledok. Vrá me sa však ku lige. Usporiadatelia
jednotlivých stretnutí sa menili. Tri sú aže sa pres ahovali, a o dve sa záujemca prihlásil neskôr.
DO FINÁLE LIGY MUŽOV VSTUPUJE KOFI TREN ÍN S NAJVYŠŠÍM HODNOTENÍM
Osmi ka klubov z úvodného kola štartovala v pokra ovaní Ligy mužov bez Ve kého Medera. V hre
o postup do extraligy sú rivalmi Diana-Orol Ružomberok a Kofi Tren ín. V druhom kole nazbierala najviac
bodov Diana, no poradie najlepších klubov pred finále sa tým nemení. Kofi Tren ín stále vedie so
sedembodovým predstihom. Pod a o akávania, v druhom kole všetky družstvá bodovo pridali. Na výsledku Kofi
Tren ín sa podpísali klubové starosti o zabezpe enie prípravy svojich lenov na blížiace sa podujatia
v reprezentácii krajiny. O nové slovenské rekordy sa zaslúžili Michal Palkovi (Diana-Orol Ružomberok, seniori
do 56 kg) a Radoslav Tatar ík (Viktória Košice, juniori do 105 kg), ktorý sa tak kvalifikoval na univerziádu do
íny, aj ke Viktória v extralige opä neštartovala.
Z domácich pretekárov dosiahli najlepšie individuálne výsledky kola R. Tatar ík (KOŠ; 365,8 b.), Pavol
SVR EK (KOFI Tren ín; 360,6 b.), Michal Pokusa (VŠC; 348,4 b.), pri om KOFI Tren ín sa aj v druhom kole
môže pochváli štvoricou pretekárov v najlepšej desiatke (Pa o Svr ek, Matúš Pokusa, Žilava a Miro Dauda).
Družstvo Kofi pozostáva z dorastencov a juniorov, Svr ek je významnou oporou. Jakub vtedy štartoval iba
nieko ko dní pred odchodom do Peru. Jeho výkony na lige sú 120 kg v trhu a 160 kg v nadhode, ím ušetril po 2
kilá z apríla v každej disciplíne, s plánom alšieho zvýšenia osobných rekordov až v Peru.
V MLÁDEŽNÍCKEJ LIGE ROVNAKO VEDIE DRUŽSTVO KOFI PRED FINÁLE
Jedenás družstiev odštartovalo úvodné kolo dorasteneckej ligy.
V pokra ovaní už neštartovalo Hurbanovo, a Viktória s iba dvoj lenným tímom
nebola hodnotená. V poradí 40 pretekárov zaznamenal Jakub ŽILAVA (KOFI
Tren ín; 314,5 b.) po návrate z Peru opä najvyššiu prie ku, ke zopakoval
120 a 160 kg z úvodného kola. O druhý najlepší výsledok sa zaslúžil Samuel Buc
(Olympia Bobrov; 279,4 b.) a tretí Peter Polá ek (Tatran Krásno n/Kys.; 278,2 b.).
V poradí nasledujú Hlohoveckí Sokoli, i pretekári Diany-Orol. Kofi Tren ín je
v najlepšej desiatke zastúpený aj Jaroslavom ŠKUNDOM s výsledkom 245,86
Sincl. b., pri om úrove 245 bodov dosiahol aj Denis FABO.
KOFI Tren ín viedol po úvodnom kole necelé 4 body pred Hlohovcom, v pokra ovaní sa na druhú
prie ku dostáva Krásno nad Kysucou, nasledované Olympiou Bobrov. Kofi Tren ín spo ahlivo vedie aj pred
finále o vyše 30 bodov, a po s ítaní výsledkov zostáva Sokol Hlohovec druhý. alšími súpermi vo finále
mládežníckej ligy budú Olympia Bobrov, Tatran Krásno n/Kys. a mestský klub Košíc
1
Mládež žije športom
2/ 2011
XIX. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO VZPIERANÍ DRUŽSTIEV
R
EXL/LIGA MUŽI
1 KOFI Tren ín
199
Z
2 OLYMPIA Bobrov
195
V
3 THERMÁL V. Meder
151
Z
3
4 TATRAN Krásno n/Kys.
145
V
4
5 SLÁVIA Ružomberok
118
V
MKVaSŠ Košice
93
V
DIANA-OROL Ružomb.
