AKTUALITY
|
2
Galantské noviny
Galantské trhy
H
lavná ulica sa v našom meste od
9. – 11. augusta 2012 premenila
na miesto konania už tradičných
Galantských trhov. Návštevníci XXVIII.
ročníka Galantských trhov mohli v meste
navštíviť predajné stánky, zábavné atrakcie, Vínnu uličku, kultúrne podujatia,
stánky s občerstvením, ukážky remeselníkov a mnoho ďalších zaujímavostí a zábavy.
Oficiálne otvorenie XXVIII. Galantských trhov sa uskutočnilo slávnostným
prevzatím listiny od cisára, primátorom
mesta Ladislavom Maťašovským za prítomnosti viceprimátora Ladislava Feketeho a predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Tibora Mikuša. Tradičný slávnostný sprievod, nahradila dobová scénka vo
Vínnej uličke. Pred slávnostným otvorením Galantských trhov, pri príležitosti 775. výročia
prvej písomnej zmienky o Galante, vo
vestibule Mestského úradu otvorila prednostka úradu Henrieta Csemezová , výstavu výtvarných prác detí Základných škôl.
Autorom prác boli udelené odmeny. Po
odovzdaní cien žiakom, prebehlo otvorenie
ďalšej vernisáže, Výstavy – „Fotografie zo
starej Galanty“, autora Jozefa Kepperta –
čestného prezidenta fotoklubu v Galante. Kultúrny program na námestí oživil svojou
produkciou dychový súbor Galanťan.
Samozrejmosťou tohto dňa bol kultúrny program, jeho lokalita ostala takmer
nezmenená – amfiteáter a hudobná produkcia bola aj súčasťou Vínnej uličky
a nádvoria Neogotického kaštieľa v parku. Amfiteáter obsadili vo štvrtok podvečer rebeli rockovej kapely MADDOGX.
Muzikanti bolí skvelí a nálada postupom
večera gradovala. Vyvrcholením kultúrneho večera bolo vystúpenie slovenskej
poprockovej skupiny NO NAME, ktorá
zaplnila amfiteáter.
Druhý deň galantských trhov sa niesol v duchu gastronomických špecialít na
nádvorí neogotického kaštieľa. Tento rok
bola slávnostne podpísaná dohoda o obnovení zmluvy medzi Galantou a mestom
Kecskemét. Večer patril skupinám, ktoré
sa postarali o dobrú zábavu na nádvorí neogotického kaštieľa vo Vínnej uličke a na
amfiteátri. Rannú návštevu Rímsko-katolíckeho kostola sv. Štefana kráľa v Galante
absolvovala delegácia z partnerského mesta
Pakš z Maďarska, kde ich srdečne privítal
s prehliadkou kostola a prednáškou Juraj
Pekarovič. Dôležitou udalosťou druhého
dňa GT bolo slávnostné podpísanie dohody o obnovení družobnej zmluvy medzi
mestom Galanta a mestom so župnými
právami Kecskemét, ktorá má už dlhodobú
10-ročnú tradíciu. Primátor mesta Galanta
Ladislav Maťašovsky a viceprimátor mesta
Kecskemét Mák Kornél obnovili zmluvu
v Renesančnom kaštieli v Galante, kde si
hostia vypočuli zámocký koncert a zúčastnili sa vernisáže k výstave obrazov Jánosa
Bozsóa. Na nádvorí neogotického kaštieľa
sa súťažilo vo varení v prírode pripravovaných pokrmov pod názvom Gastroakcia.
Jednotlivé družstvá si od rána pripravovali kotlíky a všetky ingredencie a začali
variť podľa svojich tajných receptov počas,
ktorých im hrala skupina Spektrum Plus.
Postupne porota začala s ochutnávkou pripravených gulašov a vyhlásili družstvá,
ktoré získali najviac bodov a boli odmenené cenami, ktoré venovali sponzori tejto
akcie. Prvé miesto získalo už po tretíkrát
družstvo Taverna Sever. Hlavná cena bola
lákavá. Bol ním veľký televízor Samsung. Kolotoče, skákacie hrady, detské divadelné
predstavenia a rôzne iné atrakcie sa diali
na Mierovom námestí a na parkovisku pri
mestkom trhovisku, ktoré predovšetkým
patrili tým najmenším. Hlavná ulica patrila predávajúcim nielen zo širokého okolia
a Slovenska, ale aj zo zahraničia. Návštevníkov GT upútal aj vystavený najmenší
obytný karavan a elektromobil. V amfiteátri vystúpili skupiny Korčo Piťo Band,
Bukasový Masív a Csík Zenekar. Večer
plný dobrej zábavy a atmosféry sa vo Vínnej uličke postarala hudobná skupina RH
Duo a koncert skupiny Fásy Mulató, ktorá spoločne s maďarskou speváčkou Notar
Mary zožala obrovký úspech a roztancovala množstvo galanťanov.
redakcia
Foto: redakcia
september 2012
3
Slovo primátora
M
ilí Galanťania,
máme za sebou dva prázdninové
a dovolenkové mesiace. Pevne verím, že ste si oddýchli a načerpali sily do
ďalších dní.
Záver druhého augustového týždňa
v našom meste už neodmysliteľne patrí
Galantským trhom. Úspešný priebeh minuloročných trhov organizátorov povzbudil a znovu lokalizovali predajné stánky
do centra mesta. Tento rok však čakala
návštevníkov ďalšia zmena - spoplatnenie
vstupu na kultúrne programy v priestoroch
nádvoria neogotického kaštieľa a letného
kina. Cena vstupenky vo výške 1 € i keď
mala len symbolickú hodnotu, rozprúdila
množstvo polemík. Podstatné však bolo,
že vyzbieraná finančná suma zo vstupného bude účelovo viazaná na financovanie
prác spojených s obnovou kaštieľa. Našťastie sa nepotvrdili predpovede neprajníkov, že návštevníci Galantských trhov
neprídu na kultúrne programy. Opak bol
pravdou. Preplnené nádvorie kaštieľa počas všetkých troch večerov a veľmi slušná
divácka kulisa v priestoroch letného kina
boli toho neklamným dôkazom. Galanťania / a nielen oni, ale aj návštevníci zo
širokého okolia / sa stotožnili s úmyslom organizátorov pomôcť chátrajúcemu
kaštieľu . Kúpou vstupenky vyjadrili svoj
súhlas a zároveň sa osobne stali aktívnymi
účastníkmi záchrany areálu neogotického
kaštieľa. Vyzbieraná finančná suma po od-
|
AKTUALITY
rátaní nákladov činí 7 921 € , čo vysoko
presiahlo naše očakávanie.
Ďalšou dobrou správou v súvislosti s kaštieľom je skutočnosť, že mesto Galanta podpísalo aj tento rok „ Zmluvu o spolupráci „ so
spoločnosťou Samsung Electronics Slovakia
vo výške 50 000,- € , ktorá je tiež definovaná
na obnovu neogotického kaštieľa. Myslím
si, že je to veľmi dobrý základ potrebný na
naštartovanie procesu záchrany kaštieľa.
Kompetentní pracovníci Mestského úradu
v Galante a Krajského pamiatkového úradu v Trnave v súčinnosti s novovzniknutým
Občianskym združením Neogotický kaštieľ
Galanta /mimochodom jeho členom patrí
vďaka za dobre vedenú osvetu a propagáciu
myšlienky záchrany kaštieľa / v najbližších
týždňoch podniknú prvé reálne kroky na
obnovu nášho architektonického skvostu.
Milí Galanťania, dovoľte mi, aby som
Vám poďakoval za Váš pozitívny prístup.
Ukázali ste, že Vám nie je ľahostajný osud
neogotického kaštieľa, ktorého veža je aj
symbolom nášho mesta. Verím, že spoločnými silami kaštieľ zachránime. Veď aj
úspešný priebeh XXVIII. ročníka Galantských trhov potvrdil, že sme na správnej
ceste. Mgr. Ladislav Maťašovský
primátor mesta Galanta
Foto: Marek Koller
Mesto Galanta ďakuje sponzorom XXVIII. ročníka
Galantských trhov za ich podporu
Volksbank Slovensko a.s., VÚB a.s.,
Kaufland Slovenská republika v.o.s.,
AVA – stav s.r.o. Galanta, BEKAERT
s.r.o. Sládkovičovo, UniCredit Bank a.s.,
AQAMONT s.r.o. Horné Saliby, Brove-
dani s.r.o. Galanta, Jasplastik
s.r.o. Galanta, 1. slovenská úsporová, Bratislava, Komunálna poisťovňa,
COOP Jednota, Galanta, Kolan s.r.o.
Galanta, MENERT s.r.o. Šaľa, BILLA
reality, KOVA – Kováčová V., Galanta,
Szaly s.r.o. Šaľa, Márton & Márton,
Sládkovičovo, Reštaurácia STOP, Galanta, Arkáda – Zoltán Szelle, Reštaurácia Chilli, IP Design.
rôzne
|
4
Galantské noviny
Samsung podporí záchranu
neogotického kaštieľa
S
amsung Electronics Slovakia s.r.o. Galanta poskytne mestu Galanta 50 tis.
EUR na rekonštrukciu nádvoria neogotického kaštieľa a 10 tis. EUR na obstaranie špeciálneho prístroja na vyšetrenie krvi
pacientov v miestnej nemocnici.
Zmluvu o spolupráci na rok 2012 medzi
mestom Galanta a spoločnosťou Samsung
Electronics Slovakia v utorok slávnostne podpísali primátor mesta Ladislav Maťašovský a
prezident spoločnosti Chel Woon Youn.
Neogotický kaštieľ je ústrednou historickou pamiatkou mesta, dokonca je považovaný za symbol mesta Galanta. Postavený bol
v roku 1860 rodinou Eszterházy na starších
základoch na spôsob romantických stavieb
inšpirovaných anglickou gotikou. „Jednou z priorít stratégie spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Samsung
na Slovensku je podpora regiónu a kultúrne-
ho dedičstva krajiny. Preto som veľmi rád, že
môžeme podporiť záchranu tejto jedinečnej
kultúrnej pamiatky,“ uviedol prezident spoločnosti Chel Woon Youn. „Vysoko hodnotím pozitívny a priateľský
prístup spoločnosti Samsung Electronics Slovakia voči mestu Galanta. Dôkazom toho je
aj dnešné podpísanie Zmluvy o spolupráci na
rok 2012. Jednou z priorít nášho mesta je aj
záchrana a obnova architektonického skvostu – neogotického kaštieľa,“ doplnil primátor
mesta Galanta Ladislav Maťašovský. Finančná podpora od spoločnosti Samsung je podľa
neho ďalším dôležitým krokom k naplneniu
spomínaného cieľa.
Diagnostický prístroj pre hematologické oddelenie v Nemocnici s poliklinikou
sv. Lukáša v Galante by mal zlepšiť úroveň
zdravotnej starostlivosti v regióne. Pomocou
tohto prístroja bude možné v krvi pacienta
určiť aj veľmi malé množstvo látok, ktoré
môžu včas upozorniť na jedno z najzákernejších druhov ochorení – rakovinu kostnej
drene. „Myšlienku obstarať tento prístroj nám
predstavili zástupcovia miestneho Občianskeho združenia Templars Slovakia, čo dokazuje naše blízke vzťahy s obyvateľmi mesta,“ dodal prezident spoločnosti.
Zmluva o spolupráci, ktorá sa každoročne
podpisuje od roku 2006, upravuje vzájomné
vzťahy mesta a spoločnosti Samsung Electronics Slovakia. Galantský závod pravidelne
prispieva na podporu aktivít mesta. Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Nové
čerpadlo V
priestoroch
Hasičskej
stanice v Galante sa
9. augusta uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie prívesného samonasávacieho kalového čerpadla Varisco JD3140. Príslušníkom Hasičského
a záchranného zboru z Okresného riaditeľstva v Galante ho
odovzdal do užívania v dobe
do 5 rokov predseda Združenia
miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA)
František Gőgh.
„Sme veľmi radi, že sme vedeli pomôcť nášmu regiónu a ha-
sičom, keďže vieme, že ekológia
a povodne nám robia starosti,
takže vo viacerých obciach bude
táto technika potrebná,“ povedal František Gőgh.
Akt odovzdávania bol symbolicky ukončený krstom čerpadla. Slávnostnej udalosti sa
zúčastnili riaditeľ KR HaZZ
v Trnave Vojtech Valkovič,
riaditeľ OR HaZZ v Galante Zoltán Tánczos, primátor mesta Galanta Ladislav
Maťašovský, prednostka obvodného úradu Júlia Gálová a primátori a starostovia
obcí galanstko–šalianskeho
regiónu. Predmetné čerpadlo
poháňa jednovalcový vznetový motor Lombardini 6LD.
Výkon čerpadla je za optimálnych podmienok 2020 l/min.
Celé čerpadlo je umiestnené
na homologizovanom prívesnom podvozku, čím sa zabezpečuje jeho rýchly presun
a nasadenie.
„My sme veľmi radi, že si
vybrali okresné riaditeľstvo
HaZZ v Galante, keďže všetky
tiesňové volania smerujú k nám
od občanov, ktorí sú v núdzi,
a práve z našej stanice je najlepšie a najrýchlejšie vyslať
sily a prostriedky tam, kde sú
najpotrebnejšie,“ dodal Zoltán
Tánczos.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
september 2012
5
Gróf Moritz Esterházy po 20-tich
rokoch opäť navštívil Galantu D
ňa 27. júla viceprimátor
mesta Galanta Ladislav
Fekete na pôde MsÚ
oficiálne privítal grófa Moritza
Esterházyho, ktorý Galantu
navštívil so svojou pani manželkou na pozvanie Občianskeho združenia pre záchranu
Neogotického kaštieľa v Galante (OZ NK GA).
Po oficiálnom privítaní hostia v sprievode poslancov MsZ
|
rôzne
a členov OZ NK GA Petera
Koleka a Jozefa Kepperta navštívili Rímsko-katolícky kostol
sv. Štefana kráľa, Vlastivedné
múzeum v Galante aj Renesančný kaštieľ v Galante a pokračovali prehliadkou galantského neogotického kaštieľa.
Esterházyovci si so záujmom
prezreli aj zrekonštruované
severné krídlo, revitalizovaný
park a budovu neogotického
kaštieľa. Vzácni hostia v rámci
obeda si pochutnali aj na miestnych špecialitách. Počas návštevy Serede navštívili Mestské
múzeum a kaštieľ v Seredi. Stretnutie
sa
skončilo
s nadviazaním spolupráce. Gróf
Esterházy prisľúbil, že bude
informovať príslušníkov rodu
Esterházyovcov o zámeroch
a práci OZ prostredníctvom
rodinnej web stránky, kde bude
aj zverejnený odkaz na web tohoto združenia.
Občianske združenie pre
záchranu neogotického kaštieľa v Galante bolo založené
26.01.2012 zo skupinky poslancov Mestského zastupiteľstva v Galante. Cieľom občianskeho združenia je kompletná
obnova neogotického kaštieľa,
ktorý je symbolom mesta Galanta.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
V Galante pribudli nové parkovacie miesta
N
a Ulici Zoltána Kodálya sa obyvatelia sídliska Nová doba dočkali
parkoviska, ktoré vybudovalo mesto
Galanta z vlastných rozpočtovaných investičných zdrojov, ktoré so súhlasom
všetkých poslancov MsZ sa podarilo dostať pri schvaľovaní do rozpočtu na rok
2012. Problém s parkovaním obyvateľov
obytného domu č. 794 sa vyriešil z vybudovaním parkoviska, s ktorým vzniklo
23 parkovacích státí. Stavbu realizovala
spoločnosť AVA -STAV s.r.o. Galanta na
základe výsledku verejného obstarávania.
Jej celková suma bola podľa vyjadrenia zástupcu prednostu Jána Poľakovského cca
72 tis. €.
Ďalšie parkovisko má vzniknúť pri
Termálcentre Galandia, ktoré by chcelo
mesto vybudovať cez eurofondy, pričom
neustále monitoruje výzvy k projektom
zo štrukturálnych fondov. „Pokiaľ bude
zverejnená vhodná výzva, mesto projekt
aktualizuje a pokiaľ bude možné, predloží žiadosť o jeho financovanie,“ povedal
Poľakovský. Pozemok, na ktorom je naprojektovaných 96 parkovacích miest, má
mesto v prenájme od Ing. Antona Szaba.
Ročný prenájom v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy v roku 2012 je vo výške
3269,27 €.
Podľa predchádzajúcich plánov okolo
problémového parkoviska za MsKS mala
druhá etapa definitívne doriešiť problém
s otáčaním, a to s rozšírením o 47 nových
parkovacích miest a s komunikáciou pred
hotelom CITY, kde sa vodiči mali môcť
otočiť a nemuseli by cúvať z plného parkoviska. Podľa vyjadrenia Jána Poľakovského
sa do budúcnosti ráta s realizáciou v zmysle projektu, podľa ktorého parkovanie na
novom parkovisku v časti pred hotelom
CITY bude vyhradené len pre hostí hotela, pre podnikateľské subjekty na Ulici
Vajanského a pre návštevníkov týchto prevádzok. Konkrétny termín realizácie nie je
ešte stanovený. Mesto sa dlhšiu dobu snaží aj o povolenie parkovania na Hlavnej ulici na vymedzenom úseku I/75 oproti OC Univerzál. Túto žiadosť mesta Krajský úrad pre
dopravu a pozemné komunikácie Trnava
a Krajský dopravný inšpektorát Trnava
opakovane zamietol.
Lucia Gazdagová
Rôzne
|
6
Galantské noviny
Charitatívna akcia GALANTAFEST 2012
V
sobotu 7. júla na nádvorí
Neogotického
kaštieľa
v Galante sa uskutočnil
jubilejný 5. ročník Galantafestu, ktorý bol zameraný na získanie finančných prostriedkov.
Získané finančné prostriedky
budú použité na zakúpenie diagnostického prístroja Interlab
26 pre hematologické oddelenie
v Nemocnici s poliklinikou sv.
Lukáša v Galante.
Organizátori
tohtoročného Galantefestu, Občianske
združenie Templars Slovakia
a MsKS Galanta, pripravili pre
návštevníkov bohatý kultúrny
program so zaujímavými sprievodnými podujatiami. Všetko
za symbolické vstupné 1€, ktoré
každý mohol navýšiť a podľa
svojej vôle prispieť.
Program otvorili taneč-
né skupiny CLIS, CALMA
a ZUMBA, ktorá odštartovala
nasledujúce hudobné vystúpenia. Hudobnými hosťami festivalu boli skupina OPLAN,
BALÁZS PALI, AC-DC Revival a do tanca hrala STAR-
MANIA, ktorá návštevníkov
pritiahla na tanečný parket. Nechýbala ani ochutnávka TEMPLÁRSKYCH VÍN a príprava
rôznych kotlíkových špecialít
a stánky s občerstvením. Na 5. ročníku Galantafestu sa
Prázdninové leto v Galante
D
enné tábory, ktoré už 16 rokov organizuje CVČ Galanta SZČ Nebojsa, sú
u detí a ich rodičov čoraz obľúbenejšie.
Svedčí o tom aj skutočnosť, že množstvo z nich
sa opakovane vracia. Ich seriózny prístup a skúsenosti dávajú záruku na šťastne prežité chvíle
detí, dni plné pohody a krásnych detských zážitkov. Skúsení a pedagogicky vzdelaní vedúci
sú pripravení zabávať všetkých zúčastnených
pri dobrodružných a tímových hrách tak, aby
zvíťazila spoločná snaha a radosť. Pre deti je
pripravená pestrá paleta dobrodružných zážitkov. Bohatý program, veľa priateľov, úsmevy
na tvárach detí, iskričky v očiach, jednoducho
super strávený voľný čas.
Ak má vaše dieťa vzťah k športu a má
chuť sa pri hraní dozvedieť i niečo nové,
naučí sa to v dennom tábore Footballandia
v Galante. Táborový program s množstvom zábavy, hier a humoru je popretkávaný získavaním vedomostí z rôznych
oblastí. Detský tábor je v prvom rade za-
meraný na futbalovú činnosť. Je vhodným
spôsobom, ako objaviť u dieťaťa futbalový
talent a tento ďalej rozvíjať – zaradiť dieťa do družstva prípraviek alebo družstva
mladších žiakov. Zároveň je však pre tých
účastníkov, ktorí o futbal nemajú záujem, pripravený plnohodnotný náhradný
program - zumba, tanec, aerobic, fitnes,
plávanie, športové hry, tvorivé dielne, beseda. Deti prežijú týždeň v spoločnosti nových kamarátov, pod dohľadom skúsených
vedúcich a každý deň si budú odnášať domov nové a nové zážitky.
Michaela Hrabinská
z maďarskej republiky János Kovács, ktorý je
zároveň aj medzinárodný komisár. Pre najlepších kuchárov mal organizátor pripravených
množstvo hodnotných cien. Absolútny víťaz
tohtoročnej súťaže Karol Holkovič si so sebou
odniesol plazmový televízor. O dobrú zábavu
počas prípravy jedál sa postarali nielen samotný účastníci, ale aj moderátory rádia Sity, DJ
HAJTKOVIČ + ALL SITY DJ´s, dobrou
hudbou a rôznymi zábavnými aukciami. Vyhlásením výsledkov sa však akcia nekončila.
Večer patril kultúrnemu hudobnému a tanečnému programu. Na svoje si prišli všetci milovníci dobrej hudby a tanca, ktorých pobavili
raper Rytmus, Robo Opatovský, Duo Gitanas, Juraj Klasik, Kali, Taktici, KmeťoBand,
tanečná skupina CALMA a Miško Bednár
z Galanty.
Michaela Hrabinská
Foto: Zuzana Dömötörová
Rozlúčka s letom
V
sobotu 25. augusta 2012 sa 42 súťažných družstiev a množstvo priaznivcov kotlíkových špecialít prišlo rozlúčiť s tohtoročným letom.
Z Ranča na striebornom jazere sa po celom
okolí šírila vôňa kotlíkových špecialít. Pod
záštitou Občianskeho združenia Pre rozvoj
Galanty sa tu konal 3. ročník súťaží vo varení kotlíkových špecialít. V každom kotlíku
sa varila iná dobrota a každý súťažiaci mal
pripravenú inú receptúru. Dlhé rozhodovanie
desať člennej poroty znamenalo, že víťaza je
ťažké určiť. Hlavné slovo mal majster kuchár
podarilo vyzbierať 880 €. „Vyzbierané peniaze z tejto akcie
sa pripočítajú k peniazom vyzbieraných počas verejnej zbierky,“ povedal Anton Varga z OZ
Templars Slovakia.
Pomocou prístroja Interlab
26 je možné v krvi pacienta
určiť a následne aj presne sledovať veľmi malé množstvo
určitých druhov bielkovín. Výsledky môžu odborného lekára
včas upozorniť na jedno z najzákernejších druhov ochorení,
rakoviny kostnej drene. Prístroj
už bol galantskej nemocnici na
niekoľko týždňov zapožičaný.
Podľa primárky MUDr. Eriky
Slobodovej sa osvedčil a bol by
významným doplnením vybavenia hematológie.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
september 2012
7
|
Rôzne
Panoptikum pána Giakoma
V
Galante sa 2. a 3. augusta
v 4D Galérii konalo divadelné predstavenie pod
názvom „Panoptikum pána Giakoma.“ Návštevníci mohli vidieť
niekoľko neuveriteľností a kuriozity každého druhu. Divadelné predstavenie vzniklo v rámci
3. ročníka Letných divadelných
dielní v Galante v réžii Mariany
Večeríkovej a Anežky Navrátilovej.
Návštevníci aj rodičia mladých
talentovaných hercov mohli vďaka svojim deťom zažiť príjemný
podvečer a vidieť dvojhlavú ženu,
najmenšieho človeka na svete, neviditeľnú ženu, hovoriaceho psa
či magnetického chlapca. Hviezdou večera bol Roderigo Kovéna,
muž, ktorý naučil kačicu jazdiť
na bicykli, slona hrať na piano
a medveďa chodiť po povraze.