93
V
8 SOKOL Hlohovec
91
Z
6
1
3
2
3
2
4
53
5
1
56
3
4
45
4
3
45
3
46
1
2
53
2
2
50
23
9
9
34
2
1
53
5
6
41
43
5
2
46
1
1
56
8
7
37
4
5
43
6
6
40
2
4
47
53
44
9 POVAŽAN NM n/V.
90
Z
10 STROJÁR Hurbanovo
74
Z
11 ELKOP Dolný Kubín
72
V
12 VIKTÓRIA Košice
62
V
6
3
43
13 DUNAJPLAVBA BA
43
Z
5
4
43
14 SOKOL Mor. Lieskové
38
Z
15 OLYMP Rado a
34
V
7
1
1
6
ML. ŽIACI
3
50
1
ŽIACKA
1
46
2
4
2
DOR. LIGA
39
15
11
56
5
5
42
6
7
39
4
3
45
3
4
45
6
20
16
10
19
7
9
10
8
5
38
34
V tabu ke klubov sú klubom s ítané body pod a ich umiestnenia (poradia) v jednotlivých kolách (pod a - vi
textovú štatistiku Mládež žije športom . 1/2011). Straty bodov pri neú asti alebo nehodnotení družstva sú
zna né. V preh ade nie sú zahrnuté výsledky vysokoškolskej ligovej sú aže ani ligy masters.
VYBOJUJE DRUŽSTVO KOFI TREN ÍN MEDAILOVÉ UMIESTNENIE V ŽIACKEJ LIGE ?
Po et družstiev žiackej ligy v druhom kole sa neú as ou Hurbanova už takto v predstihu zúžil na
finálovú pä ku. I ke najlepší sú et stretnutia zaznamenal Thermál Ve ký Meder, pred finále je na vrchnej
pozícii s vyše 10 –bodovým predstihom Olympia Bobrov. V jednotlivých kolách o tretiu pozíciu súperili KOFI
Tren ín a Považan Nové Mesto n/Váh. Výber dop a druhé družstvo východnej skupiny, Slávia Ružomberok.
Podobne ako v doraste, aj lenovia žiackych družstiev pridali na výkonoch. Na vrchu poradia
jednotlivcov zostáva Jácint Juhász (Thermál Ve ký Meder) s 251,2 Sincl. b. V dvadsiatke pretekárov na druhú
prie ku v poradí jednotlivcov postupuje Jakub FABO (KOFI Tren ín) s 224,1 b. Tretím v poradí je Denis
Daniel z Považanu s 205,2 b., a tým sa aj výpo et výkonov nad 200 bodov v 2. kole kon í.
Tri družstvá doplnili svoje tímy o posily z kategórie mladších žiakov, medzi nimi aj KOFI. Najmladším
pretekárom v prvej desiatke je 12 –ro ný Oliver FABO (Kofi Tren ín) s po tom 170,8 b., ktoré predstavujú
v žiackej konkurencii 13-14 –ro ných pretekárov ve mi dobrý výkon, na mladšieho žiaka až úctyhodný. Oliver
bol desiaty už v 30 – lennej konkurencii pretekárov úvodného kola, dnes ešte postúpil o prie ku vyššie.
KOFI na sú aži postrádal achov bodový zisk, ale hokejista práve exceloval na turnaji v Rusku,
a zhodou termínov u vzpiera ov chýbal, podobne ako Vra o v tíme mladších žiakov. Tren ianske žiacke
družstvo sa v Mederi ocitlo na nepopulárnom štvrtom mieste, ktoré mu „prischlo“ aj pred finále.
Na úvodnej stránke fotografia družstva VK KOFI v 2. kole Dorastenecej ligy (z ava : Jakub Žilava,
Denis Fabo, Jaro Škunda a Jakub Fabo)
2
Mládež žije športom
2/ 2011
St p ek na zamyslenie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BUDE VZPIERANIE ŽIAKOV
PRE KLUBY „DE LUX“ ?
Každý rok spoznáme mená ví azov
Majstrovstiev Slovenska, hrdíme sa
úspechmi dosiahnutými vo viacbojoch na
medzinárodných sú ažiach. Vzh adom na
vek ú astníkov však vo vzpieraní
neexistuje kontinentálna reprezentácia.