Deti veľmi šikovne improvizovali svoje postavy, ktoré si vybrali samé. Scénografia: Zuzana
Hlavatá Hudba: Jindřich Čížek
Asistencia: Katarína Večeríková
Hrali: Laura Blažeková, Nancy
Grellová, Filip Hamrák, Gabika
Kovácsová, Dejan Prokop, Bian-
Tvorivé dielne v átriu Domu
MS Galanta
P
rvý júlový týždeň sa uskutočnil už štvrtý
ročník letných tvorivých dielní pre deti
v Dome Matice slovenskej. Počasie nám
prialo, a tak sme hneď ráno pripravili aj detský
bazén, v ktorom sa deti mali možnosť osviežiť.
Lektorky, mladé študentky z Gymnázia v Trnave, z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ale aj z pedagogickej fakulty, si pripravili
pre deti na každé doobedie v týždni zaujímavú
techniku. Tento rok sa robili ozdobné predmety zo sadry, ktoré sa zdobili, kašírovanie,
ale aj dotvorenie vlastných postáv k fotografiám, ktoré sme deťom nafotili deň vopred.
No a medzitým, kým sa umelecké diela sušili,
deti vytvorili dúhu z odtlačkov vlastných dlaní, hrali sa kolky a poslúžili aj loptičky, ktoré
boli k dispozícii. Priam v tropických teplotách
dobre padlo aj osvieženie v bazéne, ale aj ne-
Rodinné centrum Bambuľkovo
C
hodí k nám veľa mamičiek na MD so
svojimi detičkami vo veku od pár týždňov až po nástup do škôlky, aby sa
dozvedeli niečo nové, pobudli v príjemnej
spoločnosti, zahrali sa s množstvom rôznych
hračiek. Dobre vybavená herňa je najväčším
lákadlom pre tých najmenších, na ktorých
šťastí a radosti nám záleží najviac...Pre deti
je to zároveň dokonalá socializačná príprava
na začlenenie do kolektívu pred nástupom
do škôlky, učia sa spolupracovať, deliť sa,
správne nadväzovať vzťahy a budovať prvé
detské kamarátstva! Pre mamičky ponúkame veľa zaujímavých aktivít, spoločnosť
a priateľstvo iných mamičiek, rozhovory
s niekým, kto im rozumie a zdieľa rovnaké
radosti a problémy, pocit spolupatričnosti.
Majú možnosť odreagovať sa od každodenných povinností, priestor na sebarealizáciu
a uplatnenie svojej kreativity, napr. počas
tvorivých dielní.
Centrum sa snažíme profilovať aj ako
miesto, kde sa dá veľa naučiť - pravidelne
organizujeme zaujímavé prednášky, ktoré
ka Prokopová, Karin Struhárová,
Gabika Szabóová.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
uveriteľné množstvo marhúľ, melónov a jabĺk,
ktoré sme deťom pripravili na osvieženie.
Je potešujúce, že záujem o tvorivé dielne
narastá. Preto sme v prvý augustový týždeň
pripravili Tvorivé dielne II. Deti pracovali s hlinou celý týždeň. Každý deň sa naučili
a vytvorili niečo iné. Tie najlepšie diela im
pani lektorka vypálila v keramickej peci. No
a zo skúseností vieme, že deti si rady počkajú,
kým budú môcť svoje výrobky naglazúrovať,
aby sa vypálili ešte raz. Pre tieto umelecké diela si deti prišli do Domu Matice slovenskej.
Zlatica Lehotská
riaditeľka Domu MS Galanta
vedú profesionáli z rôznych oblastí: medicíny, psychológie, ekológie, práva či každodennej starostlivosti o seba i dieťatko, ale aj
cvičenie s detičkami, hudobnú škôlku, fotenie detí, angličtinu, zumbu, rozmanité kurzy a akcie pre deti i dospelých a všeličo iné.
Významnou novinkou v našom programe je
podporná skupina dojčenia, ktorej cieľom je
poskytnúť rady, podporu a pomoc všetkým
mamičkám a tehuľkám, ktoré chcú dojčiť
a majú akékoľvek otázky alebo problémy
s dojčením. Každý mesiac ponúkame pestrý a pútavý program, nájdete ho na www.
bambulkovo.szm.com.
Za team Bambuľkova Mgr. Lucia Vargová,
štatutárka RC Bambuľkovo
Rôzne
|
8
Galantské noviny
si vo svojom prirodzenom prostredí udržiavajú teritórium, nepustia medzi seba cudzie.
Zároveň ničia škodcov a nerozmnožujú sa,“
dodal. Ešte horšie ako prikrmovanie je podľa
jeho slov nezodpovedný prístup chovateľov
mačiek na dvoroch rodinných domov. Ak nie
sú kastrované, rozmnožujú sa aj niekoľkokrát
do roka. Ľudia sa potom zbavia mačiatok tak,
že ich vyhodia v inej časti mesta. Vyslovil tiež
pochybnosti o tom, kde odchytené mačky v
skutočnosti končia. Petra Malárová z občianskeho združenia Mačky SOS: „Sterilizácia je jediným humánnym a dlhodobým riešením problému
premnoženia ferálnych zvierat. Nekontaktné,
nesocializované, ferálne mačky nemá vôbec
zmysel zatvárať do útulku. Tam patria jedine zvieratá, ktoré sú kontaktné, vyhľadávajú
premnožovaniu hlodavcov. Ďalším nega- spoločnosť človeka, sú teda na ulici ohrozené.
tívnym momentom bolo aj znečisťovanie Tie je potom potrebné ponúkať na umiestzelených plôch exkrementami, rovnako nenie, adopciu. Nekontaktné, ferálne mačky
priestorov detských ihrísk, pieskovísk, čím je najlepšie vypúšťať späť do pôvodného teje priamo ohrozované zdravie detí a vzniká ritória. Iba v naozaj výnimočných prípadoch
tu vysoké riziko šírenia infekčných chorôb. je potrebné hľadať náhradné teritórium. Aj
Vzhľadom na rozsah premnoženia mačiek a tak je ale pravdepodobné, že to pôvodné relauvedené argumenty mesto oslovilo nitrian- tívne rýchlo osídlia ďalšie zvieratá a problém
sku veterinárnu službu, u ktorej si objedna- sa vráti. Už sterilizované mačky si teritórium
lo ich odchyt. Zatiaľ prebehli v mesiacoch chránia, iba výnimočne do neho pustia ďalšie
jún a júl 2012 dve etapy odchytu mačiek.“ zviera. Tu je výhodou spolupráca s kŕmičmi,
„Bolo odchytených zatiaľ 19 jedincov, ktoré ktorí nové zviera identifikujú, a je možné ho
veterinár umiestnil na 14 dní do karantény, odchytiť a sterilizovať. Z tohto dôvodu sa
následne sú umiestňované do útulkov, prí- ale pri sterilizáciách mačky označujú odstrápadne do domáceho prostredia na dediny. nením špičky jednej ušnice, ktoré sa, samoZačiatkom mesiaca august sa opäť zmonito- zrejme, robí, keď je zviera v narkóze. Aj po
ruje stav a rozhodne sa o ďalšom postupe.“
sterilizácii mačky lovia hlodavce, choré vtáky
K voľne žijúcim (túlavým) ani v domácich a pod., čiže sú prirodzeným deratizátorom,
podmienkach chovaných mačkám v súčas- výrazne sa znižuje potreba chemickej deratinosti neexistuje platná legislatíva, ktorá by zácie, prípadne nie je potrebná vôbec. Nie je
regulovala ich chov resp. upravovala vyššie pravdou, že prikrmované a sterilizované mačuvedené nedostatky. Mesto Galanta preto ne- ky prestávajú loviť, to môže potvrdiť každý,
môže konať nad rámec svojich kompetencií a kto chová sterilizované mačky s možnosťou
vyberať poplatky za ich chov, čo by problém výbehu, napr. pri rodinnom dome.“ Aktivisti
eliminovalo. Za stúpajúci počet túlavých ma- poukazujú na dôležitosť kastrácie, ale nesúčiek si pravdepodobne môžeme sami. „V praxi hlasia s odchytom a následným umiestnením
to znamená, že kŕmenie samo osebe nie je ne- mačiek do útulku. Vedenie mesta však tvrdí,
bezpečné, ak sa o túlavé mačky staráme aj po že bez toho sa neodstráni problém znečisťoiných stránkach,“ povedal veterinár MVDr. vania verejných priestranstiev a nebezpečenĽubomír Szabo. „Sterilizácia je najlepším stvo prenosu rôznych chorôb.
a dlhodobým riešením. Kastrované mačky
Michaela Hrabinská
Problém túlavých mačiek
T
úlavé mačky majú svojich ochrancov, ale
aj odporcov. Zatiaľ čo niektorí miestni
sa zvieratám snažia pomôcť prežiť v
nehostinných podmienkach prikrmovaním,
odborníci bijú na poplach. O probléme túlavých mačiek v Galante sa hovorilo aj na
poslednom stretnutí MsZ.Na celý problém s
premnoženými mačkami začali upozorňovať
samotní obyvatelia Sídliska SNP, následne aj
obyvatelia zo sídliska Revolučná štvrť a Sídliska Jas. „Prešlo to do takých extrémov, že
pozerajú na vás zo smetiaka, spod auta, spod
schodov, je to neúnosné. Nie sú zbavované
parazitov a nie je zabránené ich nežiaducej
reprodukcii, vyprázdňovanie najradšej vykonávajú do detských pieskovísk,“ posťažoval
sa obyvateľ Sídliska SNP na zastupiteľstve a
poprosil kompetentných o pomoc.
K problému sa vyjadril zástupca prednostu mesta Galanta Ján Poľakovský: „Mesto
urobilo spolu s MsP monitoring skutkového stavu priamo v teréne a potvrdil sa stav
premnoženia mačiek. Mesto Galanta následne vydalo výzvu na zákaz kŕmenia mačiek a
začali sa vykonávať preventívne kontroly zo
strany MsP a mesta. Je potrebné povedať, že
obyvatelia nie vždy rešpektovali výzvu mesta a postupne sa začala situácia vyhrocovať,
najmä medzi obyvateľmi, keďže zvyšky jedál následne zostávali uložené na verejných
priestranstvách, čím taktiež dochádzalo k
Galantská knižnica prešla zmenami
R
ekonštrukčné práce v galantskej knižnici, ktoré sa začali 1. júla si vyžiadali
množstvo práce. Pracovníčky knižnice vyprázdnili viac ako 55 000 knižničných
jednotiek. Veľké množstvo kníh skladovali
vo všetkých priestoroch knižnice.
Galantská knižnica je regionálnou verejnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja, ktorý zafinancoval celú čiastku na rekonštrukciu liatej podlahy v oddelení pre dospelých. Nové
policové regále pre množstvo kníh, ktoré si
radi vypožičiavajú študenti a návštevníci si
knižnica financovala z vlastných zdrojov.
Počas rekonštrukcie bolo pre čitateľov
prístupné detské oddelenie, s možnosťou
využitia internetu. Od 3. septembra sa
návštevníkom i čitateľom galantskej knižnici otvorili pekné zrekonštuované priestory, v ktorých si môžu vybrať z množstva
kníh.
Lucia Gazdagová
september 2012
9
Policajná akcia počas
Galantských trhov
M
edzinárodná delegácia
zložená z 25 príslušníkov polície a členov
IPA zo 6 krajín (Maďarsko Pakš, Rumunsko - Târgu Secuiesc a Kézdivásárhely, Poľsko
– Leszno, Legionowo, Nowy
Sącz, Srbsko – Kikinda, Nemecko – Norimberg, Taliansko – Benátky, Valle d‘Aosta )
navštívila spolu s kolegami zo
slovenskej sekcie IPA Galantské trhy.
Prvou zástavkou ich návštevy
bola vernisáž výstavy „Fotografie zo starej Galanty“, autora Jozefa Kepperta – čestného
prezidenta fotoklubu v Galante. Vzácnych hostí poctil oficiálnou večerou primátor mesta
Nebojme sa pohybu
P
od týmto mottom odštartoval Športový deň seniorov v DSS Samaritán
v Galante. Rok čo rok mobilní obyvatelia
domova preukazujú svoju fyzickú kondíciu
v rámci športového súťaženia.