I ke pre žiacku kategóriu si iné kontinenty
vytvorili majstrovstvá do 15 rokov, ako
vieme, aj z našej strany prišla iniciatíva
o založenie európskeho majstrovského
podujatia pre žiakov. Boli sme už úspešní,
ve
na
Slovensku
boli
založené
mládežnícke ME do 16 rokov (dnešné ME17). Európa však túto možnos napriek
úspechom
uskuto nených
ro níkov
medzinárodných
žiackych
turnajov
doposia iba zvažuje. Absenciou podujatia
európskej federácie je ažisko prípravy
talentov
v žiackych
kategóriách
na
„pleciach“ samotných klubov.
Z nedávnej histórie
Rozmach v tejto oblasti, v celoslovenskom
meradle, bol badate ný v období po
Aténach, ke priestor uvo nila olympiáda.
Pre žiacke kategórie boli na Slovensku vo
vzpieraní
organizované
majstrovské
sú aže
jednotlivcov,
bola
založená
majstrovská sú až družstiev mladších
žiakov, testovacie zrazy talentov, konali sa
sezónne a spomienkové domáce a
medzinárodné turnaje a reprezenta né
medzinárodné turnaje, ako aj týžd ová
medzinárodná letná škola s ú as ou
medailistov, za zmienku stoja aj výsledky
slovenských klubových tímov na žiackych
sú ažiach u susedov. Informa ný portál
zväzu a klubov praskal vo švíkoch.
Štvorkolová sú až družstiev bola
zavedená po Pekingu, a teda rovnako po
hrách. Viaceré každoro né turnaje,
ažiskové pre konfrontáciu športovcov od
10 do 16 rokov však neodolali globálnym
ekonomickým zmenám. Do
alšieho
olympijského cyklu nevošli ani testovacie
zrazy. Londýn a nároky na reprezentáciu
dnes ako víchor bez náhrady pustošia už
aj jediné špecializované sústredenie, letnú
školu, ktorá
pokra ovanie na alšej strane
DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽIAKOV KOFI
MÁ NA STUPIENOK BLÍZKO
Sú až mladších žiakov, pretekajúcich v disciplínach
štvorboja, má už tretí rok ligovú podobu. Práca s kategóriou
mladších žiakov je na vzpieraní neocenite ná. Deti pretekajú vo
veku od 10 rokov v hádzaní, skákaní a v oboch vzpiera ských
disciplínach, kde sa hodnotí aj technika prevedenia. Cie mi sú aží
sú získanie základov pre vzpieranie a výber talentov pre staršiu
žiacku kategóriu.
Na fotografii žiacke tímy KOFI Tren ín po as 2. kola vo
Ve kom Mederi : v hornom rade z ava Oliver Fabo, Adam
Kurinský, Marek Fabo, v spodnom rade Tono Ondruška, Jakub
Fabo, Peter Puna a Samo Dobiáš
Z dvanástich prihlásených družstiev sa do sú aže
mladších žiakov zapojilo desa , z toho jeden „C“ -tím. V druhom
kole nastúpila vo dvoch regionálnych skupinách už iba osmi ka
hodnotených tímov. Nesú ažil tím z Dolného Kubína, a s istou
mierou zvedavosti sa o akával, no nedo kal, návrat tímu
Družstevnej. Vo všetkých kolách lige bezkonkuren ne dominuje
Tatran Krásno nad Kysucou, nasledovaný Olympiou Bobrov.
Opä , podobne ako u žiakov, o tretiu pozíciu zápolia KOFI
Tren ín s Považanom, pri om dosah Považanu na tretiu pozíciu
v druhom kole bol sedem bodov. V sú te kôl ustúpilo družstvo Kofi.
A –družstvo Ve kého Medera vstupuje do finále so ziskom 2312,9
b., zvyšných pä družstiev tento rok ukon ilo po druhom kole.
3
Mládež žije športom
2/ 2011
pokra ovanie z predchádzajúcej strany
na vzpieraní prežila sedem ro níkov,
a bola tiež zdrojom cennej metodiky pre
vzdelávanie
trénerov
v špecializácii,
i výskum v oblasti identifikácie talentov.