Ako sme sa dozvedeli od sociálnej pracovníčky p. Zitky Laurincovej, pohybovým
aktivitám na posilňovanie jemnej motoriky,
pozornosti a koncentrácii sa venujú denne.
Súťaženie za prítomnosti obecenstva zo
susedného penziónu Eden sa uskutočnilo
na nádvorí Samaritánu.
Úsmevy a radosť na tvári seniorov vyčarilo nielen augustové slniečko, ale aj pútavá
ponuka športových hier. Každý pohyb, každý vydarený výkon obyvateľov domova bol
odmenený potleskom publika, sladkým prekvapením a na záver diplomom za
účasť. Príjemný pocit z malých úspechov
seniorov posmelil a dodal im novú energiu na prekonanie takých neduhov, akými sú úzkosť, beznádej či depresia.
Aktívne starnutie je Výzva, inšpirácia
Európskej únie na rok 2012 k realizácii rôznych aktivít, podujatí, ktoré majú
pomôcť seniorom začleniť sa do spoločnosti
bez diskriminácií, na využitie fyzického i psychického potenciálu, k tvorivému vyplneniu osobného voľna a k sebarealizácii na
sklonku života. Aktívne starnutie je cesta
plnohodnotného starnutia, nástroj proti
pasivite, nečinnosti.
Je na nás, aby sme dožičili našim seniorom plnohodnotné starnutie.
Mgr. Vaľková Hilda
Škola je spomienka na
mladosť
„Čas večne tečie, čas je večný. Len tvoja
práca, tvoj dobrý skutok zostane nekončený.“
P.O. Hviezdoslav
ieto myšlienky P.O. Hviezdoslava
správne vystihujú podstatu činorodého
človeka a nútia, inšpirujú nás, plody rodiacej
práce, rozvíjať dobré skutky, ktoré nás budú
reprezentovať v našom ďalšom živote. Čas
naše skutky aj tak preverí.
Na našich stretnutiach často spomíname dobré, zábavné aj čiastočne dobré činy.
Takto to bolo aj na poslednom maturitnom
stretnutí po 55-tich rokoch, 31. mája 2012,
s triedami XI.A (tr.uč. František Mrva†)
a XI.B ( tr.uč. Viola Maldoňová†) Jedenásťročnej strednej školy slovenskej v Galante.
Bolo nám tak trochu smutno, keďže nás
prišlo na stretnutie len 17, boli takí, čo prišli
z ďaleka (z Chorvátska alebo zo vzdialených kútov Slovenska), a tiež domáci –
T
|
Rôzne
Galanta Ladislav Maťašovský,
ktorý ich privítal na území
mesta.
Ďalší deň delegácia absolvovala návštevu vodného diela
v Gabčíkove, kde si pozreli techniku Centrálneho záchranného systému s odbornou prednáškou.
Návšteva pokračovala ochutnávkou vín na Radošine a v Nebojsi, kde si mohli vychutnávať z množstva kvalitných
vín. „Akcia sa konala v rámci
reciprocity tzv. výmenných
stretnutiach pri určitých príležitostiach výmenou skúseností
medzi príslušníkmi polície pod
záštitou územnej úradovne
Galanta slovenskej sekcii IPA,“
povedal Milan Kaniš- vedúci územnej úradovne Galanta
slovenskej sekcii IPA. IPA je
najväčšou medzinárodnou organizáciou policajných pracovníkov na svete.
Lucia Gazdagová
Foto: Róbert Rybársky
z miesta školy. Možno ostatní nemohli prísť
z vážnych dôvodov. Boli takí, čo už medzi
nami nie sú. Česť ich pamiatke! Uctili sme
pamiatku zosnulých z našich radov minutou ticha.
Napriek tomu, že nás bolo málo, sme
sa jeden druhému tešili, radostne sme sa
zvítali, vyobjímali. Pri spoločnom stole,
ako sa patrí na veľkú, dobrú rodinu, nás
milým slovom privítali spolužiačky Terka
Hartlová a Tonka Filová. Aj pri našom srdci
bolo teplejšie z toho, že sme tu boli, videli
sa a zacítili teplo dlaní, počuli milé slová.
Tonka Filová nás oboznámila so spoločným programom stretnutia. Po chutnom
obede každý porozprával, ako plynul čas
v ich živote – o sebe, o rodine, o deťoch aj
o ratolestiach starých rodičov.
Nostalgická chvíľka: živé poetické slovo
spolužiačky, niekoľko vtipov od ostatných,
hra na syntetizátor a spoločný spev.
Prináleží nám poďakovať sa za starostlivosť a organizáciu našich pomaturitných
stretnutí spolužiačkam Terézií Hartlovej,
Magde Szabovej, Erike Moťovskej, Antónii
Filovej.
Nakoniec spoločná fotografia.
Pomaly sme sa rozlúčili a odchádzali domov so spoločnou spomienkou na mladosť
a s optimizmom pre budúce obdobie.
Mgr. Mária Barcziová
Udalosti
|
10
Galantské noviny
3. ročník letných workshopov pre
výtvarníkov
U
ž po tretíkrát sa neprofesionálni výtvarníci z
Trnavského kraja stretli
na workshope, ktorý v rámci
svojich letných aktivít zorga-
nizovalo Galantské osvetové
stredisko spolupráci so Združením Bronz Galanta. Dňa
14. júla 2012 sa v priestoroch
Galérie 4D v Galante zišlo
Ocenenie pre riaditeľa
Galantskej knižnice
D
ňa 17.5.2012 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave udeľoval
Trnavský samosprávny kraj ocenenia
kultúrnym pracovníkom. Pri príležitosti
Dňa múzeí udelil Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja 27
jednotlivcom a 7 kolektívom. Ocenení si
prebrali medailu z rúk Augustína Hambálka a Józsefa Kvardu, podpredsedov TTSK,
a Ľudovíta Danča, hlavného kontrolóra
TTSK.
Medzi vyznamenaných jednotlivcov patrí aj Mgr. Štefan Polák, riaditeľ Galantskej
knižnice. Vo funkcii riaditeľa knižnice je
od marca roku 2004. Za tento čas sa zaslúžil o rozvoj a skvalitnenie knižničného
fondu, čím sa rozšírila ponuka dokumentov a zvýšilo sa množstvo odborných kníh
vychádzajúcich v ústrety potrebám našich
čitateľov. Mimoriadne významný je aj
proces informatizácie knižnice, kedy bola
vybudovaná internetová stránka knižnice,
jej on-line katalóg a doplnené počítačové
dvadsať umelcov, aby načerpali
inšpirácie a podelili sa o svoje
postrehy a výtvarné skúsenosti. Účastníkom workshopu sa
s plnou zanietenosťou venoval
vybavenie. Počas jeho pôsobenia prešla
knižnica aj rekonštrukciou interiéru, ktorej
ďalšia etapa prebehla počas letných mesiacov tohto roka. Blízky vzťah k čitateľom
prezrádzajú aj časté podujatia venované
najmä najmenším návštevníkom knižnice Noc s Andersenom, detské tvorivé dielne,
kreslenie na asfalt, stretnutia s autormi
Karolom Fellingerom, Gabrielou Futovou,
Mirom Regitkom a pravidelné exkurzie pre žiakov zo škôl v okrese Galanta.
Dospelým čitateľom boli určené besedy
s viacerými populárnymi spisovateľmi,
ako sú Petra Nagyová-Džerengová, Kamil
Peteraj, Tomáš Janovic, Ľubomír Feldek,
Pavel Dvořák a ďalší.
Všetky tieto aktivity podstatne prispeli
k zvyšovaniu počtu návštevníkov a zároveň
aj k zvyšovaniu počtu výpožičiek. Mgr.
Štefanovi Polákovi gratulujeme k získaniu tohto významného ocenenia, ktoré
mu bolo udelené za dosiahnuté pracovné
úspechy v oblasti kultúry, a zároveň k blížiacemu sa životnému jubileu. Pri tejto
príležitosti prajeme pánovi riaditeľovi veľa
ďalších osobných aj pracovných úspechov.
Ladislav Sabo, akademický sochár, ktorý bol zároveň gestorom podujatia.
Počas workshopov mohli výtvarníci v galerijných priestoroch priamo tvoriť či prezentovať vytvorené diela. Každý
z účastníkov mal príležitosť
konzultovať vlastnú tvorbu,
a tým prispieť k svojmu umeleckému rastu. Workshop bol
podobne ako po minulé roky
prezentáciou širokej palety výtvarných techník - olejomaľba,
perokresba, grafika, maľba na
hodváb, drevorezba s drôtovaním, airbrush, bodypainting
a taktiež žánrov - portréty, krajinky, zátišia, abstrakcia. Zoskupenie zúčastnených autorov
bolo rôznorodé a potešiteľné je,
že opäť prišli aj mladí tvorcovia,
ktorí priniesli novú invenciu
a osobitosť. Spolu s priaznivcami a podporovateľmi výtvarného umenia v galantskom regióne sa bude Galantské osvetové
stredisko naďalej snažiť vytvárať
vhodné podmienky na stretávanie sa výtvarníkov a prezentovanie ich tvorby.
Andrej Popluhár
Foto: GOS
Poznámka redakcie: ocenenie získal aj
kolektív pracovníkov Renesančného kaštieľa v Galante a Anna Jonášová.
Ing. Lenka Medovčíková
Galantská knižnica
30 rokov s fotografiou
V
severnom krídle Neogotického kaštieľa
v Galante sa počas Kultúrneho leta dňa
18.7.2012 uskutočnilo otvorenie autorskej
výstavy fotografa Mareka Kollera pod
názvom XXX. Výstavu uviedol niekoľkými
slovami Peter Kolek, ako aj čestný prezident
fotoklubu v Galante Jozef Keppert. Niekoľko slov o ďalších záľubách a spomienkach
z detstva malého fotografa predniesla Katarína Kanderová, sestra Mareka Kollera.
Fotografia sa stala neodmysliteľnou
súčasťou života Mareka Kollera v práci i
vo voľnom čase. Svoju tvorbu zameriava
do viacerých oblastí fotografie. Výstava
predstavuje výber jeho tvorby od roku 1988
až po súčasnosť. Je vyjadrením individuálnej
tvorivosti a rôzneho vnímania skutočnosti.
Michaela Hrabinská
september 2012
11
|
Udalosti
Flautové trio Corona Musica zavítala do Galanty
V
severnom krídle neogotického kaštieľa sa 13. júla Galanťanom predstavil
súbor CORONA MUSICA. Súbor
prezentoval svoju hudbu, v podstate neznámu, z obdobia neskorého stredoveku
a renesancie. Táto hudba sa hrá na starých
dychových nástrojoch, na ktorých sa už
zabudlo hrať, vymizli a nástroje sa musia
vyrábať ako kópie.
Na našom území sa nachádzajú pamiatky z obdobia architektonického, ako sú
zámky, hrady, kláštory a staré mestá, kde
sa táto hudba pestovala. Tento súbor chce
prezentovať hlavne aj domáce skladby,
čo neznamená len z nášho územia, ale aj
z Čiech či Poľska, a konfrontovať to s hudbou ostatnej Európy. Najvznešenejšia forma, ako sa to robí, je tzv. Musica Alta, čo
znamená spojenie drevených a plechových
dychových nástrojov. Poslucháčom sa táto hudba páčila. Sú
to pestré zabudnuté zvuky, ktoré evokujú
hneď niečo rozprávkové, ako sú princezné, rytieri a mnísi, čo vtedy v rozprávkach
nemohlo chýbať. Tieto nástroje z obdobia stredoveku a renesancie sa nikde inde
nedajú využiť - či už v modernej, alebo
folklórnej tvorbe. Je nám cťou, že Galanta zareagovala
Výstava obrazov z Kecskemétu
D
ňa 10.8.2012 sa v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante uskutočnil slávnostný akt podpisovania zmluvy medzi partnerskými mestami Galanta
a Kecskemét. Okrem krásnych tónov a spevu
hudobníkov z partnerského mesta si mohli
hostia po vernisáži výstavy pozrieť hodnotné diela významného maďarského maliara
Jánosa Bozsóa z Keckemétu, laureáta Munkácsyho ceny. Jeho diela sú poznamenané
jeho životom. Pochádzal z najchudobnejšej
vrstvy, ako malý paholok prechádzal z jednej
osady na druhú. Hladovanie, zima a samota v ňom nezanechali zatrpknutosť, miloval
prírodu, ľudí, ľudové umenie a veril v svoje
tvorivé sily a schopnosti. Po návrate z vojny
ťažko fyzicky pracoval, ale neprestával snívať
svoj sen. Musel sa stať maliarom, aby mohol
vyrozprávať svoj príbeh, svoj osud, svoje sny,
aby mohol zvečniť krásu prírody. Jeho diela
boli zo začiatku prijaté s úsmevom, v prvo-
Ragačinka spestrila mestský park
krásnymi farebnými krojmi
V
mestskom parku na nádvorí Neogotického kaštieľa v Galante sa 20. júla
prezentoval detský folklórny súbor
pod názvom Ragačinka.
Táto detská folklórna skupina pochádza
z Hrušova, z dedinky na juhu stredného
Slovenska, z okresu Veľký Krtíš. Svojím
programom prezentovali piesne a tance
a že sme vám mohli zahrať v historických
priestoroch,“ povedali členovia súboru
CORONA MUSICA.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
tinách prevládala idea nad maliarskou zručnosťou. Ale v druhej polovici 50-tych rokov
už jeho diela viseli na stenách uznávaných
galérií medzi klasickými umelcami.
János Bozsó patrí k najlepším majstrom
expresívneho realizmu. Jeho rané diela možno prirovnať k citovo bohatým, lyricky podfarbeným dielam Ladislava Mednyanského
a k dielam ďalších veľkých realistov. Rýchlo
si však našiel svoj vlastný rukopis. Široké ťahy
štetca a pastózne nanášaná škála bohatých farebných tónov, majstrovské narábanie so svetlom a tieňmi prispievajú k silnému ľudskému
posolstvu tohto umelca. Jeho obrazy sú nabité emóciami, citmi, krajinky majú zvláštnu
atmosféru, bolestne krásnu, tichú. Jeho láskou
však zostala maďarská pusta so svojím bezhraničným horizontom.
PhDr.Iveta Lenická
Foto: Lucia Gazdagová
v krásnych krojoch z obce Hrušov a ukázali, že majú talent. Súbor Ragačinka zožala
už viac celoslovenských ocenení a vystupoval v Českej republike i v Maďarsku. Toto podujatie sa uskutočnilo v rámci
programu Kultúrneho leta, organizovaného Mestským kultúrnym strediskom Galanta a mestom Galanta.
Lucia Gazdagová
rôzne
|
12
Galantské noviny
Zo zápisníka Mestskej polície
Galanta – júl – august 2012
H
liadka mestskej polície bola požiadaná príslušníkmi štátnej polície
o spoluprácu pri zadržaní dvoch
osôb, ktoré boli podozrivé z trestného činu
krádeže železného materiálu, ktorý patril
železniciam SR.
Podozrivé osoby M.K. a O.K. boli
hliadkou mestskej polície zadržaní v okolí
železničnej stanice a odovzdaní príslušníkom štátnej polície, ktorí prípad odstúpili
v zmysle vecnej príslušnosti oddeleniu železničnej polície, kde ich vyšetrovateľ obvinil z prečinu krádeže.
Pri preventívnej kontrole, ktorá bola zameraná na verejný poriadok, v okolí Jazernej ulice boli zistené tri osoby bez domova,
ktoré mali medzi sebou spor.
Sporom týchto osôb bola taška pohodená v ich blízkosti, z ktorej vyčnievalo
rôzne náradie. Hliadka nadobudla podozrenie, že v taške sa môžu nachádzať veci
pochádzajúce s trestnej činnosti alebo náradie, ktorými mohla byť páchaná trestná činnosť. Po nahliadnutí do pohodenej
tašky bolo zistené, že okrem spomínaného náradia sa v nej nachádzala injekčná
striekačka s neznámou látkou. Pri preverovaní, komu patrí taška, bolo zistené
a potvrdené od prítomných, že patrí osobe D.P. zo Serede. Na otázku hliadky, čo
sa nachádza v striekačke, spomínaný muž
uviedol, že ide o heroín, ktorý si podľa
jeho vyjadrenia zadovážil v Seredi pre
svoju potrebu.
Z dôvodu podozrenia z trestného činu
nedovoleného držania a obchodovania
s omamnými a psychotropnými látkami
bola podozrivá osoba odovzdaná policajnému vyšetrovateľovi.
Odišiel Človek
OZNAM
Redakcia GN oznamuje čitateľskej verejnosti,
že oznámenia narodení, sobášov a úmrtí do
spoločenskej rubriky budú uverejňované na
základe písomného súhlasu dotknutých osôb
na Matričnom úrade mesta Galanta.
KRONIKA
Narodenia: V skorých ranných hodinách v čase
o 05.30 hod. bolo prijaté oznámenie od
neznámej občianky, že na detskom ihrisku
na sídlisku Sever vystrája niekoľko osôb.
Po preverení oznámenia bolo zistené, že
na uvedenom mieste sa nachádzajú tri
dospelé osoby, ktoré sa vozili na kolotoči
a požívali alkoholické nápoje. Jednalo sa
o soby z Veľkých Úľan a Tešedíkova. Tieto osoby sa dopustili priestupkov na úseku
verejného poriadku a na mieste boli riešené
v zmysle priestupkového zákona.
Miroslav Grell
náčelník MsP
Oznámenie o čistom výnose verejnej
zbierky na bustu Karola Duchoňa
a spôsobe jej použitia
D
rahomír Ostradecký zomrel 28.7.2012.
Bez rozlúčky navždy odišiel od
rodiny, priateľov, kolegov. Odišiel
bez toho jediného slova, zbohom. Nikto
to netušil, že to bolo poslednýkrát, čo sme
v priateľskom kruhu oslavovali jeho 48-ku.
Nikto nechce veriť, že odišla opora, sila a potrebný Človek.
Odišiel Človek, ktorý si svojím večne usmievavým a pozitívnym prístupom získal veľa
priateľov, odišiel... Človek ktorý bol šíriteľom
životného optimizmu a neskutočne nákazlivého smiechu, ktorým si získal každého.
Odišiel Človek s veľkým Č, veľký nielen
vzrastom, ale hlavne srdcom.
Odišiel príliš skoro.
Už nebude odpovedať na otázky, ako sa má,
Mestská polícia prijala oznámenie od
občianky mesta, že vo vchode obytného
bloku na Sídlisku SNP mala odložený bicykel a po návrate z bytu zistila, že neznáma osoba ho odcudzila. Po prijatí oznámenia a vypočutí svedkov bola ustálená osoba,
ktorá bola podozrivá z priestupku proti
majetku. Jednalo sa o J.T. z Galanty, ktorý
sa momentálne zdržuje v obci Tešedíkovo,
a na tomto mieste bol nájdený aj odcudzený
bicykel. Odcudzená vec bola odňatá páchateľovi a vrátená majiteľke.
čo robí, ani len to stručné zovšednené: ujde to.
Už to neujde.
Odišiel jeden z nás, perfektný Človek, čestný chlap! Človek ktorý nikdy nepovedal nie.
Je veľmi smutné, že Človek ako Drahoš odišiel tak skoro, ale tešme sa aspoň z toho, že
taký Človek medzi nami žil.
Česť jeho pamiatke !
JS.
Martin Hanes · Filip Sabo · Alexandra
Bednárová · Eva Madarászová · Júlia Zahurancová · Damian Kučera · Alžbeta Pružincová
· Zoja Orlová · Diana Putyerová
Sobáše: Tomáš Horváth – Katarína Horváthová ·
Peter Rozkoš – Beata Žabková · Peter Uher
– Silvia Áronová · Roland Molnár – Johanna
Verejnú zbierku realizoval Dom Matice slovenskej v Galante od 10. 3. 2012 do 30. 6. 2012
na základe rozhodnutia MVSR číslo SVS- OVVS32012/005358 zo dňa 17.2.2012.
Prispieť do zbierky bolo možné poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky číslo
2901063753/0200, vedenom vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s, priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľov.
Zbierka bola riadne ukončená, vyúčtovanie
potvrdené MV SR zo dňa 26.07.2012 a my vám
prinášame jeho výsledky.
Hrubý /celkový/ výnos 1005,- €
Náklady spojené s vykonaním zbierky
20,70.- €
Čistý výnos zbierky predstavuje sumu:
984,30 €, slovom deväťstoosemdesiatštyri eur
a tridsať centov
Spôsob a účel použitia verejnej zbierky
Čistý výnos verejnej zbierky 984,30.- € bol
použitý na úhradu faktúr za vyhotovenie a realizáciu bronzovej plastiky Karola Duchoňa v súlade s povoleným účelom.
Všetkým darcom srdečne ĎAKUJEME!
Zalková · Roland Gál – Alexandra Lesnych ·
Marián Putyera - Renáta Medíková · Peter
Valenský- Veronika Csadiová
Úmrtia:
Anna Benkovičová, rod. Benčíková 85-roč.
· Františka Rózsová, rod. Deáková 83-roč. ·
Helena Halgašová, rod. Számelová 88-roč.
· Helena Zárecká, rod. Kutrucová 75-roč.
· Karol Potisk 87-roč. · Žofia Rafaelová,
rod. Pilová 80-roč. · Johanna Róžová, rod.
Rakická 87-roč. · Alžbeta Sesztáková, rod.
Bedecsová 68-roč. · František Gál 80-roč.
· Ladislav Horňáček 65-roč. · Milan Juráš 65roč. · Imrich Huszár 90-roč. · Ing. Ferdinand
Hupka 85-roč.
september 2012
13
Slovenskí železničiari na 62. Dni
železničiarov MÁV
A
ko sa už stalo milým
zvykom, aj toho roku sa
železničiari zo ŽST Galanta zúčastnili na oslavách maďarských kolegov v prekrásnom
prostredí Magyar Vasúttörténeti Park Budapešt (Park histórie železníc). Oslavy otvorila
slávnostným príhovorom generálna riaditeľka MÁV, pani
Ilona Dávid, ktorá privítala
všetkých pracovníkov železníc
a ich rodinných príslušníkov.
Potom sa začala ozajstná zábava
pre deti aj dospelých. Všetci sa
mohli previezť malými vláčikmi, pozrieť si historické rušne,
vozne, dreziny, povoziť sa na
točni. Deti si vybili energiu na
trampolínach, skákacích nafu-
kovacích hradoch, hojdačkách,
vyskúšali si zručnosť na lezeckej stene, nechýbalo maľovanie
na tvár a iné atrakcie. Pre účastníkov bolo taktiež nachystané
občerstvenie.
Quo vadis, galantský futbal?
D
ôvodov, že som mal blízky vzťah ku
galantskému futbalu bolo niekoľko.
Pôsobili tu v minulosti tréneri, ktorí boli predtým mojimi zverencami v prvoligových kluboch alebo blízki priatelia
a samozrejme aj preto, že futbal „robil“
bývalý primátor a môj osobný priateľ Ing.
Mézeš. Bol som pozvaný pred pár rokmi aj
na otvorenie peknej umelej hracej plochy.
Nadobudol som dojem, že práve táto plocha a ďalšie veľmi dobré objekty (Galandia,
ihriská, posilňovne) budú znamenať ďalší
vzostup futbalu. Doslova ma však šokoval
pád A mužstva v uplynulej jesennej časti.