Napriek skuto nosti, že celá sú asná
mládežnícka reprezentácia vyrástla na
kombinácii klubovej prípravy, sú aží,
testovacích zrazov a letných škôl, kto si
dnes uvedomuje, aká dôležitá je technická
príprava talentov vo vzpiera skom športe.
Hovoríme
o športe,
v ktorom
v zahrani í bez zvládnutia techniky žiak
kovové závažia na inku ani nedostane.
Investíciami sú špeciálne žiacke náradie,
priestory, odborné vedenie, sú aže
a viacd ové spolo né akcie.
as opä ukáže, akú dokážeme
pripravi
juniorskú reprezentáciu ak
priškrtíme tieto investície, a aj to, i sa
práca so žiackymi kategóriami a príprava
talentov stane pre kluby innos ou „de
lux“..
Z najlepších individuálnych výsledkov: Ján Marek
Trebichavský (Sokol Moravské Lieskové; hody, trojskok, nadhodtechnika), Marek FABO (Kofi Tren ín; hody), Ádám Holocsi
(Thermál V. Meder; hody, trh-technika), Miriam Skovajsová
(Považan NMnV; hody, trh-technika), Matej Kubák (Považan
NMnV; trojskok, nadhod-technika), Samuel Pavlus (Tatran Krásno
n/Kys.; trojskok, nadhod), Patrik Broda (Tatran Krásno n/Kys.; trh,
nadhod), Patrik Rie i iar (Tatran Krásno n/Kys.; trh), Oliver
FABO (Kofi Tren ín; trh), Tomáš Roma ák (Olympia Bobrov;
trh-technika). Oliver FABO zaznamenal dobrý výsledok v trhu,
ale najlepšie hodnotenia v nadhode, vrátane jeho ukážkového
technického prevedenia, v osobnom rekorde.
Raritami stretnutia boli dnes „osmi ky“ : pozoruhodný bol
štart až ôsmich diev at, a druhým momentom bolo prekonanie
hranice svojej telesnej hmotnosti v nadhode, ke až osmi ka
pretekárov túto prekonala (vi štatistika). A pritom, hmotnos inky
tabu kovo za ínala na 5 kilogramoch.
Z poh adu získania usporiadate stva, najlepší pred finále
sú ELKOP Dolný Kubín a KOFI Tren ín v kategóriách mužov,
KOFI Tren ín aj v doraste, OLYMPIA Bobrov v žiackej lige
a TATRAN Krásno n/Kysucou v lige mladších žiakov.
H adá sa
AKÉ BUDE LETO NA VZPIERANÍ ?
KAM ODIŠLI LIGOVÉ SÚ AŽE
ŽIEN ?
Jún sa bude nies v atmosfére majstrovských sú aží jednotlivcov
a po as júla sú „vzpiera ské prázdniny“. Usporiadanie letnej školy
vzpierania pre medailistov mladších žiakov ustúpilo prípravám na
reprezenta né jesenné MSM 2012. Talenty po kajú, škola sa o
rok odkladá. Diev atá z KOFI v júni vycestujú na medzinárodný
turnaj ku susedom. V auguste pokra ujú reprezenta né sú aže,
a na september sa môžeme pripravi na dva tradi né a jeden
modifikovaný turnaj v kategóriách dorastu a žiakov, ktoré budú na
Slovensku, sledujte novinky.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MAJSTRI BUDÚ ZNÁMI AŽ V OKTÓBRI
Aj ke sa ženské družsvo VK
KOFI zú ast uje eskej 1. EZ Ligy žen
mimo hodnotenia, v oboch kolách,
uskuto nených
v roku 2011 dosiahlo
druhý najlepší výsledok. Naše diev atá
aká prvá domáca sú až až koncom júna,
no plánované sú aj alšie turnaje vonku..
významné
z h adiska
medzinárodnej
konkurencie.
4
Majstrov Slovenska družstiev 2011 a zloženie extraligy mužov
2012 spoznáme teda až v zime. VK KOFI Tren ín má šance
na postup do extraligy, zisk dvoch titulov družstiev
a dvoch medailových umiestnení družstiev. Tretia, finálová
séria stretnutí aj s vyhodnotením bude prebieha od 1. októbra
do 5. novembra.
a2c 2011
Foto z klubovej zbierky VK KOFI Tren ín.
Publikácia neprešla jazykovou korektúrou.
Download

Mládež žije športom časť 2.