Neviem či bol analyzovaný či, zdôvodnený
tento neúspech, no pre odborníkov – mínus
14 bodov v tabuľke pravdy po jesennej časti
je strata, ktorá sa takmer vždy rovná zostupu a rozpadu mužstva. K rozpadu mužstva
v zimnej prestávke prišlo a som si istý, že ak
by do futbalu nevstúpil ako hlavný sponzor
Peter Paška, niečo pomohlo mesto, zastupované Zsoltim Takáčom (neprehliadnuteľný je aj jeho veľký osobný vklad), veľa
roboty odviedol Zdeno Ottahel s Pavlom
Šutákom, bolo by prišlo s určitosťou k vypadnutiu zo súťaže. Doplnenie mužstva
(prišlo až 14 nových hráčov) vôbec nebolo
ľahkou záležitosťou, hlavne preto, že pre
krátkosť času sme nemali potrebný prehľad
o získaných hráčoch. Myslím si však, že
sme mali viac šťastia, lebo väčšina hráčov
naše predstavy splnila. Napriek nezvyčajne
rozsiahlej obmene väčšinu mužstva tvorili
odchovanci galantského futbalu. F. Valenský, Cs. Mikuš ako najstarší boli ťahúňmi
a dopĺňali ich vhodne mladší P. Lošonský,
D. Kopčan, P. Eliáš, T. Varga, M. Braun, Š.
Schiffer, D. Hrotko, R. Szabó, D. Bielčík,
G. Kubovič. Žiaľ mladší hráči, určite nádejní futbalisti, ale i posila zo Srbska N. Čomič
záťaž, ktorú spôsobilo veľmi zlé postavenie
mužstva (posledné miesto v tabuľke) neuniesli. V úvodných kolách sme mali značné
problémy. Herne to nebolo dobré, viazla
súhra, budovali sme systém hry a vhodnú
zostavu. Postupne sme sa k tomu dopracovali a keď pridám morálku hráčov a ich
prístup k zápasom, jediný cieľ, rovnajúci sa
malému zázraku sme splnili. Tri kolá pred
koncom sme boli zachránení.
Musím spomenúť i team, ktorý okolo
mužstva pracoval a mal nemalú zásluhu na
tom, že mužstvo „šlapalo“. Mudr. Vojtech
Valko st., ved.muž. Zdeno Kohút, masér
Miky Szüllö či môj kolega A. Hrotko, ktorého v závere striedal Mgr. J. Bottka. Jedna
etapa veľmi náročná je za nami. Čaká nás
ďalšia a určite opäť nie ľahká, ale jediná.
Robiť radosť divákom, kde si viem predsta-
|
ŠPORT
V rámci osláv sa taktiež uskutočnil minifutbalový turnaj
za účasti trinástich mužstiev,
pričom mužstvo ŽST Galanta bolo jediným zahraničným
účastníkom. Patronát nad ním
si zobral náš dlhoročný priateľ
József Verebes, vedúci pracovník riaditeľstva MÁV, s ktorým sa poznáme ešte z čias, keď
pracoval ako prednosta osobnej
prepravy v ŽST Szob. Mužstvá boli rozdelené do skupín
a naši hráči z tej svojej suverénne postúpili do ďalších bojov.
Vzhľadom na tropické teploty,
ktoré v areáli vládli to stálo
množstvo energie. Nakoniec
vo finále rozhodli o víťazovi
až strely zo značky pokutového kopu, v ktorých mali hráči
ŽST Galanta lepšiu streleckú
mušku a zaslúžene vyhrali celý
turnaj.
Jozef Bednár
Foto: Mužstvo žst Galanta
viť, že lepšia hra ich pritiahne na štadión
viac. Viem si predstaviť i lepšiu spoluprácu
či komunikáciu s vedením Správy športových zariadení mesta Galanta, naša hlavná
plocha patrila v súťaži žiaľ k tým najhorším
a to určite súvisí priamo aj s kvalitou hry
mužstva v domácich zápasoch.
Záverečný „gulášový“ večierok mi urobil
radosť, zišlo sa tam množstvo hostí na čele
s p. primátorom Mgr. L. Maťašovským,
viceprimátorom Ing. L. Feketem, bývalým
primátorom Ing. A. Mézešom, značným
počtom podnikateľov, fanúšikov futbalu.
Priznám sa, že takýchto akcií som ako tréner veľa nezažil a som si istý, že ak by títo
ľudia dokázali spolupracovať a nájsť spoločnú reč, radosť z futbalu v Galante by
bola ešte vyššia.
tréner Anton Dragúň
Oprava
„Pred výjazdom na MEJ 2012 do Sofie,
bolo v článku OKOLO RINGU uverejnené, že
na tomto šampionáte bude Slovensko reprezentovať ako jediný boxer Michal Takács
z BC Galanta. V čase uzávierky ešte nebolo
známe, že dodatočne bude nominovaný aj
Lukáš Ševčík z KO BC, ktorý sa podujatia aj
zúčastnil a tak ako Michal, aj on prehral na
body s domácim boxerom. Tento text uvádzame za účelom objektívnej informovanosti čitateľov Galantských novín .“
Ivan Zelenák
šport
|
14
Galantské noviny
Kolkársky turnaj GT 2012
J
ednou zo sprievodných akcií Galantských trhov bol
aj tradičný medzinárodný
kolkársky turnaj Galantské trhy
2012. Kolkári z Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky súťažili na dvojdňovom
turnaji v kategóriách jednotlivcov a štvorčlenných družstiev.
Priebeh turnaja bol dramatický
a o víťazovi nebolo rozhodnuté
do posledných hodov.
Nakoniec zo štartového poľa
48 kolkárok a kolkárov bol najúspešnejší Josef „Pepino“ Touš
(SKK Jeseník) výkonom 572
zvalených kolkov. Rovnaký
výkon dosiahol aj domáci Jozef
Butko, ktorý skončil na druhom mieste s horšou dorážkou
ako víťaz. Tretie miesto obsadil Daniel Koller z maďarského oddielu Erőmű Budapešť
(569).
Víťaznú trofej v kategórii družstiev získalo domáce
MKK Slovan Galanta (Butko,
Kupčok, Madarás, Tumma)
pred Erőmű Budapešť a Zlatými Klasmi.
JUBILEJNÉ 20.
STRETNUTIE
GALANTA-JESENÍK
Dvadsiate stretnutie kolkárov
Galanta-Jeseník, ktoré sa uskutočnilo počas víkendu v Galante len potvrdilo skutočnosť, že
vzťahy kolkárov Galanty a Jeseníka sú stále pevnejšie.
Kolkári Galanty a Jeseníkov
strávili spolu tri dni a stihli toho
naozaj veľa. Dva spoločné večery, turnaj, kúpanie v Galandii
aj návštevu Galantských trhov.
Prvý piatkový večer sa všetci
sústredili na najlepšie výkony
v rámci turnaja Galantské trhy
2012. Najprv domáci Butko
a neskoršie Touš z Jeseníku nasadili latku turnaja na métu 572
zvalených kolkov. Tú sa napriek
silnej konkurencii nepodarilo až
do záveru v sobotu prekonať.
V sobotu po prevzatí ocenení
z turnaja Galantské trhy 2012
sa kolkári Galanty a Jeseníka
premiestnili do Gáňu, kde v záhrade Janka Suchopu strávili
spoločné záverečné posedenie.
Pre zvýšenie pohody hrala kapela v zložení Jirko Kaigl, Martin Kaigl a Drahomír Mihálik.
Nedeľná rozlúčka kolkárov
Galanty a Jeseníka v nedeľu doobeda bola ťažká a naozaj plná
emócií. Všetci sa úprimne tešili
na ďalšie stretnutie v Jeseníku
v roku 2012.
Dlhoročná vzájomná spolupráca kolkárov Galanty a Jeseníka vznikla v roku 1993 zásluhou
bývalého hráča Galanty Silvestra Hrbána. Ten po presťahovaní do Jeseníka navrhol , aby sa
kolkári Jeseníka a Galanty pravidelne každý rok stretávali na
spoločnom podujatí. Táto krásna tradícia pretrváva bez prerušenia dodnes a jej idea sa časom
rozrástla. Priateľské vzťahy sa
prehlbujú aj mimo plánovaných
stretnutí a hráči trávia v spriatelených mestách aj dovolenky.
Jozef Butko
Foto: Jozef Keppert, Karol Kaigl
Denný tábor footballandia – poďakovanie
Deti viac potrebujú vzory
ako kritiku.
( Joseph Joubert)
D
o istého veku sú to rodičia. Rodičia, ktorí
formujú,
usmerňujú,
vychovávajú. A postupne pribúdajú vzory mimo rodiny.
Nám takto pribudol Tibor.
Pán tréner, ktorý si nášho syna
získal behom prvého tréningu.
Odvtedy je u nás veta „Tréner
povedal.......“ na dennom poriadku. Jeho tréningy sú oveľa
viac, ako „len“ futbal. Na tých
tréningoch je to o povzbudzovaní, o tíme, o férovosti,
o podpore, kamarátstve, je
tam humor, zodpovednosť,
ohľaduplnosť (toto všetko sa
dá na tréningy vtesnať jedine
srdcom) a samozrejme FUTBAL. Viem to, pretože na tie
tréningy chodím. A chodím
tam preto, lebo ma tie trénin-
gy bavia. Mám to vlastne namiesto telky.
Footballandia bol denný
športový tábor pod Tiborovým
vedením. Absolvovali sme dva
turnusy (píšem v množnom
čísle, lebo my matky to tak
akosi máme vo zvyku). Od
môjho syna som nezaznamenala ani jednu negatívnu reakciu. Chodil domov unavený,
spotený a zafúľaný ale šťastný
a spokojný. A každé ráno sa do
tábora tešil. A uznajme, že to
pre nás, rodičov, znamená naozaj veľa – šťastné a spokojné
dieťa. Takže tábor sa pre nás
evidentne vydaril!
Vďaka patrí Tiborovi Drozdovi, pani Jávorkovej a celému
ostatnému tímu, ktorý tento
tábor organizoval. Dúfam, že
budúci rok v lete sa mi o syna
opäť postaráte. Alebo aj skôr?
Spokojná matka spokojného
dieťatka (Erika)
september 2012
15
Box sa vrátil na Galantské trhy
T
vorcovia programu XXVIII. ročníka
GT, zakomponovali do jeho športovej
časti opäť aj box. Medzera, ktorá vlani, po rade rôznych diskutabilných iniciatív
a následných nepochopení i sporných rozhodnutí vznikla, bola toho roku, po ročnej
prestávke, vyplnená k spokojnosti stúpencov
galantského boxu.
Organizáciu tohoročného sprievodného
športového podujatia si už tradične vzal na
svoje triko BC Galanta, tentoraz opäť raz
v spolupráci so susedným KO BC. Spoločné družstvo týchto dvoch klubov vystúpilo
pod hlavičkou Výber Galanty a ako súpera si
pozvalo výber oddielov našich južných susedov, zložený z boxerov Sopronu, Budapešti,
Nagykanizse a Kaposváru, ktorí postavili latku výkonnosti veľmi vysoko a tak sa domáci
boxeri v snahe uspieť, museli zapotiť až, až.
Úvod scenára SŠP naplnili elévi zo Selickej
prípravky Boxing clubu, ktorí zaobstarali tri
predzápasy. Po ich skončení nasledoval slávnostný nástup a predstavenie aktérov oboch
celkov, ako aj rozhodcov podujatia. Treba povedať, že celok nášho súpera predstavoval veľkú údernú silu, keď takmer všetci jeho boxeri
boli držiteľmi medailí z národných šampionátov svojich vekových kategórií. V ringu sa
predstavilo dvanásť dvojíc, z ktorých niekoľko dostalo divákov do varu. Boxovalo sa od
najnižšej po najvyššiu hmotnostnú kategóriu
s týmito výsledkami (prvý je vždy domáci).
V papierke nádejný Filip Mészáros vybodoval znamenitého obranára Krisztofera
Berkiho, v muške Marcel Oláh nátlakového
Istvána Dernárecza, v bantamke Michal Takács si poľahky poradil s Péterom Gazdom
a Ladislav Matúš hlavne zásluhou vynikajúceho úvodného kola s Márkom Lőrinczom.
V prvej dvojici ľahkých váh najprv Ľuboš
Ferdinand vybodoval Ádáma Tótha, v druhej
Patrik Polák nestačil hlavne kondične Zoltánovi Szirtesovi. Striedavo si počínali aj naše
dva ľahké weltery, keď najprv Žan Martirosyan podľahol na body striebornému medailistovi z MEJ 2011 Bernardovi Bársonymu
a potom Patrik Rajcsányi vybodoval Andrása
Vadásza. Weltery mal divák možnosť vidieť
až tri . V prvom dueli Jozef Rigo hneď z kraja
presne trafil zadnou, po ktorej Roland Vígh
nebol schopný pokračovať a tak sa duel skončil už v prvom kole, v druhej dvojici Lukáš
Siedmy najlepší na svete!
I
ba 13-ročný Ádám Bukor,
jeden z najmladších členov
v kategórii „muži“ na juniorských MS v plutvovom plávaní,
získal 7. a 9. miesto a v štafete na
4x200 m 4. miesto v Grazi.
CMAS MS juniorov v plutvovom plávaní, ktoré sa konali
v dňoch 14.-20. júla 2012 v rakúskom meste Graz, dopadli
pre Ádáma Bukora veľmi dobre.
Na majstrovstvách sa zúčastnilo
približne tristo súťažiacich z 25
štátov. Mimoriadne svedomitá
príprava priniesla Ádámovi výsledky, ktoré obdivovala a závidela i vedúca trénerka ruského
družstva, Natália Čekodanova
(ruský tím je najlepší na svete).
13-ročný Ádám vo finále disciplíny na 1500 m na hladine
zaplával 7. najlepší čas na svete
Úspechy KKST Gyevát
O
ddiel sa zúčastnil Majstrovstiev
Slovenska
vo fitnes, ako aj Medzinárodných Majstrovstiev
Slovenska v tlaku na lavičke.
Vincent Kondákor 1.miesto
a zároveň z výkonom 240kg
vytvoril nový národný re-
kord vo váhovej kategórií
do 100kg. Erik Kondákor
1. miesto z výkonom 160kg
vo váhovej kategórií 67,5kg.
Rastislav Hanšút 1. miesto
s výkonom 230kg vo váhovej
kategórií 110kg. Tomáš Rózsa
5. miesto s výkonom 190kg vo
|
šport
Eliáš zatiaľ nestačil na skúseného Dávida
Peéra, ktorému podľahol na body a v poradí
tretí duel tejto hmotnosti bol záležitosťou
Mikiho Ferdinanda, ktorý s prehľadom vybodoval húževnatého László Benkőa. Bodku
za stretnutím dal krížnik Michal Plesník,
ktorý vybodoval Tamása Kozmu a tak k radosti galantského fanúšika upravil konečný
stav stretnutia na 18:6 v prospech domácich.
Úvod podujatia si so záujmom pozreli aj
najvyšší predstavitelia mesta, primátor Ladislav Maťašovský a viceprimátor Ladislav Fekete. Slovenskú asociáciu boxerov amatérov
zastupoval Andrej Kostka, Úniu boxerských
zväzov Slovenska Peter Korec. V hľadisku
bolo vidno aj viacero bývalých vynikajúcich
boxerov či to bol Ľudovít Gyerák, Pavel Kovács, Ladislav Karácsony, Ladislav Žuškovič
alebo až z Bratislavy Stano Stacho.
Slová poďakovania treba vysloviť tým,
ktorí vecne a finančne podporili toto sprievodné športové podujatie. Dnes to boli
mesto Galanta, Proact People Slovakia s.r.o.,
YUKO s.r.o., AKT NATURAL s.r.o. a Ing.
Andrej Kostka. Organizátori touto cestou
ďakujú za podporu a priazeň, ktorej sa im
pri organizovaní sprievodného športového
podujatia XXVIII. ročníka Galantských trhov dostalo.
Ivan Zelenák
(čo je samozrejme nový slovenský rekord v tejto disciplíne), kde
okrem neho plávalo 20 plavcov,
ktorí sú od neho o 3 – 4 roky
starší – čo je vynikajúci výsledok! Týmto si vylepšil svoj osobný rekord na tejto dráhe o 10
sekúnd, čiže jeho nový rekord je
13,33.22! Po disciplíne na 1500
m nasledoval 30 minutový oddych, po ktorom Ádám štartoval
aj v štafete na 4x200 m. Škoda,
že sa našim plavcom podarilo
získať 4. miesto, pričom od slovenského rekordu im chýbala iba
jedna sekunda. Po jednodňovej
prestávke na dráhe 800 m na
hladine Ádám plával, ako sa od
neho očakávalo, časom 7,02.25
sa umiestnil na 9. mieste, čím
sa zaradil medzi 10 najlepších
(z 25 plavcov). Na týchto majstrovstvách sveta naše slovenské „minidružstvo“ s piatimi
plavcami dosiahlo veľmi dobré
výsledky. Najlepšie výsledky
dosiahol Ádámov spoluhráč zo
Šale, David Starko (1996), ktorý
sa trikrát umiestnil na 4. mieste.
Tibor Jakoda
váhovej kategórií 90kg. Ladislav Mazsay 1.mieste z výkonom 230kg vo váhovej kategórií 120kg. Erika Hanšútová
v kategórií Fitnes, obsadila
6.miesto na Majstrovstvách
Slovenska.
Športovci, ktorí splnili limity A kategórie v tlaku sa
zúčastnili na Majstrovstvách
Európy, ktoré sa konali v Rakúsku. Vincent Kondákor,
ktorý obsadil 1.miesto a stal
sa tak majstrom Európy vo
váhovej kategórií 100kg, a zároveň je držiteľom nového
Európskeho rekordu z výkonom 258kg. Ladislav Mazsay,
ktorý obsadil taktiež 1.miesto
a stal sa tak majstrom Európy
vo váhovej kategórií 120kg
z výkonom 235kg. Vincent Kondákor
predseda oddielu
kam v galantE
|
rôzne | 16
Galantské noviny
Osobnosti Galanty
P
red 180-timi rokmi (15.9.1832) sa
narodil Michal Lauko, cirkevný spisovateľ. Študoval v Ostrihome. Pôsobil
ako kaplán v obci Bakabánya, v rokoch
1861-1863 v Galante, potom v Senohrade, neskôr ako farár v Sebechleboch. Je
autorom viacerých pojednaní, článkov,
veršov v maďarskom i slovenskom jazyku.
red 85-timi rokmi (16.9.1927) sa narodil v Galante PhDr. Antal Párkány,
pedagóg. Pôsobil ako pedagóg na stredných školách v Mostovej a v Galante. Po
absolvovaní vysokej školy pedagogickej
bol ústredným školským inšpektorom na
Povereníctve školstva a kultúry, neskôr
stredoškolským profesorom v Šamoríne
a v Senci. Autor a spoluautor učebníc, metodických príručiek, prekladateľ učebníc,
autor článkov a štúdií.
P
Program MsKS
22.09.2012 19:00 hod. Stretnutie
nielen pre osamelých ES · 21.09.2012
15:00 hod. Naša Vansovej Lomnička
RK · 01.10.2012 00:00 hod. LET ART MARTIN
DS · 04.10.2012 17:00 hod. Literárny večer
RK · 09.10.2012 19:00 hod. Dumaszinház ES
· 11.10.2012 17:00 hod. Výstava – Akad.soch.
Jana Černá-Korkošová RK a otec Ludwid Korkoš,
akad.mal. M. Klastová
Renesančný kaštieľ
Aktuálne výstavy:
Akad.maliar Štefan RABINA- obrazy
a tapisérie Výber z tvorby maliara z Brati-
Program
Vlastivedného múzea
Výstavy:
od 25. 9. 2012 do 31. 10. 2012 –
Výstava Rakúskej fotografickej
spoločnosti ÖGPh
Stála expozícia: Mlynárstvo
v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu
P
red 100 rokmi (20.9.1912) sa narodil
v Betliari Anton Pavlík, pedagóg,
verejný činiteľ. Po skončení pedagogickej
školy v Žiline pôsobil v rokoch 1931-1945
ako učiteľ ľudových škôl, v rokoch 19451946 ako školský inšpektor v Krupine
a v Galante, potom opäť ako učiteľ na Gemeri. Funkcionár straníckych a zastupiteľských orgánov, poslanec Slovenskej národnej rady. Publikoval v miestnej tlači.
red 170-timi rokmi (20.9.1842) zomrel
v Bratislave Šimon Peter Weber, kníhtlačiar, spisovateľ. Vyučil sa za typografa.
V roku 1783 založil tlačiareň a otvoril
kníhkupectvo v Bratislave. Autor príležitostných básní, dramatik. Napísal veršované libreto k spevohre Der Edle Eifer....,
v ktorom na pozadí francúzko-rakúskej
vojny podal idealizovaný obraz života cigánov v Galante.
P
slavy 6.9.2012 – 6.10.2012
Otváracie hodiny
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
Sobota: 14:00 – 18:00 hod.
Nedeľa, pondelok: zatvorené
Spektrum CVČ
21.09.2012 15,00 hod. Deň otvorených
dverí CVČ – S Galanta, park
Ponuka záujmových krúžkov Centra
voľného času – Spektrum Galanta na šk. rok
2012/2013
mažoretky – MŠ od 4-6 rokov + ZŠ · moderný
tanec – MŠ od 4-6 rokov + ZŠ · tvorivé dielne –
MŠ rodičia s deťmi + ZŠ · pohybové hry – MŠ +
ZŠ · hra na bicie – individuálna výučba · hra na
Stála expozícia vo Vlastivednom
múzeu v Galante – Lekáreň
Galantské
osvetové
stredisko
21.9.2012 Naša Vansovej
Lomnička - 45. ročník krajského festivalu
umeleckého prednesu žien Miesto: Renesančný
kaštieľ Galanta · 22.9.2012 18.00 Slávnostný
koncert Speváckeho zboru ZVON pri príležitosti
osláv dirigenta zboru Mgr. Viliama Karmažína 90. výročie narodenia a 70. výročie dirigovania
zboru Miesto: Kostol sv. Jána Krstiteľa Sereď ·
P
red 90-timi rokmi (23.9.1922) sa narodil
v Leopoldove Mgr. Viliam Karmažín,
zbormajster. Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Hudobné vzdelanie prehlboval
na dirigentských kurzoch, diplom zbormajstra získal v Prahe. Dlhoročný dirigent spevokolov Zvon v Seredi a Zora v Galante.
red 105-timi rokmi (24.9.1907) sa narodil v Galante František Kleč, verejný
činiteľ. Vyučil sa za murára. V roku 1948
sa stal riaditeľom Okresného komunálneho podniku v Galante. V rokoch 19521960 pôsobil vo funkcii predsedu Okresného národného výboru v Galante.
Z regionálnej kartotéky
osobností Galantskej knižnice
vybrala a zostavila
Mgr. Judita Kontárová
P
gitare - individuálna výučba · anglický jazyk individuálna výučba · PC games · robotika – ZŠ
· aerobic – ZŠ + SŠ · stolný tenis
Záujmové krúžky v SZČ Nebojsa:
mažoretky · tanečný · tvorivé dielne · PC ·
športový
Prihlásiť sa môžete v CVČ-S Galanta
resp. na t.č. 031/7804336.
Ďalšie informácie:
www.cvcga.edupage.org
e-mail: [email protected] a na FB
Pohotovosť
lekární
14.9.2012 Lekáreň SUN PHARMA OD
Kaufland, Esterházyho 2381 · 15.9.2012
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v
d o 28.9.2012 Čaro prírody Výstava fotografií
Daniela Baša Miesto: Mestský úrad Galanta ·
29.9.2012 Romafest 2012 - 9. ročník festivalu
hudby, spevu a tanca rómskych súborov Miesto:
MKS Jelka · 1.-15.10.2012 TVOJA SPRÁVNA
VOĽBA Interaktívna výstava spojená s workshopom s protidrogovou tematikou Miesto:
Galantské osvetové stredisko · 1.-31.10.2012
Výstava z medzinárodnej výtvarnej súťaže
s protidrogovým zámerom Miesto: Mestský
úrad Galanta · 2.-31.10.2012 Farebný svet
Rómov - 8. ročník výstavy výtvarných prác rómskych detí a mládeže z celoslovenskej súťaže
Miesto: Mestský úrad Galanta · 4.10.2012
poliklinike) · 16.9.2012 Lekáreň Dr. Max
HM TESCO, Drevená 762/2 · 17.9.2012
Felicita, Hodská 373/38 · 18.9.2012
Klokner, Hodská 385 · 19.9.2012 Medicana,
Poštová 1599/15 · 20.9.2012 Lekáreň sv.
Lukáša, Hodská 373/38, (v poliklinike) ·
21.9.2012 Lekáreň sv. Martina, Mierová
2365 · 22.9.2012 Lekáreň SUN PHARMA OD
Kaufland, Esterházyho 2381 · 23.9.2012
MEDICEN, Šafárikova 1531/49 · 24.9.2012
Klokner, Hodská 385 · 25.9.2012 Felicita
Hodská 373/38 · 26.9.2012 Areal zdravia,
Kpt. Nálepku 727/13 · 27.9.2012 Lekáreň Dr.
Max HM TESCO, Drevená 762/2 · 28.9.2012
MEDICEN, Šafárikova 1531/49 · 29.9.2012
Lekáreň Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2 ·
30.9.2012 Centrum GA, Vajanského 909/2
Pohotovostné služby sú vykonávané od 8.00
hod. do 21.00 hod.
L iterárny večer so spisovateľom Ladislavom
Tavalim Miesto: Renesančný kaštieľ Galanta
· september – október 2012 Škodlivosť
fajčenia – cyklus prednášok pre žiakov ZŠ a SŠ
Miesto: okres Galanta · každý piatok 14.30
– 17.30 Dielňa detskej dramatickej tvorivosti
Miesto: Galantské osvetové stredisko
Informácie: tel./fax: 031/780 26 21, mobil:
0902/904 201, e-mail: [email protected]
Športové podujatia
BOX: 15.9.2012 Extraliga KO
BOX Galanta - Nitra
Galantské noviny: Vydáva mesto Galanta. Zodpovedný redaktor: Róbert Rybársky (0903 266 121). Redaktor: Lucia Gazdagová (0917 220 977). Editor: Mgr. Veronika Škultétyová. Redakčná rada: Predseda: Juraj
Stern. Členovia: Mgr. László Benkovics, Milan Bičan, MUDr. Helena Kertészová, Peter Kolek. Tlač: Jonagold, Svodin. Evidenčné číslo: EV 3076 / 09. Adresa redakcie: Galantské noviny, MsÚ, Mierové nám. 940 / 1, 924 01
Galanta č. tel.: 031 / 788 4308 http: www.galanta.sk, e–mail: [email protected] Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie. Vydavateľ GN v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že mesto Galanta je 100% vlastníkom GN.
september 2012
17
Obchodná verejná súťaž č. 10980-2/2012
M
esto Galanta, Mestský úrad, Mierové nám. 940/1,
bo právnické osoby, ktoré zaplatia do pokladnice alebo na
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru.
účtu 18722-132/0200, VS: 10980-2/2012, zábezpeku vo
vyhlasuje podľa §§ 281-288 Obchodného zákonníka
Predmetom súťaže je nebytový priestor vo vlastníctve
vyhlasovateľa na Ul. Vajanského 909 (Kvetinárstvo – Ju-
účet vyhlasovateľa súťaže vo VÚB a.s., pobočka Galanta, č.
výške 332 € do 25.9.2012 do 12.00 hod.
Uchádzač predloží:
|
Rôzne
písomne v zalepenej obálke označenej heslom „Verejná
súťaž - Ul. Vajanského 909“. Súťažné návrhy musia byť
doručené do podateľne Mestského úradu Galanta do
25.9.2012 do 12.00 hod.
Pri nesplnení podmienok na obsahovú a formálnu úpl-
nosť súťažného návrhu bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov:
Súťažné návrhy sa otvárajú dňa 25.9.2012 o 13.00 hod.
dita Péková) o podlahovej ploche 61,16 m2. Nebytový
• návrh s uvedením podnikateľského zámeru, účelu náj-
S víťazom súťaže sa uzatvorí nájomná zmluva na
písaný oprávnenou osobou uchádzača. Návrh musí ďa-
porúčania komisie menovanej mestským zastupiteľstvom.
bankové spojenie a číslo účtu.
nájomného ponúknutého uchádzačom a účel nájmu
priestor je v správe spoločnosti Bysprav s.r.o. Galanta.
dobu určitú 5 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace od
1.10.2012 do 30.9.2017.
mu, ponuku ročného nájomného. Návrh musí byť podlej obsahovať obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
Účel nájmu: prevádzkareň obchodu alebo služieb - s
• čestné prehlásenie o uzatvorení nájomnej zmluvy v prí-
stávkových kancelárií, reštauračných a pohostinských za-
• overenú fotokópiu platného živnostenského listu alebo
vylúčením prevádzkovania výherných hracích automatov,
riadení a činností ohrozujúcich mravnosť.
Minimálny nájom: 100 €/m2 ročne, bez služieb spo-
jených s nájmom nebytového priestoru. Nájomné sa bude
platiť vopred (mesačne alebo štvrťročne). Počas doby nájmu sa nájomné ročne valorizuje vo vzťahu k medziročnému rastu štátom uznanej inflácie.
Prehliadka nebytového priestoru bude umožnená dňa
5.9.2012 o 10.00 hod. alebo po dohode so správcom nebytového priestoru.
Podmienky účasti v súťaži:
Do súťaže sa môžu prihlásiť podnikatelia - fyzické ale-
na Mestskom úrade Galanta.
O víťazovi súťaže rozhodne vyhlasovateľ na základe od-
Kritériami na vyhodnotenie súťažných návrhov sú výška
Zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže, ak
pade prijatia jeho súťažného návrhu
uchádzač odstúpi od svojho návrhu po uplynutí lehoty na
overený výpis z obchodného registra nie starší ako 3
vráti do 5 dní odo dňa oznámenia výsledkov súťaže. Víťa-
mesiace
• doklad o zaplatení zábezpeky
• Uchádzač môže do súťaže predložiť len jeden súťažný
návrh
• Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, ktorí sú v omeškaní
s platením peňažných záväzkov voči mestu alebo organizáciám zriadených mestom.
Uchádzač je svojím súťažným návrhom viazaný do
1.10.2012.
jeho predloženie. Neúspešným uchádzačom sa zábezpeka
zovi súťaže sa zábezpeka vráti do 5 dní odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy. Zábezpeka prepadne v prospech
vyhlasovateľa, ak víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu do lehoty
stanovenej vyhlasovateľom, t.j. do 1.10.2012.
Výsledky súťaže sa súťažiacim oznámia do 1.10.2012.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky predložené návrhy, prípadne súťaž zrušiť.
V Galante dňa 24.8.2012
Súťažné návrhy sa predkladajú vyhlasovateľovi súťaže
Jesenný zber objemného odpadu
M
estský úrad Galanta v súčinnosti s
Technickými službami mesta Ga-
lanta zabezpečujú v súlade s platným VZN
mesta Galanta č. 97/2005 o odpadoch a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších zmien a doplnkov zber objemných odpadov z domácností v termíne:
6.októbra 2012 – mesto Galanta
20.októbra 2012 – mestská časť Hody,
Nebojsa, Javorinka, Kolónia
vzdania nepotrebného odpadu na zberný
dvor TsMG, ktorý je otvorený vždy v
utorok od 13,00 – 18,00 hod.,
štvrtok od 13,00 – 18,00 hod.,
sobotu od 8,00 – 13,00 hod. (od l.7.2012
do 31.10.2012 od 8,00 – 14,00 hod)
Počas dní zberu objemného odpadu
(6.10.2012 a 20.10.2012) bude zberný
dvor TsMG otvorený od 7,30-17,30 hod.
Za spoluprácu vám vopred ďakujeme.
odpadov realizovať z určených stanovíšť
MsÚ Galanta, oddelenie
podnikateľskej činnosti a TsMG
vozidlo s pracovníkmi TsMG, ktorí budú
6.10.2012 mesto Galanta
Opätovne sa bude zber objemných
(uvedených v tabuľke). Na stanovišti bude
preberať, nakladať a odvážať objemné odpady donesené občanmi.
Na určené stanovištia môžete priniesť
nasledovné zložky odpadu:
bytové zariadenia (nábytok, koberce,
umývadlá, WC misy, vane) / elektrospotrebiče (práčky, chladničky, monitory, televíz-
ne prijímače) / kovy / papier / pneumatiky
/ olejové filtre / akumulátory / drobný stavebný odpad vo vreciach do 1m
3
Je zakázané vykladať odpad na verejné
priestranstvo, porušenie zákazu bude posu-
dzované ako zakladanie nelegálnej skládky.
Záverom vám dávame do pozornosti
možnosť celoročného bezplatného odo-
Miesto státia vozidiel
Októbrová – plocha za
rešt. Papuča
Križovatka Krásna - Priečna
(trafo)
Križovatka Priečna Nemocničná
Križovatka Priečna Slnečná
Križovatka Športová Októbrová
Križovatka Majakovského,
- Nová
Križovatka Šafáriková Jilemnickeho
Cintorínska, zadná brána
cintorín
Doba od – do
Od 7.30 do 9.00 hod.
Od 9.00 do 10.30 hod.
Od 11.30 do 13.00 hod.
Od 13.00 do 14.00 hod
Od 14.00 do 15,30 hod.
Od 15.30 do 16.30 hod.
Od 16.30 do 17.30 hod.
Od 7.30 do 8.30 hod.
Sídlisko JAS
Sládkovičova
Sídl. Hanza
Vodárenská - pri
Papdome
Križovatka Hodská – A.
Alagovicha
Puškinova - pri
garážach
Sídl. Clem. Sady - pri
garážach
Sídl. SNP - parkovisko pri
MŠ, trafostanica
Sídl. SNP za reštauráciou
LIMBA
Sídl.SNP - parkovisko
oproti BD 995
Sídlisko Revolučná štvrť
-za políciou
Sídlisko Revolučná štvrť –
BD 970 parkovisko
Križovatka - Šafáriková
- Priečna
Parková - Garáže
pri parku
Nová doba - pakovisko
pred Byspravom
Zornička - pri Detskom
ihrisku
Stavbárska - parkovisko pri
oplotení školy
Z.Kodálya - pri Soc.
poisťovni
Nová Doba - parkovisko pri
BD 925,926
železničiarska - Garáže
Sever
Od 8,30 do 10.00 hod.
Od 11.00 do 12.00 hod
Od 12.00 do 13.00 hod.
Od 13.00 do 14.30 hod.
Od 14.30 do 15.30 hod.
Od 15.30 do 17.00 hod.
Od 7.30 do 9.00 hod.
Od 9.00 do 10.00 hod.
Od 11.00 do 12.00 hod
Mgr. Ladislav Maťašovský, v.r.
primátor
Križovatka Železničiarska Švermova
Križovatka Železničiarska
-Česká
Križovatka Česká - Mierová,
potraviny COOP
Križovatka Bratislavská –
Kpt. Uhra
Križovatka Bratislavská
- Ruská
Križovatka Matičná
- Česká
Kpt.Nálepku - pred
amfiteátrom
Od 9.00 do 10.00 hod.
Od 11.00 do 12.00 hod
Od 12.00 do 13.00 hod.
Od 13.00 do 14.00 hod.
Od 14.00 do 15.00 hod.
Od 15.00 do 16.00 hod
Od 16.00 do 17.00 hod.
20.10.2012 mestské časti Hody,
Nebojsa, Javorinka,Kolónia
Od 12.00 do 13.30 hod.
Od 13.30 do 15.00 hod.
Od 15.00 do 16.30 hod.
Od 16.30 do 17.30 hod.
Od 7.30 do 9.30 hod.
Od 9,30 do 11.00 hod.
Od 12.00 do 13.30 hod.
Od 13.30 do 14.30 hod.
Od 14.30 do 16.00 hod.
Miesto státia vozidiel
Hody – pred Agromini Tour
Hody - pri štadione
Hody - oproti firme
Autoplachty Vajda
Javorinka - ihrisko
Javorinka - križovatka
Hlavná - MK smer Poľnoh.
družstvo
Nebojsa - križovatka Hlavná
- MK smer autocvičisko
Nebojsa - pri kaplnke
Kólónia za Hotelom
Galanta
Kolónia -križovatka Lipová,
Javorová
Doba od – do
Od 7.30 do 10.00 hod.
Od 11.00 do 13.30 hod.
Od 13.30 do 15.00 hod.
Od 07.30 do 10.00 hod.
Od 11.00 do 13.30 hod.
Od 07.30 do 10.00 hod.
Od 11.00 do 13.30 hod.
Od 14,00 do 15,30 hod
Od 14,00 do 15,30 hod
Od 16.00 do 17.30 hod.
Od 7.30 do 9.00 hod.
Mgr. Ladislav Maťašovský, v.r.
primátor
Download

Denný tábor footballandia – poďakovanie